Betreft: Adviesaanvraag betreffende de oprichting van een Centraal Register voor de invordering van onbetwiste geldschulden (CO-A )

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Adviesaanvraag betreffende de oprichting van een Centraal Register voor de invordering van onbetwiste geldschulden (CO-A )"

Transcriptie

1 1/5 Advies nr 14/2015 van 13 mei 2015 Betreft: Adviesaanvraag betreffende de oprichting van een Centraal Register voor de invordering van onbetwiste geldschulden (CO-A ) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Gelet op het verzoek om advies van de heer Koen Geens, Minister van Justitie ontvangen op 07/04/2015; Gelet op het verslag van mevrouw Waterbeley; Brengt op 13 mei 2015 het volgend advies uit:.

2 Advies 14/2015-2/5 I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 1. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie genoemd) ontving op 7 april 2015 van de heer Koen Geens, Minister van Justitie, een adviesaanvraag over een Centraal Register voor de invordering van onbetwiste geldschulden, opgericht door artikel 29 van het voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht. 2. Algemeen gezien wil dit voorontwerp van wet de burgerlijke rechtspleging aanpassen aan de noden van de tijd, zodanig dat de procedures sneller en efficiënter verlopen zonder dat de kwaliteit van de rechtsbedeling vermindert. 3. Artikel 29 van dit voorontwerp strekt ertoe een geïnformatiseerde gegevensbank op te richten met de naam Centraal Register voor de invordering van onbetwiste geldschulden, die de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zal organiseren en beheren. II. ONDERZOEK TEN GRONDE 4. Een centrale gegevensbank waarin kopieën zijn opgenomen van alle exploten, betekeningen, kennisgevingen, mededelingen, betalingsfaciliteiten of processen-verbaal en in voorkomend geval van de bijlagen, is een verwerking van persoonsgegevens dat binnen het toepassingsgebied valt van de WVP. Dit brengt met zich mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking de beginsels moet naleven inzake doeleinden, proportionaliteit en informatiebeveiliging. 5. Krachtens artikel 29 2 van het voorontwerp van wet is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de verantwoordelijke voor de verwerking. 6. Het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel van de WVP (artikel 4 van de WVP) verplichten de verantwoordelijke voor de verwerking om uitsluitend gegevens te verzamelen voor één of meerdere welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en die verzamelde gegevens uitsluitend te verwerken op een wijze die verenigbaar is met die doeleinden. Om de nagestreefde doeleinden te bereiken, mogen bovendien uitsluitend toereikende, ter zake dienende en niet overmatige gegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking moet bij de keuzen van zijn werkingsmodaliteiten waarmee hij zijn nagestreefde doeleinde zal realiseren, erover waken dat hij kiest voor de manier die het privéleven van de

3 Advies 14/2015-3/5 betrokken personen het minst aantast. Een inmenging in het recht op bescherming van de gegevens van de berokkenen moet inderdaad proportioneel zijn ten aanzien van de bruikbaarheid en de noodzakelijkheid van de verwerking voor de verantwoordelijke voor de verwerking. 7. Met de oprichting van een dergelijke gegevensbank zullen de gerechtsdeurwaarders op een geïnformatiseerde manier een kopie kunnen raadplegen van alle exploten, betekeningen, kennisgevingen, mededelingen, betalingsfaciliteiten of processen-verbaal en in voorkomend geval van de bijlagen. Artikel 29, 3 bepaalt immers De gerechtsdeurwaarders kunnen de gegevens van het centraal register rechtstreeks registreren, raadplegen, wijzigen of verwerken per aangemaande partij of, in voorkomend geval, per schuldeiser. Deze gerechtsdeurwaarders worden met naam aangewezen in een geïnformatiseerd register, dat door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders voortdurend wordt bijgewerkt. 8. De Commissie brengt in herinnering dat de gegevens van het register uitsluitend mogen geraadpleegd worden voor de doeleinden die voortvloeien uit hun opdrachten en mandaten. 9. Artikel 29, 5 van het voorontwerp van wet bepaalt: Om de juistheid na te gaan van de gegevens die in het centraal register worden ingevoerd en het centraal register voortdurend te kunnen bijwerken, heeft de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders toegang tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, l *, 2, 5*" en T, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen en kan zij het identificatienummer van dat register gebruiken. Zij mag het nummer evenwel in geen enkele vorm aan derden mededelen. 10. Het betreft hier meer bepaald de gegevens naam en voornamen ; geboorteplaats- en datum, hoofdverblijfplaats en beroep. 11. De Commissie herinnert eraan dat het gegeven beroep geen betrouwbaar gegeven is. 12. De Commissie neemt er ook akte van dat de Koning de nadere regels vaststelt betreffende het gebruik van het identificatienummer van het rijksregister door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

4 Advies 14/2015-4/5 13. De WVP biedt de betrokken personen een recht op informatie, toegang, verbetering en verzet evenals het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing (art. 9 tot 12 WVP). 14. De Commissie herinnert eraan dat deze rechten moeten worden geëerbiedigd en uitgeoefend met respect voor de procedures zoals die zijn bepaald in de artikelen 9 tot 12 van de WVP en 28 tot 35 van het KB van 13 februari De verantwoordelijke voor de verwerking, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, moeten deze dus naleven. 15. De Commissie herinnert eraan dat er ook moet worden voorzien in een bewaartermijn voor de persoonsgegevens conform artikel 4, 1, 5 van de WVP. 16. Het beveiligingsbeginsel voor de verwerkingen van de persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 16 van de WVP, verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens die hij verwerkt en zich beveiligen tegen afwijkende doeleinden. Het passend beveiligingsniveau is enerzijds afhankelijk, van de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's. 17. De Commissie stelt vast dat het wetsontwerp niets zegt over dit onderwerp en daarom benadrukt ze het belang van een passende informatiebeveiligingsbeleid. Zij verwijst hiervoor naar haar Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens 1. De Commissie vestigt ook de aandacht op haar aanbeveling uit eigen beweging nr. 01/2013 van 21 januari 2013 betreffende de na te leven veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van gegevenslekken 2. 1 Te vinden op dit adres: elke_verwerking_van_persoonsgegevens_0.pdf 2 Te vinden op dit adres:

5 Advies 14/2015-5/5 OM DIE REDENEN brengt de Commissie een gunstig advies uit over de oprichting van een Centraal Register voor de invordering van onbetwiste geldschulden op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 8, 11, 14, 15 en 17. Voor de Wnd. Administrateur, afw. De Voorzitter, (get.) An Machtens Wnd. Afdelingshoofd ORM (get.) Willem Debeuckelaere

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A )

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A ) 1 Advies nr 18/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A-2016-014) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 19/2016 van 27 april 2016

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 19/2016 van 27 april 2016 1/7 Advies nr 19/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies betreffende een wetsontwerp houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen (CO-A-2016-015)

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies n 02/2017 van 11 januari 2017 Betreft: Adviesaanvraag over een Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/7 Advies n 01/2017 van 11 januari 2017 Betreft: voorontwerp van uitvoeringsbesluit van hoofdstuk 2 van het decreet houdende de toekenning van tegemoetkomingen via een Waalse geïntegreerde portefeuille

Nadere informatie

Betreft: adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister (CO-A )

Betreft: adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister (CO-A ) 1/7 Advies 56/2017 van 11 oktober 2017 Betreft: adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister (CO-A-2017-061) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies nr. 52/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag over een wetsontwerp houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 66/2013 van 18 december 2013 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17quater van de wet van 4 juli 1962 betreffende

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/6 Advies nr. 71/2017 van 13 december 2017 Betreft: Voorontwerp van wet tot wijziging van het wetboek van de btw wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de btw betreft (CO-A-2017-074) De

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden (CO-A ).

werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden (CO-A ). 1/8 Advies 43/2018 van 23 mei 2018 Betreft: Adviesaanvraag inzake een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het register van de uiteindelijke begunstigden (CO-A-2018-031).

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 17/2015 van 25 maart 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Geografische Informatie

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03 en 12/05/2016;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03 en 12/05/2016; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 43/2016 van 22 juni 2016 Betreft: aanvraag van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders om de gerechtsdeurwaarders toe te laten het gegeven

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2016 van 27/07/2016 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens om toegang te krijgen tot diverse

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), ontvangen op 18 januari 2016;

Gelet op de aanvraag van Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), ontvangen op 18 januari 2016; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 68/2016 van 14 september 2016 Betreft: Aanvraag van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest om de beraadslaging RR nr. 12/2010

Nadere informatie

Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende de individuele opleiding (CO-A )

Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende de individuele opleiding (CO-A ) 1/6 Advies nr. 153/2018 van 19 december 2018 Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende de individuele opleiding (CO-A-2018-163) De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); Gelet op de

Nadere informatie

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 O. Ref. : 10 / A / 2001 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015 Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 91/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Administratie Economie en werkgelegenheid (Brussel

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2016 van 25 mei 2016 Betreft: vraag van de administratie van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030)

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) 1/7 Advies nr 07/2011 van 9 februari 2011 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2012 van 6 juni 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Ligue des Familles (Gezinsbond) om toegang te hebben tot het Rijksregister voor

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 72/2017 van 13 december 2017 Betreft: Aanvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) ten behoeve van de Vlaamse steden

Nadere informatie

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft:

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft: 1/6 Adviess nr 18/2015 van 10 juni 2015 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot Titel II, Hoofdstuk 2, afdeling 2 van hett ontwerp van programmawet betreffende de aanwezigheidsregistratie in de vleessector

Nadere informatie

Gelet op de adviesaanvraag van de heer René Collin ontvangen op 12 juli 2018;

Gelet op de adviesaanvraag van de heer René Collin ontvangen op 12 juli 2018; 1/5 Advies 79/2018 van 5 september 2018 Betreft: Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse wetgevingen met betrekking tot de pachtovereenkomst. Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Wetboek

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/6 Advies nr. 67/2017 van 22 november 2017 Betreft: advies over het voorontwerp van wet tot invoering van een belastingvermindering voor uitgaven met betrekking tot de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/6 Advies 69/2018 van 25 juli 2018 Betreft: adviesaanvraag over het ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 26/2014 van 2 april 2014

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 26/2014 van 2 april 2014 1/9 Advies nr 26/2014 van 2 april 2014 Betreft: Adviesaanvraag betreffende artikel 2, 2 van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkomingen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 6 april 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 6 april 2006; SCSZ/06/074 1 BERAADSLAGING NR. 06/029 VAN 20 JUNI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE VIERDE WEG DOOR DE RSZ, HET RSVZ EN DE SOCIALE VERZEKERINGSFONDSEN VOOR

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, ontvangen op 15/01/2014;

Gelet op de aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, ontvangen op 15/01/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 21/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen om het identificatienummer van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 18/08/2017;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 18/08/2017; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 57/2017 van 4 oktober 2017 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 47/2012 met het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de KFBN (hierna de aanvrager) ontvangen op 13/01/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 4, 9 en 12/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de KFBN (hierna de aanvrager) ontvangen op 13/01/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 4, 9 en 12/02/2015; 1/7 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 04/2015 van 19 maart 2015 Betreft: beraadslaging met betrekking tot de aanvraag van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 39/2007 (RN-MA )

Betreft: aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 39/2007 (RN-MA ) 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2015 van 9 december 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 39/2007

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr. 11/2008 van 19 maart 2008 Betreft: adviesaanvraag m.b.t. het wetsvoorstel tot vermelding in het Rijksregister van de afstammelingen in de eerste graad (A/2008/014) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Betreft: Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9 en 23 van de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (CO-A )

Betreft: Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9 en 23 van de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (CO-A ) 1/6 Advies nr. 162/2018 van 19 december 2018 Betreft: Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9 en 23 van de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (CO-A-2018-158) De Gegevensbeschermingsautoriteit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Orde van Vlaamse Balies, ontvangen op 31/07/2015;

Gelet op de aanvraag van de Orde van Vlaamse Balies, ontvangen op 31/07/2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2015 van 30 september 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Orde van Vlaamse Balies om het Rijksregisternummer te gebruiken m.b.t. de

Nadere informatie

Betreft: voorontwerp van decreet betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (CO- A )

Betreft: voorontwerp van decreet betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (CO- A ) 1/7 Advies nr. 09/2019 van 16 januari 2019 Betreft: voorontwerp van decreet betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (CO- A-2018-179) De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit");

Nadere informatie

ADVIES Nr 10 / 2002 van 28 februari 2002

ADVIES Nr 10 / 2002 van 28 februari 2002 ADVIES Nr 10 / 2002 van 28 februari 2002 O. Ref. : 10 / EV/02/001 BETREFT : Advies betreffende de machtigingsaanvraag m.b.t. de mededeling van nietgecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard door

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2016 van 13 april 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot het Wachtregister voor de opmaak van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 78/2016 van 14 september 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) om toegang

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de vzw "Hôpital français" om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 49/2015 van 25 november 2015 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit bepalende dat sommige uitwisselingen van persoonsgegevens geen toelating van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse

Nadere informatie

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid art. 29 ;

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid art. 29 ; 1 Advies nr 07/2016 van 24 februari 2016 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van besluit van de Waalse regering betreffende de identificatie en registratie van katten (CO-A-2016-004) De Commissie

Nadere informatie

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVG"); Advies nr. 97/2019 van 3 april 2019

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVG); Advies nr. 97/2019 van 3 april 2019 1/8 Advies nr. 97/2019 van 3 april 2019 Betreft: adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 1/5 Advies nr. 111/2018 van 7 november 2018 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 28/2013 van 17 juli 2013

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 28/2013 van 17 juli 2013 1/6 Advies nr 28/2013 van 17 juli 2013 Betreft: Adviesaanvraag van de Federale Overheidsdienst Economie (Beheersdienst Kruispuntbank van Ondernemingen) houdende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering

Nadere informatie

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 77/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Verzoek van de Waalse Maatschappij voor Sociale Krediet (Société wallonne du crédit social) om toegang

Nadere informatie

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVG"); Advies nr. 54/2019 van 27 februari 2019

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVG); Advies nr. 54/2019 van 27 februari 2019 1/5 Advies nr. 54/2019 van 27 februari 2019 Betreft: Adviesaanvraag over het voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 422 en 429 5 van programmawet van 27 december 2004 (CO-A-2019-050) De Gegevensbeschermingsautoriteit

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 11/2015 van 18 februari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Pensioendienst voor de overheidssector, beheersinstelling van het secundair

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/9 Advies nr 14/2016 van 27 avril 2016 Betreft: Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156 bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/9 Advies nr 12/2013 van 24 april 2013 Betreft: adviesaanvraag over het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging artikel 13 elektronische maaltijdcheques

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van de FOD Justitie om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het e-deposit pilootproject (RN-MA )

Betreft: aanvraag van de FOD Justitie om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het e-deposit pilootproject (RN-MA ) 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 89/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het e-deposit pilootproject

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid SCSZ/09/149 BERAADSLAGING NR 09/081 VAN 15 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/10 Advies nr. 44/2016 van 8 augustus 2016 Betreft: Adviesaanvraag over een protocolakkoord tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de federale politie betreffende de rechtstreekse bevraging van de Algemene

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Parko AGB ontvangen op 25 augustus 2016; Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 19 en 22 september 2016

Gelet op de aanvraag van Parko AGB ontvangen op 25 augustus 2016; Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 19 en 22 september 2016 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 89/2016 van 16 november 2016 Betreft: aanvraag van de Parko AGB om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, ontvangen op 15/04/2015;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, ontvangen op 15/04/2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 39/2015 van 17 juni 2015 Betreft: aanvraag van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders om toegang te krijgen tot de gegevens vermeld in

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/9 Advies nr 08/2012 van 8 februari 2012 Betreft: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr. 22/2016 van 18 mei 2016 Betreft: adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van huishoudelijk reglement voor de toegang tot sommige specifieke

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2014 van 30 juli 2014 Betreft: aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting ontvangen op 24/12/2015;

Gelet op de aanvraag van Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting ontvangen op 24/12/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2016 van 2 maart 2016 Betreft: aanvraag van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 41/2015 van 23 september 2015 Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie en registratie van katten (CO-A-2015-045) De Commissie

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister. Beraadsiaging RR nr 62/2013 van 31 juli 2013

Sectoraal comité van het Rijksregister. Beraadsiaging RR nr 62/2013 van 31 juli 2013 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadsiaging RR nr 62/2013 van 31 juli 2013 Betreft: aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om uitbreiding te bekomen van de beraadslagingen RR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de VMM en AIV ontvangen op 29 maart 2017;

Gelet op de aanvraag van de VMM en AIV ontvangen op 29 maart 2017; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2017 van 21 juni 2017 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 91/2016 van 7 december 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction Générale Opérationnelle des pouvoirs locaux, de l action sociale

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2013 van 10 juli 2013 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie tot uitbreiding van de toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 96 van 3 mei 1996 ---------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2015 van 20 mei 2015 Betreft: Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Gelet op de aanvullende informatie ontvangen op 18 april 2017, 8 juni 2017, 26 en 28 september 2017;

Gelet op de aanvullende informatie ontvangen op 18 april 2017, 8 juni 2017, 26 en 28 september 2017; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 55/2017 van 4 oktober 2017 Betreft: Aanvraag van Federgon ten behoeve van de uitzendkantoren om het Rijksregisternummer te gebruiken voor

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 33/2009 van 25 november 2009

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 33/2009 van 25 november 2009 1/7 Advies nr 33/2009 van 25 november 2009 Betreft: Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 80 bis van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte van een levenloos kind, tot invoeging van een

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2014 van 4 juni 2014 Betreft: machtigingsaanvraag van de huisvestingsmaatschappij Le Foyer Jambois et Extensions om toegang te hebben tot

Nadere informatie

ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001.

ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001. ADVIES Nr 25 / 2001 van 9 augustus 2001. O. Ref. : 10 / A / 2001 / 022 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de v.z.w. «Blindenzorg Licht en Liefde» gemachtigd wordt toegang te hebben tot de

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité"); Gelet op de aanvraag van van de FOD Financiën, ontvangen op 23 maart 2017;

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); Gelet op de aanvraag van van de FOD Financiën, ontvangen op 23 maart 2017; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 45/2017 van 13 september 2017 Betreft: machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot sommige gegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (RN/MA/2010/130)

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (RN/MA/2010/130) 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2011 van 26 januari 2011 Betreft: aanvraag van de vzw Identifin om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

kunstenaars (CO-A )

kunstenaars (CO-A ) 1/7 Advies nr. 17/2019 van 6 februari 2019 Betreft: Advies over een ontwerp koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002 en een ontwerp van ministerieel

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin ontvangen op 16 mei 2017;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin ontvangen op 16 mei 2017; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 63/2017 van 8 november 2017 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin om toegang tot krijgen tot het Rijksregister en het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 16/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de organisatie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 06/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van De Lijn om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die in databanken van de

Nadere informatie

Betreft: adviesaanvraag m.b.t. artikel 58 van de Code wallon du bien-être animal (vrije vertaling: Waals wetboek voor dierenwelzijn) (CO-A )

Betreft: adviesaanvraag m.b.t. artikel 58 van de Code wallon du bien-être animal (vrije vertaling: Waals wetboek voor dierenwelzijn) (CO-A ) 1/5 Advies 68/2018 van 25 juli 2018> Betreft: adviesaanvraag m.b.t. artikel 58 van de Code wallon du bien-être animal (vrije vertaling: Waals wetboek voor dierenwelzijn) (CO-A-2018-046) De Gegevenbeschermingsautoriteit;

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 18/2012 van 23 mei 2012 Betreft: advies betreffende een voorontwerp van wet inzake het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de personen

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 93/2016 van 7 december 2016 Betreft: aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij regio Bergen "Toit & Moi" tot uitbreiding van de Beraadslaging

Nadere informatie