ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol 2013-2016"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN Cereol

2 Hoofdstukindeling Inleiding DEEL I Cereol - in Cereol Missie en doelstelling 2 Visie en Beleid 3 Ambitie 4 Programma 5 Positionering 6 Vrede van Utrecht en Culturele Hoofdstad van Europa 2018 DEEL II Cereol en ondernemerschap 7 Organisatie 8 Huisvesting 9 Cultureel ondernemerschap 10 Wijk-bereik DEEL III Aanloop 2013 en intrek Cereol 11 Aanloop Cereol huisvesting tot zomer Intrek Cereol + Opening DEEL IV Prestaties en activiteiten en DEEL V Begroting 2

3 Inleiding In dit ondernemingsplan maakt u kennis met een stukje geschiedenis van, maar vooral met de ambitie van de stichting om van het Cultuurhuis Cereol een bruisende -door, voor en van de wijk- plek te maken waar kunst en cultuur er écht toe doen. U leest ook hoe we de afgelopen jaren op onze manier hebben gewerkt in de wijk, hoe we dat in Cereol gaan doen en welke ervaring en deskundigheid we meenemen daar naar toe. Ons verhaal gaat ook over ondernemerschap en wijkbetrokkenheid, maatschappelijke waardes, passie, samenwerken buiten de kunst en participatie. Om deze ambitie op deze nieuwe locatie waar te kunnen maken, is het van groot belang dat deze locatie voldoet aan de voorwaarden die wij eraan stellen. Indien deze voorwaarden niet gewaarborgd zijn, zullen onze exploitatie en onze ambitie met de wijk, niet haalbaar zijn. DEEL I CEREOL HET WILDE WESTEN IN CEREOL Missie en doelstelling Missie Cereol Het ontwikkelen en stimuleren van een interessante en goed geoutilleerde fysieke plek midden in wijk Utrecht West waar wijkbewoners actief activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, leren, sport en ontmoeten meedoen en mee-organiseren. Samenwerking tussen partijen en een breed en gevarieerd activiteitenaanbod (op maat) voor diverse doelgroepen zorgen ervoor dat MFA Cereol kan gaan bruisen. MFA Cereol is een open en laagdrempelige plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en die gedragen wordt door de wijk. (Uit: Provinciale Subsidie Cultuurhuizen 2009) Missie Wijkbewoners op een inspirerende en laagdrempelige wijze actief laten zijn of laten participeren in kunst en cultuur activiteiten met andere wijkbewoners. Bij staan artisticiteit en kwaliteit voorop. De laagdrempeligheid is de manier waarop de activiteit plaatsvindt. spel Doel van de MFA CEREOL is De MFA Cereol heeft als doel het creëren van een succesvolle bruisende plek waar zoveel mogelijk wijkbewoners actief betrokken zijn bij het organiseren en participeren in activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, lezen, leren en sport en aanverwante activiteiten die de ontmoeting vergroten. Doel van HET WILDE WESTEN is Een breed en artistiek kwalitatief interessant kunst en cultuuraanbod te faciliteren voor wijkbewoners in de vorm van workshops, cursussen, inschoolse educatieve activiteiten, urban culture, amateurkunst, professionele kunst waarbij bij voorkeur in de wijk woonachtige kunstenaars, wijkbewoners werkzaam in de kunsten, wijkbewoners werkzaam in de creatieve industrie, Utrechtse kunstinstellingen e.a. die een inhoudelijke bijdrage leveren aan het organiseren van de activiteiten een actieve rol spelen. Naast deze activiteiten staat het stimuleren van de gezamenlijkheid van de partners in de MFA centraal, zodat Cereol een plek wordt waar het van s ochtends vroeg tot s avonds laat bruist van activiteiten. 3

4 De gemeente Utrecht, Boei en de hoofdgebruikers hebben de gezamenlijke ambitie om van rijksmonument Cereol een kloppend hart voor de wijken Oog in Al en Lombok te maken. In de MFA vestigen zich culturele en maatschappelijke functies die dienend zijn voor de twee aangrenzende wijken. De MFA dient een prettige plek te zijn voor kinderen om onderwijs te krijgen, voor kinderen en volwassenen om een cursus te volgen of een theaterbezoek te brengen. Daarnaast is het een plek waar mensen graag naar toe gaan om een boek te lenen of te sporten. Bovenal is de MFA een centrale plek waar wijkbewoners of toevallige passanten ook kunnen neerstrijken voor een kopje koffie en een broodje. Voor het gezamenlijke programma hebben de hoofdgebruikers de volgende uitgangspunten benoemd: + Voor de wijk en door de wijk : buurtbewoners organiseren mee in de programmering; + Brede programmering; + Activiteiten zijn verbindend: kunstvormen gaan samen, activiteiten in het centrum worden verbonden met activiteiten daarbuiten; de activiteiten verbinden verschillende groepen met elkaar; + Aansluiting bij de culturele achtergrond van de wijkbewoners; + Goede samenwerking met de scholen in de omgeving. Het gebouw en de activiteiten die er plaats vinden, bieden mogelijkheden voor dagarrangementen voor leerlingen Visie en Beleid In de 10 jaar van haar bestaan heeft een Eigenwijkse werkwijze ontwikkeld. Het basisdoel van deze werkwijze is het ondersteunen, ontwikkelen, initiëren en organiseren van kunst- en cultuuractiviteiten op wijkniveau. De participatie van de wijkbewoners is daarbij uitgangspunt. Daarmee bedoelen we dat actieve deelname niet het einddoel maar juist het begin is van een spannend traject waarin participatie, meedoen, overgaat in coproduceren en meemaken. werkt altijd vanuit de kracht van kunst, waarbij kwaliteit voorop staat. Centraal in het Eigenwijkse werken staat wat ziet als &visie. Wijkbewoners hebben meer identiteiten: Ze zijn &bewoner van de wijk, &kunstenaar, &ouder-van-een-leerling, &professional. Ook de medewerkers van zijn &medewerker, &docent, &wijkbewoner, &ondernemer &kunstenaar. Het herkennen, erkennen en het gebruik maken van die combinaties vormt de kracht van Het Wilde Westen. In ons cultureel ondernemerschap kun je de &visie beschrijven als het uitgangspunt dat ervoor zorgt dat er een groter belang ontstaat. Elke identiteit is te vertalen in een belang: de kunstenaar heeft een bepaald belang, de ouder van een school heeft een belang, de wijkbewoner heeft een belang. Door het verbinden van verschillende belangen stijgt iets uit boven zichzelf. Dit kan in een persoon zijn, maar dit werkt ook in de verbinding met anderen. Ons ondernemerschap gaat over het verbinden van belangen. Het begint klein: Ik geef jou iets waar jij iets aan hebt, jij krijgt iets van mij waar ik iets aan heb, maar hebben wij een gezamenlijk groter belang dan valt er heel wat uit te ruilen. Dat brengt een economie in gang. zoekt een groter/hoger doel met altijd een breder belang. Het belang van ons bestaan is in de wijk steeds het perspectief op het belang te verleggen zodat de wijkbewoner zich zal herkennen in het belang. Het belang is de wijk. Het staan voor een ander(s). Het staan voor iets dat kunst heet schoonheid, troost, kwetsbaar, eigen Het belang is daar te zijn waar het nodig is dichtbij, betrokken, van binnenuit is &makelaar-in-kunst: wensen van wijkbewoners en ondernemers worden gekoppeld aan de kunst-kwaliteiten en kunst-vaardigheden van anderen uit de wijk. is &regisseur door vanuit een eigen artistieke, kunsteducatieve visie en Eigenwijkse werkwijze vorm te geven aan deze koppeling. De fysieke locatie van functioneert daarbij als &ontmoetingsplek &broedplaats. 4

5 Medewerkers van en deelnemers aan projecten vervullen altijd meerdere rollen. Deze werkwijze heeft omarmd als methodiek en verder ontwikkeld. Een publiciteitsdeskundige mee-maker en een artistieke mee-maker leren van elkaar in een gelijktijdig proces. En dat is anders dan wanneer een publiciteitsafdeling in opdracht van een artistieke leiding werkt. De Eigenwijkse werkwijze maakt bovendien dat de organisatie plat kan blijven, en de artistieke inhoud centraal kan blijven staan Het Eigenwijkse werken is het vanuit onze expertise doen wat nodig is op die plek in die situatie. Dat kan alleen vanuit een open houding die gericht is op duurzame (creatieve) gelijkwaardige partnerschappen. Niet gebaseerd op alleen een vraag waar aanbod bij gezocht wordt, of erger: aanbod waarbij een vraag wordt gecreëerd, maar partnerschappen waarbinnen samen gewerkt en gedeeld wordt, gehaald en gebracht wordt, met als doel wederzijdse ontwikkeling. Het Eigenwijks werken is een ondernemerschap dat bouwt op duurzame relaties, betrokkenheid op de directe leefomgeving en maatschappelijke betrokkenheid. Onder de partnerschappen en de wederkerigheid draait een economie. Het aanbod van HWW is laagdrempelig. De laagdrempeligheid zit niet in de kwaliteit van de activiteit en faciliteit, maar in het feit dat er betrokkenheid is vanuit het publiek. De laagdrempeligheid ontstaat ook doordat de activiteit en faciliteit zich dichtbij het publiek bevindt en ontwikkelt. De activiteiten en faciliteiten van HWW dragen bij aan de sociale cohesie in de wijk en aan de levendigheid van de wijk. bereikt haar doel door: - Haar eigenwijkse manier van werken. Het organiseren van activiteiten in de vorm van cursussen, projecten, producties, concerten, podiumvoorstellingen, tentoonstellingen en evenementen. - Het ondersteunen van de vraag van de wijkbewoner/wijkinstelling/organisatie; dat kan betekenen dat er vanuit een vraag van een wijkbewoner /wijkinstelling een cursus/onderwijsproject ontwikkeld wordt of dat een kunstenaar een aanbod wil doen. - Het faciliteren en ondersteunen van een breed aanbod op het gebied van: kunstproductie, kunstprogrammering, kunstbeoefening, cultuurparticipatie, amateurkunst; talentontwikkeling; cultuureducatieve activiteiten en anderszins wijkbetrokken activiteiten. - Het ontwikkelen van activiteiten voor bepaalde doelgroepen, doelgroepen die niet als vanzelf in aanraking komen met kunst en cultuur. - Het stimuleren van samenwerkingen van de Utrechtse kunstinstellingen met de wijk. - Het faciliteren van de ontmoeting in interessante projecten zoals de community arts of leefomgevingprojecten. 3. Ambitie in Cereol Het programma dat HWW in het nieuwe centrum Cereol zal bieden zal voortgaan op de manier van werken van HWW en het daaruit voortvloeiende programma dat op dit moment geboden wordt. Dit programma zal de aankomende jaren bestendigd en uitgebreid wordt. Daarnaast zal de nieuwe locatie de mogelijkheid bieden een aantal van onze ambities verder te ontwikkelen. Naast de geweldige uitstraling die de locatie Cereol biedt, de bekende plek, een goede bereikbaarheid voor alle bewoners in West, biedt de Cereol, mogelijkheid voor uitbreidingen of toevoegingen aan de bestaande programmering. 5

6 Een aantal voorbeelden die de nieuwe locatie bieden: De samenwerking tussen de verschillende partners in de MFA Cereol zal een kans bieden om in de wijk een interessante plek te bieden aan allerlei verschillende soorten initiatieven van wijkbewoners. Door het werken vanuit een gezamenlijke visie en het ontwikkelen van een gezamenlijke programmering zal de MFA een brede functie vervullen die een wijkgericht, wijkoverstijgend en -wie weet over grenzen heen- De samenwerking met het onderwijs wordt uitgebreid met een aanbod van (meerdere) professionele voorstellingen in de wijk, ook kan in het aanbod kunstbezoeken aan een goed geoutilleerd beeldend atelier opgenomen worden; verder kunnen de scholen gebruik maken van de theaterzaal voor presentaties en eindmusicals, waaraan sterk behoefte is. De ambitie is er om de scholen wekelijks te ontvangen en daarmee de inschoolse kunsteducatie te verbreden zodat de leerlijnontwikkeling gestalte krijgt. De theaterzaal wordt enerzijds een laagdrempelig wijkpodium waarbij elke maand een open podium georganiseerd wordt, zodat de wijkbewoner de onderwijspresentaties, presentaties van de cursussen, de kunstenaars uit de wijk, amateurverenigingen, community artsprojecten of cultureel diverse kunstuitingen kan komen bekijken. Ook gaat dit podium een rol vervullen in de talentontwikkeling van jeugd en jongeren in de wijk. Anderzijds komt er een professionele programmering in de theaterzaal. De zaal is multi functioneel zodat er een veelzijdige programmering tot stand komt. Bij deze programmering gaat HWW uit van de netwerken in de wijk: d.w.z. de wijk programmeert. HWW is (en anders zal spoedig) in gesprek (gaan) met wijkbewoners werkzaam bij de volgende organisaties en instellingen: bijvoorbeeld Jeugdtheater (het Filiaal, HalteM, t Lab), Muziek (Jazz Conservatorium, Oude Muziek, klassiek instrumentaal), Beeldende Kunst (Centraal Museum familie-ateliers), Dans (NDD), Film (NFF), enz. Het terrein voor de Cereolfabriek het sluizencomplex- en straks het plein voor de fabriek is uitermate geschikt voor het organiseren van evenementen en producties. De specifieke sfeer die de locatie oproept, de plek tussen de twee buurten Lombok en Oog in Al, het sluizencomplex als het mooie cultureel erfgoed is erg geschikt als locatie. Bijzonder gebruik van die plek zou kunnen bijdragen tot het behoud van het cultureel erfgoed. Naast de mogelijkheden die de locatie biedt, bieden ook de medegebruikers mogelijkheden tot samenwerking: Er wordt een programmering ontwikkeld in samenwerking met de Bibliotheek, Dominicusschool en de BSO Oog in Al. In het nieuwe centrum kan een Cultuurloket ontwikkeld worden, waarbij digitaal en fysiek in het nieuwe gebouw het netwerk van culturele instellingen, - organisaties en ondernemers in de wijk zichtbaar wordt. Het digitale netwerk zal direct gekoppeld worden aan een podium dat geboden wordt aan de kunsten uit de wijk; denk hierbij aan optredens, presentaties, tentoonstellingen ed. De programmering vraagt om kwalitatief goed geoutilleerde ruimtes (dansruimte met dansvloer en spiegels); muziekruimte met geluiddempende wanden, theaterzaal met bepaalde hoogte en grootte en bepaalde specifieke inrichting, zoals licht, geluid en tribune. Ook wordt, door het in willen springen op ontwikkelingen en initiatieven in de wijk, om een flexibele invulling van de programmering van de ruimtes gevraagd. En wil de hierboven beschreven ambitie waarmaken dan is het belangrijk dat HWW continuïteit biedt en dat de laagdrempelige ontmoeting van kunst en bewoner in de wijk gewaarborgd blijft. 6

7 4. Programma Cereol In de Cereol ontwikkelt zich een programmering die deels door de partners in het gebouw wordt verzorgd en deels door wijkbewoners zelf wordt bedacht en uitgevoerd. HWW zal hierbij soms de rol vervullen als een van de partners van het huis. Hierbij ziet ze ook met name de rol in het ondersteunen en stimuleren van de samenwerking in huis. Net zo goed ziet HWW zich als een van de wijkbewoners, die activiteiten komt organiseren. HWW zal haar faciliterende en stimulerende rol inzetten in Cereol. De wijkbewoner organiseert en HWW ondersteunt dit. Dit kan op allerlei manieren plaats vinden. - ondersteunen in netwerk - ondersteunen vanuit haar vrijwilligersnetwerk - faciliteren van ruimte - verbinden van activiteiten - publicitair Het programma in huize Cereol wordt gefaciliteerd door een aantal partners: - De Dominicusschool De school faciliteert onderwijs aan 5 groepen leerlingen in de groepen 6 t/m 8 - De BSO Oog in Al Na school tot 18u30 zullen 40 kinderen in de BSO Oog in Al opgevangen worden. De helft van deze groep kinderen zullen deelnemen aan vrije tijds activiteiten in het gebouw - Er is een gymzaal in het gebouw. Deze gymzaal zal in schooltijden in gebruik zijn door voor gymlessen. Na schooltijd zal deze ruimte door HWW geprogrammeerd worden met sport, spel en kunstactiviteiten - De Bibliotheek De Bibliotheek faciliteert het lenen van boeken aan groepen school kinderen en in de vrije tijd aan de wijkbewoner. Het programma van HWW in Cereol is op te delen in een aantal onderwerpen: 1. De wijk als podium 2. De wijk als creatieve ruimte 3. De wijk als leeromgeving 4.1. De wijk als podium Artistiek hoogwaardige programmering en brede participatie In de nieuwe locatie Cereol komt een theaterzaal, vlakke vloer met inschuifbare tribune voor 120 bezoekers. Deze toevoeging aan onze huidige ruimtes die met name geschikt zijn als repetitieruimtes en werkruimtes voor kleinere groepen biedt HWW enorm veel mogelijkheden. laten zien en gezien worden HWW gaat deze ruimte dan ook op verschillende manieren, vanuit de verschillende soorten activiteiten programmeren. Enerzijds komt er een professionele artistiek hoogwaardige programmering. Enerzijds voor kinderen en/of families, anderzijds voor jongeren en volwassenen (ouderen). De invulling van deze programmering is afhankelijk van de ontwikkelingen in het culturele veld ihkv de bezuinigingen. Het gaat hierbij om theater, dans, muziek en film. 7

8 Er wordt (professioneel) geprogrammeerd met de basisscholen in de wijk; jeugd-kunst ( theater, dans, film, djs, Urban, beeldende kunst) We bieden, bij voorkeur, de Utrechtse kunstinstellingen een plek in de wijk. Ook in dit kader organiseren we op dit moment al- gesprekken met wijkbewoners die professioneel betrokken zijn bij kunstinstellingen in stad en land om te kijken of vanuit hun betrokkenheid programmering tot stand kan komen (jazz, oude muziek, klassieke muziek, film, dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed). Naast de professionele programmering is deze zaal onderdeel van de wijkprogrammering, zoals deze in de andere wijken plaats vind. In samenwerking met Zimihc en de andere liefdespartners (Liefde voor Utrecht) streven we naar een interessante programmering van amateurkunst in de verschillende wijken van utrecht. Vanuit de activiteiten van HWW is de theaterzaal de ruimte om te presenteren: de cursussen, musicals, koren, theaterproducties, muziekleerlingen, big band, beginnersorkest, popbandjes en ensembles.om dit vorm te geven ontwikkelen we maandelijks een OPEN PODIUM, waarbij we actief met de wijk programmeren. We stellen de avonden samen vanuit een aantal uitgangspunten: professioneel en amateur, jong en oud, binnenen buitenschools, cross-overs in disciplines. In de toekomst zal rond deze avonden ook door HWW mogelijkheden geboden worden aan de optredende groepen om ondersteuning, instructie of coaching te krijgen mbt het optreden. Naast deze presentatie mogelijkheden wordt de zaal ook geprogrammeerd met (wereld) dans-, urban,- (wereld, jazz, klasiek, oude) muziek-, lees-, (wereld) theater-, beeldende kunst -en filmavonden waarbij de bezoeker actief meedoet. Deze avonden zullen ook met name georganiseerd worden door wijkbewoners. In deze programmering participeert de wijkbewoner als organisator en als bezoeker. HWW zal hierbij aandacht houden voor een brede participatie. Door de netwerken en contacten in de wijk stimuleert HWW verschillend groepen wijkbewoners te participeren. Ook zal hierbij de samenwerking tussen verschillende wijkbewoners vanuit verschillende invalshoeken tot stand gebracht worden...,de Bazuin, amateur popband, ondernemer uit de Kanaalstraat, vluchtelingenwerk, studenten Jazz Conservatorium, groep 8 van de 2 e Marnixschool, beeldend kunstenaar, turkse volksdansdocent, bewoner Wartburg, visboer uit de laan van nieuw guinee, vrijwilliger van de stadswerkplaats, 4.2. De wijk als creatieve ruimte Laboratorium en productie is het knooppunt, de broedplaats, de ontmoetingsplek. 8 Kunstenaar meets kunstenaar Kunst - welzijn Leerkracht meets kunstenaar Kunstenaar meets ondernemer Sport kunst Leerling meets kunstenaar Kunst - groen Kunstenaar meets bewoner Kunstenaar meets HU of UU, ROC student Wellness - kunst Student ROC, HU of UU meets bewoner Ruimte voor experiment In Cultuurhuis Cereol faciliteert en stimuleert de ontmoeting tussen mensen die iets met kunst en elkaar willen delen. De ervaring van de afgelopen jaren werk in de wijk is dat niet alleen de ontmoeting, maar juist het kader waarbinnen de ontmoeting plaats vind, maakt dat er nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingen en trajecten in gang worden gezet. is geïnteresseerd in allerlei verbinden, juist vaak ook met die buiten de kunst, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing.

9 Ontmoeting amateur-professioneel faciliteert de ontmoeting amateur professional in allerlei activiteiten die op het programma staan. In de educatieve activiteiten, de evenementen en presentaties, straks op het Open Podium en rond de programmering van de theaterzaal. In de toekomst zal HWW hierin mee ontwikkelen door mee te werken aan vormen als coaching, instructiemogelijkheden, sessies zodat de amateur en professional met elkaar aan de slag gaan De wijk als leeromgeving Cultuureducatie en creatieve partnerschappen Cultuureducatie is een vorm van bemiddeling tussen aan de ene kant de kunstbeoefenaars met hun inspiratie, wensen en behoefte aan instructie en aan de andere kant een enorm reservoir aan kennis over kunstbeoefening, kunstvormen, technieken en kunstgeschiedenis. Kunsteducatie bemiddelt daartussen Uit: Toekomstverkenningen kunstbeoefening. Sociaal en Cultureel Planbureau juni Blz. 58 Cultuureducatie in de vrije tijd of voor kinderen in de naschoolse tijd De kunst- en cultuurcursussen, muzieklessen, kunstworkshops en cultuuractiviteiten Kunstenaars uit de wijk bieden vanuit alle verschillende kunst-disciplines cursussen, lessen, workshops en activiteiten aan in de wijk. Voor allerlei leeftijden is er iets te vinden en te creëren. In de cursussen staan de achtergronden, werkwijze en de uitgangspunten van de verschillende kunstenaars centraal en deze worden vanuit verschillende didactische uitgangspunten vertaald naar cursuslessen. Het cursusaanbod komt op onze eigenwijkse manier tot stand. laat (al jaren) in de wijk weten dat eenieder in de wijk met zijn of haar ideeën kan aankloppen en binnenlopen. 1. De &wijkbewonerkunstenaar die iets wil, komt met ons in gesprek en vanuit die gesprekken komen zijn/haar ideeën in het aanbod. In de gesprekken zijn de achtergronden (opleiding, professionaliteit en werk), de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar, zijn/haar ideeën over lesgeven en de wijkbetrokkenheid onderwerp van gesprek. 2. De &wijkbewonercursist wil graag iets leren, wil graag met een groep dansen, muziek maken, kunst maken. We gaan in gesprek en vragen de wijkbewoner hoeveel mensen/mogelijk cursisten hij/zij al kent of kan organiseren. Samen met de wijkbewoner gaan we op zoek naar een docent. De afgelopen jaren is ons cursusaanbod sterk gegroeid. De samenwerking in de naschoolse tijd ihkv BSO of kinderopvang zal in Cereol ontwikkeld worden. Met de BSO Oog in Al, een van de partners in Cereol, zijn al gesprekken gaande. faciliteert ook hierin dat zij steeds oog houdt voor wijkbewoners die niet als vanzelf aankloppen of binnenlopen. Een paar ontwikkelingen die zeker de aankomende jaren van groot belang blijven zijn: - samenwerking met het JeugdCultuurfonds en in dat kader een actief beleid op het bereik van kinderen door middel van ambassadeurs in de wijk in de vorm van logopedistes, kinderfysiotherapeuten, kindertherapeuten, schoolmaatschappelijk werk, kinderwerk, huisartsen en het centrum Jeugd en Gezin. - samenwerking met het AZC In 2011 een samenwerking met De Vrolijkheid en De Werkelijkheid. In 2012 start HWW ook een actieve samenwerking met Vluchtelingenwerk Utrecht. 9

10 de te verwachten verdere ontwikkeling van de brede school zal voor scholieren het onderscheid tussen vrije tijd en schooltijd doen vervagen, ook wat betreft de kunstbeoefening..deels analoog aan de brede school laten zich nog enkele denkpistes ontwaren. menig werkgever biedt de werknemers een fitnessruimte, geleid door gekwalificeerde instructeurs. Instellingen en bedrijven die niet alleen fit maar ook creatief personeel willen, zouden kunnen overwegen om voor hun werknemers niet alleen sportbeoefening maar ook kunstbeoefening te faciliteren.ook de vrijetijdsindustrie..hotels kunnen worden aangevuld met ateliers en oefenruimtes. (Uit: Toekomstverkenningen kunstboefening. Sociaal en Cultureel Planbureau juni De brede school en andere denkpistes blz. 56) Cultuuronderwijs, kunst en de basisscholen in de wijk kunst is niet iets waarnaar je kijkt, kunst is iets waarmee je kijkt Uit: Kunst in Cultuur. nov 2011 door Barend van Heusden De Rijksuniversiteit van Groningen (olv Barend van Heusden) is samen met de SLO in 2008 begonnen met het onderzoek Cultuur in de Spiegel, dat tot doel had een theoretisch kader en een raamleerplan voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen. Het onderzoek is verwoord in het boekje Cultuur in de Spiegel en de resultaten tot nu toe worden op dit moment landelijk uitgezet. In maart 2012 nemen wij, vanuit wijk west deel aan een van de regiobijeenkomsten. Met de uitgangspunten van dit onderzoek en het werken aan leerlijnen (aansluitend bij de leerling en de visie van de school) wordt onze manier van werken versterkt. HWW is sinds 2002 actief in de basisscholen in de wijk. HWW heeft in haar werkwijze de uitgangspunten van de school als leidraad genomen in de ontwikkeling van de kunsttrajecten in de verschillende scholen. De leerkracht ontwikkelt mee en draagt zorg voor de aansluiting op de leerling en de visie van de school, de kunstenaar die meeontwikkeld draagt zorg voor de vertaling van de verbeelding. Het gezamenlijk ontwikkelen en daarmee formuleren van de uitgangspunten en het referentiekader zorgt voor een breder begrip van cultuuronderwijs bij leerlingen, leerkrachten en kunstenaars. De leerling staat steeds centraal in dit proces. Bij het ontwikkelen van concrete lessen en/of ervaringen wordt uitgegaan van de manier waarop, naast het niveau waarop en de randvoorwaarden die nodig zijn om de leerling in het proces van het vergroten van het zelfbewustzijn te begeleiden. Welke handreikingen, welke werkvormen, welke vaardigheden en technieken en welke uitdagingen heeft die leerling (van die leeftijd en met die ervaringen) nodig om actief en reflectief zijn horizon op zelfwaarneming, zelfbewustzijn en in zelfverbeelding te vergroten. Wanneer is iets onderwerp van cultuuronderwijs? als er een beroep wordt gedaan op kennis, vaardigheden of inzicht in hoe mensen hun omgeving vorm en betekenis geven Uit: Kunst in Cultuur. nov 2011 door Barend van Heusden HWW ontwikkeld met nauwe samenwerking met de scholen in wijk west leerlijnen die aansluiten bij de leerlingen, visies van de verschillende scholen, kerndoelen vanuit het onderzoek Cultuur in de spiegel en de uitgangspunten van het fonds voor Cultuurparticipatie. Het zelf doen en ervaren van de leerlingen krijgt daarbij veel ruimte. Het gaat zowel om actieve als receptieve vormen van cultuureducatie. Bij de doorgaande leerlijn gaat het om een praktische uitwerking van: - datgene wat een kind per leerjaar en aan het eind van de schoolperiode moet kennen en kunnen. - de plaats van cultuur in andere dan de cultuurvakken - de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs - de aansluiting tussen binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. (Uit: Beleidsplan Fonds voor Cultuurparticipatie Blz. 18) 10

11 IN 2012: Creatief partnerschap met de Dominicusschool Creatief partnerschap met de Montessorischool Creatief partnerschap met De Brug Creatief partnerschap Parkschool en 2 e Marnixschool Start leerlijnentraject met Villa Nova en de Dominicusschool Maart 2012 deelname aan regiobijeenkomst cultuur in de spiegel In 2013 Voortzetting leerlijnen traject Villa Nova en Dominicusschool Voorbereiding leerlijnentraject met 2 nieuwe scholen in wijk west Vanaf september 2013: Door de faciliteiten die de nieuwe locatie biedt, zullen we met de scholen vanuit de ontwikkeling leerlijnen middels bezoek en gebruikmaking van beeldend atelier, theaterzaal, muziek- en dansruimtes in Cereol in nauwe samenwerking met de scholen een programmering organiseren. Hierbij betrekken we alle basisscholen en 1 (mogelijk 2) middelbare school in de wijk west. 5. Positionering heeft een belangrijke functie als wijk(kunst) centrum in de wijk West; met al haar buurten: Nieuw Engeland, Lombok, Majellapark, Schepenbuurt, Spinozaplantsoen, Halve Maan, Schepenbuurt, Welgelegen en Oog in Al. In dit gebied is zij actief op zoek naar de vraag en werkt zij samen met een breed netwerk van verschillende werkzame organisaties, instellingen, ondernemers en bedrijven. In de elf jaar van het bestaan van de stichting heeft zij een duidelijke plek gekregen in de wijk. De stichting heeft in deze jaren vanuit samenwerking veel tot stand gebracht. - HWW is een van de cultureel ondernemers in de wijk. Zij geeft daarmede invulling aan een van de speerpunten van de Cultuurnota de ontdekking van Utrecht van de stad Utrecht: het stimuleren van cultureel ondernemerschap in de wijken. - is een van de oprichters van de Liefde voor Utrecht, een samen-werkingsverband en expertisecentrum voor wijkgericht cultureel ondernemerschap. - werkt, samen met de cultureel ondernemers in de Stefanuskerk, Jongerencultuurhuis Kanaleneiland, Vorstelijk Complex, Kunstkasteeel Zuilen, Cultuur 19, DeDansvloer aan de infrastructuur in de wijken m.b.t. de ontwikkelingen Culturele hoofdstad ontwikkelt voor de stad Utrecht interessante en vernieuwende projecten en concepten op het gebied van community arts, talentontwikkeling en educatie. - maakt in het werkveld een constructieve koppeling tussen amateurkunst en kunstbeoefening, cultuureducatie en scholing, kunstproductie, kunstprogrammering en kunstparticipatie en ondersteuning van professionele kunsten. - haalt Utrechtse culturele instellingen naar de wijk in de vorm van partnerschappen, onderwijsprojecten en het bieden van een podium. - voert een actief diversiteitbeleid. De wijkkunstcentra vervullen een rol in het faciliteren van: - werkplekken voor professionele kunstenaars - kunsteducatieve activiteiten; in vrije tijd en onderwijsgebonden - ontwikkelplekken voor community arts - repetitie- en uitvoeringsplekken voor amateurverenigingen - programmeren van wijkgerichte kunstactiviteiten - stimuleren van kunstproductie van in de wijk woonachtige kunstenaars - tentoonstellingsruimte voor kunstenaars uit de wijk De wijkkunstcentra zijn het knooppunt, waarin al deze activiteiten bijeen komen en zo elkaar versterken. 11

12 Relatie Gemeente Utrecht stichting De Gemeente Utrecht heeft Stichting in 2004 en 2005 als pilotproject Cultureel ondernemersschap in de wijkgerichte oriëntatie financieel ondersteund. Sinds 2006 is de gemeente een structurele subsidierelatie aangegaan met Stichting. Deze subsidie dient aangewend te worden voor activiteiten en werkzaamheden die betrekking hebben op de nieuwbouw van het Cultuurhuis Cereol in de wijk West. -Exploitatiesubsidie rapporteert aan de Gemeente door middel van jaarlijkse begrotingen en jaarlijkse inhoudelijk en financiële afrekeningen. Tevens vindt er jaarlijks formeel overleg plaats tussen de directeur en de verantwoordelijke cultuurambtenaar. 6. VREDE VAN UTRECHT EN CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA 2018 Lievelings is in 2007 verkozen tot het idee Culturele Hoofdstad Dit community arts traject reist door de stad en landt in verschillende buurten en wijken, het verbind daar buurtbewoners met elkaar en met de stad. Dit traject zal tot 2018 overal in de stad en wie weet provincie- opduiken. ontwikkeld samen met andere wijkgerichte kunst- en cultuur organisaties een wijktraject dat tijdens de viering van de Vrede in 2013 plaats zal vinden. Hierover vinden wijktafels plaats olv de Vrede van Utrecht. Deze plannen zullen begin dit jaar vorm gaan krijgen. De opening van de nieuwe locatie Cereol zal tijdens de viering Vrede van Utrecht 2013 plaats vinden. De invulling van die opening zal vorm krijgen nav de planvorming van de wijkgerichte tafels mbt vrede in de wijk. DEEL II CEREOL HET WILDE WESTEN EN ONDERNEMERSCHAP 7. Organisatiestructuur in Cereol HWW is een stichting. Ook in de toekomst zal deze rechtsvorm gehandhaafd blijven. Het bestuur van HWW bestaat uit 4 bestuursleden. De bestuursleden zijn onafhankelijk en adviseren vanuit verschillende expertises. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar; ihkv de ontwikkelingen Cereol lag de frequentie de afgelopen jaren hoger. Er is (nog) geen aftreedrooster opgesteld vanwege uitstel intrek Cereol (zou in 2009 plaatsvinden). Dit rooster zal bij intrek worden vastgesteld. De organisatie zal moeten worden aangepast om de inhoudelijke programmering op professionele wijze vorm te geven en waarborgen te bieden voor de continuïteit. In hoofdlijnen bestaat de organisatie uit: &Directeur: artistiek en zakelijke leiding De directie is de artistieke en zakelijke leiding van. Zij zal zij zich bezig houden met maken van een (meerjaren)beleid, het aansturen en leiding geven aan medewerkers, het vertegenwoordigen van de stichting naar derden, het onderhouden van netwerken en het zorg dragen voor het financiële beheer van de stichting. Daarbij onderhoudt de leiding de relaties met de gemeente, subsidiënten, het maatschappelijk veld en ondernemers die vanuit de optiek van maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol kunnen spelen bij de realisatie van de ambities van HWW. 12

13 Naast deze hoofdfunctie draagt de directie ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Ondernemingsplan &Beheer De beheerder draagt zorg enerzijds voor een welkome en gastvrije ontvangst van de bezoekers, anderzijds voor alle voorwaarden tot zo n ontvangst, zoals schone, functionele, warme en verlichte ruimtes. De beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoer van de planning en het verhuur. &Administratie en &Boekhouding Bij deze functie hoort de cursusadministratie, ondersteunende administratieve en boekhoudkundige taken. &Programmeur- &productieleider De programmeur-productieleider is verantwoordelijk voor de programmering van het pand en de productionele taken, behorend bij projecten en activiteiten van HWW. Tot de taken horen het faciliteren van de activiteiten, de planning van het gebruik van de ruimtes door HWW en de verhuur van ruimtes als deze niet in gebruik zijn door HWW; het ondersteunen en begeleiden van de organisatie van projecten en activiteiten van HWW en het aangaan van contracten met vaste gebruikers, het werven van huurders, het onderhouden van de relaties en de programmering. Naast deze functies draagt de programmeur ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken. &Projectleider(s) De projectleider heeft als taak: het zorg dragen voor de uitvoer van het beleid in cursusaanbod, onderwijsprojecten, community arts projecten, producties en evenementen. De projectleider geeft leiding en sturing aan de medewerkers/freelancers/vrijwilligers werkzaam in de lopende projecten. De projectleider draagt verantwoording over de financiële projectbudgetten. Naast deze functies draagt de projectleider ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken. &Technicus De technicus is verantwoordelijk voor de techniek van, in en rond het theater. &vrijwilliger, &stagiaire, &maatschappelijk stage HWW biedt studenten CMV, HKU, ROC, maatschappelijk stage ruimte en plek om kennis te maken met en vooral actief bij te dragen aan de activiteiten van HWW. De publiciteit wordt in partnerschap met Buro Gurk verzorgd (buro gurk factureert 50%). De website ism IZIservices (ondersteund ICT in ons pand). 8. Huisvesting in Cereol Huisvesting in de MFA HWW heeft een programma van eisen voor de eigen accommodaties in de MFA ontwikkeld. Dit p.v.e. is de basis waarop wij met de ontwikkelende partijen onderhandelen over de realisatie van geschikte huisvesting. (zie bijlage) In het kort bestaat de accommodatie uit: - Theaterzaal; - Kleed- en opslagruimtes; - een beeldend atelier; - 2 muziek- en/of repetitiestudio s ; - kantoor; - keuken en ontmoetingsruimte/foyer. Daarnaast zal in het pand gezamenlijk gebruik worden gemaakt van faciliteiten zoals toiletten, lift, e.d. 13

14 Elke ruimte is multifunctioneel inzetbaar, het theater kan ook worden gebruikt voor cursussen en congressen, de kleedkamers kunnen worden gebruikt voor individuele muzieklessen of vergaderingen, etc. De invulling van de ontmoetingsruimte is multi functioneel. De ruimte dient als foyer tijdens voorstellingen en presentaties, ook ziet HWW mogelijkheden voor gebruik van deze ruimte in het kader van haar diversiteitsprogrammering: de kookprojecten en de ontmoetingsprojecten in het kader van kunstprojecten. HWW realiseert zich ten zeerste dat deze ontmoetingsruimte belangrijk is in de uitstraling en de hierboven meermaals genoemde laagdrempeligheid. De ruimte vraagt om een sfeervolle, kunstzinnig uitnodigende inrichting, waarbij de bewoner zich welkom voelt. Ook kan deze plek ruimte bieden als flexwerkplek, vergaderplek en in het kader van de exploitatie verhuurd worden aan derden. Voor de invulling van de keuken zal naast de eigen kookateliers voor volwassenen en kinderen een partnerschap met de BSO Oog in Al aangegaan worden. HWW neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de exploitatie van deze ruimtes ook voor de uren/dagdelen waarvoor zij (nog) geen invulling heeft. De organisatie van HWW zal hiertoe uitgerust moeten worden. In het kort betekent dit: - uitbreiding van de formatie; - verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en de programmering van het gebouw; - het zoeken naar (commerciële) partners die ruimtes afnemen op de tijden dat HWW de ruimtes niet nodig heeft; - een substantiële structurele subsidierelatie met de gemeente. 9. Cultureel ondernemerschap Blijf dicht bij jezelf en volg je hart Uit: Startkapitaal door Kees Zegers; spreker op de bijeenkomst Cultureel Ondernemerschap vd Provincie Utrecht De werkwijze van gaat uit van het verbinden van verschillende belangen van mensen. Ondernemerschap gaat uit van belangen, het belang van de ondernemer en het belang van diegene die de ondernemer bedient. Het bijeenbrengen van belangen en zorgen dat deze belangen op een hoger of ander plan komen te liggen, ligt in de visie van besloten. Het is het cultureel goed, het cultureel goud en het cultureel ondernemerschap dat kenmerkend is voor Het Wilde Westen. HWW en de wijkeconomie koopt haar producten zoveel mogelijk in de wijk. Dit heeft zij vanaf het begin steeds gedaan, van daaruit krijgt zij van een aantal ondernemers kortingen op de producten en bijv. AH sponsort regelmatig in producten. Ook de schoonmaak wordt gedaan door een wijkbewoner (bedrijf is hier niet gevestigd) en dat maakt dat de schoonmaker regelmatig nog even binnenloopt (en dan iets extras doet). HWW gaat de kaartverkoop ook op verschillende punten in de wijk bij de ondernemers onderbrengen. HWW is zo gewend om door middel van sponsoring in geld of natura een bijdrage in de exploitatie te realiseren vanuit het bedrijfsleven. Deze benadering zal ook in de toekomst een rol blijven spelen bij de financiering van HWW. Sinds 2011 is HWW aangesloten bij de ondernemersvereniging Laan van nieuw Guinea. HWW organiseert en praat mee over de ontwikkelingen van het ondernemingsfonds (ism HISA). HWW en bedrijven HWW komt sinds 2010, middels haar lidmaatschap MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in contact met bedrijven die zich steeds bewuster worden van de noodzaak om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. HWW ontwikkelt in Cereol verschillende mogelijkheden voor bedrijven om bij te dragen aan het sociaal-culturele klimaat in West. Sinds 2010 is er een samenwerking met SNS verzekeringen in de vorm van 14

15 personeelsbezoeken (waarbij personeel vrijwilligers werk komt doen) en vrijwillige ondersteuning van personeel van SNS bij concrete vragen van HWW. HWW en stedelijke en landelijke fondsen De afgelopen jaren zijn projecten van met grote regelmaat gesubsidieerd door de gemeente Utrecht d.m.v. projectsubsidies Activiteitensubsidie Cultuurbereik, Activiteitensubsidie Amateurkunst, Cultuurparticipatie & Cultuureducatie en Leefbaarheidbudget gelden. Het rijk heeft 3 jaar lang vanuit Ruimte voor Contact het diversiteitsprogramma gefinancierd. Community arts projecten en producties zijn gefinancierd met bijdragen van KF Heinfonds, VSB fonds, Pr. Bernhard Cultuurfonds, Oranjefonds en Elize Mathildefonds. De Vrede van Utrecht financiert mede het Lievelingstraject tot HWW onderhoudt met deze fondsen contacten ihkv invulling programma Cereol en zal projectmatig en waar mogelijk in continuerende trajecten financiële middelen verwerven. begint, eer ge bezint Uit: Startkapitaal door Kees Zegers HWW in Cereol HWW bedient verschillende doelgroepen in de wijk-west met haar programma van cursussen, culturele activiteiten, projecten en producties. De accommodatie in de MFA is afgestemd op het zoveel mogelijk realiseren van dubbel en medegebruik van ruimtes. Desondanks zal het gebruik van de ruimtes door HWW vooral in de naschoolse en avonduren plaats vinden. Dat betekent dat voor een deel van de dag sommige ruimtes nog geen invulling hebben. HWW draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van deze ruimtes ook als zij niet in gebruik zijn. Daar HWW de verantwoordelijkheid draagt voor de volledige exploitatie van haar ruimtes zal zij enerzijds financiële middelen realiseren voor kunstprojecten die overdag plaats vinden, ihkv gerichte doelgroepen (ouderen, niet werkende vrouwen, peuters) of de ruimte (vaak niet markt conform) als repetitieruimtes aan professionele makers verhuren, en anderzijds zal zij op zoek gaan naar verhuur aan andere commerciële activiteiten (bedrijfsuitjes) of partijen die de huisvestingslasten mede kunnen opbrengen. Daarbij gaat het om de verhuur van ruimtes aan (commerciële) partijen. 10. Wijk bereik bereikt de wijkbewoner op straat, op de schoolpleinen, in de winkeltjes en supermarkten, de pleinen en parken. Minimaal twee keer per jaar verspreid huis-aan-huis een brochure of flyer met de programmering,oproepen met mogelijk tot mee-organiseren en mogelijkheden. Wij bereiken tot nu toe: - we flyeren bij wijkbewoners in de wijk; dat zijn huishoudens (wijkmonitor 2011) - kinderen vd basisscholen van Asch van Wijck, Kameleon, Villa Nova, Jan Nieuwenhuizenschool, Parkschool, De Brug, 2 e Marnixschool, OBS Oog in Al Montesorri, OBS Oog in Al Johan de Wit en de St. Dominicusschool. - Middelbare school Christelijk Gymnasium (CGU) - Cursisten kinderen, jongeren en volwassen (ongeveer ) - Kunstenaars (35 docenten; 20 kunstenaars bij evenementen; 6 bij community arts trajecten) - Ondernemers (12 kleine ondernemers 2 grote ondernemers) - Workshops en losse activiteiten (150 bewoners) - Evenementen in de wijk (1500 bezoekers) - Presentaties in de wijk (850 bezoekers) HWW denkt vanuit de wijkbewoner en is de wijkbewoner: - wanneer kom ik als wijkbewoner ergens naar toe? - wat heb ik nodig om actief te worden in de wijk? - wanneer voel ik me aangesproken verantwoordelijkheid te nemen voor iets. 15

16 - wanneer ga ik in mijn eigen wijk iets organiseren? - wie en op welke manier wil ik mede-wijkbewoners ontmoeten. Ons uitgangspunten en visie op PUBLIEK is: Er wordt niets VOOR wijkbewoners georganiseerd, maar altijd DOOR wijkbewoners. Wat levert dat op: - er is publiek, want de activiteit wordt georganiseerd door iemand die een eigen publiek organiseert - er komen zeer verschillende mensen binnen in de MFA, want iedere organisator brengt een eigen netwerk mee - er wordt niets georganiseerd zonder dat er draagvlak is - er komen zeer leuke, verrassende, inspirerende activiteiten - er is voortdurend vernieuwing in wat er gebeurt. DEEL III AANLOOP 2013 EN INTREK CEREOL Omdat de fysieke realisatie van het kunstwijkcentrum in Cereol zich in een nog flexibele fase bevindt: oplevering ergens tussen april en juni 2013 is het van belang de periode 2012 tot juni 2013 realisatie Cereol beschrijven. 11. Aanloop Cereol huisvesting tot zomer 2013 Huisvesting overbruggingsperiode Op 1 oktober 2007 heeft HWW de kantoorvilla op het Cereolterrein moeten verlaten in verband met de herontwikkeling van het Cereolterrein. De activiteiten verspreidden zich wederom over de wijk en sinds januari 2008 heeft een tijdelijk voormalig kantoorpand betrokken aan de Groeneweg in Lombok. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van het Muziekhuis Lombok. Het huurcontract voor dit tijdelijke pand aan de Groeneweg loopt in maart 2012 af. In dit pand zijn in 2008 een beperkt aantal aanpassingen aangebracht om de activiteiten op een kwalitatief niveau te kunnen uitvoeren - dansvloer, extra wanden, kantoor en een aantal nieuwe vloeren (gladde vloeren ipv oude vloerbedekking), spiegels en bergruimtes. Het pand heeft nog een aantal aanpassingen nodig: aankleding, inrichting en intern schilderwerk. Gezien de beperkte duur van de huurovereenkomst op de Groeneweg, dit is vanwege de herontwikkeling van het Groenewegterrein waarbij het pand Groeneweg 54 op nominatie sloop staat, zal de mate van investering voortdurend afgewogen worden tegen de mogelijke verlenging van de huurovereenkomst. Dit alles betekent dat er onzekerheid is over de huisvesting voor de periode vanaf maart 2012 tot aan de oplevering van de MFA in het Cereol. De hierbij te ondernemen stappen zullen zich met name richten op behoud van de tijdelijke locatie. HWW zal streven naar een verlenging van de huurovereenkomst Groeneweg voor de gehele tijdelijke periode. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal HWW, in samenspraak met de gemeente naar alternatieve locaties moeten uitzien. 12. Intrek Cereol + Opening In 2013 opent Cereol haar deuren. Zoals hierboven beschreven zal dit plaatsvinden tijdens de viering van de Vrede van Utrecht. In 2013 (starten in cursusjaar 2 september 2012) ontwikkelen we met de wijkbewoners het programma voor de opening. In 2013 zullen we hiervoor extra sponsoring en fondsenwervingsgelden verwerven. 16

17 We zijn al gestart met de communicatie rondom de ontwikkelingen Cereol: zodat de wijkbewoner nu al betrokken is bij de invulling van het programma en zo meebouwt aan Cereol. Rond deze website organiseren we vanaf nu allerlei acties in de wijk. Naast de opening van Cereol in 2013 zal ook de nieuwe locatie ingericht moeten worden. De kosten en de begroting van het inventaris laten we buiten beschouwing in dit ondernemingsplan. Hierover voeren we overleg met de betrokken ambtenaar van de afdeling Culturele Zaken van de Gemeente Utrecht. DEEL IV PRESTATIES EN ACTIVITEITEN 13. bijlage 1 en bijlage bijlage 3 DEEL V BEGROTING Bijlage 4 17

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht inhoudsopgave A inleiding 2 B ambities 3 missie, visie, doelstellingen 3 2 terugblik En EvaluatiE 5 3 ambities 203206 8 4 activiteitenprogramma 203206 8 5 BElang voor utrecht 0 6 diversiteit En internationale

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1

INHOUDSOPGAVE 1. 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 1. MISSIE EN KOERS SKVR 1 1.1. Missie van SKVR 1 1.2. Positionering 1.3. De koers in het kort 1 1.4. SKVR als basisvoorziening 1 2. INHOUDELIJKE AMBITIES EN PROGRAMMALIJNEN

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

KEPA Kunst Educatie Platform Almelo. Primair Onderwijs Culturele Instellingen Gemeente Almelo KEPA KOMPAS

KEPA Kunst Educatie Platform Almelo. Primair Onderwijs Culturele Instellingen Gemeente Almelo KEPA KOMPAS KEPA Kunst Educatie Platform Almelo Primair Onderwijs Culturele Instellingen Gemeente Almelo KEPA KOMPAS Cultuureducatie 2013-2017 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Terugblik 4 3. Ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst

Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst foto s kropot.nl Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst Naam instelling: Stichting Huis van Puck Vestigingsadres: Klarendalseweg 193 6822 GJ Arnhem Contactpersoon: Henk Dassen (directie)

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein 14 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Meerjarenbeleid 2013-2016: missie, visie en doelstellingen... 3 2. Inhoudelijke ambities voor

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016

COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016 COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016 INHOUD 1. VOORWOORD 3 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 4 2.1 Consumentengedrag 4 3. POSITIONERING VAN COOL 5 3.1 Ongedwongen plezierzoekers en inspiratiedelers 5

Nadere informatie