Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik"

Transcriptie

1 Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe Wlt u adverteren? JOBS n de kjker bedrjf Project verantwoordeljke WVI Brugge Hoofdaankoper Soetaert OOStende Servce Engneer Valvan Balng Systems Menen Hgh potental Vertrama tielt Ervaren commerceel talent garage Vandecasteele KOrtrIjK-WeVelgeM Area sales manager Compaktuna OOSt- en WeSt-Vlaanderen Ahmed Hlam, zaakvoerder Flyer.be : Ons doel was noot om klanten van andere drukkerjen af te pakken, wel om een neuwe markt te creëren. ONTDEK DEZE EN MEER JOBS OP JOBAT.BE jobs op Jobat.be Wj hebben een neuwe markt gecreëerd Flyer.be neemt neuwe drukkerj n Brugge n gebruk Onlnedrukker Flyer.be heeft een neuwe vestgng n Brugge n gebruk genomen. Een drukkerj de goed boert en kan utbreden, s neuws n een sector de het aartsmoeljk heeft. Maar Flyer.be, met 62 werknemers, heeft dan ook een neuwe markt aangeboord. Ondernemer Ahmed Hlam bedacht het concept twaalf jaar geleden. Ik organseerde evenementen en had geregeld flyers nodg. Maar het drukproces bj veel tradtonele drukkerjen vond k te omslachtg, de offertes waren vaak te ondoorzchtg, de prjszettng kloptenet enzovoort. Met Flyer.be wou k het maken van flyers en ander drukwerk als het ware democratseren en kwaltetsdrukwerk combneren met een doorgedreven automatserng, om zo concurrenteel te zjn. Volgens Ahmed Hlam, de met zjn bedrjf vrj snel naar Sjsele verhusde, s Flyer.be ern geslaagd om een neuw en lucratef segment te creëren n een krmpende markt. De grafsche sector beleeft nderdaad een depe crss en elk jaar gaan heel wat drukkerjen over de kop, zegt hj. Wj houden net alleen stand, wj groeen sterk vanwege de lage kostprjs, dankzj de grote volumes, n combnate met kwaltetsvol drukwerk. Op dat laatste dngen we net af. Onze klanten zjn onder meer mensen de vroeger noot aan drukwerk gedacht zouden hebben, maar voor we dt nu heel toegankeljk s: bakkers, restauranthouders, kappers partculeren en zelfstandgen dus. Maar onze focus lgt ook op B2B-klanten, desgners, evenementenbureaus enzovoort. Ons doel was noot om klanten van andere drukkerjen af te pakken, maar om een neuwe doelgroep aan te spreken. Momenteel hebben we gemddeld drukopdrachten per week. Klanten stuwen de groe voort Om tegemoet te komen aan de stjgende vraag nvesteerde Flyer.be stevg n een neuwe vestgng n Brugge met kantoren, Ahmed Hlam, zaakvoerder Flyer.be Onze klanten zjn voornameljk mensen de vroeger noot aan drukwerk gedacht zouden hebben. drukkerj, handlng en een FlyerStore waar nmddels 62 mensen werken. En dat zullen er de komende tjd ongetwjfeld meer worden. We hebben nog m² onbebouwde grond, en egenljk kunnen we de groe net tegenhouden, mochten we dat al wllen: de klanten stuwen ons nu eenmaal voort, zegt Ahmed Hlam. De komende tjd kunnen her extra mensen op nterne sales aan de slag, onlnemarketeers, een analst op de IT-afdelng, snjders n de producte, npakkers voor de afwerkng enzovoort. Flyer.be s een onlnedrukkerj, maar heeft n Belgë ook 180 FlyerStores volgens het shop-n-shop -concept. Een deel van de groe komt voort ut het openen van geljkaardge wnkelpunten n Frankrjk en Luxemburg. In Luxemburg s net de eerste FlyerStore geopend en er volgen er bnnenkort nog dre. In Frankrjk beschkken we nmddels over ver wnkelpunten. Dankzj de stores kunnen we als webbedrjf toch een persoonljk contact met klanten hebben en hen adves op maat bedenals ze dat wensen, legt Ahmed Hlam ut. Ook n Nederland s het bedrjf actef. Inmddels spreekt men al over de Flyer.begroep, want met PrntConcept.com boort het bedrjf, na een overname van een concurrent n 2012, ook de markt van het meer luxueuze onlnedrukwerk aan, met offertes op maat. Het maakt van de groep een van de grootste onlnedrukwerkaanbeders van het land.

2 2 Logsteke en transportste LAR bestaat 30 jaar Een bedrjvenzone met een dudeljke denttet Dertg jaar geleden startten de eerste actvteten op de logsteke en transportste LAR, de zch utstrekt over Kortrjk en Menen. Dat werd woensdag offceel geverd, met een terug- én een voorutblk. Op de ste werken zo n 700 mensen. Egenljk werd woensdag offceel 30 jaar Btlar geverd: de beheersmaatschappj van de bedrjvenste LAR, de bedrjven met logsteke en transportactvteten groepeert op het grondgebed van Lauwe, Aalbeke en Rekkem vandaar ook het letterwoord. De eerste actvteten gngen er n 1984 van start. Volgens Thomas Vanden Berghe, managng drector van de transport- en logsteke groep Zegler en snds achtten jaar ondervoorztter van Btlar, was het een slmme keuze om bj de oprchtng te kezen voor een coöperateve vennootschap en alle bedrjven te verplchten om vennoot te worden. Dat heeft gezorgd voor een erg goede verstandhoudng onder de bedrjven. In de zn s Btlar een soort syndcus voor deze bedrjvenzone, en dat s vrj unek n Belgë. Naast de bedrjven zjn ook de steden Kortrjk en Menen, de ntercommunale Leedal en de Provncale Ontwkkelngsmaatschappj West- Vlaanderen vertegenwoordgd n Btlar. Logsteke troeven De LAR s ndertjd egenljk n het leven geroepen omdat het te druk werd n het centrum van Kortrjk. Tot voor de realsate van de LAR-ste waren het goederenvervoer en de overslag ervan gecentralseerd op Kortrjk-Wede, en dat was net langer houdbaar. Na een lange procedure kon utendeljk de LAR gerealseerd worden. Doordat her utslutend bedrjven met transport- en logsteke actvteten gevestgd zjn, s de LAR een bedrjvenzone met een dudeljke denttet en met ondernemngen de dezelfde soort noden en utdagngen hebben, zegt Thomas Vanden Berghe. Pakweg de laatste ten jaar laat de globalserng van de econome zch her pas echt gevoelen. Steeds meer s de LAR ook een parkng voor butenlandse chauffeurs, de her tjdens het weekend overnachten. De LAR s kleurrjker geworden, maar ook dat vraagt om oplossngen, bjvoorbeeld op het vlak van velghed, santar enzovoort. De LAR s deaal gelegen, op een kruspunt van snelwegen en met goede aanslutngen op andere vervoersmogeljkheden dan de weg, zoals bnnenscheepvaart en goederenvervoer per tren. De verschllende vervoersmod op elkaar afstemmen, wordt trouwens voor de hele Vlaamse logsteke kettng dé utdagng voor de toekomst. Vanut verschllende hoeken wordt soms getwjfeld aan de economsche meerwaarde van transport- en logsteke actvteten. Ik kan alleen maar zeggen dat er bljkbaar toch nood aan s. LAR-Zud, de langverwachte utbredng van deze bedrjvenste, zal n prncpe bnnen de kortste keren utverkocht zjn, stelt Eddy Lust, naast schepen n Menen snds anderhalf jaar ook voorztter van Btlar. Aan de realsate van LAR-Zud gng een jarenlange dscusse vooraf. Sommgen hadden op het grondgebed lever een groenzone gezen. Ik heb wel oor naar het ecologsche verhaal, maar er zjn beterelocates voor te bedenken, zegt Eddy Lust. Het s heel eenvoudg: voor Belgë en Vlaanderen s logstek enorm belangrjk, n een tjd dat de ndustrële actvtet bljft afnemen, vult Thomas Vanden Berghe aan. Dankzj de zeehavens van Antwerpen en Zeebrugge hebben wj ons op logstek vlak kunnen postoneren; hun economsche waarde voor Vlaanderen kan k net genoeg benadrukken. Voor een effcënte logsteke kettng moet je opmnder dan 100klometer van onze havens grote logsteke hubs hebben, zoals de LAR. De ondernemngen her stellen samen 700 mensen tewerk. Opfrssng en modernserng Op een verjaardag kan ook al eens voorutgeblkt worden, bjvoorbeeld naar de ontwkkelng van LAR-Zud. De doet de LAR utbreden met 17 hectare op Menens grondgebed en 14 hectare op Kortrjks grondgebed. De groep Van Marcke, gespecalseerd n santare en verwarmngsoplossngen, zal er haar logsteke en transportactvteten onderbrengen op het grondgebed Kortrjk. De bouwaanvraag daarvoor wordt nog dt jaar ngedend. De komst van Van Marcke en later nog andere bedrjven zal wellcht ook extra tewerkstellng met zch meebrengen. Voor de hele LAR-ste s dt een heel belangrjke ontwkkelng; het hudge terren s helemaal volgebouwd en nu kunnen we verder gaan ontwkkelen, zegt Eddy Lust. Het utstel van de ontwkkelng van LAR-Zud heeft er wel toe geled dat een aantal grote spelers de net meer op de LAR terecht konden, naar andere locates utgeweken zjn, weet Thomas Thomas Vanden Berghe & Eddy Lust, Btlar Regonale logsteke hubs op maxmaal 100 klometer vande zeehavens zjn nodg. Vanden Berghe. Dat s natuurljk wel jammer. Logsteke en transportactvteten moet je volgens mj mmers zo veel mogeljk regonaal bundelen op een ste zoals deze. De bestaande LAR-Noord werkt al een tjdje aan een revtalserngsoperate : een opfrssng en modernserng van de ste. Een project dat nu even n de koelkast s gestopt, om het effcënt te doen aansluten op de toekomstge ontwkkelng van LAR-Zud. De focus op de revtalserngsoperate moet voor mj lggen op de effcënte voor de bedrjven her, naast het aantrekkeljker maken van de ste, zegt Eddy Lust. Thomas Vanden Berghe s het daarmee eens. Het toen bedachte concept werkt nog altjd; er zjn her bjvoorbeeld nauweljks verkeersongevallen, en ook k hoop dat men met gezond verstand opteert voor effcënte, naast onder meer gescheden wegen voor vrachtwagens en fetsers. Thomas Vanden Berghe & Eddy Lust, Btlar: Voor heel Vlaanderen s logstek enorm belangrjk, n een tjd dat de ndustrële actvtet bljft afnemen.

3 3 VG. 1080/B Vertrama nv (www.vertrama.be) s een moderne en toekomstgerchte producent van pvc- ramen- en deuren gevestgd te Telt. Een jong en dynamsch team van +/-60 medewerkers realseert jaarljks een omzet van ca. 8 mljoen euro. Door het mplementeren van zelf ontwkkelde nnovates en het onophoudeljk nvesteren n een modern machnepark zjn we utgegroed tot een toonaangevend bedrjf n de pvc ramen branche. Om de groe van de ondernemng professoneel te ondersteunen, zoeken wj een m/v HIGH POTENTIAL MA/BA Vanut calculate & werkvoorberedng doorgroeen tot rechterhand van de drecte JOUW UITDAGING Als hgh potental start je vanut de functe als calculator, werkvoorbereder en word je betrokken bj software aanpassngen. Na een gedegen nwerkperode groe je door tot rechterhand van de drecte om fnaal een algemene managementfuncte op te nemen. JOUW PROFIEL Je hebt een sterk technsch/bouwkundg nzcht en beschkt over een groot gevoel van ntegrtet en verantwoordeljkhed. ONS AANBOD Een verantwoordeljke doorgroefuncte, met wsselende contacten, waarn zn voor ntatef en zelfontploong gestmuleerd worden. De volledge functeomschrjvng s terug te vnden op en Interesse? Stuur jouw cv met vermeldng van referente KD/ naar Fundament R&S, t.a.v. Katren Decostere, T Berkenlaan 138a, 8530 Harelbeke Deze procedure voor wervng en selecte verloopt n samenwerkng met Fundament R&S. West-Vlaamse ntercommunale - wv - s een denstverlenende verengng met zetel n Brugge. Als verlengstuk van de 54 partcperende gemeenten en de provnce wllen wj de West-Vlaamse rego s mee helpen utbouwen tot deale streken om n te wonen, te werken en te (be)leven. Onze opdracht: samenwerkng tussen de lokale besturen ondersteunen, bedrjfshusvestng ontwkkelen, woonprojecten realseren, studewerk verrchten en adves verlenen onder meer op het vlak van rumteljke plannng, mobltet, mleu en natuur. rumteljke plannng & mobltet woonprojecten bedrjfshusvestng Wv s op zoek naar een master m/v: Projectverantwoordeljke U maakt deel ut van een multdscplnar team dat nstaat voor de vastgoedontwkkelng van publeke bedrjfshusvestngsprojecten. U stuurt een aantal projecten aan en bent de verbndende schakel tussen de verschllende dscplnes. De focus van uw projecten lgt op: de ontwkkelng van bedrjventerrenen de realsate van onthaalnfrastructuur voor specfeke doelgroepen (vb. bedrjfsverzamelgebouwen, multmodale terrenen, ) de reconverse van verlaten ndustrële vestgngen of complexen. De Zudnederlandse Utgeverj nv, gevestgd n Aartselaar, s een vooraanstaande Belgsche utgeverj gespecalseerd n knderboeken en non-fcte boeken voor volwassenen. Merknamen zjn DELTAS (Nederlandstalge boeken) en CHANTECLER (Franstalge boeken). Op 60 jaar tjd s ZNU utgegroed tot een utgeverj met een nternatonaal karakter. Om de groe n Belgë verder te ondersteunen, zjn wj op zoek naar een (m/v) : COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE REGIO OOST-VLAANDEREN De functe : U wordt verantwoordeljk voor het opbouwen van een nauwe relate met bestaande en potentële klanten (boekhandels, warenhuzen, speelgoedzaken, specaalzaken, ) met het oog op het stmuleren van ons zeer utgebred aanbod (dat trouwens maandeljks wordt verneuwd). Het leveren van een goede klantservce s van belang, alsook het voortdurend optmalseren van het assortment. Bjkomend dent het competteve verschl gemaakt te worden door het voorstellen van promotes en themagerchte actes. Profel : - mnmaal nveau A1, met een commercële achtergrond - u geeft bljk van een gedreven maar relatoneel verkoperprofel - sterke commercële feelng en nteresse voor het product boeken s belangrjk - u bent woonachtg n de rego ZNU bedt u een utdagende job n een professonele werkomgevng, alsook een degeljke opledng bj de start. Naast een aantrekkeljk loon en extralegale voordelen s er tevens een bedrjfswagen voorzen. Uteraard krjgt u ook de nodge werk- en communcatemddelen ter beschkkng, zoals GSM en PC. Kanddaten met nteresse voor deze utdagng kunnen schrfteljk reageren per e-mal of per bref, met bjhorend CV : ZNU T.a.v. vacature Sales Vluchtenburgstraat Aartselaar E-mal : ter attente van vacature Sales mleu & natuur projectrege Voor de job van je leven dcht bj hus surf je naar Jobat.be/West-Vlaanderen Alle nfo vndt u op Baron Ruzettelaan Brugge FILIAALVERANTWOORDELIJKE GEDREVEN, INTRAPRENEUR EN PEOPLE MANAGER I.R.S.-Btech s marktleder n EPDM-dakbedekkng n Belgë. Zj s grootdstrbuteur van solate en bouwspecalteten en vormt tegeljkertjd het Europees dstrbuteplatform voor producten (EPDM-rubber) van het Amerkaanse Carlsle Constructon Materals. I.R.S.-Btech verdeelt en promoot ecologsche materalen en duurzame oplossngen voor energezung en effcënt bouwen, met een toekomstgerchte vse en met respect voor de natuur en elkaar. I.R.S.-Btech promoot het gebruk van mleuvrendeljke materalen, zowel n neuwbouw als bj renovate (www.rs-btech.be). Bnnen West-Vlaanderen maakt de frma Peters Bouwspecalteten (Staden) hervan deel ut. Peters Bouwspecalteten ontwkkelde een sterke marktposte en levert toe aan de professonele vakman en aannemer over vnl. gans West-Vlaanderen. Als utgesproken servceorgansate genet de frma Peters Bouwspecalteten snds jaren een sterk vertrouwen als verdeler van PVC, dakproducten, solate en andere bouwspecalteten. In het bjzonder wordt het professoneel adves op maat van de klant, de snelhed van leveren en een kwaltatef en utgebred productgamma sterk gewaardeerd. Ter versterkng van het team zjn wj op zoek naar een (m/v): FUNCTIE: U wordt na een gedegen opledng dé endverantwoordeljke voor het dageljks operatoneel management alsook het gezcht en de commercële splfguur bnnen het flaal. U zorgt met name dat dageljks alles rond draat! Uw takenpakket bestaat vooral ut: - sturen en motveren van een tental medewerkers (bnnendenst, baleverkoop, magazjn en chauffeur, externe verkopers - verdere utbouw van het klantenbestand n de rego - de klanten professoneel bjstaan nzake technsche advezen en aangepaste offerteopmaak en evt. baleondersteunng - voorraadbeheer, nclus bepaalde aankopen - alle rapporterng versus drecte alsook admnstrateve opvolgng en actvteten egen aan het leden van een f laal - nstaan voor key account management alsook het geregeld nemen van ntateven om de utstralng en de commercële resultaten te versterken. AANBOD: Een verantwoordeljke functe bnnen een dynamsche groep met rumte voor ntatef en grote stabltet. Een compettef loonpakket n functe van uw competentes en ervarng. Een dynamsch, snelgroeend bedrjf met een open, nformele en aangename werksfeer. De f rma valt onder de vakanteregelng van de bouw. PROFIEL: Utgesproken en erg gevareerde utdagng n een dynamsche omgevng. U heeft reeds lednggevende ervarng of bezt de capacteten om medewerkers te sturen en te coachen. We mkken op harde werkers de communcateve en commercële vaardgheden combneren met een bachelordploma (technsch, bouwkundg) of geljkwaardg door ervarng. We menen dat relevante werkervarng noodzakeljk s. Kenns van en aff ntet met dverse bouwspecalteten (bvb. PVC, afwerkng, solate ) s aangewezen. Voldoende sterke admnstrateve vaardgheden en nteresse ondersteund door sterke kenns van/of aff ntet met nformatca. Teamspeler, goede coach voor het team, hands-on mentaltet, erg klantvrendeljk, fl exbel en goed georganseerd. INTERESSE? Mal of stuur uw cv met begeledend schrjven naar - HR Flux, Waterpoort 5, 8500 Kortrjk. HR Flux begeledt u ook na ndensttredng. U mag rekenen op een dscrete, snelle en professonele behandelng van uw kanddatuur. Deze vacature wordt exclusef door HR Flux behandeld. Voor bjkomende nformate T (kantooruren en zaterdagvoormddag 9u-12u). HR recrutment development outplacement the perfect match between employee and organsaton

4 Voor de job van je leven dcht bj hus surf je naar Jobat.be/West-Vlaanderen 4 Medahus s het neuwe bedrjf dat de sterke neuwsmerken De Standaard, Het Neuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Lmburg bjeenbrengt. Daarnaast herbergt Medahus ook dgtale classfeds-merken zoals Jobat, Hebbes, Zmmo en Vroom. Medahus s een open hus met een neuwsgerge blk op de wereld. Een hus waar mensen en merken hun egenhed kunnen behouden en zch kunnen ontplooen. Medahus nvesteert n relevante medamerken en benut hun potenteel optmaal. Het nvesteert om nu resultaten te halen en waarde te creëren voor later. Het nvesteert om elk merk sterker en aantrekkeljker te maken voor klanten en partners. Medahus s een ambteus hus dat een omgevng creëert waarn edereen het vanzelfsprekend vndt voortdurend op zoek te gaan naar nog beter. Account MAnAger regonale SAleS WeSt - VlAAnderen Functe: Je bent verantwoordeljk voor de verkoop van advertentes bj de lokale en regonale klanten bnnen de provnce West Vlaanderen. Je onderhoudt en ontwkkelt de relatesmetonzebestaandeklanten.jebouwtdaarnaastjeegen klantenportefeulle aan adverteerders n West - Vlaanderen ut. Prospecte maakt dan ook een belangrjk deel ut van je functe. Je nformeert klanten over de geplande en lopende actes en je advseert hen bj het professoneel en effcënt besteden van hun advertentebudget en je detecteert commercële opportunteten. Je analyseert de reclamebehoeften van deze lokale klanten, overtugt hen van de kracht van het adverteren n onze meda. Je volgt jouw klantenportefeulle ook admnstratef op en houdt het CRM bestand up to date. Jouw werkterren s provnce West Vlaanderen en je rapporteert aan de Regonale Sales Manager. Profel: Je bent een communcatef en passoneel persoon met een aangeboren commerceel verkooptalent. Je hebt reeds enkele jaren ervarng n externe sales. Je werkt graag resultaatgercht en prospecte s volkomen jouw dng. Kortom, je bent een doorzetter de opvalt door zjn/haar natuurljke overtugngskracht. Je kunt op korte termjn een grondge markt- en productkenns verwerven. Je kunt goed zelfstandg werken en bent n staat om jouw werk op een effecteve maner te organseren. Je woont n de rego West Vlaanderen. Sollcteer voor deze utdagende job va medahus.be/jobs De Europese School Brussel I n Ukkel werft aan, voor ndensttredng op 7 januar 2015, AB&I personeelsrekruterng en -selecte A. B. & I. bvba (www.ab-.be), gelegen te Kortrjk, s een erkend Personeelsrekruterng en -Selectekantoor gespecalseerd n functes voor bedenden en kaderleden. Onze consultants hebben een jarenlange beroepservarng n dt domen. Wj weten dat transparante en eerljkhed naar zowel onze klanten als naar de kanddaten de sleutelfactoren zjn om tot een succesvolle aanwervng te komen. Om ons team te versterken, zoeken wj een enthousaste m/v: Psycholoog / Psychologe (2890) Je taken: Als psycholo(o)g(e) sta je na een grondge opledng n voor de wervng en selecte van verschllende functeprofielen. Dt omvat o.a. het opstellen van de functeomschrjvng, de rekruterng van kanddaten, het screenen van CV s, het voeren van sollctategesprekken, psychologsch testonderzoek, rapporterng naar de klanten,... Daarnaast verzorg je ook het admnstrateve en commercële luk dat erbj komt. Je staat nauw n contact met de zaakvoerders, kanddaat sollctanten en collega s om alle lopende vacatures te bespreken. Je profiel: Je bent postef ngesteld, empathsch en goedlachs. Je bent betrokken met je werk en denkt mee met het kantoor. Je bent master n de Psychologe. Je bezt goede communcateve en organsatorsche vaardgheden. Admnstrateve taken schrkken je net af. Je bent leergerg, gemotveerd en kan autonoom werken. Aanbod: A. B. & I. bvba bedt een gevareerde functe n een dynamsch kantoor met een goede werksfeer waar rumte s voor je egen nbreng. Er wordt een degeljke on the job opledng en begeledng voorzen door de ervaren collega s. Een aantrekkeljke verlonng n verhoudng tot je kenns en nzet. Interesse? Mal ons snel op Wj bevestgen altjd de goede ontvangst en behandelen je gegevens strkt vertrouweljk. A. B. & I. bvba, Personeelsrekruterng en -selecte, Vaartstraat 25, 8500 Kortrjk 056/ een schoolarts n het bezt van een dploma husartsgeneeskunde, aangevuld met een dploma schoolarts of pedatre, onder zelfstandg statuut Een gedetalleerde taakbeschrjvng s raadpleegbaar op onze webste Kanddaturen denen utslutend per e-mal gercht te worden tot Mevr. Antona RUIZ-ESTURLA, Drectrce Uterste verzenddatum voor kanddaturen: 1/12/2014 om mddernacht. Krjg jj een vergoedng voor je woon-werkverkeer? Moet je herop belastng betalen of net? Meer weten? Surf naar jobat.be/extralegale-voordelen.

5 5 SERVICE ENGINEER Analytsch sterk ng. automatserng PLC-sturngen S7 (ref B) VALVAN BALING SYSTEMS nv n MENEN s een nnovatef, projectgeorënteerd en exportgercht machnebouwbedrjf gespecalseerd n het ontwerp en de constructe van balenpersen en geïntegreerde sorteersystemen (80 wkn). Wegens sterke groe wensen wj ons team te versterken met een (m/v): Functe: Na een grondge nterne opledng zal je nstaan voor PLCprogrammate nterne opstart en testng opstart en opledng bj de klant/ endgebruker technsche problem solvng en herstellngen. Hern word je dageljks ondersteund door ervaren collega s n ontwerp, producte en servce. Profel: ngeneur elektromechanca of geljkwaardg door ervarng sterk analytsch en technsch-praktsch nzcht autonoom en oplossngsgercht deels ntern en deel extern (50 %) af en toe butenland (max 25 %). Aanbod: technsch utdagende nstallates jonge werkomgevng met groekansen topondernemng n gespecalseerde nches aantrekkeljke loonvoorwaarden + bedrjfswagen + dverse voordelen extra vergoedngen voor butenlandverbljf. Aanwervng exclusef begeled door ons personeelsadvesbureau. INTERESSE? Mal met cv naar of contacteer Verdonck Personeelsmanagement op of Menen Oostende Stop met zoeken... More nfo Let your passon and professonalsm grow Weserve the nternatonal pharmaceut cal, botechnology and medcal devce ndustry as well as healthcare professonals by provdng talored medcal communcaton, educaton and clncal decson support snce To sustan our growth, we are currently lookng for: Account Manager (m/f) (Senor) Medcal Informaton Manager(s) (m/f) How to apply: please address your CV and applcaton to: e-hims msson s to address the future needs of learners and teachers drven Contnuous Medcal Educaton (CME). e-hims recently marketed ts frst Premum CME programs under the brand name of Mrrors of Medcne. To create the momentum of growth, we are currently lookng for: Marketng Manager medcal learnng products (m/f) How to apply: please address your CV and applcaton to: More nfo Makesurethatyour applcaton covers your personal motvaton forthejob. Offces: Leopoldplen 39 B1, B-2500 Ler Voor de job van je leven dcht bj hus surf je naar Jobat.be/West-Vlaanderen vnd staat voor ons engagement Wj gaan door waar anderen ophouden n het vnd en van een stabele match tussen talenten en betere bedrjven n de rego en dt va gespecalseerde teams: Talent n Technek en Talent n Organsate. Door het succes van deze aanpak, groet vnd en daardoor zjn we op zoek naar neuwe vnd ers. vnd jouw neuwe stabele job als Talent Manager (Kantoorverantwoordeljke) Talent n Technek Kortrjk Ben jj de vnd er de wj zoeken? Je hebt ervarng met het utbouwen van een geëngageerd team je hebt bj voorkeur sectorervarng utdagngen zjn voor jou een stmulans je slaagt ern om de juste prorteten te stellen je hebt getrande lachsperen tevreden klanten en medewerkers brengen jou geluk. Hoe zet jouw takenpakket bj vnd er ut? Je bouwt een rendabel kantoor ut met geëngageerde medewerkers zodat kanddaten en betere bedrjven n de rego ambassadeurs worden je werkt een dudeljke commercële stratege ut en volgt de consequent op je slaagt ern een stabel team ut te bouwen je nspreert jouw medewerkers om ze te laten groeen je bent dageljks een voorbeeld n het beleven van de vnd!-waarden je bent het gezcht van vnd! bnnen jouw rego. Commerceel Talent (Commerceel Medewerker) Talent n Technek Ieper Ben jj de vnd er de wj zoeken? Je hebt bj voorkeur sectorervarng je bent een geboren prospectetalent je beschkt over een flnke doss commercële durf je kan je engageren om door te zetten bj utdagngen je denkt n kansen en deelt de graag met jouw collega s je hebt passe voor netwerken je hebt getrande lachsperen. Hoe zet jouw takenpakket bj vnd er ut? Je helpt mee aan de commercële utbouw zodat vnd! op de eerste plaats komt bj de betere bedrjven n de rego en dt bnnen de specalsate je opent neuwe deuren op een strategsche maner je slaagt ern om de best passende kanddaten en de betere bedrjven te matchen, zodat beden ambassadeur van vnd! worden je houdt van netwerken en je wordt samen met de Talent Manager het gezcht van vnd! bnnen jouw rego. Matchng Talent (Utzendconsulent) Talent n Technek Kortrjk Ben jj de vnd er de wj zoeken? Je beschkt over een natuurljke overtugngskracht de telefoon s jouw vrend je werkt graag met doelstellngen je bent een talent n de juste prorteten stellen je bent een doorzetter en gaat graag utdagngen aan je haalt plezer ut het realseren van lange termjn relates met bedrjven en kanddaten een utdagend werktempo s voor jou een stmulans je denkt n kansen en deelt de graag met jouw collega s jouw lach werkt aanstekeljk Hoe zet jouw takenpakket bj vnd er ut? je slaagt ern om de best passende kanddaten en de betere bedrjven te matchen, zodat beden ambassadeur van vnd! worden je bent succesvol n het snel vnden en bnden van technsche talenten n de rego je volgt jouw klanten, kanddaten en bedrjven, gestructureerd op zodat een samenwerkng op lange termjn gerealseerd wordt je zorgt ervoor dat admnstrateve taken zorgvuldg en tjdg worden utgevoerd. VG 158/U Wat kan vnd jou beden? Je komt terecht n een sterk waardengedreven en groeend bedrjf, waarn een stabel team van vnd!ers een strategsche doelstellng s je zal het enthousasme van een jong, gedreven team ervaren jouw onthaal-, screenngcapacteten en commercële vaardgheden worden (verder) ontploot jouw marktwaarde zal verhogen door onze nvesterngen n jouw talent je krjgt de kans om je door andere vnd!ers te laten nspreren. Bljf geen zoeker, word een vnd -er en neem contact op met vnd! Talent n Organsate op of mal:

6 Je hadwlde plannenmet je carrère! En toch speelde je jarenlangopvelg. MARK Magazne geeftjede egoshock dejenodghebt 26/11 HetNeuwsblad bjlage Net tevreden over wat je loopbaan je opgeleverd heeft? Je bent net alleen, maar je hebt er wel een hand ngehad. Msschen was je te gemakzuchtg? Of heb je te lang op velg gespeeld?mark Magazne haalt je ut de routne, met tps vanemand de het zelf meegemaakt heeft. Verder: 4 recruters laten n hun kaarten kjken, het verhaal van Sabne -50, ontslagen en daar stond ze dan -, en nog veel meer opmerkeljks, n het neuwe MARK Magazne, op 26 november bj Het Neuwsblad.

7 7 Functe-nhoud: opstellen van beledsljnen, kwaltetsnormen en procedures voor het goed functoneren van de aankoopprocessen bnnen de busness unts n het bedrjf opvragen van offertes, selecteren van toeleverancers en onderhandelen m.b.t. optmale samenwerkngsvoorwaarden totale endverantwoordeljkhed over alle aankopen en opvolgng van de betalngscondtes opvolgen van de neuwste productontwkkelngen n de markt de voor het bedrjf van toepassng zouden kunnen zjn over al uw actvteten rapporteert u rechtstreeks aan het management. P.T.B.-COMPAKTUNA (www.compaktuna.be) s n Belgë een vooraanstaand producent van een compleet gamma van addteven voor mortel en beton, prmers, ljmen, mortels, plesters en afwerkngsproducten. Al deze verschllende bouwspecalteten worden verdeeld va de handel n bouwmateralen en de betere doe-het-zelfzaken n de Benelux. Met het oog op het versterken van de marktposte kjken we op korte termjn ut naar een performante (m/v): AREA SALES MANAGER WEST- EN OOST-VLAANDEREN Voor meer nfo ze & Interesse voor deze functe? Aarzel dan net en mal, schrjf of fax ons met volledg cv op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kanddatuur zeer vertrouweljk. Inden u aan het gevraagde profel beantwoordt, zal u uterljk 10 dagen na uw schrjven utgenodgd worden voor een persoonljk onderhoud. Deze aanwervng wordt exclusef begeled door adveskantoor Antoon Bulcke. Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren Tel.: Fax: E-mal: uw professonele partner n Verkoop- en PersoneelsZorg Nv Algemene Ondernemngen SOETAERT werd opgercht n Het bedrjf ontwkkelde zch gedurende de voorbje decenna tot een bjzonder gewaardeerde aannemer van openbare werken (waterbouwwerken, burgerljke bouw en wegenbouwwerken). Naast de actvteten n de openbare werken bedt de bedrjfsafdelng SOILTECH sterk gespecalseerde funderngs- en beschoengstechneken aan. Anno 2014 wordt het bedrjf geled door een jonge en dynamsche drecte de zch laat omrngen door gemotveerde medewerkers, zowel op de werkvloer als n lednggevende functes. In het kader van de verdere utbouw en groe van het bedrjf zen we momenteel ut naar een performante (m/v): HOOFDAANKOPER Functeprofel: hoger opledngsnveau burgerljk ngeneur, master of geljkwaardg door bewezen ervarng goede technsche affntet met de bouwsector goed logsch en analytsch denkvermogen goede talenkenns Frans en Engels met goede notes Duts communcateve teamplayer met een effecteve commercële atttude. uw professonele partner n Verkoop- en PersoneelsZorg Erkend wervngs- en selectebureau VG.60/B - Ld van Federgon ZOEKT PROJECT ASSISTENT Uw functe: Analyseren van de gestelde problematek. Tekenen en ontwerpen van CNC-nstallates o.a. met robotten. Programmeren en testen systemen. Installates voorbereden en begeleden. Opledng en servce after sales verzorgen. Uw profel: Bachelor elektromechanca of automatserng. Interesse voor CNC-systemen. Wenst te werken n een KMO-verband. Analytsche geest. Punctueel en zn voor orde. Technsch en praktsch nzcht. Kenns van Sold Edge en E-plan zjn pluspunten. Ons aanbod: Volledge betrokkenhed bj projecten. Zeer varërend werk. Interne opledng. (schoolverlaters komen n aanmerkng) Goede verlonng. Wj zjn een engneerng- en producte bedrjf n de rego Popernge - Proven. Wj ontwkkelen en commercalseren CNC-freesmachnes, sturngen en software. Herbj rchten we ons vooral op robot-projecten waarbj we gebruk maken van het programma SprutCAM waarvan wj offcal reseller zjn. Meer nfo op onze webste: Verdonck Development & Systems BVBA Couthoflaan PROVEN Functevoordelen: Voor deze functe voorzet de frma nv Algemene Ondernemngen SOETAERT een zeer compettef en attractef remuneratepakket, alle noodzakeljke tools om op professoneel nveau te kunnen acteren, jobzekerhed en doorgroekansen bnnen een gereputeerd bedrjf en een aangename werksfeer. Interesse? U kan uw kanddatuur rchten aan nv Algemene Ondernemngen SOETAERT, t.a.v. Peter Caset, gedelegeerd bestuurder, Esperantolaan 10A, 8400 Oostende of malen naar Uw sollctate wordt vertrouweljk behandeld. Voor meer nfo kan u steeds terecht op onze webste: VANDECASTEELE KORTRIJK-WEVELGEM Garage Vandecasteele staat al sedert 1979 synonem voor Peugeot n de streek. Zowel bedrjfsgercht als partculer behoren wj al jaren tot de top n de rego. Groep Vandecasteele staat n voor 9% van de verkochte voertugen bnnen Peugeot Belux. Met ons egen occaselabel VDC-CAR beden wj tevens een rum assortment tweedehandswagens van alle merken. Om ons team te versterken zjn wj momenteel op zoek naar een: ERVAREN COMMERCIEEL TALENT (M/V) Functe: - Professonele ontvangst van de klant, lusteren naar de behoeften, samenstellen van de droomwagen en opvolgng zjn een absolute must. Alsook voorstellen van de fnancële producten. - Kenns van Offce zjn noodzakeljk voor een correcte admnstrateve afhandelng van de dossers. - Je bent een netwerker en prospecteren schrkt u net af, kortom je bent een ambassadeur van Garage Vandecasteele voor groot Kortrjk. - Je helpt mee denken aan commercële actes en publctetscampagnes. - Je rapporteert dageljks aan uw oversten. - Zaterdag en weekendwerk schrkken u net af en ook een goede kenns Frans s een must. Ons aanbod: - Een utdagng om op een zeer autonome wjze een nteressante en gevareerde functe met verantwoordeljkhed ut te oefenen bj een referentespeler n de rego. - Een boeende werkomgevng met een collegale en famlale sfeer. - Een aantrekkeljke verlonng (vast contract), nclusef bedrjfswagen. - Een externe opledng bnnen het merk. Zoekt u een neuwe utdagng? Bent u gepassoneerd door de autowereld? Wl u werken voor een gerenommeerde groep de de kwaltet van zowel producten als densten centraal plaatst n zjn stratege? Dan bent U msschen de persoon de wj zoeken. Stuur vandaag nog een uw cv en motvatebref naar Uw kanddatuur wordt uteraard strkt vertrouweljk behandeld. Erkend wervngs- en selectebureau VG.60/B - Ld van Federgon Voor de job van je leven dcht bj hus surf je naar Jobat.be/West-Vlaanderen HONG KONG ECONOMIC AND TRADE OFFICE, BRUSSELS Invest Hong Kong Desk Post: Investment Promoton Assstant, Investment Promoton Unt Term: Two year ntal contract Salary: From 2,800 gross per month (and before tax) dependng on experence Invest Hong Kong (InvestHK) s a department of the Hong Kong Specal Admnstratve Regon Government establshed to attract, retan and facltate nward drect nvestment n Hong Kong. Requrements (a) A Bachelor s degree, or equvalent, preferably n Busness Admnstraton, Fnance, Economcs, or Internatonal Marketng. (b) At least 2 years of nternatonal marketng and/or busness development experence, f possble n foregn drect nvestment promoton or economc development. Corporate account management would be a plus, as well as experence n event management. Experence of lvng and/or dong busness n Hong Kong and/or manland Chna would be an asset. (c) Fluency n wrtten and spoken Englsh, plus French and/or Dutch. (d) Should be elgble to undertake employment n Belgum (e) Computer sklls n Word, Excel, Powerpont are mportant How to apply Applcatons by mal/fax or emal together wth full currculum vtae (n Englsh) should reach the followng address by 30 November Only short-lsted canddates wll be nvted for wrtten tests and fnal ntervew. Malng address: Hong Kong Economc and Trade Offce (Recrutment) 118, rue d Arlon/Aarlenstraat - B-1040 Brussels, Belgum - Fax: 02/ Emal: Please vst and for more nformaton. Personal data provded by job applcants wll be used strctly n accordance wth the HKSAR Government s personal data polces, detals of whch are avalable at Henkel, het toonaangevende, nternatonaal opererende bedrjf bnnen de FMCG met ledende markpostes bnnen de Laundry & Home Care, Beauty Care en Adhesve Technologes, s op zoek naar een: SaleS RepReSentatve ndola Rego Gent - Antwerpen WAT We Beden: Een utdagende functe n een dynamsch, nternatonaal georenteerd bedrjf. De mogeljkhed om een brede ervarng op te doen en jezelf te ontwkkelen. Je bent verantwoordeljk voor de persoonljke verkoop van onze professonele haarverzorgngsproducten n combnate met het geven van adves over onze producten en densten aan de kapper/ondernemer. Samen met het management defneer je de te bereken doelstellngen en doet u al het nodge deze te behalen. Je ontwkkelt een grondge kenns van de lokale markt en je prospecteert potentele klanten. U ondersteunt de klanten n het bereken van hun doelstellngen va uw advezen, net alleen naar onze producten toe, maar ook wat betreft de toepassngen, hun commercele aanpak of het beheer van hun zaak. WAAR zjn We naar op zoek: U kunt terugblkken op enkele jaren ervarng n de verkoop. Kenns van of affntet met de cosmetcasector s een troef. Door uw hoog nveau van persoonljke energe houdt u van utdagngen en denkt u n objecteven. U bent sterk communcatef, overtugend en kan utstekend functoneren bnnen een team. Een basskenns computer zal u n uw taak ondersteunen. MoCHT je nteresse HeBBen, nodgen Wj je ut om Te sollcteren op VooR MeeR nformate

8 8 Voor de job van je leven dcht bj hus surf je naar Jobat.be/West-Vlaanderen Automakelaars /Sales medewerkers (m/v) voor onmddelljke ndensttredng Bent ucommerceel ngesteld, communcatef en houdt uvan auto s? Dan beden wj ueen nteressante verkoopervarng n een fjn, jong team. Uw motvate en nzet worden beloond met een moo loon, aangevuld met bonussen. Geïnteresseerd? Stuur uw cv en motvate vandaag nog naar Vragen? Bel en vraag naar Kevn. Dealerdrect BVBA -kwlvanmjnautoaf.be Tel.: 02/ Ambachtenlaan Leuven-Heverlee Voor meer nfo: Zn n een neuwe job dcht bj hus? Snel naar jobat.be Wj wllen ons team versterken met 2 CHAUFFEURS CE voor trekker-oplegger natonaal vervoer met zelflosser, 2 dagen opledng worden voorzen Gemotveerd zjn, verzorgd voorkomen, goede kenns van het Nederlands, stpt en betrouwbaar; ervarng s een pluspunt. Vaste job, werkzaam n een stabel, groeend famlaal bedrjf. Correcte en stpte verlonng met maaltjdvergoedng. HERTSENS TRANSPORT NV Herbaan 9, 9150 KRUIBEKE T: 03/ De Stad Ronse s een werkgever waar talenten alle kansen krjgen om zch te ontwkkelen. Wl je met jouw lednggeven- de capacteten en ambteuze plannen de kwaltateve denstverlenng van de stedeljke bblotheek helpen optmalseren? Dan s volgende vacature een utdagng voor jou! BIBLIOTHECARIS (M/V) Voltjds (A1a - A3a) n statutar verband, met aanleg van een werfreserve geldg voor de duur van 3 jaar. Je geeft ledng aan de medewerkers van de stedeljke openbare bblotheek. Je coördneert de bblotheekwerkng en bestuurt de bblotheek als een nstellng waarn nformate, ontspannng, ontmoetng, educate en cultuurdeelname berekbaar zjn voor de gehele bevolkng. VOORWAARDEN: je bent n het bezt van een masterdploma of geljkwaardg beschkken over een opledng n het bblotheekwezen s een pluspunt houder van een rjbewjs B s aangewezen. WIJ VERWACHTEN VAN JOU DAT JE: lednggevende vaardgheden bezt, kan organseren, medewerkers kan stmuleren, coordneren en motveren aandacht hebt voor verneuwng en moderne evolutes verantwoordeljkhedszn hebt, zelfstandg alsook n team kan werken, dscreet, betrouwbaar, stpt, flexbel, klantgercht en communcatef bent nteresse hebt voor lteratuur, muzek, WIJ BIEDEN JOU: duurzame tewerkstellng automatsche perodeke loonsverhogngen geldeljke valorsate tot 10 jaar rechtstreekse nuttge prvé-ervarng en onbeperkt voor de publeke sector extralegale voordelen (maaltjdcheques, hosptalsateverzekerng, ), fl exbele uur- en vakanteregelng permanente vormng. Wl je meewerken aan het verder dgtalseren van onze stedeljke bblotheek? Of het utbouwen van een neuwe webste met een e-loket? Of lever het utgebrede en complexe ICT-netwerk verder optmalseren en performanter maken? Dan s onderstaande vacature je kans om bj het stadsbestuur van Ronse je ambtes waar te maken. DESKUNDIGE ICT (M/V) voltjds nveau B1-B3 n vast verband (met aanleg van werfreserve geldg voor de duur van 3 jaar) Je komt terecht n een team dat nstaat voor het beheer van 250 PC s verspred over 16 gebouwen waaronder het stadhus, bblotheek, sporthal, cultuurcentrum Ververj, zwembad, Socaal Hus, TIO3, werkplaatsen, rusthus, krbbe, Je bent mensgercht, hebt een brede technsche achtergrond en gaat graag de utdagng aan met de groeende evolute op nformatcavlak. VOORWAARDEN: je bent n het bezt van een bachelordploma (HOKT) of geljkwaardg. WIJ VERWACHTEN VAN JOU DAT JE: een brede technsche achtergrond hebt (ervarng met en kenns van algemene en meer specfeke softwarepakketten, Wndows 2008 en/of 2012 servers, als systeembeheerder/netwerkbeheerder, ) mensgercht bent vlot cjfergegevens kunt verwerken verantwoordeljkhedszn hebt, zelfstandg kan werken, dscreet, betrouwbaar, stpt, flexbel, klantgercht en communcatef bent, aandacht hebt voor velghed WIJ BIEDEN JOU: duurzame tewerkstellng automatsche perodeke loonsverhogngen geldeljke valorsate tot 10 jaar rechtstreekse nuttge prvé-ervarng en onbeperkt voor de publeke sector extralegale voordelen (maaltjdcheques, hosptalsateverzekerng, ), fl exbele uur- en vakanteregelng permanente vormng. SOLLICITEREN KAN ALSVOLGT: Verstuur tegen uterljk 19/12/2014 je schrfteljke kanddatuur (poststempel geldt als bewjs), samen met cv, kope van het dploma en een recent uttreksel ut het strafregster, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kanddaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewjs. Vermeld nden mogeljk een mobel telefoonnummer en e-maladres n je sollctate. Vermeld dudeljk voor welke functe je sollcteert. De taalwetgevng s van toepassng. Meer nfo over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functebeschrjvng, kan je opvragen bj de Personeelsdenst van de stad Ronse, tel of e-mal: Op de webste vnd je de functebeschrjvngen m.b.t. de vacatures. Je kan nog steeds nschrjven voor de functe van deskundgenformatcusendttotuterljk2 december Meer nfo herover vnd je terug op de webste van stad Ronse. Verson françase vor: De Secretars, De Burgemeester en Schepenen, L. VANDEKERKHOVE L. DUPONT SOLLICITEREN KAN ALSVOLGT: Verstuur tegen uterljk 02/12/2014 je schrfteljke kanddatuur (poststempel geldt als bewjs), samen met cv, kope van het dploma en een uttreksel ut het strafregster, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kanddaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewjs. Vermeld nden mogeljk een mobel telefoonnummer en e-maladres n je sollctate. Vermeld dudeljk voor welke functe je sollcteert. De bekwaamhedsproeven gaan door op zaterdag 17 januar De taalwetgevng s van toepassng. Meer nfo over de examenprocedure, loonsvoorwaarden, functebeschrjvng, kan je opvragen bj de Personeelsdenst van de stad Ronse, tel of e-mal: Op de webste vnd je de functebeschrjvngen m.b.t. de vacatures. Verson françase vor: De Secretars, De Burgemeester en Schepenen, L. VANDEKERKHOVE L. DUPONT Overspoeld door nformate? Op jobat.be/persoonljke-ontwkkelng vnd je de beste tps om netteverdrnken n je werk.

Groot geloof in de kracht van de hele diepvriessector

Groot geloof in de kracht van de hele diepvriessector Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Wlt u adverteren? Johan

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Van sloop tot oplevering in 25 dagen

Van sloop tot oplevering in 25 dagen #2 2014 Van sloop tot opleverng n 25 dagen Deel Tlburgse Vogeltjesbuurt gesloopt en n rap tempo voorzen van neuwbouw In de Tlburgse volksbuurt de Vogeltjesbuurt worden 111 neuwbouwwonngen, waaronder een

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Traverse. Evergreen on bike

Traverse. Evergreen on bike Traverse Nummer 36, januar 2015 Evergreen on bke Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer In één maand 3300 haltes geïnventarseerd Verrum uw kenns met Europese ervarngen Draagvlak creëren, de bass van succes

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie