Z o r g p l a n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z o r g p l a n"

Transcriptie

1 Z o r g p l a n gebaseerd op meerjarenbeleidsplan Passend onderwijs: Samenwerken aan kwaliteit. 1

2 1. algemene gegevens. Gegevens: Samenwerkingsverband Enschede / Losser Nummer: 0804 Algemeen coördinator Drs. A. Kappen Adres hoofdvestiging: Steunpunt Zorg, Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede Contact A. Kappen, telefoon: of Bestuur swv Adres Bestuur swv: Buurserstraat 270 Stuurgroep Zorg resonansgroep: PCL Namens Consent: drs. D.Bode en M.Poppink MBA Namens VCO: J. Wierstra Namens ESV: vacature Namens SIMON; vacature Namens Consent: dhr. H.Commelter en dhr. W. Grootemaat Namens VCO: mevr. E.Hettinga Namens Openbaar Onderwijs Losser: mevr. N. Olde Agterhuis Namens ESV: P.Groot Namens Al Ummah: vacature Namens speciaal basisonderwijs: dhr. H.Commelter mevr. T. Amelink, dhr. H.Nijhof, dhr. H.Horstink,, mevr. J.te Biesebeek, mevr. B.Agen, mevr.tr.tol., dhr. G.Regeling Voorzitter : drs. H.Peters Secretaris: dhr. H.Commelter Adviserend lid: drs. A.Kappen 2

3 2. inleiding. In de inleiding worden de functies van het zorgplan aangegeven en wordt benadrukt dat het gaat om meerjarig beleid, vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan Zorg. Vermeld wordt eveneens hoe het zorgplan tot stand is gekomen en welke geledingen in en buiten de school daarin een rol hebben gespeeld. Het zorgplan behoort bij het meerjarenbeleidsplan De (wettelijk verplichte) onderwerpen zoals de inrichting van de zorgstructuur, de werkwijze van de PCL, de procedure voor aanmelding en plaatsing op de sbo zijn te vinden in de bijlagen van het zorgplan , , en De procedure voor het vaststellen van het zorgplan ziet er als volgt uit: a. Opdracht van Bestuur van het samenwerkingsverband aan Stuurgroep om een zorgplan op te stellen, die voldoet aan de volgende criteria: consistent beleid, integraal karakter, financieel haalbaar en creëren van een breed draagvlak. b. Zorgplan is gebaseerd op Meerjarenbeleidsplan c. het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld en goedgekeurd door Bestuur van het samenwerkingsverband. d. concept zorgplan is opgesteld door de Stuurgroep Onderwijszorg Het concept zorgplan is opgesteld na bespreking met directeuren en interne begeleiders tijdens een algemene bijeenkomst en in de diverse netwerken. e. Voorgenomen besluit om zorgplan goed te keuren door het Bestuur van het Samenwerkingsverband. f. Het voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de (Gemeenschappelijke)Medezeggenschapsraad (advies- en instemmingsrecht); g. definitieve vaststelling van het zorgplan door het bestuur van het samenwerkingsverband. 3

4 3. beleidsvoornemens Hier geeft het samenwerkingsv erband aan welke plannen er zijn voor de verdere onderwijsinhoude lijke ontwikkeling. Visie en missie van het samenwerkings verband. In het zorgplan staat de visie van het samenwerkingsverband centraal: het opbrengstgericht en handelingsgericht werken het passend onderwijs Opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Het samenwerkingsverband WSNS 0804, Steunpunt Onderwijszorg Enschede is in het schooljaar gestart met het leesverbeterplan. De wetenschappelijke opzet van dit plan stond onder verantwoordelijkheid van dr. Kees Vernooy, Bij de uitvoering en de implementatie van het leesverbeterplan waren CPS, Steunpunt Onderwijszorg en Expertis betrokken. Het Leesverbeterplan Enschede werd mogelijk gemaakt door projectbureau Kwaliteit, Het Leesverbeterplan heeft als basis het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is de basis gebleven, in de loop van de uitvoering van het plan heeft verdieping plaatsgevonden. Opbrengstgericht werken-handelingsgericht werken -passend onderwijs. Laag 1: algemeen. (85%). Laag 2: specifiek (10%) laag 3:Passend (5%) Opbrengstgericht werken (OGW) Onder opbrengstgericht werken verstaand we: Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. HOGE DOELEN HOGE VERWACHTINGEN Handelingsgericht werken (HGW) Onder handelingsgericht werken verstaan we: HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding te verbeteren. De leerkrachtcompetenties staan centraal. 4

5 ONDERWIJSBEHOEFTEN -kwaliteit en effectiviteit van de instructie -leertijd ONDERSTEUNING- EN BEGELEIDINGSBEHOEFTEN -werkhoudingsaspecten -gedragsaspecten. In de volgende dia wordt aangegeven, dat opbrengstgericht en handelingsgericht werken op elke niveau van toepassing is: Laag 1: Algemeen: basiszorg Laag 2: Specifiek: breedtezorg Laag 3: Passend: dieptezorg opbrengstgericht Doelen Leesverbeterplan Doelen Rekenverbeterplan streefkwaliteit Ontwikkelingsperspectief Leerrendementsverwachting Uitstroombestemming Streefkwaliteit Fundamentele kwaliteit Ontwikkelingsperspectief Leerrendement Uitstroomprofiel handelingsgericht Kwaliteit instructie leertijd klassenmanagement Pedagogisch klimaat -Relatie leerkracht-leerling -Pedagogische stijl Specifieke onderwijs behoeften -aanpassingen in het HOE -veranderingen in het WAT (onderwijsaanbod) Specifieke pedagogische behoeften -Interactiewijzer -Oplossingsgericht werken -Kid-skills Stimulerende en belemmerende factoren Onderwijszorg-arrangement Specifieke pedagogische en didactische behoeften Passend-Onderwijs-groep Speciaal (basis) onderwijs. Opbrengstgericht werken (OGW)en handelingsgericht werken (HGW) krijgen in elke laag een andere invulling. Laag 1: de basiszorg. Het betreft de algemene aanpak, zoals regels en routines, afspraken over klassenmanagement, het zelfstandig werken, het toepassen van het Directe Instructie Model, etc. OGW zijn de algemene doelen. Voor D en E leerlingen wordt de instructie geïntensiveerd. Voor A en A+ leerlingen wordt gezocht naar compacten, verrijken of versnellen. Als een leerling herhaald en aantoonbaar onvoldoende profiteert van het excellente onderwijsaanbod (basiszorg), dan is dit een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Laag 2, de breedtezorg, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoomt in op kansen en belemmeringen (stimulerend en belemmerend) op basis van handelingsgericht-proces-onderzoek. Dit resulteert in een eigen leerweg, het opstellen en het uitvoeren van ontwikkelingsperspectief (I-HOP). Het inzetten van zorgmiddelen / deskundigheid / ondersteuning vanuit passend onderwijs. Laag 3: de dieptezorg. Voor leerlingen, waar zeer specifieke deskundigheid vereist is. Deze dieptezorg is zo specialistisch, dat verwijzing noodzakelijk is. Onderwijszorgarrangement. Ook hier het opstellen en het uitvoeren van ontwikkelingsperspectief OGW en HGW 5

6 1 ALGEMEEN Reguliere aanbod. Alle leerlingen 2. SPECIFIEK LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJS BEHOEFTEN. 3. Passend onderwijs DATAMUUR ROUTE - ENSCHEDE DATAMUUR Groepsplan gebaseerd op INSTRUCTIEBEHOEFTEN: AB onafhankelijk C gevoelig DE afhankelijk CONVERGENTE DIFFERENTIATIE Intensivering groepsplan voor D en E leerlingen. -Handelingsgerichte proces- diagnostiek -Ontwikkelingsperspectief leerrendementsverwachting uitstroombestemming -Individueel Handelingsplan gebaseerd op ontwikkelingsperspectief Onderwijszorgarrangement. LEERKRACHTCOMPETENTIES Doelen en leerstof centraal Opbrengstgericht: hoge doelen Hoge verwachtingen Handelingsgericht Kwaliteit en effectiviteit instructie Tijd Werkhoudingsaspecten Gedragsaspecten. Specifieke onderwijs-, ondersteuningsen/ of begeleidingsbehoeften -Wat kan een leerlingwel? -Wat heeft een leerling nodig? -Wat betekent dit voor de leerling? -Wat betekent dit voor de leerkracht? Breedtezorg (importeren van hulp) Dieptezorg (verwijzen) passend onderwijs. Onderwijszorgarrangementen. Schoolbesturen krijgen in kader van passend onderwijs een zorgplicht. Dit verplicht schoolbesturen om te zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Onderwijs en ondersteuning moeten passend zijn, en dus aansluiten op de ontwikkeling van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Als passend onderwijs niet geboden kan worden op de school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven, dan moet binnen het samenwerkingsverband worden gezocht naar een plek waar dat wel kan. Dit kan ook een school voor speciaal onderwijs zijn. De zorgprofielen van de scholen, speciale bovenschoolse voorzieningen (zoals speciale klassen) en de afspraken met het speciaal onderwijs moeten samen zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg. De huidige samenwerkingsverbanden WSNS gaan m.i.v uit de wet. Er komt een nieuw samenwerkingsverband. Enschede gaat behoren tot het samenwerkingsverband Twente-Zuid. Dit samenwerkingsverband gaat bestaan uit: Enschede-Hengelo-Oldenzaal-Losser- Dinkelland-Hof van Twente. Binnen dit nieuw samenwerkingsverband kan Enschede een eigen kamer inrichten. Het nieuwe samenwerkingsverband krijgt 8 wettelijke taken, waarover afspraken gemaakt moeten worden: 1. nieuwe samenwerking realiseren 2. afstemmen met gemeenten en andere partners 3. zorgplicht invullen 4. onderwijsprofiel vaststellen 5. dekkend continuüm regelen 6. zorgtoewijzing organiseren 7. financieringsmodel kiezen 8. zorgplan op- en vaststellen. 6

7 Passend Onderwijs: samenwerken aan kwaliteit Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan passend onderwijs vastgesteld. Passend onderwijs: samenwerken aan kwaliteit. Een basisschool werkt samen in een netwerk. Voor Consent zijn dit de netwerken zuidoost-centrum, voor VCO netwerk Enschede. ESV en Al-Ummah worden toegevoegd aan een netwerk. De school krijgt vaste medewerkers, die worden ingezet in het basisteam en in het breedte-team om de kwaliteitszorg en de leerlingenzorg op schoolniveau te begeleiden, te versterken, toe te wijzen en toe te leiden. De vaste medewerkers gekoppeld aan basisteam en breedteteam zijn: 1. de onderwijskundig leider 2. de onderwijsexpert 3. de collegiaal-consulent 4. de onderwijsadviseur 5. de orthopedagoog 6. de leerkracht passend onderwijs 7. het zorgteam 8. SPOE: het steunpunt passend onderwijs Enschede De te onderscheiden teams kunnen op een school tegelijkertijd functioneren. In de nieuwe opzet Passend Onderwijs krijgen de scholen te maken met een vast team van begeleiders: 1. het basisteam: bestaande uit onderwijsadviseur Expertis en collegiaal-consulent SPOE 2. het breedte-team:bestaande uit collegiaal-consulent SPOE, orthopedagoog SPOE, leerkracht passend onderwijs en leden van het zorgteam. 3. het diepte-team: SPOE (Steunpunt Passend Onderwijs Enschede) Deze teams ondersteunen de school om de kwaliteit van de scholen (basiszorg, breedtezorg en dieptezorg) te verhogen en te versterken. Deze teams zijn gericht op het bieden van inzicht en uitzicht w.b. basiszorg, breedtezorg en dieptezorg. Deze teams kunnen tegelijkertijd binnen een school opereren. De teams werken op alle onderdelen met elkaar samen met algemene deskundigheid en met specifieke deskundigheid. 7

8 4. Uit Meerjarenbeleidsplan Planning Leesverbeterplan Technisch lezen x x X X woordenschat en begrijpend lezen pilot x X X Rekenverbeterplan pilot X x Passend onderwijs x x X X Kind op de gang x Onderwijszorgarrangementen x X x Één loket x x X x Speciaal (basis) onderwijs x x X x Vaardigheden en talenten pilot x X x Zelfbeoordelingslijst o o O O Digitale handelingsprotocol begaafdheid o o X x Thematisch werken Pilot O o O o Sociaal-emotionele ontwikkeling x x X X Pestprotocol O O O O Virtueel leven o o O o X = verplicht 0 = facultatief 8

9 5. Evaluatie zorgplan a. resultaten (januari 2011) AVI 85% 63% 86% 88% 87% 85% 83% DMT 85% 72% 82% 82% 81% 86% 86% TvK 80% 84% 82% WS 75% 60% 65% 81% 79% 86% BL 80% 87% 85% 78% 75% 70% Ord. 80% 88% 92% R&W 80% 84% 85% 82% 81% 83% 87% b. evaluatie zorgplan Onderdeel 1 Technisch lezen en Begrijpend lezen evaluatie In schooljaar lag de nadruk op implementeren en borgen van het leesverbeterplan technisch lezen:.twee bijeenkomsten in kader van datafeedback..opstellen van schoolplan en groepsplannen.ondersteuning- en begeleiding op school De nadruk ligt bij feedforward: -wat valt op? -wat is een verklaring? -wat gaan we aanpakken? De scholen werken met de placemat Opbrengstgericht Werken en met de kwaliteitskaart Stepping Stones. In kader van leesverbeterplan zijn bijeenkomsten georganiseerd voor: startende leerkrachten. leerkrachten groep 1 en 2 Ondersteuning van het team door Expertis onderwijsadviseurs Groepsplannen, power-point-presentaties en artikelen werden gepubliceerd op de website 9

10 2. Rekenen 23 basisscholen en 2 speciale basisscholen hebben deelgenomen aan het rekenverbeterplan. Bijeenkomsten voor directeuren, interne begeleiders en groepsleerkrachten Opleiding rekencoördinator door TSE Intervisiebijeenkomsten met scholen en projectleiding Ondersteuning van het team door Expertis onderwijsadviseurs. Groepsplannen, power-point-presentaties en artikelen werden gepubliceerd op de website 3 Thematisch werken 13 scholen passen binnen hun school de principes van thematisch werken toe. De bijeenkomsten waren schoolnabij. 4. Hoogbegaafdheid digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Alle scholen hebben een abonnement op digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Drie scholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met een externe deskundige (Sylvia Drenth) een schoolspecifiek plan op te stellen voor hoogbegaafdheid. (obs Molenbeek, obs Lonneker en obs Prinseschool) Drie scholen ontwikkelen zich als begaafdheidsprofielschool. Deze scholen stellen hun kennis beschikbaar voor het samenwerkingsverband. (Obs La Res, vco Anna van Buren en obs Prinseschool) 5. Sociaal-emotionele ontwikkeling In het schooljaar zijn de volgende activiteiten aangeboden a. Interactiewijzer -nascholingsbijeenkomsten voor interne begeleiders -computerprogramma Interactiewijzer b. pilot Wesselerbrink -conferentie voor de vier basisscholen (Lang, Oosterveld, Broekheurne en Bijvank) -werken met schoolplannen en groepsplannen -werken met Taakspel 6. Steunpunt onderwijszorg a. collegiaal-consulenten Basisscholen en speciale basisscholen worden conform de afspraken, vastgelegd in Meerjarenbeleidsplannen en Zorgplannen, begeleid bij de kwaliteitszorg en leerlingenzorg gericht op handelingsgericht werken. b. onderzoek en advies Steunpunt Onderwijszorg gaat steeds meer fungeren als het één onderwijszorgloket: -psychodiagnostische onderzoeken -dyslexie-onderzoeken -deelname aan Zorg-Advies-Team -handelingsgerichte proces- diagnostiek -opstellen van een individueel handelingsplan gebaseerd op ontwikkelingsperspectief (I-HOP) 10

11 7. Passend onderwijs SBO Sinds het schooljaar wordt op het sbo gewerkt met de passend onderwijs groep. Voor deze groep leerlingen is een part-time orthopedagoog en een full time gespecialiseerde leerkracht beschikbaar Passend-onderwijs-leerlingen zijn leerlingen, waar of sprake is van crisis op de basisschool of voor observatie als de hulpvraag onduidelijk is. Deze leerlingen blijven ingeschreven op de basisschool van herkomst, maar volgen onderwijs op het sbo. De toelating als passend-onderwijs-leerling gebeurt door het ZAT. Ervaringen aantal leerlingen: 31 -aantal leerlingen geplaatst op sbo: 23 -aantal leerlingen verwezen naar so: 7 -verhuizing: 1 De Passend-Onderwijsgroep is wetenschappelijk onderzocht op haar effecten door Selma Schunselaar. 8 ontwikkelingsperspectief Het Steunpunt Onderwijszorg heeft in overleg met het veld en met de inspectie een handelingsplan opgesteld op basis van ontwikkelingsperspectief en uitstroombestemming. Twee basisscholen (vco prins Maurits en vco Drakensteyn Vasterlanden) hebben in dit schooljaar een pilot uitgevoerd om in groep 4 en in groep 6 voor leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Het ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op: -CITO lovs -NSCCT (Niet-Schoolse-Cognitieve-Capaciteiten-Test) -kansen en belemmeringen 11

12 1. inhouden van zorgplan doelen doelen DMT AVI Taal voor kleuters Woordenschat Begrijpend lezen Rekenen voor kleuters Rekenen Doelen AB 70% 65% 65% 65% 65% 65% Doelen ABC 95% 95% 90% 85% 85% 85% 90% Opzet zorgplan. Het zorgplan is gebaseerd op de visie opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Laag 1: Algemeen: basiszorg Laag 2: Specifiek: breedtezorg Laag 3: Passend: dieptezorg opbrengstgericht Doelen Leesverbeterplan Doelen Rekenverbeterplan streefkwaliteit Ontwikkelingsperspectief Leerrendementsverwachting Uitstroombestemming Streefkwaliteit Fundamentele kwaliteit Ontwikkelingsperspectief Leerrendement Uitstroomprofiel handelingsgericht Kwaliteit instructie leertijd klassenmanagement Pedagogisch klimaat -Relatie leerkracht-leerling -Pedagogische stijl Specifieke onderwijs behoeften -aanpassingen in het HOE -veranderingen in het WAT (onderwijsaanbod) Specifieke pedagogische behoeften -Interactiewijzer -Oplossingsgericht werken -Kid-skills Stimulerende en belemmerende factoren Onderwijszorg-arrangement Specifieke pedagogische en didactische behoeften Passend-Onderwijs-groep Speciaal (basis) onderwijs. 12

13 Passend onderwijs. Opbrengstgericht werken-handelingsgericht werken -passend onderwijs. basisteam -onderwijskundig leider -onderwijsexpert -onderwijsadviseur -collegiaal-consulent Breedte-team -onderwijsexpert -collegiaal-consulent -orthopedagoog -leerkracht passend onderwijs Diepte-team Spoe. SWV PO diepte-team SO Breedte-team Steunpunt onderwijszorg basis team orthopedagoog en leerkracht passend onderwijs 5% onderwijskundig leider Onderwijsexpert Onderwijsadviseur Collegiaal-consulent 10% Speciaal basisonderwijs ZAT Leerkrachtleerlingouders Onderwijsexpert Collegiaal-consulent Leerlingen met specifieke onderwijs en/ of ondersteuningsbehoeften Zorgteam Primaire proces opbrengstgericht en handelingsgericht werken basiszorg breedtezorg dieptezorg 13

14 Algemeen In eerste instantie zal intensief op bovenschools niveau en op schoolniveau gewerkt worden aan het opbrengstgericht en handelingsgericht werken. -nascholing in kader van de verbeterplannen -netwerken voor onderwijskundig leiders en voor onderwijsexperts -data feedfordward bijeenkomsten en trainingen -coaching op de werkvloer door onderwijsadviseur. De datafeedforward-bijeenkomst moet leiden tot het opstellen van een schoolverbeterplan en van groepsplannen. BASISTEAM: het basisteam gericht op het versterken van de handelings-bekwaamdheid van de groepsleerkracht in het primaire proces: leerkracht --leerling-ouders Het basisteam bestaat uit: onderwijsadviseur Expertis en collegiaal-consulent SPOE. Het basisteam richt zich op het versterken van de handelingsbekwaamheid van de groepsleerkracht in het primaire proces: leerkracht-leerling-ouders. Het basisteam begeleidt het onderwijskundig management en het team bij het opstellen van een schoolverbeterplan en van groepsplannen. Het basisteam heeft als opdracht om de leerkracht te ondersteunen bij het opstellen van een groepsplan. Het basisteam zal zich naast deze algemene opdracht richten op het opstellen van ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen en vanaf groep 6 richten op het opstellen van een eerste indicatie van een uitstroombestemming. BREEDTE-TEAM Het team bestaat uit: onderwijsexpert, collegiaal-consulent, orthopedagoog, leerkracht passend onderwijs. Aan dit team kan worden toegevoegd het huidige zorgteam (schoolmaatschappelijk werkende en schoolverpleegkundige) Als een leerling aantoonbaar en herhaald onvoldoende profiteert van het excellente onderwijsaanbod, dan is er sprake van een leerling met specifieke ondersteuning- en/of onderwijsbehoeften. De onderwijsexpert kan deze leerling bespreken in het breedte-team. Het breedte-team bestaat uit de orthopedagoog, leerkracht passend onderwijs en leden van het zorgteam (schoolmaatschappelijk werken en schoolverpleegkundige) De inzet van het breedte-team is altijd gericht middels handelingsgerichte diagnostiek op wat betekent deze leerling met specifieke behoeften voor de leerkracht. De ondersteuning zal zich richten op het versterken van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht middels co-teaching. DIEPTE-TEAM. Het team wordt gevormd door Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE), s(b)o en het ZorgAdviesTeam. Echter als een leerling zich niet blijvend positief kan ontwikkelen en daarbij in onevenredige mate aandacht vraagt van de groep en van de groepsleerkracht, dan behoort verwijzing naar een vorm van speciaal (basis) onderwijs tot de mogelijkheden. Deze verwijzing is altijd gebaseerd op handelingsgerichte diagnostiek. Het diepteteam is hiervoor verantwoordelijk. Het diepteteam is verbonden aan Steunpunt Onderwijszorg. Het diepteteam bepaalt de zorgtoewijzing en de zorgleiding. 14

15 Laag 1: basiszorg PDSA basiszorg algemeen Algemene activiteiten Scholing onderwijsexpert. Basisteam: Onderwijsadviseur Collegiaal-consulent Opstellen van een onderwijszorgprofiel. -afstemming met uitkomsten van Kind op de Gang -lees-en rekenverbeterplannen -sociaal-emotionele ontwikkeling -ontwikkelingen op scholen van het samenwerkingsverband -gesprekken met betrokkenen uit het samenwerkingsverband door Roel Weener -ervaringen met experiment Passend onderwijsgroep op SBO -eisen van de inspectie -doelstellingen en ambities van het bestuur. Het onderwijszorgprofiel wordt opgesteld op niveau van het samenwerkingsverband. Dit is leidend voor alle scholen. Kwaliteitsteam CONSENT en kwaliteitsteam VCO Professionele leergemeenschappen Netwerken onderwijskundig leider en netwerken onderwijsexperts. Regiegroep opbrengstgericht werken met gemeente Enschede en met WSNS 0803 Een maatwerkopleiding ism Hogeschool Edith Steyn. Basisschool gaan werken met een onderwijs-management-team: -directeur als onderwijskundig leider: opbrengstgericht werken -interne begeleiders als onderwijsexpert: handelingsgericht werken In schooljaar gaat deze opleiding van start. Schoolniveau: de basis is het onderwijszorgprofiel van de school. Dit onderwijszorgprofiel wordt opgesteld in kader van Passend onderwijs. De onderwijszorgprofielen worden afgestemd met de besturen. de school stelt op basis van de datafeedforward-bijeenkomsten een schoolverbeterplan op. De school wordt hierbij begeleid in kader van de verbeterplannen door de onderwijsadviseur van Expertis. de basis is het opbrengstgericht en handelingsgericht werken, het werken met de lees-en rekenverbeterplannen in combinatie met werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. het gaat hierbij om het primaire proces van het verzorgen van excellent onderwijs, waarbij leerkracht, leerling, onderwijskundig leider, onderwijsexpert en ouders betrokken zijn. de school werkt met groepsplannen, convergente differentiatie op basis van instructiebehoeften 15

16 Technisch lezen en begrijpend lezen groepsniveau: het basisteam werkt intern, gericht op het versterken van de leerkrachtcompetenties. Daarom staat de leerkracht centraal in deze driehoek. leerkracht bespreekt het groepsplan met de onderwijsexpert en de collegiaal-consulent gericht op het handelingsgericht werken, het versterken van de leerkrachtcompetenties. hoe kunnen de doelen van het groepsplan behaald worden,o.a. door intensivering van de instructie en van tijd. Vanaf groep 6 het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen in combinatie met een eerste indicatie voor de uitstroombestemming. Ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld op basis van CITOlovs, NSCCT en kansen / belemmeringen. Leerlingniveau Vaststellen van ontwikkelingsperspectief en uitstroombestemming vanaf groep 6. Een eigen leerlijn is mogelijk vanaf groep 6. Na inzet van breedteteam. Doelen zijn afgestemd met o.a.: -waarderingskader inspectie -streefkwaliteit van de Referentieniveaus Twee bijeenkomsten datafeedforward in augustus-januari.opstellen en bijstellen van schoolverbeterplan.opstellen van groepsplannen Werken met taalprotocol, doorgaande leerlijn van psz naar bao. Ondersteuning en coaching op de werkvloer Het gaat hierbij dan nadrukkelijk om het versterken van het opbrengst gericht werken door onder meer: datamuur/trendanalyses groepsplan. De datamuur/trendanalyses en het groepsplan zijn daarbij leidend voor het versterken van de leerkrachtvaardigheden en het leerkrachtgedrag door o.a.: de kwaliteit en effectiviteit te versterken van de instructie vaardigheid het toepassen van convergente differentiatie het toepassen van het igdi model Afhankelijk van de vragen en ontwikkelingen kunnen bijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen georganiseerd worden. rekenen Doelen zijn afgestemd met : -waarderingskader inspectie -streefkwaliteit van de Referentieniveaus Rekenonderdeel bestaat uit twee trajecten: Traject 1: start Traject 2: verdieping gericht op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 16

17 Traject 1 bestaat uit.twee inhoudelijke bijeenkomsten voor directeuren en interne begeleiders / rekencoördinatoren opstellen van schoolverbeterplan drie inhoudelijke bijeenkomsten voor groepsleerkrachten uitvoeren van schoolverbeterplan één bijeenkomst in kader van datafeedback bijstellen van schoolverbeterplan ondersteuning en coaching op de werkvloer Het gaat hierbij dan nadrukkelijk om het versterken van het opbrengst gericht werken. Traject 2 gaat zich vooral richten op leerlingen met specifieke onderwijsen/of ondersteuningsbehoeften. Bijeenkomsten voor onderwijskundig leiders, onderwijsexperts en groepsleerkrachten. Sociaal-emotionele ontwikkeling Een algemene bijeenkomst voor directeuren en interne begeleiders over opzet sociaal-emotionele ontwikkeling..basisaanpak. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingen op de basisschool en speciale basisschool zelf. Hierbij kunnen we denken aan bv. SCOL, Kom op voor je zelf en Taakspel. Visie is gebaseerd op School-Wide-Positive-Behavior-System. De aanpak vanuit het samenwerkingsverband zal altijd zich hierbij aansluiten. Deze basisaanpak is voldoende voor meer dan 85% van de leerlingen. Bij 15% van de leerlingen kan er sprake zijn van zorg. De aanpak hierbij is dan vooral gericht op de interactie tussen leerkracht en leerling. Mogelijkheid om evidence-based aanpak toe te passen, bv. Taakspel. Ondersteuning en coaching op de werkvloer. Thematisch werken Centraal staat de transfer van begrijpend lezen en rekenen naar het thematisch werken. De volgende principes kunnen worden toegepast: meervoudige intelligentie inzet van multi-media hoogbegaafdheid Implementeren van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Ondersteuning bieden bij het opstellen van een schoolvisie Jonge kind. Op verzoek van basisscholen gerichte scholing voor leerkrachten uit de onderbouw. Deze scholing moet gericht zijn op de verworvenheden van de onderbouw gekoppeld aan het opbrengstgericht en handelingsgericht werken. 17

18 Laag 2: de breedtezorg. PDSA breedtezorg algemeen Opstellen van een breedteprofiel. Dit is schoolspecifiek. afstemming met uitkomsten van Kind op de Gang lees-en rekenverbeterplannen ontwikkelingen op scholen van het samenwerkingsverband opstellen van ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen vanaf groep 6 is een eigen leerlijn mogelijk. Vanaf groep 6 kan een eerste aanzet van een uitstroombestemming worden opgesteld. Breedte-team: -Collegiaal-consulent -Orthopedagoog -Leerkracht passend onderwijs -Leden zorgteam Het breedte-team is verbonden aan een netwerk (cluster van scholen). als een leerling aantoonbaar en herhaaldelijk onvoldoende profiteert van het excellente onderwijsaanbod, dan is sprake van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. bij deze leerling kan sprake zijn van kindkenmerken. deze leerling wordt door de onderwijsexpert besproken met de orthopedagoog, de leerkracht passend onderwijs en ev. met leden van het zorgteam. de orthopedagoog stelt op basis van handelingsgerichte diagnostiek een individueel handelingsplan op gebaseerd op ontwikkelingsperspectief en uitstroombestemming. de leerkracht passend onderwijs ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren van het plan in de vorm van co-teaching. De leerkracht passend onderwijs richt zich op de groepsleerkracht door: -modellen, -observatie, overnemen van een deel van de groep, etc. orthopedagoog, leerkracht passend onderwijs, groepsleerkracht en onderwijsexpert evalueren regelmatig de ontwikkelingen. 18

19 Laag 3. Dieptezorg PDSA Diepte-zorg algemeen Diepte-team: -SPOE -sbo -so Opstellen van een diepteprofiel. Een dekkend onderwijscontinuüm van sbo en so. Het diepte-team is verbonden aan het samenwerkingsverband. (in de toekomst kamer Enschede) het individuele handelingsplan kan zo veelomvattend of zo complex zijn, dat de basisschool aangeeft dat er sprake is van handelingsverlegenheid. De school kan niet bieden waar deze leerling om vraagt. SPOE kan voor deze leerling op basis van handelingsgerichte diagnostiek het specifieke onderwijszorgarrangement vaststellen. op basis hiervan vindt zorgzwaarte-bepaling, toewijzing en toeleiding plaats. 19

20 Financiën algemeen. scholingsactiviteiten Begroting uitgaven inkomsten 1. leesverbeterplan Subsidie rekenverbeterplan rekenverbeterplan Subsidie thematisch werken Thematisch werken Bijdrage bestemmingsbox Scholing sociaal-emotionele ontwikkeling 5 onderwijsexperts Kwaliteitsteam VCO totaal breedte-zorg en diepte-zorg. omschrijving 1 Inzet van ambulante begeleiders in het breedte-team. 2 Bekostiging inzet van Expertis in de huidige driehoek. 3 Uitvoeren psychodiagnostisch onderzoek Expertis IJsselgroep middelen Rugzakmiddelen blijven beschikbaar tot aug ,00 per school Beschikbaar Rijkssubsidie schoolbegeleiding: CONSENT VCO ESV Al Ummah % van deze middelen inzetten voor het basisteam. (onderwijsadviseurs) en 50% van deze middelen inzetten voor breedte-team (orthopedagoog) Afspraken over handelingsgerichte diagnostiek. 20

21 21

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

Z o r g p l a n Passend onderwijs.

Z o r g p l a n Passend onderwijs. Z o r g p l a n 2012-2013 Passend onderwijs. 1 1. algemene gegevens. Gegevens: Samenwerkingsverband Enschede / Losser Nummer: 0804 Algemeen coördinator Drs. A. Kappen Adres hoofdvestiging: Steunpunt Zorg,

Nadere informatie

structuurwijziging passend onderwijs STEUNPUNT ONDERWIJSZORG Ad Kappen

structuurwijziging passend onderwijs STEUNPUNT ONDERWIJSZORG Ad Kappen structuurwijziging passend onderwijs STEUNPUNT ONDERWIJSZORG. 2011-2012 Ad Kappen Opbrengstgericht werken-handelingsgericht werken -passend onderwijs. Laag 1: algemeen. (85%) Laag 2: specifiek (10%) laag

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek. November 2011 Ad Kappen

Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek. November 2011 Ad Kappen Opbrengstgericht werken -instructiebehoeften -pedagogische behoeften Handelingsgerichte-proces-diagnostiek November 2011 Ad Kappen Opbrengstgericht werken - Ad Kappen 1 Voortschrijdend inzicht Start opleiding

Nadere informatie

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken INTERACTIEWIJZER. Ad Kappen

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken INTERACTIEWIJZER. Ad Kappen Opbrengstgericht en handelingsgericht werken INTERACTIEWIJZER Ad Kappen INTERACTIEWIJZER Vraag uit het veld: WAAROM? We gaan terug in de tijd. 23-10-2003 Weg met etikettering van leerlingen / verschil

Nadere informatie

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max.

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE 2011-2012. JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. 43) Ad Kappen In het schooljaar 2011-2012 zijn de scholen behorend bij het

Nadere informatie

Doelen Breedte-team

Doelen Breedte-team programma datafeedforward 2011-2012 Nieuwste inzichten begrijpend lezen. inzet van smden jgz Stand van zaken Wat zegt de minister? Onderwijs moet leerlingen helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Als

Nadere informatie

programma Deel 1. rekenverbeterplan Opstellen van een groepsplan Algemeen gedeelte Leesverbeterplan groep 1 en 2 Nieuwe AVI

programma Deel 1. rekenverbeterplan Opstellen van een groepsplan Algemeen gedeelte Leesverbeterplan groep 1 en 2 Nieuwe AVI programma Algemeen gedeelte Leesverbeterplan groep 1 en 2 Nieuwe AVI Opbrengstgericht en werken 08-11-2010 Ad Kappen Deel 1. Terugblik rekenverbeterplan 03-11-10 Interactiewijzer Schema OGW en HGW Toetsen

Nadere informatie

Van gedrag naar overtuiging. If they could, they would! Toon mij een goede school / scholen en ik laat u een goede schoolleider / schoolbestuur zien.

Van gedrag naar overtuiging. If they could, they would! Toon mij een goede school / scholen en ik laat u een goede schoolleider / schoolbestuur zien. Van gedrag naar overtuiging. If they could, they would! Het moet landen op het bureau van de leerkracht en van de leerling. Toon mij een goede school / scholen en ik laat u een goede schoolleider / schoolbestuur

Nadere informatie

Concept * Z o r g p l a n Passend onderwijs. EN consolideren EN innoveren.

Concept * Z o r g p l a n Passend onderwijs. EN consolideren EN innoveren. Concept * Z o r g p l a n 2013-2014 Passend onderwijs. EN consolideren EN innoveren. * concept zorgplan 2013-2014, opgesteld door stuurgroep SPOE en resonans SPOE. besproken in Steunpunt Onderwijs Enschede,

Nadere informatie

draaiboek 2011-2012 analyse opbrengsten juni 2011 toetskalender structuurwijziging nascholing 2011-2012

draaiboek 2011-2012 analyse opbrengsten juni 2011 toetskalender structuurwijziging nascholing 2011-2012 Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl draaiboek 2011-2012 analyse opbrengsten juni 2011 toetskalender structuurwijziging nascholing 2011-2012 1 Inhoudsopgave visie 3 aandachtspunten

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013

Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013 Voorstellen Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

Interactiewijzer Rob Verstegen

Interactiewijzer Rob Verstegen Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe. Interactiewijzer Rob Verstegen Bijeenkomst 13-10-10 Opbrengstgericht + handelingsgericht werken Laag 1: Algemeen: basiszorg Laag 2: Specifiek:

Nadere informatie

voorstellen Leesverbeterplan Enschede Start leesverbeterplan : technisch lezen : begrijpend lezen : rekenen

voorstellen Leesverbeterplan Enschede Start leesverbeterplan : technisch lezen : begrijpend lezen : rekenen Ad Kappen Kees Vernooy voorstellen Coordinator Steunpunt Onderwijszorg Enschede 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (95 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal Traditionele

Nadere informatie

overzicht nascholingsactiviteiten 2010-2011

overzicht nascholingsactiviteiten 2010-2011 Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl overzicht nascholingsactiviteiten 2010-2011 In het schooljaar 2010-2011 worden de volgende onderdelen aangeboden: 1. leesverbeterplan (LVP)

Nadere informatie

school-ondersteunings-profielen feedback en feedforward.

school-ondersteunings-profielen feedback en feedforward. school-ondersteunings-profielen feedback en feedforward. leeswijzer. 1. pijlers van samenwerkingsverband 2302 2. richtinggevende uitspraken van bestuur SPE 3. feedback: ontwikkelingen na 22-05-2012. a.

Nadere informatie

ROOSTER 2013-2014 BIJEENKOMSTEN, STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND, STUURGROEP WSNS, RESONANSGROEP SPOE, ZAT, PCL

ROOSTER 2013-2014 BIJEENKOMSTEN, STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND, STUURGROEP WSNS, RESONANSGROEP SPOE, ZAT, PCL ROOSTER 2013-2014 BIJEENKOMSTEN, STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND, STUURGROEP WSNS, RESONANSGROEP SPOE, ZAT, PCL BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND Datum Tijd Plaats 19-11-13 9.00 tot

Nadere informatie

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006 Voorstellen Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

STUURGROEP SPOE Datum Tijd: 13.00 tot 15.00 Plaats: Steunpunt Onderwijs 12-09-13..-11-13 19-12-13 20-02-14..-04-14 12-06-14

STUURGROEP SPOE Datum Tijd: 13.00 tot 15.00 Plaats: Steunpunt Onderwijs 12-09-13..-11-13 19-12-13 20-02-14..-04-14 12-06-14 ROOSTER 2013-2014 BIJEENKOMSTEN, STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND, STUURGROEP WSNS, RESONANSGROEP SPOE, ZAT, PCL versie 30-05-13 BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND Datum Tijd Plaats

Nadere informatie

opzet visie Passend onderwijs Opbrengstgericht werken. AVI schooljaar 09-10 (± 5000 leerlingen)

opzet visie Passend onderwijs Opbrengstgericht werken. AVI schooljaar 09-10 (± 5000 leerlingen) opzet Schooljaar 21-211: opbrengstgericht werken en passend onderwijs. Presentatie opbrengsten juni 21 Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen 3 en 31 augustus 21. Ad Kappen Opbrengsten juni 21 Borgen

Nadere informatie

Ind. 1.4: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

Ind. 1.4: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden TOEKOMSTPERSPECTIEF EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF leerwinst en toegevoegde waarde. alternatief voor CITO eindtoets toekomstperspectief: leerprestaties, CITO-lovs ontwikkelingsperspectief: capaciteiten en

Nadere informatie

Doel bijeenkomst 05-11-12. programma. CITO eindtoets. CITO eindtoets; kwaliteit. CITO eindtoets: voorspeller.

Doel bijeenkomst 05-11-12. programma. CITO eindtoets. CITO eindtoets; kwaliteit. CITO eindtoets: voorspeller. leerwinst en toegevoegde waarde. Toekomstperspectief en ontwikkelingsperspectief Doel bijeenkomst 051112 Kennis over wettelijke bepalingen Kennis over ontwikkelingsperspectief Kennis over leerwinst en

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

trots Doel. Begrijpend lezen percentage A+B+C. Als je kunt lezen, bezit je de hele wereld. AVI schooljaar (± 5000 leerlingen)

trots Doel. Begrijpend lezen percentage A+B+C. Als je kunt lezen, bezit je de hele wereld. AVI schooljaar (± 5000 leerlingen) Doel. Opfris-bijeenkomst. 0-10-010 Wat is het geheim van het leesverbeterplan Enschede? Hoe pas ik opbrengstgericht en handelingsgericht werken toe? Wat is een datamuur? Twee workshops: werken met IGDI-modelen

Nadere informatie

SPOE ondersteuningsplan 2014-2015. versie 02-06-2014. Ad Kappen.

SPOE ondersteuningsplan 2014-2015. versie 02-06-2014. Ad Kappen. SPOE ondersteuningsplan 2014-2015 versie 02-06-2014 Ad Kappen. 1 Gegevens: STEUNPUNT PASSEND ONDERWIJS ENSCHEDE Nummer: Swv 2302 Algemeen coördinator A. Kappen Adres hoofdvestiging: M.H.Tromplaan 47, 7513

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

ROOSTER 2012-2013 BIJEENKOMSTEN, STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND, STUURGROEP WSNS, RESONANSGROEP SPOE, ZAT, PCL

ROOSTER 2012-2013 BIJEENKOMSTEN, STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND, STUURGROEP WSNS, RESONANSGROEP SPOE, ZAT, PCL ROOSTER 2012-2013 BIJEENKOMSTEN, STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND, STUURGROEP WSNS, RESONANSGROEP SPOE, ZAT, PCL BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND Datum Tijd Plaats 20-11-12 9.00 tot

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken welkom: Enschede-Losser- Overdinkel-Oldenzaal- Denekamp

Opbrengstgericht werken welkom: Enschede-Losser- Overdinkel-Oldenzaal- Denekamp Opbrengstgericht werken welkom: Enschede-Losser- Overdinkel-Oldenzaal- Denekamp Data-driven-teaching 23 en 24 november 9 Projecten 9- Leesverbeterplan: traject technisch lezen Leesverbeterplan: woordenschat

Nadere informatie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie SWV-VO Eemland Postbus 1558 3800 BN Amersfoort 033 4480304 06 20539906 www.swveemland.nl - info@swveemland.nl SWV Eemland Zorgplan 2011-2012 Collectieve Ambitie I. Algemeen Op 11 februari 2010 heeft een

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Het verhaal achter de foto

Het verhaal achter de foto Het verhaal achter de foto drs. Ad Kappen (onderwijsadviseur / orthopedagoog) adkappen@kpnmail.nl 06-21627633 Een van de belangrijkste pijler bij het opbrengstgericht werken is het werken met data. Opbrengstgericht

Nadere informatie

REKENVERBETERPLAN

REKENVERBETERPLAN Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl REKENVERBETERPLAN 2009-2010 Studiedag: 11-01-2010 Plaats: obs de Meander Drachten Deelnemers: Al Ummah, obs het Bijvank, obs de Esmarke,

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Versie 13-10-10 Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTA A-B TTA - C TTA D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie

Nadere informatie

Leerlingen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.*

Leerlingen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.* Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl Interne en externe route Leerlingen met ondersteuningsbehoeften.* Leerlingen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.* Literatuur: Handelingsgerichte-proces-diagnostiek

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

Analyse scan OMGAAN MET VERSCHILLEN SPOE

Analyse scan OMGAAN MET VERSCHILLEN SPOE Analyse scan OMGAAN MET VERSCHILLEN SPOE Ad Kappen 05-11-2013 aantal scholen: 45 besproken door : Ad Kappen, Yvonne Leenders en Kees van Rooijen. SPOE BEELD. -onderdelen 1-10: beheersing van leerkrachtvaardigheden

Nadere informatie

Doel van deze workshop. Sharon Dijksma. Kees Vernooy. Michael Fullan. Context

Doel van deze workshop. Sharon Dijksma. Kees Vernooy. Michael Fullan. Context Doel van deze workshop. Wat is opbrengstgericht werken? Hoe verwerk ik de toetsgegevens in een datamuur op schoolniveau en in een datamuur op groepsniveau? Opbrengstgericht werken Datamuur en plan van

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

ZORGPLAN 2010-2014. uitvoeringsplan 2012-2013. Samenwerkingsverband WSNS. Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling. Datum: Voorzitter

ZORGPLAN 2010-2014. uitvoeringsplan 2012-2013. Samenwerkingsverband WSNS. Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling. Datum: Voorzitter ZORGPLAN 2010-2014 uitvoeringsplan 2012-2013 Samenwerkingsverband WSNS Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling Datum: Voorzitter INHOUD Inleiding Meerjarenbeleid 2010-2014 en tijdpad 1. Opdrachten passend

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

opbrengstgericht werken.

opbrengstgericht werken. opbrengstgericht en. Niet dit Toetsen Opbrengstgericht en Groepsplan: datamuur-zorgroute Studiedag Steunpunt Onderwijszorg 5-01-10 Toetsing Dit willen we.. d Kappen Yvonne Leenders Toetsresultaten en datamuur.

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Passend Onderwijs en SPOE 2014-2015

Passend Onderwijs en SPOE 2014-2015 Passend Onderwijs en SPOE 2014-2015 1 programma Doel van deze bijeenkomst: taken en procedures vaststellen Basisondersteuning en extra ondersteuning Basisteam en breedteteam Arrangementen (school-, groep-,

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs Apeldoorn Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 Registratie Samenwerkingsverband Apeldoorn 2505 Naam school en brin nummer

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge Ondersteuningsprofiel 2013-2014 o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs. Samen onderwijs passend maken. Passend onderwijs

Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs. Samen onderwijs passend maken. Passend onderwijs Passend onderwijs Arjan Clijsen en Suzanne Beek Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband primair onderwijs Samen onderwijs passend maken Draaiboek invoering 1-zorgroute in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Alleen indien noodzakelijk, zo laat mogelijk inzetten. Na inzet van deskundigen basisleerlijn maatschappelijke relevante leerstof

Alleen indien noodzakelijk, zo laat mogelijk inzetten. Na inzet van deskundigen basisleerlijn maatschappelijke relevante leerstof Doel van deze workshop. Hoe verwerk ik de toetsgegevens in een datamuur op schoolniveau en in een datamuur op sniveau? Datamuur en Groepsplan Ad Kappen Hoe vertaal ik de datamuur in een plan op schoolniveau

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project wat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Leesverbeterplan Enschede Datamuur en groepsplan: instructie en tijd.

Leesverbeterplan Enschede Datamuur en groepsplan: instructie en tijd. Leesverbeterplan Enschede Datamuur en groepsplan: en tijd. Groep Verkorte Groep Basis niveau A-B C D-E Doel Minimaal -M en -E op beheersingsniveau Minimaal -M en -E op beheersingsniveau Groep Verlengde

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Planmatig Opbrengstgericht Werken op schoolniveau en groepsniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Begrijpend lezen. Groepsplan voor Begrijpend lezen. Versie 13-10-10. Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar:

Begrijpend lezen. Groepsplan voor Begrijpend lezen. Versie 13-10-10. Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Versie 13-10-10 Groepsplan voor Begrijpend lezen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Ad Kappen gebaseerd op groepsplan begrijpend lezen Melanie Koster, Gerard Regeling, Thea Minnegal, Han Nijhof en

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs?

Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs? Waar staat de Spaarneschool voor als het gaat om vormgeven aan Passend Onderwijs? Passend Onderwijs vraagt een continue investering in goede didactische kwaliteiten van leerkrachten, een pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 VAN: ODBS EUROPA TE ENSCHEDE

Schoolplan 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 VAN: ODBS EUROPA TE ENSCHEDE SCHOOLPLAN 2011-2015 VAN: ODBS EUROPA TE ENSCHEDE 1 Inhoud Schoolplan 2011-2015 1 Inleiding 03 1.1 Doelen en functie van ons plan 03 1.2 Procedure voor het opstellen en vaststellen van ons plan 03 1.3

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie