HET KLOPPEND HART VAN ELKE INSTALLATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET KLOPPEND HART VAN ELKE INSTALLATIE"

Transcriptie

1 Dynamics Rondetafel bordenbouw HET KLOPPEND HART VAN ELKE INSTALLATIE De schakelkast mag dan wel het kloppend hart zijn van elke elektrische installatie, machine of productielijn, toch ziet men dat er in de industrie, het onderwijs, de vakorganisaties en literatuur relatief weinig aandacht aan besteed wordt. De bordenbouw is in ons land nochtans een niet onbelangrijke sector. Een horizontale branche die bovendien voor boeiende uitdagingen staat want het vak wordt alsmaar complexer en de competitie, onder meer met het buitenland, neemt toe. Door Erwin Vanvuchelen 34 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT OKTOBER 2012

2 Powered by De toenemende competitie heeft alles te maken met het feit dat de klassieke markt van de bordenbouw die van nieuwe industriële installaties steeds kleiner wordt. In een marktstudie uit het jaar 2000 werd de markt van de bordenbouw in ons land op 600 miljoen euro geschat. De echt grote projecten (denk aan grote OEM s en dito infrastructuurwerken) zijn daarin goed voor zo n 150 miljoen. Het middensegment, dat van de industrie en de infrastructuur, heeft een omzet van 250 miljoen euro. Bordenbouw voor de tertiaire sector, wat in hoofdzaak een markt is van lokale installateurs, wordt geschat op 200 miljoen euro. Industrie Technisch & Management bracht in samen - werking met het consortium (zie kader p. 38) een aantal grote spelers uit de bordenbouw en aanverwante stakeholders samen voor een rondetafelgesprek over de uitdagingen waar de sector momenteel mee geconfronteerd wordt. Er is die krimpende markt, maar dat brengt een aantal boeiende evoluties met zich mee waarbij de bordenbouwer nieuwe manieren zoekt om toegevoegde waarde te creëren en om zijn positie te verankeren. Tegelijk moet ook dat krimpen van de markt enigszins gerelativeerd worden, want als we straks volop gaan investeren in smart grids, elektrische voertuigen, enz. staan er voor de bordenbouwers nog drukke tijden te wachten. Terberg Control Systems Als we straks volop gaan investeren in smart grids, elektrische voertuigen, enz. staan er de bordenbouwers nog drukke tijden te wachten. DICHT BIJ DE KLANT STAAN Wat de deelnemers aan de rondetafel ook meteen relativeren is de competitie vanuit het buitenland. Er zijn vandaag inderdaad heel wat mogelijkheden om schakelkasten in Oost- Europa of Azië te laten bouwen en men kan daar inderdaad een lagere kostprijs bedingen. Toch ziet men evengoed al heel wat bedrijven op hun stappen terugkeren. Soms omwille van kwaliteitsproblemen, vaak ook omdat de communicatie met bordenbouwers in het buitenland moeizaam verloopt. Een typisch kenmerk is dat last minute wijzigingen, waar lokale spelers meestal vlot en flexibel mee omgaan, in het buitenland meteen een aanzienlijke meerkost met zich mee kunnen brengen. Dicht bij de klant staan, meedenken, open communiceren het zijn de factoren die onze bordenbouwers volop kunnen en moeten uitspelen. Er is uiteraard de discussie over loonkost, en het moet gezegd dat bordenbouw een vrij arbeidsintensieve bezigheid is. Maar van de totale kostprijs van een project zit het leeuwendeel in de componenten en is dat aspect van loonkost dus minder bepalend. Maar ook hier bieden aspecten als flexibiliteit en klantgerichtheid meestal een voldoende compensatie om onze lokale spelers niet buitenspel te zetten. In ieder geval is het zo dat tien of vijftien jaar geleden verwacht werd dat de sector van de bordenbouw in ons land zo goed als helemaal zou verdwijnen, en dat is niet gebeurd. Klanten hebben behoefte aan een snelle respons en flexibiliteit en geven nog steeds volop de voorkeur aan spelers die hier actief zijn. TOTAALOPLOSSINGEN Wat daarbij voor de bordenbouw wel een belangrijk aspect is, is dat die klanten ook steeds vaker kiezen voor totaaloplossingen. Dat heeft zijn invloed op de markt want heel wat installatiebedrijven en integratoren pakken inderdaad uit met die totaaloplossingen, inclusief de bordenbouw. Dat legt een sterke druk op bedrijven die van bordenbouw hun vak gemaakt hebben en zich enkel daarop toeleggen. Het is aan hen om eindklanten te overtuigen van de meerwaarde die ze bieden door hun specialisatie. Of ze kunnen zich richten tot de integratoren en installateurs en hen een aangepaste service bieden. In ieder geval wordt bordenbouw alsmaar complexer, zowel wat de toepassingen betreft als op het niveau van de eisen die aan een schakelkast gesteld worden. De nieuwe normen EN en EN voor distributieborden blijken een enorme uitdaging te zijn voor de sector. Voor installatiebedrijven die een paar mensen hebben die zich met bordenbouw bezighouden wordt het steeds moeilijker om dit allemaal te volgen. Daarin kunnen de pure bordenbouwers duidelijk het verschil maken. KORTE LEVERTERMIJNEN Als we naar de toepassingen kijken, is het onmiskenbaar dat het metier van bordenbouw almaar intelligenter wordt. Traditioneel heeft men het onderscheid tussen stuurborden en vermogensborden, maar met de opkomst van smart grids en aanverwante toepassingen krijgt men ook in die laatste groep steeds meer met sturingen en intelligente componenten te maken. Een bijkomende complexiteit komt van wijzigingen in de processen in de bordenbouw. Het klassieke verhaal waarbij een schema uitgevoerd wordt waarna men de installatie manueel gaat testen moet plaats ruimen voor een geïntegreerde aanpak waarbij in de engineering - fase al rekening gehouden wordt met het efficiënt maken van de latere functionele testen. Dat zijn belangrijke aspecten geworden omdat ze het productieproces efficiënter en dus competitiever maken, maar het worden ook echt noodzakelijke aspecten omdat klanten een steeds kortere levertijd willen, wat met de klassieke manier van werken nog nauwelijks haalbaar is. Overigens wordt daarmee ook de concurrentie met het buitenland beslecht want daar heeft de logistiek onvermijdelijk een impact op de levertermijn. En bij een geïntegreerde aanpak zijn communicatie en flexibiliteit heel erg belangrijk wat opnieuw een voordeel geeft aan de lokale spelers. In het rondetafelgesprek werd verwezen naar een studie die een klant ooit deed om de kostprijs van bordenbouw in België en Duitsland met elkaar te vergelijken. In Duitsland bleek men gebonden aan een strakke procedure waarbij de opdracht duidelijk afgelijnd is. Bij elke wijziging die dan nog moet gebeuren, gaat de initiële winst meteen verloren. Dat aflijnen van de opdracht is op zich begrijpelijk om de verantwoordelijkheden vast te leggen. Maar het kan een serieuze rem zijn om te komen tot nieuwe vormen van samenwerking, in het kader van een geïntegreerde benadering. Het is een van de grote uitdagingen van de sector om daar een antwoord op te formuleren. Een belangrijke uitdaging, want in een geïntegreerde aanpak kan de bordenbouwer een centrale positie innemen en een aanzienlijke meerwaarde leveren. GEEN VAK OP ZICH IN ONDERWIJS Volgende stap is dan uiteraard dat die bordenbouwer zelf ook effectief in staat moet zijn om dit allemaal waar te maken en dat hij de OKTOBER 2012 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT 35

3 Rondetafel bordenbouw Powered by juiste mensen en kennis moet kunnen vinden en houden. Voor bedrijven die zich in bordenbouw specialiseren is dat geen vanzelfsprekendheid want er zijn weinig of geen instanties waarop ze kunnen terugvallen. In het technisch onderwijs wordt wel wat aandacht besteed aan bordenbouw, zij het als een aspect van elektrotechniek, niet echt als vak op zich. Het hoger onderwijs houdt er zich nauwelijks of niet mee bezig. Het wordt er opnieuw beschouwd als een aspect van elektrotechniek, kortom iets voor het technisch onderwijs. Het uitwerken van concepten, het aspect van geïntegreerde testen, enz. komen in het onderwijs eigenlijk niet aan bod. Het bedrijfsleven organiseert zelf ook wel opleidingen, en daar ziet men wel dat er zich hoger geschoolden voor deze cursussen aandienen. Een opleiding over het ontwerpen van schakelkasten is door de toegenomen complexiteit ook echt een materie geworden voor die hoger opgeleiden. Een probleem dat zich kan voordoen, is dat die hogere profielen dan weer minder voeling hebben met de praktijk, zodat ze een aantal praktische inzichten missen die in de ontwerpfase nochtans zeer belangrijk zijn. SAMENWERKING MET SCHOLEN Er zijn wel een aantal initiatieven mogelijk om ook op het vlak van bordenbouw de schoolopleiding beter af te stemmen op de praktijk. In het nieuwe leerplan elektrotechniek is het wel opgenomen maar de omschrijving van wat er dan precies verwacht wordt, blijft eerder algemeen. In het hoger onderwijs zou een specifieke expertisecel rond bordenbouw opgericht kunnen worden. Hogescholen hebben de Ook het bedrijfsleven zelf kan een aantal initiatieven nemen om de samenwerking met het onderwijs te verbeteren. mogelijkheid om aanvullende cursussen te organiseren, in samenwerking met en op maat van de industrie. Misschien is er tot nu toe gewoon te weinig aandacht voor bordenbouw geweest waardoor dergelijke initiatieven er nog niet gekomen zijn. Ook het bedrijfsleven zelf kan een aantal initiatieven nemen om de samenwerking met het onderwijs te verbeteren, onder meer door materiaal ter beschikking te stellen maar ook door peterschapsprojecten op zich te nemen, stages aan te bieden, leerkrachten te informeren enz. Bedrijven die daar volop op inzetten plukken er ook de vruchten van en kunnen jaarlijks een aantal nieuw afgestudeerden aantrekken. Dat neemt niet weg dat er nog grote problemen zijn, ook omdat de bordenbouw op zich weer een heel erg breed vak is. Er zijn veel praktijkmensen nodig en tal van eenvoudige taken maar er zijn ook ingenieurs nodig die de complexe concepten en het ontwerpen aankunnen. Er lijkt in ieder geval nood aan bijkomende opleidingsinitiatieven. De scholen kunnen daarin uiteraard het voortouw nemen, maar ook privé organisaties en bedrijven kunnen dergelijke initiatieven opzetten. Voor het onderwijs zal de nadruk altijd op een brede opleiding blijven liggen. Bordenbouw is daarbij als vak misschien net iets te specifiek. Overi- Deelnemers Nico De Baerdemaeker, national operation manager, EPLAN Ghislain Vanherle, voorzitter, P&V Jurgen Schoofs, section manager panels, Fabricom Guy Van der Veken, business development manager, Rittal Karl Declercq, national sales manager, Phoenix Contact 36 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT OKTOBER 2012

4 gens zijn er wel een aantal initiatieven zo maakt het elektrisch ontwerpen deel uit van het leerplan en maken scholen ook effectief gebruik van de software die ook in de industrie gebruikt wordt. Qua componenten en ander materiaal hebben de meeste scholen dan weer een achterstand iets waar het bedrijfsleven meer op zou kunnen inspelen in het kader van een nauwere samenwerking. Bordenbouw: er is een onderscheid tussen de realisatie van projecten en de serieproductie. KNOWHOW VAN DE BORDEN- BOUWER De nood aan hoge profielen in de bordenbouw neemt overigens nog toe met de trend van digitalisering en automatisering van het engi neering proces. Bordenbouwers trachten hun klanten oplossingen aan te reiken waarmee ze snel en efficiënt ontwerpen kunnen maken en configureren. Deze evolutie komt tegemoet aan de vraag van klanten naar totaaloplossingen, korte levertijden, enz. De klant wordt ontzorgd en kan met dergelijke concepten volop gebruikmaken van de knowhow van de bordenbouwer. Maar dat veronderstelt dus dat de bordenbouwer zelf op een hoger niveau gaat werken om deze oplossingen te ontwikkelen en te onderhouden. Om hogere profielen aan te trekken en te houden wordt de bordenbouwer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen inzake imago, uitstraling, groeimogelijkheden, enz. Daarmee wordt ook duidelijk dat bordenbouw een term is die voor een breed scala aan activiteiten staat. Er is een onderscheid tussen de realisatie van projecten en de serieproductie. Maar er groeit een nog groter verschil tussen de klassieke markt van de bordenbouw en de nieuwe manier van werken die veel meer steunt op innovatie. In ons land zijn er pakweg vijf gespecialiseerde bordenbouwers en nog eens een paar honderd kleinere bedrijven die zich ernstig op het vak toeleggen. Vraag is of die allemaal meekunnen met de nieuwe trends en welke impact dat op termijn op de sector zal hebben. PREMIE BETALEN VOOR BEDRIJFSZEKERHEID Een andere vraag is hoe de klanten deze evolutie beoordelen. Bij de bordenbouwers leeft sterk het gevoel dat er nog heel wat meerwaarde voor de klant geboekt kan worden door innovatie, bijvoorbeeld op het vlak van co-engineering. Maar dat is alleen mogelijk als de RV klanten daar ook op inzetten en bij het opstellen van een offerte, bijvoorbeeld, bereid zijn om verder te kijken dan het bedrag dat onderaan vermeld wordt. Dezelfde problematiek doet zich voor op het vlak van kwaliteit. Het is een van de belangrijkste punten voor de lokale spelers, waarmee ze het verschil kunnen maken met goedkopere oplossingen uit het buitenland. Het werken volgens de normen is iets waar hier veel aandacht aan besteed wordt, en wat op termijn voor de klant ook rendeert omdat hij achteraf minder snel problemen zal krijgen. Maar dan moeten de klanten daar opnieuw in meegaan en bereid zijn om naar de totale kostprijs te kijken over langere termijn. Een probleem daarbij is dat de kwaliteit die de bordenbouwer levert op zich moeilijk te kwantificeren is. Er zijn wel voorbeelden waarbij de bordenbouwer zich garant stelt voor een foutloze oplevering en men ziet ook dat grote bedrijven in de industrie en infrastructuur sector bereid zijn om daarvoor een soort premie te betalen. Een ander initiatief waarover in de sector gesproken wordt is een beoordeling van leveranciers op basis van hun eerdere realisaties. Ze zouden dan een mean time to failure kunnen berekenen voor eerdere projecten en daarmee hun deugdelijkheid als bordenbouwer aantonen. KWALITEITSPROCEDURES De verzekeringssector zou in deze een bondgenoot van de sector kunnen worden want niet zelden vinden branden hun oorsprong in fouten en slordigheden in de schakelkast. Het geeft nog maar eens het belang aan dat klanten er bij hebben om voor een kwalitatieve oplossing te kiezen. Een probleem met die benadering zou wel kunnen zijn dat borden in de Foto s: KDC Richard Marcelis, adjunct-directeur infrastructuur, Infrabel en gastdocent KULeuven Lee Nysten, manager sales support, ABB Jan Hartman, product manager kastsystemen, Rittal Vicky Strauven, docent marketing, Katholieke Hogeschool Limburg André Stevens, bruggenbouwer onderwijs-bedrijfsleven, RTC Limburg Alain Wayenberg, sectormanager, Agoria OKTOBER 2012 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT 37

5 Rondetafel bordenbouw Powered by Een soort standaard checklist die bij de bouw van een bord gevolgd zou kunnen worden, maakt op zich geen deel uit van de nieuwe norm. Rondetafel bordenbouw Powered by... ABB, gerenommeerd leverancier van componenten en totaaloplossingen voor bordenbouwers, biedt zijn partners producten en kasten aan tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het geven van ondersteuning bij selectie en berekening is voor ons vanzelfsprekend. EPLAN is onder andere bekend voor zijn ontwerpsoftware voor schakelborden. Daarnaast digitaliseren we dataprocessen van offerte, over engineering en werkvoorbereiding tot realisatie. Kortom rendementsverhogende oplossingen: zowel bij serieproductie als projectmatig werk. Phoenix Contact is een wereldwijd begrip op het vlak van aansluittechniek, voedingsconcepten, interfacemodules, overspanningsbeveiliging en industriële automatiseringsoplossingen. Het is de geschikte partner voor elke bordenbouwer. Rittal is een wereldwijd toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, waaronder bordenbouw. Met als startpunt het rondetafelgesprek heeft het consortium besloten om de hele sector in kaart te brengen via een uitgebreide marktbevraging. Ze roept alle bordenbouwers op om mee te werken. Noteer ook alvast 15 november in je agenda: dan worden de resultaten bekend gemaakt op het allereerste Belgische Bordenbouw Colloquium. RV loop van de tijd regelmatig aangepast worden en dat de initiële bouwer moeilijk de verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor wat er later met de installaties gebeurt. Alhoewel, er zijn ook contracten waarbij de leverancier blijft instaan voor het onderhoud en zo wel vat krijgt op de levensduur ervan. Daar zit voor de sector in ieder geval ook een opportuniteit in om hun toegevoegde waarde te vergroten. Ze kunnen dan een lange garantieperiode aanbieden, iets waar grote industriële bedrijven zeker oor naar hebben. Het beoordelen van de kwaliteit van bordenbouwers blijft vandaag hoedanook een moeilijk punt. Ze kunnen bijvoorbeeld wel uitpakken met kwaliteitsprocedures die ze volgen en met de rapporten die de klant daarvan krijgt, maar iedere bouwer heeft daarvoor zijn eigen methodes en die zijn dan weer moeilijk met elkaar te vergelijken. Een soort van standaard checklist die bij de bouw van een bord gevolgd zou kunnen worden, maakt op zich geen deel uit van de nieuwe norm. Daar komt nog bij dat verschillen in concept en ontwerp ook aspecten zijn van kwaliteit die het verschil kunnen maken voor de eindklant. Die verschillen in functionele kwaliteit zijn echter ook weer moeilijk te beoordelen. Een kwaliteitslabel op Europees niveau zou voor de klanten misschien meer duidelijkheid verschaffen, maar dan blijft de vraag welke criteria men kan hanteren om dat label toe te kennen. FABRIEK VAN DE TOEKOMST Conclusie is dus wel dat de bordenbouw in ons land een boeiende sector is. Het is een belangrijke sector met bikkelharde concurrentie, waar de toekomst te maken heeft met hoe bedrijven inspelen op de trend van digitalisering (computerondersteuning van CAD tot productie), van automatisering (handenarbeid vervangen door flexibele machines), van toegevoegde waarde voor de klant (maatwerk maar met professionele services zoals productoptimalisering, snelheid van leveren)... In dit verband is de fabriek van de toekomst een thema waarover ook bij de bordenbouw veel gedebatteerd wordt. Heel wat van die concepten zijn vandaag in de wereld van de bordenbouw al minstens in experimentele fase. Om daarin nog verder te groeien staat men echter voor se rieuze uitdagingen, niet in het minst om bordenbouw als job een positief imago te geven, waardoor voldoende mensen in de sector aan de slag willen gaan, die mee willen groeien met de evolutie die volop aan de gang is. 38 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT OKTOBER 2012

De toekomst van de. Schakelkastbouw. is dichtbij

De toekomst van de. Schakelkastbouw. is dichtbij De toekomst van de Schakelkastbouw is dichtbij Schakelkastbouw De toekomst van de is dichtbij Besparingen op het ontwerp en productieproces met behulp van CAE systemen, Lean Manufacturing, software en

Nadere informatie

de voeding voor elke Elektrische schakelkast

de voeding voor elke Elektrische schakelkast Een leidend ontwerpsysteem: de voeding voor elke Elektrische schakelkast Nico De Baerdemaeker, National Operation Manager EPLAN NV/SA Systeemoplossingen voor het sneller ontwerpen en bouwen van besturingskasten

Nadere informatie

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015 EPLAN User group Siemens in Nederland siemens.nl Wereldwijde aanwezigheid Dicht bij de klant overal ter wereld 10,9 115.000 69 Omzet (in miljard ) 2 15% van wereldwijd totaal Werknemers 3 33 % van wereldwijd

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

VDL Industrial Products

VDL Industrial Products VDL Industrial Products Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Alleen het beste is goed genoeg voor uw organisatie. Daarom nodigen wij van VDL Industrial Products u uit voor een nadere kennismaking

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

appar ate n e n producti e

appar ate n e n producti e S n ij d e r s b r e n gt b ewe g i n g i n m ac h i n e s, appar ate n e n producti e e t i s e r e n v e r pa k k e n m e n g e n p o m p e n a a n d r i j v e n b e s t u r e n l a d e n l o s s e n

Nadere informatie

China Ervaringen. van

China Ervaringen. van China Ervaringen van Johan Smit en Patrick Smit Johan Smit Ervaringen opgedaan bij Philips, KeyTec en BESI Waarom naar Azië,, China Lokaal produceren voor lokale markt. Productie voor export naar het westen.

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling.

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Praktijkcase Haag Wonen Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Joyce Barbier Teamleider P&O Haag Wonen werkt flexibel en kostenefficiënt door

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

1/6 EDUCATION CONCEPT

1/6 EDUCATION CONCEPT 1/6 Belgische bordenbouwers staan bekend om hun kwaliteit. Toch staat de sector onder druk, door de internationale concurrentie, de hoge klanteneisen én... de schaarste aan personeel. Om de instroom van

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

2/07/2013. Behoeften analyse

2/07/2013. Behoeften analyse Programma overzicht DomoCAD innovates the future: 13u30 13u35 Voorstelling bedrijf 13u35 13u40 Waarom is een schema noodzakelijk? Bij ontwerp? Bij oplevering? 13u40 13u50 Een correct domotica schema opstellen?

Nadere informatie

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving

Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Voorsprong in kabels, met de juiste oplossing voor ieder segment en elke omgeving Welkom bij Voltec Kabels, componenten en complete systemen: Klanten van Voltec profiteren al jaren van innovatieve, betrouwbare

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens Smart Industry 4.0 Edwin van Rensch/Eric Megens Agenda o Introductie Hotraco Group o Introductie Smart Industry 4.0 o Data model Hotraco Product improvement Remote service Benchmark Additional service

Nadere informatie

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking.

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking. www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche DIAMANTE (CH) Opgericht in 1978 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging (CCS) Sociaal/Dienstverlener Lokaal (Canton Ticino) Sociaal http://www.f

Nadere informatie

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons LIMTEC -ANTTEC Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector Benny Siemons Initiatiefnemers LIMTEC -ANTTEC LIMTEC : oktober 1997 Opleidingsfondsen metaalsector

Nadere informatie

Rittal - Global Service

Rittal - Global Service Rittal - Global Service Verhoog uw bedrijfszekerheid en verlaag uw energieverbruik! Complete service Complete service voor Rittal The System Aangepaste serviceformules voor iedere toepassing - alles via

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens

PRODUCTIEF. direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens in engineering PRODUCTIEF direct vanaf de start met gecertificeerde apparaatgegevens Naadloze engineering dat is high-end software PLUS de juiste apparaatgegevens. Gegevens 1:1 in het ontwerp overnemen

Nadere informatie

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering Het begrip waarde is een modewoord. Maar wat waarde precies is weten maar weinigen. In dit artikel wordt het begrip overzichtelijk uit de doeken gedaan. Met concrete aanwijzingen voor de praktijk van de

Nadere informatie

FLEXIBEL PRODUCEREN, HET BEGINT MET INTELLIGENTE SENSOREN! Kelvin Hagebeuk Product Manager SICK B.V.

FLEXIBEL PRODUCEREN, HET BEGINT MET INTELLIGENTE SENSOREN! Kelvin Hagebeuk Product Manager SICK B.V. FLEXIBEL PRODUCEREN, HET BEGINT MET INTELLIGENTE SENSOREN! Kelvin Hagebeuk Product Manager SICK B.V. AGENDA FLEXIBEL PRODUCEREN, HET BEGINT MET INTELLIGENTE SENSOREN! Industrie 4.0 Flexibele productie

Nadere informatie

Zonnecellen 2.0. Oktober 2013 Beurs Elektrotechniek 2013

Zonnecellen 2.0. Oktober 2013 Beurs Elektrotechniek 2013 Zonnecellen 2.0 Oktober 2013 Beurs Elektrotechniek 2013 Innovatiereis 0-energieomgeving De toekomst van zonne-energie Oktober 2013 3 Inhoud Commerciële haalbaarheid Zonne-cellen 2.0 Smart grid Rexel Nederland

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Gaston Halders (Enexis) Arjan van Diemen (TNO) Derek Rodenberg (KPN) Energie Informatie Agenda Introductie sprekers Projectachtergrond Het

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Presentatie door Maria Hasselman Director Brand Management Brussel, 12 November 2013 De economische en technologische

Nadere informatie

Onderhoud inrichten op toekomst

Onderhoud inrichten op toekomst Onderhoud inrichten op toekomst Leon Pelders, docent onderhoudsmanagement Mikrocentrum 1 Even voorstellen Naam: Leon Pelders - 51 jaar Opleiding: MTS Energietechniek HTS Industriële automatisering LOM17

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Omvormers. Aanbod Kwaliteit Performance

Omvormers. Aanbod Kwaliteit Performance Omvormers Aanbod Kwaliteit Performance Bart van den Bosch Sinds 1997 zonne energie Bij toon aangevende fabrikant van omvormers net gekoppelde zonne energie systemen autonome energie voorziening systemen

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Werk & Ervaring. Mike Coli. Strandplevier 36, 4617 JN, Bergen op Zoom 06 20222805 mike65.coli@gmail.com

Werk & Ervaring. Mike Coli. Strandplevier 36, 4617 JN, Bergen op Zoom 06 20222805 mike65.coli@gmail.com 2011-2014 Business Development Manager Europa Xpressconnect Supply bvba (Businessunit Anixter Inc.) Willebroek België Onder de paraplu van Anixter Incorporated is XpressConnect Supply bvba actief in het

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

VTDV. Green office. Hollands Huys Hasselt

VTDV. Green office. Hollands Huys Hasselt VTDV Green office Hollands Huys Hasselt D. Vanstraelen B. Palmers 22 april 2010 VTDV Green office - Hollands Huys Hasselt 1 Profiel Imtech Geeft klanten meetbare toegevoegde waarden Hoogwaardige totaaloplossingen

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne-energie Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager Peter Meers Business Development Manager Reverse Logistics Keetberglaan 2 9120 Melsele Beveren Tel : +32 (0)3 570 69 14 www.nyklogistics.com NYK Logistics (Belgium) NV Reverse Logistics Integratie mogelijkheden

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Stilstaan is achteruitgaan. U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan. hebt u nood aan deskundig advies

Stilstaan is achteruitgaan. U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan. hebt u nood aan deskundig advies SUPPORTED BY AGORIA 0 1 2 Stilstaan is achteruitgaan U gebruikt automatiseringsproducten, -systemen en oplossingen? Dan hebt u nood aan deskundig advies Wat u nodig hebt Het juiste product of de precieze

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld

Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Ook elektrotechnisch alles goed geregeld Snel en flexibel anticiperen Elektrotechniek staat aan de basis van efficiënt werkende installaties en systemen. De elektrotechnische installatie is het kloppend

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Klima

Kracht door samenwerking. VDL Klima Kracht door samenwerking VDL Klima VDL Klima De voortgang van uw processen en uw productie, daar draait het om bij VDL Klima. Soms kunnen we die voortgang waarborgen met een standaardproduct. Veel vaker

Nadere informatie

Hansen Services: Betrouwbaar: We care!

Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Hansen Services: Betrouwbaar: We care! Onze Missie Gedreven door tandwiel(kast) technologie, beantwoordt Hansen Industrial Transmissions aan de noden van haar klanten wereldwijd door hen betrouwbare mechanische

Nadere informatie

Living Space Partnership Samen sterker in een uitdagende markt. www.busch-jaeger.nl. De toekomst begint nu.

Living Space Partnership Samen sterker in een uitdagende markt. www.busch-jaeger.nl. De toekomst begint nu. Living Space Partnership Samen sterker in een uitdagende markt www.busch-jaeger.nl De toekomst begint nu. Living Space Partnership Gezamenlijke uitdaging De markt verandert in een stevig tempo. Niet langer

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Manufacturing

Prodware klantendag 2014 Manufacturing Prodware klantendag 2014 Manufacturing Stefan Mossel Manufacturing Voorstellen 03061966 1 2 26 1239 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

W/E-Connect Johan Bouman Freerk André de la Porte

W/E-Connect Johan Bouman Freerk André de la Porte W/E-Connect Johan Bouman Freerk André de la Porte W/E-Connect: Een samenwerking tussen de integratie partners Rensen Regeltechniek, Schuurman Elektrokern Solutions Het product an 2 eraren partijen ersterkt

Nadere informatie

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica KNX Professionals Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica Wat is domotica? Losse systemen worden één geheel Alle techniek onder controle met één regelsysteem

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Wie is Construction Quality?

Wie is Construction Quality? Nieuwe CQSkills kwaliteitslabels voor hernieuwbare energie 1 Wie is Construction Quality? De Confederatie Bouw en haar regionale vleugels, in partenariaat met BCCA, BCQS en de FV hebben Construction Quality

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet Over ons EPLAN Software & Service ontwikkelt engineeringsoftware en adviseert bedrijven hoe zij hun engineeringprocessen kunnen optimaliseren. Klanten profiteren

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Insel - Ingenieursselecties

Insel - Ingenieursselecties Insel - Ingenieursselecties Op zoek naar werk? HOE? www.insel.be Ing. Inge Vantournhout Ir. Natacha Thienpont Business development partners Insel 2 Bedrijfsvoorstelling Professionals De divisie binnen

Nadere informatie

LYSAIR PAST ERVARINGEN UIT DE INDUSTRIE TOE IN DE HOUTNIJVERHEID

LYSAIR PAST ERVARINGEN UIT DE INDUSTRIE TOE IN DE HOUTNIJVERHEID LYSAIR PAST ERVARINGEN UIT DE INDUSTRIE TOE IN DE HOUTNIJVERHEID Lysair is al tientallen jaren gekend als marktleider van ontstoffingsinstallaties voor grote industriële klanten zoals overslagbedrijven,

Nadere informatie

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen

Betalingen accepteren via PaySquare. Uw betalingen in goede handen Betalingen accepteren via PaySquare Uw betalingen in goede handen Veilig betalingsverkeer Maak het uw klanten gemakkelijk Betalingen met betaalkaarten zijn veilig, kostenbesparend en omzetverhogend. Wilt

Nadere informatie

Belnet: tevreden klanten!

Belnet: tevreden klanten! Belnet: tevreden klanten! In het voorjaar 2012 legde Belnet haar oor te luisteren bij haar belangrijkste stakeholders: de klanten. Belnet gaf de opdracht voor een klanttevredenheidsonderzoek aan het Leuvense

Nadere informatie

Hoe zeggen wat men niet wil horen

Hoe zeggen wat men niet wil horen Hoe zeggen wat men niet wil horen Developer training Drupal 16-03-2011 06-06-2011 Joris Henk Snoek van Cann Henk van Cann Managers willen kunnen praten met de IT-ers/Drupalistas. Hen begrijpen en ook horen

Nadere informatie

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze!

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Met Fischer realiseert u in 3 eenvoudige stappen complete, gebruiksklare koelsystemen voor uw klanten. Succes, door een warme samenwerking binnen de

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDS Technische Industrie

Kracht door samenwerking. VDS Technische Industrie Kracht door samenwerking VDS Technische Industrie VDS Technische Industrie VDS TECHNISCHE INDUSTRIE COMBINEERT SNIJ- EN BUIG- C.Q. TREKBEWERKINGEN IN ÉÉN GEREEDSCHAP EN KAN OOK EXTRA DELEN ZOALS NUTS OF

Nadere informatie

Product catalogus: GARSY AluExcel edging www.garsy.com

Product catalogus: GARSY AluExcel edging www.garsy.com ... Aluminium edging... Product catalogus: GARSY AluExcel edging 2 Garsy edging...de voordelen zijn overduidelijk Snel en makkelijk te vormen curves Ook perfect voor strakke lijnen Werkt voor alle types

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Professional solutions for glass and stone processing industries

Professional solutions for glass and stone processing industries Professional solutions for glass and stone processing industries In de tijd dat we als servicemonteur, servicemanager en projectleider voor de Noord-Europese markt werkte bij Glaston-Bavelloni -een van

Nadere informatie

VDL Containersystemen

VDL Containersystemen VDL Containersystemen Kracht door samenwerking VDL Containersystemen ELK LAND IS ANDERS EN ELKE KLANT IS ANDERS. DAAROM PRODUCEERT VDL CONTAINERSYSTEMEN, NAAST SERIEMATIGE PRODUCTIE, SPECIFIEK MAATWERK.

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

Studiedag WKK - IBGE. Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk IBGE-BIMBIM. 7 juni 2007

Studiedag WKK - IBGE. Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk IBGE-BIMBIM. 7 juni 2007 Studiedag WKK - IBGE 7 juni 2007 IBGE-BIMBIM Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk Door J.P. VAN WINGEN Gedelegeerd bestuurder E. VAN WINGEN NV WKK financieel WKK 1 MWe Investering :

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

E EN BEGRIP BINNEN DE FOODSECTOR!

E EN BEGRIP BINNEN DE FOODSECTOR! E EN BEGRIP BINNEN DE FOODSECTOR! R e n d e m e n t d o o r t o e p a s s i n g v a n t e c h n i e k Een nieuw product, maar nog geen machine om het te fabriceren? Een probleem in een productielijn? Een

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Beste klant. Alvast veel leesplezier. Het team van BIG

Beste klant. Alvast veel leesplezier. Het team van BIG Beste klant Ook de afgelopen maanden stonden we niet stil bij BIG. Zo brachten we vertalingen van H/P-zinnen samen in één handig overzicht. Uiteraard stellen we dit document graag ter beschikking. Daarnaast

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld!

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! SAP Customer Success Story Productie Ecover SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! Bedrijf Ecover Sector Productie Producten en diensten Ecologische schoonmaakmiddelen Website www.ecover.com

Nadere informatie