Samen Bouwen aan Participatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Bouwen aan Participatie"

Transcriptie

1 Samen Bouwen aan Participatie Voucherproject

2 Samen bouwen aan participatie Meedoen. Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Dat is een grote wens van een belangrijk deel van uw achterban. Niet alleen is het een wens, ook de veranderende wetgeving rond arbeid en participatie brengt veel teweeg. Dit vraagt van patiëntenorganisaties een heroriëntatie op de wijze waarop ze leden optimaal kunnen ondersteunen rond deze voor hen zo belangrijke thema's. Het aanbod Het voucherproject 'Samen bouwen aan participatie' biedt patiëntenorganisaties een praktische ondersteuning: wij hebben een 'etalage' met concrete producten en diensten rond één duidelijk thema: arbeid en participatie deze producten/diensten zijn gemaakt voor de eindgebruiker; uw leden, donateurs of achterban het zijn instrumenten die in de huidige voucherprojecten ontwikkeld zijn. Kinderziektes en bugs zijn er uit, de technische ontwikkelkosten zijn reeds betaald alle instrumenten zijn volledig ontwikkeld vanuit ervaringsdeskundigheid en gericht op de behoefte van de eindgebruiker, uw leden, donateurs of achterban Werkwijze Samen bouwen aan participatie u zet uw voucher voor 3 jaar in. In totaal ontvangt u daarvoor 12 blokken ieder product of dienst 'kost' een aantal blokken. In de beschrijving ziet u wat u voor 1 blok krijgt. Veelal betreft dit zowel het gebruik van de dienst als een investering in de verdere ontwikkeling u kiest hoe u uw blokken verdeelt en welke participatiediensten uit het keuzemenu uw organisatie de komende 3 jaar afneemt wij adviseren u graag en denken mee om een zo slim mogelijk pakket samen te stellen dat afgestemd is op de wensen van uw organisatie. Wie zijn wij? Wij - de Nederlandse Hypofyse Stichting, de Whiplash Stichting Nederland en Centrum Chronisch Ziek en Werk - zijn de huidige penvoerders en uitvoerders van 3 succesvolle voucherprojecten rond het thema (arbeids)participatie. We hebben de krachten gebundeld, omdat wij geloven dat samenwerking rond dit belangrijke thema ons allemaal verder brengt. Onze doelen voor het voucherproject Samen Bouwen Aan Participatie zijn: adequate ondersteuning voor de achterban om vanuit zelfmanagement deel te (blijven) nemen aan de samenleving het verbeteren van de positie van leden en achterban op het gebied van arbeid en werk verdere ontwikkeling van producten en diensten vanuit cliëntperspectief toegankelijk maken van deze effectieve instrumenten voor alle geïnteresseerde organisaties. Op de volgende pagina s vindt u onze etalage, met beschrijvingen van de producten en diensten die we binnen Samen Bouwen aan Participatie aanbieden. 2

3 De Arbeidsparticipatietool De Arbeidsparticipatietool is een praktisch product dat in de huidige voucherperiode al aan 16 patiëntenorganisaties beschikbaar is gesteld. De tool biedt vele bruikbare handvatten voor iemand met een chronische ziekte of een beperking. Hij biedt hulp voor zowel mensen die een baan hebben, als voor mensen die werk zoeken. De tool betekent een enorme uitbreiding van uw website met apps, teksten en filmpjes over werken met een aandoening. De Arbeidsparticipatietool is ziektespecifiek en wordt op maat voor uw aandoening of beperking ontwikkeld. Behalve voor uw leden of achterban, wordt de tool ook gemaakt voor de werkgever, leidinggevenden en collega s. Voor hen worden er apps ontwikkeld zodat zij in kort bestek geïnformeerd worden over de aandoening of beperking en de gevolgen daarvan voor het werk. Maar vooral ook over de mogelijkheden die er zijn om iemand aan het werk te krijgen of te houden. Het doel van de tool is dat meer mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. De ervaringen tot nu toe Allereerst: de tool blijkt te werken! Hij wordt daadwerkelijk met succes ingezet binnen de werksituatie. De waardering hiervoor is groot. Niet alleen vanuit de deelnemende organisaties, er is ook belangstelling vanuit het UWV en grote Arbodiensten om deze tool breder in te zetten. U kunt er voor kiezen om de Arbeidsparticipatietool te laten ontwikkelen zoals deze nu bestaat Er is ook een mogelijkheid om deze uit te breiden naar de doelgroep jongeren U kunt voor twee of drie jaar intekenen Product Organisaties met zorgboek Organisaties zonder zorgboek Arbeidsparticipatietool 2 jaar beschikbaar 5 blokken (totaal): één jaar 3 blokken, één jaar 2 - Arbeidsparticipatietool 3 jaar beschikbaar Uitbreiding extra doelgroep jeugd (maatwerk) Extra functionaliteit of extra content (maatwerk) blokken 7 blokken (totaal): één jaar 3 blokken, twee jaar 2 blokken 1 blok 1 blok 1 blok 1 blok 9 blokken (totaal): drie jaar 3 blokken 3

4 Certificering en training van ervaringsdeskundige coaches Centrum Chronisch Ziek en Werk voert het voucherproject Certificering en training van professionele ervaringsdeskundige coaches op de terreinen Participatie en Werk al twee jaar uit. Met mooie resultaten en veel aandacht op nationaal en internationaal niveau. Voor 4 blokken werven, selecteren, trainen en certificeren wij per patiëntenorganisatie twee coaches. Wij brengen uw ervaringsdeskundige coaches en uw patiëntenorganisatie onder de aandacht van de patiënten, gemeenten, uitkerende instanties en werkgevers binnen en buiten Nederland. Het voucherproject Certificering ervaringsdeskundige coaches heeft een award ontvangen vanuit Europa voor best practice project Doel U als patiëntenorganisatie levert met uw ervaringsdeskundige professionals praktische ondersteuning aan uw mensen die problemen hebben met het behouden en/of verkrijgen van werk, of het participeren naar vermogen. Het programma Het programma bestaat uit: een gedegen selectieprocedure, waarna de geselecteerde coaches een portfolio samenstellen aan de hand van een werkboek. Hierin worden competenties getoetst en referenties gecheckt een start dag met aandacht voor ziekte specifieke problemen rond werk en participatie; een training op maat; de mogelijkheid tot een beroep doen op een ervaringsdeskundig mentor en intervisie; een afsluitend gesprek met de toetsingscommissie; de coach wordt vermeld in het register van gecertificeerde ervaringsdeskundige coaches op de site van CCZW; de deelnemende patiëntenorganisatie wordt vermeld als een partner die beschikt over gecertificeerde coaches voor de achterban Het opleidingstraject duurt maximaal acht maanden, met een investering van maximaal 80 uur, exclusief de trainingsmodule van enkele dagen. Men voert de opdrachten in eigen tijd en tempo uit. Het certificaat is geaccrediteerd door een extern opleidingsinstituut. 1. U investeert 4 blokken en leidt twee ervaringsdeskundige professionals op. 2. U investeert 2 blokken en leidt één ervaringsdeskundige professional op. 4

5 Training de ervaringsdeskundige cliëntondersteuner U bepaalt zelf of u 2 of 3 jaar investeert in dit project. Wilt u als patiëntenorganisatie uw achterban praktisch kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld de aanvraag van huishoudelijke hulp, of een traplift? Dit programma omvat de ontwikkeling van een opleiding, en het trainen van uw ervaringsdeskundige vrijwilligers op het terrein van cliëntondersteuning rondom vragen als deze. U sluit als patiëntenorganisatie actief aan bij de cliëntondersteuning, zoals die wettelijk is geregeld. Uw ervaringsdeskundige vrijwilliger vervult hierin een aanvullende rol. De persoonlijke ervaringskennis is enorm ondersteunend voor anderen met een vergelijkbare ziekte, aandoening of beperking. Doel Het leveren van een praktische en structurele bijdrage aan de ondersteuning van uw achterban bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem rondom welzijn en zorg. Laagdrempelige ondersteuning is voor de achterban erg belangrijk om zo goed mogelijk mee te blijven doen in de maatschappij. Zeker nu er zoveel is veranderd en er van mensen verwacht wordt dat ze zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Het programma Het programma bestaat uit twee fasen: 1. de ontwikkeling van een training; 2. het verzorgen van de selectie van, en training aan vrijwilligers. Thema s binnen de training (o.a.): veranderingen binnen het sociaal domein (o.a. aandacht voor het keukentafelgesprek en de participatiemaatschappij ) - wet- en regelgeving gespreksvoering- ervaringsdeskundigheid - competenties Toegevoegde waarde voor uw achterban Beter bereik van kwetsbare groepen uit uw achterban en meer klantvriendelijkheid door laagdrempeliger, betere bejegening en meer kennis vanuit cliëntperspectief; Door structurele samenwerking tussen sociale professionals en vrijwillige ondersteuners leert men van elkaar; snellere acceptatie van het probleem en minder schroom in het vragen van hulp; persoonlijke groei van de ervaringsdeskundige vrijwilliger. 1. U investeert 4 blokken en traint vier ervaringsdeskundige vrijwilligers 2. U investeert 2 blokken en traint twee ervaringsdeskundige vrijwilligers 5

6 Kennisbank Participeren met Beperkingen U bepaalt zelf of u 2 of 3 jaar investeert in dit project. De KPB is de afgelopen jaren onder de vlag van voucherproject Ervaringsdeskundigheid Werkt! ontwikkeld. Deelnemende patiëntenorganisaties hebben hun kennis gebundeld en werken aan een kennisbank die relevant is voor voorlichting over participeren met een beperking. De KPB is een besloten omgeving, bedoeld voor voorlichters van De KPB is meer dan een digitale bibliotheek; de KPB is zo ingericht dat organisaties met beperkte middelen hun voorlichting efficiënter en effectiever kunnen inzetten. deelnemende patiëntenorganisaties. Ziektespecifieke kennis is alleen toegankelijk voor de eigen voorlichters, ziekteoverstijgende kennis wordt vrijgegeven op de gehele KPB. De KPB is via internet te bereiken en maakt gebruik van Oracle RightNow. Dit kennismanagementsysteem is veilig, eenvoudig te beheren en heeft uitgebreide functionaliteiten. Toegevoegde waarde KPB voor uw organisatie Kennisopbouw vanuit ervaringsdeskundigheid en patiëntenperspectief Continuïteit en borging van kennis, niet afhankelijk van personen Continue kennisgroei door input andere organisaties en eindgebruikers en door informatie via signaleringen en onderzoek te onttrekken uit praktijk Toegang tot kennis vergroten Geprofessionaliseerd voorlichtingsproces Opgeleide voorlichters Verdere ontwikkelingen Uitrollen onderzoeken onder de gezamenlijke achterban Voorlichters opleiden in het gebruik van de KPB en het invullen van hun voorlichtersrol anno 2015, in lijn met de participatiewet. Verder verbreden en verdiepen kennis in de KPB Met een investering van drie jaar lang 2 blokken per jaar krijgt u toegang tot de KPB en profiteert u mee van de hierboven nieuw te ontwikkelen activiteiten. U wordt ondersteund bij het vullen van uw eigen ziektespecifieke deel van de KPB, zodat deze optimaal door uw organisatie kan worden ingezet. 6

7 Mijn Re-integratieplan Mijn Re- integratieplan is een online leerprogramma voor zieke werknemers, waarmee ze zelf meer grip kunnen krijgen op hun re- integratie. Mijn Re- integratieplan en de bijbehorende brochure zijn ontwikkeld door patiëntenorganisaties in samenwerking met bedrijfsartsen en gebaseerd op vele ervaringen van zieke werknemers, deskundigen, onderzoek, bijeenkomsten en trainingen. Onderzoeksresultaten laten zien dat zieke werknemers met de zelfmanagementinstrumenten zekerder in hun re- integratieproces staan, de gesprekken met de bedrijfsarts beter verlopen en er structureler wordt samengewerkt aan een terugkeer naar de werkvloer. Met Mijn Re- integratieplan kan een zieke werknemer: leren wat er van hem en de werkgever verwacht wordt in een re- integratietraject; uitzoeken wat de belangrijkste redenen zijn waarom hij zijn werk niet (volledig) kan uitvoeren; uitzoeken welke aanpassingen of maatregelen kunnen helpen om weer (meer) aan het werk te gaan of te blijven; gesprekken voorbereiden en oefenen; achtergrondinformatie lezen en uitprinten. De bijbehorende brochure beschrijft de stappen die een zieke werknemer en zijn werkgever volgens de wet- en regelgeving moeten nemen om te re- integreren en hoe de zieke werknemer zich hierop kan voorbereiden. Bij de brochure hoort een informatieblad voor de werkgever. De inhoud die op interactieve wijze aangeboden wordt in Mijn Re- integratieplan is in de brochure overzichtelijk weergegeven. De brochure is op zichzelf en in combinatie met Mijn Re- integratieplan inzetbaar. U kunt voor een, twee of drie jaar intekenen en kiezen voor het inzetten van 1 of meerdere blokken per jaar. Meerdere arrangementen zijn bespreekbaar. Een blok is als volgt samen te stellen: ½ blok ½ blok ¼ blok ¼ blok 60 jaarlicenties van het online leerprogramma Mijn Re- integratieplan 75 gedrukte brochures, en de digitale versie van de brochure voor uw leden en vrijwilligers Uitbreiden van Mijn Re- integratieplan met 1 artikel. Hiermee verdiepen en verbreden we het leermateriaal in Mijn Re- integratieplan. Hoe meer blokken ingezet worden, hoe meer we kunnen doen, de koers is gezamenlijk te bepalen. Te denken valt aan de doelgroep zieken zonder werkgever, maar ook aan praktische documenten zoals voorbeeldbrieven. Toevoegen van informatie over uw aandoening in Mijn Re- integratieplan Inschrijven is alleen mogelijk op hele blokken. Bij minimaal 10 deelnemende organisaties (of 10 blokken) in een jaar kan een effectmeting uitgevoerd worden. Promotiemateriaal voor uw achterban is beschikbaar. 7

8 De arbeidsparticipatietool Certificering ervaringsdeskundige coaches Tool met bruikbare handvatten voor mensen met een chronische beperking, afgestemd op uw achterban Training en certificering van professionele en ervaringsdeskundige coaches t.b.v. uw eigen achterban Training de ervaringsdeskundige cliëntondersteuner Ontwikkeling en uitvoering van een training voor uw vrijwilligers, op het gebied van cliëntondersteuning Kennisbank participeren met beperkingen Online instrument om uw kennis vast te leggen, uw voorlichting te vereenvoudigen en te professionaliseren Mijn re-integratieplan Een online leerprogramma voor zieke werknemers, waarmee ze meer grip krijgen op hun re- integratie Samen Bouwen aan Participatie

Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken

Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken Activiteitenplan Arbeidsparticipatietool chronisch zieken Bijlage 1 bij Aanvraag projectsubsidie 2013-2015 Nederlandse Hypofyse Stichting namens samenwerkende patiëntenorganisaties mei 2012 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf. Werkblad beschrijving interventie

Herstellen doe je zelf. Werkblad beschrijving interventie Herstellen doe je zelf Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Adres Postcode Plaats E-mail Telefoon Fax Website (van de interventie) Kenniscentrum

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Wilt u ook beter omgaan met uw personeel en klanten? Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 0653123185 info@spaarnecoaching.nl Wij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie