Dongense VVD. Vanzelfsprekend lokaal. Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dongense VVD. Vanzelfsprekend lokaal. Verkiezingsprogramma 2014-2018"

Transcriptie

1 Dongense VVD Vanzelfsprekend lokaal Verkiezingsprogramma

2 Wat willen we bereiken in de periode De Dongense VVD werkt vanuit 5 kernwaarden, die het handelen van de fractie bepalen: Integriteit: Ondernemerschap: Verantwoordelijkheid: Gelijkwaardigheid: Vrijheid: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Samenwerking waar het moet, zelf doen als het kan. Uw stem, onze verantwoordelijkheid. Iedereen is gelijkwaardig, de Dongense VVD is voor iedereen. Vrijheid is belangrijk, maar niet ten koste van de ander. Enkele voorbeelden hoe we in de afgelopen Dongense politieke periode invulling hebben gegeven aan deze kernwaarden Wij beloofden uw een sluitende begroting, geen OZB verhoging, geen grepen in de reserves voor lopende zaken. Dat hebben wij gedaan, ondanks de financieel moeilijke tijd Wij hebben U steeds vaker betrokken bij beslissingen via inspraak Wij hebben meer verantwoordelijkheid gelegd bij de mensen (WMO) en verenigingen Wij hebben het coalitieprogramma nagenoeg uitgevoerd, dus ook het deel dat was ingebracht door de SP, zodat ook hun kiezers recht is gedaan Wij hebben bij onze beslissingen steeds weer de belangen van al onze inwoners afgewogen Voor de mensen die het niet zelf kunnen, hebben wij gezorgd voor een sociaal vangnet Voor u liggen onze plannen voor de komende jaren, u kunt ons er aan houden!

3 Bestuur en organisatie Fractieleden van de Dongense VVD zijn actieve deelnemers in de Dongense samenleving. Ze doen vrijwilligerswerk en hebben (bestuur)functies bij verschillende verenigingen en stichtingen in de gemeente. Deze werkzaamheden houden zij strikt gescheiden van hun werk voor de VVD. De strikte scheiding is nodig om belangenverstrengeling te voorkomen. Iedereen op de lijst van de Dongense VVD is van onbesproken gedrag. Allen hebben een verklaring van goed gedrag overlegd en ondertekend. De komende periode staat integriteit onveranderd hoog op de agenda van de VVD. De raadsleden zijn betrouwbaar en eerlijk ook in politiek zwaar weer. (integriteit) Kwaliteit is een belangrijk punt binnen de ambtelijke organisatie in de gemeente Dongen. De kwaliteit moet hoog zijn en dit moet zo blijven. Daarom streeft de VVD naar een kleine, efficiënte en kwalitatieve organisatie. De Dongense VVD stelt zich open voor alle mogelijke varianten van bestuurlijke vernieuwing, maar wél steeds met behoud van autonomie voor Dongen. Samenwerking op dit moment heeft onze voorkeur boven samenvoeging. (vrijheid) Regionale samenwerking met de andere 9 gemeenten in Hart van Brabant is belangrijk, maar moet gebeuren met oog voor de Dongense samenleving. Bestuurlijke samenwerking betekent niet het weggeven van eigen identiteit. Dongen is zelfstandig en kan dit blijven. De gemeente moet een betrouwbare gesprekspartner zijn, vooral voor de inwoners van de gemeente Dongen. Nieuwe manieren van communiceren kunnen op verschillende vlakken ingezet worden. Internet en social media bieden nieuwe manieren om informatie te zenden, maar menselijk contact blijft onmisbaar. Heldere communicatie en in gesprek blijven met de inwoner is daarbij erg belangrijk. Er moet ruimte zijn voor dialoog en de gemeente daarin open en eerlijk te zijn. Dorps- en wijkraden hebben daarbij een sleutelrol. Zij voeren overleg in de wijken en brengen de boodschap van de inwoners mee naar het gemeentehuis. Daarnaast willen wij er voor zorgen dat alle interne processen, zoals het beantwoorden van brieven, binnen de gemeente beter gestructureerd, accuraat worden. (verantwoordelijkheid) Regels en formulieren zijn onmisbaar voor een goed en efficiënt bestuur. Maar ze zijn er niet om inwoners met onnodig werk op te zadelen of aan het lijntje te houden. (vrijheid) Financiën Ieder jaar moet de begroting sluitend zijn. Overschrijding van de begroting is onacceptabel. Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen en dit dient te gebeuren met een kleiner en efficiënter team zonder extra belastingverhogingen. Belastingen zijn géén melkkoe. De onroerend zaakbelasting (ozb) moet onder het landelijk gemiddelde blijven. Lastenverlichting - waar mogelijk - heeft prioriteit. De woonlasten willen wij op het huidige niveau houden. (integriteit) De basis van het gemeentelijk beleid moet een verantwoord financieel beleid zijn. In concrete cijfers. Niet alles kan direct gebeuren en niet alles is gelijk nodig. (verantwoordelijkheid)

4 Dongen moet weten wat ze wil en hoeveel dit kost. Het gemeentelijk bestuur moet hierop afgerekend worden. Daarbij horen een duidelijk plan voor de komende jaren en begrijpelijke tussentijdse rapportages. Sociaal domein: welzijn, inkomen en zorg De komende vier jaar moeten fundamentele keuzen worden gemaakt op het gebied van de transities jeugd, zorg en participatie. De gemeente is de komende vier jaar met de invulling aan zet. Met minder kosten moet beter worden gepresteerd. De Dongense VVD let scherp op de ontwikkeling van de begrotingen en wil in Hart van Brabant samenwerken om kosten te besparen en kennis gezamenlijk ontwikkelen. De grote groep zorgvragers willen wij verkleinen, met focus op grootverbruikers. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De gemeente moet fungeren als vangnet, bijvoorbeeld met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Dongense VVD wil stimuleren wat mensen en verenigingen zelf kunnen. Het is de kunst om de uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en participatie samen te brengen. (verantwoordelijkheid) Meedoen aan de maatschappij is ons uitgangspunt. Bij de uitvoering van de participatiewet gaan we uit van activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als moto: Werken loont! Hulp bij het (opnieuw) sociaal actief worden en het uit hun isolement halen van deze groep moet speerpunt van de gemeente zijn. Wij willen ook de Dongense inwoner met een uitkering meer wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Bij ondersteuning mag een tegenprestatie worden verwacht. Ondersteuning van de gemeente Dongen dient gericht te zijn op een snelle terugkeer in de maatschappij of de arbeidsmarkt. Sociale cohesie binnen de Dongense gemeenschap heeft prioriteit. (gelijkwaardigheid) De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet betaalbaar blijven. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor voorzieningen ondersteunt dit. Een passende bijdrage voor het gebruik van bijvoorbeeld voorzieningen als een traplift of een scootmobiel vinden wij redelijk. (integriteit) De jeugd is de toekomst van onze gemeente. Volgens de Dongense VVD is het belangrijk jongeren aan Dongen te binden, b.v. door betaalbare huizen, goede scholen en gezonde verenigingen. Sommige jongeren hebben wat extra steun nodig en wij vinden het belangrijk te investeren in deze ondersteuning. Ook hier gaan wij uit van de mogelijkheden van de jongeren zelf. (gelijkwaardigheid) Gelukkig kent Dongen goede gezondheidsvoorzieningen. Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Voor (dreigende) gezondheidsproblemen zoals overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en obesitas willen wij inzetten op preventieprogramma s. Naast onze eigen organisaties (sportfunctionarissen, sportverenigingen etc.) werkt Dongen hiervoor samen met de GGD waarbij wij zoveel mogelijk zelf beslissen over de inzet van de GGD in Dongen. (verantwoordelijkheid) Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Voldoende aanbod van (aangepaste) woningen, veiligheid en andere voorzieningen blijft noodzakelijk. (vrijheid)

5 Veiligheid en handhaving Veiligheid is de basis van een gelukkig leven en verdient daarom aandacht. Iedere Dongenaar moet ongestoord over straat kunnen lopen zonder zich daarbij onveilig te voelen. Plekken in Dongen die als onveilig worden ervaren dienen aangepast te worden. (vrijheid) Daarom is handhaving van regels en wetten noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders moet veiligheid en ordehandhaving zien als een integraal deel van hun werk. Iedere dag weer. (verantwoordelijkheid) Preventie heeft de hoogste prioriteit. Hierbij zijn rollen weggelegd voor onder meer jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijs en ouders. De Dongense VVD staat voor een no-nonsense aanpak van overlastveroorzakers en iedereen die de veiligheid in de gemeente verstoort. Een gedoogbeleid past niet in deze visie. Wij willen extra aandacht en meer preventieve maatregelen voor drugs- en alcoholmisbruik in openbare ruimten. De drugs- en alcoholoverlast moeten teruggedrongen worden. De handhaving en het beleid wat betreft drugs gerelateerde overlast en criminaliteit moeten aangescherpt worden. (verantwoordelijkheid). De politiek kan dat niet alleen. De Dongense bevolking willen wij stimuleren om openbare ruimte schoon te houden en elkaar daarop aan te spreken als dat niet gebeurt. (verantwoordelijkheid) Het is van levensbelang dat Dongen goed is voorbereid op rampen. De inwoner van Dongen mag dat van het gemeentebestuur verwachten. Risicoanalyses voor de bestrijding van rampen moet daarom altijd actueel zijn. Wij willen speciale aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid op bedrijventerreinen. (verantwoordelijkheid) Ruimtelijke ordening en woningbouw De woningbouw in De Beljaart moet flinke voortgang boeken. De Dongense VVD streeft naar versoepeling van de (welstand)eisen, het doen oplossen van de problemen met het verwarmingssysteem en vermindering van het aantal regels bij de aanvraag van een bouwvergunning. (verantwoordelijkheid) De Dongense VVD vindt dat de bedrijfsvoering van het grondbeleid aan revisie toe is. Het grondbedrijf dient kosten te besparen door effectief werken en actief in te spelen op veranderende omstandigheden. (ondernemend) De ingezette vernieuwing van het centrum moet doorgaan. (verantwoordelijkheid) Bestemmingsplannen moeten flexibeler worden en ruimte bieden aan voortschrijdend inzicht. Bestemmingsplannen zijn volgens ons belangrijk, maar mogen geen blokkade vormen voor andere ideeën. Kleinschalige bouwprojecten moeten gesteund worden. (vrijheid)

6 Het industrieterrein moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven en worden verbeterd. Bij leegstand vinden wij dat renovatie boven nieuwbouw staat. Eerst kijken wat de mogelijkheden zijn met wat we al hebben voor er nieuwe bouwprojecten opgezet worden. Nieuwbouw moet eigentijds zijn. Daarmee bedoelen we duurzame huizen die lange tijd meegaan in leefbare wijken. Gemengde wijken zijn volgens ons een pre. Wij vinden het belangrijk dat iedere wijk een mix is van huur- en koopwoningen, maar ook starters woningen. De zorgwoningen in de dorpskern moeten extra aandacht krijgen. (gelijkwaardigheid) Rustig wonen en bereikbaarheid door middel van goede aansluiting op het wegennet, gaan niet altijd automatisch samen. Er moet gekeken worden naar een zo goed mogelijke combinatie van die twee voor de gemeente Dongen. (vrijheid) Voor leefbaarheid is detailhandel onontbeerlijk en moet worden gestimuleerd. Vergunningen dienen ondersteunend te zijn en niet beperkend. Leegstand proberen we te bestrijden. De Dongense VVD wil eenduidigheid over uitleg en interpretatie van bestemmingsplannen in de gemeente. (integriteit) Wij willen zoveel mogelijk monumenten behouden, ze verwijzen naar het verleden, waar de basis ligt voor het huidige Dongense leven. Maar ook hierbij geldt dat emotie en werkelijkheidszin hand in hand moeten gaan. (verantwoordelijkheid) Cultuur en sport Een Multi Functionele Accommodatie (MFA) speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van de Dongense samenleving. De functies en de omvang van deze MFA worden afgestemd op de behoeftes in de gemeente. De accommodatie kan zowel culturele rollen vervullen als onderdak bieden aan verschillende verenigingen. Culturele- en sportverenigingen moeten een ondernemende en proactieve houding hebben wat betreft het gebruik van de geboden faciliteiten. Door samenwerking kan de kwaliteit worden verbeterd en de exploitatiekosten beheersbaar worden gehouden. Alle ruimtes moeten multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dat alles onder leiding van een actieve ondernemer.. Deelname aan sportactiviteiten is belangrijk. Inwoners moeten zelf aangeven waar behoefte aan is en bij voldoende interesse zelf het initiatief nemen tot realisatie. Verenigingen spelen een belangrijke rol. De Dongense VVD wil het eigen initiatief belonen en vindt dat de gemeente ondersteunend en stimulerend moet zijn. (vrijheid) Cultuur is de jus van de Dongense samenleving. Het bevordert het algemeen welzijn van de bevolking en is daarom erg belangrijk. Dongen heeft een uitgebreid verenigingsleven en de gemeente moet dat volgens de Dongense VVD blijven ondersteunen. Als dat niet kan met meer subsidie, dan kan het vaak door bevorderen van samenwerking door verenigingen. De basis is het toekennen van subsidies voor activiteiten met verantwoording achteraf. (gelijkwaardigheid) Huidig en toekomstig cultureel erfgoed moeten we handhaven. (integriteit)

7 Onderwijs De Dongense VVD streeft naar het samenbrengen van peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool in clusters, zoals eerder vastgesteld. Initiatieven daartoe moeten door de gemeente worden gestimuleerd. Zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van onderwijskeuze, maar met flinke stimulans tot samenwerking. Achterstanden hebben grote invloed op het functioneren van inwoners. Daarom moet de gemeente alle middelen die het al tot haar beschikking staan optimaal benutten om onderwijsachterstanden op te lossen en te voorkomen. (gelijkwaardigheid) Actieve bestrijding van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten is van groot belang, omdat het van grote invloed is op het verdere functioneren van een inwoner van de samenleving. (verantwoordelijkheid) Het blijven aanbieden onderwijs dicht bij huis, dus in de wijken van Dongen én in kleine (woon)kernen binnen de gemeente is belangrijk om de leefbaarheid te bevorderen. De bouw van scholen moet worden gespreid over bestuursperiodes. De Dongense VVD vindt dat scholen multifunctionele gebouwen moeten worden, die zowel tijdens als na schooltijd bruikbaar moeten zijn voor b.v. wijk-, cultuur- of naschoolse activiteiten. (integriteit, gelijkwaardigheid) Uiteraard moet de gemeente voldoen aan de wettelijke regelgeving betreffende huisvesting en beheer van schoolgebouwen. (integriteit) Verkeer en vervoer Er mag niet verder bezuinigd worden op wegenonderhoud. Aandacht voor parkeerproblemen in verschillende wijken is vereist. Niet altijd kiezen voor meer huizen, maar ook oog hebben voor parkeervoorzieningen in woonwijken. (verantwoordelijkheid) De VVD pleit voor gratis parkeervoorzieningen en wil deze voorzieningen in goede staat houden. Gastvrijheid voor het winkelpubliek betekent ook dat winkelpersoneel geen parkeerplaatsen van klanten inneemt. Een beleid van kort parkeren (blauwe zones) met handhaving kan daarvoor zorgen. (integriteit) Wij willen fietsen stimuleren. Met een netwerk van aansluitende fietspaden, een stalling in het centrum en veilige verkeersverbindingen rond scholen. De dorpskern moet gemakkelijk bereikbaar zijn met de fiets. (vrijheid) De wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout (N629) moet nu zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Geen nieuwe verbinding via de Westerlaan. Dit is geen geschikte route door het snel groeiende doorgaand verkeer. De VVD- oplossing, langs en over het Wilhelminakanaal, moet doorgaan.

8 Milieu, leefomgeving en natuur Als het gaat om milieu: de vervuiler betaalt. Bij bodemverontreiniging dient de vervuiler voor de schoonmaakkosten op te draaien niet de belastingbetaler. Stankoverlast moet worden bestreden. Het gemeentebestuur doet dat in overleg met het bedrijfsleven, of via handhaving en sancties. (integriteit) Een ander belangrijk punt is het onderhouden en schoon houden van de openbare ruimten. Dat is niet enkel een taak van de gemeente, ook van de inwoner mag wat verwacht worden. (verantwoordelijkheid) De Dongense VVD steunt duurzame energieproductie. (verantwoordelijkheid) Rioleringssystemen moeten onderhouden worden. Uitstel levert geen winst op, maar slechts uitstel van kosten. In de toekomst zullen deze kosten alleen maar hoger worden. Om kosten te besparen wil de Dongense VVD meer aandacht voor afstemming en samenwerken in de regio bij het vervangen en onderhouden van rioleringen, wegen en nutsvoorzieningen. Nieuwe vormen van landschaps- en natuurbeheer moeten worden benut. Duurzame inrichting van de buitenruimte kan grote besparingen opleveren. Onze agrariërs zijn de beste natuurbeheerders, daar moeten we gebruik van maken. Het waterbeheer dient in samenhang met inrichting ruimtelijke ordening regionaal te worden geoptimaliseerd. Afvalverwerking moet zo efficiënt mogelijk. De Dongense VVD is tegen individuele tariefheffing bij het ophalen van vuilnis. Een huishouden heeft afval. Soms meer en soms minder. Individuele heffing maakt alles onnodig ingewikkeld en werkt illegale dumping van afval in de hand. Onze moderne en goed functionerende milieustraat kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Maar wij willen wel dat afval gescheiden wordt bij de bron, zowel door particulieren als bedrijven. De gemeente moet het aantrekkelijk maken om afval in te leveren en zorgen voor voldoende afvalcontainers in de wijken. Daarmee wordt zwerfvuil voorkomen. (vrijheid, verantwoordelijkheid) Economische zaken Om een gezond lokaal economisch klimaat te bevorderen is gestructureerd overleg van de gemeente met het bedrijfsleven en andere organisaties noodzakelijk. Bij het stimuleren van de werkgelegenheid heeft het bedrijfsleven een sleutelrol. Dit geldt ook voor de agrarische sector. Zij zijn de motor van de werkgelegenheid en vormen de basis van de ontwikkeling van onze welvaart. (gelijkwaardigheid) De regeldruk moet verminderd worden. De Dongense VVD wil ondernemerschap stimuleren door versoepeling van het vestigingsbeleid en het verruimen van de mogelijkheden binnen de ruimtelijke ordening. Dit om nieuwe winkelconcepten en middenstanders te stimuleren zich in Dongen te vestigen. (vrijheid) Kijken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen, ruimte voor ondernemerschap. Kan niet bestaat niet -mentaliteit. De gemeente mag nieuwe initiatieven niet direct de nek

9 omdraaien. Ondernemers mogen volgens ons rekenen op een meedenkend en meewerkend gemeentebestuur. De winkeltijdenwet moet ruimhartig toegepast worden waar dat gewenst is. (vrijheid) Eén aanspreekpunt voor alle ondernemerszaken. Er moet snel een ondernemersloket komen, waar een ambtenaar werkt die de taal van de ondernemers verstaat en spreekt. Ondernemers willen doen waar ze goed in zijn: het stimuleren en zorgen voor een gezonde economie. Niet onnodig tijd besteden aan het aflopen van tal van loketten bij de gemeente. De gemeente moet faciliteiten bieden voor startende ondernemers. (verantwoordelijkheid) De Dongense VVD is van mening dat de toeristensector in Dongen moet groeien, maar dan zonder toeristenbelasting. De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren in het actief promoten van de toeristische waarden van onze gemeente bij een groter publiek. Dit in samenwerking met Hart van Brabant, de toeristische en de culturele ondernemers.

10 Pieter Brooijmans Mieke Breugelmans Robert Renard Jack Rijnen Henny Vlasveld Rolf Vullings Lou Huijsmans Ton Kolsteren Eric van den Bosch Cees Söder Ad van Beek

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Onze voorgeschiedenis kan ons heel veel leren. We moeten ook onze Urker taal bewaren en zoveel mogelijk op schrift zetten voor de komende geslachten.

Onze voorgeschiedenis kan ons heel veel leren. We moeten ook onze Urker taal bewaren en zoveel mogelijk op schrift zetten voor de komende geslachten. Unie Gemeentebelangen is begaan met het welzijn van de hele Urker bevolking. Het moet voor jong en oud prettig vertoeven zijn in ons dorp. De sterke groei van de jeugd is voor onze gemeente een uitdaging

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Takendebat gemeente Dongen Rapport raadpleging Inwonerpanel

Takendebat gemeente Dongen Rapport raadpleging Inwonerpanel Takendebat gemeente Dongen Rapport raadpleging Inwonerpanel Colofon 2 Uitgegeven door Gemeente Dongen Informatie Willem Vulto Email wvulto@dongen.nl Uitgevoerd door GfK 4 Government Opmaak GfK Group Datum

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens

Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens Hoe (be)doel je? Studiedag 3 november 2016 Annelies Acda, Marije van Koperen, Marcel Brosens Welkom 1. What s in a name 2. Drie voorbeelden 3. Zelf aan de slag 4. Reflectie & slottips 1. What s in a name

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

úw belang, óns belang, óns beleid

úw belang, óns belang, óns beleid Verkiezingsprogramma 2014/2018 úw belang, óns belang, óns beleid Úw belang, óns belang, óns beleid Lokaal Belang is een nieuwe vereniging in de gemeente Brummen die op 19 maart 2014 voor het eerst aan

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie