Dongense VVD. Vanzelfsprekend lokaal. Verkiezingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dongense VVD. Vanzelfsprekend lokaal. Verkiezingsprogramma 2014-2018"

Transcriptie

1 Dongense VVD Vanzelfsprekend lokaal Verkiezingsprogramma

2 Wat willen we bereiken in de periode De Dongense VVD werkt vanuit 5 kernwaarden, die het handelen van de fractie bepalen: Integriteit: Ondernemerschap: Verantwoordelijkheid: Gelijkwaardigheid: Vrijheid: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Samenwerking waar het moet, zelf doen als het kan. Uw stem, onze verantwoordelijkheid. Iedereen is gelijkwaardig, de Dongense VVD is voor iedereen. Vrijheid is belangrijk, maar niet ten koste van de ander. Enkele voorbeelden hoe we in de afgelopen Dongense politieke periode invulling hebben gegeven aan deze kernwaarden Wij beloofden uw een sluitende begroting, geen OZB verhoging, geen grepen in de reserves voor lopende zaken. Dat hebben wij gedaan, ondanks de financieel moeilijke tijd Wij hebben U steeds vaker betrokken bij beslissingen via inspraak Wij hebben meer verantwoordelijkheid gelegd bij de mensen (WMO) en verenigingen Wij hebben het coalitieprogramma nagenoeg uitgevoerd, dus ook het deel dat was ingebracht door de SP, zodat ook hun kiezers recht is gedaan Wij hebben bij onze beslissingen steeds weer de belangen van al onze inwoners afgewogen Voor de mensen die het niet zelf kunnen, hebben wij gezorgd voor een sociaal vangnet Voor u liggen onze plannen voor de komende jaren, u kunt ons er aan houden!

3 Bestuur en organisatie Fractieleden van de Dongense VVD zijn actieve deelnemers in de Dongense samenleving. Ze doen vrijwilligerswerk en hebben (bestuur)functies bij verschillende verenigingen en stichtingen in de gemeente. Deze werkzaamheden houden zij strikt gescheiden van hun werk voor de VVD. De strikte scheiding is nodig om belangenverstrengeling te voorkomen. Iedereen op de lijst van de Dongense VVD is van onbesproken gedrag. Allen hebben een verklaring van goed gedrag overlegd en ondertekend. De komende periode staat integriteit onveranderd hoog op de agenda van de VVD. De raadsleden zijn betrouwbaar en eerlijk ook in politiek zwaar weer. (integriteit) Kwaliteit is een belangrijk punt binnen de ambtelijke organisatie in de gemeente Dongen. De kwaliteit moet hoog zijn en dit moet zo blijven. Daarom streeft de VVD naar een kleine, efficiënte en kwalitatieve organisatie. De Dongense VVD stelt zich open voor alle mogelijke varianten van bestuurlijke vernieuwing, maar wél steeds met behoud van autonomie voor Dongen. Samenwerking op dit moment heeft onze voorkeur boven samenvoeging. (vrijheid) Regionale samenwerking met de andere 9 gemeenten in Hart van Brabant is belangrijk, maar moet gebeuren met oog voor de Dongense samenleving. Bestuurlijke samenwerking betekent niet het weggeven van eigen identiteit. Dongen is zelfstandig en kan dit blijven. De gemeente moet een betrouwbare gesprekspartner zijn, vooral voor de inwoners van de gemeente Dongen. Nieuwe manieren van communiceren kunnen op verschillende vlakken ingezet worden. Internet en social media bieden nieuwe manieren om informatie te zenden, maar menselijk contact blijft onmisbaar. Heldere communicatie en in gesprek blijven met de inwoner is daarbij erg belangrijk. Er moet ruimte zijn voor dialoog en de gemeente daarin open en eerlijk te zijn. Dorps- en wijkraden hebben daarbij een sleutelrol. Zij voeren overleg in de wijken en brengen de boodschap van de inwoners mee naar het gemeentehuis. Daarnaast willen wij er voor zorgen dat alle interne processen, zoals het beantwoorden van brieven, binnen de gemeente beter gestructureerd, accuraat worden. (verantwoordelijkheid) Regels en formulieren zijn onmisbaar voor een goed en efficiënt bestuur. Maar ze zijn er niet om inwoners met onnodig werk op te zadelen of aan het lijntje te houden. (vrijheid) Financiën Ieder jaar moet de begroting sluitend zijn. Overschrijding van de begroting is onacceptabel. Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen en dit dient te gebeuren met een kleiner en efficiënter team zonder extra belastingverhogingen. Belastingen zijn géén melkkoe. De onroerend zaakbelasting (ozb) moet onder het landelijk gemiddelde blijven. Lastenverlichting - waar mogelijk - heeft prioriteit. De woonlasten willen wij op het huidige niveau houden. (integriteit) De basis van het gemeentelijk beleid moet een verantwoord financieel beleid zijn. In concrete cijfers. Niet alles kan direct gebeuren en niet alles is gelijk nodig. (verantwoordelijkheid)

4 Dongen moet weten wat ze wil en hoeveel dit kost. Het gemeentelijk bestuur moet hierop afgerekend worden. Daarbij horen een duidelijk plan voor de komende jaren en begrijpelijke tussentijdse rapportages. Sociaal domein: welzijn, inkomen en zorg De komende vier jaar moeten fundamentele keuzen worden gemaakt op het gebied van de transities jeugd, zorg en participatie. De gemeente is de komende vier jaar met de invulling aan zet. Met minder kosten moet beter worden gepresteerd. De Dongense VVD let scherp op de ontwikkeling van de begrotingen en wil in Hart van Brabant samenwerken om kosten te besparen en kennis gezamenlijk ontwikkelen. De grote groep zorgvragers willen wij verkleinen, met focus op grootverbruikers. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De gemeente moet fungeren als vangnet, bijvoorbeeld met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Dongense VVD wil stimuleren wat mensen en verenigingen zelf kunnen. Het is de kunst om de uitvoering van de WMO, Jeugdzorg en participatie samen te brengen. (verantwoordelijkheid) Meedoen aan de maatschappij is ons uitgangspunt. Bij de uitvoering van de participatiewet gaan we uit van activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als moto: Werken loont! Hulp bij het (opnieuw) sociaal actief worden en het uit hun isolement halen van deze groep moet speerpunt van de gemeente zijn. Wij willen ook de Dongense inwoner met een uitkering meer wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Bij ondersteuning mag een tegenprestatie worden verwacht. Ondersteuning van de gemeente Dongen dient gericht te zijn op een snelle terugkeer in de maatschappij of de arbeidsmarkt. Sociale cohesie binnen de Dongense gemeenschap heeft prioriteit. (gelijkwaardigheid) De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet betaalbaar blijven. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor voorzieningen ondersteunt dit. Een passende bijdrage voor het gebruik van bijvoorbeeld voorzieningen als een traplift of een scootmobiel vinden wij redelijk. (integriteit) De jeugd is de toekomst van onze gemeente. Volgens de Dongense VVD is het belangrijk jongeren aan Dongen te binden, b.v. door betaalbare huizen, goede scholen en gezonde verenigingen. Sommige jongeren hebben wat extra steun nodig en wij vinden het belangrijk te investeren in deze ondersteuning. Ook hier gaan wij uit van de mogelijkheden van de jongeren zelf. (gelijkwaardigheid) Gelukkig kent Dongen goede gezondheidsvoorzieningen. Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Voor (dreigende) gezondheidsproblemen zoals overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en obesitas willen wij inzetten op preventieprogramma s. Naast onze eigen organisaties (sportfunctionarissen, sportverenigingen etc.) werkt Dongen hiervoor samen met de GGD waarbij wij zoveel mogelijk zelf beslissen over de inzet van de GGD in Dongen. (verantwoordelijkheid) Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Voldoende aanbod van (aangepaste) woningen, veiligheid en andere voorzieningen blijft noodzakelijk. (vrijheid)

5 Veiligheid en handhaving Veiligheid is de basis van een gelukkig leven en verdient daarom aandacht. Iedere Dongenaar moet ongestoord over straat kunnen lopen zonder zich daarbij onveilig te voelen. Plekken in Dongen die als onveilig worden ervaren dienen aangepast te worden. (vrijheid) Daarom is handhaving van regels en wetten noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders moet veiligheid en ordehandhaving zien als een integraal deel van hun werk. Iedere dag weer. (verantwoordelijkheid) Preventie heeft de hoogste prioriteit. Hierbij zijn rollen weggelegd voor onder meer jeugdzorg, verslavingszorg, onderwijs en ouders. De Dongense VVD staat voor een no-nonsense aanpak van overlastveroorzakers en iedereen die de veiligheid in de gemeente verstoort. Een gedoogbeleid past niet in deze visie. Wij willen extra aandacht en meer preventieve maatregelen voor drugs- en alcoholmisbruik in openbare ruimten. De drugs- en alcoholoverlast moeten teruggedrongen worden. De handhaving en het beleid wat betreft drugs gerelateerde overlast en criminaliteit moeten aangescherpt worden. (verantwoordelijkheid). De politiek kan dat niet alleen. De Dongense bevolking willen wij stimuleren om openbare ruimte schoon te houden en elkaar daarop aan te spreken als dat niet gebeurt. (verantwoordelijkheid) Het is van levensbelang dat Dongen goed is voorbereid op rampen. De inwoner van Dongen mag dat van het gemeentebestuur verwachten. Risicoanalyses voor de bestrijding van rampen moet daarom altijd actueel zijn. Wij willen speciale aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid op bedrijventerreinen. (verantwoordelijkheid) Ruimtelijke ordening en woningbouw De woningbouw in De Beljaart moet flinke voortgang boeken. De Dongense VVD streeft naar versoepeling van de (welstand)eisen, het doen oplossen van de problemen met het verwarmingssysteem en vermindering van het aantal regels bij de aanvraag van een bouwvergunning. (verantwoordelijkheid) De Dongense VVD vindt dat de bedrijfsvoering van het grondbeleid aan revisie toe is. Het grondbedrijf dient kosten te besparen door effectief werken en actief in te spelen op veranderende omstandigheden. (ondernemend) De ingezette vernieuwing van het centrum moet doorgaan. (verantwoordelijkheid) Bestemmingsplannen moeten flexibeler worden en ruimte bieden aan voortschrijdend inzicht. Bestemmingsplannen zijn volgens ons belangrijk, maar mogen geen blokkade vormen voor andere ideeën. Kleinschalige bouwprojecten moeten gesteund worden. (vrijheid)

6 Het industrieterrein moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven en worden verbeterd. Bij leegstand vinden wij dat renovatie boven nieuwbouw staat. Eerst kijken wat de mogelijkheden zijn met wat we al hebben voor er nieuwe bouwprojecten opgezet worden. Nieuwbouw moet eigentijds zijn. Daarmee bedoelen we duurzame huizen die lange tijd meegaan in leefbare wijken. Gemengde wijken zijn volgens ons een pre. Wij vinden het belangrijk dat iedere wijk een mix is van huur- en koopwoningen, maar ook starters woningen. De zorgwoningen in de dorpskern moeten extra aandacht krijgen. (gelijkwaardigheid) Rustig wonen en bereikbaarheid door middel van goede aansluiting op het wegennet, gaan niet altijd automatisch samen. Er moet gekeken worden naar een zo goed mogelijke combinatie van die twee voor de gemeente Dongen. (vrijheid) Voor leefbaarheid is detailhandel onontbeerlijk en moet worden gestimuleerd. Vergunningen dienen ondersteunend te zijn en niet beperkend. Leegstand proberen we te bestrijden. De Dongense VVD wil eenduidigheid over uitleg en interpretatie van bestemmingsplannen in de gemeente. (integriteit) Wij willen zoveel mogelijk monumenten behouden, ze verwijzen naar het verleden, waar de basis ligt voor het huidige Dongense leven. Maar ook hierbij geldt dat emotie en werkelijkheidszin hand in hand moeten gaan. (verantwoordelijkheid) Cultuur en sport Een Multi Functionele Accommodatie (MFA) speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van de Dongense samenleving. De functies en de omvang van deze MFA worden afgestemd op de behoeftes in de gemeente. De accommodatie kan zowel culturele rollen vervullen als onderdak bieden aan verschillende verenigingen. Culturele- en sportverenigingen moeten een ondernemende en proactieve houding hebben wat betreft het gebruik van de geboden faciliteiten. Door samenwerking kan de kwaliteit worden verbeterd en de exploitatiekosten beheersbaar worden gehouden. Alle ruimtes moeten multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dat alles onder leiding van een actieve ondernemer.. Deelname aan sportactiviteiten is belangrijk. Inwoners moeten zelf aangeven waar behoefte aan is en bij voldoende interesse zelf het initiatief nemen tot realisatie. Verenigingen spelen een belangrijke rol. De Dongense VVD wil het eigen initiatief belonen en vindt dat de gemeente ondersteunend en stimulerend moet zijn. (vrijheid) Cultuur is de jus van de Dongense samenleving. Het bevordert het algemeen welzijn van de bevolking en is daarom erg belangrijk. Dongen heeft een uitgebreid verenigingsleven en de gemeente moet dat volgens de Dongense VVD blijven ondersteunen. Als dat niet kan met meer subsidie, dan kan het vaak door bevorderen van samenwerking door verenigingen. De basis is het toekennen van subsidies voor activiteiten met verantwoording achteraf. (gelijkwaardigheid) Huidig en toekomstig cultureel erfgoed moeten we handhaven. (integriteit)

7 Onderwijs De Dongense VVD streeft naar het samenbrengen van peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool in clusters, zoals eerder vastgesteld. Initiatieven daartoe moeten door de gemeente worden gestimuleerd. Zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van onderwijskeuze, maar met flinke stimulans tot samenwerking. Achterstanden hebben grote invloed op het functioneren van inwoners. Daarom moet de gemeente alle middelen die het al tot haar beschikking staan optimaal benutten om onderwijsachterstanden op te lossen en te voorkomen. (gelijkwaardigheid) Actieve bestrijding van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten is van groot belang, omdat het van grote invloed is op het verdere functioneren van een inwoner van de samenleving. (verantwoordelijkheid) Het blijven aanbieden onderwijs dicht bij huis, dus in de wijken van Dongen én in kleine (woon)kernen binnen de gemeente is belangrijk om de leefbaarheid te bevorderen. De bouw van scholen moet worden gespreid over bestuursperiodes. De Dongense VVD vindt dat scholen multifunctionele gebouwen moeten worden, die zowel tijdens als na schooltijd bruikbaar moeten zijn voor b.v. wijk-, cultuur- of naschoolse activiteiten. (integriteit, gelijkwaardigheid) Uiteraard moet de gemeente voldoen aan de wettelijke regelgeving betreffende huisvesting en beheer van schoolgebouwen. (integriteit) Verkeer en vervoer Er mag niet verder bezuinigd worden op wegenonderhoud. Aandacht voor parkeerproblemen in verschillende wijken is vereist. Niet altijd kiezen voor meer huizen, maar ook oog hebben voor parkeervoorzieningen in woonwijken. (verantwoordelijkheid) De VVD pleit voor gratis parkeervoorzieningen en wil deze voorzieningen in goede staat houden. Gastvrijheid voor het winkelpubliek betekent ook dat winkelpersoneel geen parkeerplaatsen van klanten inneemt. Een beleid van kort parkeren (blauwe zones) met handhaving kan daarvoor zorgen. (integriteit) Wij willen fietsen stimuleren. Met een netwerk van aansluitende fietspaden, een stalling in het centrum en veilige verkeersverbindingen rond scholen. De dorpskern moet gemakkelijk bereikbaar zijn met de fiets. (vrijheid) De wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout (N629) moet nu zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Geen nieuwe verbinding via de Westerlaan. Dit is geen geschikte route door het snel groeiende doorgaand verkeer. De VVD- oplossing, langs en over het Wilhelminakanaal, moet doorgaan.

8 Milieu, leefomgeving en natuur Als het gaat om milieu: de vervuiler betaalt. Bij bodemverontreiniging dient de vervuiler voor de schoonmaakkosten op te draaien niet de belastingbetaler. Stankoverlast moet worden bestreden. Het gemeentebestuur doet dat in overleg met het bedrijfsleven, of via handhaving en sancties. (integriteit) Een ander belangrijk punt is het onderhouden en schoon houden van de openbare ruimten. Dat is niet enkel een taak van de gemeente, ook van de inwoner mag wat verwacht worden. (verantwoordelijkheid) De Dongense VVD steunt duurzame energieproductie. (verantwoordelijkheid) Rioleringssystemen moeten onderhouden worden. Uitstel levert geen winst op, maar slechts uitstel van kosten. In de toekomst zullen deze kosten alleen maar hoger worden. Om kosten te besparen wil de Dongense VVD meer aandacht voor afstemming en samenwerken in de regio bij het vervangen en onderhouden van rioleringen, wegen en nutsvoorzieningen. Nieuwe vormen van landschaps- en natuurbeheer moeten worden benut. Duurzame inrichting van de buitenruimte kan grote besparingen opleveren. Onze agrariërs zijn de beste natuurbeheerders, daar moeten we gebruik van maken. Het waterbeheer dient in samenhang met inrichting ruimtelijke ordening regionaal te worden geoptimaliseerd. Afvalverwerking moet zo efficiënt mogelijk. De Dongense VVD is tegen individuele tariefheffing bij het ophalen van vuilnis. Een huishouden heeft afval. Soms meer en soms minder. Individuele heffing maakt alles onnodig ingewikkeld en werkt illegale dumping van afval in de hand. Onze moderne en goed functionerende milieustraat kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Maar wij willen wel dat afval gescheiden wordt bij de bron, zowel door particulieren als bedrijven. De gemeente moet het aantrekkelijk maken om afval in te leveren en zorgen voor voldoende afvalcontainers in de wijken. Daarmee wordt zwerfvuil voorkomen. (vrijheid, verantwoordelijkheid) Economische zaken Om een gezond lokaal economisch klimaat te bevorderen is gestructureerd overleg van de gemeente met het bedrijfsleven en andere organisaties noodzakelijk. Bij het stimuleren van de werkgelegenheid heeft het bedrijfsleven een sleutelrol. Dit geldt ook voor de agrarische sector. Zij zijn de motor van de werkgelegenheid en vormen de basis van de ontwikkeling van onze welvaart. (gelijkwaardigheid) De regeldruk moet verminderd worden. De Dongense VVD wil ondernemerschap stimuleren door versoepeling van het vestigingsbeleid en het verruimen van de mogelijkheden binnen de ruimtelijke ordening. Dit om nieuwe winkelconcepten en middenstanders te stimuleren zich in Dongen te vestigen. (vrijheid) Kijken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen, ruimte voor ondernemerschap. Kan niet bestaat niet -mentaliteit. De gemeente mag nieuwe initiatieven niet direct de nek

9 omdraaien. Ondernemers mogen volgens ons rekenen op een meedenkend en meewerkend gemeentebestuur. De winkeltijdenwet moet ruimhartig toegepast worden waar dat gewenst is. (vrijheid) Eén aanspreekpunt voor alle ondernemerszaken. Er moet snel een ondernemersloket komen, waar een ambtenaar werkt die de taal van de ondernemers verstaat en spreekt. Ondernemers willen doen waar ze goed in zijn: het stimuleren en zorgen voor een gezonde economie. Niet onnodig tijd besteden aan het aflopen van tal van loketten bij de gemeente. De gemeente moet faciliteiten bieden voor startende ondernemers. (verantwoordelijkheid) De Dongense VVD is van mening dat de toeristensector in Dongen moet groeien, maar dan zonder toeristenbelasting. De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren in het actief promoten van de toeristische waarden van onze gemeente bij een groter publiek. Dit in samenwerking met Hart van Brabant, de toeristische en de culturele ondernemers.

10 Pieter Brooijmans Mieke Breugelmans Robert Renard Jack Rijnen Henny Vlasveld Rolf Vullings Lou Huijsmans Ton Kolsteren Eric van den Bosch Cees Söder Ad van Beek

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 www.vvdwijchen.nl Verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 2 vormgeving en productie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Lijst 5. Verkiezingsprogramma VVD Stein 2014-2018. Aan de slag!

Lijst 5. Verkiezingsprogramma VVD Stein 2014-2018. Aan de slag! Lijst 5 Verkiezingsprogramma VVD Stein 2014-2018 Aan de slag! 1 Voorwoord VVD Stein. Aan de slag! Op woensdag 19 maart 2014 is het aan u om te bepalen hoe de politiek in Stein er de komende vier jaar uit

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid Gemeente Gulpen-Wittem Coalitieprogramma 2014-2018 Samen bouwen aan leefbaarheid 15 april 2014 Inhoudsopgave Coalitie akkoord 2014 Inleiding/voorwoord... 2 1. Algemeen bestuur... 3 1.1. Dienstverlening...

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 21 oktober 2013 2 INHOUDSOPGAVE I. ECONOMIE 1.1 Ondernemerschap. 5 1.2 Werk en inkomen... 6 1.3 Duurzaamheid 7 1.4 Toerisme

Nadere informatie