SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011"

Transcriptie

1 SOEK Senioren Op Eigen Kracht

2 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat AK Telefoon: Stichting De Welle Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding Doel Doelgroep Werkwijze Werving en publiciteit Vragenlijst Begeleidend onderzoek Samenwerking, Tubbergen en Hellendoorn 8 2 Aantal huisbezoeken Aantal deelnemers Verhouding mannen-vrouwen 9 3 Resultaten huisbezoek Inleiding Wonen en zelfredzaamheid 10 - Wonen 10 - Zelfredzaamheid bij boodschappen doen 11 - Zelfredzaamheid bij warm eten klaar maken 12 - Vervoer Gezondheid 14 - Ervaren gezondheid 14 - Psychische gezondheid 14 - Beperkingen 15 - Vallen 15 - Medicijngebruik Tijdsbesteding 17 - Bewegen 17 - Recreatieve bezigheden 18 - Vrijwilligerswerk en andere werkzaamheden Sociale contacten en eenzaamheid 21 - Huishoudsituatie 21 - Sociale contacten 21 - Eenzaamheid Voorzieningen bekendheid en gebruik Reacties op de huisbezoeken 24 4 Vervolgtraject Vervolgcontacten Verwijzingen Registratie 26 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 27 Bijlage 1 Tabellenoverzicht SOEK 2011 Bijlage 2 Samenvatting lijst met opmerkingen bij de afzonderlijke vragen 3

4 4

5 Samenvatting In de loop van 2008 is in de gemeente begonnen met preventieve huisbezoeken 75-plus onder de naam SOEK = Senioren Op Eigen Kracht. Het doel van deze huisbezoeken is het in een vroeg stadium signaleren van problemen op het gebied van eenzaamheid en zelfredzaamheid en het versterken van eigen initiatief en verantwoordelijkheid van ouderen. De huisbezoeken worden uitgevoerd door seniorenvoorlichters (vrijwilligers). De organisatie is in handen van de ouderenadviseur van Stichting De Welle. Inmiddels behoren de preventieve huisbezoeken tot de reguliere taak van het welzijnswerk ouderen. Dit is de vierde rapportage over de huisbezoeken. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van de gesprekken met de ouderen. Dit is de basis voor de werkwijze van de seniorenvoorlichters en biedt aanknopingspunten voor een vervolgtraject en preventief ouderenbeleid. zijn er in huisbezoeken afgelegd. De gemiddelde leeftijd van de bezochte ouderen is 79 jaar. In deze rapportage worden de resultaten van de se ouderen gezamenlijk beschreven en vergeleken met de resultaten van de SOEK-huisbezoeken in Hellendoorn en Tubbergen. De preventieve huisbezoeken worden daar op dezelfde wijze uitgevoerd, als in de gemeente, alleen de gemiddelde leeftijd van de doelgroep is anders. Tubbergen heeft de jongste doelgroep (gemiddelde leeftijd 75 jaar); Hellendoorn vormt met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar de middenmoot. Het verslag over 2011 laat zien dat leeftijd, maar ook geslacht op een wisselende manier invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van ouderen. De belangrijkste resultaten van de SOEK-huisbezoeken in zijn: Wonen Het merendeel van de ouderen in is tevreden over de woonsituatie. 96 (97) 1 bevalt het wonen in de buurt goed en 96 (95) is tevreden over de woning. Van de bezochte ouderen zegt 9 (7) zich niet meer zo goed te kunnen redden in de woning. Zelfredzaamheid 14 (11) van de ouderen kan niet meer zelfstandig boodschappen doen. en hebben hier vaker problemen mee dan mannen. 15 (13) van de ouderen kookt niet elke dag meer zelf warm. Op dit terrein hebben de mannen meer problemen, dan de vrouwen. 14 (18) van de ouderen heeft vervoersproblemen, waardoor men ergens niet naartoe kan gaan, waar men wel graag naartoe had gewild. Gezondheid Van de ouderen ervaart 60 (63) de eigen gezondheid als (zeer) goed tot uitstekend. Ondanks de goed ervaren gezondheid brengt de gezondheidssituatie echter wel beperkingen met zich mee. 47 (47) van de mannen en 54 (68) van de vrouwen zegt allerlei activiteiten en werkzaamheden niet meer te kunnen doen vanwege de gezondheid. Het meest genoemd worden huishoudelijke taken en beperkingen in mobiliteit, vooral niet meer kunnen of durven fietsen. 21 (14) van de ouderen is in de afgelopen 3 maanden gevallen. De meeste valpartijen zijn buitenshuis. Het medicijngebruik onder ouderen ligt hoog. 86 (83) van de ouderen gebruikt medicijnen (op doktersvoorschrift). Over het algemeen kan men zich daar goed mee redden. Tijdsbesteding Veel ouderen doen aan beweegactiviteiten: 77 (64). nen bewegen iets meer dan vrouwen. Het meest genoemd zijn fietsen, wandelen en werken in de tuin. 7 van de ouderen neemt deel aan MBvO activiteiten. Zwemmen wordt door 8 van de ouderen genoemd. 88 (85) van de ouderen heeft recreatieve bezigheden. en hebben meer recreatieve bezigheden, dan mannen. Verreweg het meest genoemd worden lezen en puzzelen. 10 van de ouderen noemt computeren. Vrijwel alle ouderen hebben meerdere recreatieve bezigheden. 22 (24) van de ouderen doet aan vrijwilligerswerk, 15 (19) geeft mantelzorg, veelal aan de partner. 1 Tussen haakjes zijn de resultaten uit De gemiddelde leeftijd was toen iets hoger, namelijk 81 jaar. 5

6 De meeste ouderen: 85 (85) zijn tevreden over de manier waarop zij hun tijd vullen. 14 (15) is redelijk tevreden. Het aantal ontevreden ouderen is minimaal. Sociale contacten en eenzaamheid 43 (47) van de bezochte ouderen woont alleen. Het lijkt erop, dat bij de huisbezoeken relatief iets meer alleenstaanden worden bereikt. Vrijwel alle ouderen hebben regelmatig contacten met kinderen, familie en/of vrienden en buren. Ook kan vrijwel iedereen bij iemand terecht als er problemen zijn. De tevredenheid over de sociale contacten is dan ook groot: 94 (97) is tevreden. Ondanks de positieve ervaring met de sociale contacten voelt 23 (23) van de ouderen zich wel eens eenzaam. Mogelijk ligt dit percentage in werkelijkheid hoger. Volgens recent GGD onderzoek (2010) is 42 van de 75-plussers in matig tot (zeer) ernstig eenzaam. Ouderen geven zelf een flink aantal zeer bruikbare adviezen om eenzaamheid te verminderen of te voorkomen. Slechts een heel klein aantal ouderen met problemen op het gebied van eenzaamheid wil geholpen worden. Voorzieningen Van de ouderen kent 70 (72) het zorgloket; 43 (55) heeft er wel eens gebruik van gemaakt. Een flinke groep ouderen kent het zorgloket niet en weet dus ook niet, dat men daar terecht kan voor allerlei regelingen, voorzieningen en informatie. De bekendheid van het welzijnswerk voor ouderen is iets minder, dan die van het zorgloket.66 (59) van de bezochte ouderen weet waarvoor men bij Stichting De Welle terecht kan. Dat is in ieder geval al meer dan een jaar geleden. Een van de activiteiten van De Welle is het bieden van ondersteuning bij de financiële administratie. 4 (7) van de ouderen zegt hier behoefte aan te hebben. In alle gesprekken is het onderwerp eenzaamheid aan de orde geweest. Het huisbezoek is daardoor een manier van werken om problemen op dit gebied (tijdig) te signaleren. Daarnaast kunnen ouderen zich uiten over de beperkingen die zij ervaren in relatie tot hun gezondheid, maar kunnen zij ook praten over de prettige dingen in het leven en de manier waarop zij een zinvolle en bevredigende dagbesteding vinden. Uit de gesprekken komen ook tips en adviezen richting gemeente. Die betreffen vooral de verkeersveiligheid en mobiliteit. Ouderen tonen zich uiterst positief over de huisbezoeken. Folders worden uitgereikt en eventueel afspraken gemaakt voor een vervolggesprek met de ouderenadviseur. Ouderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf initiatief te nemen. Lukt dat niet, dan kunnen zij rekenen op een steuntje in de rug. 6

7 1 Inleiding 1.1 Doel De doelstelling van Senioren Op Eigen Kracht (SOEK) is het in een vroeg stadium signaleren van problemen op het gebied van eenzaamheid en zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering van preventief ouderenbeleid heeft de gemeente een signalerende en ondersteunende taak. De gemeente wil ouderen die het risico lopen te vereenzamen al in een vroeg stadium opsporen en niet afwachten tot sociale contacten wegvallen. Bovendien sluit de SOEKwerkwijze goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo om ouderen mogelijkheden te bieden om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen en te laten participeren aan de samenleving. Hoofddoel van het huisbezoek is het bespreekbaar maken van het onderwerp eenzaamheid en het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen; niet door middel van het traditionele beroep op voorzieningen en zorg, maar door in te zetten op eigen kracht, initiatief en aandacht voor leefstijl. Komen ouderen er zelf niet uit, dan wordt aanvullende ondersteuning geboden. Het huisbezoek biedt de gelegenheid om onder andere het zorgloket, de activiteiten voor ouderen van Stichting De Welle, het maatschappelijk werk en mogelijkheden voor financiële ondersteuning onder de aandacht van ouderen te brengen. 1.2 Doelgroep De huisbezoeken richten zich in de eerste plaats op zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar. Ouderen van die leeftijd krijgen vaker te maken met lichamelijke achteruitgang en verlies van een partner. Op deze leeftijd kan vaak nog het sociale netwerk gestimuleerd worden. In is ervoor gekozen om niet alleen de ouderen vanaf 75 jaar, maar ook de oudere ouderen te benaderen. Juist zij vormen een kwetsbare groep met grote kans op overlijden. Zij moeten, zo lang het nog kan, van een huisbezoek gebruik kunnen maken. 1.3 Werkwijze De SOEK-huisbezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligers (seniorenvoorlichters).in 2011 is een team van 17 seniorenvoorlichters op pad geweest. Samen met de voorlichters is een standaard vragenlijst opgesteld, die als leidraad dient voor de gesprekken. Door de opbouw van de vragenlijst en de volgorde van de thema s wordt het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar gemaakt. Het gaat er niet om allerlei mogelijkheden voor hulp- en ondersteuning onder de aandacht te brengen, maar om erachter te komen welke vragen, behoeften en problemen er bij de ouderen zelf leven en welke oplossing men zelf weet of uit kan voeren. Zo nodig wordt een steuntje in de rug gegeven bij vervolgstappen. Het is de bedoeling om niet aanbod-, maar vraaggericht te werken. De seniorenvoorlichters krijgen gemiddeld drie keer per jaar een training of een scholing van derden om hen van de sociale kaart op de hoogte te houden en van de mogelijkheden om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook wordt er vaak stil gestaan bij gesprekstechnieken of hoe om te gaan met ouderen met een auditieve of visuele beperking. In principe is het huisbezoek eenmalig. Bij gesignaleerde problematiek wordt de ouderenadviseur ingeschakeld. Zij houdt vinger aan de pols, neemt nog eens contact op en geeft indien nodig extra ondersteuning. Bij complexe problematiek wordt in overleg met de ouderenadviseur doorverwezen naar het maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, MEE, Stichting Vrijwillige Thuiszorg of andere hulpverlenende organisaties of personen. De huisbezoeken worden aan alle 75-plussers aangeboden. Deelname is vrijwillig en gratis. 1.4 Werving en publiciteit De deelnemers voor de huisbezoeken worden persoonlijk aangeschreven namens de gemeente. Op basis van gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) worden uitnodigingen gestuurd naar alle ouderen van een bepaalde leeftijdscategorie. Telkens wordt een groep van zodanige omvang uitgenodigd, dat deze behapbaar blijft voor de seniorenvoorlichters en de ouderen niet te lang op een afspraak hoeven te wachten. In de uitnodiging wordt gevraagd om naar De Welle te bellen, wanneer men geen prijs stelt op een huisbezoek. De adressen worden verdeeld over de seniorenvoorlichters, die vervolgens zelf een afspraak maken voor een huisbezoek. Het aantal adressen per seniorenvoorlichter verschilt. Dit heeft direct te maken met de beschikbare tijd van de seniorenvoorlichter. 7

8 In de wachtkamer van alle huisartsen ligt een informatieve folder over SOEK. Dit wordt jaarlijks aangevuld. De folder is eveneens verspreid bij wijkcentra, zorginstellingen, apotheek, bibliotheek en andere openbare gebouwen. 1.5 Vragenlijst Na evaluatie met de seniorenvoorlichters is de vragenlijst van 2009 aangepast. Aanvankelijk was ingezet op een aantal gestandaardiseerde vragen, maar die bleken in de praktijk niet geschikt voor een mondeling gesprek. Zo zijn onder andere de uitgebreide vragen over sociale contacten en eenzaamheid komen te vervallen en vervangen door vragen in spreektaal. Een aantal detailvragen over ontbijten en warm eten is helemaal komen te vervallen. Hiervoor biedt het ouderenonderzoek van de GGD voldoende informatie. De volgorde van de onderwerpen is enigszins veranderd, zodat deze meer de praktijk volgt. Zo is het onderwerp gezondheid wat meer naar voren gehaald. Vragen over sociale veiligheid en medicijngebruik zijn toegevoegd. Kleine wijzigingen zijn aangebracht in de layout, zodat de vragenlijst eventueel ook door de oudere zelf kan worden ingevuld, of in ieder geval kan worden meegelezen. In 2011 is dezelfde vragenlijst gebruikt, als in 2010, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn rekening houdend met een klein verschil in gemiddelde leeftijd. Vervolgcontacten, zowel telefonisch als huisbezoeken, worden bijgehouden in het eigen registratiesysteem van de ouderen adviseur. 1.6 Begeleidend onderzoek Om inzicht te verkrijgen in de gezondheidsproblematiek van de doelgroep wordt begeleidend onderzoek uitgevoerd door de GGD. Dit onderzoek geeft een beeld van de totale groep, zodat zo nodig de werkwijze van de seniorenvoorlichters hierop aangepast kan worden. Het biedt handreikingen voor kwalitatieve verbeteringen of veranderingen. De onderzoeksresultaten kunnen bovendien aanbevelingen geven voor specifiek ouderenbeleid van de gemeente, het welzijnswerk of andere organisaties die zich met ouderen bezig houden, zoals de thuiszorg en biedt ook aanknopingspunten voor een vervolgaanbod. Voor het verwerken van de vragenlijsten is door de GGD een invoerprogramma in Excel gemaakt. Volgens een vaste codering worden de vragenlijsten van de huisbezoeken ingevoerd door een vrijwilliger (lid van de computerclub) bij De Welle. De gegevens worden vervolgens door de GGD ingelezen in een SPSS bestand, waarna analyse van de resultaten plaats vindt. Bovendien wordt een vergelijking gemaakt met cijfers uit de ouderenmonitor in van 2010, zodat bepaald kan worden of de bereikte doelgroep al dan niet afwijkt van het se gemiddelde en of specifieke problemen soms vaker of juist minder vaak voorkomen. De GGD cijfers hebben betrekking op de totale groep 75-plus. 1.7 Samenwerking, Tubbergen en Hellendoorn De SOEK-huisbezoeken in staan niet op zichzelf, maar zijn uitgevoerd in samenwerking met het welzijnswerk voor ouderen in Tubbergen en in Hellendoorn. Dit betekent dat er nauwe contacten zijn tussen de betrokken ouderenadviseurs en dat de werkwijze vergelijkbaar is. De vragenlijsten zijn identiek en er wordt op dezelfde wijze geregistreerd door vrijwilligers. Dit maakt op termijn vergelijking van de resultaten tussen de gemeenten, maar ook tussen verschillende leeftijdsgroepen mogelijk. Primair doel van de samenwerking is professionalisering van het werk van de seniorenvoorlichters en het aanbieden van een kwalitatief goed product. Alle seniorenvoorlichters zijn direct betrokken bij het evalueren en verbeteren van de vragenlijst. De resultaten van de huisbezoeken worden ook weer met hen teruggekoppeld. Hiermee komt een proces op gang van uitwisseling van kennis en ervaring, niet alleen tussen professionals onderling, maar vooral ook tussen professionals en vrijwilligers. De signalerings- en ondersteuningsfunctie van de huisbezoeken kan hierdoor steeds beter tot haar recht komen, terwijl er ook aandacht is voor de vervolgcontacten en een vervolgaanbod in de preventieve sfeer. 8

9 2 Aantal huisbezoeken 2. 1 Aantal deelnemers In 2011 wonen er 3876 personen van 65 jaar en ouder in de gemeente (cijfer CBS). De groep jaar bestaat uit 1296 personen; de 85-plussers uit 291 personen personen. Zij vormen in principe de doelgroep voor de SOEK-huisbezoeken. De hele groep jaar is nog niet aangeschreven. In de loop van 2012 zal dit gebeuren. Bij de start van de huisbezoeken is afgesproken, dat deze groep verdeeld over 5 jaar benaderd zal worden. Er ligt een verzoek bij de gemeente om de huisbezoeken om de zoveel jaar te gaan herhalen naast het jaarlijks benaderen van de nieuwe 75-jarigen. Vanaf de start van SOEK (januari 2009) tot en met december 2011 hebben er ruim 600 huisbezoeken plaats gevonden. Met het uitnodigen van 80-plussers is in 2009 begonnen, waarbij de oudste ouderen het eerst benaderd zijn. Vanaf de oudste inwoners is teruggewerkt naar de jongere ouderen. De oudste deelnemer tot nu toe is 99 jaar. In 2011 zijn 448 ouderen van 75 tot en met 85 jaar uitgenodigd. zijn 288 ouderen bezocht. De respons bedraagt 64. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 79 jaar. De deelname voor de verschillende leeftijden ziet er als volgt uit: Geboortejaar Leeftijd Aantal Tabel 2.1 Aantal deelnemers 2.2. Verdeling mannen en vrouwen Bij de huisbezoeken zijn 123 mannen en 165 vrouwen aanwezig geweest. De werkelijke man-vrouw verhouding in bij de leeftijdscategorie 75-plus is 38 man en 62 vrouw (cijfers CBS 2011). Dit betekent dat de man-vrouw verhouding bij de huisbezoeken ongeveer overeenkomt met de werkelijke man-vrouw verhouding in. aantal aantal aantal Tabel 2.2 Verdeling man-vrouw 9

10 3 Resultaten van het huisbezoek 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de totaal gegevens van de vragenlijsten uit, Tubbergen en Hellendoorn verwerkt. Er is een onderscheid gemaakt naar mannen en vrouwen en naar leeftijd. In elke gemeente is sprake van een andere gemiddelde leeftijd van de doelgroep. In Tubbergen woont de jongste doelgroep met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. In Hellendoorn is de gemiddelde leeftijd 77 jaar en in 79 jaar. Het verschil ontstaat, doordat in Hellendoorn en niet alleen nieuwe 75-jarigen zijn uitgenodigd, maar ook oudere leeftijdsgroepen. Uit de nu volgende staafdiagrammen blijkt daarom niet zozeer een verschil tussen gemeentes, maar zijn verschillen zichtbaar tussen leeftijdsgroepen. Leeftijd en geslacht zijn belangrijke indicatoren voor gezondheidsproblemen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Uit het nu volgende zal blijken dat leeftijd en geslacht wisselend inwerken op het voorkomen van problemen op het vlak van welzijn en gezondheid. De beschreven thema s volgen de onderwerpen volgorde in de vragenlijst. Voor gedetailleerde cijfers over wordt verwezen naar het tabellenoverzicht in bijlage 1. Daarin zijn ook de totaalcijfers van de huisbezoeken in 2010 te vinden. De gemiddelde leeftijd was toen 81 jaar. Naast percentages wordt in dit hoofdstuk ook een groot deel van de aanvullende opmerkingen weergegeven, die door de respondenten zijn gemaakt. Een samenvatting van de opmerkingen is opgenomen in bijlage 2. Zo mogelijk worden de gegevens aangevuld met informatie uit het ouderenonderzoek van de GGD in Bij vergelijking van de cijfers van SOEK en die van het ouderenonderzoek van de GGD, dient rekening te worden gehouden met de samenstelling van de respondentengroep. Deze is in het GGD onderzoek iets ouder. De gemiddelde leeftijd van de ouderen bij de se huisbezoeken is 79 jaar. 3.2 Wonen en zelfredzaamheid Wonen Hoe bevalt het wonen in deze buurt en hoe bevalt de woning? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar Woning Buurt 79 jaar Figuur 3.1 Tevredenheid buurt en woning Het wonen in bevalt het overgrote deel van de bezochte ouderen goed. 96 van de ouderen is tevreden over de buurt en eveneens 96 is tevreden over de woning. Over het geheel genomen is sprake van een hoge mate van tevredenheid, ook in Tubbergen en Hellendoorn. Het lijkt er wel op, dat met het toenemen van de leeftijd de mate van tevredenheid, zowel over woning als buurt wat afneemt. Uit het ouderenonderzoek van de GGD komt naar voren, dat 82 van de 75-plussers niet van plan is om te verhuizen. Daar is ook niet veel reden toe, wanneer men tevreden is over de buurt en de woning zelf. 10

11 Kunt u zich nog goed redden in uw woning? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.2 Redzaamheid in woning De meeste ouderen kunnen zich goed redden in de woning waar ze nu wonen, maar wel dankzij een aantal regelingen en voorzieningen. en kunnen zich minder goed redden, dan mannen. Dit geldt in elke leeftijdsgroep, behalve voor de vrouwen in. Zij scoren niet alleen beter dan de mannen, maar ook beter dan hun jongere leeftijdsgenotes in Tubbergen en Hellendoorn. Bij mannen is duidelijk te zien, dat met het toenemen van de leeftijd de zelfredzaamheid in huis terug loopt. Enkele opmerkingen: - Met huishoudelijke hulp (22x) - Met hulp van zoon - Met hulp van echtgenoot - Met hulp van schoondochter Verbeteren zelfredzaamheid door: - Stoel en beugels in de badkamer laten maken. - Meneer kan zich zonder zijn vrouw absoluut niet redden. - Een traplift (4x) - (Meer) huishoudelijke hulp (28x). - Drempels verwijderen (2x) - Aanpassen douche en bad (5x) Zelfredzaamheid bij boodschappen doen Kunt u nog zelf de dagelijkse boodschappen doen? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.3 Boodschappen doen

12 De meeste ouderen in, 86, kunnen nog zelf de boodschappen doen, maar uit de opmerkingen bij deze vraag blijkt wel dat men vaak samen gaat met man, vrouw of één van de kinderen. Naarmate men ouder wordt hebben met name de vrouwen meer moeite met het zelfstandig doen van de dagelijkse boodschappen. Bij mannen is er weinig verschil. Hoe lost men problemen bij het boodschappen doen op? Enkele opmerkingen: - Samen met dochter, zoon of schoondochter (21x). - Doet echtgenote/echtgenoot (7x). - Bij slecht weer gaat de hulp mee, maar ze wil wel graag een beroep doen op een vrijwilliger van De Welle, ze geeft dit zelf wel aan. - Bij mooi weer soms kleine boodschappen met de rollator (2x). - Zwaardere dingen worden gedaan. - Doen de kinderen. - Samen met haar zus, alleen gaat niet meer. In het GGD onderzoek is gevraagd of men nog geheel zelfstandig de boodschappen kan doen. Hieruit kwam naar voren, dat 17 van de 75-plussers dit niet meer kan. Dit is een hoger percentage, dan uit de SOEK-huisbezoeken naar voren komt. Zelfredzaamheid bij warm eten klaar maken Maakt u zelf elke dag warm eten klaar? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.4 Warm eten klaar maken Van de bezochte se ouderen maakt 85 nog elke dag warm eten klaar. en doen dit vaker dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Waarschijnlijk heeft dit meer met rolverdeling, dan met zelfredzaamheid te maken. Leeftijd lijkt op het zelfstandig eten klaar maken (nog) weinig invloed te hebben. In het ouderenonderzoek van de GGD is gevraagd of men geheel zelfstandig dagelijks warm eten klaar kan maken. 6 van de 75-plussers zegt dit niet te kunnen. Dit percentage ligt lager, dan bij de SOEK-huisbezoeken. Uit de bij deze vraag gemaakte opmerkingen komt naar voren, dat men misschien niet elke dag zelf warm eten klaar maakt, maar wel warm eet, bijvoorbeeld via tafeltje-dek-je, een diepvriesmaaltijd of door op het Hoitinck of ergens anders te gaan eten. Enkele opmerkingen: - Tafeltje dekje (9x). - Dagopvang. - Zijn vrouw kookt (6x). - Zijn zus kookt (2x). - Af en toe wat gemakkelijk, ik ben geen grote eter. - Ik gebruik ook diepvries maaltijden. - Eet samen met haar zoon en zijn gezin (2x). - Echtgenoot maakt de dagelijkse pot (4x). 12

13 - Soms uit eten. - Vaak kant klare maaltijden. - Krijg het van de Welle. - Gaat 5x uit eten. - Krijgt maaltijden van Foodcorrect. In het GGD onderzoek is ook gevraagd of men geheel zelfstandig dagelijks warm eten klaar kan maken. 7 van de 75-plussers zegt dit niet te kunnen. Vervoer Heeft u wel eens problemen met vervoer, waardoor u ergens niet naartoe gaat, waar u wel naartoe had willen gaan? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.5 Vervoersproblemen In heeft 14 van de bezochte ouderen vervoersproblemen. en hebben veel vaker vervoersproblemen dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Opvallend is, dat de jongste leeftijdsgroep, die in Tubbergen, de meeste problemen heeft. Dit doet vermoeden dat er bij vervoersproblemen in Tubbergen meer speelt dan alleen leeftijd. Het ouderenonderzoek van de GGD laat ongunstiger cijfers zien: 23 van de 75-plussers in heeft soms problemen met vervoer; 7 bijna altijd. Wat is de oorzaak van uw vervoersprobleem? De meest genoemde oorzaken voor vervoersproblemen zijn niet meer durven auto rijden en niet meer durven fietsen. De fiets-reden komt uit het GGD onderzoek als meest genoemde oorzaak van vervoersproblemen naar voren: 15 van de 75-plussers in durft niet meer te fietsen. 13 vindt het openbaar vervoer te ingewikkeld. 6 van de ouderen noemt als reden het niet meer auto durven rijden. Als oplossing voor vervoersproblemen noemt men toch vooral het aanvragen van een regiopas en het gebruik maken van de regiotaxi en valys. Vaak hebben ouderen hierbij een steuntje in de rug nodig om een en ander te regelen. Enkele oplossingen: - Regiotaxi en valys (30x). - Vervoer door de kinderen (12x), broer, zus of andere familie. - Vervoer door buren (6x) -.Gebruik maken van Maatwerk (4x). - Scootmobiel (3x) - De trein beter toegankelijk maken voor mensen die minder mobiel zijn. - Regiopas aanvragen (12x). - Mogelijkheid is 45 km auto en de familie. - Openbaar vervoer (7x) 13

14 3.3 Gezondheid Ervaren gezondheid Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid willen noemen? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar 79 jaar Goed, zeer goed en uitstekend Matig Slecht Figuur 3.6 Ervaren gezondheid De verschillen per leeftijdsgroep zijn klein. Ruim de helft, 60, van de se ouderen beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot uitstekend. Er is een klein verschil met het ouderenonderzoek van de GGD. In het GGD onderzoek beoordeelt 72 van de 75-plussers de eigen gezondheid als goed tot uitstekend. In beoordelen de mannen hun gezondheid iets beter dan de vrouwen. 56 van de vrouwen beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot uitstekend; bij de mannen is dat 66. Hoewel veel ouderen gezondheidsproblemen hebben, beoordelen zij hun eigen situatie niet als ongezond. De ervaren gezondheid lijkt niet zozeer samen te hangen met de aan- of afwezigheid van ziekten, maar meer met factoren die te maken hebben met het algehele welbevinden, de sociale omgeving en de mate waarin men in staat is om zelf problemen op te lossen. Een positief oordeel over de eigen gezondheid is een goede basis om zelf iets te ondernemen in de sfeer van een gezonde leefstijl en versterkt de motivatie om deze situatie zo te houden. Psychische gezondheid Heeft u het afgelopen jaar last gehad van een van de volgende psychische aandoeningen? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar Gespannen, stress Somber, depressief Vergeetachtigheid 79 jaar Figuur 3.7 Psychische aandoeningen De meest genoemde klacht bij alle leeftijdsgroepen is gespannenheid en stress. Leeftijd is op de afzonderlijke klachten/problemen wisselend van invloed. Bij elke leeftijdsgroep rapporteren de vrouwen meer psychische klachten, dan de mannen. Dit komt ook uit GGD onderzoek en landelijke 14

15 cijfers naar voren. In benoemt 13 van de vrouwen en 7 van de mannen gespannenheid en stress. Ouderen noemen vaak meerdere psychische problemen, vooral de combinatie vergeetachtigheid en gespannenheid/stress. Beperkingen Zijn er dingen die u niet (meer) kunt doen vanwege uw gezondheid? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.8 Beperkingen 47 van de se mannen en 59 van de se vrouwen beantwoordt deze vraag bevestigend. Gemiddeld: 54. Dit betekent dat ruim de helft van de bezochte ouderen op de een of andere manier beperkt wordt in het algeheel functioneren, dus dat de zelfredzaamheid verminderd is. Wat kan men niet meer? Huishoudelijke taken Persoonlijke verzorging Mobiliteit (bijv.traplopen) Tabel 3.1 Welke beperkingen? Het hoogst scoren de huishoudelijke taken, vooral bij de vrouwen. nen ervaren aanzienlijk minder beperkingen op het huishoudelijke vlak dan vrouwen, maar dit kan ook samenhangen met een wat traditioneler rolverdeling in het huishouden. Uit het feit dat 22 van de mannen beperkingen ervaart bij de uitvoering van huishoudelijke taken, kan worden afgeleid dat zij zeker een handje meehelpen in het huishouden, zolang zij dat tenminste nog kunnen. Meestal wordt een combinatie van beperkingen genoemd, dus bijvoorbeeld niet alleen beperkingen bij huishoudelijke taken, maar ook beperkingen in mobiliteit. Enkele aanvullende opmerkingen, problemen met: - Zwaar huishoudelijk werk, zoals ramen lappen, stofzuigen, stoep vegen, sneeuw ruimen. - Tillen. - Grote wandelingen. - Tuinonderhoud. - Fietsen. Vallen Bent u de laatste drie maanden wel eens gevallen? en vallen vaker dan mannen. Dit geldt vooralle leeftijdsgroepen. In wordt buitenshuis het vaakst gevallen. Gemiddeld is 21 van de se ouderen de afgelopen 3 maanden gevallen. 15

16 Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.9 Vallen Opmerkelijk in bovenstaande figuur is, dat de jongste vrouwen, in Tubbergen, het meeste vallen. In het GGD onderzoek is ook gevraagd naar vallen in de afgelopen 3 maanden. Hieruit blijkt dat 23 van de 75-plussers de afgelopen 3 maanden is gevallen. 11 is in huis gevallen; 5 om huis en nog eens 6 elders. Bijna de helft van de vallers heeft letsel opgelopen door de laatste val. De GGD cijfers liggen iets hoger, dan die uit SOEK. Uit het GGD onderzoek komt ook naar voren, dat 11 van de se 75-plussers wel belangstelling heeft voor een cursus valpreventie. Medicijngebruik Gebruikt u medicijnen (op doktersvoorschrift)? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.10 Medicijngebruik Het medicijngebruik varieert naar leeftijd en naar geslacht, maar het is onverminderd hoog. Het gemiddelde per leeftijdsgroep is vergelijkbaar. Gemiddeld slikt 86 van de se ouderen medicijnen. De bedoeling van deze vraag was om erachter te komen of men zich kan redden met de medicijnen of daar hulp of advies bij nodig heeft. Het was niet de bedoeling te informeren naar het type medicijnen, maar naar het op tijd innemen, recept verlengen en dergelijke en te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om dit goed te regelen. 95 van de se ouderen zegt zich goed te kunnen redden; 4 met hulp van partner of anderen en 1 heeft er moeite mee. Enkele opmerkingen hierover: - Mijn vrouw gaat daar over. - Mijn zus verzorgt dit. - Ja, maar echtgenoot moet er aan denken. - Met behulp van thuiszorg (4x). 16

17 - Schoondochter regelt het. - Medicijnenstrip. - Met hulp. - Redt zich wel, maar maakt wel eens een vergissing. 3.4 Tijdsbesteding Bewegen Neemt u deel aan sportieve of bewegingsactiviteiten? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.11 Bewegen nen bewegen in alle leeftijdsgroepen meer dan de vrouwen, maar een duidelijk verband tussen leeftijd, geslacht en bewegen is er niet. nen en vrouwen in de midden leeftijdsgroep, in Hellendoorn, bewegen het meest. Dit zou ook met het lokale bewegingsaanbod te maken kunnen hebben. Van de se mannen voert 22 geen bewegings- of sportieve activiteiten uit. Bij de vrouwen ligt dit percentage wat hoger, namelijk op 24. Gemiddeld doet 23 van de ouderen niet aan sport- of bewegingsactiviteiten, dat wil zeggen: fietsen, wandelen, MBvO, werken in de tuin of wat anders. Uit het GGD onderzoek komt naar voren, dat 50 van de 75-plussers zegt aan de beweegnorm te voldoen (minimaal half uur per dag matig, intensief bewegen gedurende 5 dagen per week). De SOEK-cijfers liggen aanzienlijk hoger, maar bij de SOEK-huisbezoeken is niet gevraagd naar hoe lang en hoe vaak men aan sport- of beweegactiviteiten doet. Het percentage ouderen dat deelneemt aan sport- of beweegactiviteiten is daarmee geen maat voor de beweegnorm. Aan welke sport- en/of bewegingsactiviteiten doet u? MBvO Fietsen Wandelen Werken in de tuin Zwemmen Fitness Anders Tabel 3.2 Beweegactiviteiten GGD onderzoek wijst uit, dat 46 van de 75-plussers dagelijks of wekelijks fietst en 44 dagelijks of wekelijks wandelt. De SOEK cijfers vallen net iets gunstiger uit. Uit de opmerkingen blijkt, dat men vaak meerdere activiteiten uitvoert. Enkele beweegactiviteiten die verder nog genoemd worden: - Tai Chi - Bowls in de Stouwe. - Hometrainer 17

18 - Volksdansen - Slender - Kleine wandelingen rond het erf. - Jeu des boules - Werken op de boerderij. - Wandelen met de hond - Ochtend gymnastiek Recreatieve bezigheden Heeft u recreatieve bezigheden? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.12 Recreatieve bezigheden en hebben in alle leeftijdsgroepen meer recreatieve bezigheden dan mannen. De oudste leeftijdsgroep heeft gemiddeld de minste recreatieve bezigheden, maar naar leeftijd neemt het niet geleidelijk af. Gemiddeld heeft 88 van de se ouderen recreatieve bezigheden. Welke recreatieve bezigheden? Lezen Handwerken/knutselen Puzzelen Vissen Kaarten Biljarten Bingo Computeren Muziek, zang Tabel 3.3 Recreatieve activiteiten (2010) De gegevens van zijn vermeld, omdat de vraag in 2011onjuist is ingevuld. Er is geen reden om aan te nemen dat er grote verschillen zijn tussen de groepen van 2010 en Lezen en puzzelen worden het meest genoemd. Opvallend hoog scoren muziek en zang. Bijna iedereen noemt meerdere bezigheden. Welke activiteiten noemt men nog meer? Een selectie: - Uitgaan - Bezoek aan Cultuurhoes - Spellen, ministek, rummycup, schaken - Kanaries houden - Naar concert - Bridgen - TV kijken 18

19 - Fotografie, foto s bewerken - Video bewerken - Bakken, koken - Duivensport - Houtbewerking - Schilderen - Jagen Vrijwilligerswerk en andere werkzaamheden Doet u aan vrijwilligerswerk? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.14 Vrijwilligerswerk Gemiddeld doet 22 van de bezochte ouderen in aan vrijwilligerswerk. Uit het ouderenonderzoek van de GGD komt voor de 75-plussers slechts een percentage van 9 naar voren. Het is onduidelijk, waardoor dit verschil wordt veroorzaakt. In alle leeftijdsgroepen doen mannen iets meer aan vrijwilligerswerk dan vrouwen. Uit de opmerkingen bij deze vraag wordt duidelijk welk type vrijwilligerswerk men verricht. Enkele voorbeelden: -Tafeltje dekje rondbrengen. - Historische kring - Bezorgen van weekboekjes. - Vicevoorzitter van de Molukse kerk. - Oudheidskamer en koekjes rondbrengen. - Bij De Holtinck divers vrijwilligerswerk. - Vervoer voor anderen in de buurt. - (Kerk)bezoek aan zieken. - Bestuursfunctie + begeleiding buitenlanders. - Koffie schenken en spelletjes in verzorgingshuis. - Onderhoud groenafdeling kerk. - Belastingformulieren invullen o.a. voor de Welle en voor het FNV. - Bij de Welle computercursus geven. - Bestuur reumafonds. - Cliëntenraad de Holtinck, wandelen met rolstoelbewoners, kleine bijkomende klussen zoals vlaggen met bijzondere dagen. - Signaal rond brengen. - Bij de voetbalclub en oud papier ophalen. - Mevrouw schenkt koffie op t Reggedal. - Chauffeur bij Maatwerk. - Collecteren. 19

20 Geeft u mantelzorg? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.15 telzorg geven In geeft 15 van de bezochte ouderen mantelzorg. Het ouderenonderzoek van de GGD geeft een lager percentage bij de 75-plus groep, namelijk 11. In de jongste leeftijdsgroep wordt de meeste mantelzorg gegeven. en geven in deze groep meer mantelzorg dan mannen; bij de oudere leeftijdsgroep is dit omgekeerd. Uit de opmerkingen bij deze vraag blijkt dat de meeste mantelzorg aan de partner wordt gegeven. Een enkele keer worden kinderen, een zwager, broer, kennissen of buren genoemd. Heeft u nog andere bezigheden? Naast bewegen, recreatieve activiteiten, vrijwilligerswerk en het geven van mantelzorg zijn er nog andere bezigheden mogelijk, zoals bestuursfuncties of oppassen op de kleinkinderen. Gemiddeld 42 van de bezochte ouderen noemt andere bezigheden, veelal naast de reeds genoemde. Genoemd worden onder andere de Zonnebloem, bestuursfuncties bij de PCOB, de KBO of de ANBO, lid van de vredeswerkgroep, de bijenvereniging en vele andere verenigingen plus het oppassen op de kleinkinderen. Bent u tevreden over de manier waarop u uw tijd kunt besteden? Tubbergen 75 jaar Hellendoorn 77 jaar en nen 79 jaar Figuur 3.16 Tevreden over tijdsbesteding De meeste bezochte ouderen zijn tevreden of redelijk tevreden over hun tijdsbesteding. en zijn in alle leeftijdsgroepen meer tevreden dan mannen. De tevredenheid loopt terug met de leeftijd, al vormt Hellendoorn hierop een uitzondering. In is gemiddeld 85 van de ouderen tevreden; 14 is even tevreden als ontevreden en slechts 1 (twee mannen) is ontevreden. 20

Senioren Op Eigen Kracht

Senioren Op Eigen Kracht Senioren Op Eigen Kracht 2011 De 75-jarigen Colofon De 75-jarigen Senioren Op Eigen Kracht 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Ellen Nijhuis (Stichting Welzijn Tubbergen, afdeling ouderenwerk) Stichting

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Februari 2014 Jannet Visser (adviseur gezondheidsbevordering ouderen GGD Twente) Evelien Mazeland (ouderenadviseur

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014 Colofon SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2014 Februari 2015 Jannet Visser (adviseur gezondheidsbevordering ouderen GGD Twente) Evelien Mazeland (ouderenadviseur

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Almelo, wijk Schelfhorst Mei 2014 Tekst: nnet Visser (GGD Twente) Uitvoering: Mirjam van Baalen (Scoop) Scoop

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst!

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Project: Voorzieningenladder voor zelfstandig wonende ouderen Datum: 27-2-13 Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt Tijd: 14.00-16.00

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015

Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015. Enquête voorjaar 2015, Zorg & Ondersteuning, 65+. 2-10-2015 Ouderenonderzoek in de Hilversumse Meent, voorjaar 2015 1 De aanloop Veranderend beleid bij de overheid Langer zelfstandig Meer zelf en met behulp van eigen netwerk Hoog % ouderen in de wijk Bezuinigingen

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012

Peiling 65-plussers. Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Peiling 65-plussers Gemeente Enkhuizen Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282560 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1842 Datum : Mei 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Inleiding MEE IJsseloevers heeft onderzoek gedaan naar de vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking of chronische aandoening en de behoeften die zij

Nadere informatie

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland

Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland Het effect van deelname aan ouderenactiviteiten van Timpaan Welzijn op gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek in de Gemeente Steenwijkerland 0 Dit onderzoek is in 2012 uitgevoerd door Nanda Knol, 3 e jaars

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van

Nadere informatie

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Rapportage PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Organisatie: Welzijn Woerden Auteur: Irma Averson Contact: Irma Averson i.averson@welzijnwoerden.nl Datum: 9 oktober 2014 Looptijd: januari

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 Almelo, juni 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ Sluitersveld 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers

Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Tevredenheidsonderzoek Mantelzorgers Uitgevoerd door Steunpunt Mantelzorg van Welstad In de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Onder alle geregistreerde mantelzorgers Sita Hes, Augustus 2014 Uitgevoerd

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Rivierenland

Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Rivierenland Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Rivierenland Veel gestelde vragen en antwoorden Vooraf: Dit is de vraag- en antwoordlijst (Q&A list) bij de Gezondheidsmonitor (gecombineerde volwassenen- en ouderenmonitor)

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager.

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Van de 125 woningen hebben 46 mensen (36 adressen/formulieren) gereageerd en de enquête ingevuld. Hiervan

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013 PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013 Organisatie: Welzijn Woerden Auteur: Irma Averson Contact: Irma Averson i.averson@welzijnwoerden.nl Datum: april 2014 Looptijd: januari t/m december 2013 Welzijn

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Welzijnsbezoeken Ouderen Gemeente Cuijk. Evaluatie 2011

Welzijnsbezoeken Ouderen Gemeente Cuijk. Evaluatie 2011 Welzijnsbezoeken Ouderen Gemeente Cuijk Evaluatie 2011 Stichting Welzijn Ouderen Cuijk Radius Anja Damhuis Ouderenwerker Radius / SWOC December 2011 1 EVALUATIE VERSLAG WELZIJNSBEZOEKEN 2011 1. Algemeen

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl Signaleren en aanpak van eenzaamheid www.cvo.vu.nl Meer informatie over deze brochure vindt u op de website www.cvo.vu.nl. Op deze site kunt u exemplaren van de brochure bestellen of een PDF-bestand downloaden.

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Wonen, welzijn Lichamelijke en zorg gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid.

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen CDA over aanpak eenzaamheid. Portefeuillehouder: College Kenmerk: 224932 / 224934 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu?

Voor cliënten. Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Voor cliënten Mijn AWBZ-begeleiding vervalt of wordt minder. Wat nu? Veel mensen met een beperking krijgen begeleiding. Hiermee kunnen ze hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij.

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen R. de Kuyper P.M.A.E. Wintels L.M. Sluijs nuari 2003 Vragenlijst signalerend huisbezoek naam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 16 juli 2013 Gemeente: Cuijk Focus: De Kanteling Auteur: ISD CGM Versie: 1.2 Status: Vastgesteld d.d. 16 juli 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 - De

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

Preventief Huisbezoek 75+

Preventief Huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-6363250 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Uitkomsten Preventief Huisbezoek 75+ Houten Centrum 2011 Siets Wunderink e: s.wunderink@vanhoutenenco.nl

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie