Dianet. Directieverslag Dianet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dianet. Directieverslag Dianet 2013"

Transcriptie

1 Dianet Directieverslag Dianet 2013

2 Dianet is verplicht als zorgaanbieder op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) het jaardocument 2013, zoals vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) aan te leveren. De jaarrekening, accountantsverklaring en kwantitatieve/feitelijke gegevens zijn via de website openbaar. 1. Algemene informatie De doelstelling van de organisatie (missie statement) Missie Dianet staat voor optimale zorg, passend bij de levensstijl van onze patiënt. Dianet wil vanuit een op de patiënt gerichte benadering een optimale bijdrage leveren aan het bevorderen van de gezondheid en de kwaliteit van leven, passend bij de levensstijl van de nierpatiënt. Visie Dianet is het expertisecentrum voor nierfunctie vervangende therapieën. Door onze aandacht voor innovatie zijn wij in staat de dialysebehandelingen door te blijven ontwikkelen in het belang van de patiënt. Wij bieden alle dialysebehandelingen tegen concurrerende en kostendekkende prijzen aan. Kernwaarden Dianet is een klantgerichte, transparante, toonaangevende, innovatieve en ondernemende zorginstelling met betrokken en integer personeel. Meerjarenbeleid In 2011 heeft de Raad van Toezicht (RvT) het masterplan goedgekeurd. Dit plan geeft richting aan de activiteiten van Dianet voor de komende jaren en geeft concreet aan waar Dianet op 1 januari 2016 wil staan. Missie Dialyse à la carte Preventie Thuisdialyse Centrumdialyse Innovatie Activiteiten Zorg op maat: Zorg op afstand: Opleiding Innovatie Advies Zelfmanagement E-health (O&O) Ouderen Expertisecentrum 2

3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid In 2013 heeft Dianet samen met de patiënt en het personeel het basisserviceconcept ontwikkeld. Door dit vast te stellen weten de patiënten wat ze bij Dianet aan zorgdienstverlening mogen verwachten en wat ons personeel moet leveren. Daarnaast is de GOUD-studie gestart. In dit onderzoek wordt onderzocht of er een objectief meetinstrument ontwikkeld kan worden dat voorspelt of dialyse voor de oudere patiënt zinvol is. Om onze ambities waar te kunnen maken, hebben we ons personeel nodig. Tenslotte maken mensen het verschil. Daarom hebben we het afgelopen jaar een start gemaakt met het project communicatie en gedrag. Dit zal een meerjaren traject zijn. Het doel is dat wij dagelijks het beoogde doel van onze corporate story in de praktijk brengen. Samen met de patiënt beslissingen nemen in het belang van zijn welzijn en niet voor de patiënt beslissen. Dit is een gedragsverandering ten opzichte van de professional oude stijl. In 2013 hebben we onze infrastructuur vernieuwd, om de komende jaren in staat te zijn de vernieuwingen op het gebied van ICT, e-health, beeldbellen en social media mogelijk te maken. Wij zijn van mening dat veel meer patiënten dan nu het geval is thuis kunnen dialyseren. Daarom is onze bedrijfsvoering gericht op groei in die behandelmethode. Er is een commercieel manager, die aan marktbewerking doet. In 2013 zijn wij weer gegroeid. Daarnaast is het ook een gegeven dat de toename van het aantal nierpatiënten met name bij de oudere patiënt zit. Er is meestal sprake van comorbiditeit, Zolang de patiënt stabiel is, behoort thuisdialyse tot de mogelijkheid, maar dit is niet altijd het geval. Deze patiënten kunnen veelal nog wel in een dialysecentrum worden gedialyseerd. Wel is het wenselijk, dat dit centrum dichtbij een ziekenhuis is. Daarom zijn wij voornemens om ons centrum in Utrecht te verplaatsen naar het terrein van het Diakonessenhuis waar men gespecialiseerd is in ouderen zorg. De voorbereiding is in volle gang. In 2014 moet er een definitief go of no-go besluit worden genomen. Wij zijn ons ervan bewust dat de zorg efficiënter en veilig moet gebeuren. Onze bedrijfsvoering is hierop gericht. Wij zijn echter de mening toegedaan dat er meer moet gebeuren om kostenefficiënt te kunnen werken. Daarom zijn wij met onze stakeholders eind 2012 het traject Dialysezorg 2025 gestart. Wij zijn van mening, dat dialysezorg beter, efficiënter en goedkoper kan door niet alleen in te zoomen op de ziekte nierfalen, maar op de nierpatiënt met meerdere (chronische) ziekten. Op 21 maart 2014 is de visie Dialysezorg 2025 aan onze stakeholders gepresenteerd. Daarna gaan we kijken wat voor rol Dianet kan vervullen. In ieder geval zal meer samenwerking met andere zorgorganisaties nodig zijn. In onze bedrijfsvoering richten we ons op duurzaam werken. Jaarlijks laten we een milieu-audit doen. De aanbevelingen volgen we op. In 2013 zijn we VMS gecertificeerd, in februari 2014 volgt de certificering NEN Wij hebben een kwaliteit en veiligheidsbeleid waar het risicomanagement deel van uit maakt. De beheersing ervan is verankerd in onze bedrijfsvoering. Een groot risico blijft de contractering door de zorgverzekeraars en de door hen vastgestelde tarieven. Als categoraal ziekenhuis zijn wij kwetsbaar. Wij hebben maar één zorgproduct, nierfalen en kunnen daarom niet compenseren door inkomsten uit andere zorgproducten. Dianet heeft een goed weerstandsvermogen nodig om tegenvallende opbrengsten op te kunnen vangen. Onze interne beheersing van processen en procedures is goed geborgd. Wij zijn in 2013 wederom HKZ gecertificeerd. 3

4 Kernactiviteiten De kernactiviteit van Dianet is het in de regio Utrecht en Amsterdam aanbieden van het totale scala aan nierfunctie vervangende behandelingen: van basiszorg tot intensieve zorg waaronder de actieve en passieve centrumhemodialyse (inclusief nachtelijke centrumhemodialyse), predialyse, kinderdialyse, ziekenhuisdialyse (klinische dialyse, acute dialyse en ferese) en thuisdialyse, zowel peritoneale dialyse als hemodialyse. Wij bieden verder landelijk thuishemodialyse inclusief nachtelijke thuishemodialyse met partner of solo aan, voor zowel Dianetpatiënten als patiënten van 45 contractziekenhuizen. De interne organisatie en personele bezetting Dianet is een platte organisatie met de zorgeenheid als kleinste organisatorische eenheid. De Raad van Bestuur (RvB) is integraal verantwoordelijk voor de organisatie. Bij afwezigheid wordt de RvB waargenomen door de directeur patiëntenzorg en/of de directeur financiën. Tegen de RvB aan functioneert een managementteam (MT) waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Het MT geeft de benodigde input zodat de RvB onderbouwd de juiste beslissingen kan nemen. Het MT als zodanig besluit niet; dat doet, bij uitsluiting van ieder ander, de RvB. In Utrecht is er één medisch manager verantwoordelijk voor de hemodialyse (HD), peritoneale dialyse (PD) en thuishemodialyse (THD). In Amsterdam is er één medisch manager voor HD en een medisch manager voor PD. Voor beide locaties is er één zorgmanager. Eén medisch specialist is samen met de zorgmanager, verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de thuishemodialyse. De organisatie telde per 31 december personeelsleden (PIL). De gemiddelde bezetting in 2013 was 235,8 fte. Raad van Toezicht (RvT) In 2013 zijn er zeven overlegvergaderingen geweest met de voorzitter RvB; één jaarlijks overleg met de Cliëntenraad (CR) en twee overleggen met de Ondernemingsraad (OR). Om contact te houden met de werkvloer heeft in één van de reguliere vergaderingen een overleg plaatsgevonden met het managementteam, een jaarlijks weder-kerende activiteit. In de vergadering met de bestuurder is er afstemming geweest over strategische ontwikkelingen, strategische bedrijfsvoering én bedrijfsvoering waarbij financiële en ICT-aangelegenheden, duurzaam ondernemen en dergelijke aan de orde komen. Verder is er veel aandacht voor patiëntenzorg, waarbij de focus ligt op innovatie en kwaliteit en veiligheid. Eind december is de zittingstermijn van de voorzitter mevrouw drs. M.A.A. Acampo beëindigd. Via een search bureau is een nieuw bestuurslid geworven. Per 1 januari 2014 volgt de heer G.H.F.Boekhoff MSM, nu bestuurslid, haar als voorzitter op. Per 1 januari 2014 is mevrouw drs. V. Bekendam-Pardoel als nieuw bestuurslid toegetreden. Nieuwbouw Bij strategische ontwikkelingen heeft vooral het voorgenomen besluit om te verhuizen naar een nog nieuw te bouwen gezondheidshuis op het Diakonessenhuisterrein in Utrecht permanente aandacht. De bedoeling is dat we daar een dialysecentrum inrichten waarmee we kunnen inspelen op de veranderende patiëntenzorg. Om dit voorgenomen besluit te kunnen goedkeuren is er een extra vergadering ingelast. Hier zijn de business cases en mogelijke risico s indringend aan de orde geweest. 4

5 Daarnaast hebben de aanbesteding van de nieuwe infrastructuur en de implementatie hiervan permanente aandacht gehad. De nieuwe infrastructuur is locatieonafhankelijk en daarmee toekomstbestendig. De implementatie is zonder grote problemen afgerond. Ondernemingsraad (OR) In de loop van 2013 hebben twee leden van de OR om persoonlijke redenen hun lidmaatschap beëindigd. Een daarvan was die van de voorzitter, die zich vele jaren heeft ingezet voor de medezeggenschap binnen Dianet. De OR verloor daarmee een stuk historische kennis, maar gelukkig werd in de loop van het jaar voor beiden een opvolger gevonden. Eind 2013 was het tijd om een nieuwe OR voor Dianet te kiezen. Een verkiezingsstrijd was niet nodig. De OR heeft negen zetels en er waren even zoveel kandidaten. Dat betekende dat per 1 december 2013 de nieuwe OR is geïnstalleerd. De zittende OR is aangevuld met één nieuwkomer. Hierdoor zijn er geen vacatures meer in de OR, maar ook geen reserve-kandidaten in het geval één van de leden met zijn OR-werk moet stoppen. De OR streeft er naar een afspiegeling te zijn van de organisatie. Alleen het administratieve deel van de organisatie is niet vertegenwoordigd in de OR. De OR heeft meerdere dagdelen besteed aan scholing. De onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen zijn werken in teamverband, OR en nieuwbouw en keuzes maken en prioriteiten stellen. In de loop van 2013 zijn 9 instemmingsaanvragen aan de OR voorgelegd. De OR heeft met acht van de negen vragen ingestemd. De instemmingsaanvraag over de Naleving voorbehouden en risicovolle handelingen is na veelvuldig overleg met de Raad van Bestuur ingetrokken. In 2014 zal een aangepaste aanvraag aan de OR worden voorgelegd. Daarnaast heeft de OR nog 3 adviesaanvragen ontvangen. Op alle aanvragen is positief advies uitgebracht. De OR is nauw betrokken bij het voorgenomen besluit om te verhuizen naar de nieuwbouwlocatie Diakonessenhuis. De Ondernemingsraad laat zich voor dit onderwerp bijstaan door Bureau Komeet. Nieuwbouw is een complex proces, waarmee de OR-leden geen ervaring hebben. In haar advies heeft de OR aangegeven dat zij het strategisch belang onderkent dat Dianet( locatie Lunetten) in zijn geheel in de nabijheid van een ziekenhuis wordt gevestigd. Daarnaast heeft de OR zich ook verdiept in andere onderwerpen, zoals het hoge ziekteverzuim bij de voedingsmedewerkers begin 2013, de verbouwing in het AMC, het wassen van bedrijfskleding en de onterecht op intranet gepubliceerde functieomschrijving dialyse-assistent. Cliëntenraad (CR) Dianet heeft een CR die in financiële zin door Dianet wordt ondersteund. De CR heeft een onafhankelijke voorzitter. Dianet is aangesloten bij een landelijke commissie van vertrouwenslieden. Er zijn 5 vergaderingen geweest met de RvB. Daarnaast heeft een afvaardiging van de RvT één keer een Cliëntenraadsvergadering bijgewoond. Ook is er geregeld apart overleg geweest tussen de RvB en een afvaardiging van de CR. In 2013 heeft de CR zich onder meer beziggehouden met het Basis Serviceconcept, communicatie en gedrag en de verhuizing naar het Diakonessenhuis. Een afgevaardigde van de CR heeft met de RvB deelgenomen aan de veiligheidsronde in de locatie Amsterdam. De cliëntenraad heeft 3 gevraagde adviezen uitgebracht. Het betrof de onderwerpen: bedrijfsnoodplan, voorgenomen verhuizing naar het Diakonessenhuis en communicatie naar patiënten bij calamiteiten. De CR heeft 7 ongevraagde adviezen uitgebracht. Hiervan heeft 30% geleid tot maatregelen in de organisatie. 5

6 Productie De productie van de hemodialyse is ten opzichte van 2012 flink gegroeid, de productie van de peritoneale dialyse is daarentegen gedaald. Voor het geheel is de productie in 2013 maar net onder de planning gebleven. Het aantal zorgproducten op het centrum is ten opzichte van 2012 met 2% gestegen. Thuishemodialyse heeft een stijging van 10%, die volledig toe te rekenen is aan het zorgproduct van 1 t/m 3 dialyses in de week. De productie van peritoneale dialyse is ten opzichte van 2012 gedaald met 6%. Sinds 1 januari 2012 worden alle dialysebehandelingen via de zogeheten landelijke Grouper afgeleid tot (week)zorgproducten. Deze producten worden gefactureerd aan de desbetreffende zorgverzekeraars. Hierbij wordt er voor de hemodialyse een onderscheid gemaakt in weekfrequentie, zoals te zien is in onderstaande tabel. Zorgproduct overzicht plan vs. realisatie t/m december 2013 jan 13 feb 13 mrt 13 apr 13 mei 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 Centrumhemodialyse CHD % % CHD % % CHD % 61 57% Totaal CHD / % % plan 2013 realisatie 2013 verschil realisatie 2013 verschil Thuishemodialyse THD % % THD % % THD % % Totaal THD % % Peritoneale dialyse CAPD % % CCPD % % Totaal PD % % Totaal Zorgproducten % % In 2013 zit de centrumhemodialyse met 1% boven de planning. Thuishemodialyse zit met minder dan 1% onder de planning en peritoneale dialyse 11% onder de planning. 6

7 2. Kwaliteit en veiligheid Na de hercertificering in november 2012 volgens de HKZ norm stond 2013 in het teken van de certificering volgens de NTA 8009 norm voor het Veiligheidsmanagementsysteem(VMS) en de voorbereidingen voor de certificering van Informatiebeveiliging volgens de NEN 7510 norm in Ter ondersteuning is tot juni een interim kwaliteitsadviseur benoemd met als opdracht: integratie van de verschillende systemen in één systeem en vastgelegd in een kwaliteitshandboek. 2.1 ALGEMEEN KWALITEITS- en VEILIGHEIDSBELEID HKZ-Certificering In april en december heeft Lloyd s surveillancebezoeken uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij waren het beter aantoonbaar maken van de Plan Do Check Act cyclus, het methodisch verpleegkundig handelen en het systeem van Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) en beter zichtbaar maken van de afhandelingen hiervan. Certificering Veiligheidsmanagement NTA 8009 In april 2013 werd het certificaat met door Lloyd s toegekend. In november volgde een surveillancebezoek waarbij dezelfde opmerkingen gemaakt werden als bij de HKZ met betrekking tot de Plan Do Check Act cyclus en de MIP. Informatiebeveiliging (NEN 7510) In 2013 werd hard gewerkt aan het op orde krijgen van alle documentatie met betrekking tot informatiebeveiliging en bewustwording hierover bij alle medewerkers. In december werd de eerste fase van de certificering met betrekking tot de procedures en protocollen naar tevredenheid afgerond ter voorbereiding op de certificering in februari Inmiddels is bekend dat dit certificaat is behaald. 2.2 DIANETBREDE MANAGEMENTREVIEWS Ook in 2013 werden twee Dianetbrede managementreviews gehouden, waarbij werd gestreefd naar integratie met het managementinformatiesysteem. Deze managementreviews gaven een totaalbeeld op hoofdlijnen van de actuele status van lopende taken van de organisatie. 2.3 INTERNE AUDITS In 2013 werden 41 interne audits gehouden ter bestendiging van de HKZ en NTA 8009 normen en vooral ter voorbereiding op de certificering van de NEN PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Er is een bijeenkomst georganiseerd voor thuispatiënten naar aanleiding van de in 2012 gehouden NVN-enquête. 2.5 PROSPECTIEVE RISICO-INVENTARISATIE (PRI) In 2013 werden scholingen gehouden voor het verrichten van een PRI. In totaal werden twintig kleine PRI s uitgevoerd. De PRI s zijn een nuttig instrument gebleken bij de implementatie van nieuwe apparatuur of werkwijzen. Andere uitkomsten uit de PRI betreffen bijvoorbeeld het installeren van een traplift op de locatie Lunetten en een programma van klinische lessen voor AMC-verpleegkundigen met betrekking tot PD-wisselingen. 7

8 2.6 MIP COMMISSIE Op 11 juli 2012 werd het nieuwe MIP reglement vastgesteld in het MT en goedgekeurd door de RvB. Het nieuwe reglement heeft gevolgen voor de werkwijze van de MIP-commissie. De commissie is bezig met een transformatie naar de nieuwe werkmethode, MIP nieuwe stijl. Als de transformatie is afgerond en MIP-leden getraind zijn in de methodiek dan vormt de MIP-commissie een onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem, zoals dit in Dianet zal worden geïmplementeerd. Eind 2013 was deze transformatie nog niet afgerond. De leden van de MIP-commissie hebben een training van TRIASPECT gehad over het verrichten van een retrospectieve risicoanalyse (RRA). De commissie kwam in 2013 twaalf maal bijeen. In totaal zijn er 167 MIP-meldingen ontvangen. De inhoud is als volgt te rubriceren: Mip-melding* AAntal Melding bevat onvoldoende informatie om te rubriceren 3 Vallan 3 Voorschrijffouten (menselijk handelen door artsen) 5 Geneesmiddelen toedieningsfouten, vergeten etc. 26 Niet goed instellen/omgaan met toedieningsapparatuur (geneesmiddelen) 4 Problemen met materialen, apparatuur etc. 22 Door patiënt aan zichzelf of medepatiënten toegebrachte schade 2 Overige incidenten menselijk handelen niet arts/verpleegkundige 7 Incidenten menselijk handelen verpleegkundige 51 Defecte communicatieapparatuur 3 Communicatie/organisatie 34 Prikaccident 7 totaal 167 * Bij de indeling van deze tabel is de rubricering van de FOBO commissie AMC gebruikt. De MIP-meldingen worden ook gecategoriseerd conform het MIP-reglement, variërend van categorie 1 (geen gevolgen voor de patiënt) t/m categorie 6 (overlijden van de patiënt als gevolg van het incident). In 2013 zijn er geen meldingen geweest in categorie 4-6. Tabel 1. Relatie categorieën en aard MIP-meldingen 2013 (excl. missing) cat 1 cat 2 cat 3 Rest Geneesmiddelen toedieningsfouten, vergeten etc (22%) 3 (14%) Problemen met materialen, apparatuur etc. 8 (14%) 11 (11%) 3 (14%) Incidenten menselijk handelen verpleegkundige 8 (14%) 36 (35%) 7 (33%) Communicatie/organisatie 16 (27%) 13 (13%) 5 (24%) Prikaccident 7 (12%) totaal 42 (100%) 103 (100%) 21 (100%) 8

9 Elke MIP-melding van categorie 4,5,6 dient retrospectief geanalyseerd (RRA) te worden. Categorieën 1, 2 en 3 worden alleen gerubriceerd. Indien de commissie een trend meent te herkennen in het voorkomen van bepaalde accidenten, dan zal de commissie een RRA doen van deze accidenten. In 2013 vonden er 4 RRA s plaats. RRA 001: Ultrafiltratie verkeerd berekend RRA 002: Niet geven van medicatie RRA 003: Onjuiste levering dialysaattankjes bij thuishemodialyse patiënten RRA 004: Technisch probleem HD apparaat bij thuispatiënt en bereikbaarheid TD. Trendanalyse 001: Ultrafiltratieproblemen m.n. op basis van rekenfouten. Tabel 2. MIP-meldingen naar locatie 2013 Uitsplitsing naar locatie: AAntal Locatie Amsterdam Q01 29 Locatie Amsterdam A01 29 Locatie Utrecht-Lunetten 54 Locatie Utrecht-Diakonessenhuis 6 Thuishemodialyse 46 CAPD Amsterdam 1 Kinderen 2 T.o.v is er een duidelijk toename van het aantal meldingen uit Lunetten en thuisdialyse, daartegenover staat een duidelijke afname van het aantal meldingen uit Amsterdam, zowel van A01 als Q KWALITEIT VAN ZORG: PRESTATIE-INDICATOREN Ook dit jaar wordt een Dianetbreed overzicht gegeven van een selectie uit de (interne) prestatie-indicatoren die door de beroepsgroep NfN als benchmark zijn gedefinieerd. Kt/V Er zijn landelijke richtlijnen van de NfN ten aanzien van de effectiviteit van de dialysebehandeling, waarbij de Kt/V de belangrijkste overall parameter is. Deze dient ten minste 3,6 per week te bedragen voor hemodialysepatiënten zonder restfunctie. Bij peritoneale dialyse dient deze hoger dan 1,7 te zijn. Anemie Een Europese richtlijn die door de NfN is overgenomen, betreft de adequate behandeling van anemie met EPO. De targetwaarde voor het Hb is 6,8 mmol/l. Tijdelijk gestopt wordt bij > 8,0 mmol/l. De NfN-richtlijn geeft aan dat minimaal 85% van de patiënten hieraan moet voldoen. De maximumdosis EPO die wordt gegeven, bedraagt 150 microgram per week intraveneus. PTH Het PTH dient te liggen tussen 1 tot 9 maal de normaalwaarde. 9

10 Shuntocclusies Goede shuntzorg, onder andere door regelmatige shuntflowmetingen en vroege interventies door de chirurg en radioloog, heeft invloed op het aantal shuntproblemen. Volgens de richtlijn van de NfN mag het aantal shuntocclusies bij hemodialysepatiënten niet meer dan 0,5 events per patiëntjaar bedragen. Tabel 3. Resultaten NfN indicatoren 2013 KT/V Hb PTH Shunt- Aantal Mortaliteit Trans- HD > 3,6 > 6,8 Binnen 1-9 occlusie patiënten* plantatie PD > 1,7 mmol/l keer de < 0,5 per norm patiënt/ jaar %** % % % % Amsterdam CHD ? 1 PD Utrecht CHD THD Niet uit diamant te extraheren PD * Grondslag is het aantal patiënten op plus de instroom in 2012, tenminste 3 maanden in behandeling in ** Percentage patiënten dat voldoet aan de grenzen van de door de NfN gestelde waarden. Aanvullende indicatoren bij peritoneale dialyse Peritonitisincidentie Het aantal peritonitisepisodes mag niet meer bedragen dan 1 per 18 maanden (< 0,67). Techniekfalen CPD Na 1 jaar mag het percentage techniekfalen (definitief staken van de CPD) niet meer bedragen dan 10%. Peritonitisincidentie en techniekfalen. Peritonitisincidentie Norm > 0,67 Techniekfalen Norm > 10% na 1 jaar Amsterdam 0,39 13 Utrecht 0,

11 3. Financiële informatie De jaarrekening van Dianet 2013 met uitgebreide informatie over het verslagjaar is beschikbaar op de site van 3.1 JAARRESULTAAT Voor een uitgebreidere toelichting hierover verwijzen wij naar de Handreiking omzetverantwoording 2013, die is vastgesteld op 13 februari Het eigen vermogen van Dianet is toegenomen. Het jaar is geëindigd met een positief resultaat van s Dit is s lager dan het resultaat van vorig jaar. Dit komt door de vordering van de NZa voor het schaduwbudget van Hiertegen is een bezwaar ingediend. Het resultaat van dit jaar is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten voor s en aan de bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek voor s Aan de bestemmingsreserve kwaliteit en veiligheid en aan de bestemmingsreserve jubileumfeest is respectievelijk s en s onttrokken. Gezien de onzekerheid over de financiering in het nieuwe stelsel is de gevormde reservering in 2012 van s gehandhaafd. Dit is 5% van het schaduwbudget. x s Eigen vermogen (EV) Balans totaal (BT) Totale opbrengsten (TO) In kengetallen Vermogensratio (EV/TO) 35.6% 32.6% 28.7% 27.1% 22.3% 10.8% Sovabiliteitsratio (EV/BT) 43.2% 47.1% 42.1% 45.3% 41.7% 18.3% Het resultaat is als volgt verdeeld: bedragen x s s Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve MBI / stelselrisico Bestemmingsreserve strategie Bestemmingsreserve jubileumfeest Bestemmingsreserve kwaliteit en veiligheid Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek

12 3.2 FINANCIËLE CONTINUÏTEIT Ontwikkeling vermogen De ontwikkeling wordt als volgt tot uitdrukking gebracht: Het eigen vermogen heeft zich opnieuw positief ontwikkeld; eind 2013 heeft Dianet een eigen vermogen van s en bedraagt de vermogensratio 34,8%. Het eigen vermogen van Dianet lijkt erg hoog, echter niets is minder waar. De externe ontwikkelingen, zoals de invoering van de prestatiebekostiging, de toenemende concurrentie, veranderingen in de markt en het profiel van Dianet vereisen een vermogensratio van minimaal 30% om de continuïteit van de organisatie in de toekomst te kunnen waarborgen. Hoe het ook zij, meer dan ooit gaat het erom de eigen bedrijfsvoering en de daarmee verbonden kostenbeheersing op orde te hebben en alert in te spelen op voorkomende ontwikkelingen. Kern hiervan is het streven naar een optimale inzet van mensen en middelen in relatie tot een goede kwaliteit van de aangeboden zorg aan de patiënten. De resultatenontwikkeling toont dat de stroomlijning van de bedrijfsvoering haar succes heeft. Het kostenbewustzijn is in de gehele organisatie toegenomen, waarbij de aandacht voor kwaliteit en innovatie is gehandhaafd. Wat ook in 2013 van belang is geweest en blijft is een goede relatie met alle belangengroepen van Dianet zoals de zorgverzekeraars, de NZa, NfN, VWS en de huisbankier. Werkkapitaalbeheer Met werkkapitaal wordt geduid op het saldo van de vlottende activa en de kortlopende schulden. De ontwikkeling luidt als volgt: x s Vlottende activa Kortlopende schulden Werkkapitaal Voor een inzicht in de in 2013 behaalde kasstromen t.o.v. het voorgaande jaar wordt verwezen naar het in de jaarrekening opgenomen kasstroomoverzicht. 3.3 INFORMATIE OVER FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dianet heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten in het verslagjaar. In het treasurystatuut van Dianet staat dat vooralsnog alleen spaarrekeningen bij te goeder naam en faam bekend staande bancaire instellingen zijn toegestaan. 12

13 4. Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden Het brede werkterrein waarin zorginstellingen opereren maakt dat complexe projecten worden opgepakt, soms ook buiten de reguliere bedrijfsvoering. Met goed risicomanagement kunnen zorginstellingen hierbij weloverwogen keuzes maken. Op het moment dat dit niet gebeurt, kan dit grote financiële consequenties tot gevolg hebben en mogelijke reputatieschade opleveren, juist omdat de verwachtingen vanuit de samenleving hooggespannen zijn. Met de vaststelling en uitvoering van het systeem van risicomanagement wil Dianet een instrument hebben dat moet bijdragen aan het op beheerste wijze behalen van de doelstellingen van de organisatie. Het doel van risicomanagement is het efficiënt en effectief beheersen van de risico s om op deze wijze bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van Dianet. Behalve dat Dianet aan haar wettelijke verplichtingen wil en moet voldoen gaat risicomanagement over het voorkomen van verrassingen. Door middel van risicomanagement krijgt Dianet inzicht in de risico s die ze als organisatie loopt en neemt het risico- en kwaliteitsbewustzijn van haar medewerkers toe. Een effectief systeem van risicomanagement geeft de mogelijkheid om proactief te reageren op veranderingen van omstandigheden en kan invloed hebben op de waarde van Dianet. Elke 5 jaar wordt een meerjarenbeleidsplan opgesteld met de doelstellingen voor de komende periode. De doelstellingen zijn uitgangspunt voor de risicoanalyse voor de komende jaren. Risicomanagement is een cyclisch proces. Het uitgangspunt van de cyclus is het formuleren van een risicostrategie. Daarnaast bestaat de cyclus uit het uitvoeren van deze strategie, de evaluatie van de effectiviteit en de eventuele bijsturing. Twee keer per jaar wordt een risico-evaluatie uitgevoerd en besproken tijdens de management review. Op deze wijze worden strategie, kwaliteit, veiligheid, informatiebeveiliging en risico geïntegreerd en wordt risicomanagement niet beschouwd als een losstaande managementactiviteit. In 2013 is het risicomanagement aangepast. De methodiek voor de halfjaarlijkse risicoanalyse is verder geconcretiseerd. De gevolgen van de risico s worden geschat in euro s en vermenigvuldigd met de kans dat het risico optreedt. Uit alle genoemde risico s worden gezamenlijk de drie grootste risico s voor Dianet geselecteerd. De keuze wordt bepaald op basis van hoogte van het bedrag/risico gecombineerd met de kans dat het risico plaatsvindt en de mate van beheersing van het risico. De drie risico s moeten de komende periode de focus krijgen van de RvB. Grootste risico s De markt voor dialyse is in beweging. Daarnaast zijn er macro-economische en demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige bedrijfsvoering van Dianet: Dianet wordt geconfronteerd met een veranderde financiering en nieuwe toetreders op de dialysemarkt. Dianet zal moeten blijven investeren in samenwerking met contractpartners en in innovatie om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. De voorgenomen alliantie VU-AMC vormt een groot risico voor Dianet. Het grootste risico dat Dianet loopt is dat zij volledig buitenspel wordt gezet. De interne organisatie en cultuur van Dianet zijn in deze dynamische tijd een risico voor het voortbestaan van de organisatie. De aansluiting tussen de externe marktontwikkelingen en de interne organisatie moet nog verbeteren. 13

14 5. Informatietoepassing van gedragscodes In het belang van een goed bestuur, toezicht en verantwoording worden binnen Dianet de principes van de Zorgbrede Governance Code 2010 op alle punten toegepast en nageleefd. Dianet is in het bezit van het HKZ certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Dianet voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen heeft Dianet een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). De basiseisen waaraan een VMS moet voldoen zijn vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak 8009 Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Ruim 60 veldpartijen ontwikkelden deze veldnorm, waarmee werken aan patiëntveiligheid transparant en toetsbaar is gemaakt. Dianet houdt zich aan de normen van de NEN Naast het borgen van deze kwaliteitscriteria, vereist deze norm ook dat de informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging. Binnen het kader van de norm moet Dianet de voor het betreffende proces relevant geachte informatiebeveiliging specificeren, inclusief de daarbij behorende maatregelen. 6. Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Milieu Energie: - De in 2010 ingezette vervanging van pc s door thin clients is in 2013 afgerond. Alle PC s die vervangen konden worden zijn daadwerkelijk vervangen. - In 2012 zijn we gestart met het vervangen van defecte gloeilampen door spaarlampen, ook in 2013 is dit gebeurd. I.v.m. de aanstaande verhuizing zullen we deze systematiek van vervangen doorzetten en niet tot algehele vervanging overgaan. - Dianet maakt gebruikt van groene elektriciteit. Gevaarlijke stoffen: - PGS 15 normering. Uit een audit is gebleken dat de opslag van op één locatie met één artikel werd overschreden. Maatregelen zijn getroffen. Veiligheid NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg): Met ondersteuning van Lloyds is er dit jaar hard gewerkt ter voorbereiding voor het behalen van het certificaat voor deze norm. De in december gehouden interne documenten audit resulteerde in een aantal incomplete en ontbrekende zaken. Inmiddels is in februari 2014 het certificaat behaald. BHV (Bedrijfshulpverlening) In 2013 is de BHV niet ingeschakeld. De minor non confirmity van de HKZ is afgehandeld en de eerste oefeningen zijn geweest. Er is een meerjarenopleidingsplan opgezet dat voorziet in continuïteit van de BHV organisatie. 14

15 7. Informatie over onderzoek en ontwikkeling Lopende onderzoeken: NocTx Dit is een vergelijkend onderzoek bij niertransplantatie-, hemo (nachtelijk en conventioneel)- en peritoneale dialysepatiënten die gedurende 3 jaar worden gevolgd op progressie van de calcificatie van coronair vaten. Dit onderzoek loopt sinds 2009, maar de inclusie van patiënten verloopt traag en is nog niet gestopt. Drooggewicht meten m.b.v. BCM Deze gerandomiseerde studie naar het nut van het meten van het drooggewicht met behulp van een Body Composition Monitor loopt nu sinds eind De patiënten worden in deze studie 2 jaar vervolgd. In Amsterdam waren per hemodialyse en 22 peritoneale dialysepatiënten geïncludeerd. Op deze locatie is de inclusie gestopt. De locaties in Utrecht beginnen in 2014 met inclusie van patiënten. Peritonitis Preventie Studie Dit is een Europese gerandomiseerde studie naar het nut van intensievere aandacht voor aspecten rond buikvliesontsteking. Dianet coördineert de Nederlandse deelname aan deze studie. Deze studie startte in 2010 en beoogde 750 patiënten te includeren. Mogelijk door de terugloop in peritoneale dialysepatiënten loopt de inclusie moeizaam en de Adviesraad heeft geadviseerd om de inclusie te beëindigen. In Amsterdam waren tot eind patiënten ingestroomd. Ouderenzorg Het vooronderzoek werd in 2013 afgerond en mondde uit in een subsidieaanvraag over het meten van de effectiviteit van dialysebehandeling bij ouderen. Deze subsidieaanvraag is nog niet geslaagd. Contrast II studie Dit is een in 2013 gestarte Nederlandse vervolgstudie op Contrast I naar de haalbaarheid van hemodiafiltratie met een hoog filtratievolume. De inclusie hiervoor loopt nog en de bedoeling is patiënten in deze drie maanden durende studie in Amsterdam te includeren. 15

16 8. Overige informatie In december 2013 is Dianet overgegaan naar een nieuwe ICT-provider. Dit was nodig omdat de bestaande infrastructuur, zowel hardware als software, verouderd was en niet meer voldeed aan de huidige eisen van de NEN De nieuwe leverancier is gecertificeerd voor NEN 7510 en ISO Toekomstparagraaf De toekomst van de dialysezorg gaat veranderen. Enerzijds omdat er meer voor minder geld moet worden gedaan en anderzijds omdat de patiënt moet gaan participeren in de maatschappij. Wat dit concreet gaat betekenen voor de dialysezorg is nog een uitdaging. Daarom zijn wij met vele stakeholders, onder andere de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, specialisten en andere zorgdeelnemers in gesprek gegaan om gezamenlijk een toekomstvisie te ontwikkelen: Dialysezorg Het visiedocument is klaar. In het voorjaar 2014 is deze aan onze stakeholders gepresenteerd. De conclusie is dat overheid, verzekeraars en zorgverleners de handen in elkaar moeten slaan om de zorg rondom de nierpatiënt efficiënter te gaan organiseren. Het gaat om kwaliteit van leven van de patiënt. De patiënt moet zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan zijn ziekte. Dianet wil dit in 2014 verder uitwerken. Een feit is dat onze patiënten steeds ouder worden met co-morbiditeit. Dit is de reden, dat wij naast thuisdialyse ook centrumdialyse dichtbij een ziekenhuis willen aanbieden. Dit heeft ons doen besluiten hierover met het Diakonessenhuis in Utrecht in overleg te gaan. Dit heeft geleid tot het voorgenomen besluit om ons daar te gaan vestigen in het nog door het Diakonessenhuis te bouwen gezondheidshuis. Daarnaast zien we in de markt steeds meer commerciële partijen die thuishemodialyse aanbieden. Met onze jarenlange ervaring hebben we nu nog een voorsprong. Deze willen we behouden en ons blijven ontwikkelen. De uitdaging is onze interne organisatie slagvaardiger te maken om zo adequaat op de ontwikkelingen in te kunnen spelen. Met onze toekomstvisie in de hand zijn er voldoende mogelijkheden om ons te blijven onderscheiden. Dianet Brennerbaan BN Utrecht telefoon

Directieverslag 2014

Directieverslag 2014 Dianet Directieverslag 2014 Vrijheid in beperking Wij van Dianet geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor onze patiënten, kunnen wij hen zo breed mogelijk

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Dianet. Publieksverslag Vrijheid in beperking

Dianet. Publieksverslag Vrijheid in beperking Dianet Publieksverslag 2016 Vrijheid in beperking Wij geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor onze patiënten, kunnen wij hen zo breed mogelijk ondersteunen

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

CALAMITEIT in een ziekenhuis. 28 september 2006.

CALAMITEIT in een ziekenhuis. 28 september 2006. CALAMITEIT in een ziekenhuis. 28 september 2006. Arie C van Alphen. SEMINAR CRISISBEHEERSING ZORGSECTOR NAAR HOGER NIVEAU 17 FEBRUARI 2016. CONTEKST. 2006. ZGT: Almelo/Hengelo; fusieziekenhuis; opleidingskliniek;

Nadere informatie

Dianet. Jaarverslag Vrijheid in beperking

Dianet. Jaarverslag Vrijheid in beperking Dianet Jaarverslag 2015 Vrijheid in beperking Wij van Dianet geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor onze patiënten, kunnen wij hen zo breed mogelijk ondersteunen

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

KAM Consultants. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding

KAM Consultants. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) Telefoon: Specialist in certificatiebegeleiding KAM Consultants Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) 1 Brochurewijzer 1. Welkom bij KAM Consultants 2. Werkwijze 3. HKZ norm 4. HKZ certificatiebegeleiding 5. Quick Scan 6. Coaching

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Profielschets Manager Financiën Planning & Control

Profielschets Manager Financiën Planning & Control Profielschets Manager Financiën Planning & Control April 2016 1. De Levenseindekliniek De Levenseindekliniek is op 1 maart 2012 opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Inhoud Nederlands Technische Afspraak 8009 NTA: basiseisen gesteld aan VMS

Nadere informatie

Corporate governance. (werktitel) Startconferentie RVZ 7 februari 2013

Corporate governance. (werktitel) Startconferentie RVZ 7 februari 2013 Corporate governance (werktitel) Startconferentie RVZ 7 februari 2013 Voorstel om de adviesaanvraag in twee delen te splitsen: 1. Governancescan zorginstellingen 2. Governance van zorgverzekeraars February

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Renine De dialyseafdeling registreert zijn patiënten bij Registratie Nierfunctievervanging Nederland: Renine.

Renine De dialyseafdeling registreert zijn patiënten bij Registratie Nierfunctievervanging Nederland: Renine. Opvraag kwaliteitsindicatoren zorgverzekeraar UVIT aan dialysecentra MGG ziekenhuizen. April 211 F. Frerichs, internist/nefroloog G. Reinder, afdelingshoofd dialyse Inleiding: Onderstaande gegevens zijn

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Geen verbouwing zonder PRI

Geen verbouwing zonder PRI Geen verbouwing zonder PRI Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer Drs. G. Gerritsen Manager Kwaliteit Rijnstate Arnhem Risicomanagement = Welke risico s heeft het totale ziekenhuis op schade? (= risicoprofiel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet,

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet, Onlangs verstuurden wij onze kaderbrief betreffende de begroting 2018 van de RAV Brabant Midden-West-Noord ter informatie aan de leden van ons Algemeen Bestuur en hun behandelend ambtenaren. Van een aantal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Integraal Risicomanagement in ziekenhuis Rijnstate

Integraal Risicomanagement in ziekenhuis Rijnstate Integraal Risicomanagement in ziekenhuis Rijnstate 17 februari 2016 G. Gerritsen Seminar Crisisbeheersing Zorgsector SVDC Zeist IRM in Rijnstate Ervaringen in Rijnstate sinds 2007 met invoering integraal

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG 2011 ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG INHOUD 1. VERSLAGLEGGINGSBELEID 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2 STRUCTUUR 4 2.3 KERNGEGEVENS 6 2.3.1 Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG

ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 ALGEMEEN EN KWALITEITSJAARVERSLAG VRIJHEID IN BEPERKING Wij van Dianet geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor onze patiënten, kunnen wij hen zo breed

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Patiëntveiligheidsprogramma

Patiëntveiligheidsprogramma Patiëntveiligheidsprogramma Sector Geestelijke Gezondheidszorg Contouren programma 2008 2011 22 november 2007 Vereniging GGZ Nederland Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Focus op Risico s en Kansen. HKZ 10 november 2015

Focus op Risico s en Kansen. HKZ 10 november 2015 Focus op Risico s en Kansen HKZ 10 november 2015 Wie ik ben: adviseur/trainer/ondernemer begeleiden bij kwaliteitsmanagement en certificering Qarebase advies/training moderne webapplicatie Qarebase Lead

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie