Quick scan geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick scan geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen"

Transcriptie

1 Quick scan geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen De corporatievoorraad in beeld en een indicatie van de vraag In opdracht van VWHR Hans van der Reijden Rene Schulenberg augustus 2009 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax Rapportnummer: P13020 v2

2

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING I 1 INLEIDING 3 2 METHODE ANALYSE BRUIKBAARHEID EN AANVULLINGEN OP HET GEGEVENSBESTAND METHODE 6 3 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD NULTREDENWONINGEN ROLSTOELGESCHIKTHEID EN DE AANPASBAARHEID 10 4 VRAAG EN AANBOD BEVOLKINGSONTWIKKELING DE VRAAG NAAR NULTREDEN- EN AANPASBARE WONINGEN VERGELIJKING VRAAG EN AANBOD 18 R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

4

5 INLEIDING 1 Samenvatting Er is in opdracht van de regio een quick scan uitgevoerd naar de geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met beperkingen. Ook is een indicatieve analyse gemaakt van de vraag naar specifieke woningen voor de toekomst. Met betrekking tot het aanbod en de vraag onderscheiden we in deze korte studie twee typen woonvormen. Nultredenwoningen: Een nultredenwoning is een woning die traploos te bereiken is, en waar alle primaire voorzieningen (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) gelijkvloers liggen. De woning ligt op de begane grond, of is per lift bereikbaar. Een nultredenwoning kan een benedenwoning, appartement met lift, bungalow, patiowoning of eengezinswoning zijn met alle primaire ruimtes op de begane grond. Rolstoelgeschikte/aanpasbare woningen: Een aanpasbare woning is een nultredenwoning die tegen geringe kosten (< euro) rolstoelgeschikt te maken is. Het kan gaan om een nultredenwoning of om eengezinswoningen (in dat geval moet een traplift worden geplaatst). De woning is voldoende groot om de primaire ruimtes (woonkamer, hoofdslaapkamer, badkamer, toilet en keuken) rolstoelgeschikt te maken of is volgens Woonkeur gebouwd. Op basis van deze twee woningtypen is het aanbod in beeld gebracht. Uiteraard kunnen er theoretisch meerder woningtypen in de regio geschikt gemaakt worden voor mensen met beperkingen. Het gaat in deze korte scan echter alleen om woningen die voor mensen met een rollator (nultreden) of voor mensen met een rolstoel tegen geringe kosten kunnen worden aangepast. In potentie zijn er meerdere met name eengezinswoningen geschikt te maken. Het aanbod Het aanbod van de twee typen woningen in de regio is bepaald aan de hand van een analyse van corporatiebestanden met woningkenmerken. Hierbij kon op basis van de woningkenmerken bepaald worden wat de kans was of de woning een nultredenwoning is of een aanpasbare woning (rolstoelgeschikt). Hierbij moest soms ook gebruik gemaakt worden van ervaringscijfers die de kans op nultreden dan wel aanpasbaar geven op basis van woningkenmerken. Het resultaat van de analyse is dat niet alle gemeenten in de regio een gelijk aandeel nultreden- en aanpasbare (rolstoelgeschikte) woningen hebben. Dit aandeel is bijvoorbeeld hoger in gemeenten met een relatief jonge voorraad en een relatief groter aandeel meergezinswoningen. De vraag De vraag naar nultreden- en aanpasbare woningen (rolstoelgeschikt) is niet in alle gemeenten even groot. De behoefte is in deze quick scan bepaald op basis van R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

6 kengetallen. In alle gemeenten neemt deze vraag echter toe als gevolg van vergrijzing. De vraag en het huidige aanbod De vraag kan uiteraard afgezet worden tegen het aanbod. Omdat de behoefte de gehele gemeente betreft is op basis van kengetallen ook het aanbod in de nietcorporatievoorraad bepaald. Opgemerkt dient te worden dat de gebruikte methode alleen een indicatie geeft van zowel vraag als aanbod. Wanneer we de gevonden vraag en het aanbod met elkaar confronteren is te concluderen dat er in regio als totaal geen tekorten lijken te ontstaan. Dit is echter niet voor alle gemeenten het geval. De ene gemeente heeft namelijk nu al een tekort en ziet dat tekort als gevolg van de toenemende vergrijzing groter worden. Gemeenten met een substantieel tekort aan nultredenwoningen zijn Kaag en Braasem, Katwijk (vanaf ), Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten. Een substantieel tekort aan rolstoelgeschikte woningen zien we in nagenoeg geen enkele gemeente ontstaan. We gaan er bij deze theoretische vergelijking tussen vraag en aanbod van uit dat de distributie van de woningen ook goed verloopt. We gaan er dan dus van uit dat de geschikte woningen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de doelgroep. Indicatie tekort en overschot per gemeente (aantal woningen) KAAG EN BRAASSEM 2009 HILLEGOM 2009 KATWIJK 2009 LEIDEN 2009 LEIDERDORP 2009 LISSE 2009 NOORDWIJK 2009 NOORDWIJKERHOUT 2009 OEGSTGEEST 2009 < tekort overschot > TEYLINGEN 2009 VOORSCHOTEN 2009 Rolstoel geschikt (aanpasbaar) Overig nultreden ZOETERWOUDE 2009

7 INLEIDING 3 1 Inleiding Holland Rijnland heeft RIGO gevraagd om de samenstelling van de woningvoorraad in beeld te brengen waar het gaat om de geschiktheid en aanpasbaarheid voor mensen met beperkingen. Het doel is een quick scan te maken van de geschiktheid van de woningvoorraad voor deze groep mensen. Hiermee kan een beeld gegeven worden van de aantallen geschikte woningen en kan tevens de verdeling over de regio in beeld gebracht worden. RIGO heeft op basis van beschikbaar gestelde gegevensbestanden allereerst een analyse gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om de geschiktheid en aanpasbaarheid in beeld te brengen. De uiteindelijk gevolgde methodiek en de gemaakte keuzes hierbij zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Na het bepalen van de geschiktheid en aanpasbaarheid van de corporatievoorraad zijn de resultaten geanalyseerd. De resultaten van de analyse zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is een indicatie gegeven van de vraag naar specifieke woonvormen en de verhouding met het aanbod. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

8

9 METHODE 5 2 Methode 2.1 Analyse bruikbaarheid en aanvullingen op het gegevensbestand Het bestand zoals aangeleverd door de regio is allereerst geanalyseerd op bruikbaarheid. Het bestand geeft een overzicht van het totaal aan corporatiewoningen in de regio. Voor de analyse is een aantal woninggegevens noodzakelijk. De relevante gegevens en de kwaliteit hiervan zijn samengevat in onderstaande tabel. Relevante gegevens per woning Postcode; huisnummer; X,Y coördinaat Woningtype Aantal kamers Inhoud woning m3 Totaal woonoppervlak in m2 Oppervlakte woonkamer Oppervlakte slaapkamers Oppervlak doucheruimte Bouwjaar Woonlaag Aantal sterren Kwaliteit Van (20%) woningen is geen postcode of straatnaam bekend. Ook het x,y-coördinaat is hier niet voorhanden Zeer goed. Voor alle woningen is het woningtype aangegeven Goed Goed Goed Goed Goed Niet aanwezig Voor 40% van de woningen is het bouwjaar niet bekend. Dit is door RIGO aangevuld. Goed Slechts bij een deel van de woningen is het aantal sterren aangegeven. 55+ label Slechts bij een deel (minderheid) van de woningen is aangegeven of de woning al of geen 55+ label heeft. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

10 6 METHODE Aanvulling van het bestand met bouwjaar Het bouwjaar is voor een groot deel van de woningen niet bekend. Hierom is gebruik gemaakt van aanvullende bestanden van Geomarktprofiel. Deze gegevens geven de bouwperiode aan van het betreffende adres. Op basis van de ligginggegevens is dus het bouwjaar toegevoegd. Voor een klein deel van de woningen was ook op basis van de externe bron geen bouwjaar bekend. Hierom is op basis van de omliggende woningen een inschatting gemaakt. Uiteindelijk bleek voor 6,2% van de voorraad geen bouwjaar bepaald te kunnen worden omdat hier ook ligginggegevens ontbraken om de naastgelegen woningen te kunnen zien. Methode Aandeel woningen Aanwezig in bestand corporaties 59,8% Via bestand Geomarktprofiel; gekoppeld aan bestand 31,6% Op basis van bouwperiode naastliggende woningen ingeschat 2,4% Niet in te schatten door ontbreken ligginggegevens 6,2% 2.2 Methode Met behulp van het databestand zijn er twee methoden om de geschiktheid van de woningvoorraad te bepalen: meten en inschatten. Ten behoeve van het in beeld brengen van de gehele corporatievoorraad in de regio is een combinatie van deze methoden gebruikt. In onderstaande tabel is de methode schematisch weergegeven. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op deze methode en de gebruikte definities. Methode kenmerk Nultreden Sterrensysteem corporatie Nultreden is 1 of meer sterren Meting van kenmerken woningen zoals opgenomen in databestand Ingeschat op basis van kengetallen. Type woning wordt afgezet tegen ervaringsgetallen Oppervlak woonruimten, woningtype, woonlaag, aanwezigheid lift Typering woning a.d.h.v. bouwjaar, inhoud van de woning en woningtype Aanpasbaar Sterrensysteem corporatie en 55+ label Rolstoelgeschikt is 3 of meer sterren of 55+ label Meting van kenmerken woningen zoals opgenomen in databestand Oppervlak woonruimten, woningtype, woonlaag, aanwezigheid lift Type woning wordt afgezet tegen ervaringsgetallen Typering woning a.d.h.v. bouwjaar, inhoud van de woning en woningtype

11 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 7 3 De geschiktheid van de corporatievoorraad 3.1 Nultredenwoningen Definitie nultredenwoning Een nultredenwoning is een woning die traploos te bereiken is, en waar alle primaire voorzieningen (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) gelijkvloers liggen. De woning ligt op de begane grond, of is per lift bereikbaar. Een nultredenwoning kan een benedenwoning, appartement met lift, bungalow, patiowoning of eengezinswoning zijn met alle primaire ruimtes op de begane grond. Samenvatting methode Op basis van de gegevensbestanden kon voor de appartementen en benedenwoningen bepaald worden of het om een nultredenwoning ging (58% van de voorraad). Het gaat hier dus om een feitelijke meting. Deze meting is gedaan op basis van gegevens over het woningtype, aantal bouwlagen, de woonverdieping en het al of niet aanwezig zijn van een lift. Slechts voor woningen (3% van de voorraad) kon direct gebruik gemaakt worden van het aantal sterren zoals enkele corporaties opgenomen hebben in de bestanden. Voor de eengezinswoningen waarvoor een feitelijke meting niet gelukt is (38% van de voorraad), is op basis van een aantal woningkenmerken (eengezins/meergezins, inhoud en bouwjaar) een kans berekend. Deze kansen zijn berekend op basis van kengetallen uit de Kwantitatieve Woning Registratie (KWR) van VROM (zie ook hoofdstuk 1). Deze kansen lopen van 0 tot 100 procent. Voor een deel van de totale corporatievoorraad (4%) kon voor de eengezinswoningen ook geen kans berekend worden. De oorzaak hiervan is dat het bouwjaar en/of de inhoud van de woning niet bekend was. De bouwperiode kon ook niet achterhaald kon worden omdat hier ook ligginggegevens ontbraken. Deze categorie is als onbekend opgenomen in de resultaten. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

12 8 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD Figuur 1 Samenstelling van de corporatievoorraad Bouwperiode Woningtype Resultaten Van de totale corporatievoorraad in de regio van bijna woningen is 41% een nultredenwoning. Dit aandeel is gebaseerd op een groot aandeel tellingen (36%). Binnen de voorraad eengezinswoningen is daarnaast voor een deel van de woningen een kans bepaald die aangeeft dat deze ook nultredenwoningen kunnen zijn. Dit komt neer op totaal 5% van de totale corporatievoorraad (zie ook figuur 2 en tabel 1). Verschillen per gemeente in aandeel nultredenwoningen Voor de gehele regio geldt dat 41% van de corporatiewoningen een nultredenwoning betreft. Dit aandeel verschilt sterk per gemeente: het varieert van 21% (Teylingen) tot 53% (Hillegom). Opgemerkt dient te worden dat het in met name Teylingen en Lisse bij een deel van de voorraad niet bekend is of het om een nultredenwoning gaat. Dit is in figuur 2, tabel 1 en figuur 3 aangegeven met twijfel. De verschillen in aandeel nultredenwoningen hangt samen met de leeftijd en de opbouw van de corporatievoorraad. Zo is in een gemeente met een jonge voorraad en relatief veel meergezinswoningen (gelijkvloers) het aandeel nultredenwoningen hoger. Dit is bijvoorbeeld het geval in Hillegom. Andersom is in een gemeente als Noordwijk met weinig meergezinswoningen en een oude voorraad (geen lift) het aandeel nultredenwoningen laag.

13 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 9 In absolute zin staan in Leiden, Katwijk en Leiderdorp de meeste nultredenwoningen. Dit hangt uiteraard direct samen met de omvang van de voorraad aldaar. Wanneer we echter kijken naar het aandeel nultredenwoningen van de totale corporatievoorraad scoort Leiden gemiddeld. Ondanks een hoger aandeel meergezinswoningen wordt dit voor een belangrijk deel verklaard doordat het om oudere voorraad gaat (woningen zonder lift). Figuur 2 Aandeel nultredenwoningen binnen de corporatievoorraad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TOTAAL REGIO nultrede meting HILLEGOM KAAG EN BRAASSEM KATWIJK nultrede ingeschat twijfel niet nultrede LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tabel 1 Aantal en aandeel nultredenwoningen (corporatievoorraad) Aantal woningen van corporaties gebruikt voor: Resultaat: Nultreden(aantal) Nultreden(aandeel) Gemeente: meting ingeschat twijfel* totaal meting ingeschat totaal meting ingeschat totaal twijfel* HILLEGOM % 6% 53% 0% KAAG EN BRAASSEM % 11% 28% 0% KATWIJK % 4% 45% 1% LEIDEN % 3% 41% 0% LEIDERDORP % 6% 50% 1% LISSE % 3% 43% 24% NOORDWIJK % 8% 28% 0% NOORDWIJKERHOUT % 8% 36% 1% OEGSTGEEST % 6% 40% 7% TEYLINGEN % 6% 21% 13% VOORSCHOTEN % 4% 31% 3% ZOETERWOUDE % 6% 30% 0% TOTAAL REGIO % 5% 41% 4% *Onvoldoende woningkenmerken in bestand opgenomen om een meting of inschatting uit te voeren. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

14 10 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD Figuur 3 Aantal nultredenwoningen (corporatievoorraad) 3.2 Rolstoelgeschiktheid en de aanpasbaarheid Op basis van de al bestaande gegevens is regiobreed nagenoeg geen beeld te verkrijgen van de rolstoelgeschiktheid van de (nultreden-)woningen. Er is uiteraard wel het sterrensysteem geïntroduceerd. Dit is echter nog maar voor een zeer klein deel van de voorraad voldoende beschikbaar. Zo zijn slechts 388 woningen als rolstoelgeschikt/doorgankelijk aangeduid (3 of meer sterren). Op basis van alleen de woningkenmerken zoals opgenomen in de bestanden is geen classificatie te maken met het sterrensysteem. Hiervoor zijn individuele bouwtekeningen noodzakelijk. Daarom is om een beeld te krijgen van de geschiktheid voor rolstoelen gebruik gemaakt van een inschattingsmethode die de aanpasbaarheid van de woning voor rolstoelgebruik bepaalt.

15 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 11 Definitie aanpasbare woning 1 Een aanpasbare woning is een woning die tegen geringe kosten (< euro) rolstoelgeschikt te maken is. Het kan gaan om een nultredenwoning of om een eengezinswoning (in dat geval moet een traplift worden geplaatst). De woning is voldoende groot om de primaire ruimtes (woonkamer, hoofdslaapkamer, badkamer, toilet en keuken) rolstoelgeschikt te maken of is volgens Woonkeur gebouwd. Methode De aanpasbaarheid van de nultredenwoning wordt bepaald aan de hand van gegevens over oppervlakten van woonkamer, hoofdslaapkamer, badkamer, toilet en keuken en de totale inhoud van de woning. Ook wordt gekeken of de woning een 55+ label heeft of 3 sterren of meer. Indien bovenstaande meting niet mogelijk is als gevolg van onvoldoende gegevens is een inschatting gemaakt. Deze wordt gedaan op basis van een aantal woningkenmerken (eengezins/meergezins, inhoud en bouwjaar). Er wordt een kans berekend. Deze kansen zijn berekend op basis van kengetallen uit de Kwantitatieve Woning Registratie (KWR) van VROM. Resultaten Van de eerder bepaalde nultredenwoningen is een deel aanpasbaar of reeds aangepast. Wanneer we de inschattingsmethode gebruiken komen we op een totaal van 5% van de voorraad dat uit aanpasbare woningen bestaat. Dit zijn dus alleen nultredenwoningen die volgens de schattingsmethode tegen geringe kosten rolstoelgeschikt te maken zijn. Verschillen per gemeente in aandeel aanpasbare woningen Het aandeel aanpasbare woningen in een gemeente is sterk afhankelijk van het aandeel nultredenwoningen aangezien het hier om een deelverzameling gaat. In de kansberekening speelt ook hier de leeftijd en het woningtype van de woning een rol. Het aandeel aanpasbare woningen is het hoogst in Hillegom, Katwijk en Leiderdorp. Het is het laagst in Teylingen, Zoeterwoude, Lisse en Noordwijk (2% van de voorraad). voetnoot 1 In strikte zin gaat het in deze rapportage om een aanpasbare woning zoals vermeld in de definitie of een woning die al rolstoelgeschikt is. Bij die laatste categorie gaat het echter maar om 388 woningen waarvan met zekerheid te zeggen is dat deze rolstoelgeschikt zijn (3 sterren of meer). Deze zijn uiteraard meegeteld met de aanpasbare woningen. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

16 12 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD Tabel 2 Aantal en aandeel nultrede- en aanpasbare woningen (rolstoelgeschikt) voorraad onbekend* Nultreden Aanpasbaar Gemeente: totaal aantal % totaal aantal % totaal aantal % totaal HILLEGOM % % % KAAG EN BRAASSEM % % 54 3% KATWIJK % % 522 7% LEIDEN % % 811 4% LEIDERDORP % % 391 7% LISSE % % 111 2% NOORDWIJK % % 39 2% NOORDWIJKERHOUT % % 86 5% OEGSTGEEST % % 216 8% TEYLINGEN % % 94 2% VOORSCHOTEN % % 117 5% ZOETERWOUDE % % 31 2% TOTAAL REGIO % % % Figuur 4 Aandeel aanpasbare en aangepaste woningen binnen de corporatievoorraad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TOTAAL REGIO HILLEGOM KAAG EN BRAASSEM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP aanpasbaar niet-aanpasbaar onbekend niet-nutrede Totaal nultrede LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 DE GESCHIKTHEID VAN DE CORPORATIEVOORRAAD 13 Figuur 5 Aantal nultreden- en aanpasbare woningen (corporatievoorraad) R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

18

19 VRAAG EN AANBOD 15 4 Vraag en aanbod 4.1 Bevolkingsontwikkeling De vraag naar nultredenwoningen en aanpasbare woningen (rolstoelgeschikt) is in belangrijke mate afhankelijk van de bevolkingsontwikkeling. Met name de groep ouderen is hierbij van belang. Zowel de groep jaar als 75 jaar en ouder neemt in absolute zin toe in de regio. Dit fenomeen doet zich in alle regiogemeenten voor (figuur 7). Figuur 6 Prognose aantal inwoners 65 jaar en ouder in de regio jaar Bron: CBS bewerking RIGO R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

20 16 VRAAG EN AANBOD Figuur 7 Prognose aantal inwoners 65 jaar en ouder per gemeente HILLEGOM KAAG EN BRAASSEM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHO UT OEGSTGEEST TEYLINGEN ZOETERWOUDEVOORSCHOTEN jaar 75+ Bron: CBS bewerking RIGO

21 VRAAG EN AANBOD 17 Figuur 8 Procentuele groei van de groep 65 jaar en ouder tussen 2009 en 4.2 De vraag naar nultreden- en aanpasbare woningen Methode: vraag op basis van kengetallen De veel gebruikte AAK-kengetallen zijn gebaseerd op een gemiddelde wijk in Nederland met inwoners. In deze gemiddelde wijk is een behoefte aan zorgwoningen bepaald. De bevolkingssamenstelling in Holland Rijnland is niet representatief voor de rest van het land en is ook aan verandering onderhevig. Vandaar dat RIGO de kengetallen leeftijd- en doelgroepspecifiek heeft gemaakt. We hebben het in deze quick scan over woningen die nodig zijn voor de opvang van mensen die (nog) zonder zorg kunnen en willen wonen, maar alleen in een voor hen geschikte woning. Ouderen verhuizen vaak ook uit voorzorg naar een aanpasbare woning, vanwege de zekerheid dat men in de woning ook in de toekomst kan blijven wonen. Ook zijn er uiteraard jongeren in een rolstoel, die zich prima zelfstandig kunnen redden, maar dan wel in een rolstoelgeschikte woning. In onze methode kijken we dus ook naar de ontwikkeling van de bijvoorbeeld deze groep jongeren. Op basis van bestaande bronnen het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek van het SCP is door RIGO geraamd hoeveel rolstoelgebruikers er in de verschillende leeftijdsklassen zijn. Via deze weg is gekomen tot leeftijdsspecifieke kengetallen. Het resultaat hiervan staat weergegeven in de volgende tabel. R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

22 18 VRAAG EN AANBOD Tabel 3 Kengetallen specifiek geschikte woningen per inwoners in een bepaalde leeftijdsklasse Rolstoelgeschikt 2 Nultredenwoningen < Bron: RIGO / AAK De kengetallen leveren een minimum aantal benodigde woningen. Hierbij geldt dat het uiteraard wenselijk is dat er zo veel mogelijk woningen rolstoelgeschikt of aanpasbaar zijn. Dan wordt immers de kans vergroot dat zodra mensen met beperkingen te maken krijgen, zij al in een dergelijke woning wonen en niet hoeven te verhuizen als gevolg van de beperkingen. Opmerking bij de methode: Er zijn meerdere methoden om de vraag naar zorgwoningen in beeld te brengen. Er is hier gelet op de beschikbare tijd gekozen voor de hierboven aangegeven kengetallenmethode. Om een goede analyse te maken van de behoefte in samenhang met het aanbod zijn ook analyses nodig van onder meer het Woononderzoek, bevolkingsprognoses en gegevens over wie waar woont (of een inschatting). Hiermee kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het feit dat niet alle nultredenwoningen ook beschikbaar zijn voor de doelgroep. En anderzijds dat een deel van de voorraad in de toekomst geschikt zal zijn voor de aldaar wonende potentiële doelgroep. De hier gebruikte kengetallenmethode dient daarom als een indicatieve methode gezien te worden. Uitkomsten Wanneer we de methodiek om de indicatieve vraag in beeld te brengen toepassen op de regio is een stijgende vraag naar zowel nultreden- als rolstoelgeschikte woningen vast te stellen. Dit is uiteraard niet verwonderlijk gelet op de groei van het aantal ouderen in alle gemeenten. In totaal gaat het om een toenemende vraag van meer dan nultredenwoningen en een extra vraag van 870 rolstoelgeschikte woningen. Tabel 4 Ontwikkeling van behoefte aan specifieke zelfstandige woonruimten; regio toename Nultreden Rolstoelgeschikt voetnoot 2 Inclusief de diverse vormen van verzorgd wonen en exclusief beschermde woonvormen.

23 VRAAG EN AANBOD 19 Figuur 9 Ontwikkeling van behoefte aan specifieke zelfstandige woonruimten KAAG EN BRAASSEM Rolstoelgeschikt Nultrede HILLEGOM Rolstoelgeschikt Nultrede KATWIJK Rolstoelgeschikt Nultrede LEIDEN Rolstoelgeschikt Nultrede LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKE RHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTE N ZOETERWOU DE Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede Rolstoelgeschikt Nultrede R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

24 20 VRAAG EN AANBOD 4.3 Vergelijking vraag en aanbod Zoals hiervoor al vermeld is door middel van de gebruikte methode een indicatieve vergelijking van de vraag met het aanbod mogelijk. In hoofdstuk 3 is het aanbod aan nultreden- en aanpasbare woningen beschreven. Een belangrijk knelpunt bij deze vergelijking is het feit dat de geraamde behoefte de gehele gemeente betreft terwijl met behulp van de corporatiegegevens alleen het specifieke aanbod van de corporatie in beeld is gebracht. Er is dus nog geen rekening gehouden met het aantal nultredenwoningen in de koopvoorraad. Om ook voor de koopvoorraad een beeldt te krijgen van het aandeel nultredenwoningen is gebruik gemaakt van kengetallen. Deze zijn gebaseerd op ervaringsgegevens waarbij een onderscheid naar eengezins- en meergezinskoopwoningen is gemaakt. In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven. Tabel 5 Inschatting woningtypen niet-corporatiewoningen nultreden aanpasbaar nultreden aanpasbaar KAAG EN BRAASSEM HILLEGOM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE REGIO Bron: Syswof en RIGO % 4% % 4% % 5% % 5% % 5% % 4% % 5% % 4% % 5% % 4% % 4% % 4% % 5% Nu we voor zowel de corporatiesector (hoofdstuk 3) als de overige woningvoorraad een beeld hebben van het aantal nultreden- en aanpasbare woningen kunnen we een vergelijking maken met de verwachte vraag. Dit hebben we gedaan voor de huidige situatie en voor de jaren en. In de volgende grafiek en tabellen is een indicatie gegeven van de overschotten en tekorten. Bij de interpretatie van de overschotten en tekorten is een drietal aandachtspunten van belang. 1) Zoals reeds vermeld is de vraag gebaseerd op kengetallen en de bevolkingsprognose. De werkelijke vraag is niet bekend.

25 VRAAG EN AANBOD 21 2) We hebben geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van de voorraad. Niet alle nultredenwoningen zijn in werkelijkheid beschikbaar voor de doelgroep. 3) We vergelijken de vraag naar rolstoelgeschikte woningen met de aanpasbare woningen (voor rolstoelgebruik). Een deel van de gevonden aanpasbare woningen is op dit moment (nog) niet rolstoelgeschikt. Resultaten vraag en aanbod Wanneer we de vraag en het aanbod vergelijken is te zien dat er regiobreed geen tekort lijkt te ontstaan aan zowel nultreden- als aanpasbare woningen. Dit is echter niet voor alle gemeenten het geval. De ene gemeente heeft namelijk nu al een tekort en ziet dat tekort als gevolg van de toenemende vergrijzing groter worden. Gemeenten met een substantieel tekort aan nultredenwoningen zijn Kaag en Braasem, Katwijk (vanaf ), Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten. Een substantieel tekort aan rolstoelgeschikte woningen zien we in nagenoeg geen enkele gemeente ontstaan. Figuur 10 Ontwikkeling van tekort en overschot per gemeente (indicatief) KAAG EN BRAASSEM 2009 HILLEGOM 2009 KATWIJK 2009 LEIDEN 2009 LEIDERDORP 2009 LISSE 2009 NOORDWIJK 2009 NOORDWIJKERHOUT 2009 OEGSTGEEST 2009 < tekort overschot > TEYLINGEN 2009 VOORSCHOTEN 2009 Rolstoel geschikt (aanpasbaar) Overig nultreden ZOETERWOUDE 2009 R I G O R e s e a r c h e n A d v i e s B V

26 22 VRAAG EN AANBOD Tabel 5 Tekort en overschot per gemeente 2009 (cijfers) Vraag 2009 Aanbod (huidig) Overschot/tekort Rolstoel- Ov erig totaal Aanpasbaar Aanpasbaar ov erig nultrede ov erig totaal totaal onbekend Rolstoel- Ov erig Totaal geschikt Nultreden nultreden (corporatie) (koopsector) (corporatie) nultreden nultreden nultreden (corporatie) geschikt Nutreden Nultreden (aanpasbaar) (koopsector) (corporatie) (koopsector) KAAG EN BRAASSEM HILLEGOM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE REGIO Tabel 6 Tekort en overschot per gemeente 2020 (cijfers) Vraag 2020 Aanbod (huidig) Overschot/tekort Rolstoel- Ov erig totaal Aanpasbaar Aanpasbaar ov erig nultrede ov erig totaal totaal onbekend Rolstoel- Ov erig Totaal geschikt Nultreden nultreden (corporatie) (koopsector) (corporatie) nultreden nultreden nultreden (corporatie) geschikt Nutreden Nultreden (aanpasbaar) (koopsector) (corporatie) (koopsector) KAAG EN BRAASSEM HILLEGOM KATWIJK LEIDEN LEIDERDORP LISSE NOORDWIJK NOORDWIJKERHOUT OEGSTGEEST TEYLINGEN VOORSCHOTEN ZOETERWOUDE REGIO

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

WOONVISIE. Analyse. Inhoud

WOONVISIE. Analyse. Inhoud WOONVISIE Analyse Inhoud 1: Inleiding pag. 2 2: Ontwikkelingen in wet- en regelgeving (volgt nog) 3: Trends op het gebied van wonen pag. 3 4: Huidige situatie op de woningmarkt pag. 5 5: Bevolkings- en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Taakstellend bouwen. een hele opgave! www.deventer.nl

Rekenkamercommissie. Taakstellend bouwen. een hele opgave! www.deventer.nl Rekenkamercommissie Taakstellend bouwen een hele opgave! www.deventer.nl Taakstellend bouwen Een hele opgave! COLOFON Rekenkamercommissie: Leden: Voorzitter: dhr. H.O. Bulthuis dhr. B. Eindhoven mw. H.

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Sector Kennis & Beleidsevaluatie Contactpersoon: Drs. G. Biermann Augustus 2006 Rapportnummer: 93000 RIGO Research

Nadere informatie

Woongedrag en woonwensen jongeren

Woongedrag en woonwensen jongeren Woongedrag en woonwensen jongeren 2014 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk maken van grote

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel II - Woningcorporaties ING Economisch Bureau Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Scheiden wonen zorg maakt verdere samenwerking met zorginstellingen

Nadere informatie

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT Stec Groep B.V. Hans van den Moosdijk en Frans Wittenberg 4 december 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Samenvoegen koopwoningen

Samenvoegen koopwoningen Samenvoegen koopwoningen Krimp in Zeeuws-Vlaanderen Auteurs: Geert Claessens en Ritske Dankert (Companen) Rotterdam, oktober 2011 Dit is een publicatie van de SEV. U kunt SEV-publicaties downloaden op

Nadere informatie

Betaalbaarheid wonen in beeld

Betaalbaarheid wonen in beeld Stadsregio Arnhem Nijmegen Betaalbaarheid wonen in beeld 30 augustus 2014 DATUM 30 augustus 2014 TITEL Betaalbaarheid wonen in beeld ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Stadsregio Arnhem Nijmegen Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES Een pilotstudie naar de technische uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het anoniem koppelen van records

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt

De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Marc Francke 2014-05 Augustus 2014 De invloed van corporatieverkopen op de koopwoningmarkt Frans Schilder 1 Johan Conijn

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn 2013-09 April 2013 Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school Goed toeven in een dorp zonder Leefbare zonder Leefbare zonder basis Een analyse van verschillen tussen met een basis, zonder een basis en met een recent gesloten basis Colofon Leefbare zonder basis. Een

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie