Rapportage Meldpunt Verspilling in de zorg - I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Meldpunt Verspilling in de zorg - I"

Transcriptie

1

2 Rapportage Meldpunt Verspilling in de zorg - I Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Leeswijzer Algemeen beeld meldingen Verspilling in de zorg Typering melder Typering meldingen Verspilling in de curatieve zorg... 7 Inhoud van de meldingen Verspilling in de langdurige zorg Inhoud van de meldingen Verspilling van genees- en hulpmiddelen Geneesmiddelen Inhoud van de meldingen Hulpmiddelen Inhoud van de meldingen Verspilling bij andere partijen Onderzoeksverantwoording Werkwijze categorisering Ordeningskader Oplossingen Telwijze Deze rapportage is een bijlage bij de Tweede Kamer brief Analyse meldingen over verspilling in de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Programma Aanpak verspilling in de zorg, september 2013.

3 1. Inleiding Het landelijk Meldpunt Verspilling (www.verspillingindezorg.nl) is geopend op 25 mei jongstleden. In drie maanden tijd zijn er via dit meldpunt reacties ontvangen. Het Programmateam Aanpak verspilling in de zorg heeft de meldingen die tot 1 augustus 2013 zijn binnengekomen gecategoriseerd en verwerkt tot een kwantitatieve analyse, waarvan deze rapportage het resultaat is. De rapportage geeft een beeld wie de melders zijn, wat de inhoud van de meldingen is (welke vormen van ervaren verspilling zijn genoemd) en schetst voorbeelden van aangedragen oplossingen. De meldingen zijn ongecorrigeerd op waarheid of inhoud weergegeven en zo omschreven als de melder dit heeft gedaan. De drie themaprojecten van het Programma Aanpak verspilling in de zorg gebruiken de meldingen om samen met de betrokken veldpartijen actieplannen op te stellen en uit te voeren om zo de verspilling aan te pakken. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de melders en de meldingen in het algemeen. Daarna volgen hoofdstukken over verschillende onderdelen van de zorg waarover verspilling is gemeld. Hoofdstuk 3 gaat in op meldingen over de curatieve zorg en hoofdstuk 4 op meldingen over de langdurige zorg. Omdat veel meldingen genees- en hulpmiddelen betreffen, is hierover een apart hoofdstuk opgenomen. Bij dit dwarsdoorsnijdende thema komen meldingen uit alle sectoren terug. Daarna volgt hoofdstuk 6 met meldingen over andere partijen die een rol in de zorg spelen. De categorisering en verwerking van de meldingen heeft plaatsgevonden met een ordeningskader. Op deze manier zijn ook de vele open antwoorden gecategoriseerd. Dit ordeningskader vormt de leidraad van deze rapportage. In hoofdstuk 7 over de onderzoeksverantwoording staat een toelichting op de werkwijze en het ordeningskader. Elk hoofdstuk geeft eerst aan waar de verspilling plaats vindt volgens de melders. Dan volgt de inhoud van de melding: wat wordt gemeld. Dit is uitgesplitst naar de zes hoofdcategorieën van het ordeningskader. Vervolgens is aangegeven welke verspilling het meest wordt gemeld. Dit zijn subcategorieën van de hoofdcategorieën in het ordeningskader. Bij de afbeeldingen is aan de kleur te zien welke hoofdcategorie en subcategorieën bij elkaar horen. Sommige meldingen gaan over meerdere verspillingsoorzaken of verspillingsplaatsen. Om ervoor te zorgen dat er geen inhoud van meldingen verloren gaat, worden deze meldingen daarom op meerdere plaatsen meegenomen. 2

4 2. Algemeen beeld meldingen Verspilling in de zorg Tussen 25 mei en 1 augustus 2013 zijn in totaal meldingen binnen gekomen via het Meldpunt Verspilling (www.verspillingindezorg.nl). Na analyse blijkt 83% van deze meldingen bruikbaar. In het vervolg van deze rapportage zijn de bruikbare meldingen geanalyseerd. Totaal aantal meldingen tot 1 augustus 2013 Ontvangen meldingen 100% Waarvan niet bruikbaar* 11% Waarvan niet te verwerken** 6% 917 Totaal bruikbare meldingen 83% * Bij de niet-bruikbare meldingen geeft de melder geen verspilling en ook geen oplossing aan, alleen (een deel van) de persoonskenmerken. Ook betreft dit de meldingen waar bij de eerste vraag over wat voor verspilling men wil melden, de antwoordoptie ander type verspilling is gekozen zonder iets in te vullen. ** Bij de niet te verwerken meldingen heeft de melder wel persoonskenmerken ingevuld én aangegeven dat men verspilling van geneesmiddelen, van hulpmiddelen, binnen een zorgverleningtraject of binnen een organisatie heeft ervaren. Toelichting over waar en wat voor verspilling het concreet gaat ontbreekt. 2.1 Typering melder Van de melders is 61% vrouw en 39% man. Tabel 1 toont de leeftijdsverdeling. Ondanks het aanzienlijke deel jarigen, zijn ook de andere (volwassen) leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd. Bij iedere melding wordt naast geslacht en leeftijd ook gevraagd aan de melders in welke hoedanigheid zij de ervaren verspilling melden, zie tabel 2. Wie zich niet herkent in de antwoordcategorieën, kan anders invullen. Na analyse blijkt dat de melder daar vooral een specifieke relatie met de patiënt/cliënt aangeeft, bijvoorbeeld als familielid van een patiënt/cliënt. Ook veel gepensioneerde zorgverleners maken gebruik van de anders -categorie. 3

5 De melders vormen een brede afspiegeling van de samenleving qua geslacht, leeftijd en hoedanigheid. Hieruit kan geconstateerd worden dat het Meldpunt Verspilling een gevarieerd publiek bereikt en aanspreekt, dat wil meedenken om de door hen ervaren verspilling in de zorg aan te pakken. 2.2 Typering meldingen De meldingen die bij het Meldpunt Verspilling zijn binnengekomen zijn van uiteenlopende aard. In tabel 3 is te zien dat ongeveer de helft van de meldingen de curatieve zorg betreft, inclusief meldingen over genees- en hulpmiddelen. Ongeveer de helft van de meldingen over de curatieve zorg gaan over genees- en hulpmiddelen. Opvallend is het hoge percentage meldingen over genees- en hulpmiddelen, respectievelijk 26% van de meldingen over curatieve zorg, 9% van de meldingen over langdurige zorg en 9% van de meldingen over andere partijen. In de verdere analyse wordt daarom onderscheid gemaakt tussen meldingen die de algemene curatieve en langdurige zorg betreffen en meldingen die specifiek over genees- en hulpmiddelen gaan. Ook de meldingen over andere partijen, te weten: politiek en bestuur, toezicht, uitvoeringsorganisaties en zorgverzekeraars zijn apart weergegeven. Bij niet in te delen meldingen geeft de melder niet aan waar de betreffende verspilling plaats vindt. Deze meldingen worden meegenomen bij het opstellen van de actieplannen, maar zijn in deze rapportage niet apart geanalyseerd. 4

6 De gemelde verspilling is onderverdeeld in zes hoofdcategorieën en 28 subcategorieën. Deze categorieën worden toegelicht in de onderzoeksverantwoording in hoofdstuk 7. Uit tabel 4 blijkt dat een kwart van de meldingen gaat over de hoeveelheid zorg. Dit zijn meldingen die bijvoorbeeld gaan over onnodig dubbel verrichte diagnostiek, of het jaarlijks terugkerend audiogram terwijl de patiënt/cliënt chronisch doof is. Meldingen over het gebruik van zorgmiddelen (24%) gaan onder andere over het weggooien van ongebruikte geneesmiddelen en verspilling door de patiënt/cliënt, bijvoorbeeld no show bij een afspraak. De betaling van zorg betreft 20% van de meldingen. Hieronder vallen meldingen over te veel declareren, te dure zorg en fraude en oneigenlijk gebruik. In de begeleidende brief is toegelicht hoe wordt omgegaan met meldingen uit de categorie fraude en oneigenlijk gebruik. Bij het interpreteren van de meldingen blijft het overigens van belang aandacht te hebben voor het feit dat er sprake kan zijn van opzet. Nadere bestudering van meldingen kan betekenen dat deze alsnog aan de categorie fraude en oneigenlijk gebruik worden toebedeeld. Ongeveer 13% van de meldingen valt in de categorie aanpak zorgverlening. Meldingen over slechte samenwerking en informatie-uitwisseling vallen hier onder andere onder. De laatste twee hoofdcategorieën meldingen vormen management en bedrijfsvoering (12%) en de categorie systeem (6%). Bij management en bedrijfsvoering gaat het voornamelijk over administratieve rompslomp en de organisatie van het management. Bij systeem betreft het meldingen over het verzekeringspakket en het zorgsysteem. Opvallend is dat verspilling plaatsvindt in alle onderdelen van de zorg. Het volume (hoeveelheid èn gebruik) steekt er met bijna de helft van alle meldingen bovenuit. Ook de prijscomponent (betaling), de aanpak van de zorgverlening en het management en bedrijfsvoering van zorgverlenende organisaties zijn vaak genoemd. 5

7 In tabel 5 gaan we dieper in op de gemelde verspilling. Verspilling wordt het meest gemeld over onnodige zorg (21%), niet hergebruiken (15%) en te dure zorg (12%). Verderop in de rapportage geven we voorbeelden van deze verspilling. 6

8 3. Verspilling in de curatieve zorg Van de meldingen over de curatieve zorg heeft ongeveer de helft betrekking op genees- en hulpmiddelen. Vanzelfsprekend worden de apotheekhoudenden vaak genoemd als (een van de) veroorzakers, aangezien zij een sleutelpositie vervullen tussen voorschrijver en patiënt/cliënt. Ook in de huisartsenzorg en ziekenhuiszorg gaan veel meldingen over genees- en hulpmiddelen. Hier wordt in hoofdstuk 5 apart op ingegaan. De rest van de analyse in dit hoofdstuk is daarom exclusief de meldingen over verspilling van genees- en hulpmiddelen. Het percentage meldingen over de curatieve zorg, zonder genees- en hulpmiddelen, is 29% van het totaal aantal meldingen. De helft van de meldingen over de curatieve zorg (49%) komt van mensen die zichzelf omschrijven als patiënt/cliënt. Zorgverleners zijn met 23% ook behoorlijk vertegenwoordigd, burgers zijn 16% en mantelzorgers zijn 5% van de melders. In tabel 6 is de plaats van verspilling opgenomen. De meest genoemde plaats van verspilling is de ziekenhuiszorg (42%). Hoewel de GGZ een grote sector is in de curatieve zorg wordt daar weinig verspilling over gemeld. 55% van de meldingen gaat over curatieve zorg inclusief genees- en hulpmiddelen. Inhoud van de meldingen Bij de curatieve zorg valt op dat er veel meldingen gaan over de hoeveelheid zorg (zie tabel 7). Dit percentage (34%) ligt beduidend hoger dan bij de langdurige zorg (15%). Er zijn ook relatief veel meldingen over de betaling van de curatieve zorg (29%) en de aanpak van de zorgverlening (19%). Verspilling bij zorgmiddelen, management en bedrijfsvoering en het systeem komt minder terug. 7

9 29% van de meldingen over curatieve zorg exclusief genees- en hulpmiddelen. 29% van de meldingen gaat over curatieve zorg exclusief genees- en hulpmiddelen. 8

10 Als we inzoomen op de subcategorieën verspilling, in tabel 8, hebben veruit de meeste meldingen betrekking op onnodige zorg die is geleverd (26%). Men geeft hier vooral aan dat onnodige behandelingen of onderzoeken zijn gedaan of waar niet om is gevraagd. Een veel genoemd voorbeeld is het maken van onnodige foto s. Ook noemt men hier vaak dat uitslagen waarvoor men speciaal naar het ziekenhuis moet komen, ook telefonisch kunnen. Een andere oplossing die wordt geopperd, is om terminale patiënten niet (tegen wil en dank) te blijven behandelen. Een voorbeeld hiervan is een terminale patiënt die een heupoperatie krijgt en vijf dagen later overlijdt. Na onnodige zorg gaan de meeste meldingen over zorg die te duur is (14%). Men vindt dat ze naar verhouding teveel moeten betalen voor de geleverde behandeling. Zo meldt iemand bijvoorbeeld dat een consult bij de specialist van vijf á tien minuten 400 kost. Ook wordt hier veel gemeld dat de patiënt geen inzicht heeft in de kosten die gemaakt zijn en die de zorgaanbieders bij de zorgverzekeraars declareren. Als oplossing wordt bijvoorbeeld voorgesteld om alle specialisten in loondienst te laten werken om zo de zorg goedkoper te maken. In 10% van de gevallen is gemeld dat teveel wordt gedeclareerd. Meldingen gaan over declaraties voor zorg die volgens de melder niet geleverd is. Een voorbeeld is dat op het moment dat de ene patiënt s ochtends vertrekt uit het ziekenhuisbed, en de andere patiënt aankomt in hetzelfde bed, er voor beide patiënten een ligdag wordt berekend. Net als bij zorg die de melder te duur vindt, wordt gezegd dat de patiënt geen inzicht heeft in de kosten en dus moeilijk kan beoordelen wat gedeclareerd is. Regelmatig meldt men dat er meer controle moet komen op de declaraties die artsen doen. De melders denken verschillend over wie dit moet doen; de patiënt zelf of verzekeraars of een nieuwe instantie. Ook dubbele zorg/diagnostiek wordt genoemd als oorzaak van verspilling in de curatieve zorg (6%). Men meldt dat onderzoeken en diagnostiek dubbel worden gedaan bij overdracht van een patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere. Zo ervaart een patiënt die bij twee ziekenhuizen in behandeling is verspilling door het veelvuldig maken van röntgenopnamen. Eerst in het opererende ziekenhuis en een week later in zijn eigen ziekenhuis nog een keer. Men vraagt zich af waarom zorgverleners gegevens niet uitwisselen, zodat dubbele onderzoeken en diagnostiek kunnen worden voorkomen. Dit is dan ook een veel genoemde oplossing. Een vijfde oorzaak van verspilling in de curatieve zorg die wordt genoemd is niet passende zorg (6%). Een voorbeeld is een aandoening die jarenlang op een dure manier behandeld is, terwijl deze met een andere goedkopere behandeling en een korter tijdsbeslag kan worden opgelost. Ook meldt men ingrepen die nu via een (duurdere) ziekenhuisopname verlopen, terwijl het voorheen een (goedkopere) poliklinisch behandeling was. Oplossingen voor niet passende zorg gaan onder andere over medische richtlijnen, zowel het loslaten als het aanscherpen hiervan. 9

11 4. Verspilling in de langdurige zorg In de langdurige zorg wordt relatief veel gemeld door zorgverleners (34%) gevolgd door patiënten/cliënten (24%), burgers (20%) en mantelzorgers (12%). Verspilling in de langdurige zorg signaleert men in meer dan de helft van de gevallen in de zorg thuis en voor 30% bij de zorg in instellingen (zie tabel 9). Het aandeel meldingen over genees- en hulpmiddelen ligt hoger voor de zorg thuis dan voor de zorg in een instelling. De overige meldingen geven niet direct aan waar de verspilling plaatsvindt, maar gaan over het zorgsysteem. Zo zijn er veel meldingen over het persoonsgebonden budget (pgb), dat is 8% van het aantal langdurige zorgmeldingen. 1 Meldingen over maatschappelijke ondersteuning gaan ook over het zorgsysteem en betreffen meestal zorg thuis met een expliciete verwijzing naar de gemeente of de Wmo. 18% van de meldingen gaat over langdurige zorg inclusief genees- en hulpmiddelen. Inhoud van de meldingen Om dezelfde reden als voor de curatieve zorg is de rest van de analyse in dit hoofdstuk exclusief de meldingen over verspilling van genees- en hulpmiddelen. Het percentage meldingen over de langdurige zorg, zonder genees- en hulpmiddelen, bedraagt 9% van het totaal aantal meldingen. In het totaalbeeld in tabel 10 valt op dat veel meldingen gaan over management en de bedrijfsvoering in zorgverlenende organisaties. Dit percentage (30%) ligt beduidend hoger dan voor de curatieve zorg (11%). Er zijn ook relatief veel meldingen over de prijscomponent (betaling) van de langdurige zorg (22%). Verder zijn het vooral meldingen over het systeem, de aanpak van 1 Exclusief genees- en hulpmiddelen ligt dit percentage op het dubbele en is meer in lijn met de steekproef in juli waar werd geschat dat een kwart van de meldingen over langdurige zorg het pgb betrof. 10

12 zorgverlening en de hoeveelheid zorg. Dit laat zien dat verspilling in de langdurige zorg in alle aspecten wordt ervaren. 9% van de meldingen gaat over langdurige zorg exclusief genees- en hulpmiddelen. 9% van de meldingen gaat over langdurige zorg exclusief genees- en hulpmiddelen. 11

13 Als we inzoomen op de subcategorieën verspilling in tabel 11 valt op dat de spreiding uniformer is dan voor de curatieve zorg en de genees- en hulpmiddelen. Er zijn minder grote uitschieters en meer meldingen die minimaal 3% scoren. Meldingen over het zorgsysteem staan bovenaan. Hieronder vallen een groot deel van de meldingen over het persoonsgebonden budget (pgb). De pgb-meldingen vallen namelijk zowel onder het kopje systeem (melders geven aspecten van het pgb aan die verspilling in de hand werken) als onder betaling van zorg (pgb s worden niet aan zorg besteed, zijn te hoog). Er wordt veel melding gemaakt over het pgb vanwege het vermoeden van fraude en oneigenlijk gebruik. Van de meldingen over pgb s geven melders enerzijds aan dat pgb s te hoog zijn, maar anderzijds ook dat het pgb juist goedkoper is dan zorg in natura. Ook wordt gemeld dat het pgb niet alleen aan zorg wordt besteed of dat mensen het pgb inzetten voor eigen gewin. Verder geven melders aan dat het te makkelijk is om aan een pgb te komen en dat tussentijds niet wordt gecontroleerd. Enkele melders stellen dat bemiddelingsbureaus teveel in rekening brengen, hulpverleners en (pgb-)instellingen teveel worden betaald en dat budgethouders niet altijd in staat zijn regie te voeren. Genoemde oplossingen om verspilling met pgb s aan te pakken zijn trekkingsrechten invoeren in plaats van het geld op de rekening van de ontvanger van het pgb te storten, het afschaffen van het vrij besteedbare bedrag, het maximeren van tarieven, geen of beperkte vergoeding voor mantelzorg, strenger aan de voorkant zijn wie een pgb kan krijgen en tussentijds meer controles uitvoeren of het pgb goed en doelmatig wordt besteed. Onder de categorie systeem vallen verder meer algemene meldingen over het basispakket en de wet- en regelgeving (AWBZ en Wmo). Er zijn relatief veel meldingen over oneigenlijk gebruik van het mantelzorgcompliment. Sommige mensen melden dat de AWBZ, de Wmo en de Zorgverzekeringswet beter op elkaar moeten aansluiten of willen de buurtzorg terug. Op de tweede plaats staat onnodige zorg/verstrekking (12%). Melders raden bijvoorbeeld aan dat bepaalde vormen van hulp of ondersteuning niet meer te verstrekken, zoals huishoudelijke hulp als men inwoont bij familie. Of dat er voor zorgaanbieders vaak geen prikkel is om minder zorg te leveren dan de indicatie voorschrijft, zelfs als blijkt dat de patiënt eigenlijk minder zorg nodig heeft of zelfs minder zorg wil afnemen. Een ander voorbeeld is het te lang verblijven in een verpleeghuis, omdat aanpassingen in de thuissituatie onnodig lang duren. Melders leggen ook verantwoordelijkheid voor het tegengaan van verspilling bij de burger. De eigen verantwoordelijkheid kan worden gestimuleerd door meer inzicht te geven in de kosten van de zorg. Deze kosten zijn immers meer dan de betaalde eigen bijdrage. Burgers kunnen volgens sommige melders ook zelf initiatief nemen, bijvoorbeeld door minder snel ambulancevervoer in te schakelen, maar vervoer met taxi of door familie/vrienden te regelen. Op de derde plaats staat te duur (10%). Deze categorie wordt vaak genoemd in algemene zin (zonder concrete voorbeelden) en bevat ook een deel van de pgb-meldingen. Het is daarom beter om dit in samenhang te zien met de twee andere subcategorieën die onder betaling van zorg vallen, namelijk teveel gedeclareerd en fraude/oneigenlijk gebruik. Voorbeelden van dergelijke meldingen over verspilling gaan over upcoding (bijvoorbeeld het rekenen van een hoger zorg zwaarte pakket dan nodig) en de vraag of declaraties wel terecht zijn. Genoemde oplossingen zijn lagere vergoedingen, meer controle en het versimpelen van de financieringsmethodiek. Van de meldingen gaat 9% over administratieve rompslomp. Binnen organisaties is vaak sprake van teveel administratieve rompslomp en papierwerk. Dit gaat volgens de melders ten koste van de handen aan het bed. In het verlengde hiervan speelt ook de wens om minder management en minder managementlagen. Over bedrijfsvoering wordt 9% gemeld. De meest genoemde voorbeelden van verspilling bij de bedrijfsvoering zijn het weggooien van voeding, het onnodig vervangen van inventaris, ondoelmatig huisvestingsbeleid en het niet scherp inkopen. Ook worden verspilling van water, energie en bij ICT-projecten genoemd. De inzet van personeel valt ook onder de bedrijfsvoering, het gaat onder andere om onvoldoende inzet van gekwalificeerd personeel, onjuiste verdeling tussen zorgpersoneel en staf, en weinig zinvolle opleidingen. 12

14 De volgende subcategorieën vallen net buiten de top 5, maar zijn ook zeker het vermelden waard, omdat ze concreet of vaak genoemd zijn. Indicaties : Onnodige zorg en verspilling van financiële middelen hangen nauw samen met indicaties. Er zijn veel meldingen over het afgeven van indicaties voor een te korte periode (bij weinig veranderende ziekten) of juist een te lange periode (stimuleert onterecht gebruik). Genoemde oplossingen zijn het bepalen van zorgbehoefte/ondersteuning door hulpverleners, meer controle op veranderingen in de situatie en meer inzicht in de kosten en indicatiestelling per instelling. Slechte samenwerking en zorgcoördinatie, het niet voldoende uitwisselen van gegevens wordt vaak genoemd. Dat geldt ook voor besparingen die we kunnen realiseren door het bieden van meer mogelijkheden voor mantelzorg, meer bevoegdheden voor huishoudelijke hulp/thuiszorg en het inzetten van technologie (traplift, demotica). Bij het toezicht op de uitvoering (wordt het correcte aantal uren gewerkt, wordt kwalitatief goed werk afgeleverd) zou de cliënt een meer centrale rol moeten spelen volgens sommige melders. Te vergaande specialisatie leidt volgens melders ook tot onnodige kosten (verschillende mensen voor persoonlijke verzorging, medicijnverstrekking enz.). Salarissen : Er is onvrede over de hoge salarissen van de zorgbestuurders. Ook te hoge onkostenvergoedingen en vertrekpremies worden vaak aangehaald. 13

15 5. Verspilling van genees- en hulpmiddelen 5.1 Geneesmiddelen Van het totaal aantal meldingen gaat 31% over verspilling van geneesmiddelen. Ruim de helft (51%) van de mensen die verspilling van geneesmiddelen meldt, is patiënt/cliënt. Van de resterende melders omschrijft 23% zich als zorgverlener, 13% als burger en 7% als mantelzorger. De verspilling van geneesmiddelen wordt vooral ervaren in de curatieve zorg (74%). Volgens de melders gaat het met name om verspilling door de apotheekhoudenden (37%), in de ziekenhuiszorg (16,6%) en in de huisartsenzorg (16,3%). Opvallend laag is het aantal meldingen van verspilling van geneesmiddelen in de GGZ-sector, slechts 1%. Van de meldingen over verspilling van geneesmiddelen vindt er ongeveer 13% plaats in de langdurige zorg. Dit betreft vooral het geneesmiddelengebruik in de thuissituatie (10%). Slechts 2,8% van alle meldingen gaat over verspilling van geneesmiddelen in een instelling. De resterende meldingen over verspilling van geneesmiddelen worden volgens de melders veroorzaakt door zorgverzekeraars (7,2%), politiek en bestuur (2,1%) en fabrikanten en leveranciers (1,3%). 31% van de meldingen gaat over geneesmiddelen. 14

16 Inhoud van de meldingen Meer dan de helft van de meldingen over de verspilling van geneesmiddelen gaat over het gebruik van zorgmiddelen (59%). Het niet hergebruiken van ongebruikte geneesmiddelen (37%) wordt veel gemeld, maar ook te grote verpakkingen (9%) en het voor een te lange periode voorschrijven van geneesmiddelen (8%). Over de hoeveelheid zorg gaat 15% van de meldingen, vooral over het leveren van onnodige zorg (14%). Betaling van de zorg is in 11% van de meldingen het onderwerp, waarvan te dure zorg in 9% van de meldingen als oorzaak genoemd, zie tabel % van de meldingen gaat over geneesmiddelen. 31% van de meldingen gaat over geneesmiddelen. 15

17 (Niet) hergebruiken van geneesmiddelen is een onderwerp wat bij de melders leeft, als oorzaak (37%) èn als oplossing. Regelmatig geven melders aan dat het mogelijk moet zijn om teruggebrachte geneesmiddelen die nog in een gesloten originele verpakking zitten opnieuw te gebruiken. Er wordt onder andere voorgesteld om geneesmiddelen bij afgifte te laten sealen zodat ze, na een kwaliteitscontrole na terugname door de apotheekhoudende, opnieuw veilig kunnen worden verstrekt. Ook wordt voorgesteld om geneesmiddelen die na een maand niet zijn opgehaald bij de apotheek, te gebruiken voor uitlevering aan andere patiënten. Wat betreft het gebruik van zorgmiddelen ervaren melders ook verspilling van geneesmiddelen in relatie tot het voorschrijven. Meldingen gaan onder andere over het voorschrijven van geneesmiddelen die al lang niet meer nodig zijn (herhaalrecept zonder toetsing) of het voorschrijven van cholesterolverlagers bij een patiënt in terminale fase. Aangedragen oplossingen gaan over het voor een kortere periode voorschrijven van geneesmiddelen, zodat er bij wijzigingen van het recept per situatie minder geneesmiddelen overblijven. Overigens staat dit haaks op vele meldingen van chronische geneesmiddelengebruikers die juist vragen om voor een langere periode voor te schrijven omdat er in hun situatie niet veel verandert en ze handelingen van huisarts en apotheekhoudende bij verstrekking om de drie maanden onnodig vinden (en dus verspilling). Maatwerk bieden lijkt hier een oplossing, waarbij de medicatiebeoordeling als instrument wordt aangedragen: nagaan met patiënt/cliënt of de voorgeschreven geneesmiddelen nog voldoen en gewenst zijn. De hoeveelheid zorg is een ander regelmatig terugkerend onderwerp, met name het leveren van onnodige zorg (14%). Zo wordt gemeld dat van een zalf meteen twee tubes zijn afgeleverd, terwijl de werking bij de patiënt nog onbekend was net als eventuele bijwerkingen. Een ander voorbeeld betreft meldingen over ziekenhuizen en verzorg- en verpleeghuizen waar patiënten/cliënten een dosering van een half tablet krijgen voorgeschreven. Ze vervolgens een heel tablet krijgen om te breken en de andere helft moeten weggooien (deze mag niet worden bewaard tot het volgende "slik"-moment). Het werken met kleinere verpakkingen wordt hiervoor veelal als oplossing genoemd. Betaling van de zorg en dan voornamelijk te dure zorg is het derde onderwerp waar relatief veel verspilling wordt ervaren. Een voorbeeld hiervan is het thuis laten bezorgen van geneesmiddelen door de apotheekhoudende terwijl de ontvanger goed ter been en mobiel is. Of het bij herhaalrecepten steeds opnieuw meeleveren van een nieuwe inhalator terwijl de oude inhalator nog goed functioneert. De oplossingen die verband houden met verspilling door te dure zorg, worden vaak gecombineerd met een voorstel om betere samenwerking en informatie-uitwisseling te realiseren. Zo wordt voorgesteld om de prijzen van geneesmiddelen weer op de verpakking te vermelden om te zorgen dat de patiënt weet hoe duur de geneesmiddelen zijn die hij gebruikt en hem in staat stelt om achteraf declaraties te controleren. Hier sluiten meldingen op aan die voorstellen om zorgverzekeraars rekeningen met de patiënt te laten afstemmen of de zorg daadwerkelijk is geleverd. Regelmatig wordt ook gemeld dat als zorgverleners beter afstemmen met elkaar en met de patiënt/cliënt, dit verspilling zal tegengaan. 16

18 5.2 Hulpmiddelen Van het totaal aantal meldingen gaat 11% over verspilling van hulpmiddelen. Bijna een derde (31%) van de mensen die verspilling van hulpmiddelen meldt, is patiënt/cliënt. Van de resterende melders omschrijft 25% zich als zorgverlener, 24% als burger en 11% als mantelzorger. De meldingen over verspilling van hulpmiddelen gaan zowel over de curatieve zorg (33%), de langdurige zorg (31%) als de besturing van de zorg, het toezicht en de uitvoering (30%). Volgens de melders vindt in de curatieve zorg verspilling van hulpmiddelen plaats in de ziekenhuiszorg (14,2%), bij de apotheekhoudenden (9,6%) en in de huisartsenzorg (5,2%). In de langdurige zorg betreft het verspilling bij de zorg thuis (15,7%), in een instelling (8,9%), bij maatschappelijke ondersteuning (5,5%) en bij pgb s (0,4%). De resterende meldingen over verspilling van hulpmiddelen worden volgens de melders veroorzaakt door zorgverzekeraars (16,8%), door politiek en bestuur (6,5%), door fabrikanten en leveranciers (6,7%) en door uitvoeringsorganisaties (0,3%). 11% van de meldingen gaat over hulpmiddelen. 17

19 Inhoud van de meldingen Veruit de meeste meldingen over de verspilling van hulpmiddelen betreffen de hoeveelheid zorg, 41% van de meldingen gaat namelijk over het leveren van onnodige zorg. Het tweede onderwerp betreft het gebruik van zorgmiddelen (22%). Hieronder vallen de meldingen die gaan over het niet hergebruiken van hulpmiddelen (15%), het voor een te lange periode voorschrijven (8%) en de te grote verpakkingen (6%). Betaling in de zorg is in 16% van de meldingen het onderwerp, in 11% van de meldingen wordt te dure zorg als oorzaak van de verspilling van hulpmiddelen aangegeven. 11% van de meldingen gaat over hulpmiddelen. 11% van de meldingen gaat over hulpmiddelen. 18

20 Met 41% is onnodig (opnieuw) verstrekken de meest genoemde oorzaak van verspilling van hulpmiddelen. Betere samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling is hier volgens de melders de oplossing. Een patiënt meldt dat hij een aangepaste rolstoel en een prima hoog-laag bed met matras uit de Wmo heeft. Na opname in het verpleegtehuis is alles ingenomen en opnieuw aangevraagd. Andere voorbeelden gaan over het wisselen van zorgverzekeraar. Alle verstrekte hulpmiddelen moeten worden ingeleverd en door de nieuwe zorgverzekeraar opnieuw verstrekt. Of dat alle (op maat gemaakte) hulpmiddelen bij verhuizing moeten worden ingeleverd bij de gemeente en nieuw worden verkregen van de gemeente waar naar toe is verhuisd. Meldingen over hulpmiddelen binnen het onderwerp gebruik van zorgmiddelen (22%) gaan bijvoorbeeld over het niet terugnemen van nog gesloten verpakkingen incontinentiemateriaal en de te grote verpakkingen verbandmiddelen. Een veel genoemde oorzaak (15%) en oplossing om verspilling van hulpmiddelen tegen te gaan betreft het (niet) hergebruiken van hulpmiddelen. Zo wordt gemeld dat een hulpmiddel als een po-stoel of rollator prima kan worden hergebruikt in plaats van bij het grof vuil te plaatsen. Net als bij de geneesmiddelen wordt ook bij de hulpmiddelen het werken met kleinere verpakkingen als (onderdeel van) de oplossing aangedragen. Er wordt door melders voorgesteld om bij grotere verpakkingen, van bijvoorbeeld slangensets bij sondevoeding, enkele stuks te kunnen leveren in plaats van alleen maar de hele verpakking. Ook het pas maanden later terughalen van ongebruikte hulpmiddelen wordt genoemd, volgens de melders omdat leveranciers de maximale contractperiode willen benutten. Een laatste regelmatig terugkerend onderwerp in de meldingen binnen dit thema betreft de ervaren situatie dat in bepaalde verzorgingshuizen veel scootmobielen ongebruikt in de gangen staan. Hierover wordt door de melders voorgesteld om regelmatig te checken of een mobiliteitshulpmiddel wel gebruikt wordt. Ook wordt geopperd om een pool van scootmobielen te organiseren in een instelling of wijk, vergelijkbaar met de greenwheels-auto's, om mobiliteitshulpmiddelen optimaal te benutten. Net als bij geneesmiddelen is bij hulpmiddelen de betaling van de zorg (16%) en dan met name te dure zorg een onderwerp waar relatief veel verspilling wordt ervaren (11%). Als voorbeeld wordt genoemd dat de diabetes-teststrips via internet 50% goedkoper verkrijgbaar zijn dan via de apotheek. Een ander voorbeeld betreft een melding waarin de zorgverlener aangeeft dat zijn cliënt via de Wmo een driewielerfiets heeft waarvoor de gemeente maandelijks ruim 300, - aan de leverancier betaalt gedurende zeven jaar. Dit is volgens de melder niet in verhouding met de kostprijs. De zorgverzekeraar zou hier volgens de melders de declaraties en facturen beter op kunnen controleren om onnodige zorg te voorkomen. Binnen het onderwerp aanpak van zorgverlening, gaan er meldingen over het niet passend gebruik van wondzorg-hulpmiddelen (denk aan verbandmaterialen). Zo wordt gemeld dat zorgverleners in woonzorgcentra onvoldoende deskundigheid zouden hebben voor het verzorgen van complexe wonden waardoor patiënten geen goede zorg krijgen. Dit heeft volgens de melders verspillinng van verbandmaterialen en slechte zorg tot gevolg, met een mogelijke negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. 19

21 6. Verspilling bij andere partijen Meldingen van verspilling die gaan over zorgverzekeraars, toezicht, uitvoeringsorganisaties, politiek en bestuur en over de fabrikant of leverancier worden geplaatst in deze categorie. Uit de melding valt niet altijd direct te herleiden of deze betrekking heeft op zorg in de curatieve of de langdurige sector. De hoofdcategorie die het meest wordt genoemd bij meldingen over verspilling bij andere partijen is betaling van de zorg. Dit is verdeeld over met name drie subcategorieën: 15% over te dure zorg, 8% over te veel gedeclareerd en 3% over fraude en oneigenlijk gebruik. In de categorie te duur wordt verspilling ervaren vanwege inkoop die goedkoper kan, te dure dagverzorging (hogere eigen betaling), steeds maar herindiceren bij gehandicapten, hoge kosten van dialyse, geen controle op reiskosten, de Wajong uitkering of riante faciliteiten van gehandicapten. Meer toezicht en controle op bijvoorbeeld prijsafspraken of facturen wordt als oplossing genoemd. Als hoofdcategorie is management en bedrijfsvoering als tweede categorie genoemd. De subcategorie administratieve rompslomp is als subcategorie het meest genoemd. In meldingen komt vaak terug: teveel papierwerk door protocollen of ten gevolge van beleidsregels, bureaucratie, iedere organisatie heeft eigen protocollen, administratieve taken zonder meerwaarde voor de patiënt zoals eindeloos registreren in opdracht van de zorgverzekeraar. Als oplossing wordt bijvoorbeeld genoemd, stoppen met de vraag om certificering voor veiligheid en kwaliteit. Andere melders noemen het vereisen van een certificaat juist als oplossing. Ook veel voorkomend zijn meldingen in de subcategorie zorgsysteem (14%). Voorbeelden van meldingen zijn: andere vergoedingensystematiek gericht op het voorkomen van fouten, het niet contracteren van nieuwe zorgaanbieders, bureaucratie, preferentiebeleid, schaalvergroting en te vaak en snel wijzigen van regels. Als oplossing wordt hier genoemd het terugdraaien van de marktwerking, herinvoering van het ziekenfonds en het niet steeds met nieuwe regels komen. Binnen de hoofdcategorie hoeveelheid zorg gaan meldingen vooral over onnodige zorg (13%). Het gaat hierbij veelal om vergoeding van behandelingen die de melder onnodig vindt. Voorbeelden zijn zorg die automatisch doorgaat, meerdere ambulances die komen bij één ongeluk en onnodig vervoer per busje of taxi. Als oplossing wordt genoemd meer toezicht en controle. 20

22 12% van de meldingen gaat over andere partijen exclusief genees- en hulpmiddelen. 21

23 7. Onderzoeksverantwoording De onderzoeksverantwoording licht toe welke stappen zijn gezet in het proces van lezen en categoriseren van de binnengekomen meldingen bij het landelijk Meldpunt Verspilling. 7.1 Werkwijze categorisering Bij het indienen van een melding op het Meldpunt Verspilling (www.verspillingindezorg.nl) is er zowel keuze uit antwoordcategorieën als ruimte voor open antwoorden. Veel melders hebben de open antwoord mogelijkheden gebruikt. Om een volledig beeld van het grote aantal meldingen te kunnen geven, zijn ze op basis van trefwoorden automatisch gecategoriseerd. De tendensen die toen naar voren kwamen, zijn gebruikt om hoofdcategorieën van verspilling te formuleren. Die zijn aangevuld en aangescherpt naarmate meer meldingen individueel zijn gelezen. Het ordeningskader is het resultaat. De categorisering en analyse van de meldingen is bemoeilijkt door de volgende factoren: - De melder meldt regelmatig meerdere verspillingsoorzaken in één melding. - De oplossingsrichtingen zijn bij dezelfde categorie verspilling soms tegenstrijdig. - De aangedragen oplossing heeft soms geen enkel verband met de ervaren verspilling. - Het meldingsformulier bestaat uit twee hoofdonderdelen: de verspillingsoorzaak en - oplossing. Melders onderscheiden dit niet altijd of vullen het niet op de juiste plaats in. - De aanduiding van de plaats van de verspilling is soms moeilijk uit de melding op te maken. Soms wordt de plaats niet genoemd en soms zijn zoveel verschillende partijen genoemd dat het niet mogelijk is de verspilling aan een enkele plaats te koppelen. - Het was lastig om meldingen met zeer summiere inhoud te categoriseren en analyseren. Ordeningskader De trefwoorden zijn gebruikt om alle meldingen onder te verdelen naar: 1. het wat (de aard van de meldingen), en 2. de waar (waar wordt die melding ervaren). Het ordeningskader onderscheidt ten aanzien van het wat zes vormen van verspilling. Deze hoofdcategorieën zijn: 1. Hoeveelheid zorg; 2. Gebruik zorgmiddelen; 3. Betaling zorg; 4. Aanpak zorgverlening; 5. Management en bedrijfsvoering; 6. Systeem. Binnen deze hoofdcategorieën zijn er verschillende subcategorieën. In tabel 19 staat welke vormen van verspilling onder welke hoofdcategorie vallen. De scores per hoofdcategorie ontstaan door de subcategorieën die eronder vallen, op te tellen. Bij de afbeeldingen is aan de kleur te zien welke hoofdcategorie en subcategorieën bij elkaar horen. De meldingen zijn ook ingedeeld in drie categorieën waar de verspilling plaatsvindt: 1. Curatieve zorg: acute zorg, apotheekhoudende, GGZ, huisartsenzorg, tandartsen, ziekenhuiszorg en overige eerste lijn; 2. Langdurige zorg: maatschappelijke ondersteuning, pgb, zorg in instelling en zorg thuis; 3. Andere partijen: niet zorgverlenende partijen, zoals zorgverzekeraars, politiek en bestuur, fabrikanten en leveranciers, toezicht- en uitvoeringsorganisaties. Veel melders selecteren bij de vaste antwoordcategorieën meerdere plaatsen van verspilling (vaak alle mogelijkheden). Dit komt echter vaak niet overeen met waar de melder daadwerkelijk verspilling over meldt. Bij de plaats van verspilling zijn daarom als basis de open velden gebruikt. Als daaruit geen plaats naar voren kwam, zijn de vaste antwoordcategorieën gebruikt. 22

24 Tabel 19 Ordeningskader met zes hoofdcategorieën en 28 subcategorieën Oplossingen Het meldingsformulier bestaat uit twee hoofdonderdelen: de verspillingsoorzaak en -oplossing. Bij beide onderdelen zijn er naast vaste antwoordcategorieën ook open antwoorden mogelijk. Bij het lezen van de meldingen blijkt dat regelmatig de open antwoord ruimte voor een oplossing wordt gebruikt om een verspillingsoorzaak aan te geven. In onze analyse hebben wij daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Dit maakt het categoriseren van de oplossingen lastig. Hierdoor is het niet mogelijk een cijfermatig overzicht van de oplossingen te geven. Na het lezen van de meldingen is wel inzicht in de mogelijkheden ontstaan. Dit is belangrijk voor de actieplannen van de themaprojecten. Telwijze Niet elke melding gaat over een enkele verspillingsoorzaak of plaats. Om ervoor te zorgen dat er geen inhoud van deze meldingen verloren gaat hebben we daar in onze analyse op ingespeeld. Meldingen over meerdere subcategorieën worden in elke subcategorie meegenomen. Indien deze subcategorie meldingen onder dezelfde hoofdcategorie vallen, wordt deze hoofdcategorie eenmaal meegeteld. Behoren de subcategorieën tot meerdere hoofdcategorieën dan telt de melding mee bij elke hoofdcategorie. Door samengestelde meldingen wisselen de aantallen per tabel. Dit is zowel toegepast bij de waar tabel als de wat tabel. 23

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Campagne Betaalbare zorg

Campagne Betaalbare zorg Rapport Campagne Betaalbare zorg Januari 2012 mei 2013 1 Veel hulpmiddelen moeten voor eigen rekening komen, er wordt dan selectiever en zuiniger mee omgegaan Er zou een soort nationale databank moeten

Nadere informatie

Rapport meldactie Onnodige zorg februari maart 2013. Inleiding

Rapport meldactie Onnodige zorg februari maart 2013. Inleiding Rapport meldactie Onnodige zorg februari maart 2013 Inleiding De kosten voor de gezondheidszorg lopen steeds verder op. Burgers merken dit bijvoorbeeld door het verplicht eigen risico dat per 1 januari

Nadere informatie

Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals

Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals Chronisch geregel(d) Case study: Regeldruk van COPD-patiënt Annette en haar zorgprofessionals Opdrachtgever: Adviescollege toetsing administratieve lasten Rotterdam, 2 december 2010 Chronisch geregeld(d)

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012

Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 Toelichting persbericht Controle en Fraudebeheersing 2012 11 juli 2013 1. Rol van de zorgverzekeraar De missie van de zorgverzekeraars is: kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink Een Brandwondenfonds Onderzoeksverslag over de financiële knelpunten van mensen met brandwonden en de hiaten in de overheids- en verzekeringsregelingen

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Fenomeenonderzoek PGB-fraude in Nederland

Fenomeenonderzoek PGB-fraude in Nederland Een onderzoek naar frauderisico s in de PGB-regelgeving per 1 januari 2012, uitgevoerd door de FIOD, het FP en de Inspectie SZW Datum 24 augustus 2012 Auteurs M.C. Smit MSc (senior onderzoeker, Inspectie

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken College voor zorgverzekeringen Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken augustus 26 6.66/OSV/ln 26 KPMG Business Advisory Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 828 Fraudebestrijding in de zorg Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie