VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 STUK 505 ( ) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING APRIL 2013 INTERPELLATIE EN VRAGEN Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 24 april 2013 Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Elke Roex, voorzitter, mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw Brigitte De Pauw, mevrouw Greet Van Linter 1221

2 - 2 - INHOUD - Interpellatie van mevrouw Brigitte De Pauw tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende een handicap bij 65-plussers en het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid - Vraag van mevrouw Brigitte De Pauw aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de nieuwbouw Woonzorgcentrum Warlandis - Vraag van mevrouw Brigitte De Pauw aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de maatschappelijk verantwoorde en intergenerationele zorg - Vraag van mevrouw Greet Van Linter aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de problematiek van de genitale verminking van meisjes in Brussel - Regeling van de werkzaamheden

3 - 3 - Interpellatie van mevrouw Brigitte De Pauw tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende een handicap bij 65-plussers en het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid Interpellant Brigitte De Pauw stel dat hulpmiddelen voor personen met een handicap kleine ingrepen of instrumenten zijn zoals een traplift, een douchestoel, aangepast meubilair en handgrepen in een woning die het comfort en de zelfstandigheid van de persoon met een handicap significant kunnen verbeteren. Maar ook een aangepaste computer, een multifunctionele voice-recorder, een brailleleesregel of spraaksoftware voor blinden of slechtzienden worden hieronder gecatalogeerd. De CD&V-fractie wil ervoor zorgen dat zorgbehoevende mensen ondanks deze ingrepen thuis, in hun eigen huis en vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Daarnaast zorgen dergelijke hulpmiddelen ook voor een minder zware verzorging door de familie. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verleent een ondersteuningsvraag en indicatiestelling aan personen jonger dan 65 jaar met een ernstige of langdurige handicap. Wanneer de inschrijving vóór de 65e verjaardag gebeurt, kan men blijvend gebruik maken van de ondersteuning. Het probleem stelt zich wanneer de aanvraag na de 65e verjaardag gebeurt, in dit geval zal men een negatief antwoord krijgen op de ondersteuningsvraag en zal de persoon met een handicap geen tegemoetkoming voor hulpmiddelen krijgen van het VAPH. Het staat als een paal boven water dat de juiste hulpmiddelen voor zorgbehoevenden leiden tot een grotere autonomie. Hulpmiddelen bij personen met een handicap zouden wat betreft de CD&V-fractie leeftijdsonafhankelijk en efficiënt moeten zijn. Ongeacht de leeftijd dient een persoon met een handicap ook behandeld te worden naar zijn handicap. Deze visie past binnen de geëvolueerde maatschappijvisie op ouder worden. Vroeger lag de focus op berusting, nu hanteert de overheid een meer activerende benadering, gekoppeld aan zorg op maat. De grens van 65 jaar valt samen met de pensioengerechtigde leeftijd. Eigenlijk zeg je dus tegen een 65 jarige: vanaf nu ben je oud en daar horen kwaaltjes en beperkingen bij. Het is dan nog maar de vraag of een persoon met een handicap gebaat is met een bejaardensetting of zorg op maat van een bejaarde. Het VAPH heeft echter geen ruimte voor interpretatie aangezien de leeftijdsgrens is opgenomen in het oprichtingsdecreet. Volgens de Raad van State is er geen sprake van onwettelijke leeftijdsdiscriminatie. Een leeftijdsgrens opnemen in een decreet kan immers niet worden aangevochten op basis van de antidiscriminatiewetgeving. Toch kan de spreker zich niet van de mening ontdoen dat mensen na 65 jaar uitgesloten worden van de tegemoetkoming van het VAPH voor bepaalde hulpmiddelen. Daarnaast weten we uit diverse onderzoeken dat ouderen na 65 net grotere kans maken om in de armoedespiraal terecht te komen. Het weigeren van tegemoetkomingen voor hulpmiddelen aan personen met een beperking boven de 65 zal deze kwetsbare groep nog kwetsbaarder maken. Door de hoge kosten zal het risico om in de bejaardenarmoede terecht te komen sterk vergroten.

4 - 4 - Ze vallen daarnaast ook uit de boot bij de belastingvermindering die enkel verleend wordt aan personen van wie de handicap voor 65 jaar werd vastgesteld. Het betreft een forfaitair bedrag waarvoor, belastingplichtigen met een arbeidsondergeschiktheid percentage van minstens 66% worden vrijgesteld. Alweer een financiële aderlating. Heel wat organisaties klagen deze problematiek aan; zowel de Ouderenraad, het Slechtzienden & Blinden Platform Vlaanderen (SBPV), de Brailleliga, de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG), De Federatie van Vlaamse Doven en tal van andere organisaties formuleerden al standpunten en riepen de Vlaams minister voor welzijn op om een einde te stellen aan deze uitsluiting. De CD&V-fractie wil gehoor geven aan deze verzuchting. In het kader van zorg op maat, het activerend ouderenbeleid en de stijgende levensverwachtingen is deze leeftijdsgrens niet meer te rechtvaardigen noch te verdedigen. We willen mensen ook aansporen om langer te werken, langer zelfstandig te zijn, thuis te wonen en actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven en vrijwilligerswerk. Als we meer van de ouderen gaan verlangen, is het belangrijk om als overheid ook iets in de plaats te stellen. We moeten dan ook de integratiekansen en de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking, ook boven de 65-jarige leeftijd, durven vergroten. Onze fractie pleit er dan ook voor om de leeftijd waarop de handicap is verworven niet in rekening te brengen, maar personen met een handicap, ongeacht hun leeftijd, met de nodige hulpmiddelen of tegemoetkomingen te voorzien. Men moet het juiste hulpmiddel voor de juiste persoon op het juiste moment voorzien. Onze fractie ijvert ervoor dat enkel het participatiecriterium determinerend mag zijn voor de al dan niet toekenning van hulpmiddelen aan personen met een beperking. Men kan daaraan ook het hergebruiken van hulpmiddelen (als een rolstoel) koppelen. Iets wat vandaag niet wordt aangemoedigd en dus ook de kost doet vergroten. In het kader van de zesde staatshervorming wordt het hulpmiddelenbeleid, dat immers nu deels in Vlaanderen zit bij het VAPH en deels bij het federaal RIZIV, volledig naar het Vlaamse niveau overgeheveld. Dit is een opportuniteit om binnen het Vlaams zorgbeleid een efficiënter hulpmiddelenbeleid op poten te zetten. Heeft collegelid Brigitte Grouwels reeds overleg gepleegd met Vlaams minister Jo Vandeurzen om deze problematiek aan te kaarten? Minister Vandeurzen gaf in zijn perspectiefnota 2020 aan dat hij het hulpmiddelenbeleid zou hertekenen, wat is hiervan de stand van zake? Heeft het collegelid een overleg georganiseerd met de Vlaamse minister en de betrokken vzw s? Is collegelid Grouwels als Brussels beleidsverantwoordelijke betrokken in het overleg tussen de betrokken vzw s en minister Vandeurzen? Heeft zij hieromtrent met enkele Brusselse vzw s of stakeholders reeds overleg gepleegd? Zijn er initiatieven om het hergebruik van hulpmiddelen te organiseren? Commissievoorzitter Elke Roex wijst er op dat het debat over het wegwerken van de tussenschotten in de zorg reeds in de vorige legislatuur in het Vlaams Parlement werd op gang getrokken. Zij participeerde er aan als toenmalig Vlaams volksvertegenwoordiger. In feite moet een totale switch in het beleid plaatsvinden bij het benaderen van personen met zorgvragen. Dit debat reikt verder dan enkel de hulpmiddelen.

5 - 5 - Collegelid Brigitte Grouwels antwoordt dat dit debat al een hele tijd aan de gang is, maar dat tot nu toe geen pasklare oplossingen werden voorgesteld. Zij deelt mee dat het Flanders Care Jaarplan 2013-juni 2014 vermeldt dat er in 2013 werk gemaakt wordt van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. Citaat: Momenteel worden hulpmiddelen enkel voor personen met een handicap tot de leeftijd van 65 jaar terugbetaald. We willen ons hulpmiddelenbeleid richten op personen met of zonder handicap, ook ouder dan 65 jaar. Daarvoor zullen we dwarsverbindingen leggen tussen de sector van personen met een handicap en de ouderenzorg. Het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) behoudt zijn werking inzake de beleidsuitvoerende opdrachten binnen dat agentschap. De beleidsvoorbereidende expertise die nu aanwezig is binnen het VAPH wordt optimaal ingezet in de opdracht inzake het ontwikkelen van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. Leeftijdsonafhankelijke concepten, rekening houdend met vergrijzing van de bevolking, zien wat de markt doet op dit vlak, hoe kunnen we dat gebruiken in ons zorgbeleid, het eigendomssysteem ombuigen naar leasing, afstemming met Flanders Care waar het een nieuw merk moet worden dat liefst internationaal uitgebouwd wordt, Dit zijn de uitdagingen voor een hulpmiddelenbeleid waarbij men competentie moet inzetten om dat project echt op te starten en een dynamiek op gang te brengen. Het Departement Welzijn - Volksgezondheid - Gezin kreeg de opdracht de strategieontwikkeling voor een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid op te starten. Er is eveneens midden 2012 een overleg geweest tussen het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen en de Brailleliga. Laatstgenoemde nam immers het initiatief om een 30-tal organisaties samen te brengen in een werkgroep die zich gebogen heeft over deze specifieke problematiek. Hieruit is een visietekst ontsproten, die onderwerp van gesprek vormde tijdens het overleg in kwestie. De noodzaak van een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid werd niet ter discussie gesteld door beide partijen, maar gezien de complexiteit van de materie, werd besloten dat verdere uitdieping van deze kwestie noodzakelijk is. De wil om tot een concreet plan te komen vóór het einde van de legislatuur, is echter wel aanwezig bij de bevoegde Vlaamse minister, en uiteraard onderschrijft collegelid Grouwels deze ambitie. Zij heeft hierover nog geen direct overleg gepleegd met haar Vlaamse collega. Het is evident dat de VGC hierin ook haar belang heeft, dus zodra de timing opportuun blijkt, zal dit gesprek dan ook plaatsvinden. Hierbij aansluitend merkt collegelid Brigitte Grouwels op dat het hulpmiddelenbeleid, dat vandaag nog deels in Vlaanderen bij het VAPH en deels bij het RIZIV zit, integraal naar het Vlaamse niveau zal worden overgeheveld in het kader van de zesde staatshervorming. Welke opportuniteiten en wijzigingen dit allemaal teweeg zal brengen is nog niet duidelijk aangezien die onderhandelingen nog niet afgerond zijn. Op de vraag of er vandaag initiatieven zijn om het hergebruik van hulpmiddelen te organiseren, verwijst de spreker naar het project TReye-IT. Dit is een gezamenlijk project van het Vlaams Leeroogpunt Sint-Rafaël en het Vlaams Digitaal Oogpunt. Het TReye-IT zorgvernieuwingsproject heeft zijn derde jaar aangevat en loopt tot eind TReye-IT is een pilootproject dat vertrekt vanuit het basisidee dat elke niet- of slechtziende persoon moet kunnen beschikken over de hulpmiddelen die hij/zij nodig heeft in het streven naar zelfstandig functioneren en naar een optimale maatschappelijke integratie.

6 - 6 - Door middel van dit project wil men een systeem uitwerken voor de inzameling van ongebruikte hulpmiddelen, het terug gebruiksklaar maken en het terug in omloop brengen van deze hulpmiddelen en met het gebouwde systeem zoveel mogelijk praktijkervaring verzamelen. Daarenboven wil men vanuit deze praktijkervaring een beleidsvoorbereidend kader opstellen, dat een aantal lijnen uitzet naar enerzijds het optimaliseren van de huidige tegemoetkomingregelgeving en anderzijds het uitwerken van structurele oplossingen voor dit probleem. Interpellant Brigitte De Pauw vraagt of TReye-IT zich ook richt op 65-plussers. Hierop antwoordt collegelid Brigitte Grouwels bevestigend. Zij onderstreept dat de Brailleliga een voortrekkersrol vervult met de invulling van dit project. Vraag van mevrouw Brigitte De Pauw aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de nieuwbouw Woonzorgcentrum Warlandis Commissielid Brigitte De Pauw weet dat het geen geheim is dat het Brussels hoofdstedelijk gewest een groot gebrek kent aan erkende Nederlandstalige voorzieningen voor senioren. De wachtlijsten bij deze instellingen en organisaties, zijn bijzonder lang. In de beleidsbrief konden we tevens lezen dat de Vlaamse overheid aangeeft dat Brussel nood heeft aan Vlaamse erkende rusthuisplaatsen, terwijl er slechts 104 effectief ingevuld zijn. Op dit moment erkent de VGC 3 rusthuizen en 1 serviceflatcentrum in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Daarnaast is er in Brussel geen Vlaams erkend aanbod voor kortverblijf. Nederlandstalige Brusselaars zijn bijgevolg genoodzaakt om in de rand een plaats te zoeken in een woonzorgcentrum. Zowel op gebied van thuiszorg als in het ouderenwelzijn, zijn er inhaalbewegingen en bijkomende investeringen nodig. Om aan deze beleidsbeloftes tegemoet te komen wil de VGC een nieuw woonzorgcentrum bouwen in Jette. Woonzorgcentrum Warlandis zou ruimte bieden aan 90 plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen (RVT-bedden). Daarnaast zouden er 3 kamers beschikbaar zijn voor kortverblijf en 19 assistentiewoningen. Tot slot zal ook een dienstencentrum aangeboden worden. Hoe staat het met de plannen rond de nieuwbouw woonzorgcentrum Warlandis in Jette? Welk advies gaf het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor de bouw van het woonzorgcentrum Warlandis? Hoe staat het met de middelen die het VIPA zou toewijzen? Zijn de middelen door de VGC reeds vrijgemaakt / voorzien / gebudgetteerd? Zijn er middelen van het Brusselfonds voorzien? Wanneer zal de bouw - voorzien in aangevat worden? Wanneer zou het woonzorgcentrum in gebruik kunnen worden genomen (voorzien 2015)? Klopt het nog steeds dat er 90 RVT-bedden, 3 kortverblijfplaatsen, 19 assistentiewoningen en een dienstencentrum zullen voorzien worden?

7 - 7 - Collegelid Brigitte Grouwels stelt dat het College op 24 februari 2011 een positief advies gaf aan de Vlaamse Gemeenschap voor de oprichting van een nieuw woonzorgcentrum Warlandis door de vzw Parkresidentie te Jette. De vzw diende haar zorgstrategisch plan bij de Vlaamse Gemeenschap in op 27 januari De Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurde op 17 juli 2012 het zorgstrategisch plan van de vzw Parkresidentie goed. Het zorgstrategisch plan werd aanvaard voor de volgende projecten: - De nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 90 woongelegenheden (met VIPAfinanciering) - Een centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden (met VIPA-financiering) - Vervangingsnieuwbouw van een lokaal dienstencentrum (VGC-middelen) - Realisatie van 19 assistentiewoningen (met eigen middelen) - Realisatie van een zorgknooppunt (met eigen middelen) Op 30 augustus 2012 ontving de vzw Parkresidentie van de gemeente Jette de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van het nieuwe woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en het lokale dienstencentrum. De vzw diende eind augustus 2012 haar financieel-technisch plan in bij VIPA. Dit financieel-technisch plan werd ook bij de administratie van de VGC ingediend. De directie Gebouwen en Patrimonium van de VGC verleende op 13 september 2012 een gunstig advies. De VIPA-coördinatiecommissie van 20 februari 2013 besprak de aanvraag van vzw Parkresidentie, en bracht een positief advies uit. De vzw dient echter de schriftelijke betekening van het principieel akkoord af te wachten alvorens de werken aan te vatten. Het geven van nieuwe principieel akkoorden of nieuwe beloftes stond op dat ogenblik bij VIPA on hold tot er duidelijkheid zou zijn over de resultaten van de budgetcontrole in het voorjaar De vzw heeft tot op vandaag nog geen definitieve duidelijkheid of zij binnenkort de gevraagde financiële middelen toegekend krijgt, maar we verwachten hierover uitsluitsel op zeer korte termijn. Gesteld dat er een definitieve positieve beslissing wordt genomen, voorziet de vzw om de bouwwerken te starten in januari Met een voorziene bouwperiode van 2 jaar zal het woonzorgcentrum dan begin 2016 in gebruik kunnen genomen worden. Het VGC-College keurde op 20 december 2012 een investeringssubsidie van euro aan de vzw Parkresidentie goed voor de nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum binnen het woonzorgcentrum Warlandis te Jette, onder voorbehoud van de definitieve beslissing van Vlaams minister van Welzijn inzake de VIPA-subsidiëring. Er werden voor het nieuwe woonzorgcentrum Warlandis nog geen middelen aangevraagd bij het Vlaams Brusselfonds.

8 - 8 - Vraag van mevrouw Brigitte De Pauw aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de maatschappelijk verantwoorde en intergenerationele zorg De VGC ijvert voor een performant zorgbeleid. Onze fractie wil dan ook inzetten op een doelmatig, doeltreffend en duurzaam zorgbeleid, zegt vraagsteller Brigitte De Pauw. Initiatieven die leiden tot stijgende zorg- en levenskwaliteit en het maatschappelijk welzijn van de Brusselaars worden dan ook sterk aangemoedigd door CD&V. Daarnaast is het belangrijk om een passende opvang en verzorging te verlenen aan de zorgbehoevenden. Elk jaar groeit het aantal geregistreerde zorgvragen immers zienderogen. In de ouderenzorg willen we naast inzetten op zorg op maat en doelmatige zorgverlening ook de vereenzaming en de maatschappelijke uitsluiting tegengaan. Ouderen moeten een volwaardige en actieve plaats krijgen in onze maatschappij. Gezien de jonge Brusselse bevolking wil de CD&V-fractie ook extra inspanningen leveren op het vlak van de intergenerationele en interculturele zorg. Een mooi voorbeeld hiervan is het computerspel Mooiebeek en Molembeau dat gemaakt is door de Vereniging van Marokkaanse jongeren en de senioren van het Dienstencentrum Randstad onder begeleiding van Maks vzw. De VGC trok hiervoor de nodige middelen uit. Dergelijke initiatieven vormen een brug tussen deze 2 generaties en kunnen het begrip en het contact tussen deze doelgroepen vergroten. Zeker gezien de demografische context van het Brussels hoofdstedelijk gewest, ondersteunt onze fractie dergelijke initiatieven om een brug te bouwen tussen verschillende culturen en leeftijdsgroepen. Wanneer wordt een evaluatie van het computerspel en dit initiatief verwacht? Welke andere initiatieven neemt het collegelid om de intergenerationele zorg te bevorderen? Welke andere initiatieven om de interculturele zorg te verbeteren ondersteunt zij? Wat waren de echo s van de betrokken verenigingen over dit initiatief? Intergenerationele dialoog tussen jongeren en ouderen maakt deel uit van het prioriteitenkader van subsidieoproepen in het kader van het integratiebeleid van de VGC (VGC-Samenlevingsinitiatieven en het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid), verduidelijkt collegelid Brigitte Grouwels. Op die manier wordt op regelmatige basis de kans geboden aan het werkveld om projectmatig aan de slag te gaan rond dit thema. Het computerspel Mooiebeek en Molembeau gemaakt door de Vereniging van Marokkaanse jongeren en senioren van het Dienstencentrum Randstad onder begeleiding van Maks vzw, kadert binnen de VGC-Samenlevingsinitiatieven en liep van 1 maart 2012 tot 28 februari Op 27 februari 2013 vond het slotmoment plaats waarop de betrokken buurtbewoners en jongeren samen het spel konden spelen. Ten laatste op 15 juni 2013 wordt een inhoudelijk eindverslag bezorgt aan de VGC. De evaluatie zal gebeuren op basis van de overgemaakte documenten. Bij de opstart van het project voelden de jongeren aan dat ouderen vaak vooroordelen hebben ten aanzien van hen en hen mijden. Ouderen lieten verstaan dat dit zo is omdat ze in het verleden vaak overvallen werden. Na het project hebben de senioren het gevoel veiliger te zijn, ze kennen nu ook een aantal jongeren. Jong en oud slaan al vaker een praatje, jongeren wandelen al eens een stukje mee en helpen met boodschappen.

9 - 9 - De gebruikers van het dienstencentrum volgden het project van op afstand en zijn geïnteresseerd. Er hangen foto s van het project en er wordt over gesproken in het dienstencentrum. Hieruit blijkt dat hun beeld van de jongeren is veranderd en dat ze inzien dat niet alle jongeren gevaarlijk zijn. De jongeren op hun beurt begrijpen nu waarom senioren vaak angstig zijn. Het project bood de mogelijkheid om ergernissen tussen jong en oud bespreekbaar te maken. Andere projecten zijn: De HUB-Ehsal won in februari 2011 een Europese prijs als goede praktijk voor een uitwisselingsproject tussen Brusselse senioren uit de dienstencentra en studenten hoger onderwijs. Jongleren werd gesubsidieerd in het kader van VGC-Samenlevingsinitiatieven. Intergenerationele projecten tussen personen met een handicap en ouderen zoals de herlokatie van het lokaal dienstencentrum De Vaartkapoen naar Hoog-Molenbeek met ruimte voor elf aanleunwoningen waar 7 ouderen en 7 personen met een handicap kunnen samenwonen. En het project ADO-ICARUS waar er binnen de werking van het lokaal dienstencentrum ingezet wordt op zelfstandig wonen voor personen met een handicap en ouderen. Tussen de Merodestraat en de Van Volxemstraat aan het Zuidstation, startten 26 gezinnen, met een zeer diverse achtergrond, een project om samen passiefwoningen te bouwen: Brutopia. De gelijkvloerse verdieping biedt ruimte aan een nieuw lokaal dienstencentrum Utopia dat zal worden uitgebouwd als zorgknooppunt voor Vorst en Sint-Gillis. Verhuren van kangoeroewoningen door Foyer en 't Stad-huis vzw waar een alleenstaande oudere of een ouder echtpaar samen met een jong gezin of met een jongere alleenstaande woont. Lokale Dienstencentra zoals Chambéry werken als wijkcentrum voor ouderen en jongeren. De jongerenwerking van Chambéry organiseert samen met senioren activiteiten en feesten. De maatschappelijke realiteit van de grootstedelijke context dwingt de zorgsectoren ook om meer aandacht te hebben voor de etnisch-culturele diversiteit. Tal van organisaties focussen reeds op een veelheid van aspecten van de organisatie: personeelsbeleid, organisatiebeleid, cliënteel, aanbod,

10 De VGC voert een actief beleid om de integratie en de participatie van Brusselaars met een migratieachtergrond te bevorderen door het subsidiëren van 4 strategische partners met een expliciete en structurele ondersteuningsopdracht rond interculturalisering van de zorg. Deze partners worden op regelmatige basis samengeroepen binnen het platform Interculturalisering in de zorg. de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (met o.a. Ovallo als brug/forum tussen doelgroep en aanbod) het Huis voor Gezondheid het Regionaal Integratiecentrum Foyer en de dienst Interculturele Bemiddeling van de vzw Foyer; het steunpunt Cultuursensitieve Zorg van het CGGZ Brussel. Daarnaast worden ook meer sectorale initiatieven ondersteund, vaak op projectmatige basis: Lopend project All-In van de vzw De Lork, gericht op interculturalisering binnen de gehandicaptensector. Binnen ouderenzorg werd in 2012 in het traject rond de Staten-Generaal Woonzorg ruime aandacht besteed aan interculturalisering en aansluiting van het aanbod bij de noden van personen met een migratieachtergrond. Binnen de voorportaalprojecten, gesubsidieerd in het kader van VGC-Samenlevingsinitiatieven, gaat veel aandacht naar toeleiding van personen met een migratieachtergrond naar het reguliere zorgaanbod. Ik noem er u 3 die hier heel specifiek op inzetten: o Vzw Association of Nigerians in Belgium met het project Suru-lere o Vzw Femmes Epanouies et Actives (FEZA) met het project Een stap vooruit met het netwerk. o Vzw Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims met het project Powercare. Deze projecten zijn momenteel in hun 2 de projectjaar. Hun resultaten zijn begin 2014 gekend en zullen inspirerend werken voor de nieuwe projectoproepen. Vraag van mevrouw Greet Van Linter aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de problematiek van de genitale verminking van meisjes in Brussel. Naar schatting zijn er in ons land meisjes die het risico lopen genitaal verminkt te worden, zegt vraagsteller Greet Van Linter. De meeste van hen wonen in Brussel, maar ook in Antwerpen lopen honderden meisjes gevaar om besneden te worden. De hulporganisatie GAMS gaat zich nu sterker concentreren op de aanpak van de problematiek in Vlaanderen. Het aantal vrouwen in ons land dat besneden is, is de afgelopen tien jaar volgens schattingen verdrievoudigd tot zo n Het gaat niet alleen om vrouwen die in hun land van herkomst genitaal verminkt werden en daarna in ons land terechtkwamen, maar ook om vrouwen en meisjes die in België geboren zijn. Vaak laten hun ouders hen tijdens vakanties in hun land van origine besnijden. Maar er vinden ook clandestiene verminkingen in ons land plaats. Nochtans zijn vrouwenbesnijdenissen in ons land verboden : er staan gevangenisstraffen tot 7 jaar op. De problematiek is het grootst in Brussel, en daar is de afgelopen jaren door de organisatie GAMS al sterk ingezet op preventie. GAMS heeft subsidies gekregen om zijn werk in Vlaanderen uit te bouwen.

11 Bestaan er jaarcijfers over het aantal genitale verminkingen in Brussel? Heeft de VGC een specifiek preventiebeleid op het gebied van genitale verminkingen? Zo ja, wat houdt dat in? Zo neen, waarom niet? Worden er VGC-gelden besteed aan de voorkoming en het remediëren van deze praktijken? Waar kunnen meisjes of vrouwen terecht die dreigen het slachtoffer te worden van genitale verminking? Collegelid Brigitte Grouwels meldt dat de enige actuele cijfers te vinden zijn in een prevalentiestudie die het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen voerde in juni De studie raamt het aantal in België aanwezige vrouwen en meisjes, uit landen waar vrouwenbesnijdenis nog wordt uitgevoerd op Van dit totaal schat men in dat (of 27, 4 %) waarschijnlijk besneden zijn en (of 8,6 %) het risico lopen op besnijdenis. Uit de gegevens per provincie blijkt dat Brussel de ergst getroffen grootstad is (2.471 meisjes en vrouwen die al besneden zijn of het risico lopen besneden te worden), Antwerpen (1.195 meisjes en vrouwen die verminkt zijn of het risico lopen) en Luik (649). Gezien de nood aan actuelere cijfergegevens hoog wordt, dringt het werkveld bij de federale overheid aan om een nieuwe studie te financieren. Het collegelid kan vandaag niet bevestigen of de federale overheid de opdracht zal geven tot een nieuwe prevalantiestudie. De VGC heeft geen specifiek preventiebeleid op het gebied van genitale verminkingen. Geen van de welzijns- en gezondheidsorganisaties die subsidies van de VGC ontvangen, ondernemen expliciet specifieke acties betreffende genitale verminkingen. Gezien de complexiteit en gevoeligheid van deze problematiek, wordt er vanuit de organisaties wel gericht doorverwezen naar gespecialiseerde organisaties. Meisjes of vrouwen die het slachtoffer dreigen te worden van genitale verminking kunnen terecht bij : - GAMS (Groupe pour l'abolition des Mutilations Sexuelles). Deze vereniging organiseert activiteiten om de bewustwording bij de gemeenschappen te versterken, briefings en trainingen voor professionals. Zij zijn ook de belangenbehartiger op nationaal en internationaal niveau voor de afschaffing van seksuele verminking. GAMS ondersteunt het individuele slachtoffer van verminkingen door haar te begeleiden naar passende diensten (gezondheidszorg, rechtsbijstand,...) en biedt individuele psychologische begeleiding en groepsworkshops aan. - vzw Intact is een organisatie die juridische vraagstukken probeert op te lossen die gelinkt zijn aan deze problematiek. - Uniek in Brussel is ook de perineologiekliniek van het Sint-Pieters ziekenhuis waar men gespecialiseerd is in de behandeling van genitale verminking. Vraagsteller Greet Van Linter dringt er op aan dat het Huis voor Gezondheid ter zake een initiatief zou nemen en vraagt aan collegelid Brigitte Grouwels om deze suggestie door te geven, wat wordt bevestigd.

12 Regeling van de werkzaamheden Commissievoorzitter Elke Roex maakt melding van een schrijven van 14 maart 2013 van mevrouw Brigitte De Pauw en mevrouw Carla Dejonghe met het verzoek een studiebezoek te brengen aan een aantal vernieuwende initiatieven in de kinderopvang in Rome. Navraag op het kabinet van collegelid Grouwels leverde de volgende informatie op : In het kader van het actieonderzoek Opvoeden in Brussel werd een studiebezoek gebracht aan Rome, Milaan en Bologna o.l.v. Michel Vandenbroeck (UGent VBJK). Het ging bij dat bezoek over spazio insieme en tempo per le famiglie (opvoeding ondersteunende ontmoetingsprojecten). Zij dienden als inspiratie voor Baboes. Het bezoek vond plaats van 4 tot 6 juni Op grond van deze informatie oordelen de verzoekers, samen met de andere commissieleden, dat hun aanvraag tot studiebezoek zonder voorwerp is. De commissievoorzitter stelt voor 2 thema s verder uit te diepen in de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin : interculturele ouderzorg en gegarandeerde kinderopvang. De diensten bereiden een nota voor met betrekking tot mogelijke sprekers en terreinbezoeken over deze onderwerpen.

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 461 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 23 NOVEMBER 2011 INTERPELLATIES Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 23 november 2011 Hebben aan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Toewijzing erkenningskalenders

Toewijzing erkenningskalenders Aan de initiatiefnemers van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Contactpersoon E-mail Telefoon Team Ouderenzorg ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is als ledenvereniging van alle gemeente- en OCMW-besturen wellicht een vertrouwde organisatie. De VVSG

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

VR DOC.0237/2

VR DOC.0237/2 VR 2017 1703 DOC.0237/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf DE

Nadere informatie

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C169 WEL13 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 13 maart 2012 2 Commissievergadering nr. C169 WEL13 (2011-2012)

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 657 (2016-2017-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 1 FEBRUARI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 1 februari 2017 INTEGRAAL VERSLAG

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Oostnieuwkerke, juni 2011. Geachte mevrouw, geachte heer,

Oostnieuwkerke, juni 2011. Geachte mevrouw, geachte heer, Oostnieuwkerke, juni 2011 Geachte mevrouw, geachte heer, Sinds 1978 voorziet Kerckstede vzw begeleiding, huisvesting en dagbesteding aan volwassen personen met een matige tot ernstige mentale handicap.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon Zorgvastgoed België Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Antwerpen, donderdag 16 juni 2016 80 plus is heel gewoon Vergrijzing wereldwijd verspreid In 2020 zal 1/5 Vlamingen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 556 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 4 MAART 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 4 maart 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 20 oktober 2015 Nummer: 2015_MC_00361 Onderwerp: Worden onze woonzorgcentra onbetaalbaar? - Mieke Bouve Raadslid(-leden):

Nadere informatie

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg

Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Opmerkingen Kurt Stabel Kurt Stabel VLD 19 mei 2011 Inhoud Voorstelling Kurt Stabel en FOS Inleiding: Uitgangspunt Enkele cijfers Ouderenzorg

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen.

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 167 van BART VAN MALDEREN datum: 4 december 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VAPH - Hulpmiddelen voor personen met een handicap Personen

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBELEID HOORZITTING WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 JUL GEEROMS VOORZITTER, MIE MOERENHOUT - DIRECTEUR, ANNICK DE DONDER STAFMEDEWERKER

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Een leeftijdsonafhankelijk en efficiënt hulpmiddelenbeleid

VLAAMSE OUDERENRAAD. Een leeftijdsonafhankelijk en efficiënt hulpmiddelenbeleid VLAAMSE OUDERENRAAD Een leeftijdsonafhankelijk en efficiënt hulpmiddelenbeleid Standpunt over de leeftijdsdiscriminerende effecten in de werking van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

b) Komen allochtonenverenigingen die als enig kenmerk hebben hun mono-etniciteit in aanmerking voor subsidies?

b) Komen allochtonenverenigingen die als enig kenmerk hebben hun mono-etniciteit in aanmerking voor subsidies? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 213 van 10 januari 2013 van ANNICK DE RIDDER Zelforganisaties voor allochtonen

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan pleit voor samenleving voor àlle leeftijden

Ouderenbeleidsplan pleit voor samenleving voor àlle leeftijden Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 30 september 2010 Generatie Nu: nù jong van hart Ouderenbeleidsplan pleit voor samenleving voor àlle leeftijden Vorige vrijdag

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT AANBEVELING 151 / 18 oktober 2016 1 OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 1 2. Context... 1 3. Verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 672 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 3 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 3 mei 2017 Hebben aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 684 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 11 OKTOBER 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 11 oktober 2017 INTEGRAAL VERSLAG

Nadere informatie

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidstraject eerste lijn in Vlaanderen tot 2014 6 e staatshervorming

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Het Bestuurscomité van LSM,

Het Bestuurscomité van LSM, LSM Reglement betreffende het verlenen van financieringstoelage(n) voor de bouw van bijkomende rusthuiswoongelegenheden in de Provincie Limburg LSM Besluit dd. 11 september 2008. Het Bestuurscomité van

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de commercialisering van de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 19 december 2012 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD

Nadere informatie