Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014"

Transcriptie

1 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015

2 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de Wmo 2015 voor de gemeente? 2.3 Wat betekent de Wmo 2015 voor aanbieders van ondersteuning en zorg? 3. Sociale opgave, wat willen we bereiken voor onze inwoners 4. Regie en sturing 4.1 Samenwerking in de regio 4.2 Regie en sturing op de uitvoering 4.3 Governancestructuur 4.4 Inkoop 4.5 Regie op het instrument PGB 5. Financiële kaders 6. Bijlage A Toegang 7. Bijlage B Toelichting Voorzieningen 8. Bijlage C Cijfers en feiten over doelgroepen en aanbieders 9. Bijlage D Begrippenlijst 1

3 Samenvatting Top 12 kaders Wmo ) Wmo beleid is sociaal beleid Het beleid van de Wmo is onderdeel van het gemeentelijk sociaal beleid. De inwoner is binnen twee stappen op de juiste plek en mag rekenen op een integrale benadering. 2) Eigen kracht en mogelijkheden van mensen zelf en hun omgeving optimaal benutten Voorop staat het uitgangspunt om de kracht en mogelijkheden van de mensen zelf en hun omgeving optimaal te benutten. Mochten zij al dan niet tijdelijk een steun in de rug nodig hebben dan kunnen zij gebruik maken van een sterk netwerk van vrijwilligers en professionals. De hulp moet erop gericht zijn dat zij hun eigen regie weer kunnen nemen. 3) Algemeen waar mogelijk, maatwerk waar nodig Voor het verstrekken van algemene voorzieningen gelden minder strenge regels dan voor maatwerkvoorzieningen. Er wordt eerst gekeken of algemene voorzieningen volstaan. Pas daarna komen maatwerkvoorzieningen in beeld. In sommige gevallen is opschalen naar intensievere zorg nodig. 4) Van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening Maatwerkvoorzieningen kunnen deels worden omgevormd worden tot algemene voorzieningen. We gaan onderzoeken welk delen van de maatwerkvoorzieningen in aanmerking komen voor een algemene voorziening. 5) Overgangsrecht Voor de bestaande Wmo-cliënten geldt een overgangsregeling gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht. Cliënten waarvan de huidige indicatie afloopt voor of op 31 december 2014 vallen onder de nieuwe verordening die per 1 november 2014 van kracht is. Voor cliënten waarvan de indicatie later afloopt komt er een overgangsregeling. Voor AWBZ-cliënten met een huidige indicatie die afloopt na 1 januari 2015 geldt dat deze indicatie tot maximaal 31 december 2015 doorloopt. Voor cliënten in een beschermde woonvorm is een overgangstermijn van vijf jaar in de nieuwe Wmo opgenomen tenzij de huidige indicatie eerder afloopt. 6) Persoonsgebonden budget (PGB) Als de cliënt een PGB wenst en in staat is al dan niet met hulp, een PGB te beheren, blijft de keuzemogelijkheid voor een PGB gehandhaafd. Wel wordt beoordeeld of de maatwerkvoorziening doeltreffend is. Dit wordt vastgelegd in de verordening. 7) Eigen Bijdrage De gemeente hanteert voor alle voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens het wettelijk maximum. Deze bedraagt maximaal de kostprijs van de zorg. Er wordt rekening gehouden met de stapeling van eigen bijdragen bij meerdere voorzieningen, deze kunnen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum dat iemand kan betalen. 8) Financieel kader We blijven binnen het rijksbudget en voeren de afgesproken gemeentelijke bezuinigingen uit. 2

4 9) Sturing en regie We sturen op resultaat, kwaliteit en beheersing van kosten. Om te komen tot een goede kostenbeheersing en de kwaliteit te waarborgen maken we samen met de aanbieders een samenhangend geheel van afspraken en randvoorwaarden. Dit gebeurt op basis van gemeenschappelijke doelstellingen en vertrouwen. Uiteindelijk streven we naar een situatie waarbij de verantwoordelijkheid en initiatief ligt bij inwoners en de samenleving. De gemeente faciliteert dat. 10) Inkoop De inkoop vindt plaats via een onderhandelingsprocedure waarbij het inkoopmodel consortium op dit moment onze voorkeur heeft We positioneren ook de kleinere zorginstellingen hierin en sluiten contracten af voor de eerste twee jaren om zorgcontinuïteit te bewerkstelligen en de markt te leren kennen. Mogelijk leidt de komende marktverkenning tot andere inzichten die bepalend zijn voor het definitieve inkoopmodel. 11) Gefaseerde aanpak Op 1 januari 2015 vindt de transitie plaats, de formeel veranderde wet- en regelgeving. Daarna volgt de transformatiefase. De eerste twee jaar daarvan staan in het teken van overgangsrecht, het leren kennen van de cliënten en de aanbieders en start innovatie en transformatie. In 2018 moet de transformatie zijn afgerond. 12) Samenwerking Bij de invoering van de nieuwe Wmo is intensief samengewerkt op provinciaal niveau, met de Noord & Midden Drentse gemeenten en de Drentsche AA gemeenten. De individuele gemeenteraden bepalen de beleidskaders en beleidsdoelen. Gezamenlijke inkoop is mogelijk als dat past binnen de beleidskaders en beleidsdoelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn centrumgemeentelijke taken die Assen mede namens acht andere regiogemeenten uitvoert. 3

5 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wmo in werking. Gemeenten krijgen daarmee extra taken vanuit de AWBZ op het gebied van zorg en ondersteuning. De Wmo is bedoeld om inwoners in staat te stellen volop mee te doen aan de samenleving. De nieuwe Wmo is één van de drie decentralisaties in het sociale domein. Naast de Wmo gaat het om de Participatiewet en de Jeugdwet. Deze wetten hangen gedeeltelijk met elkaar samen en maken integraal beleid mogelijk aansluitend bij de lokale situatie. Met de uitvoering van deze drie wetten leggen we meer verantwoordelijkheid en regie bij de samenleving neer. De overheid faciliteert. We willen tenslotte een cultuuromslag van zorgen voor naar zorgen dat. De overheveling van taken van rijk en provincie naar gemeenten gaat gepaard met forse kortingen op het budget. Dat vraagt om scherpe keuzes en innovatie om met minder middelen toch zo effectief mogelijk te zijn. Uitgangspunt hierbij is om zo veel mogelijk samenhang aan te brengen tussen de decentralisaties om een integraal aanbod aan inwoners te kunnen verstrekken. Met het opstellen van de visie op zorg en welzijn in 2012 en de veranderagenda hebben wij twee jaar geleden al een stevig fundament gelegd voor de uitwerking van de nieuwe gemeentelijke taken. Samen met inwoners, vrijwilligers, professionals en bestuurders hebben we de focus gelegd op het versterken van de eigen kracht en sociale netwerken van onze inwoners. De meest kwetsbare groepen in onze samenleving kunnen op passende ondersteuning blijven rekenen. De nieuwe Wmo 2015 geeft de gemeente de wettelijke taak om te zorgen voor de maatschappelijke ondersteuning. De belangrijkste opgaven binnen de nieuwe Wmo zijn: Het voorkomen dat inwoners onnodig een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning (preventie). Het bieden van algemene voorzieningen en collectieve en individuele maatwerkvoorzieningen voor het bevorderen en ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of chronisch psychische of psychosociale problemen. Dit gebeurt zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving. Het bieden van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers met onder andere informatie, advies en respijtzorg. Een onderdeel hiervan is ook het zorgen voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. Het bieden van tijdelijke en kortdurende cliëntondersteuning. Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid waaronder het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Bevorderen van zo veel mogelijk samenhang in de dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Deze beleidsnotitie biedt een inhoudelijk en financieel kader. Op basis hiervan vindt de inkoop en de verdere inrichting plaats. De verordening wordt op basis van de uitgangspunten opgesteld en dit najaar aan de Raad aangeboden. Samenwerking andere gemeenten In de voorbereiding van de nieuwe Wmo is samengewerkt met de gemeenten Noordenveld, Midden- Drenthe, Aa en Hunze en Tynaarlo. In de uitvoering is de verwachting dat we ook met deze gemeenten samen zullen werken, bijvoorbeeld bij de inkoop. Daarnaast heeft de gemeente Assen als centrumgemeente een taak voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang (Tynaarlo, Midden- Drenthe, Aa en Hunze, Hoogeveen, Noordenveld, De Wolden, Westerveld, Meppel). 4

6 De winkel blijft open Continuïteit van zorg heeft prioriteit. Daarom kiezen wij voor een geleidelijke verandering. Dit geeft inwoners en aanbieders volop de gelegenheid om in te spelen op de nieuwe situatie. Aanbieders kunnen zo nieuwe vormen van ondersteuning ontwikkelen. De transformatie begint wel op 1 januari Leeswijzer Dit document start met een analyse van de gevolgen van de nieuwe Wmo voor inwoners, aanbieders en gemeente gevolgd door de sociale opgave. Onder de sociale opgave staan de kaders om de doelen te bereiken. Het hoofdstuk regie en sturing gaat over de afstemming binnen de interne organisatie, omgang met aanbieders en inkoop. In de financiële opgave staan de financiële kaders waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. In de bijlages vindt u achtereenvolgens informatie over de Toegang, een toelichting op de voorzieningen, cijfers en feiten over doelgroepen en aanbieders en tenslotte een begrippenlijst. 5

7 2. Analyse Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen een doorkijk naar de Wmo Wat betekent de invoering voor inwoners, gemeente, aanbieders van ondersteuning en zorg? 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? De ondersteuning van inwoners is in de eerste plaats gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Hierbij staat de eigen kracht van de inwoner en zijn sociaal netwerk centraal. Wanneer een inwoner een vraag om ondersteuning heeft, brengt de gemeente samen met hem deze vraag in kaart. Bij complexe vragen gebeurt dit tijdens een keukentafelgesprek. Daarbij komt nadrukkelijk aan de orde wat de inwoner en zijn sociaal netwerk zelf kunnen doen om deze vraag op te lossen. De ondersteuning vanuit de gemeente is daarbij aanvullend. Tegelijkertijd wordt gekeken wat er nodig is om de eigen kracht en het netwerk van de inwoner te versterken zodat deze op termijn weer meer zelfredzaam is. Bij het bieden van ondersteuning staat tijdelijkheid en doelmatigheid voorop. Zodra de zelfredzaamheid van de inwoner voldoende versterkt is kan de aard en omvang van de ondersteuning hierop worden aangepast. De ondersteuning zal meer dan nu het geval is bestaan uit algemene voorzieningen of tijdelijke cliëntondersteuning. Daarbij wordt bekeken of inwoners zelf op termijn weer zaken kunnen oppakken of dat het mogelijk is om bepaalde maatwerkvoorzieningen om te zetten in algemene voorzieningen. Dit laatste gebeurt in ieder geval bij een deel van hulp bij huishouden. Alleen als blijkt dat deze ondersteuning niet toereikend is, komen inwoners in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. 2.2 Wat betekent de Wmo 2015 voor de gemeente? Met de Wmo 2015worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners die onvoldoende zelfredzaam, of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Een deel van de AWBZ-middelen gaat daarvoor over naar het Gemeentefonds met een korting. Het overige deel van de oude AWBZ vervangt het rijk door de Wet langdurige zorg (Wlz) en een deel valt onder de Zorgverzekeringswet. Vanwege de samenhang en de samenloop tussen voorzieningen en diensten ontstaat de noodzaak om samen te werken met het zorgkantoor en zorgverzekeraars. Ten opzichte van de huidige situatie gaat het om de volgende veranderingen: Decentralisatie van extramurale ondersteuning, waaronder individuele- en groepsbegeleiding (dagbesteding), inclusief vervoer, kortdurend verblijf en de inzet van een doventolk; Decentralisatie van het beschermd wonen en de inloopvoorziening GGZ naar centrumgemeente; De nieuwe wet beschrijft ondersteuning in meer algemene termen zoals ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden ; Door een korting op het bestaande budget van de Hulp bij Huishouden moeten gemeenten kosten terugdringen; Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. De combinatie Begeleiding Groep en Persoonlijke Verzorging (totaal 5%) komt over naar de gemeente; De middelen voor cliëntondersteuning komen in het gemeentefonds; Het mantelzorgcompliment verdwijnt en het budget hiervoor gaat naar het gemeentefonds; 6

8 Gemeenten krijgen te maken met de gevolgen van langer thuis wonen en de ambulantisering van de GGZ. De Wmo 2015 kent algemene- en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening bestaat uit diensten en voorzieningen die zonder uitgebreid onderzoek toegankelijk zijn. Ze zijn gericht op opvang of het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Bij een maatwerkvoorziening vindt uitgebreid onderzoek plaats naar behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon. Het geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen is hierop afgestemd. Maatwerkvoorzieningen kunnen zowel individueel als collectief zijn. De gemeente moet zorgen dat: Inwoners op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem hun verhaal kunnen doen; Onafhankelijke cliëntondersteuning, die het belang van betrokkene centraal stelt kosteloos beschikbaar is; Huiselijk geweld voorkomen en bestreden wordt; Kwaliteit en continuïteit van voorzieningen gewaarborgd is; Sociale samenhang, informele zorg, leefbaarheid en veiligheid wordt gewaarborgd. 2.3 Wat betekent de Wmo 2015 voor aanbieders van ondersteuning en zorg? Alle aanbieders krijgen te maken met de verschuiving van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening. Organisaties die nu al met de gemeente samenwerken voor uitvoering van de Wmo krijgen te maken met meer algemeen geformuleerde eisen zoals het ondersteunen bij het voeren van een gestructureerd huishouden. Bij de uitvoering van de maatwerkvoorziening vragen wij aanbieders om te werken met de uitgangspunten het versterken van eigen kracht en het sociale netwerk. Dit vraagt een andere werkwijze en meer flexibiliteit. Ook zal de gemeente om innovatie vragen en meer sturen op prestaties, efficiency en effectiviteit. Wij vragen aanbieders om integraal te werken. Dit betekent dat zij naar alle leefdomeinen kijken en waar mogelijk met ketenpartners een integraal plan opstellen. Het keukentafelgesprek is een van de instrumenten die wij hiervoor inzetten. Hierbij willen wij dat aanbieders de nadruk leggen op hulp nabij en lokaal geregeld. Waar nodig wordt afgesproken wie de casusregie voor een huishouden organiseert. Hierbij is het van belang dat er goede afspraken zijn tussen de gemeente en de zorgverzekeraar om een integrale aanpak te kunnen realiseren in de wijk. Aanbieders zullen zich meer richten op arrangementen zoals zorg, verpleging en wonen gecombineerd. We vragen aanbieders daarom ook om in hun ondersteuningsaanbod beter samen te werken met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld welzijnsvoorzieningen en vrijwilligerswerk. Ondersteuning is met name gericht op de kwetsbaren. Dit vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen van aanbieders. Niet alleen krijgen aanbieders te maken met complexere ondersteuningsvragen, maar ze worden ook uitgedaagd om deze ondersteuning zo veel mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen te organiseren. Tenslotte hebben wij te maken met bezuinigingen van het Rijk en gemeentelijke bezuinigingen. Dit betekent dat wij kortingen doorberekenen naar aanbieders en ook meer gaan sturen op efficiency en effectiviteit. 7

9 3. Sociale opgave, wat willen we bereiken voor onze inwoners Bij de uitvoering van de Wmo zijn de uitgangspunten uit de Visie en Veranderagenda zorg en welzijn leidend. Dit betekent dat we werken aan een actieve samenleving. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun eigen leefomgeving. De gemeente neemt de zorg voor kwetsbare mensen voor haar rekening. Hierdoor kunnen Assenaren zo lang mogelijk zelfstandig of met begeleiding in hun eigen leefomgeving blijven wonen en participeren. Nieuw voor oud is een ander belangrijk uitgangspunt. Hiermee voorkomen we dat er een stapeling van regelingen en voorzieningen ontstaat. Voorop staat het uitgangspunt om de kracht en mogelijkheden van de mensen zelf en hun omgeving optimaal te benutten. Mochten zij al dan niet tijdelijk een steun in de rug nodig hebben dan kunnen zij gebruik maken van een netwerk van vrijwilligers en professionals. De hulp moet erop gericht zijn dat zij hun eigen regie weer kunnen nemen. Kader: Eigen kracht en mogelijkheden van mensen zelf en hun omgeving optimaal benutten, waarbij ondersteuning zo dichtbij mogelijk is georganiseerd. Bij kwetsbare mensen wordt ingezet op het herkennen en doorbreken van het sociale isolement. Zij houden zo veel mogelijk de touwtjes in handen en er is sprake van één huishouden, één leefplan, één regisseur. We streven naar zo min mogelijke professionele drukte waarbij iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert. Kader: Er is sprake van een effectieve integrale samenwerking die gericht is op het uitvoeren van één plan voor de cliënt. Inwoners hebben op een effectieve en efficiënte manier toegang tot ondersteuning. Iedereen is binnen maximaal twee stappen op de juiste plek. De inwoner is het uitgangspunt in de toegang. Dat betekent meer overleg met en minder overleg over de inwoner. Wij kiezen voor een combinatie van centrale toegang via het inwonersplein en toegang in de wijk in de vorm van buurtteams. Binnen het Inwonersplein kunnen onze inwoners terecht voor vragen en ondersteuning op het gebied van Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs. De buurtteams zijn de vooruitgeschoven posten in de wijk. Zowel het Inwonersplein als de buurtteams richten zich op mee doen en activering. Het buurtteam is een laagdrempelig, herkenbaar, compact team in de wijk. Afhankelijk van de problematiek die in de wijk speelt zal de samenstelling van de teams anders zijn. De buurtteams zijn netwerkorganisaties, de coördinatie ervan wordt ondergebracht in de nieuwe organisatie voor welzijn (VerrASSENd Welzijn). Kader: De toegang tot informatie en ondersteuning organiseren we door een combinatie van centrale toegang via het inwonersplein en toegang in de wijk via buurtteams met een flexibele samenstelling. De coördinatie van de buurtteams is onderdeel van de nieuwe welzijnspraktijk Uitgaan van maatwerk De ondersteuningsvraag van de inwoner is leidend. We gaan uit van wat de inwoner nodig heeft om te kunnen participeren. Daarbij kijken we breed naar alle leefdomeinen. We kijken naar oplossingen die vraaggericht, adequaat, flexibel en toereikend zijn. Het ondersteuningsaanbod past bij de vraag van de inwoner, zijn gezin en het sociale netwerk. Goede aansluiting op bestaande voorzieningen De nieuwe Wmo biedt kansen om verbindingen te leggen tussen welzijn en andere gemeentelijke domeinen zoals re-integratiebeleid, woonbeleid en passend onderwijs. Algemene- en maatwerkvoorzieningen worden waar mogelijk verbreed. 8

10 Nadruk op preventie en vroegsignalering Een focus op preventie en vroegsignalering leidt tot meer kansen en minder belemmeringen voor de inwoner om te participeren in de samenleving. Door goede preventie en vroegsignalering doen inwoners waarschijnlijk niet of minder snel een beroep op zwaardere professionele ondersteuning. Verbinding formele en informele ondersteuning De huidige scheiding tussen de formele en informele ondersteuning die inwoners krijgen via het sociale netwerk kan leiden tot gaten in de ondersteuning of dubbelingen. We zetten daarom in op een goede verbinding en afstemming tussen formele en informele ondersteuning. We maken hierover concrete afspraken met aanbieders. Verbinding Jeugdwet Een aantal taken van de Jeugdwet en de Wmo overlappen of lopen samen, bijvoorbeeld cliëntondersteuning. Hiervoor wordt beleid en uitvoering op elkaar afgestemd. Daarnaast is afstemming noodzakelijk bij de overgang cliënten van Jeugdwet naar Wmo bij het bereiken van de volwassen leeftijd. Verbinding Participatiewet In de kadernota Participatiewet wordt de keuze voorgelegd om de focus van het beleid te leggen op de doelgroep die binnen afzienbare tijd duurzaam (al dan niet met ondersteuning) kan uitstromen naar de arbeidsmarkt. Voor inwoners met een beperkte verdiencapaciteit die niet binnen afzienbare tijd kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt, zal vanuit de Wmo recreatieve dagbesteding worden aangeboden. Deze vorm van dagbesteding zal daar waar mogelijk in de buurt plaatsvinden, waarbij informele zorg een belangrijke rol speelt. Goede aansluiting Wmo-Wlz-Zorgverzekeringswet Inwoners die beperkt zijn in hun functioneren hebben na 1 januari 2015 nog steeds met verschillende wetten te maken. Dat zijn de Wmo, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Elke wet heeft zijn eigen toegang en zijn eigen bekostiging. Tegelijkertijd ontstaan hierdoor schotten tussen systemen. We gaan samen met de Zorgverzekeraars ervoor zorgen dat de cliënt hier zo min mogelijk van merkt. Kiezen juist schaalniveau Uitgangspunt is om de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de klant te organiseren. Maar als de vraag lokaal beperkt is of als de ondersteuning een heel specialistisch karakter heeft, is ondersteuning dichtbij niet altijd mogelijk. Dan is het uitgangspunt om de reisafstand van de inwoner zo kort mogelijk te houden. Bevorderen inclusief beleid Voor veel inwoners die ondersteuning nodig hebben geldt dat zij meer gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen. Dit betekent dat aanbieders van algemene voorziening in hun aanbod rekening moeten houden met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van inwoners. Het resultaat is dat algemene voorzieningen zo optimaal mogelijk toegankelijk zijn voor iedereen met of zonder beperking. 9

11 Ondersteuningsstrategie Subgroep Niet/weinig kwetsbaar Kwetsbaar Zeer kwetsbaar Ondersteuningsstrategie Strategie richt zich op behoud van de zelfredzaamheid en het voorkomen van kwetsbaarheid door : preventie, faciliteren, stimuleren, informeren, toegankelijkheid en vooral ruimte geven aan de burger Strategie richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en het voorkomen dat vanuit kwetsbaarheid problemen ontstaan. Dit gebeurt door: coachen, begeleiden, ondersteunen, arrangementen, algemene voorzieningen en lichte maatwerkvoorzieningen. Strategie richt zich op het beheersbaar houden van de problematiek en per leefgebied te interveniëren om de kwetsbaarheid te doen afnemen. Dit gebeurt door: ingrijpen, individuele benadering, bemoeizorg, specialistische voorzieningen, doorverwijzen Wet Langdurige zorg. De verschillende ondersteuningsstrategieën in combinatie met de gestelde kaders moeten er voor zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben: niet meer en niet minder. Daarnaast is het systeem flexibel ingericht op de specifieke ondersteuningsvraag, waardoor opschaling naar zwaardere ondersteuning en afschaling naar lichtere, in korte tijd mogelijk is. 5% zeer kwetsbaar Formele Ondersteuning 15% kwetsbaar Informele ondersteuning 80% niet/weinig kwetsbaar Eigen kracht en eigen netwerk 10

12 4. Regie en sturing Dit hoofdstuk gaat over sturing op uitvoering en budgetten, samenwerking in de regio en de manier van inkoop. Ook voor sturing en regie geldt het uitgangspunt dat de gemeente niet zorgt voor, maar zorgt dat. We geven ruimte aan de uitvoering binnen afgesproken kaders. Uiteindelijk streven we naar een situatie waarbij het initiatief zo veel mogelijk ligt bij de inwoners, de informele zorg, de uitvoerende instellingen. De gemeente faciliteert dan alleen nog. Voor de meest kwetsbaren blijven wij zelf onze verantwoordelijkheid nemen. 4.1 Samenwerking in de regio De nieuwe Wmo bereiden we voor met de gemeenten Noordenveld, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Tynaarlo, maar de individuele gemeenteraden bepalen zelf de beleidskaders en beleidsdoelen. Ook de vormgeving van de Toegang gebeurt lokaal. Ook in de uitvoering zoeken we samenwerking met deze gemeenten, bijvoorbeeld bij de inkoop, indien dit past binnen de beleidskaders en beleidsdoelen. Gezien de schaalgrootte zal in elk geval bovenlokale samenwerking gezocht worden voor inkoop van specialistische zorg. Gezamenlijke inkoop betekent ook gezamenlijk contractbeheer en eenduidige sturing op de betreffende uitvoerders. Daarnaast heeft de gemeente Assen als centrumgemeente de regie op Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang (Tynaarlo, Midden-Drenthe, AA en Hunze, Hoogeveen, Noordenveld, De Wolden, Westerveld, Meppel). Het Rijk heeft bepaald dat de transformatie van Beschermd Wonen in 2015 niet de hoogste prioriteit heeft. Continuïteit en kwaliteit zijn in 2015 de belangrijkste uitgangspunten. Per 2016 geven we de transformatie vorm. Dit betekent dat we in 2014 in overleg met de acht regiogemeenten en maatschappelijke partners zorgen voor de inkoop van Beschermd Wonen per 2015 en dat we vervolgens gaan werken aan een samenhangend aanbod voor maatschappelijke opvang, Wmo-ondersteuning en beschermde woonvormen. Dit betekent ook, dat we onze rol als centrumgemeente gaan herdefiniëren. 4.2 Regie en sturing op de uitvoering De gemeente is aangewezen als verantwoordelijke voor het (doen) uitvoeren van de Wmo De gemeente zorgt ervoor dat deze taak wordt uitgevoerd binnen de wettelijke kaders in het netwerk van private en publieke partijen (de aanbieders). Groeimodel We willen voor alle nieuwe taken (drie transities breed) in principe toegroeien naar een zakelijker type sturing op aanbieders, waarbij de gemeente zich als opdrachtgever beperkt tot het stellen van de kaders en het geven van de opdracht (het WAT). Hier werken we in stappen naar toe. Het eerste jaar 2015 is echter nog een jaar van overgang waarin we ervaring moeten opdoen met de nieuwe taken en de nieuwe aanbieders. Dat vraagt tevens tijdelijk een samen op weg benadering. We willen samen met de aanbieders toewerken naar een gedeeld eindbeeld en doelstellingen, en investeren in commitment. De kanteling maken aanbieders en gemeente samen. De ervaring en lessen van 2015 nemen we in 2016 mee bij de voorbereiding van de vervolgfase vanaf We hebben de ambitie om per 2016 te sturen op instroom, uitstroom en doorstroom. In 2015 verzamelen we ervaringsgegevens om deze ambitie te concretiseren. 11

13 4.3 Governancestructuur De gemeente bepaalt het beleid (WAT), de aanbieders bepalen de uitvoering (HOE). Wij voeren regie op kwaliteit, (doorloop)tijd en geld (beheersing van kosten). Gemeente en uitvoerders hebben een opdrachtgever - opdrachtnemersrelatie. De rol van opdrachtgever houdt in: Het geven van een heldere opdracht aan de uitvoeringsorganisatie; Sturen en monitoren, onder andere via de brede monitor sociaal beleid; Zo nodig beleid bijstellen of bijsturen in de opdracht aan de uitvoeringsorganisatie zicht houden op de effecten van het uitgevoerde beleid. Sturing vindt plaats via prestatieovereenkomsten. Hierin worden afspraken gemaakt over : Output en outcome; Kwaliteit; Integrale benadering van leefgebieden van de cliënt; Samenwerking met andere partners in het veld rond toegang en uitvoering van de dienstverlening; Keuzevrijheid van de inwoners; Doorvoeren van innovatie in de dienstverlening; Wijze van monitoring (uitgangspunt is een lichte verantwoordingsadministratie en vergelijkbaarheid van gegevens tussen organisaties en gemeenten); Financiering. Sturen op interne uitvoering Voor het grootste deel hebben we te maken met externe uitvoerende partijen, maar de gemeente voert ook een belangrijk deel van de nieuwe Wmo taken zelf uit. Dan gaat het met name over het inwonersplein en de feitelijke verstrekking van maatwerkvoorzieningen. Qua sturing gaan we in principe met de interne organisatie hetzelfde om als met de externe organisaties. Taken worden binnen een vastgesteld budget uitgevoerd. Raad en college stellen vast wat wordt uitgevoerd. Het hoe is aan de uitvoerende eenheid (eenheid Klant). Deze verantwoordt wat ze gedaan heeft en levert input voor de brede monitor sociaal beleid. Innovatie en samenwerking Onderdeel van kwaliteit is innovatie. Om vernieuwing te stimuleren willen we (financiële) prikkels toepassen en ruimte houden voor nieuwe aanbieders. Ook samenwerking met andere partners zullen we actief stimuleren 4.4. Inkoop Om per 1 januari alle diensten in het kader van de nieuwe Wmo te kunnen aanbieden zullen voor 2015 en 2016 de volgende inkooptrajecten plaatsvinden: Hulp bij het Huishouden, Hulpmiddelen, Kortdurend Verblijf, Cliëntondersteuning, Doelgroepenvervoer Individuele begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf, Beschermd Wonen. 12

14 Met betrekking tot inkoop hanteren wij een aantal uitgangspunten: Continuïteit van zorg in overgangsfase Het uitgangspunt hierbij is : voorlopige continuïteit van zorg, zachte landing, borgen van expertise, keuzevrijheid (cliënt kan kiezen uit meerdere aanbieders per dienst) en kostenbeheersing. Wij gaan met aanbieders een tijdelijke overeenkomst aan van twee jaar zonder of met beperkte volume garanties. Wij verwachten dat deze aanpak voor rust zorgt en bijdraagt aan een vlotte transitie, om daarna zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met de transformatie. Het is van belang om tijd te nemen voor de nieuwe werkelijkheid en zorg te continueren. In het eerste jaar willen we vooral ervaring en kennis opdoen. Welke vormen van dienstverlening voldoen het beste als het gaat om de inzet van eigen kracht, snel kunnen op- en afschalen etc. Welke aanbieders doen het kwalitatief goed? Hoe kunnen we de kosten beheersen? Zien we genoeg innovatie? Mogelijk leidt dit op termijn tot andere keuzes in de wijze van contractering en bekostiging om de juiste prikkels in te bouwen. Werkwijze inkoop: Onderhandelingsprocedure met vooraf marktconsultatie Betrokkenheid van aanbieders vinden wij een belangrijke uitgangspunt. Daarom maken wij gebruik van marktconsultatie om de expertise van de aanbieders te gebruiken om de definitieve keuzes te maken. Specifieke aandacht schenken wij aan kleine en middelgrote aanbieders. Bij de selectie van de martkconsultatie zijn aanbieders van verschillende formaat vertegenwoordigd. We zullen de contracten met uitvoerende partijen aangaan via een onderhandelingsprocedure met de huidige uitvoerders. Deze vorm van aanbesteding biedt onder de huidige tijdsdruk de beste mogelijkheid voor het realiseren van de zachte landing. Ook maken we op deze wijze optimaal gebruik van de kennis en ervaring van de huidige aanbieders. We gaan in deze procedure in onderhandeling met een selectie van de huidige aanbieders, waaronder ook een aantal kleinere aanbieders. Wijze van contractering: consortiummodel Het totale in te kopen pakket aan ondersteuning splitsen wij in domeinen. De eerder genoemde marktconsulatieronde zal ons de hiervoor benodigde kennis opleveren. Voor de domeinen worden aanbieders gezocht. Hierbij kiezen we vooralsnog voor het consortiummodel. In dit model hebben we als gemeente een contract met maximaal drie hoofdcontractanten per domein. Zij staan garant voor een breed aanbod van dienstverlening door inschakeling van de bestaande kleine aanbieders en bieden toegang aan nieuwe aanbieders als subcontractant. Zo blijft er variatie in aanbod en is er keuzevrijheid. Ook kleinere aanbieders zijn nadrukkelijk in beeld voor een contract. Door het consortiummodel blijft het aantal opdrachtnemers beperkt en is de uitvoeringsstructuur beheersbaar. De gemeente stuurt op een beperkt aantal hoofdcontractanten die een bredere (financiële) verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om bestaande kleine aanbieders te beschermen en ruimte te bieden voor innovatieve en nieuwe aanbieders eisen wij van onze hoofdcontractanten garanties voor de toegang van en samenwerking met bestaande kleine en nieuwe aanbieders. 13

15 4.5 Regie op het instrument PGB We zien het persoonsgebonden budget (PGB) als een instrument voor individueel maatwerk als dat nodig is. We handhaven voor de cliënt de mogelijkheid van het PGB. In de nieuwe Wmo zijn de voorwaarden voor verstrekking aangescherpt om misstanden en oneigenlijk gebruik terug te dringen. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt als (wettelijke tekst): a. De cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of zijn vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren; b. De cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen; c. Naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en klantgericht worden verstrekt. Ter voorkoming van misstanden en oneigenlijk gebruik en ter bescherming van de aanvrager wordt niet langer geld op de rekening van de aanvrager gestort. De gemeente stelt de cliënt een budget beschikbaar waaruit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betalingen doet aan de leverancier. De gemeente toets of aan de voorwaarden is voldaan. (trekkingsrecht). De hier uitgelegde werkwijze is een wettelijke verplichting. 14

16 5. Financiële kaders De budgetten voor de nieuwe taken van de Wmo worden via het Sociaal Deelfonds vrijgegeven. Hierin worden de budgetten van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet samengevoegd. Het Sociaal Deelfonds is een integratie-uitkering in het gemeentefonds en wordt via een aparte wet geregeld. Gedurende drie jaar geldt een bestedingsverplichting. Het budget is vrij te besteden binnen het sociaal domein maar niet daarbuiten. Het financieel risico ligt bij de gemeente. Wordt het budget niet volledig uitgegeven dan wordt gekeken naar kwaliteit van de uitvoering. De uitwerking van deze controle door het Rijk is nog niet bekend. Het college legt horizontale verantwoording over de besteding van de middelen af aan de gemeenteraad. De verdeling van de budgetten Wmo vindt in 2015 plaats op basis van historische gegevens. Vanaf 2016 wordt het objectief verdeelmodel geleidelijk ingevoerd. De in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers komen uit de mei circulaire. In september krijgen we meer duidelijkheid over het objectief verdeelmodel en de daarbij behorende financiële consequenties. Op basis van de sociale opgave in combinatie met de te verstrekken rijksvergoedingen is het zaak binnen de beschikbare budgetten te blijven. Bij de verdeling van de budgetten over de verschillende diensten gaan we uit van een flexibele inzet van het budget over de verschillende diensten. Met dien verstande dat wij een centrumgemeentelijke taak hebben voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en deze budgetten ook voor de regio moeten worden aangewend. Aangezien de cijfers nog niet bekend zijn, wij nog met aanbieders in gesprek moeten gaan, kunnen wij nog geen inschatting maken van de verdeling van het budget over de verschillende diensten. Deze calculatie moeten nog uitgevoerd worden. Eigen bijdrage De gemeente hanteert voor alle voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens het wettelijk maximum. Deze bedraagt maximaal de kostprijs van de zorg. Er wordt rekening gehouden met de stapeling van eigen bijdragen bij meerdere voorzieningen, deze kunnen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum dat iemand kan betalen. Budgetten Bij het opstellen van de beleidsnotitie zijn de budgetten op basis van de mei-circulaire berekent. Hierbij is de uitkering naar het gemeentefonds gebaseerd op het historisch zorggebruik per gemeente uit 2013 en de vastgestelde kortingen van het Rijk. Op basis van de huidige gegevens zijn kunnen we de volgende voorlopige opstelling maken: Bestaande taken Wmo (HH) Budget 2014 Realisatie 2013 Voordelig saldo Verlaging integratieuitkering voor 2015 Nadelig saldo 8,7 miljoen 7,1 miljoen 1,6 miljoen 1,7 miljoen 0.1 miljoen Bestaande taken Wmo (MO) Centrumgemeente taken maatschappelijk opvang 3,8 miljoen Noot: Volgens de meicirculaire wordt het budget voor maatschappelijke opvang nog verhoogd met 1 miljoen. Echter de tekst in de meicirculaire is hierover onduidelijk. Nieuwe taken Wmo Collectieve/individuele begeleiding Centrumgemeente taken beschermd wonen 12,4 miljoen 25,0 miljoen 15

17 Bijlage A Toegang In deze bijlage geven we nadere uitleg over de uitgangspunten en de wijze waarop de Toegang voor de Wmo eruit gaat zien. Kader: Bij buurtteams en inwonersplein kunnen mensen terecht als ze een voorziening in het kader van de Wmo nodig hebben. Dat kan digitaal, telefonisch of door langs te komen. Uitgangspunten waar langs gewerkt wordt zijn: Er wordt gewerkt en gedacht vanuit de inwoner (vraaggericht): wat heeft die nodig om zelfredzaam te zijn en te participeren; Eigen kracht voorop staat centraal, voorzieningen worden op basis van de participatiecirkel ingezet; De dienstverlening is slim, snel, efficiënt en effectief georganiseerd; 1 plan, 1 regisseur voor 1 huishouden; Iedere inwoner is in maximaal twee stappen op de juiste plaats; Er is meer overleg met de inwoner en minder over de inwoner; Waar kan wordt gebruik gemaakt van bestaande systemen en processen; Bij doorverwijzingen en overdracht van dossiers is er sprake van een warme overdracht; De TOEGANG maakt onderdeel uit van het dienstverleningsconcept van de gemeente Assen; Buurtteams verstrekken in principe alleen de algemene voorziening en zoeken afstemming met het Inwonersplein over maatwerk voorziening. Er worden goede samenwerkingsafspraken tussen de verschillende ingangen van de TOEGANG gemaakt en deze worden doorlopend bewaakt. Als een inwoner zich ergens meldt zal er altijd een brede intake plaatsvinden, is er meer nodig dan volgt doorverwijzing naar de passende ingang. Daarnaast zijn er nog een aantal stedelijke of provinciale aanpakken voor bijzondere doelgroepen zoals OGGz-netwerk, veiligheidshuis, AMHK, FACT-teams waarvan onderzocht wordt hoe zij passen in de TOEGANG. In de komende maanden wordt -samen met de netwerken- uitgewerkt hoe de verschillende aanpakken passen in de TOEGANG. Rondom Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en OGGz ligt er ook de vraag of, hoe en op welke wijze de toegangstaken hiervan kunnen worden geïntegreerd. Gemeente en maatschappelijke organisaties gaan voor slimme, simpele, samenhangende ondersteuning met eigen kracht voorop. Het keukentafelgesprek is daarbij een belangrijk instrument. Het brengt de vraag in de volle breedte en de eigen kracht en het sociaal netwerk van mensen in beeld. De uitkomsten van het keukentafelgesprek worden vastgelegd in een zogenaamd zorg- of leefplan. 16

18 Algemeen waar mogelijk, maatwerk waar nodig We gaan uit van eigen kracht, inwoners kijken waar ze zelf goed in zijn en wat ze zelf kunnen regelen en organiseren. Daarnaast zijn er de volgende voorzieningen om inwoners te ondersteunen: Voorzieningen voor algemeen gebruik zijn voorzieningen die gewoon in winkels beschikbaar zijn en niet specifiek bedoeld zijn voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een verhoogde toiletpot. Mensen regelen dit zelf, ze worden beschouwd als voorliggend op maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn breed beschikbaar en vaak door gemeente aangeboden. Van algemene voorzieningen Welzijn 2.0(bijv. maaltijdvoorziening, was- en strijkservice) kan soms iedereen, soms een bepaalde groep burgers, eventueel na een lichte toets gebruik maken. Maatwerk voorzieningen zijn voorzieningen die beschikbaar zijn voor individuele burgers, hiervoor geldt een toets. Hierbij maken wij onderscheid naar collectieve en individuele voorzieningen. Bij collectief gaat het om activiteiten in groepsverband. Bij individueel hoeft de inwoner de ondersteuning niet te delen. In de brede intake en /of het keukentafelgesprek wordt gekeken naar een combinatie van inzet van eigen kracht en de genoemde voorzieningen. Een goede mix moet ervoor zorgen dat mensen zich goed kunnen redden en kunnen blijven participeren in de samenleving. 17

19 Bijlage B Toelichting voorzieningen In deze bijlage geven we een overzicht van en toelichting op de verschillende voorzieningen die binnen de Wmo 2015 uitgevoerd worden. Voorzieningen Eindbeeld over 4 jaar Richting van de innovatie Hoe gaan we om met overgangsrecht Algemene voorzieningen - Preventieve werking en - Stimuleren eigen Niet van toepassing - Welzijn 2.0 daardoor afname beroep kracht en versterken - Ondersteuning op maatwerkvoorzieningen sociale netwerken vrijwilligers en mantelzorg - Meer collectief en - Burgerinitiatieven minder individueel - Toename - Meer informeel en Individuele begeleiding - Activiteiten die de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, behouden of compenseren. burgerparticipatie - Meer eigen kracht, werken met leefplannen - Minder maatwerkvoorziening - Meer individuele begeleiding via vrijwilligers en eigen netwerk. minder formeel - Stimuleren eigen kracht en versterken sociale netwerken - Meer collectief en minder individueel - Meer informeel en minder formeel - Bevorderen samenwerking zorginstellingen. - Samenwerkingsafspraken maken met de zorgverzekeraar Tot uiterlijk 31 december 2015 kunnen bestaande cliënten dezelfde zorg ontvangen op basis van de geldende AWBZindicatie. In deze periode streven wij naar continuïteit van zorg en aanbieder. Hoe ziet het inkoopproces eruit Deels inkoop en deels subsidiëren, nader te bepalen Tweejarig contract, waarin alle bestaande aanbieders hun zorg bij de bestaande cliënten kunnen voortzetten. Op basis van de ervaringen in 2015 en 2016 worden de diensten opnieuw bepaald en ingekocht. 18

20 Voorzieningen Eindbeeld over 4 jaar Richting van de innovatie Hoe gaan we om met overgangsrecht Hoe ziet het inkoopproces eruit Groepsbegeleiding (dagbesteding) - Dagbesteding voor inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. - Cliënt heeft dagbesteding zoveel mogelijk in de buurt. - Samenwerking van aanbieders bevorderen om efficiency en effectiviteit te vergroten. - Samenwerking stimuleren tussen aanbieders en vrijwilligersorganisaties om dagbesteding in de buurt te organiseren. Tot uiterlijk 31 december 2015 kunnen oude cliënten dezelfde zorg ontvangen op basis van de geldende indicatie. In deze periode streven wij naar continuïteit van zorg en aanbieder Tweejarig contract, waarin bestaande aanbieders hun zorg bij de bestaande cliënten kunnen voortzetten. Op basis van de ervaringen in 2015 en 2016 die met cliënten en aanbieders worden opgedaan, worden de diensten opnieuw bepaald en ingekocht. Kortdurend verblijf in een zorginstelling. Vorm van respijtzorg, voorheen door AWBZ gefinancierd. - Logeren in een instelling voor maximaal drie etmalen per week, alleen als er permanent toezicht en ontlasting van de mantelzorger noodzakelijk is. - Een samenhangend aanbod van respijtzorg voor mantelzorgers - Respijtzorg meer uitgevoerd door vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties - Samenwerking professionals en vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Tot uiterlijk 31 december 2015 kunnen bestaande cliënten dezelfde zorg ontvangen op basis van de geldende indicatie. In deze periode streven wij naar continuïteit van zorg en aanbieder. Tweejarig contract, waarin alle bestaande aanbieders hun zorg bij de bestaande cliënten kunnen voortzetten. Op basis van de ervaringen in 2015 en 2016 die met cliënten en aanbieders worden opgedaan, worden de diensten opnieuw bepaald en ingekocht. 19

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Augustus 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Augustus 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Augustus 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Kadernota Wmo 2015. Samen lossen we het op! Kadernota Wmo 2015 Gemeente Tynaarlo Juli 2014

Kadernota Wmo 2015. Samen lossen we het op! Kadernota Wmo 2015 Gemeente Tynaarlo Juli 2014 Kadernota Wmo 2015 Samen lossen we het op! Kadernota Wmo 2015 Gemeente Tynaarlo Juli 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Analyse... 6 2.1. Wat betekent de Wmo

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Kadernota Wmo 2015 Gemeente Aa en Hunze augustus 2014

Kadernota Wmo 2015 Gemeente Aa en Hunze augustus 2014 nota Wmo 2015 nota Wmo 2015 Gemeente Aa en Hunze augustus 2014 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting s 3 1. Inleiding 5 1.1 Samenwerking andere gemeenten 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Uitganspunten 6 2.1. Wat betekent

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen

Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen Aanvullende Wmo nota Hilversum voor iedereen 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Nieuwe doelgroepen en bestaande kaders 1.1 Nieuwe doelgroepen 1.2 Nieuwe aanvraagprocedure 2. Aanvullende kaders A. Samenhang in

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 *14-0078601* 14-0078601 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie