Nalevingsonderzoek. Gemeente Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nalevingsonderzoek. Gemeente Rotterdam"

Transcriptie

1 Nalevingsonderzoek Gemeente Rotterdam Nalevingsonderzoek bij hotspots: onderzoek bij supermarkten, sportkantines, slijterijen en horeca naar leeftijdsgrenzen, doorschenken en dronkenschap op straat. Utrecht, 2012

2 2

3 Nalevingsonderzoek Rotterdam Nalevingsonderzoek bij hotspots: onderzoek bij supermarkten, sportkantines, slijterijen en horeca naar leeftijdsgrenzen, doorschenken en dronkenschap op straat. Colofon Auteur: F. Franken MSc J. de Greeff MSc J. Mulder MSc Nederlands instituut voor alcoholbeleid Postbus GT Utrecht Goeman Borgesiuslaan ET Utrecht 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Alcohol en jongeren Alcoholgebruik van Nederlandse jongeren Beschikbaarheid van alcohol Programma Drugs & Alcohol in Rotterdam Opzet van het onderzoek Hoofdvraag Subvragen Methode Nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen Nalevingsonderzoek doorschenken Achtergrond onderzoeksmethode Huidig onderzoek Evaluatie dronkenschap op straat Meetinstrument Locatie en tijdstip Protocol uitvoering Promillages Resultaten Nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen Nalevingscijfers Interventies Horecagelegenheden Nalevingsonderzoek doorschenken Nalevingscijfers Interventies door barpersoneel Uitspraken van het personeel Achtergrondvariabelen Evaluatie dronkenschap op straat Beschrijvende statistieken Vragenlijst drinkgedrag Binge-drinkers

5 5. Conclusie Nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen Nalevingsonderzoek doorschenken Evaluatie dronkenschap Aanbevelingen Referentielijst 42 Bijlage 44 5

6 1. Inleiding In dit rapport worden de resultaten besproken van een onderzoek dat in de maanden april tot en met juni 2012 heeft plaatsgevonden in de gemeente Rotterdam. Het onderzoek heeft als doel de naleving van de leeftijdsgrenzen, de naleving van het doortapverbod en dronkenschap op straat in beeld te brengen. Het onderzoek richt zich op zogenoemde hotspotgebieden in Rotterdam: omgeving Oude Haven, omgeving Stadhuisplein en omgeving Emmastraat. In deze hotspotgebieden zijn alcoholverkooppunten zoals supermarkten, sportkantines, slijterijen en horecagelegenheden aanwezig waar veel jongeren komen en waar de kans op het niet naleven van de Drank- en Horecawet serieus aanwezig is. Deze verkooppunten worden ook wel hotspots genoemd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond en de Directie Veiligheid. Het onderzoek dient als nulmeting voor het Programma Drugs & Alcohol van de gemeente Rotterdam. De doelstelling van het programma is het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren (zie paragraaf 1.2). Dit onderzoek richt zich specifiek op het thema alcohol Alcohol en jongeren Alcoholgebruik van Nederlandse jongeren Nederlandse jongeren drinken relatief vaak alcohol vergeleken met andere Europese jongeren. Uit de Europese ESPAD studie uit 2007 komt naar voren dat Nederlandse jongeren op de tweede plek staan wat betreft de frequentie van drinken. Uit deze studie blijkt dat in % van de Nederlandse jongeren meer dan 10 keer alcohol hadden gedronken in de afgelopen maand. Het Europese gemiddelde lag in 2007 op 10% 1. Uit de ESPAD studie in 2011 volgt dat 64% van de 15 en 16 jarige Nederlanders in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol heeft gedronken. Daarmee bevindt Nederland zich boven het Europese gemiddelde. Het percentage vroege starters ligt onder het Europese gemiddelde met 35% van de 13-jarigen die wel eens alcohol hebben gedronken. Wanneer het echter over de hoeveelheid geconsumeerde alcohol (6,4 centiliter pure alcohol) tijdens de laatste drinkgelegenheid gaat, behoren Nederlandse jongeren tot de acht hoogst scorende landen in Europa 2. Uit het tweejaarlijkse onderzoek naar alcoholverstrekking aan jongeren van het bureau Intraval blijkt dat in % van de Nederlandse jongeren tussen de 13 en 17 jaar aangeeft wel eens alcohol te drinken. Onder de 16 en 17 jarigen is dit percentage 94% 3. Resultaten uit de HBSC studie in voegen hier aan toe dat 67% van de jongeren die de afgelopen maand alcohol hebben gedronken, wel eens aan binge drinken doet. Binge drinken is een schadelijke vorm van alcoholgebruik met als definitie het drinken van vijf of meer glazen per gelegenheid. De Rotterdamse jeugd drinkt gemiddeld minder dan Nederlandse leeftijdsgenoten 5. 6

7 Alcohol en gezondheid Wanneer jongeren op jonge leeftijd beginnen met het drinken van alcohol heeft dat schadelijke effecten op de gezondheid van die jongeren. Het gebruik van alcohol kan blijvende hersenschade veroorzaken, omdat de hersenen van jongeren nog niet volgroeid zijn. Bovendien hebben jongeren door hun relatief lage lichaamsgewicht na het drinken van een aantal glazen alcohol een verhoogde kans op een alcoholvergiftiging in vergelijking met volwassenen 6. Het aantal gerapporteerde alcoholvergiftigingen bij jongeren is de laatste jaren exponentieel gestegen. In 2007 werden er 297 alcoholvergiftigingen gemeld, in 2011 waren dit er Daarnaast wordt het risico op verkeersongelukken 8, onveilig vrijen 9, agressie 10 en allerlei ziekten verhoogd door alcoholgebruik. Er is een causale relatie tussen alcoholconsumptie en meer dan 60 soorten ziekten en letsel 11. Alcoholgebruik verhoogt voor alle gebruikers het risico op verschillende soorten kanker 12. Hiervan geldt dat hoe hoger de alcoholconsumptie is, hoe groter het risico op schade Beschikbaarheid van alcohol De beschikbaarheid van alcohol is een belangrijke voorspeller van alcoholgebruik onder jongeren 14. De beschikbaarheid van alcohol wordt onder andere bepaald door de mate van naleving van de wetten, de prijs van alcohol, het aantal verkooppunten, de openingstijden van verkooppunten en de gehanteerde leeftijdsgrenzen voor alcohol. Nederlands onderzoek van Intraval laat zien, via zelfrapportage van jongeren, dat de slaagkans van minderjarige jongeren om alcohol te kopen bij horeca, slijterijen en levensmiddelenzaken boven de 90% ligt. Ook recente nalevingsonderzoeken van STAP laten zien dat 15-jarige jongeren gemakkelijk alcohol kunnen kopen bij alcoholverkooppunten Om alcoholgebruik onder jongeren op collectief niveau terug te dringen, zal betere naleving en handhaving van de leeftijdsgrenzen plaats moeten vinden bij alcoholverkooppunten. Leeftijdsgrenzen De beperking van leeftijd voor het verstrekken van alcohol is vastgelegd in de Drank- en Horecawet: Box 1: Drank- en Horecawet, artikel 20, lid 1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (DHW; artikel 20, lid 1). De leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende drank (gedistilleerd met minder dan 15% alcohol, bier en wijn) is 16 jaar en voor sterke drank (gedistilleerd met 15% alcohol of meer) is dit 18 jaar. In de wet is ook de bepaling opgenomen dat de verkoper van alcoholhoudende drank verplicht is te vragen naar een geldig leeftijdsdocument als niet onmiskenbaar duidelijk is dat de koper oud genoeg is. Bij gebrek aan een geldig leeftijdsdocument, mag er geen alcohol aan jongeren verkocht worden. 7

8 Goede naleving door alcoholverstrekkers is een essentieel onderdeel van effectief lokaal alcoholbeleid. Het reeds genoemde onderzoek van Intraval laat zien dat de verstrekkers van alcohol een ander beeld geven van de naleving van de leeftijdsgrenzen dan de minderjarige jongeren dat zelf doen. In 2011 geeft 57% van de horecagelegenheden, 88% van de slijterijen en 97% van de levensmiddelenzaken aan bij jongeren naar het identiteitsbewijs te vragen. De verstrekkers van alcohol geven dus aan strikt toe te zien op de naleving van de leeftijdsgrenzen, terwijl ruim 9 op de 10 jongeren onder de leeftijdsgrens aangeven gemakkelijk alcohol te kunnen kopen. De geënquêteerde verstrekkers geven dus blijkbaar niet de werkelijkheid weer. Om het huidige nalevingsniveau van de leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekker te kunnen vaststellen is in Rotterdam de mysteryshop methode toegepast bij supermarkten, slijterijen/avondwinkels, horeca en sportkantines. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen en methode uitgewerkt. Doorschenken Twee andere vormen van beperking van de beschikbaarheid van alcohol zijn ten behoeve van verantwoorde verstrekking vastgelegd in de Drank- en Horecawet (DHW) respectievelijk het Wetboek van Strafrecht (WvS). De aanwezigheid toelaten van dronken klanten in de horecagelegenheid en het verkopen of toedienen van alcohol aan klanten die reeds in kennelijke staat zijn, is bij wet verboden (zie Box 2). Box 2: Drank- en Horecawet, artikel 20, lid 7; Wetboek van Strefrecht, artikel 252. Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert. (DHW; artikel 20, lid 7) Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: Hij die aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, bedwelmende drank verkoopt of toedient. (WvS, artikel 252) Om na te gaan in hoeverre dronken klanten in Rotterdamse uitgaansgelegenheden alcohol kunnen kopen, is in Rotterdam een nalevingsonderzoek doorschenken uitgevoerd. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen en methode uitgewerkt. Dronkenschap op straat Naast de beperkingen gericht op de beschikbaarheid van alcohol is in het Wetboek van Strafrecht ook een verbod op dronkenschap op de openbare weg opgenomen: Box 3: Wetboek van Strafrecht, artikel 453. Hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de eerste categorie. (WvS, artikel 453) 8

9 Om na te gaan hoeveel mensen zich dronken (en in welke mate) op de openbare weg in het uitgaansgebied van Rotterdam bevinden, heeft een evaluatie van dronkenschap op straat plaatsgevonden door middel van de afname van blaastesten en vragenlijsten. Aangezien er geen objectieve definitie van dronkenschap bestaat, is het meten van het bloedalcoholgehalte door middel van een blaastest de meest objectieve manier om het alcoholgebruik te bepalen. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen en methode uitgewerkt Programma Drugs & Alcohol in Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft het programma Drugs & Alcohol opgezet met als doel de negatieve effecten van drugs- en alcoholgebruik terug te dringen onder jongeren (zie Box 4). Het programma draagt bij aan de collegeprioriteiten zoals het terugdringen van schooluitval, het terugdringen van geweld en het bevorderen van gezondheid. Met het programma Drugs en Alcohol wordt een Rotterdamse visie op genotmiddelen ontwikkeld. Daarnaast wordt een preventief programma middelengebruik ontwikkeld met aandacht voor de relatie met overlast, geweld en vernielingen. Met dit programma investeert de gemeente nadrukkelijk in het terugdringen van alcoholmisbruik. Box 4: Doelstelling programma Drugs en Alcohol In 2014 is het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren tot 23 jaar met 10% afgenomen ten opzichte van 2009/2010. De gemeente Rotterdam heeft specifiek voor het thema alcohol de volgende doelstelling geformuleerd: in 2014 is de naleving in de hotspotgebieden gestegen met 10%. Onder naleving wordt verstaan: geen dronken jongeren op straat, het niet schenken van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar en het niet doorschenken aan jongeren die onder invloed zijn van alcohol. 9

10 2. Opzet van het onderzoek De gemeente Rotterdam wil graag handvatten hebben om de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren te beperken. Hierbij is het doel van gemeente Rotterdam om de naleving in de hotspotgebieden te verbeteren. De hotspotgebieden in Rotterdam zijn omgeving Oude Haven, omgeving Stadhuisplein en omgeving Emmastraat. In deze hotspotgebieden zijn alcoholverkooppunten zoals supermarkten, sportkantines, slijterijen en horecagelegenheden aanwezig waar veel jongeren komen en waar de kans op het niet naleven van de Drank- en Horecawet (zie box 2) serieus aanwezig is. Deze verkooppunten worden ook wel hotspots genoemd Hoofdvraag De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe is de naleving in de hotspotgebieden in Rotterdam in 2012? Deze vraagstelling is drieledig. Ten eerste wordt onderzocht in welke mate niet-commerciële en commerciële verstrekkers van alcoholhoudende drank in hotspotgebieden zich houden aan de in de Drank- en Horecawet opgenomen leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verkoop van alcohol. Ten tweede wordt nagegaan in hoeverre commerciële verstrekkers van alcoholhoudende drank in hotspotgebieden zich houden aan de in de Drank- en Horecawet en het Wetboek van Strafrecht opgenomen verboden om de aanwezigheid toe te laten van iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of aan deze persoon alcoholhoudende drank te verstrekken. Tenslotte wordt ook onderzocht hoeveel jongeren zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden op de openbare weg (WvS, artikel 453) in het uitgaansgebied tijdens uitgaanstijden Subvragen De hoofdvraag wordt opgedeeld in zes subvragen: 1. Wat is het nalevingspercentage van de wettelijke leeftijdsgrenzen per type alcoholverkooppunt? 2. Bij hoeveel van de 15 aankooppogingen in cafés en discotheken kunnen acteurs, die zich voordoen als beschonken klanten, een alcoholhoudende drank kopen? 3. Welke interventies (vragen naar leeftijd en/of ID en vragen naar staat van dronkenschap) plegen de verstrekkers van alcoholverkooppunten en in welke mate? 4. Wat is de effectiviteit van de gepleegde interventies door verstrekkers bij de alcoholverkooppunten? 5. Hoeveel jongeren op straat verkeren onder invloed van hoeveel alcohol tijdens een uitgaansweekend? 6. Welke beleidsmogelijkheden zijn er om de naleving in de hotspotgebieden in Rotterdam te vergroten? Toetsing van de onderzoeksvragen zal plaatsvinden met behulp van drie onderzoeksmethoden, die in hoofdstuk 3 worden besproken. 10

11 3. Methode Om de naleving in de hotspotgebieden in Rotterdam na te gaan, is gebruik gemaakt van drie verschillende onderzoeksmethoden. Deze drie methoden worden in dit hoofdstuk beschreven. Het eerste deel van het onderzoek bestond uit het nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen aan de hand van de methode mysteryshopping (paragraaf 3.1), waarbij speciaal getrainde 15-jarige jongeren uit de gemeente Rotterdam, onder begeleiding van onderzoekers, diverse aankooppogingen bij alcoholverstrekkers in de gemeente deden. Om te bepalen in hoeverre reeds beschonken personen nog alcohol krijgen verstrekt en daardoor in staat worden gesteld door te drinken, werden in het nalevingsonderzoek doorschenken (meerderjarige) acteurs ingezet die zich voordeden als dronken klanten (paragraaf 3.2). Een indicatie van het aantal jongeren dat in het uitgaansgebied onder invloed van alcohol verkeert, werd vastgesteld aan de hand van blaastesten en vragenlijsten (hoofdstuk 3.3). Deze drie methoden worden hieronder uitgebreid besproken Nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen Om te onderzoeken of de leeftijdsgrenzen zoals beschreven in de Drank- en Horecawet worden nageleefd bij hotspots in Rotterdam, is gebruik gemaakt van de methode mysteryshopping. Deze methode houdt in dat jongeren van 15 jaar zich voordoen als klant en op deze manier proberen alcohol aan te schaffen. De verkopers zijn hierbij niet op de hoogte van de uitvoering en doelstellingen van het onderzoek. In het huidige onderzoek volgden de jongeren tijdens de uitvoering een gestandaardiseerd en beproefd protocol en werden zij begeleid door onderzoekers. Het onderzoek is uitgevoerd bij hotspots in Rotterdam. In totaal hebben 4 jongens en 4 meisjes van 15 jaar 51 hotspots bezocht. Dit betrof door de gemeente aangewezen hotspots. Tijdens het onderzoek is getracht elk verkooppunt twee keer te bezoeken. De 51 verkooppunten die zijn bezocht, betreffen 14 supermarkten, 5 slijterijen/avondwinkels, 20 horecagelegenheden en 12 sportkantines. Van de 51 verkooppunten zijn er 47 een tweede keer bezocht, wat neerkomt op 98 bezoeken. De supermarkten, slijterijen en cafetaria s zijn afwisselend steeds door één jongen of door één meisje bezocht. De cafés en sportkantines zijn steeds gezamenlijk door een jongen en één meisje bezocht. Tabel 1. Aantal verkooppunten en aantal bezoeken uitgesplitst naar het type verkooppunt. Type verkooppunt Aantal verkooppunten Aantal bezoeken Supermarkt Slijterij/Avondwinkel 5 10 Horeca Sportkantine Totaal

12 De onderzoeksmethode mystery-shopping is een wetenschappelijk aanvaarde onderzoeksmethode die zeer betrouwbare gegevens oplevert over de mate van naleving van de leeftijdsgrenzen. De methode van onderzoek is grotendeels gebaseerd op het protocol zoals ontwikkeld door Gosselt, Van Hoof, De Jong en Prinsen 17. De uitvoering van dit onderzoek vond plaats in één weekend in maart Nalevingsonderzoek doorschenken In dit deel van het onderzoek wordt nagegaan of er alcohol wordt verstrekt aan dronken jongeren in uitgaansgelegenheden in Rotterdam. Het doorschenken en verkopen van alcoholhoudende drank aan dronken gasten, is volgens de wet verboden. Dit is in het Wetboek van Strafrecht vastgelegd (zie Hoofdstuk 1.1). Daarnaast stelt de Drank- en Horecawet dat er geen toegang verleend mag worden aan iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert. Bij het doorschenken speelt het barpersoneel en eventueel de aanwezige portiers een grote rol. Het barpersoneel en portiers dienen in te schatten of gasten zich al of niet in kennelijke staat van dronkenschap bevinden. Op basis van deze inschatting dienen zij de gasten wel of niet toe te laten en wel of geen alcohol te schenken. In dit onderzoek probeerden acteurs, die zich dronken voordeden, alcoholhoudende drank te kopen aan de bar bij verschillende horecagelegenheden. Hiermee werd onderzocht of de desbetreffende gelegenheden de wettelijke regels omtrent doorschenken naleven Achtergrond onderzoeksmethode Het nalevingsonderzoek doorschenken is in Nederland reeds één keer eerder getest en twee keer eerder uitgevoerd. De methode van het onderzoek is in 2008 getest bij 52 horecagelegenheden door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en de Universiteit Twente (UT) 18. Vervolgens is het onderzoek twee keer uitgevoerd door STAP en UT in In deze onderzoeken werden de te bezoeken horecagelegenheden vooraf niet over het onderzoek geïnformeerd, om te voorkomen dat ze tijdelijk beter op de naleving van het doorschenkverbod zouden kunnen letten. Het reeds uitgevoerde doorschenkonderzoek is aanvaard door de Ethische Commissie van de Universiteit van Twente vanwege het publieke belang van het onderzoek, namelijk het tegengaan van de schadelijke gevolgen van het alcoholgebruik onder jongeren. Daarnaast werd de anonimiteit van de verkopers en van de verkooppunten in het onderzoek gewaarborgd, zodat er geen maatschappelijke risico s aan het ondezoek waren verbonden voor desbetreffende individuele barmedewerkers en horeca-eigenaren. De methode van onderzoek is grotendeels gebaseerd op het protocol zoals ontwikkeld door Goverde in Goverde heeft vier protocollen, die vooraf zijn getest door deskundigen, onderzocht op betrouwbaarheid. Deze zijn: - 1 acteur die speelt dat hij middeldronken is. 12

13 - 1 acteur die speelt dat hij heel dronken is. - 2 acteurs die spelen dat ze middeldronken zijn. - 2 acteurs die spelen dat ze heel dronken zijn. Alle vier de protocollen zijn betrouwbaar bevonden, maar met het protocol van twee acteurs die zich voordoen als heel dronken werd de onderzoeksvraag van het nalevingsonderzoek doorschenken het beste getoetst. Het protocol is, zoals vermeld, reeds gebruikt in twee nalevingsonderzoeken van STAP en UT in Om de betrouwbaarheid van de methode te controleren was tijdens de uitvoering een onderzoeker aanwezig, die na afloop bij de desbetreffende barmedewerker controleerde of diegene de acteurs als dronken had herkend. In één van de twee onderzoeken kwam het eenmaal van de in totaal 69 bezoeken voor dat de acteurs en de onderzoeker een bezoek aan een horecagelegenheid als onbetrouwbaar rapporteerden. De aanleiding hiervoor was het commentaar van de barmedewerker. Alle overige bezoeken (68) in beide onderzoeken werden betrouwbaar bevonden Huidig onderzoek Bij het doorschenkonderzoek in Rottedam is gebruik gemaakt van hetzelfde protocol dat is ontwikkeld naar aanleiding van bovenstaand genoemde wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken. Voor het huidige onderzoek zijn 17 uitgaansgelegenheden in de hotspotgebieden in Rotterdam geselecteerd (zie onderstaand voor nadere informatie hierover). Deze 17 horecagelegenheden zijn hotspots, gelegenheden waar veel jongeren aanwezig zijn. Deze hotspots zijn tijdens één weekend in april 2012 bezocht door een team van twee professionele mannelijke acteurs en één onderzoeker van STAP. De twee dronken (spelende) acteurs gingen samen de horecagelegenheid binnen op het moment dat de onderzoeker reeds binnen was. Dit is om argwaan bij het barpersoneel te voorkomen. De acteurs gingen al dronken (spelend) naar binnen toe, zodat het voor de eventuele aanwezige portier niet te missen was dat de acteurs dronken waren. De acteurs probeerden, terwijl zij zich dronken voordeden, een glas bier te kopen aan de bar. Tijdens de aankooppoging werd ter controle door de onderzoeker en de acteurs gelet op de aard van de reactie van de barmedewerker en op kenmerken van de uitgaansgelegenheid die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op de bereidheid om alcohol te schenken. Wanneer de dronken acteurs een glas bier geschonken kregen, liep één van de acteurs met zijn biertje de wc in en liet deze daar achter. De acteurs dronken geen alcohol tijdens het onderzoek. Na het bezoek aan de wc verlieten de acteurs de gelegenheid. Vervolgens controleerde de onderzoeker door middel van een informeel gesprekje of de barmedewerker door had dat de acteurs dronken waren. De onderzoeker liet hierbij vanzelfsprekend niet merken dat het om een onderzoek ging. Vervolgens verliet de onderzoeker ook de gelegenheid om samen met de acteurs de vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst werd het geslacht en de geschatte leeftijd van de barmedewerker genoteerd, aangezien een jongere barmedewerker zijn of haar leeftijdsgenoten wellicht eerder alcohol schenkt dan een oudere barmedewerker. Van de uitgaansgelegenheid zelf 13

14 werd het type gelegenheid, het geschatte aantal gasten en de gemiddelde leeftijd van de bezoekers genoteerd. Acteurs Voor dit onderzoek zijn twee professionele acteurs benaderd. Beide acteurs zijn man. Ze zijn respectievelijk 23 en 25 jaar. Door hun leeftijd konden ze alle uitgaansgelegenheden in Rotterdam bezoeken. Daarnaast hadden de acteurs geen uitzonderlijk opvallende fysieke kenmerken zoals opvallende haardrachten of kleding, zodat ze niet extra opvielen in de bezochte uitgaansgelegenheden. Voorafgaand aan het onderzoek zijn de acteurs getraind door een professionele regisseur. Tijdens deze training hebben de acteurs geoefend met het protocol en zijn verschillende scenario s voorbereid die in een uitgaansgelegenheid kunnen voorkomen. De scenario s zijn gefilmd en tussentijds teruggekeken onder begeleiding van de regisseur. Steekproef De 17 bezochte uitgaansgelegenheden tijdens het nalevingsonderzoek doorschenken zijn geselecteerd door de gemeente Rotterdam. Het gaat om een selectie van hotspots in de uitgaansgebieden het Stadhuisplein en de Oude Haven. Tabel 2. Aantal (geldige) bezoeken per uitgaansgebied in Rotterdam. Uitgaansgebied Aantal bezoeken Aantal geldige bezoeken Stadhuisplein Oude Haven 4* 2 Totaal * Eén uitgaansgelegenheid was gesloten en één bezoek werd als niet geloofwaardig gerapporteerd. Van de 17 bezoeken zijn er 15 geldig bevonden (zie Tabel 2). Tijdens het onderzoek was één van de hotspots gesloten en werd bij één hotspot het bezoek als niet geloofwaardig gerapporteerd op basis van het commentaar van de barmedewerker Evaluatie dronkenschap op straat Om een zo concreet mogelijke schatting te kunnen geven van het aantal jongeren dat zich onder invloed van alcohol bevindt in het uitgaansleven van Rotterdam, is gebruik gemaakt van blaastesten en vragenlijsten Meetinstrument Om dronkenschap bij jongeren te meten is gebruik gemaakt van een blaasapparaat (Dräger Alcotest 7410) die het bloedalcoholgehalte meet. Aangezien er geen objectieve definitie van dronkenschap bestaat, is het meten van het bloedalcoholgehalte de meest objectieve manier om het alcoholgebruik 14

15 van uitgaande mensen te bepalen. Daarnaast zijn er vragenlijsten afgenomen om te verifiëren of de blazer daadwerkelijk alcohol gedronken heeft. Hierbij werd geinformeerd naar het drinkgedrag en de achtergrondkenmerken van deze persoon Locatie en tijdstip In overleg met de gemeente is vooraf bepaald dat het onderzoek in één uitgaansgebied zou worden uitgevoerd. Op basis van het onderzoek van Bureau Beke 21 naar uitgaanstrends in Rotterdam is gekozen voor het gebied rondom het Stadhuisplein. Uit de resultaten van het rapport van Bureau Beke bleek dat de meeste jongeren die uitgaan op het Stadhuisplein daar ook blijven, terwijl 60% van de jongeren die uitgaan in uitgaansgebied de Oude Haven naar het Stadhuisplein komen gedurende de avond. Daarnaast wisselen jongeren op het Stadhuisplein vaker van uitgaansgelegenheid dan in het uitgaansgebied Oude Haven. Hierdoor zullen meer jongeren op straat zijn. Het huidige onderzoek is gedurende vier avonden uitgevoerd. Het gaat om twee opeenvolgende vrijdagen (25 mei en 1 juni) en zaterdagen (26 mei en 2 juni). In het onderzoek van Bureau Beke (2012) is ook vastgelegd op welke tijden de uitgaanders naar het Stadhuisplein gaan en op welke tijden ze weer naar huis gaan. Op basis hiervan zijn de tijdstippen van de uitvoering van het onderzoek bepaald. In de planning van de uitvoering van het onderzoek stond beschreven dat het onderzoek elke avond om uur begon en eindigde om 5.00 uur. Tussendoor hadden de onderzoekers pauze tussen 1.30 uur en 2.00 uur Protocol uitvoering Voor het onderzoek zijn vijf onderzoeksassistenten geworven, die voorafgaand aan het onderzoek een training hebben gevolgd. Tijdens deze training werd het protocol en de werking van het blaasapparaat uitgelegd aan de onderzoeksassistenten. Tijdens de uitvoering gingen elke avond twee onderzoeksassistenten de straat op om blaastesten en vragenlijsten af te nemen. Dit deden zij elke avond op een vaste plek op het Stadhuisplein. Op deze vaste plek trokken zij voor zichzelf een denkbeeldige lijn over het plein. Zodra een groepje of een persoon over deze denkbeeldige lijn liep, benaderden ze deze passant(en). Op deze manier vond de selectie van de respondenten op een willekeurige manier plaats. Belangrijk bij het benaderen van een groep respondenten was dat de groep maximaal uit vier personen bestond. Dit was om chaos te voorkomen en tegelijkertijd de veiligheid van de onderzoekers te garanderen. Elk groepslid werd vrijwillig verzocht mee te werken aan een blaastest. Van de groep werd telkens de eerste blazer (de persoon die als eerste van de groep de lijn passeerde) na de blaastest gevraagd een paar korte vragen te beantwoorden over zijn of haar alcoholgebruik. De andere groepsleden werden alleen gevraagd een blaastest af te nemen. Wanneer alle groepsleden geblazen hadden en de vragenlijst was ingevuld, bedankten de onderzoeksassistenten de deelnemers en keerden zij terug naar hun vaste plek. Hier noteerden zij de 15

16 promillages van de groepsleden in de vragenlijst en de richting waar de groep vandaan kwam (links/rechts). Na het invullen van alle gegevens benaderden ze de volgende groep die als eerste de denkbeeldige lijn passeerde. Groepen die uit meer dan vier personen bestonden of al eerder op de avond geblazen hadden, werden overgeslagen Promillages Het meten van het bloedalcoholgehalte is, zoals eerder genoemd, de meest objectieve manier om het alcoholgebruik te meten. Het bloedalcoholgehalte wordt door het blaasapparaat (Dräger Alcotest 7410) gemeten en wordt weergegeven in de vorm van een promillage. Eén standaardglas alcohol staat gelijk aan ongeveer 10 gram pure alcohol. Met het drinken van één standaardglas kan maximaal een promillage van 0,20 bereikt worden. Elk soort alcoholhoudende drank heeft echter zijn eigen standaardglas. Zo bevat een standaardglas bier van 5% (25cl), wijn van 12% (10cl) en sterke drank van 35% (3,5cl) allemaal evenveel pure alcohol. In Tabel 3 wordt een indicatie gegeven van de effecten per standaardglas alcohol. De effecten hangen onder meer af van gewicht, leeftijd en geslacht. Tabel 3. Indicatie van de effecten per standaardglas alcohol uitgedrukt in promillage en gemoedstoestand*. Promillage Aantal standaardglazen Gemoedstoestand 0 tot 0,5 1 tot 3 Ontspannen/ontremd/vrolijk 0,5 tot 1,5 3 tot 7 Aangeschoten/tipsy 1,5 tot 3 7 tot 15 Zat/dronken 3 tot 4 15 tot 20 Laveloos 4 en hoger 20 of meer Knock-out * De informatie in deze tabel is een indicatie. Mensen die niet regelmatig drinken én jongeren, kunnen bij veel minder glazen een veel sterker effect verwachten. Het afbreken van alcohol in het lichaam gebeurt voor 95% in de lever. De overige 5% alcohol verlaat het lichaam via adem, zweet en urine. De lever doet ongeveer één à anderhalf uur over het afbreken van een standaardglas alcohol. Dit betekent dat als mensen rond 20:00 uur beginnen met het drinken van meerdere glazen alcohol en stoppen om 1:00 uur s nachts, zijn er ongeveer 4 à 5 glazen afgebroken. Als diegene op dat moment nog een promillage van 1 scoort, zijn er ongeveer 9 à 10 glazen alcohol gedronken

17 4. Resultaten Hieronder worden de resultaten van de drie verschillende onderzoeken afzonderlijk besproken Nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen Als eerste worden de nalevingscijfers van de bezochte verkooppunten beschreven. Het nalevingsonderzoek leeftijdsgrenzen is uitgevoerd in de hotspotgebieden in Rotterdam: omgeving Oude Haven, omgeving Stadhuisplein en omgeving Emmastraat. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijk gepleegde interventies door de verkoper (om de leeftijd vragen en/of om identificatie vragen). Als laatste komen meer specifieke resultaten van de horecagelegenheden aan bod. In paragraaf 4.1 wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 1. Wat is het nalevingspercentage van de wettelijke leeftijdsgrenzen per type alcoholverkooppunt? 2. Welke interventies (vragen naar leeftijd en/of ID en vragen naar staat van dronkenschap) plegen de verstrekkers van alcoholverkooppunten en in welke mate? 3. Wat is de effectiviteit van de gepleegde interventies door verstrekkers bij de alcoholverkooppunten? Nalevingscijfers In Tabel 4 en Tabel 5 is te zien dat de correcte naleving (CN) per type verkooppunt verschilt. Om het gemiddelde nalevingscijfer te berekenen, kijken we bij hoeveel alcoholverkooppunten jongeren alcohol meekrijgen. In totaal konden jongeren bij 98 bezoeken bij 65 keer alcohol kopen wat neerkomt op een gemiddelde naleving van 34% (zie Tabel 4). Hierbij moet worden opgemerkt dat wanneer wordt gekeken naar het aantal keer dat de jongeren daadwerkelijk een aankooppoging konden doen aan de bar, en dus niet zijn geweigerd aan de deur, de naleving neerkomt 21% (zie Tabel 5). Bij het gemiddelde nalevingspercentage van 34% wordt het deurbeleid van de horeca in de berekening meegenomen. Het gemiddelde nalevingsniveau in Nederland ligt ook rond de 30%. De hoogste naleving is in de horecagelegenheden (43%). Deze hoge naleving komt doordat jongeren bij 16 aankooppogingen zijn geweigerd aan de deur. Wanneer alleen wordt gekeken naar de daadwerkelijke aankooppogingen aan de bar is de naleving in de horeca het laagste van alle type verkooppunten, namelijk 4% (zie Tabel 5). In Tabel 9 en 10 gaan we specifiek in op de aankooppogingen, het deurbeleid en de toegangsleeftijden van de bezochte horecagelegenheden. De laagste naleving is te vinden bij sportkantines met 10% correcte naleving. In 2 sportkantines vond een correcte naleving plaats als gevolg van het alcoholbeleid van de sportclub. Hierbij kan worden gedacht aan schenktijden van de sportvereniging. 17

18 Tabel 4. Overzicht nalevingscijfers per type verkooppunt tijdens het eerste bezoek (t=1) en het tweede bezoek (t=2) inclusief deurbeleid. Soort verkooppunt Aantal bezoeken t=1 Aantal bezoeken t=2 Naleving t=1 Naleving t=2 Naleving t=1 + t=2 (% CN) Supermarkt (41%) Slijterij/Avondwinkel (30%) Horeca 20 20* 8** 9** 17 (43%) Sportkantine 12 9*** 2**** 0 2 (10%) Totaal (34%) * 1 keer zijn de jongeren wel naar binnen gegaan, maar hebben geen aankooppoging gedaan vanwege een onveilig gevoel ** 15 keer werden de jongeren geweigerd aan de deur bij een toegangsleeftijd van 18 jaar of hoger (7 keer op t=1, 8 keer op t=2) *** 3 keer was bij het tweede bezoek de sportkantine dicht **** 2 keer naleving als gevolg van het eigen alcoholbeleid van de sportclub (denk hierbij aan vaste schenktijden) Tabel 5. Overzicht nalevingscijfers per type verkooppunt tijdens daadwerkelijke aankooppogingen bij het eerste bezoek (t=1) en het tweede bezoek (t=2). Soort verkooppunt Aantal bezoeken t=1 Aantal bezoeken t=2 Naleving t=1 Naleving t=2 Naleving t=1 + t=2 (% CN) Supermarkt (41%) Slijterij/Avondwinkel (30%) Horeca 12 12* (4%) Sportkantine 12 9** 2*** 0 2 (10%) Totaal (21%) * 1 keer zijn de jongeren wel naar binnen gegaan, maar hebben geen aankooppoging gedaan vanwege een onveilig gevoel ** 3 keer was bij het tweede bezoek de sportkantine dicht *** 2 keer naleving als gevolg van het eigen alcoholbeleid van de sportclub (denk hierbij aan vaste schenktijden) Interventies Tabel 6 geeft het totaal aantal interventies weer; het vragen naar leeftijd en/of ID, die plaatsvonden bij alle aankooppogingen. Tabel 7 en 8 gaan verder in op het effect van de interventie. In totaal is bij 37 aankooppogingen (38%) een interventie gepleegd. Deze interventie kan zijn gepleegd door een portier of door een verkoper. In supermarkten zijn de meeste interventies gepleegd, namelijk bij 63% van de bezoeken (n=17). In sportkantines is slechts één interventie gepleegd (5%). 18

19 Tabel 6. Aantal interventies per type verkooppunt. Soort verkooppunt Aantal bezoeken Interventies (%) Supermarkt (63%) Slijterij/Avondwinkel 10 3 (30%) Horeca (40%) Sportkantine 21 1 (5%) Totaal (38%) Tabel 7 en 8 beschrijven de gevolgen van de gepleegde interventies op de naleving. Een interventie kan bestaan uit het vragen naar leeftijd, identificatie (het tonen van de ID), of allebei tijdens het eerste bezoek( t=1) en het tweede bezoek (t=2). In totaal is er 37 keer een interventie gepleegd (20 keer op t=1, 17 keer op t=2). Van deze 37 interventies leidden er 27 tot een correcte naleving (16 keer op t=1, 11 keer op t=2). Daarnaast werd 6 keer nageleefd zonder dat daar een interventie aan vooraf ging. De meest gepleegde interventie is het vragen naar identificatie (26 keer). Het minst is gevraagd naar zowel de leeftijd als het ID (1 keer). Tabel 7. Aantal keer gevraagd naar leeftijd, identificatie (ID), allebei (leeftijd + ID), niets gevraagd en totaal op t=1. Niets Leeftijd (CN) ID (CN) Leeftijd + ID (CN) gevraagd (CN) Totaal (CN) Supermarkt 1 (0) 10 (8) 0 (0) 3 (0) 14 (8) Slijterij/Avondwinkel 0 (0) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 5 (2) Horeca 4 (3) 2 (1) 0 (0) 14 (4) 20 (8) Sportkantine 1 (1) 0 (0) 0 (0) 11(1) 12 (2) Totaal 6 (5) 14 (11) 0 (0) 31 (5) 51 (20) Tabel 8. Aantal keer gevraagd naar leeftijd, identificatie (ID), allebei (leeftijd + ID), niets gevraagd en totaal op t=2. Niets Leeftijd (CN) ID (CN) Leeftijd + ID (CN) gevraagd (CN) Totaal (CN) Supermarkt 0 (0) 5 (2) 1 (1) 7 (0) 13 (3) Slijterij/Avondwinkel 0 (0) 1 (1) 0 (0) 4 (0) 5 (1) Horeca 4 (4) 6 (4) 0 (0) 10 (1) 20 (9) Sportkantine 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (0) 9 (0) Totaal 4 (3) 12 (7) 1 (1) 30 (1) 47 (13) 19

20 Horecagelegenheden In onderstaande tekst gaan we specifiek in op de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de horecagelegenheden. De uitsplitsing tussen de naleving van de portiers en de naleving van het barpersoneel wordt in onderstaande twee tabellen weergegeven. Tabel 9 geeft weer welke interventies er bij horecagelegenheden zijn gepleegd aan de deur door een portier, uitgesplitst naar eerste en tweede aankooppoging. In deze tabel laten we het verschil zien tussen horecagelegenheden die een toegangsleeftijd hebben van 18 jaar en ouder en horecagelegenheden die deze toegangsleeftijd niet hebben. Bij in de totaal 40 aankooppogingen bij horecagelegenheden stond bij 22 pogingen een portier aan de deur. Bij deze 22 aankooppogingen kwamen de jongeren 16 keer niet binnen (correcte naleving). Bij de aankooppogingen waarbij de jongeren zijn geweigerd, is door de portier 7 keer om leeftijd gevraagd en 4 keer om ID. Daarnaast is er 5 keer niets gevraagd, maar zijn de jongeren geweigerd door de portiers zonder te vragen naar leeftijd of ID. Bij de horecagelegenheden waar de jongeren zijn geweigerd door de portier was de toegangsleeftijd bij 14 van de 16 aankooppogingen 18 jaar of ouder (7 verkooppunten hadden tijdens het onderzoek een toegangsleeftijd van 18 jaar en ouder en 7 verkooppunten hadden tijdens het onderzoek een toegangsleeftijd van 21 jaar en ouder). Twee keer kwamen de jongeren niet binnen bij een horecagelegenheid die een toegangsleeftijd had van 16 jaar en ouder. De 15-jarige jongeren gaven tijdens het onderzoek aan dat ze 16 jaar oud waren. Tabel 9. Aantal bezoeken bij horecagelegenheden met portier waarbij de portier vroeg naar leeftijd, identificatie (ID), allebei (leeftijd + ID), of niets en het aantal weigeringen (Correcte naleving = CN) op t=1 en t=2. Niets Leeftijd Leeftijd + ID gevraagd (CN) ID (CN) (CN) (CN) Totaal (CN) Eerste bezoek (geen 18+) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) Eerste bezoek (18+) 4 (3) 1 (1) 0 (0) 4 (4) 9 (8) Tweede bezoek (geen 18+) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 2 (2) Tweede bezoek (18+) 4 (4) 2 (2) 0 (0) 3 (0) 9 (6) Totaal 8 (7) 4 (4) 0 (0) 10 (5) 22 (16) Tabel 10 geeft het aantal interventies weer van het barpersoneel, wanneer de jongeren wel binnen kwamen. Wanneer de jongeren de horecagelegenheid binnen kwamen (24 keer), is er door de verkopers 4 keer om ID gevraagd. Dit resulteerde één keer in een correcte naleving (4%). 20

Alcohol en jongeren in Amersfoort

Alcohol en jongeren in Amersfoort Alcohol en jongeren in Amersfoort Beleidsinventarisatie gemeente Amersfoort NALEVINGSONDERZOEK DRAAGVLAKONDERZOEKEN BELEIDSVERKENNNEND ONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie), Utrecht

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en mogelijkheden

Nadere informatie

Alcohol- & tabaksverkoop

Alcohol- & tabaksverkoop Alcohol- & tabaksverkoop aan jongeren 2015 LANDELIJKE NALEVING VAN DE LEEFTIJDSGRENS VAN 18 JAAR VOOR DE DRANK- EN HORECAWET EN TABAKSWET Alcohol- & tabaksverkoop aan jongeren 2015 LANDELIJKE NALEVING

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Rapportage. Alcohol. Meetkeet

Rapportage. Alcohol. Meetkeet Rapportage Alcohol Meetkeet Resultaten van een onderzoek uitgevoerd onder uitgaanders in Katwijk in het kader van het Alcoholplan van het Platform Verslavingszorg Katwijk. Katwijk, 15 april 2003 Colofon

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1 1. Inleiding In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Het

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 VERSIE 2.0 (22 april 2014) Colofon Opdrachtgever en financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon

Nadere informatie

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede Ede, juli 2014 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave Ede, juli 2014... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE LEEFTIJDSCONTROLE IN SUPERMARKTEN. Martijn Planken Gerard Molleman. april 2012

GEAUTOMATISEERDE LEEFTIJDSCONTROLE IN SUPERMARKTEN. Martijn Planken Gerard Molleman. april 2012 ALC GEAUTOMATISEERDE LEEFTIJDSCONTROLE IN SUPERMARKTEN OH Baudoin Martijn Planken Gerard Molleman OLFlorine april 2012 ALCOHOL geautomatiseerde leeftijdscontrole in supermarkten Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering

GGD Amsterdam Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering Alcoholmonitor 2012 1 Joanne Ujcic-Voortman Wilco Schilthuis Johan Osté Marcel Buster Foto s: GGD Amsterdam en Stockexchange Grafische vormgeving: Dagmar van Schaik Amsterdam, augustus 2013 GGD Amsterdam

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen!

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! In opdracht van: CZW Bureau Datum: 15 februari 2011 Auteur: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Versie: publieksversie Dit uitvoeringsplan is mede tot

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Jeugd en alcohol... 4 2. Beleidsfocus... 5 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 5 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie