Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden"

Transcriptie

1 Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) Rapportnummer : Datum : juni 211 Opdrachtgever : Gemeente Leusden Auteurs : Tijmen Siermann, MSc Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 Inleiding Inleiding Het is een instrument waarmee periodiek peilingen worden gedaan naar de mening van de inwoners van Leusden over uiteenlopende onderwerpen. Het digitale panel is in 29 ontwikkeld en opgezet in samenwerking met I&O Research. Deze rapportage gaat in op de ervaringen van de panelleden met verschillende activiteiten en voorzieningen in de gemeente. Daarnaast is de woonsituatie van de inwoners in beeld gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek helpen bij de verscherping van het beleid in de komende jaren. Methode van onderzoek Voor dit onderzoek zijn de panelleden per uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Er is na een week een rappel verstuurd. In totaal hebben 535 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 42%. Analyse De antwoordcategorieën weet niet/geen antwoord zijn (mits aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 1%, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen. 3

4 Uitkomsten

5 Veiligheid en toegankelijkheid leefomgeving Aan de Leusdenaren is een aantal stellingen voorgelegd over de veiligheid en toegankelijkheid van de leefomgeving. Hieruit blijkt dat een grote meerderheid van de Leusdenaren tevreden is over de verlichting in de openbare ruimte. Ook vindt men de bus voldoende toegankelijk, liggen bushaltes op een veilige plaats en zijn er voldoende voet en zebrapaden. In iets mindere mate (62 %) vindt men dat de straten overzichtelijk zijn ingericht. Ongeveer de helft is van mening dat de fietspaden en kruisingen veilig zijn. Drie op de tien inwoners zijn hierover ontevreden. Opvallend is dat men in Achterveld* en LeusdenZuid** minder tevreden is over de veiligheid en toegankelijkheid van de leefomgeving. Met name over de toegankelijkheid van de bus en de veiligheid van de bushaltes is men minder te spreken. Daarnaast zijn inwoners van deze gebieden vaker van mening dat fietspaden en kruisingen onveilig zijn en dat er onvoldoende voet of zebrapaden zijn. Figuur 1 Stellingen veiligheid en toegankelijkheid leefomgeving de buurt is voldoende verlicht de bus is gemakkelijk toegankelijk er zijn voldoende voetpaden en zebrapaden de bushaltes liggen op een veilige plaats de straten zijn overzichtelijk ingericht de fietspaden en kruisingen zijn veilig 52% 62% 83% 79% 79% 77% 19% 21% 9% 8% 9% 9% 29% 12% 13% 14% 18% 8% % 2% 4% 6% 8% 1% (zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens Enkele verbetersuggesties van de panelleden: Zebrapaden duidelijker aangeven. Veel automobilisten denken dat Hamersveldseweg voorrangsweg is! Voetpad langs de Groene Zoom richting bushalte bij het Vlinderpad, dat is nu een drassig pad en 's avonds donker. De oude bushalte vlakbij de brug zou terug moeten komen, de huidige bij het kruispunt met de Middenweg is te ver voor oude mensen die bijvoorbeeld met de bus naar de Albert Heijn willen. Snelheidsbeperkende maatregelen aanbrengen; er wordt enorm gescheurd met scooters. Meer parkeerplaatsen. Nu wordt veel buiten de parkeerplaatsen geparkeerd, waardoor uitritten van parkeerplaatsen niet altijd veilig zijn! 5 * Het gebied Achterveld bestaat uit inwoners uit Stoutenburg en Achterveld. Vanwege de lage respons in dit gebied (n=45) moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. ** Het gebied LeusdenZuid bestaat uit inwoners uit LeusdenZuid en Tabaksteeg.

6 Wonen Het merendeel van de panelleden heeft een eigen koopwoning (8%). Ongeveer veertig procent denkt er over na om de woning aan te passen. In de meeste gevallen gaat het om het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie of dubbel glas. Met name jongere Leusdenaren (tot veertig jaar oud) kiezen hiervoor. Zes procent wil in de woning graag technologische middelen installeren, zoals automatische verlichting of automatisch openen en sluiten van deuren of gordijnen. Drie procent overweegt de woning aan te passen vanwege gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door middel van een traplift. Er is hierbij geen significant verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Zeventien procent heeft andere redenen om de woning te veranderen. Ongeveer één op de zes Leusdenaren ziet zich binnen twee jaar verhuizen naar een andere woning. Hierbij gaat het vooral om Leusdenaren jonger dan veertig jaar. Figuur 2 % inwoners dat woning aan wil passen (meerdere antwoorden mogelijk) aanpassen d.m.v. energiebesparende maatregelen, zonnepanelen aanpassen door gebruik te maken van technologie aanpassen wegens gezondheidsproblemen aanpassen om andere reden niet aanpassen Figuur 3 % inwoners dat komende twee jaar wil verhuizen 3% 6% 17% 24% 61% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Tweederde van de Leusdenaren is tevreden over het woningaanbod in de gemeente. Ontevreden inwoners ervaren met name een tekort aan starterswoningen. Daarnaast is er behoefte aan specifieke woningen voor ouderen, zoals aanleunwoningen of bungalows. verhuizen naar ander type woning verhuizen naar kleinere woning verhuizen naar woning met diensten en voorzieningen 1% % 5% 32% mist een bepaald type woning op de Leusdense woningmarkt verhuizen om andere reden 1% niet verhuizen 85% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 6

7 Ontmoeting Voor inwoners van Leusden bestaan er veel sport, gezond bewegen, educatie en recreatiemogelijkheden. De Leusdenaren maken vooral gebruik van de sportieve activiteiten in de gemeente; ongeveer de helft neemt hieraan deel. In mindere mate neemt men deel aan culturele en educatieve activiteiten. Het gaat hier om respectievelijk 28 en 15 procent. Met name 65plussers bezoeken culturele activiteiten. Hoewel de meerderheid culturele activiteiten niet bezoekt, is er wel belangstelling voor. Ruim de helft van de Leusdenaren neemt hier nu nog geen deel aan, maar heeft wel belangstelling om dit in de toekomst te gaan doen. Er worden verschillende redenen genoemd waarom men niet deelneemt aan de activiteiten. De meest genoemde is gebrek aan tijd. Verder is er een deel van de Leusdense bevolking die hier geen behoefte aan heeft. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de activiteiten die men interessant vindt niet in de buurt worden georganiseerd of op een tijdstip plaatsvinden dat niet goed uitkomt. Figuur 4 Deelname en belangstelling activiteiten sportieve activiteiten culturele activiteiten educatieve activiteiten 15% 24% 49% Figuur 5 Reden nietdeelnemen activiteiten (meerdere antwoorden mogelijk) 34% heb er nu geen tijd voor heb er geen behoefte aan de activiteiten die in de buurt worden georganiseerd sluiten niet aan bij mijn belangstelling de activiteiten zijn op een tijdstip, dat mij niet goed uitkomt er is een (te) hoge eigen bijdrage 4% 6% 22% 19% 24% 51% 36% 36% 28% % 2% 4% 6% 8% 1% Neemt deel Neemt niet deel, maar heeft belangstelling Neemt niet deel en heeft geen belangstelling 49% is voor mij te ver weg of moeilijk te bereiken 3% een andere reden 14% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7

8 Ontmoeting 1 Het aanbod aan ontmoetingsactiviteiten in Leusden wordt door een overgrote meerderheid (86%) als voldoende of goed bestempeld. Vier procent is hierover ontevreden. De gemeente Leusden heeft verschillende ontmoetingscentra waar educatieve of culturele activiteiten plaatsvinden. De meeste Leusdenaren bezoeken bij voorkeur Het Hoekhuis en De Til. Het Hoekhuis is vooral aantrekkelijk vanwege het aanbod, terwijl de Til voor veel Leusdenaren dichtbij is en aantrekkelijke prijzen hanteert. De nabijheid blijkt vaak van belang bij de keuze voor deelname aan een activiteit. In Achterveld geeft men veelal de voorkeur aan De Moespot of Ons Gebouw. Voor veel andere Leusdenaren is dit echter geen optie vanwege de relatief grote afstand. Er is eveneens gevraagd naar wat men nog mist in het aanbod aan activiteiten in de gemeente. Men stelt hier diverse creatieve cursussen voor, zoals een fotografiecursus. Daarnaast wil men graag een (arthouse)bioscoop en meer activiteiten voor jongeren. Figuur 6 Waardering aanbod aan activiteiten in Leusden 26% 6% 1% 4% % 2% 4% 6% 8% 1% goed voldoende niet voldoende / niet onvoldoende onvoldoende slecht Tabel 1 Waardering aanbod aan activiteiten in Leusden (meerdere antwoorden mogelijk) Het Hoekhuis De Til Antares De IJsbreker t Binnenhuys De Kom Ons Gebouw De Moespot De Zaaier overige voorkeur % 63% 52% 38% 38% 31% 22% 18% 17% 11% 17% afstand reden voorkeur aanbod sfeer prijs 8 = veel vaker genoemd dan gemiddeld = vaker genoemd dan gemiddeld = even vaak genoemd als gemiddeld =minder vaak genoemd dan gemiddeld = veel minder vaak genoemd dan gemiddeld

9 Zorg en diensten 1 Inwoners van Leusden kunnen gebruik maken van diverse soorten zorg en welzijnsdiensten die door verschillende instellingen en organisaties worden aangeboden. De bekendste van deze diensten is de maaltijdendienst, bekend bij bijna de helft van de Leusdenaren. Ongeveer vier op de tien is op de hoogte van de mogelijkheid om de hulp van een vrijwilliger, vervoershulp of mantelzorgondersteuning in te schakelen. De andere diensten zijn bij circa één op de drie Leusdenaren bekend. Het meest wordt gebruik gemaakt van vervoersdiensten (6%). Met name 65 plussers maken hier gebruik van. De waardering voor de zorg en welzijnsdiensten in Leusden is groot. Negentig procent vindt de diensten voldoende tot goed. Twee procent is ontevreden. Verschillende panelleden vinden de flexibiliteit van de dienstverlener een verbeterpunt. Ook wordt er onder meer aandacht gevraagd voor meer contact tussen jong en oud. Figuur 7 Waardering aanbod zorg en welzijnsdiensten in Leusden 29% 61% 8% 1% % 2% 4% 6% 8% 1% goed voldoende niet voldoende / niet onvoldoende onvoldoende slecht Tabel 2 Bekendheid en gebruik verschillende zorg en welzijnsdiensten maaltijdendienst of eetpunt/ open tafel hulp door vrijwilliger vervoer ondersteuning bij mantelzorg dagbestedingsmogelijkheden hulp bij administratie en financiën personenalarmering advies/voorlichting van ouderenadviseur Bekend mee 46% 43% 41% 4% 34% 34% 33% 32% Maakt gebruik van 4% 1% 6% <,5% Verbetersuggesties van de panelleden: Flexibiliteit voor het afnemen van de dienst. Contactmogelijkheden tussen ouderen en jeugd. Ouderen betrekken in jeugdactiviteiten binnen scholen en bijv. uitvoeringen verzorgd door de jeugd binnen verzorgingstehuis. Samenwerking. Het aanbod is gefragmenteerd en daardoor minder goed toegankelijk. Meer geld om het aanbod in Achterveld ook groot te houden. Soms lijkt het geld vooral in Leusden gestopt te worden. 1% 3% 4% 4% 9

10 Zorg en diensten In Leusden zijn verschillende zorg en welzijnsinstellingen actief. Voor twaalf van deze diensten is gevraagd naar de bekendheid en het gebruik. De bekendste hiervan was de bibliotheek, bekend bij vrijwel alle Leusdenaren. Bijna twee op de drie Leusdenaren maken ook gebruik van de bibliotheek. Verder kent ruim driekwart van de inwoners Beweging 3. en de peuterspeelzalen, hoewel het gebruik hiervan lager ligt door de meer specifieke doelgroepen. Met de Gilde, het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) en Centraalzorg is men minder bekend. Het gebruik van deze diensten ligt ook beduidend lager. De waardering voor de instellingen en organisaties is relatief hoog. Met name de peuterspeelzalen, de bibliotheek, de bezoekdiensten en het Steunpunt Mantelzorg scoren hoog (een 8 of hoger). Met een 7,4 krijgt beweging 3. het laagste rapportcijfer, maar dit is nog altijd ruim voldoende. Enkele ontevreden panelleden over de desbetreffende organisatie: Mensen komen niet, bellen op het laatste moment af of blijven gewoon weg. Je krijgt een andere medewerkster dan voorgesteld is. (Centraalzorg) Meer actuele en Engelstalige boeken nodig. (Bibliotheek) De Bibliotheek heeft te veel activiteiten waardoor de kosten te hoog zijn geworden voor mensen die alleen regelmatig een boek willen lezen. (Bibliotheek) Beweging 3. is te commercieel. (Beweging 3.) Het was niet toegankelijk! Ik had iemand nodig; was dat niet zo dan was ik weer omgedraaid en naar huis gegaan. (Larikslaan 2) Het zit op de verkeerde plek en functioneert matig. (Larikslaan 2) Tabel 3 Bekendheid, gebruik en waardering verschillende diensten Bibliotheek Beweging 3. Peuterspeelzalen Larikslaan 2 Cnetrum voor Jeugd en Gezin Welzijn Leusden Jeugd en jongerenwerk Bezoekdiensten Steunpunt Mantelzorg Leusden Gilde Sociaal Maatschappelijk Steunpunt Centraalzorg bekendheid in % 95% 77% 75% 64% 59% 57% 51% 38% 3% 23% 23% 17% gebruik in % 62% 31% 11% 34% 21% 14% 8% 12% 3% 5% 6% 8% waardering 8, 7,4 8,1 7,6 7,5 7,6 7,7 8, 8, 7,7 7,9 7,5 1

11 Zorg en diensten Bijna de helft van de Leusdenaren heeft zich het afgelopen jaar ingezet als vrijwilliger. In drie op de tien gevallen gaat het om vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Ook op het gebied van recreatie en educatie is één op de vijf Leusdenaren actief als vrijwilliger. Mantelzorg wordt door één op de zeven inwoners van Leusden verleend. In twee op de drie gevallen gaat het om minder dan acht uur mantelzorg per week. De panelleden zijn gevraagd waar de gemeente Leusden op het gebied van wonen, zorg en welzijn meer aandacht aan zou moeten besteden: Ouderen nog meer voorlichten over de mogelijkheden die er zijn. Dat gebeurt nu ook wel via ouderenorganisaties, maar als je daar geen lid van bent, gaat er veel langs je heen. Ik denk dat er veel te winnen valt in de verkeersveiligheid van ouderen in Leusden, vooral op de fiets! Betaalbare woningen voor starters en woningen voor ouderen. Activiteiten moeten in de buurt plaatsvinden. Locaties als de IJsbreker liggen voor veel Leusdenaren 'uit de route'. Locaties zoals De Til, Hoekhuis, Binnenhuys, hebben potentie de verloren sociale binding met de buren te herstellen. Even een compliment, ik vind dat Leusden vele mogelijkheden biedt, alleen denk ik dat het op een of andere manier meer onder de aandacht van de mensen moet worden gebracht. Verder vind ik het lovend dat jullie ook door middel van deze peilingen luisteren naar de mening van de Leusdenaren en er ook mee wat doen, hoop ik. De kracht van Leusden is het warme verenigingsleven voor de jeugd, rust, ruimte en natuur, redelijk welgesteld is en een goed opleidingsniveau heeft. Die kracht moeten we ontwikkelen. 47% Figuur 8 Gebied vrijwilligerswerk (meerdere antwoorden mogelijk) sport(vereniging) school en cursussen (educatie) hobby (recreatieve vereniging) anders zoals kerk, goede doelen, politieke organisatie 14% verrichtte in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk 2% 19% 29% 64% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% verleende in het afgelopen jaar mantelzorg 11

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in Sterksel Sterksel: in elke fase van mijn leven! Onderzoek naar de behoeften aan Wonen, Welzijn en Zorg in

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Gerrit Kapteijns Sjaak Kregting Eelco Visser Wouter de Vries Februari 2011 Rapport 10-2458e Inhoud 1. Inleiding... 1 2. De Gemeenten... 3 2.1 Beleidsmatige

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Opleiding Ergotherapie

Onderzoeksrapport. Opleiding Ergotherapie Onderzoeksrapport Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede Opleiding Ergotherapie Nijmegen, januari 2007 Onderzoeksrapport Wensen van inwoners van Wijk bij Duurstede op het gebied van welzijn en dagbesteding

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie