ondersteunende processen: PIOFAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ondersteunende processen: PIOFAM"

Transcriptie

1 ondersteunende processen: PIOFAM PIOFAM De PIOFAM-functies hebben tot doel om een politiekorps op een gestructureerde manier inzicht te verschaffen in de ondersteunende processen, die gericht zijn op het scheppen van voorwaarden om de primaire processen van een organisatie effectief en efficiënt te vergemakkelijken en ondersteunen. doel PIOFAM is een acroniem voor: personeel informatisering organisatie financiën administratie materiële middelen afkorting In de volgende opsomming van PIOFAM-processen wordt altijd het werkwoord beheren gebruikt. Daaronder wordt telkens verstaan: het voortdurend PLANNEN, (DOEN) UITVOEREN, CONTROLEREN en BIJSTUREN (Deming-cirkel of PDCAcyclus) van het proces. Op de volgende bladzijden volgt een niet-limitatieve lijst van mogelijke ondersteunende processen die aan de hand van enkele voorbeeldvragen verduidelijkt worden. Beheren van de bijdrage aan externe rekrutering Wie worden (zijn) de gespecialiseerde aanspreekpunten in onze zone? Welke informatie hebben wij nodig? Hoe en wanneer en van wie kunnen we die krijgen? Welke documentatie hebben wij nodig? Hoe gaan wij publiciteit maken over onze job en aan welke doelgroepen en bij welke gelegenheden? Wie gaat het onderzoek naar de omgeving en de antecedenten van kandidaat-politieagenten binnen onze zone doen? Welke procedure moeten we daarbij volgen? Beheren van interne mobiliteit Onder welke voorwaarden maak je deel uit van welbepaalde basisfuncties? Wanneer kan je overgaan van de ene naar de andere basisfunctie? Op vrijwillige basis (op vraag) of om bijzondere omstandigheden (verplicht: leeftijd, tucht, medisch, ) Wie beslist daarover? Beheren van externe mobiliteit Hoeveel mensen hebben wij nodig, van welk kader, met welke hoedanigheid? Hoe bepalen we onze behoeften? Welke procedure moeten we daarbij hanteren? Wanneer moeten we die behoeften kenbaar maken? Hoe onthalen wij nieuwe medewerkers? 'beheren' niet-limitatieve lijst PERSONEEL Dirk Van Aerschot - provincie Vlaams-Brabant /7

2 Beheren van de voortgezette opleiding Wie gaat de opleidingsbehoeften bepalen en hoe? Wie gaat de opleidingen verstrekken? Welke budgetten zijn er beschikbaar om opleidingen te geven? Zijn er bij onze personeelsleden mensen die opleidingen kunnen geven of zullen geven, hetzij intern, hetzij in de politieschool, hetzij elders? Hoe gaan we er voor zorgen dat wat in een opleiding geleerd is ook wordt toegepast? Hoe gaan we er voor zorgen dat opgedane kennis en ervaring gedeeld wordt met andere medewerkers? Beheren van de bijdragen aan de basisopleiding Wie kan de rol van stagebegeleider en wie die van mentor vervullen voor aspiranten? Welk programma kunnen wij bieden aan aspiranten? Aan welke beperkingen zijn wij gebonden? Beheren van het welzijn (veiligheid, interne relaties, OSGW, alcoholisme, psychosociale hulp, stressbeheer, arbeidsgenees-kunde,...) Wie zullen (zijn) onze vertrouwenspersonen zijn? Hoe kunnen we de rol van vertrouwenspersoon concreet vorm geven? Over welke mogelijkheden en faciliteiten moeten zij beschikken? Hoeveel vertrouwenspersonen hebben we nodig? Wie zijn de erkende geneesheren in onze zone? Hoe verloopt concreet de procedure op het gebied van de medische bescherming? Wat gaan wij doen aan interne relaties? Hoe reageren wij tegen alcoholmisbruik? Hoe gaan wij om met alcohol in onze organisatie? Onder welke voorwaarden kunnen wij een beroep doen op het stressteam van de federale politie? Hoe en wat organiseren wij bij traumatische ervaringen (schietpartijen, ongevallen in dienst, )? Wat doen wij bij geboorten, huwelijken, overlijdens, langdurige ziekten, in de omgeving van of bij onze medewerkers zelf? Wat doen wij om arbeidsongevallen te beperken? Op welke manier stimuleren wij gezond leven (sportactiviteiten, rookverbod, alcohol, maaltijden, )? Beheren van de personeelsadministratie (cfr personeelsstatuten) Wie doet de loonadministratie in onze zone? Hoe controleren wij of alle regels van het personeelsstatuut effectief worden toegepast? Volgens welke procedures dient deze personeelsadministratie te verlopen? Welke informatie geven wij wanneer aan welke medewerkers over het personeelsstatuut? Wie stelt wanneer de naamlijst op? Dirk Van Aerschot - provincie Vlaams-Brabant /7

3 Beheren van loopbanen Hoe volgen we op wie in aanmerking komt voor loonschaal- of kaderverhoging? Hoe begeleiden we onze mensen in hun inspanningen om over te gaan naar een hoger kader? Hoe stimuleren we hen daartoe? Wat doen we bij het afscheid van medewerkers die overstappen naar een ander korps of andere dienst? Beheren van het tuchtsysteem Wie is bevoegd in tuchtzaken in ons korps? Welk is de tuchtprocedure? Wie neemt de administratieve afhandeling voor zijn rekening? Wie ziet toe op de uitvoering van de tuchtstraffen? Wie verstrekt welke informatie met betrekking tot tuchtzaken? Beheren van het functionerings- en evaluatiesysteem Wanneer moeten de functionerings- en evaluatiegesprekken plaats hebben? Welke procedure dient gevolgd te worden? Wie is bevoegd binnen het korps om evaluatiegesprekken uit te voeren? Wie moet waar en wanneer een specifieke opleiding daartoe volgen? Beheren van de interne communicatie Wie heeft welke informatie, via welk kanaal nodig? Wie wordt belast met het coördineren van de interne communicatie? Wie is verantwoordelijk voor het intern communicatieplan? Beheren van juridische geschillen Bij wie moeten we terecht voor het afhandelen van juridische geschillen? Voor welke geschillen komen wij als organisatie tussen? Beheren van syndicaal overleg Wanneer en in welke gevallen moet er syndicaal overleg zijn? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Beheren van hardware INFORMATISERING Hoeveel PC s hebben we nodig, op welke plaatsen, van welk type? Hoe bereiken we een optimale inzet van deze middelen? Welke andere hardware (printers, modems, scanners, ) hebben we waar nodig? Wie zal de systeembeheerder zijn? Over welke termijn schrijven we deze middelen af en wanneer schaffen we nieuwe aan? Hoe organiseren we het onderhoud van deze hardware? Wat doen we in geval van pannes? Waarop kunnen we terugvallen? Dirk Van Aerschot - provincie Vlaams-Brabant /7

4 Beheren van software Welke software hebben we voor welke basisfuncties nodig? Welke licenties hebben we daarvoor nodig? Kan iedereen met die software werken of welke opleiding moet er gegeven en/of gevolgd te worden? Hebben we een of meerdere aansluitingen via Internet nodig? Hoe gaan we om met ? Wie moet een -aansluiting hebben? Wat zal de kostprijs zijn? Wat is er geïnformatiseerd en wat willen we op termijn geïnformatiseerd hebben? Indien een website gecreëerd wordt, wie is dan verantwoordelijk voor? Beheren van verbindingen Tussen welke gebouwen hebben we welke verbindingen nodig? Welke verbindingen hebben we intern elk gebouw nodig? Welke servers hebben we nodig? Welke kostprijs hebben die verbindingen? Beheren van de organisatiestructuur (organogram) ORGANISATIE Over hoeveel mensen kunnen we beschikken in welke kaders? Wat is gespecialiseerd en wat is polyvalent? Welke capaciteit hebben we waar nodig? Hoe tekenen we ons organogram? Welke diensten creëren we? Wie kan wie vervangen? Wat is de beschrijving van elke functie? Beheren van de dienstplanning Welk(e) syste(e)m(en) kiezen we voor de dienstplanning? Wie doet de dienstplanning? Hoe organiseren we het dienstschrijfboek? Hoe vangen we piekmomenten op? Hoe plannen we de verloven? Welke normen hanteren we voor de verlofplanning? Wanneer plannen we de twee dagen verlof die overgelaten worden aan de keuze van de politiezone? Welke prioriteiten stellen we in de diverse diensten? Werken we met vaste uren of een flexibele uurregeling? Volgens welke principes worden de overuren gerecupereerd? Beheren van afwezigheden Hoe vangen we afwezigheden om gezondheidsredenen op? Wie neemt diensten/opdrachten/afspraken van wie over? Dirk Van Aerschot - provincie Vlaams-Brabant /7

5 Beheren van de beschikbaarheid van infrastructuur Welke lokalen kunnen voor gemeenschappelijke doelen gebruikt worden? Wie beheert die lokalen? Beheren van de personeelskosten FINANCIËN Wie maakt de schatting van de personeelskosten? Wie volgt de personeelskosten op in verhouding tot de gemaakte schatting? Hoe combineren we operationele activiteiten met beperkingen op vlak van personeelskosten? Wat kosten ons de verschillende basisfuncties? Wat betalen we als we opdrachten uitbesteden? Beheren van de werkingskosten Wie maakt de schatting van de werkingskosten? (begroting) Wie volgt de werkingskosten op? Wie doet de prospectie om zo rendabel mogelijk te werken? Hoe houden we bij investeringen rekening met de werkings-kosten? Welke werkingskosten bestaan er allemaal? (inventaris?) Beheren van de investeringskosten Wanneer moeten welke middelen vervangen worden? Wie doet prospectie naar nieuwe middelen? Hoe maken we een langetermijnplanning van de investeringen? Welke investeringskosten bestaan er allemaal (inventaris?)? Beheren van de inkomsten Over welke subsidies kunnen we wanneer en onder welke voorwaarden beschikken? Welke inkomsten genereren we uit welke fondsen? Hoeveel inkomsten kunnen we onder welke voorwaarden genereren van veiligheidscontracten, preventiecontracten,? Beheren van de documentatie ADMINISTRATIE Welke documentatie hebben we waar en wanneer nodig? Wie doet de actualisatie van de documentatie? Wat zijn onze verschillende informatiebronnen? Hoe laten we de juiste documentatie doorstromen naar de juiste personen? Hoe archiveren we onze documentatie? Beheren van de persoonlijke dossiers Waar worden de persoonlijke dossiers bijgehouden? Door wie worden de persoonlijke dossiers bijgehouden? Welke documenten moeten in het persoonlijk dossier terechtkomen? Hoe organiseren we dit? Dirk Van Aerschot - provincie Vlaams-Brabant /7

6 Beheren van de briefwisseling (sensu lato: brieven, interne documenten, PV s,...) Waar schrijven we de uitgaande en de inkomende briefwisseling in? Hoe organiseren we de interne verdeling? Wie is verantwoordelijk voor het ondertekenen van welke documenten? Beheren van de huisstijl Hoe ziet de huisstijl eruit? Wat is de bladschikking van diverse documenten? Wie ziet toe op de uniforme toepassing van de huisstijl? Beheren van externe klachten en felicitaties Wie ontvangt de klachten en felicitaties? Wat gebeurt er met klachten en felicitaties? Wie doet het onderzoek naar klachten? Hoe trekken we lessen uit klachten? Hoe moeten we samenwerken met het Comité P? Hoe moeten we samenwerken met de Algemene Inspectie van de Federale en de Lokale politie? Beheren van interne klachten en verbetervoorstellen Wie ontvangt de klachten en verbetervoorstellen? Wat gebeurt er met klachten en verbetervoorstellen? Beheren van de infrastructuur MIDDELEN Welke infrastructuur hebben we nodig? Aan welke voorwaarden moet die infrastructuur voldoen? Wie zorgt voor het onderhoud? Op welke termijn wordt de infrastructuur afgeschreven? Beheren van voertuigen Welke types van voertuigen zijn nodig? Hoeveel voertuigen zijn nodig? Hoe verzekeren we een optimaal gebruik van de voertuigen? Op hoeveel tijd zullen de verschillende voertuigen afgeschreven zijn? Met welke middelen moet elk voertuig uitgerust zijn? Onder welke voorwaarden kunnen politievoertuigen mee naar huis? Welke verzekeringen moeten we afsluiten? In welke mate moeten de voertuigen geijkt worden, wanneer en door wie? Dirk Van Aerschot - provincie Vlaams-Brabant /7

7 Beheren van bewapening Welke types wapens zijn nodig (individueel en collectief)? Hoeveel wapens zijn nodig? Waar worden wapens bewaard? Onder welke omstandigheden? Wie is verantwoordelijk voor welk wapen? Welke opleidingen zijn nodig om deze wapens te kunnen hanteren? Hoeveel en welke munitie moet er aangekocht worden? Wie doet het onderhoud van de wapens? Over welke vergunningen moeten we beschikken? Beheren van telecommunicatie Welke types van communicatiemiddelen zijn nodig (telefoons, zaktelefoons, vaste radioposten, mobiele radioposten, )? Wat is de termijn voor afschrijving van deze middelen? Welke radiofrequenties kunnen wij gebruiken? Welke afspraken moeten wat dat betreft met wie gemaakt worden? Hoe moeten onze middelen geprogrammeerd of afgesteld worden om met de belangrijkste partners te kunnen communiceren? Onder welke voorwaarden en door wie worden welke communicatiemiddelen gebruikt? Hoe wordt het onderhoud geregeld van deze middelen? Welke opleidingen zijn nodig om deze middelen optimaal te kunnen gebruiken? Hoe realiseren we de overgang naar ASTRID? Beheren van specifieke politionele middelen (collectief en individueel materiaal) Welke specifieke politionele middelen (individueel en collectief) zijn nodig? Welke middelen worden door wie gebruikt? Welke opleidingen zijn nodig voor het optimale gebruik van deze middelen? Op welke termijn worden deze middelen afgeschreven? Waar worden deze middelen bewaard? Beheren van kantoorbenodigdheden Welke kantoorbenodigdheden zijn nodig voor wie? Welke procedure wordt gevolgd voor de aankoop ervan? Wat is het globale jaarbudget voor deze middelen? Beheren van kledij Hoe verloopt de procedure voor aankoop van individuele kledijstukken? Wie speelt daarin welke rol? Welke specifieke kledij is nodig voor welke functies? Dirk Van Aerschot - provincie Vlaams-Brabant /7

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02 Dit lexicon is een hulpmiddel voor een beter begrip van de termen die vaak gebruikt worden in het kader van de hervorming. Deze lijst is niet volledig en kan steeds aangepast worden. A Acteur van een proces

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. "j" scoren. "j" scoren.

Percentage van alle. grootteklasse die. Drechtsteden die. Percentage van. gemeenten in. Papendrecht. j scoren. j scoren. Papendrecht Percentage van alle gemeenten in grootteklasse die "j" scoren Percentage van Drechtsteden die "j" scoren Deel 1: Algemeen Hoofddoel algemeen 4 3 3 1. Tevredenheid college n 0% 17% 2. Tevredenheid

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

(beheersreglement) Vlaamse overheden ministeries agentschappen lokale besturen OCMW s intercommunales provinciebesturen... www.jobpunt.

(beheersreglement) Vlaamse overheden ministeries agentschappen lokale besturen OCMW s intercommunales provinciebesturen... www.jobpunt. (beheersreglement) Vlaamse overheden ministeries agentschappen lokale besturen OCMW s intercommunales provinciebesturen... www.jobpunt.be uw talent, ons talent 2 Beheersreglement m.b.t. de voorwaarden

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Richtlijnen om een digitaal klassement op te zetten voor uw dienst

Richtlijnen om een digitaal klassement op te zetten voor uw dienst Richtlijnen om een digitaal klassement op te zetten voor uw dienst Situering Een klassement is essentieel voor goed informatiebeheer. Een goed gestructureerd klassement helpt gebruikers snel de juiste

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

Qsuite voor informele zorg

Qsuite voor informele zorg Qsuite voor informele zorg De ICT oplossing voor de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers Qsuite biedt het passende vervolg op MezzoRegistratie Informele zorg Informele zorg staat

Nadere informatie

AANBOD CONSULTANCY. Ondersteuning bij het opmaken van de communicatiestrategie.

AANBOD CONSULTANCY. Ondersteuning bij het opmaken van de communicatiestrategie. AANBOD CONSULTANCY COMMUNICATIE Overzicht: 1. Begeleiding en advies bij de communicatiestrategie 2. Begeleiding en advies bij opstellen van communicatieplan 3. Begeleiding en advies bij pr-acties en fondsenwerving

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit;

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit; SELECTIEREGLEMENT Administratieve medewerker (m/v) Statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Leuven Beleidsdomein Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant

Nadere informatie

PARTNERPROGRAMMA 2012

PARTNERPROGRAMMA 2012 PARTNERPROGRAMMA 2012 Management Drives BV Herenlaan 2 030 63 55 400 info@managementdrives.com INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Achtergrond 3 2 Partners 5 2.1 Selling partner 5 2.2 Business

Nadere informatie