bijlage(n) Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 43 RvO Raad gemeente Roermond inzake Kantoorpand Kazerneplein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bijlage(n) Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 43 RvO Raad gemeente Roermond inzake Kantoorpand Kazerneplein"

Transcriptie

1 uw nummer uw datum 15 mei 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/ juni 2012 ~ 7 JUNI 2012 AAN het raadslid mevrouw Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. L. van den Bongard BMO/Juridische Zaken en Eigendommen bijlage(n) betreffende Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 43 RvO Raad gemeente Roermond inzake Kantoorpand Kazerneplein Aantal uren besteed aan beantwoording brief: 2 Geachte heer, mevrouw, Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot Kantoorpand Kazerneplein delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede. Graag zou ik de volgende vragen ex art. 43 willen stellen aan de vervangend burgemeester en/of college. Ik verzoek u deze vragen naar hen door te leiden. Eindelijk, het is bijna zover! Met een vertraging van 5 maanden kunnen onze ambtenaren binnenkort het nieuwe pand aan het kazernevoorterrein betrekken. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2011 moest overgegaan worden tot een snelle aankoopprocedure van het pand kazernevoorterrrein. Uitstel kon niet, was onmogelijk, omdat wi anders niet per het pand konden betrekken. Een aankoop die: In het coalitieakkoord stond Noodzakelijk was vanwege de (vermeende) slechte bereikbaarheid van de huidige stadswinkel Waarbij als voorwaarde in het coalitieakkoord stond, dat er een hoogwaardige retail invulling in de stadswinkel moest komen. Wel mankeerde er nog het een en ander aan het pand: De bereikbaarheid voor mensen die met de bus kwamen was toch slechter dan gedacht. De wachttijden zouden misschien wel eens ondanks de afspraken langer wat langer kunnen duren. stadhuis I Markt EM j Postbus AX Roermond T F Rabobank

2 Ons nummer BMO2012/UIT/39859 Pagina 2 Mensen die noodgedwongen gebruik maken van een scootmobiei of rolstoel konden niet de lift in. Kortom...voordat wij het pand konden betrekken moest er nog het een en ander gebeuren, maar, met de snelle beslissing zouden wij toch zeker per het uitstekend gelegen, goed bereikbare pand kunnen betrekken! We hebben al een raadsinformatiebrief gekregen over uitstel en kosten, maar ik heb toch enkele aanvullende vragen. Graag zou ik van u vernemen wat: Vraag 1: De extra huurkosten veroorzaakt door de vertraging van 5 maanden. Er zijn geen extra huurkosten omdat de periode dat het kantoor Aureool aan de Looskade wordt gehuurd door de gemeente Roermond nog voortduurt tot februari Vraag 2: De kosten voor de aanpassingen om het pand rolstoelvriendelijk te maken. Bij raadsinformatiebrief van 26 oktober 2011, 2011/UIT/32080 is uw raad medegedeeld dat het college een aanvullend krediet beschikbaar heeft gesteld van voor de diverse MIVA-voorzieningen (gehandicaptentoiletten en alle voorzieningen die nodig zijn zodat mensen met een fysieke beperkingen, scootmobielen en gebruikers van elektrische rolstoel gebruik kunnen maken van alle aangeboden diensten). De diverse MIVA-voorzieningen zijn binnen het beschikbare budget gerealiseerd. Een afschrift van de raadsinformatiebrief van 26 oktober 2011 is bijgevoegd. Vraag 3: De verhuizing van de stadswinkel naar het Kazernevoorterrein, waar, met de nieuwe locatie, ook een nieuwe naam het KCC zal verschijnen, was noodzakelijk, omdat de stadswinkel niet goed te bereiken zou zijn. Toch moest er, om dit doel te halen een nieuwe bushalte worden aangelegd! Graag zouden wij van u vernemen wat deze kosten voor de aanleg van deze helaas noodzakelijke, in eerste instantie niet voorziene, nieuwe bushalte zijn. De kosten voor de aanleg van de bushalte aan de Maashaven bedragen 4.000,-- en worden gedekt uit het krediet 'aanpassing bushaltes'. De aanleg van de keedus aan de Maashaven ten behoeve van het terugrijden van de bussen naar het Stationsplein kost ,-- en wordt gedekt uit de voorziening 'Stadsweide'. De werkzaamheden aan de bushalte en de keedus zijn nagenoeg afgerond. Vraag 4: De extra kosten voor het verplaatsen van de buslijn. Niet alleen dit jaar, kost ons de omleiding van de buslijn geld, ook naar verwachting de komende jaren. Graag zouden wij van u vernemen wat deze kosten voor dit jaar zullen zijn en voor de komende 5 jaren vermoedelijk zullen zijn. Eventuele subsidie graag apart vermelden. De kosten van buslijn 14 naar het Stadskantoor bedragen voor exclusief BTW. Op jaarbasis bedragen de kosten 9.950,--. De bus rijdt als pendeldienst

3 Ons nummer BMO2012/UIT/39859 Pagina 3 tussen het Station en het Stadskantoor. In het najaar zal met Veolia bekeken worden op welke manier het Stadskantoor kan worden aangedaan binnen de reguliere dienstregeling. Indien het mogelijk is een en ander in de reguliere dienstregeling te verwerken kan de gemeentelijke bijdrage wellicht vervallen. Vraag 5: Een andere tot op dit moment niet mogelijk gebleken vereiste in het coalitie akkoord om te kunnen verhuizen naar het nieuwe pand, was de vestiging van hoogwaardige retail in de huidige stadswinkel. Kostentechnisch zo bleek, had met ook de noodzakelijke verbouwingskosten, overschat. Wat de invulling van de huidige, nu vrijkomende publiekswinkel zal worden, is op dit moment voor de SP nog onduidelijk. Daarom: Hoe gaat met dit probleem, deze voorwaarde, invulling met hoogwaardige retail op zeer koste termijn verwezenlijken? Leegstand is immers, met onze voorbeeldfunctie als gemeente geen pré. Ons college heeft op 6 juni 2011 besloten af te zien van een hoogwaardige detailhandelsinvulling in een gedeelte van het pand Markt 31. Dit vanwege de financiële consequenties die de afsplitsing van het gebouw met zich meebrengt. In de raadsvergadering van 7 juli 2011 is uw raad geïnformeerd over het besluit van ons college (raadsvoorstelno: 2011/049/1). In de publiekswinkel worden andere organisatieonderdelen (o.a. de de afdeling Welzijn) gehuisvest. Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden.

4 uw nummer Aan de voorzitter van de gemeenteraad uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2011/UIT/ oktober OKT Werkgroep inrichting kantoorpand BS/DIrecteur / bljlage(n) betreffende Raadsinformatiebrief inzake kantoorpand Kazerneplein Geachte voorzitter, Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van het kantoorpand Kazerneplein, teneinde daar met name het toekomstige klantencontact centrum (KKC) en de gemeenteiijke sociale dienst te kunnen huisvesten. Uw raad heeft daarbij middels motie 11M29 van CDA, WD, PvdA en PvdE het college verzocht om: 1. er voor zorg te dragen dat er een goede of directe busverbinding komt naar de locatie op het Kazerneplein zodat een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer kan worden gerealiseerd; 2. er voor zorg te dragen dat er op alle verdiepingen van het kantoorpand een gehandicaptentoilet aanwezig is; 3. ten minste een lift in het kantoorpand aan te passen aan de ITS eisen, dan wel voldoende voorzieningen in het kantoorpand aan te brengen dat ook mensen met fysieke beperkingen, scootmobielgebruikers en gebruikers van elektrische rolstoel gebruik kunnen maken van aile aangeboden diensten; 4. de liften in de Ernst Casimir Passage worden aangepast aan de ITS eisen. Een tweede motie van uw raad (11M28 van de PvdA) inzake de parkeertarieven Kazerneplein is middels raadsbesluit d.d. 20 oktober 2011 afgehandeld en komt hierna derhalve niet meer aan de orde. Met deze opdracht is het college aan de slag gegaan. Ambtelijke werkgroepen hebben meerdere overleggen gevoerd met betrekking tot het gebruiksklaar opleveren van het gebouw, de gevraagde MIVA-voorzieningen en de bereikbaarheid. Thans willen wij u op hoofdlijnen informeren over de voortgang. Kantoorpand Kazerneplein Het notariële transport heeft plaatsgevonden op 15 juli Hierbij is ook het definitieve Programma van Eisen (het PvE) voor het gebruiksklaar opleveren van het kantoorpand overhandigd. Nadien hebben ertussen vertegenwoordigers van de verkoperen de gemeente (de stadhuis IWarl<t EIVI Postbus AX Roermond T F Rabobank

5 Ons nummer 2011/UIT/32080 Pagina 2 werkgroep inrichting kantoorpand Kazerneplein) diverse afstemmingsoverleggen plaatsgevonden teneinde de inhoudelijke en financiële aspecten van het PvE nader uit te werken. De overieggen tussen de vertegenwoordigers van verkoper en gemeente resulteerden in de voigende constateringen: O Het gebruiksklaar opleveren van het kantoorpand (gebouwtechnische aanpassingen) per 1 januari 2012 is niet haalbaar, maar verschuift naar maart 2012, waarna de gemeente kan beginnen met het inrichten van het gebouw en de feitelijke verhuizing van de medewerkers. De dienstverlening start dan in mei O De met het gebruiksklaar opleveren van het gebouw gemoeide kosten bedragen 1,4 miljoen. Dit is exclusief de op 7 juli 2011 gedane toezeggingen ter zake de diverse MIVAvoorzieningen, die niet in de PvE-ramingen waren opgenomen. Daarvoor heeft het college een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van O Het coliege heeft besloten de resultaatbestemming voor het kantoorcomplex geoormerkte investeringsbudget voor onder anderen de spreekkamers van de Sociale Dienst ad conform de gebruikelijke procedures als krediet beschikbaar te stellen. O Bovenstaande heeft resumerend tot gevolg dat de noodzakelijke investeringen (voor de MIVA-voorzieningen) hoger uitkomen dan geraamd. Echter doordat in de kapitaallasten-berekeningen die aan het raadsvoorstel ten grondslag lagen van een andere verdeling tussen gebouwgebonden (40 jaar) en niet-gebouwgebonden (10 jaar) investeringen is uitgegaan dan thans feitelijk aan de orde is, heeft dit geen negatieve gevolgen voor ons begrotingsaido zoals reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2012 e.v. Bereikbaarheid/toegankelijkheid van het gebouw In motie 11M29 is onder punt 4 aangegeven dat de liften in de Ernst Casimir Passage moeten worden aangepast aan de ITS eisen. De liftkooi van de doorlooplift in de Pastoorswal voldoet aan de ITS eisen. Desgevraagd is dit bevestigd door de heer W. Jagersma van het Projectbureau Toegankelijkheid die het ITS keurmerk beoordeeld. De liftkooi aan het Kazernepiein moet worden aangepast om te voldoen aan de ITS eisen. Hiertoe is inmiddels opdracht verstrekt aan Otis en de uitvoering ervan is gepland voor eind november aanstaande. Met deze aanpassing is een investering gemoeid van , welke gefinancierd wordt uit het bestaande krediet voor de stijgpunten. Bovenstaande is met het Gehandicapten Platform Roermond (GPR) besproken. Zij stemmen in met deze maatregel. Met betrekking tot de in de ITS eisen omschreven spiegel in de liftkooi is met het GPR afgesproken dat zij in plaats hiervan (mede ook in verband met de geheel glazen liftkooi) de voorkeur geven aan een roestvrijstalen plaat tegenover de deur aan de onderkant van de liftkooi aan het Kazerneplein. Tenslotte zal er nog een traplift gerealiseerd worden naast de trap tussen de Ernst Casimir Passage en de fietstunnel tussen de N280 en het kantoorgebouw van Essent. De funderingen hiervan zijn reeds bij de aanleg van de trap uitgevoerd. Nu resteert nog de bovenbouw, de aanleg van de traplift zelf. Deze traplift was reeds eerder voorzien en maakt onderdeel uit van het krediet voor de stijgpunten. Busverbinding naar Kazerneplein Veolia zal in 2012 een nieuwe buslijn 14 introduceren, die gaat rijden tussen het Station Roermond en Kazerneplein. Deze zal een halfuurdienst rijden vanaf een half uur voor opening van het Klant Contact Center (KCC) tot een half uur na sluitingstijd. De totale kosten hiervan bedragen stadhuis Markt EIVl 1 Postbus AX Roermond F Rabobank

6 Ons nummer 2011/UIT/32080 Pagina ,- voor 12 nnaanden. De provincie zal als opdrachtgever voor het openbaarvervoer in Limburg in ieder geval voor het jaar ,- financieren. Veolia venafacht daarnaast dat de buslijn 5.000,- aan directe inkomsten genereert. De resterende ,- komt voor rekening van Gemeente Roermond en woorden betaald middels herverdeling van bestaande budgetten. De nieuwe lijn zal van start gaan zodra het KCC op het Kazerneplein opengaat voor het publiek. Wij verzoeken u deze brief door te leiden naar de leden van de raad. Burgerpe ster en wethouders van Roermond, De mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts H.M.J.M. van Beers stadhuis I Markt EM Postbus AX Roermond T F Rabobank

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 Rapport Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 2 Klacht Verzoekster, een consultancybureau participerend in een consortium, klaagt erover dat het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Nota van B&W Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. de Nieuwe Telefoon 5113178 E-mail: rdenieuwe@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/GS 2007/25

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten I UU W W rniarmnnh _ nl! uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. 2013/UIT/53537 20 augustus 2013 S. Franssen SECR / Bestuursondersteuning 0475-359

Nadere informatie

stadhouders advocaten

stadhouders advocaten stadhouders advocaten PER AANGETEKENDE PST Gemeenteraad Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam mr..j. Brommer mr. P.S. Fluit mr. D.M. van Cenderen mr. CP. Mesker mr. M.E. Stefels mr. E.A.T.M. Steverink*

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie