De rol van ouders bij alcoholgebruik van adolescenten: Stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van ouders bij alcoholgebruik van adolescenten: Stand van zaken"

Transcriptie

1 De rol van ouders bij alcoholgebruik van adolescenten: Stand van zaken Rutger C.M.E. Engels, Marloes Kleinjan & Roy Otten 1 Behavioural Science Institute Radboud Universiteit Nijmegen 4 oktober 2013 Ter inleiding Alcoholgebruik door volwassenen is geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. De meeste Nederlanders drinken wel eens alcohol en voor veel jongeren is het niet de vraag of ze alcohol gaan drinken maar wanneer ze starten met drinken. In Nederland is er een hoog percentage jongeren onder de 16 dat aangeeft ooit al alcohol gedronken te hebben, en zijn de percentages jongeren die al regelmatig binge drinken en dronkenschap rapporteren verontrustend hoog (Hibell et al., 2009; Verdurmen et al., 2012). Alcoholgebruik heeft echter voor adolescenten negatievere consequenties dan voor volwassenen (WHO, 2007). Ten eerste vergroot alcoholgebruik de kans op negatieve effecten, zoals agressie en vernielingen, verkeersongevallen, onveilig seksueel gedrag en seksueel geweld (oa Stolle et al., 2008; zie overzicht van Verdurmen et al., 2006). Verder is vroeg beginnen met alcoholgebruik, en met name frequent en veel drinken in de adolescentie, van invloed op latere leeftijd op problematisch alcoholgebruik en alcoholafhankelijkheid in de volwassenheid (oa prospectieve studies van Behrendt et al., 2009; Englund et al., 2008; zie ook Gilligan et al., 2012; Kuntsche et al., 2010). Er is evidentie dat alcohol schadelijke effecten kan hebben voor het ontwikkelende brein van jongeren in de zin dat adolescenten met een alcoholstoornis sterker neurale en gedragspatronen laten zien die indicatief zijn voor incentive sensitisatie (Tapert et al., 2003), verminderde witte hersenmassa hebben (Bava et al., 2013) en het neurocognitief functioneren verminderd is (oa. Squeglia et al., 2009). Echter er is minder evidentie voor de relatie tussen alcoholgebruik en verminderd cognitief functioneren (Boelema et al., 2013; Peeters et al., 2013) danwel met aspecten van incentive sensitisatie zoals versterkte approach bias voor alcohol cues of en aandachtsbias voor alcohol, in normale populaties van adolescenten (Pieters, et al., 2013). Dit lijkt erop dat met name excessief alcoholgebruik en -afhankelijkheid in de tienerjaren negatieve neurale en cognitieve effecten laten zien. Onduidelijk is nog of deze effecten langdurig en irreversibel zijn. Longitudinaal onderzoek waarin gecontroleerd wordt voor selectie effecten is essentieel om conclusies te trekken over in hoeverre het vroeg beginnen met drinken en frequent binge drinken in de pubertijd significante en langdurige consequenties heeft voor de ontwikkeling van jongeren en jong-volwassenen. In het laatste decennium is voor veel ouders alcoholgebruik bij hun kinderen een belangrijk thema geworden. Ze zijn zich meer bewust van de impact die het heeft, maken zich meer zorgen en stellen vaker regels (De Looze et al., in press). Alhoewel dit niet causaal aangetoond kan worden, lijkt het erop dat massa-mediale voorlichting en intensivering van preventie activiteiten gericht op ouders z n vruchten afwerpt. Toch vinden veel ouders het moeilijk om thuis duidelijke regels te stellen en met hun kinderen te communiceren over alcohol. Deze worsteling van ouders kan toenemen op het moment dat de grens voor alcohol en tabak wordt verhoogd naar 18 jaar. Waarschijnlijk is die worsteling deels tijdelijk, omdat over een aantal jaren de Nederlandse bevolking is 1 De auteurs hebben een gelijke bijdrage geleverd aan dit stuk. Namen zijn alfabetisch vermeld. 1

2 gewend aan de nieuwe wetgeving, en generaties van zowel kinderen als ouders opgroeien met het besef dat alcoholgebruik voor 18 jaar niet normaal is. Met de introductie van de nieuwe Drank- en Horecawet is het in het bezit hebben van alcohol voor jongeren onder de 18 strafbaar geworden. In openbare drinkgelegenheden, supermarkten en slijterijen mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol verkocht worden. De vraag is hoe ouders hierop zullen anticiperen; gaan ze alcohol verbieden tot het 18 de levensjaar of niet. Aanpassingen in de Drank- en Horecawet Regulatie van alcoholgebruik onder jongeren in Nederland vindt plaats middels de Dranken Horecawet. Door middel van regulatie probeert de overheid de gezondheid en het welzijn van jongeren te beschermen en overlast en schade als gevolg van alcoholgebruik onder jongeren te bestrijden en voorkomen. Het huidige alcoholbeleid kent een sterke nadruk op zowel het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren als het aanpakken van alcohol-gerelateerde overlast. Hiervoor wordt een samenhangend pakket aan beleidsmaatregelen ingezet. De aanpassingen op de Drank- en Horecawet die 1 januari 2014 in werking treden hebben een aantal wijzigingen tot gevolg. De belangrijkste wijzigingen zijn dat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mag worden verkocht; dat jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op plekken die publiekelijk toegankelijk zijn; en dat er niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen zwak alcoholische drank en sterke drank (www.rijksoverheid.nl). Het instellen van een minimum leeftijd om te drinken In de regulatie van alcoholgebruik worden maatregelen die zich richten op aanpassingen in de omgeving algemeen als meest effectief beschouwd (Anderson & Baumberg, 2006; Anderson, Chisholm, & Fur, 2009). Het instellen van een minimum leeftijd om te drinken is slechts een van de maatregelen die de overheid kan aanwenden om alcoholgebruik onder jongeren uit te stellen, de consumptie van alcohol onder jongeren te verminderen en het aantal alcohol-gerelateerde problemen onder jongeren terug te dringen (Paschall, Grube, & Kipri, 2009). Het geldt als een interventie die, samen met bijvoorbeeld de interventies die gericht zijn op de mate waarin jongeren zich alcohol kunnen veroorloven en de mate waarin alcoholgebruik acceptabel is, invloed heeft op de beschikbaarheid van alcohol (Martineau, Tyner, Lorenc, Petticrew, & Lock, 2013). De minimum leeftijd om te mogen drinken verschilt wereldwijd per land. De gemiddelde minimum leeftijd is 18, maar er zijn landen waar alcoholgebruik is toegestaan op 16-jarige leeftijd en landen waar de minimumleeftijd om te mogen drinken 25 is (sommige staten in India) (ICAP, 2013). Verschillen in de minimum leeftijd om te drinken tussen landen hebben geleid tot discussies over de vraag of het instellen van een dergelijke maatregel effectief is en wel echt leidt tot een reductie van alcoholgebruik en afname van alcohol-gerelateerde problemen (oa. Carpenter & Dobkin, 2011). Een vergelijkbare discussie is onlangs ook opgelaaid in Nederland naar aanleiding van het recente besluit om de minimum leeftijd te verhogen van 16 naar 18 jaar. De effecten van een minimum leeftijd om te drinken zijn het meest onderzocht in de Verenigde Staten. Hier is de minimum leeftijd om te drinken in veel staten 21 en daarmee hoger dan in veel andere landen. Discussies over effectiviteit van deze wetgevening heeft er voor gezorgd heeft dat de minimum leeftijd om te drinken geldt als een van de meest onderzochte beleidsmaatregelen in de VS (Wagenaar & Toomey, 2000). Het laatst verschenen overzichtsartikel dat zich specifiek richt op de minimum leeftijd om te drinken, laat over het algemeen empirische evidentie zien voor de effectiviteit van een verhoging van de minimum leeftijdsgrens (Wagenaar & Toomey, 2

3 2002). Niet alle geïncludeerde studies in dit artikel bevatten de eigenschappen die een geoorloofde uitspraak over de relatie tussen de minimum leeftijd om te drinken en alcoholgebruik of alcohol-gerelateerde problemen mogelijk maken. Uit een selectie van 33 kwalitatief hoogwaardige studies blijkt dat er in 33% sprake is van een negatieve relatie tussen de toegestane leeftijd om te drinken en alcohol consumptie; dus hoe hoger de minimum leeftijd, des te lager de consumptie. Ondanks dat er in het publieke debat ook stemmen opgaan die aangeven dat een verhoging van de minimum leeftijd juist meer alcoholgebruik tot gevolg heeft, laat slechts 3% van de geïncludeerde studies een positieve relatie zien tussen minimum leeftijd om te drinken en alcoholconsumptie (Wagenaar & Toomey, 2002). De effecten van studies die kijken naar de minimum leeftijd om te drinken lijken veelal bescheiden, maar kunnen desalniettemin een grote uitwerking hebben wanneer ze vertaald worden naar landelijke impact, lange termijn- en brede impact. Het verhogen van de minimum leeftijd zorgt in potentie niet alleen voor minder alcoholconsumptie en alcoholproblematiek op latere leeftijd (Pacula, 2008) maar heeft bijvoorbeeld ook een daling van het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers tot gevolg (Lovenheim & Slemrod, 2010). Concluderend kunnen we stellen dat het verhogen van de minimum leeftijd een effectieve maatregel is. Studies hebben wel laten wel zien dat naleving van die leeftijdsgrenzen een voorwaarde is (e.g, Brand, Saisana, Rynn, Pennoni, & Lowenfels, 2007; Anderson et al., 2009). Argumenten in het publieke debat In het publieke debat over de zin van het verhogen van de minimum leeftijd om te drinken worden verschillende argumenten gebruikt die tegen het instellen van een dergelijke maatregelen zouden pleiten. Een eerste veel gehoord argument is dat het verhogen van de minimum leeftijd om te drinken tot gevolg heeft dat jongeren juist nieuwsgierig worden en juist gaan experimenteren met alcohol (Wagenaar & Toomey, 2002). Het tegenovergestelde is waar. Het verhogen van de minimum leeftijd leidt tot verminderde toegang tot alcohol. Verschillende studies laten zien dat toegang tot alcohol op jonge leeftijd zorgt voor een hoger risico om op latere leeftijd meer te drinken (Belcher, & Shinitzky, 1998; Giesbrecht, & Conroy, 1987; Casswell, Pledger, & Pratap, 2002; Paschall, Grube, Black, Flewelling, Ringwalt, & Biglan, 2007). Een tweede argument is dat wanneer alcohol op jonge leeftijd verboden wordt, jongeren hun heil zullen zoeken in alternatieve middelen (Wagenaar & Toomey, 2002). Ook voor deze veronderstelling is weinig empirische evidentie. Jongeren die roken en drinken hebben een verhoogde kans om andere middelen te gebruiken conform de zogenaamde gateway-hypothese (e.g., Golub & Johnson, 2001). Ook toen in de Verenigde Staten de minimum leeftijd werd ingesteld op 21 was er geen compensatie zichtbaar door een toename in ander middelengebruik (O Malley & Wagenaar, 1991). Dus door het moment van initiatie uit te stellen wordt ook de kans op het gebruik van andere middelen klaarblijkelijk verlaagd. Een derde argument waarvan het tegenargument samenhangt met het vorige is dat er vroeger ook op jonge leeftijd gedronken werd en dat dit slechts een fase is die hoort bij het ouder worden en waar jongeren ook weer overheen groeien (Wagenaar & Toomey, 2002). Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Van de jongeren die op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik is er een substantiële groep die hier niet overheen komt en een verhoogd risico heeft om op latere leeftijd zwaar te drinken, andere middelen te gebruiken of in aanraking komt met justitie (Kandel, Yamaguchi, & Chen, 1992). Een vierde argument is dat een verhoging van 16 naar 18 niets uit zou maken. 3

4 Immers, ook bij jongeren van 18 is het brein nog niet uitontwikkeld. Dit is deels inderdaad correct, echter op 18-jarige leeftijd zijn verschillende gebieden in het brein al verder ontwikkeld dan op 16-jarige leeftijd. Verhoging van de minimum leeftijd waarop jongeren beginnen te drinken leidt tot uitstel van het moment dat jongeren regelmatig en veel gaan drinken en daarmee tot verminderde potentiele schade. Die mogelijke negatieve consequenties zijn breder dan neurale en cognitieve effecten en hogere gevoeligheid voor verslaving, maar hebben ook betrekking op agressie, geweld, ongelukken etc. Een vijfde en laatste argument heeft betrekking op het pleidooi van sommigen voor een aanpak waarbij slechts die jongeren worden gestraft die de alcohol-gerelateerde problemen veroorzaken (Wagenaar & Toomey, 2002). Verhoging van de minimum leeftijd treft namelijk iedereen. Het zijn echter volwassenen die de context creëren waarin alcohol vrij toegankelijk is en zij hebben ook een verantwoordelijk voor het aanpassen van die omgeving. Verhoging van de minimum leeftijd voor iedereen schept maatschappelijke duidelijkheid, het geeft een heldere norm weer en de naleving is waarschijnlijk eenvoudiger bij een eenduidige, brede implementatie dan het voor subgroepen te laten gelden. De aanpassingen in de Drank- en Horecawet hebben geen betrekking op alcoholgebruik thuis en op de rol van ouders. Het is echter aannemelijk dat de gewijzigde wetgeving op termijn ook een bijdrage zal leveren aan de heersende opvattingen van ouders over alcoholgebruik bij jongeren. Wat kunnen ouders doen? Ouders hebben invloed op het alcoholgebruik van hun kinderen Hieronder beschrijven we recente, met name Nederlandse wetenschappelijke literatuur over opvoeding en alcoholgebruik. Deze bevindingen kunnen behulpzaam zijn bij de ondersteuning van preventie en beleidsmaatregelen. De familie is een belangrijke bron voor het leren van waardes, normen en gedrag gedurende de kindertijd en de adolescentie (Gray, 1999). In de adolescentie neemt de autonomie toe, maar ouders blijven ook in die tijd een zeer belangrijk rol spelen in de ontwikkeling van hun kinderen (Bronfenbrenner, 1986), ook op het gebied van alcoholgebruik. Normen van ouders De normen en opvattingen die ouders hebben, vormen de basis voor hun opvoeding en zijn daardoor van invloed op het gedrag van hun kinderen. Ouders hebben normen of ideeën over alcoholgebruik en hoe acceptabel het is voor hun kinderen om alcohol te drinken in de adolescentie. De ervaren ernst van het drinken van alcohol tijdens de adolescentie varieert sterk tussen ouders in Nederland (Verdurmen, Smit, Van Dorsselaer, Monshouwer, & Schulten, 2008). Tevens lijken ouders naar mate hun kinderen ouder worden geleidelijk minder streng te worden in hun opvatting over alcoholgebruik. In het onderzoek van Verdurmen en collega s (2008) was 74% van de ouders met een kind van 12 het eens met de opvatting dat jongeren helemaal geen alcohol mogen drinken tot ze 16 zijn. Als het kind 15 is, is nog maar 52% van de ouders het eens met de stelling dat een kind onder de 16 jaar helemaal geen alcohol mag drinken. In verschillende studies is echter gevonden dat een afkeurende houding van ouders aangaande drinken in de adolescentie samenhangt met minder alcoholgebruik bij jongeren (Bahr, Hoffmann, & Yang, 2005; Wood et al., 2004; Webster et al., 1994). Van der Vorst, Engels, Meeus en Dekovic (2006) vonden dat ouderlijke normen omtrent alcoholgebruik leidde tot het stellen van striktere regels over alcoholgebruik wat vervolgens minder alcoholconsumptie van hun kinderen tot gevolg had. Spijkerman, Van den Eijnden, Overbeek en Engels (2007) vonden dat ouderlijke normen het 4

5 alcoholgebruik van jongeren beïnvloedden doordat jongeren van ouders met meer positieve normen zelf meer positieve ideeën over drinkers (prototypen) ontwikkelden. Ondanks dat de relatie tussen ouderlijke normen en alcoholgebruik niet in alle studies altijd bevestigd is (zie bijv. Yu, 2003), lijkt er over het algemeen voldoende empirisch bewijs voor een sterke samenhang tussen normen van ouders over het alcoholgebruik van hun kinderen en het drinkgedrag van adolescenten. Drinkgedrag van ouders Verscheidene wetenschappelijke studies hebben laten zien dat het drinkgedrag van ouders gerelateerd is aan het drinkgedrag van hun kinderen. Zowel algemene drinkpatronen als alcoholisme hangen samen tussen ouders en adolescenten/jong volwassenen (Chassin, Curran, Hussong, & Colder, 1997; Duncan et al., 2006; Ellickson et al., 2001; Engels & Van Der Vorst, 2003; Raskin-White et al., 2000). Het alcoholgebruik van ouders is bepalend bevonden voor zowel het beginnen met drinken (Pedersen & Skondal, 1998), de vroege ontwikkeling van alcoholgebruik (Duncan et al., 2006) en het ontwikkelen van zware drinkpatronen, binge drinken en alcoholmisbruik in de late adolescentie en de vroege volwassenheid (Casswell, Pledger, & Pratap, 2002; Chassin, Pitts, & Prost, 2002; Ellickson et al., 2001; Raskin-White et al., 2000). Er lijkt een positief verband te zijn tussen het hebben van familie met alcohol-problematiek en vroeg beginnen met alcoholgebruik door jongeren (Dawson, 2000). In een recente studie werd gevonden dat het niet zozeer de frequentie van het drinkgedrag van ouders, maar voornamelijk het zwaar drinkgedrag van ouders is dat voorspellende waarde heeft voor het begin en de vroege ontwikkeling van alcoholgebruik bij hun kinderen (Vermeulen- Smit, Koning, Verdurmen, Van der Vorst, Engels, & Vollebergh, 2012). Ouders die zelf veel drinken hebben over het algemeen ook een meer tolerante houding ten opzichte van het drinkgedrag van hun kinderen in vergelijking met ouders die zelf matig drinken (Van der Vorst, 2007). Daarnaast hangt op zijn beurt vroeg alcoholgebruik van jongeren weer samen met tolerantie en acceptatie van alcoholgebruik op jonge leeftijd door ouders (McGue & Iacono, 2008; Van der Vorst, 2007). Invloed van ouders ten opzichte van vrienden Zowel ouders als vrienden spelen een rol in de ontwikkeling van alcoholgebruik bij adolescenten (Simons-Morton & Chen, 2005; Webb & Bear, 1995). Vaak wordt gedacht dat de invloed van ouders afneemt naarmate de kinderen ouder worden en dat de invloed van vrienden sterker wordt omdat jongeren vaak met hun vrienden drinken en dronken worden (Forsyth & Barnard, 2000; Mayer, Forster, Murray, & Wagenaar, 1998). Dat vrienden belangrijk zijn bij het beginnen en doorgaan met drinken van adolescenten is duidelijk aangetoond (e.g., Bray, Adams, Getz, & McQueen, 2003; Bot, Engels, Knibbe, & Meeus, 2005; Curran, Stice, & Chassin, 1997; Duncan, Duncan, & Strycker, 2006; Engels, Knibbe, De Vries, Drop, & Van Breukelen, 1999; Jaccard, Blanton, & Dodge, 2005; Nash, McQueen, & Bray, 2005; Urberg, Degirmencioglu, & Pilgrim, 1997). Dat betekent echter geenszins dat de invloed van ouders in de adolescentie verwaarloosbaar is. Verschillende studies hebben aangetoond dat ouders effect hebben op het drinkgedrag van hun kinderen door middel van hun eigen drinkgedrag (Duncan et al., 2006; Ellickson et al., 2001; Raskin-White, Johnson, & Buyske, 2000) en door hun opvoedstijl en alcohol-specifieke opvoedingsstrategieën (e.g., Barnes, Reifman, Farrell, & Dintcheff, 2000; Jackson, Henriksen, & Dickinson, 1999; Simons-Morton & Chen, 2005; Van der Vorst et al., 2006). Veel adolescenten drinken hun eerste drankje in gezelschap van ouders en familieleden (Forsyth & Barnard, 2000; Mayer et al., 1998; Vet & Van den Eijnden, 2007; Warner & White, 2003). Bovendien brengen kinderen meestal hun 5

6 dagelijks leven door in de nabijheid van hun ouders en is het leren van nieuwe gedragingen (waaronder drinkgedrag) afhankelijk van de frequentie, duur en intensiteit van de blootstelling aan deze gedragingen in de sociale omgeving (Sutherland, Cressey, & Luckenbill, 1992). Voordat kinderen de adolescentie bereiken hebben ze al frequent blootgestaan aan het drinkgedrag van hun volwassen familieleden. Noord-Amerikaans onderzoek van Jackson (2002) toonde aan dat ondanks dat de invloed van ouders op zaken als muziekkeuze en kledingstijl minder wordt gedurende de adolescentie, jongeren het heel normaal vinden dat hun ouders regels stellen rondom alcoholgebruik. Meer specifiek: 80% van de jongeren vond het normaal dat ouders hier een stem in hadden. Ook is het goed stil te staan bij het gegeven dat ouders invloed kunnen hebben op het gedrag van de vrienden van hun kind, inclusief het drinkgedrag van deze vrienden (Brown, Mounts, Lamborn, & Steinberg, 1993; Engels et al., 2007; Mounts, 2002). Wanneer vrienden bij de adolescent thuiskomen, komen ze in contact met de ouders en daarbij met de gehanteerde opvoedstijl, alcohol-specifieke regels en inspanningen van de ouders om toezicht te houden op het leven van hun kind. Het observeren van deze familiedynamiek kan invloed hebben op de normen, verwachtingen en associaties die de vrienden hebben omtrent alcoholgebruik. Een recente studie vond dat wanneer een adolescent een vriend had wiens moeder een autoritatieve opvoedstijl hanteerde (i.e., emotionele warmte in combinatie met toezicht houden, regels stellen en sanctioneren), de adolescent 40% minder kans had om te drinken tot het punt van dronkenschap en 38% minder kans had om te binge drinken (Shakya, Christakis, & Fowler, 2012). Tot slot kunnen ouders ook een rol spelen in de selectie van vrienden van hun kinderen, door omgang met bepaalde vrienden (drinkende vrienden) af te keuren (Van der Vorst, 2007). Opvoedstijl Naast de normen en het drinkgedrag van de ouders, speelt ook de manier van opvoeden een belangrijke rol in de ontwikkeling van alcoholgebruik van adolescenten (e.g., Barnes et al., 2000; Jackson et al., 1999; Simons-Morton & Chen, 2005). De opvoedingsstijl die ouders hanteren is belangrijk in het socialisatieproces van het kind; hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal gebied en voor zichzelf een plaats verwerft in de maatschappij (Baumrind, 1966; Darling & Steinberg, 1993). Gedurende het socialisatieproces leren kinderen gedragspatronen (waaronder drinkgedrag) door te interacteren met mensen in hun sociale omgeving, waaronder hun ouders (Barnes et al., 2000). Vanuit dit socialisatieperspectief is het gedrag van adolescenten een direct gevolg van de invloed die ouders op hun kinderen uitoefenen via de opvoeding. Het socialisatieproces zou idealiter plaats moeten vinden in een veilig, stimulerend en warm familieklimaat (Baumrind, 1966, 1980). Zo n familieklimaat is gebaseerd op twee essentiële opvoedstrategieën: ouderlijke steun en ouderlijke controle. Binnen het socialisatieproces zijn ouderlijke steun en ouderlijke controle beide van invloed op de alcoholconsumptie van adolescenten (Barnes et al., 2000; Foxcroft & Lowe, 1991; Rollins & Thomas, 1979; Shucksmith, Glendinning, & Hendry, 1997). Ouderlijke steun Ouderlijke steun is een beschermende factor in het ontwikkelen van alcoholgebruik in adolescenten (Howard Caldwell, Sellers, Hilkenen Berant, & Zimmerman, 2004). Adolescenten hebben minder kans om vroegtijdig alcohol te drinken als ze opgevoed zijn in een ondersteunende warme omgeving (Barnes & Farrell, 1992; Stice, Barrera, & Chassin, 1993; Stice, Barrera, & Chassin, 1998; Urberg, Goldstein, & Toro, 2005). Adolescenten die emotionele steun ervaren van hun ouders zijn beter in het reguleren van hun drinkgedrag (Wills & Cleary, 1996) en zijn ook meer receptief voor ouderlijke 6

7 controle, wat beurtelings ook bijdraagt aan de preventie van alcoholgebruik onder adolescenten (Barnes et al., 2000). Echter, in tegenstelling tot internationale studies, bleek in Nederlandse longitudinale studies ouderlijke steun geen rol te spelen in het alcoholgebruik van adolescenten (Van der Vorst et al., 2006; Van Zundert, Van der Vorst, Vermulst, & Engels, 2006; Visser, de Winter, Vollebergh, Verhulst, & Reijneveld, 2012). In de studie van Visser en collega s (2012) werden geen effecten gevonden van emotionele warmte of afwijzing op alcoholgebruikspatronen later in de adolescentie. In de studies van Van der Vorst en collega s (2006) en Van Zundert en collega s (2006) werd met name een sterk effect gevonden van ouderlijke controle in de vorm van actief toezicht houden, maar niet van ouderlijke steun. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de Nederlandse drinkcultuur. Dat ouderlijke steun belangrijk is in het voorkomen van alcoholgebruik bij adolescenten is vooral gebaseerd op de aanname dat alcoholgebruik onder adolescenten een vorm van deviant gedrag is. Echter, in de Nederlandse situatie gaat deze aanname minder sterk op gezien het drinken van alcohol in de adolescentie nog altijd veelal gezien wordt als normaal gedrag (Hibell et al., 2004; Nationale Drugs Monitor (NDM), 2012; Monshouwer, Smit, De Zwart, Spruit, & Van Ameijden, 2003). In 2010 had 70% van de leerlingen van het reguliere middelbare onderwijs ervaring met alcohol, had 34% van de 12-jarigen al eens alcohol gedronken en 83% van de 15 jarigen (NDM, 2012). De meeste studies naar ouderlijke steun zijn uitgevoerd in landen waar het drinken in de adolescentie minder normaal is. Ouderlijke controle Ouderlijke controle is een van de meest effectieve opvoedingsstrategieën om alcoholgebruik bij adolescenten te voorkomen (Stice et al., 1993). Toezicht houden, regels stellen en sanctioneren lijken van essentieel belang in het omgaan met alcoholgebruik onder adolescenten. Ouders die actief toezicht houden op wat hun kinderen doen en met wie, hebben kinderen die minder vaak alcohol drinken en zware drinkpatronen ontwikkelen (Barnes et al., 2000; Barnes & Farrell, 1992; Borawski, Ievers-Landis, LoveGreen, & Trapl, 2003; Duncan, Duncan, Biglan, & Ary, 1998; Fletcher, Darling, & Steinberg, 1995; Reifman, Barnes, Dintcheff, Farrell, & Uhteg, 1998; Simons- Morton & Chen, 2005). Ook is het belangrijk dat er consequent sancties verbonden worden aan het niet volgen van regels omtrent alcoholgebruik. Ouders zijn vaak inconsistent als het hierop aankomt (Stice & Barrera, 1995). Consequent sancties stellen aan het drinken van alcohol kan ervoor zorgen dat kinderen minder vaak dronken zijn (Engels & Van der Vorst, 2003). Belangrijk om te vermelden is wel dat er aversieve effecten zijn gevonden van dwangmatige controle op zwaar drinken bij adolescenten (Barnes & Farrell, 1992) en van overbezorgdheid in de vroege adolescentie op regelmatige drinkpatronen later in de adolescentie (Visser et al., 2012). Ook is gevonden dat ouderlijke controle met name belangrijk lijkt te zijn in de vroege adolescentie en dat naarmate de adolescent ouder wordt, andere factoren een belangrijkere rol kunnen gaan spelen, zoals specifieke alcohol-regels, genetische factoren of vrienden (Van der Zwaluw, Scholte, Vermulst, Buitelaar, Verkes, & Engels, 2008). Hoewel ouderlijke controle een belangrijke factor is in het vormen van drinkgedrag, geeft deze algemene opvoedstrategie niet weer hoe ouders hun kinderen precies opvoeden op het gebied van alcohol. Het kan zijn dat sommige ouders in het algemeen wel goed toezicht houden op het doen en laten van hun adolescente kinderen, maar dat ze zich niet bewust zijn dat hun minderjarige zoon of dochter (stiekem) alcohol drinkt omdat ze er niet aan denken of naar vragen (Marsden et al., 2005). Om deze redenen is het essentieel dat er in onderzoek naar de invloed van opvoeding op alcoholgebruik gekeken wordt naar alcohol-specifieke socialisatie- en 7

8 opvoedingsstrategieën. Wat kunnen ouders concreet doen? Internationaal en nationaal onderzoek laat zien dat wanneer ouders strikte regels over alcoholgebruik stellen, en goed met hun kind communiceren, zelf het goede voorbeeld geven door niet of matig te drinken en de beschikbaarheid van alcohol thuis te beperken, dit een preventief effect kan hebben op zowel het beginnen met alcoholgebruik als op regelmatig en overmatig alcoholgebruik. Ook als kinderen eenmaal alcohol drinken, lijkt constructieve en restrictieve alcohol-specifieke opvoeding overmatig alcoholgebruik te voorkomen. Regels stellen helpt Duidelijk en streng zijn helpt bij het voorkomen dat kinderen beginnen met drinken of vaak en veel gaan drinken. Ouders zijn meestal erg restrictief als kinderen nog jong zijn; er zijn weinig ouders die een 5-jarige een glas bier laten drinken. Echter, sommige ouders worden permissiever als hun kinderen de pubertijd ingaan, en staan toe, vaak onder druk van de kinderen zelf die willen uitgaan of op feestjes met vrienden willen drinken, dat hun kinderen gaan drinken. Andere ouders houden wel vast aan hun strenge beleid. Nederlands longitudinaal onderzoek laat evident zien dat als ouders restrictief zijn en hun kinderen verbieden alcohol te drinken, deze houding en maatregelen effectief zijn. Indien ouders streng zijn beginnen kinderen minder snel met drinken (Van Der Vorst et al., 2007; voor internationaal onderzoek zie overzicht van Ryan et al., 2010). Ze beginnen dus pas op latere leeftijd te drinken dan hun leeftijdgenoten die geen regels over alcohol stellen (Van der Vorst et al., 2009). Deze bevindingen zijn gerepliceerd in ander Nederlands onderzoek bij scholieren (Koning et al., 2010; Van den Eijnden et al., 2011) en de relaties zijn ook gevonden in een steekproef van jongeren in het speciaal onderwijs (Van Zundert et al., 2006). Er is nader prospectief onderzoek gedaan naar de contexten waarin regels stellen effectief kan zijn. De impact van regels is onafhankelijk van persoonseigenschappen van het kind; met andere woorden of het kind nu extravert of intravert is, dat maakt niet uit voor de impact van regels op alcoholgebruik door adolescenten (Van der Vorst et al., 2007). Daarnaast blijkt dat vooral bij adolescenten die genetisch gevoelig zijn voor alcohol het niet stellen van regels een sterk effect lijkt te hebben op alcoholgebruik (Van der Zwaluw et al., 2010). Regels zorgen er eveneens voor dat kinderen niet alleen zelf minder snel beginnen met drinken, maar ook eerder vriendschappen aangaan met andere jongeren die niet (of weinig) drinken (Engels et al., 2007). Dit betekent dat ze in de puberteit minder gauw in een peer context terecht komen waarin uitgaan en veel drinken gebruikelijk is. In een recente studie (Mares et al., in press) is onderzocht hoe lang de effecten van strenge regels blijven; de gegevens van 856 jongeren die gedurende vijf jaar zes keer zijn ondervraagd gaven de mogelijkheid om na te gaan of als ouders regels stellen in de vroege adolescentie dit van invloed is op het alcoholgebruik in de late adolescentie, in een periode waarin veel jongeren op zichzelf gaan wonen. Regels stellen bleek de kans op alcoholgebruik te verminderen, zelfs over een periode van vijf jaar. Bij de groep ouders die in staat waren streng te blijven, zelfs als hun kinderen gaan puberen, zich meer oriënteren op vrienden en relaties en uitgaan, bleken hun kinderen minder kans te hebben veel te gaan drinken. Dit sluit aan bij Noord-Amerikaanse studies bij laatadolescenten en studenten die het belang van regels door ouders onderstrepen (oa. Turrisi & Ray, 2000; Walls et al., 2009). Het overgrote deel van de studies is verricht bij pubers. Onlangs is in een crosssectionele studie bij 1349 kinderen die nog niet drinken - op de bovenbouw van de 8

Socio-economische Status en Cannabisgebruik in de Adolescentie: Moderatie van Opvoeding

Socio-economische Status en Cannabisgebruik in de Adolescentie: Moderatie van Opvoeding Socio-economische Status en Cannabisgebruik in de Adolescentie: Moderatie van Opvoeding Loraine Visscher Universiteit Utrecht Masterthesis Jeugdstudies Begeleider: Dr. Z. Harakeh Tweede beoordelaar: Dr.

Nadere informatie

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie.

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Dr. Reinout W. Wiers; Drs. Nicole Theunissen Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Referentie: Wiers, R. W., Theunissen, N. (2002). Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik,

Nadere informatie

Zoals de ouders zingen, piepen de jongen

Zoals de ouders zingen, piepen de jongen Zoals de ouders zingen, piepen de jongen Een studie naar de invloed van ouders op het rookgedrag van adolescenten Rutger Engels Zoals de ouders zingen, piepen de jongen Een studie naar de invloed van ouders

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 VERSIE 2.0 (22 april 2014) Colofon Opdrachtgever en financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Voorspellers van xtc-gebruik van adolescenten

Voorspellers van xtc-gebruik van adolescenten Voorspellers van xtc-gebruik van adolescenten Een modererend effect van leeftijd? Masterthesis Jeugdstudies Universiteit Utrecht Auteur: Kelly Bouwman Studentnummer: 3509028 Begeleidster: prof. dr. W.A.M.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Jeugd en alcohol... 4 2. Beleidsfocus... 5 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 5 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2014-2018 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 15 april 2014 2 Werkgroepleden Korina van Belzen - gemeente Middelburg Wout van Brouwersdam - gemeente Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik

Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik Artikelen Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik Sprekende Kop:Gen-omgevinginteracties in alcoholgebruik Carmen S. van der Zwaluw, Rutger C.M.E. Engels 1 samenvatting Het doel van dit overzichtartikel

Nadere informatie

Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau. Aangrijpingspunten voor preventie

Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau. Aangrijpingspunten voor preventie Rapport 270372001/2010 C.T.M. Schrijvers A.J. Schuit (redactie) Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau Aangrijpingspunten voor preventie RIVM Rapport 270372001/2010

Nadere informatie

We moeten praten! Ontwikkeling van ouder-kind communicatie en delinquentie: Moderatie door steun van ouders

We moeten praten! Ontwikkeling van ouder-kind communicatie en delinquentie: Moderatie door steun van ouders We moeten praten! Ontwikkeling van ouder-kind communicatie en delinquentie: Moderatie door steun van ouders Lo e s Ke i j se r s, To m Fr i j n s, Su s a n J.T. B ra n j e, W i m M e e u s URN:NBN:NL:UI:10-1-100841

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in Amersfoort

Alcohol en jongeren in Amersfoort Alcohol en jongeren in Amersfoort Beleidsinventarisatie gemeente Amersfoort NALEVINGSONDERZOEK DRAAGVLAKONDERZOEKEN BELEIDSVERKENNNEND ONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie), Utrecht

Nadere informatie

Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1

Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1 Running head: ALCOHOLAFHANKELIJKE PATIËNTEN EN SOCIALE AFWIJZING 1 Het effect van sociale afwijzing op alcoholafhankelijke patiënten Amanda W.E. Thijssen 343545 Instituut voor Psychologie, Faculteit der

Nadere informatie

Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen

Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen Sarai Boelema Tom ter Bogt Regina van den Eijnden Jacqueline Verdurmen Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen Trimbos-instuut, Utrecht, 2009

Nadere informatie

Sociale Netwerksites:

Sociale Netwerksites: Sociale Netwerksites: Eenzame jongeren en depressieve klachten Masterthesis Jeugdstudies Universiteit Utrecht Student: Sven Hueskes Studentnummer: 3495515 Scriptiebegeleider: Regina van den Eijnden Datum

Nadere informatie

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod RIVM Briefrapport 131009001/2014

Nadere informatie

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Joran Lokkerbol, Suzanne Lokman, Brigitte Boon, Filip Smit Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Strategische verkenning Kosten en effecten van preventie van eerste

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Gezond opgroeien: weten wat werkt

Gezondheidsraad. Gezond opgroeien: weten wat werkt Gezondheidsraad Gezond opgroeien: weten wat werkt Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

De mentor is zat en wie zijn zij? 1

De mentor is zat en wie zijn zij? 1 Mariëlle Beenackers, BSc S 0017965 Laakkade 152 2521 XJ Den Haag m.a.beenackers@student.utwente.nl De mentor is zat en wie zijn zij? 1 Een beschrijvend onderzoek naar de wensen, behoeften en mogelijkheden

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Oud geleerd, jong gedaan:

Oud geleerd, jong gedaan: Oud geleerd, jong gedaan: Investeren in ouders bevordert onderwijskansen van kinderen Mijnheer de Rector Magnificus, leden van het bestuur van de Stichting Sardes, leden van het Curatorium van deze bijzondere

Nadere informatie

Alcoholmarketing en Jongeren: een onderzoek naar de reikwijdte van alcoholmarketing

Alcoholmarketing en Jongeren: een onderzoek naar de reikwijdte van alcoholmarketing Alcoholmarketing en Jongeren: een onderzoek naar de reikwijdte van alcoholmarketing Een masterthesis door: Rutger van Meeuwen Studentnummer: 3028461 Juli, 19-07-2010 Colofon Een masterthesis door Rutger

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel Rapportage Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel November 2011 Vincent van Gogh Afdeling Preventie en Informatie Verslavingspreventie Bert Vinken Dennis Sanders Suzanne Brugman Opdrachtgever:

Nadere informatie

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Onder redactie van Ninette van Hasselt Utrecht, augustus 2010 Colofon Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder

Nadere informatie

Hoe schadelijk zijn softdrugs?

Hoe schadelijk zijn softdrugs? 72 Hoe schadelijk zijn softdrugs? W. van den Brink* In de discussie over de manier waarop de maatschappij het beste kan omgaan met drugs en druggebruikers speelt de mogelijke schade die drugs aan de gebruikers

Nadere informatie

De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik

De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik Is er sprake van een bi-directionele relatie tussen ADHD en compulsief internetgebruik en wordt de relatie tussen ADHD en

Nadere informatie

Impliciete Cognitie en Verslaving. Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen

Impliciete Cognitie en Verslaving. Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen Gedragstherapie 2008, 41 169-182 169 Impliciete Cognitie en Verslaving Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen Katrijn Houben 1,Tim Schoenmakers 1, Carolien Thush 1 en Reinout W. Wiers 1,2,3

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie