REHABILITATIE BIJ PERSONEN MET HET SYNDROOM VAN KORSAKOFF EN AANVERWANTE GEHEUGEN- STOORNISSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REHABILITATIE BIJ PERSONEN MET HET SYNDROOM VAN KORSAKOFF EN AANVERWANTE GEHEUGEN- STOORNISSEN"

Transcriptie

1 REHABILITATIE BIJ PERSONEN MET HET SYNDROOM VAN KORSAKOFF EN AANVERWANTE GEHEUGEN- STOORNISSEN Bart Schepers, psycholoog U.P.C. Sint-Kamillus, Bierbeek Personen met het syndroom van Korsakoff lijden aan ernstige en blijvende geheugenproblemen. Ze vergeten dingen waarvan het weinig waarschijnlijk is dat iemand ze vergeet en ondervinden ernstige moeilijkheden om zich te oriënteren in een nieuwe omgeving. Zelfstandig wonen en werken wordt daardoor een haast onmogelijke opdracht. Of toch niet helemaal onmogelijk? De afdeling Rehabilitatie Korsakoff Syndroom (RKS) van het UPC Sint-Kamillus in Bierbeek zet zich al meer dan een decennium in om personen met het syndroom van Korsakoff en aanverwante geheugenproblemen te helpen een zo zelfstandig en kwaliteitsvol mogelijk leven op te bouwen. De belangrijkste rehabilitatiemethoden en technieken in dit proces, alsook de wetenschappelijke achtergrondfilosofie, komen in dit artikel aan bod. INLEIDING Aan de basis van het syndroom van Korsakoff ligt een hersenbeschadiging die wordt veroorzaakt door een vitamine B1 tekort, meestal in combinatie met problematisch alcoholgebruik. Het syndroom draagt de naam van de Russische psychiater Sergei Korsakoff ( ), die de symptomen en vooral de bijzondere geheugenuitval in de late 19 e eeuw voor het eerst klinisch beschreef. Hij merkte ook op dat het syndroom gepaard ging met chronisch alcoholisme en ondervoeding, hoewel hij het tussenliggende mechanisme niet kon achterhalen. In 1881, enkele jaren voor Korsakoff zijn bevindingen zou bekendmaken, beschreef de Poolse neuroloog Carl Wernicke ( ), onafhankelijk van Korsakoff, een ander syndroom dat duidelijk verband leek te houden met chronisch alcoholisme. Deze patiënten vertoonden plots ernstige verwardheid, verlamming van de oogspieren en gangstoornissen. Het syndroom dat Wernicke beschreef, draagt vandaag nog steeds zijn naam. Het verband tussen beide syndromen zou nog grotendeels onbekend blijven tot in de jaren 60. Toen ontdekte men dat het syndroom van Korsakoff eigenlijk bestaat uit de restverschijnselen van het acute syndroom van Wernicke. HET SYNDROOM VAN WERNICKE Zoals reeds vermeld bestaat het syndroom van Wernicke uit het plotse optreden van 3 belangrijke symptomen : (1) verwardheid, (2) stoornissen in de oogmotoriek met dubbelzicht en schokkende oogbewegingen (nystagmus) en (3) ataxie, een motorische coör-dinatiestoornis waarbij een typische dronkemansgang optreedt. De oorzaak is een tekort aan thiamine, het werkzame

2 bestanddeel van vitamine B1. Thiamine speelt een essentiële rol als co-enzyme in een aantal metabole processen die noodzakelijk zijn voor de energiehuishouding van hersencellen. De hersenbeschadiging die bij een thiaminetekort ontstaat, breidt zich uit over meerdere hersendelen en veroorzaakt de typische symptomen van het Wernicke syndroom. Het ziektebeeld kan dus optreden in alle omstandigheden waarbij thiamine niet of onvoldoende door het lichaam opgenomen of gebruikt wordt. Vooral een geschiedenis met problematisch alcoholgebruik levert de ideale voorbeschikkende en uitlokkende factoren. Enerzijds heeft overmatig drinken dikwijls een vermindering van de eetlust tot gevolg, waardoor er minder thiamine wordt opgenomen. Anderzijds is bekend dat alcohol stoornissen in verschillende spijsverteringsorganen in de hand werkt, waardoor het vitamine slecht geabsorbeerd, gemetaboliseerd of opgeslagen wordt in het lichaam. Het syndroom van Wernicke is een medische urgentie. De behandeling met intraveneuze toediening van vitamine B1 is noodzakelijk om het overlijden van de patiënt te voorkomen. Daarna volgt een herstelperiode die enkele maanden in beslag neemt. Meer dan de helft van de personen die het syndroom van Wernicke overleven, krijgen te maken met ernstige geheugenproblemen en andere cognitieve of motivationele stoornissen die van blijvende aard zijn. Zij lijden aan het syndroom van Korsakoff. HET SYNDROOM VAN KORSAKOFF Het syndroom van Korsakoff bestaat uit een aantal symptomen die niet toevallig samen voorkomen en daarom een syndroom vormen. Met uitzondering van de geheugenstoornissen delen niet alle patiënten alle symptomen. Er zijn ook verschillen in de ernst waarmee bepaalde symptomen zich bij verschillende patiënten manifesteren. De belangrijkste neuropsychologische stoornissen worden overlopen. Geheugenstoornissen Korsakoffpatiënten vergeten dingen waarvan het weinig waarschijnlijk is dat iemand ze vergeet. Sinds het ontstaan van hun ziekte onthouden zij nauwelijks nieuwe ervaringen, feiten uit de actualiteit of mensen waar ze mee in contact zijn gekomen. In het jargon spreekt men van anterograde amnesie. Vrijwel steeds is er ook geheugenverlies voor de periode net voor het ontstaan van Wernicke. Deze periode strekt zich uit over enkele dagen, weken, maanden en soms zelfs enkele jaren. Vroegere herinneringen blijven relatief goed bewaard. Bij deze vorm van geheugenverlies spreekt men over retrograde amnesie met een temporele gradiënt. Het onmiddellijk geheugen van de Korsakoffpatiënt functioneert doorgaans prima. Hij kan vlot een telefoonnummer herhalen of een gesprek voeren. Nadien wordt echter veel vergeten. Ondanks de ernstige geheugenproblemen beschikken patiënten over een impliciet leervermogen. Zij leren bepaalde vaardigheden en procedures relatief gemakkelijk aan. De geleerde vaardigheid blijft bovendien voor lange tijd behouden maar de patiënt vergeet wel waar, wanneer en hoe hij dat geleerd heeft. Desoriëntatie Dit symptoom is een rechtsreeks gevolg van de anterograde amnesie en betekent dat de patiënt zich moeilijk kan oriënteren in tijd en ruimte. De Korsakoffpatiënt slaagt er nauwelijks in te onthouden welk 2

3 jaar of welke maand het op dat ogenblik is. Evenmin kan hij zijn weg onthouden in een nieuwe onbekende omgeving en loopt het risico te verdwalen. Confabulatie Sommige Korsakoffpatiënten vertellen verhalen die niet of niet helemaal overeenkomen met reële gebeurtenissen. Feiten worden in een verkeerde context geplaatst of de confabulatie is een vervormde of verfraaide weergave van de werkelijke gebeurtenissen. Door het logisch en coherent karakter komen de vertelsels echter geloofwaardig over. Confabulaties mogen niet beschouwd worden als doelbewuste pogingen om de geheugenstoornis te camoufleren. De patiënt beleeft de herinneringen als echt en confabuleert ook in situaties waarin hem dat nadeel oplevert. Confabulaties kunnen een waanachtig karakter hebben. Af en toe zijn ze inhoudelijk bizar of paranoïde, maar in vergelijking met een psychotische waan blijken ze opmerkelijk minder consistent en beter corrigeerbaar. Gebrek aan ziekte-inzicht Korsakoffpatiënten zijn zich nauwelijks bewust van de ernstige geheugenproblemen en de beperkingen die dit met zich meebrengt op vlak van zelfstandig wonen en werken. Motivationeel deficit Typerend voor het gedrag van de Korsakoffpatiënt is apathie, initiatief- en interesseverlies. Vrije tijd brengt hij probleemloos al zittend aan een tafel door, zonder meer. Deze gedragsverandering is vaak erg opvallend voor familieleden of goede vrienden die de patiënt reeds langer kennen. Planning- en organisatiestoornissen Complexe opdrachten waarbij moeilijk kan teruggegrepen worden naar gekende oplossingen of aangeleerde routines voert de Korsakoffpatiënt vaak chaotisch en ongeorganiseerd uit. Mogelijk vergeet hij ook cruciale deelstappen of weet hij niet meer precies wat het doel van de actie is. OBSERVATIE KORSAKOFF Als de symptomen van Wernicke gestabiliseerd zijn en de patiënt buiten levensgevaar is, verwijst men hem vanuit het algemeen ziekenhuis vaak door naar een observatiedienst voor organische psychiatrie (OP). De doelstellingen van de observatieperiode zijn meerledig. Samen met de voortgezette lichamelijke stabilisatie worden de ernst van de symptomen en de resterende mogelijkheden ingeschat. De patiënt volgt ergotherapie, bewegingstherapie en realiteits- en oriëntatietraining (zie verder). Eventuele sociale en financiële problemen (bijv. huisvesting, schulden, ) worden opgevolgd door de sociale dienst. Indien dit nodig geacht wordt, dient de sociaal werker een verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder in bij de Vrederechter. Dit is een belangrijke beschermingsmaatregel voor de patiënt die omwille van zijn cognitieve stoornissen geen verantwoordelijkheid meer kan dragen over zijn sociaal-administratieve en financiële situatie. Uiteindelijk zal het multidisciplinair team van de observatieafdeling de verzamelde gegevens integreren tot een gefundeerd advies aan de patiënt en/of zijn omgeving. Een opname in een gespecialiseerde dienst voor geheugenrehabilitatie zoals RKS kan hieruit voortvloeien. Dit is echter afhankelijk van meerdere factoren, zoals de resterende leerbaarheid, de motivatie, de mate van desoriëntatie en het globale zelfzorgvermogen. WAT IS REHABILITATIE? In een algemene definitie zou men rehabilitatie kunnen omschrijven als een proces waarin activiteiten plaatsvinden die erop gericht zijn iemand met psychosociale of psycho-organische beperkingen te helpen diens levenskwaliteit en zelfzorgvermogen zo groot mogelijk te 3

4 laten zijn, om zowel persoonlijk als maatschappelijk in tevredenheid te kunnen functioneren in woon-, werk- en andere milieus van keuze. Twee belangrijke aspecten in deze definitie geven goed aan wat rehabiliteren precies is. Enerzijds zijn er de feitelijke beperkingen (bijv. geheugenstoornissen) en anderzijds zijn er de gevolgen van die beperkingen of de veranderingen die deze beperkingen met zich meebrengen in een dagelijkse en beroepsmatige context. De kerngedachte achter rehabilitatie is dat ondanks de blijvende of onbehandelbare aard van de functiestoornissen er strategieën zijn om de hinderlijke gevolgen daarvan te compenseren. Toegepast op de situatie van de Korsakoffpatiënt mag men stellen dat de gevolgen van de geheugenstoornis bijzonder uitgebreid zijn. Vrijwel geen enkel levensdomein blijft onaangetast. De consequenties zijn voelbaar op vlak van beroepsuitoefening en financiële zelfstandigheid. De meeste Korsakoffpatiënten zullen nooit meer in staat zijn hun vroeger werk te hervatten. En wat hun financiën betreft, verliezen patiënten het overzicht over inkomsten en uitgaven, vergeten betalingen te verrichten of verliezen hun uitkering door een administratieve blunder. Zij ondervinden ook problemen in het dagelijkse en het sociale leven. Allerlei afspraken en huishoudelijke taken worden immers gewoonweg vergeten of uitgesteld (en dan vergeten). Een alcoholprobleem versterkt deze effecten nog en het resultaat is een gevaarlijke verwaarlozingstoestand. De patiënt is voorlopig niet meer in staat om zelfstandig te functioneren. Tijdens de opname worden vele verantwoordelijkheden overgenomen door het begeleidend personeel, de sociale dienst, de voorlopige bewindvoerder en/of de familie. Voor een aantal van deze verantwoordelijkheden is dit een tijdelijke situatie. De bedoeling van de rehabilitatie is immers om de afhankelijkheid van derden te verkleinen door compenserend gedrag en nieuwe vaardigheden aan te leren. Hoe kan de Korsakoffpatiënt afspraken nakomen, huishoudelijke taken vervullen of tijdig boodschappen doen? Hoe kan hij antwoorden krijgen op de vragen die hem steeds opnieuw bezighouden? En vooral, hoe krijgt hij deze dingen allemaal voor mekaar zonder telkens opnieuw beroep te moeten doen op begeleiding, vrienden of familie? Bij het doorlopen van het rehabilitatieprogramma krijgt elke patiënt uitgebreid de gelegenheid om zich te oefenen in deze opdrachten. Belangrijk is dat er zo weinig mogelijk gewerkt wordt volgens een gissen en missen strategie. Dezelfde opdracht telkens opnieuw laten mislukken in de veronderstelling dat de patiënt er iets uit leert, werkt niet. Korsakoffpatiënten leren nauwelijks uit de fouten die zijn maken omdat de consequenties van die fouten zo dikwijls uitgesteld zijn. Als je een rekening vergeet te betalen, dan krijg je de reactie in het beste geval pas enkele dagen of weken nadien. Daarbij hebben vele patiënten faalangst en voelen zich onveilig. Ze vermijden nieuwe opdrachten en stellen zich erg afhankelijk op. Als deze personen dan toch gemotiveerd worden om iets te ondernemen en het gevolg is een directe mislukking, mag niet verwacht worden dat zij hier constructief mee omgaan maar wél dat de passiviteit versterkt wordt. Het alternatief is om de patiënt gedoseerd en stapsgewijs te laten kennismaken met de nieuwe mogelijkheden, waarbij elke stap gekenmerkt is door een hoge slaagkans. Onmiddellijke en positieve feedback mag niet ontbreken. De onmiddellijkheid van de positieve versterking is cruciaal, want men mag niet van de Korsakoffpatiënt verwachten dat hij de ruime tijdspanne tussen gedrag en gevolg kan overbruggen met zijn defecte geheugen. Dit basisprincipe sluit inhoudelijk dicht aan bij wat men doorgaans bedoelt met een supportieve benadering. 4

5 Verder dient het realiteitsoriënterend klimaat op de afdeling benadrukt te worden. De Korsakoffpatiënt is zich niet altijd bewust van bepaalde feitelijkheden in zijn huidige situatie of in zijn recente verleden. Niet alleen denkt hij soms in een ander jaar te leven dan de meeste andere mensen, ook is hij er mogelijk van overtuigd dat hij helemaal hersteld is en dat hij spoedig zijn werk zal hervatten. En hoe zat het ook al weer met die echtscheiding? De realiteitsoriënterende houding betekent dat de Korsakoffpatiënt juist geïnformeerd wordt over deze en andere feiten, ook al is die informatie soms pijnlijk of droevig. Het betekent ook dat confabulatoire ideeën en overtuigingen waar mogelijk gecorrigeerd worden. Hoewel de patiënt zich hier niet altijd gelukkiger door zal voelen, moet het hem uiteindelijk wel in staat stellen verantwoordelijker en zelfstandiger te functioneren. Als de stoornissen zo ernstig zijn dat deze laatste doelstelling geen optie meer vormt en de patiënt steeds opnieuw alles vergeet, is de realiteitsbenadering mogelijk niet meer aangewezen en alleen maar pijnlijk en confronterend. GEHEUGENREVALIDATIE De rehabilitatie bij de Korsakoffpatiënt richt zich in een eerste fase op de geheugenproblemen en meer specifiek op de gevolgen daarvan in het dagelijkse leven. Er bestaan meerdere behandelstrategieën voor geheugenstoornissen, maar niet elke strategie is even aangewezen bij om het even welke subgroep patiënten. Eén van de meest voor de hand liggende en vaak uitgeprobeerde strategie is de functionele geheugentraining. Hiermee trachtte men de algemene werking van het geheugen te verbeteren. Maar al snel bleek dat de typische geheugenoefeningen en spelletjes enkel taakspecifieke effecten opleverden. Van globale geheugenverbetering was geen sprake. In een klassiek experiment leerde men een geheugenpatiënt reeksen willekeurige cijfers onthouden. Na een 100-tal sessies kon hij meer dan 30 cijfers onmiddellijk herhalen. Echter, toen men de cijfers door letters, woorden of namen verving, viel zijn prestatie radicaal terug naar het beginniveau. Om deze reden maakt functionele geheugentraining nu geen kerndeel meer uit van de moderne benadering. Voor zover het de bedoeling is bepaalde taakspecifieke effecten te bereiken, blijft deze strategie natuurlijk erg zinvol. Een tweede invalshoek om het geheugen te verbeteren is het aanleren van interne strategieën. Hierbij leert men geheugenpatiënten aan om op een andere manier met informatie om te gaan, namelijk door beter waar te nemen en informatie te visualiseren, te herhalen, te associëren en/of te ordenen. Interne geheugenstrategieën zijn effectief bij personen die voldoende inzicht hebben in hun milde geheugenproblemen. Dit is echter niet het geval bij Korsakoffpatiënten, die meestal geen of enkel een beperkt inzicht hebben in hun ernstige geheugenproblematiek. Meer geschikt voor Korsakoffpatiënten is de toepassing van externe strategieën. Het gebruik van geheugenondersteunende hulpmiddelen zoals agenda s, notities en indexen staat hier centraal. Hiermee beoogt men niet het geheugen op zich te verbeteren maar wél de patiënt voor de geheugenproblemen te leren compenseren door het gebruik van hulpmiddelen. De eerste fase van de behandeling op RKS is gebaseerd op deze externe strategie. DE AGENDA ALS GEHEUGEN- PROTHESE Vanaf zijn of haar eerste dag op RKS krijgt elke nieuwkomer een agenda. De bedoeling is dat de patiënt de agenda leert hanteren als een geheugenprothese, als een hulpmiddel om een aantal nadelige effecten van de geheugenstoornis te verminderen. De agenda zal hem uiteindelijk in staat 5

6 stellen afspraken na te komen en antwoorden op belangrijke vragen te vinden zonder het telkens opnieuw te moeten vragen. Maar voor het zover is moet er een leerproces plaatsvinden. Korsakoffpatiënten gebruiken de agenda aanvankelijk zoals zij dat vroeger zouden gedaan hebben. Ze houden geen rekening met de ernstige amnesie. Gedurende de eerste verblijfsweken op RKS leert de patiënt dat hij zijn agenda altijd bij zich moet hebben. Het therapeutisch-verplegend personeel neemt deze taak voornamelijk op zich en stimuleert op verschillende manieren dit gedrag. Een persoon attent maken op het feit dat hij zijn agenda vergeet, een afspraak plannen of terloops informeren welke activiteit geprogrammeerd is volgens de agenda, zijn maar enkele voorbeelden van de vele doelgerichte interacties. Terzelfdertijd wordt in de realiteits- en oriëntatietraining (ROT) de inhoud en het gebruik van de agenda aangeleerd. Begeleide en concrete oefeningen in het opzoeken van informatie helpen om het agendagebruik steeds beter in de vingers te krijgen. Behalve dit trainingsaspect maakt ook de verantwoording van de therapieën en dus het werken rond ziekteinzicht en motivatie deel uit van de ROT. Patiënten leren niet alleen hoe zij de agenda best gebruiken maar ook waarom. Elke ROT-sessie begint daarom met uitleg over het syndroom van Korsakoff, over geheugenstoornissen en over de relatie met problematisch drinken. Belangrijk voor het leerproces is dat de patiënt tijdens de ROT niet passief blijft maar zijn ziekte ook zélf leert verwoorden. Meestal zijn vele herhalingen van hetzelfde onderwerp noodzakelijk om een aanvaardbaar resultaat te verkrijgen. En natuurlijk vindt de patiënt ook in zijn agenda terug wat hij moet weten over zijn ziekte. HET HORLOGE MET DATUM Het is onmogelijk om een agenda goed te gebruiken als je gedesoriënteerd bent in de tijd, als je niet weet welke dag of welke maand het is. Daarom heeft de Korsakoffpatiënt een tweede hulpmiddel nodig, namelijk een horloge met dag- en datumvermelding. Toch moet ook aan het gebruik van het horloge een zekere mate van oefening verbonden worden. Sommige patiënten gokken steeds naar de datum of gaan er ten onrechte van uit dat de bladzijde waarop ze de agenda openslaan altijd de juiste is. Het aflezen van de datum wordt daarom samen ingeoefend met het opzoeken van afspraken in de agenda. De bedoeling is dat het raadplegen van de datum alvorens de agenda open te slaan een automatisme wordt. ALARMTRAINING De vaardigheid om informatie op te zoeken in de agenda levert nog geen garantie dat de patiënt ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn op een afspraak. Sommige patiënten vergeten immers regelmatig hun agenda in te kijken. Als dit het probleem is, biedt alarmtraining soms een uitweg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het alarm op het horloge. De bedoeling is dat de patiënt in de agenda leert kijken als hij het alarm hoort en onmiddellijk opzoekt wat er van hem verwacht wordt. Om hem dit aan te leren want gewoonweg vertellen is niet voldoendewordt een trainingsprogramma opgesteld waarbij het alarm meermaals per dag in werking treedt. Een personeelslid zorgt ervoor steeds in de buurt te zijn op het alarmtijdstip om de reactie van de patiënt te observeren en indien nodig bij te sturen. In een laatste fase leert de patiënt hoe hij zijn alarm zelf kan instellen zodat hij daarvoor niet meer afhankelijk is van het begeleidend personeel. 6

7 ROUTETRAINING Korsakoffpatiënten hebben over het algemeen geen motorische beperkingen die hen verhinderen zich te verplaatsen over langere afstanden. Wél ondervinden zij in een nieuwe omgeving ernstige moeilijkheden om de weg te vinden. Desoriëntatie in ruimte is dan ook één van de meest beperkende gevolgen van de geheugenstoornis. En dit verklaart waarom routetraining een wezenlijk aspect van de behandeling op RKS uitmaakt. Patiënten leren op basis van hun impliciete leermogelijkheden bepaalde routes aan en leren daarbij gebruikmaken van aangepaste hulpmiddelen. Om deel te nemen aan specifieke therapieën (ergotherapie, muziektherapie, bewegingstherapie, ) of om bepaalde medische onderzoeken te ondergaan, moet de Korsakoffpatiënt in staat zijn zich te verplaatsen naar de juiste locaties. Bepaalde routes binnen het domein van de instelling worden daarom grondig ingeoefend. De patiënt leert herkenningspunten (bijv. bruine zitbank) identificeren en bij elk herkenningspunt de juiste spatiële reactie (bijv. rechts afslaan) stellen. Opmerkelijk is dat de zwaarst geheugengestoorde patiënten de route na een tijdje wel kunnen lopen maar vooral in andere context nog steeds niet kunnen navertellen hoe de route moet gelopen worden. Deze personen beweren dan ook wel eens de weg niet te kennen als ze zich naar een bepaalde therapie willen begeven. In zo n geval verzekert een personeelslid hen dat ze de route wel kennen en stimuleert hen te vertrouwen op hun impliciet geheugen. Deze reactie is natuurlijk enkel therapeutisch te verantwoorden als de route wel degelijk kan gelopen worden. Als de agendawerking voldoende betrouwbaar verloopt, en dat kan meerdere weken in beslag nemen, komt routetraining buiten het domein aan de orde. Tot dan beperkte de wereld van de Korsakoffpatiënt zich tijdelijk tot de afdeling en het omliggend domein. Nu zal hij, gewapend met hulpmiddelen, terug zijn eerste stappen zetten in de buitenwereld. De patiënt leert nu onder begeleiding een route aan met het openbaar vervoer. Het specifieke hulpmiddel is een routebeschrijving in kaartjessysteem waarop de bestemming en de cruciale herkenningspunten (bijv. gele huis = volgende halte afstappen) staan vermeld. Vanaf het moment dat de route goed gekend is, wordt de patiënt er alleen op uitgestuurd met gevarieerde opdrachten die hij in zijn agenda terugvindt. Zo leert hij de agenda hanteren in verschillende situaties. Na een tijdje wordt de routetraining uitgebreid naar andere bestemmingen en met complexere opdrachten. Behalve zich leren oriënteren in de omgeving, gebruikmaken van het openbaar vervoer en hanteren van hulpmiddelen, dient de routetraining nog een andere belangrijk doel. Namelijk, te weten komen hoe de patiënt met alcohol zal omgaan als een gelegenheid zich voordoet? Dit aspect van de behandeling komt verder in de tekst aan bod. TAKEN STAPSGEWIJS Korsakoffpatiënten ondervinden vaak moeilijkheden bij het uitvoeren van taken die meerdere deelhandelingen in een juiste volgorde vereisen. Een rommelige kamer opruimen of een maaltijd bereiden eindigt dan in een frustrerend en chaotisch gebeuren zonder resultaat. In deze betekenis spreekt men van plannings- en organisatiestoornissen. Tijdens de therapie taken stapsgewijs leert de patiënt hoe hij complexe opdrachten succesvol kan volbrengen met een structurerend hulpmiddel. Elke taak of opdracht kan immers ontleed worden in een reeks opeenvolgende deelhandelingen. Als de afzonderlijke stappen vervolgens in 7

8 een bruikbare boekjesvorm worden gegoten ontstaat het geschikte hulpmiddel. PERSOONLIJKE INFORMATIE Als je niet op de hoogte bent van belangrijke feiten uit het verleden is het soms onmogelijk om bepaalde gebeurtenissen in het heden te begrijpen. Dat is zo ongeveer wat de Korsakoffpatiënt elke dag overkomt. Ben ik gescheiden? Hoe zit het met mijn kinderen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Moet ik niet gaan werken? Dit zijn maar enkele voorbeelden van vragen en twijfels waar de patiënt soms dagelijks mee worstelt. En soms gaat die onwetendheid samen met storend vraaggedrag, confabulaties rond het thema of andere onaangepaste reacties. Eens de agendawerking op punt staat kan deze informatie in principe in de agenda worden verwerkt. Maar deze strategie volstaat haast nooit om patiënt s onwetendheid en het bijhorende gedrag weg te nemen. De informatie moet niet enkel in de agenda gebracht worden maar ook deels in het gedrag. De patiënt moet minimaal weten dat de agenda informatie over een bepaald onderwerp bevat. Daarom worden belangrijke feiten expliciet aangeleerd tijdens ROT. Dit gebeurt gradueel via kleine hoeveelheden informatie die de patiënt leert memoriseren aan de hand van vraag-en-antwoord oefeningen. Vaak zijn vele herhalingen noodzakelijk. Hoewel de Korsakoffpatiënt in deze ideale omstandigheden nog nieuwe kennis kan opdoen, blijft hij uiteindelijk toch minder flexibel in het gebruiken van die kennis. Of hij enkele weken later nog zal weten dat zijn huis verkocht is, hangt af van de formulering, de plaats en het tijdstip van de vraagstelling. OMGAAN METALCOHOL Een alcoholgeschiedenis ligt vrijwel steeds aan de basis van de Korsakoffproblematiek en vormt een noodzakelijk aandachtspunt tijdens de behandeling op RKS. Het doel van de rehabilitatie is een alcoholvrij leven. Maar dikwijls bestaat er een spanningsveld tussen het behandelend team en de patiënt die nog gelooft in gecontroleerd drinken. Soms wordt het alcoholprobleem zelfs geminimaliseerd of ontkend en wordt het aandeel ervan in de huidige situatie helemaal niet ingezien. De opname overkomt de Korsakoffpatiënt. Het initiatief wordt steeds door anderen genomen, gedwongen door de ernst van de verwaarlozingstoestand. Het gevolg hiervan is dat er bij vele patiënten op dat moment geen expliciete hulpvraag of wens tot verandering bestaat. De eerste stap is daarom gericht op motivatiebevordering : inzien dat er een probleem is en later de bereidheid vergroten om niet meer te drinken. Omgaan met alcohol is een continue bekommernis gedurende het hele rehabilitatieproces. Al tijdens de allereerste ROT wordt het verband tussen alcohol, geheugenstoornissen en de huidige opname gelegd. De hulpverlener neemt een authentiek begrijpende en vooral geen culpabiliserende houding aan. De bedoeling is immers openheid rond het onderwerp te creëren en dat kan niet als je de patiënt in een defensieve positie dwingt tevens een rol waarin hij vaak al veel ervaring heeft opgedaan en erg goed is geworden. Het ter sprake brengen van het verband tussen het alcoholprobleem, de opname en de geheugenstoornissen leidt in praktijk tot uiteenlopende reacties. Personen reageren verontwaardigd, vol goede voornemens of ontkennend en vermijdend. Het alcoholverleden mag echter nooit uitgroeien tot een chronisch strijdpunt. Zinloze ja/nee-discussies monden onherroepelijk uit in een ernstige vertrouwensbreuk. De patiënt moet niet toegeven dat hij teveel gedronken heeft en je kan hem dit nooit opleggen. Soms lijkt precies die verbale toegeving een probleem 8

9 en toont de patiënt zich op andere vlakken meer gemotiveerd. Motivatie is duidelijk een rekbaar en dynamisch begrip met vele facetten. Tijdens gesprekken met de patiënt en/of zijn familie wordt zo veel mogelijk gedetailleerde informatie verzameld over het vroegere drinkpatroon. Wat en hoeveel werd waar en wanneer gedronken? Hoe zouden we een terugval kunnen opmerken? Zijn er ooit pogingen ondernomen om het drinken te verminderen? Welke en met welk resultaat? Antwoorden op dergelijke vragen brengen meestal bepaalde rituelen, uitlokkende stimuli en persoonlijke risicosituaties aan het licht, op basis waarvan de therapeutische interventies individueel worden afgestemd. Vanuit het gedragsanalytisch referentiekader op RKS wordt alcoholafhankelijkheid als een aangeleerd en contextueel gebonden gedrag beschouwd. Bepaalde situaties of contexten waarin drinken versterkt werd, verwerven een speciale controle over dat gedrag en de bijhorende subjectieve ervaringen. Het doorbreken van deze relaties tussen omgeving en gedrag vormt een therapeutische opdracht. Dit gebeurt onder andere via exposuretherapie waarbij de persoon in contact gebracht wordt met de uitlokkende stimuli en waarbij het optreden van de respons ( drinken ) via preventieve maatregelen belemmerd wordt. Op RKS wordt zelden psycho-educatief of inzichtgevend gewerkt met het alcoholprobleem. De patiënt leert zelf weinig tot niets over risicosituaties, tolerantie of cravingreacties. De reden hiervoor is dat de begrippen voor de Korsakoffpatiënt meestal veel te abstract en moeilijk te vatten zijn. En hoewel hij er na vele herhalingen in zou slagen meerdere elementen te onthouden, betekent dat nog niet dat er sprake is van inzicht of dat het zijn gedrag kan beïnvloeden in een andere context. De individuele routetraining buiten het domein vormt een cruciale fase in het behandelingsproces. De patiënt heeft al vele begeleidingsgesprekken over het onderwerp achter de rug, maar nu wordt hij voor het eerst sinds zijn opname geconfronteerd met feitelijke gelegenheden om te drinken. Elke route wordt grondig voorbereid met de nodige preventieve maatregelen. Niet drinken is één van de belangrijkste slaagcriteria van de opdracht. Om de patiënt te helpen bij het weerstaan aan de verleiding volgt na de route een aangekondigde alcoholtest. Toch is een waarschuwing hier op zijn plaats. Het is erg belangrijk om de objectieve alcoholtest steeds als een therapeutisch hulpmiddel te gebruiken. Een repressieve of politionele sfeer dient immers geen enkele behandeldoelstelling. Een positief resultaat leidt ook niet automatisch tot sanctie of bestraffing. Wél stelt zich de vraag hoe dit gebeurd is en wat er kan gedaan worden om hetzelfde een volgende keer te voorkomen. Een negatieve alcoholtest is altijd een reden voor verdere aanmoediging. De route-opdrachten worden na verloop van tijd steeds complexer en gevarieerder, afhankelijk van de resterende mogelijkheden. Er wordt een exposureeffect nagestreefd door de patiënt in situaties te brengen die vroeger geassocieerd waren met drinken. Een cafébezoek, een stadswandeling op een zonnige namiddag of een stresserende situatie maken dan bijvoorbeeld deel uit van de opdracht. Sommige patiënten halen voordeel uit medicamenteuze ondersteuning. Vooral disulfiram (Antabuse ), met de gekende misselijkheid en flush-reactie, blijkt extra bescherming te kunnen bieden. Voorwaarde is wel dat dit in overleg met de patiënt gebeurt. Antabuse wordt meestal tijdelijk gebruikt om een periode met terugvalrisico te overbruggen. BEWEGINGS- EN ERGOTHERAPIE Beide therapieën lopen vrijwel continu doorheen het programma. De precieze inhoud is afhankelijk van de disciplinespecifieke doelstellingen maar sluit daarnaast formeel aan bij de 9

10 afdelingswerking. Dit betekent bijvoorbeeld dat het gebruik van hulpmiddelen ook tijdens deze activiteiten gestimuleerd en ingeoefend wordt. Voor informatie over psychomotorische therapie bij Korsakoffpatiënten wordt verwezen naar De Vroede (2001). RKW KORSAKOFF WOONGROEP Onvermijdelijk stelt zich op een bepaald moment de vraag naar het toekomstperspectief. Het verblijf op RKS is immers altijd tijdelijk. Bij een succesvolle behandeling ontwikkelt de patiënt steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waardoor hij mogelijk in aanmerking komt voor een zelfstandige woonvorm zoals beschut wonen. Ervaring leert echter dat de directe overgang van een residentiële setting (RKS) naar zo n zelfstandige woonvorm voor vele patiënten te abrupt is. Teveel verandering leidt tot allerlei aanpassingsproblemen die van op afstand moeilijk corrigeerbaar zijn. Daarom werd geopteerd om binnen het kader van de afdeling te starten met een woongroep die de naam RKW of Rehabilitatie Korsakoff Woongroep meekreeg. De tweede verdieping van het gebouw werd ingericht om een kleine groep patiënten zelfstandiger te laten functioneren. Deze localisatie schept voldoende ruimtelijke afstand tussen RKW en het gewone afdelingsgebeuren maar bevindt zich tegelijk helemaal binnen het actieterrein van de RKS-begeleiding. De RKW-bewoner draagt verantwoordelijkheid voor vele taken die daarvoor begeleid werden door het afdelingspersoneel. Op tijd opstaan, je ontbijt verzorgen, tijdig aanwezig zijn op de juiste therapie, niet alle koffie op één dag verbruiken, je lichaamshygiëne zelfstandig onderhouden of de keuken poetsen na gebruik, het moet nu allemaal gebeuren zonder onmiddellijke stimulatie en feedback. Qua opvatting is RKW nog steeds een behandelingsafdeling, dus niet zomaar een testlaboratorium om te evalueren of iemand in aanmerking komt voor een zelfstandige woonvorm. De RKWbewoner krijgt nog steeds gelegenheid om te leren. Alleen is het afdelingspersoneel minder maar wel selectiever aanwezig om bepaalde vaardigheden aan te leren of moeilijkheden bij te sturen. HET LEVEN NA RKS EN RKW De meeste Korsakoffpatiënten zullen blijvend een of andere vorm van begeleiding nodig hebben. Maar dat betekent niet dat er geen belangrijke verschillen zouden bestaan in het type zorg dat moet geboden worden. De keuze voor een bepaald toekomstperspectief is een ingewikkeld gebeuren dat al vroeger in het therapeutisch proces moet plaatsvinden. De bedoeling is immers de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn toekomstige leefomgeving. En dat kan thuis zijn, een home, een project beschut wonen of nog een andere woonvorm. Steeds zijn meerdere partijen betrokken bij deze keuze, waaronder de patiënt, zijn familie en het behandelend team. Op grond van haar deskundigheid en ervaring met de patiënt geeft het team vaak een doorslaggevend advies. Er zal rekening gehouden worden met de uniciteit van elke patiënt die met zijn specifieke interesses, handicaps en vaardigheden een nieuwe thuis moet vinden. Zoals reeds vermeld komen sommige patiënten in aanmerking voor een zelfstandige woonvorm. Beschut wonen of terugkeer naar de thuissituatie, al dan niet gecombineerd met tijdelijke of langdurige daghospitalisatie op RKS, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Andere patiënten bezitten de vaardigheden om zelfstandig te leven niet meer. In dat geval wordt een aangepaste residentiële verblijfplaats gezocht. De intensiteit van de begeleiding, het activiteitenaanbod, de vroegere woonplaats van de patiënt en zijn leeftijd, al deze variabelen leveren hun 10

11 bijdrage in de keuze voor een bepaalde ontslagplaats. EPILOOG Werken met Korsakoffpatiënten stelt bijzondere eisen. Een gemotiveerd en deskundig team is nodig om de continuïteit en de effectiviteit van het behandelingsprogramma te verzekeren. Tact, geduld en doorzettingsvermogen helpen de noodzakelijke vertrouwensrelatie met de patiënt opbouwen. Vertrouwen als basis van de therapeutische relatie kwam tot dusver niet expliciet aan bod maar is daarom niet minder belangrijk. Erkenning en respect van het personeel naar de patiënt creëert bij deze laatste een bereidheid om dingen te aanvaarden. En dat is nodig, omdat de Korsakoffpatiënt door zijn ziekte bepaalde implicaties van zijn ziekte niet zelf kan inzien. Hij kan enkel vertrouwen op de deskundigheid van hulpverlener. Werken met Korsakoffpatiënten is echter vooral boeiend en verrijkend. Het leert ons hoe de continuïteit in het menselijk denken en de grote flexibiliteit van het menselijk gedrag afhankelijk zijn van enkele neuronen. Het leert ons om op een bepaalde manier te kijken naar gedrag en vooral naar de contextafhankelijkheid van dat gedrag. En het stimuleert steeds opnieuw onze creativiteit en wetenschappelijkheid om voor deze mensen een kwaliteitsvolle zorg te verlenen, steeds vanuit de overtuiging dat dit een fundamenteel recht is van alle mensen. Experimental Neuropsychology, 7 : De Deyn, P.P., Thiery, E., & D Hooghe, R. (2003). Memory, Basic Concepts, Disorders and Treatment. Acco Leuven. De Vroede, L. (2001). Psychomotorische therapie bij patiënten met het syndroom van Korsakoff. In : Probst, M., & Bosscher, R.J. (Red.), Ontwikkelingen in de psychomotorische therapie (pp ). Cure & Care Publishers. Scheiris, J., Thiery, E., De Deyn, P.P., & Van Hove, H. (red.) (2003). Geheugenstoornissen : revalidatie en psychosociale zorg. Acco Leuven. Sidman, M. Coercion and its fallout. Boston : Authors Cooperative Inc., LITERATUUR Butters, N., & Cermak, L.S. (1980). Alcoholic Korsakoff s syndrome: An information processing approach to amnesia. New York: Academic Press. Butters, N. (1985). Alcoholic Korsakoff s syndrome : Some unresolved issues concerning etiology, neuropathology and cognitive deficits. Journal of Clinical and.. 11

12 12

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek

Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek KORZYBSKI Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een chronische psychiatrische problematiek Eindwerk aangeboden ter afronding van de opleiding Oplossingsgerichte cognitieve therapie Bruggeman Roos

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

De teamleden van Traject 3 en de CET ergotherapeuten stimuleerden me ook met hun interesse en enthousiasme.

De teamleden van Traject 3 en de CET ergotherapeuten stimuleerden me ook met hun interesse en enthousiasme. Dankwoord Het maken van deze scriptie was geen gemakkelijke opdracht maar was voor mij een ware uitdaging. Het scriptie onderwerp boeide me echter zo zeer dat ik er het hele jaar met plezier aan gewerkt

Nadere informatie

Instrumenten Selectieprocedure

Instrumenten Selectieprocedure In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle procedures en formulieren, die worden toegepast in de verschillende modules, die onderdeel uitmaken van de arbeidsrehabilitatie- en de resocialisatiemethodiek

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Documentatie DVD-ROM Documentatie van de DVD-ROM R.V. Roskam & C. Lauricella; Januari, 2010

Documentatie DVD-ROM Documentatie van de DVD-ROM R.V. Roskam & C. Lauricella; Januari, 2010 Documentatie DVD-ROM Documentatie van de DVD-ROM R.V. Roskam & C. Lauricella; Januari, 2010 Een cliënt met verslavings- problemen is meer dan zijn verslaving, zijn somatische, psychische (en/of psychiatrische),

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

Presentie als preventie!

Presentie als preventie! Scriptie Presentie als preventie! KORT Ruth De Meersseman is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Maatschappelijk werk. Tijdens haar stage in een beschutte werkplaats merkte Meersseman

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten December 2012 www.divosa.nl 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Opzet van deze werkwijzer 5 1.2. Wat is een groep en wat is groepsgewijs werken? 5 1.3. Soorten

Nadere informatie

Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003

Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003 Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003 Opgenomen als hoofdstuk in Coachen bij de overheid, T. Dijkstra (red), Reed Business Informatie, Den Haag, 2003. Voor een boekbespreking

Nadere informatie

EEN AANPAK VOOR DILEMMATRAININGEN: EEN STAPPENMODEL VOOR ETHISCHE BESLUITVORMING

EEN AANPAK VOOR DILEMMATRAININGEN: EEN STAPPENMODEL VOOR ETHISCHE BESLUITVORMING EEN AANPAK VOOR DILEMMATRAININGEN: EEN STAPPENMODEL VOOR ETHISCHE BESLUITVORMING Jeroen Maesschalck 1 Dit artikel is gepubliceerd in het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, Jaargang 9 (2004),

Nadere informatie