Invoering nieuwe Drank- en Horecawet in gemeente Coevorden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering nieuwe Drank- en Horecawet in gemeente Coevorden"

Transcriptie

1 Invoering nieuwe Drank- en Horecawet in gemeente Coevorden Alcohol is geen vanzelfsprekendheid, het is een bewuste keuze * *

2 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Alcohol is geen vanzelfsprekendheid, het is een bewuste keuze... 4 Uitgangspunten betreffende alcohol in onze samenleving... 4 Drank- en Horecawet... 4 Wat is het draagvlak in onze samenleving?... 4 Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden... 5 Halt/VNN... 6 Gebiedsontzegging... 6 Hokken en Keten... 6 Vroegsignalering en inzicht problematiek... 7 Centrum voor jeugd en gezin... 7 Voorlichting en Communicatie... 7 Burgerparticipatie... 8 Handhaving... 8 Samenwerking externe partners... 8 Bijlage 1 Wat is en hoe werkt alcohol... 9 Bijlage 2 Onderzoeken Bijlage 3 Overzicht samenvatting bijeenkomsten drank- en horecawet Bladzijde 2 van 14

3 Aanleiding Deze notitie invoering drank- en horecawet in gemeente Coevorden komt tot stand op het moment dat de gemeente door de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet het volledige toezicht erbij krijgt in het publieke domein. Daarbij wordt de gemeente verplicht in 2014 regels te hebben gesteld betreffende de paracommercie. De gemeente heeft daarvoor van het rijk geen extra middelen voor deze taakstelling gekregen. Met deze notitie nemen wij aan de hand van geformuleerde uitgangspunten regels in de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende de paracommercie. Uitgangspunten Zoals in de aanleiding omschreven is het de taak van de gemeente tot een volledige uitvoering van de drank- en horecawet te komen. De bescherming van jeugd tegen alcoholgebruik speelt een belangrijke rol. Het besef moet groeien dat het niet normaal is dat jeugd blootgesteld wordt aan alcoholgebruik en daarbij de gelegenheid krijgt alcohol te gebruiken op een (te) jonge leeftijd. De normen en waarden in onze samenleving op dit punt moeten in onze cultuur veranderen. Dit laatste is eenvoudiger gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk. Een goed voorbeeld is hierbij de verandering van acceptatie betreffende roken en er aan blootgesteld worden. Waar het vroeger op verjaardagen en partijen normaal was dat iedereen aan het roken was, is dat nu precies omgekeerd. Hoe bereiken wij dit met alcohol? Het is nu de tijd te kiezen om in te zetten op verandering betreffende het gebruik van alcohol zowel door jong als door oud. Hiervoor ligt de sleutel bij de jeugd en de bescherming van deze jeugd. Wij vinden in de gemeente Coevorden het niet normaal dat de jeugd tot 18 jaar over alcohol kan beschikken en deze kan drinken. Wij zijn alle volwassenen in de directe omgeving van de jeugd. Van ouders tot politie. Van politie tot supermarkteigenaar. Van horeca tot sportvereniging, enzovoort. Wij, de gemeente Coevorden, nemen ook onze verantwoordelijkheid. Wij nemen ons voor het alcoholgebruik samen met en in de samenleving terug te dringen. Hiervoor gebruiken wij een actieve aanpak die zowel preventief als repressief is georiënteerd. Wij combineren beleid en uitvoering van dit beleid waar mogelijk als het gaat om het terugdringen van alcoholmisbruik. Hierbij kan gedacht worden aan actieve informatie-uitwisseling in en tussen de structuren van het Centrum voor Jeugd en Gezin, OGGz en Veiligheidheidshuis Drenthe. De gemeente Coevorden stelt zich tot doel een gemeente te zijn waar de inwoners, jong en oud, bewust zijn van schadelijk alcohol gebruik. Wij spreken een ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid aan en de gemeente is de verbindende factor, die faciliteert, coördineert en stuurt op het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik. Bladzijde 3 van 14

4 Alcohol is geen vanzelfsprekendheid, het is een bewuste keuze De gemeente Coevorden wil een ieder bewust maken dat alcohol drinken niet zomaar en altijd plaats moet vinden. Situatie en gelegenheid tot alcohol gebruik moet zich er voor lenen. Anders gezegd ook bewust kan gekozen worden geen alcohol te drinken bij gelegenheden. Door het accent te leggen op bewust kiezen, betekent ook dat men bekend zal zijn met gevolgen van alcoholgebruik. In deze missie wordt zowel preventief als repressief de noodzaak tot gezond alcoholgebruik geborgd. Uitgangspunten betreffende alcohol in onze samenleving Kinderen beginnen niet met drinken van alcohol voor de wettelijke toegestane leeftijd, namelijk 18 jaar; het liefst wordt het eerste contact met alcohol zo lang mogelijk uitgesteld. Jongeren gaan in de gemeente Coevorden minder alcohol drinken. Minder mensen worden lichamelijk of geestelijk afhankelijk door overmatig alcoholgebruik. Preventie en vroegsignalering zijn daarbij belangrijke instrumenten om in te zetten. Minder schadelijke gevolgen van alcoholgebruik in bijzondere situaties: in het gezin (schulden, huiselijk geweld), op het werk (het verliezen van je baan), in het verkeer (rijden onder invloed) en bij het uitgaan (relatie tot uitgaansgeweld). Bij sociaal maatschappelijke activiteiten voor ouderen worden op maat afspraken gemaakt in de vergunning voor bijvoorbeeld de mogelijkheid van een kaartborrel. Drank- en Horecawet De gemeente Coevorden verleent vergunningen voor de Drank- en Horecawet. Hierin is niets veranderd. Er zijn rond de 300 Drank- en Horecavergunningen afgegeven. Dit betreft zowel aan de reguliere horeca als aan de zogenaamde paracommercie, zijnde dorpshuizen, sportverenigingen et cetera. Het toezicht op deze horeca en paracommercie was een verantwoordelijkheid van de Voedsel en Warenautoriteit. Zij als externe partij hadden de toezichtstaak en deden controles en maakten rapportages op. Dit gebeurde sporadisch en als gemeente hadden wij weinig invloed op de wijze en wanneer controles plaats vonden. De handhaving van de Drank- en Horecawet was en is een taak van de gemeente. Daar is het toezicht nu bij gekomen. Bij incidenten, klachten cq. meldingen, wordt door de handhaving van de gemeente Coevorden gecontroleerd op de naleving van de verstrekte vergunning. Wat is het draagvlak in onze samenleving? In het bestuursprogramma van stellen wij dat bepaalde groepen in onze samenleving kwetsbaar en afhankelijk zijn van de overheid. In het bijzonder hechten wij als gemeente Coevorden aan een goede zorg voor de jeugd. Door de gemeente Coevorden zijn bijeenkomsten georganiseerd om de beleving van alcoholgebruik te bespreken. Hiervoor zijn diverse belangengroepen uitgenodigd, namelijk horecaondernemers, paracommercie, slijterijen, supermarkten en professionals. Bladzijde 4 van 14

5 Door deze partijen is samen met de gemeente gesproken over alcohol. Als gemeenschappelijke noemer komen de volgende punten naar voren: De jeugd en hun ouders zijn primair verantwoordelijk voor het alcohol gebruik. Daarnaast hebben diverse partijen in onze samenleving de verantwoordelijkheid verantwoord alcohol te verstrekken. Aanspreken op gedrag, normen en waarden rond misbruik van alcohol, zowel naar de jeugd zelf als naar de ouders. Handhaafbare regels opstellen. Geen alcohol bij evenementen/activiteiten waar jeugd bij betrokken is. Goede voorlichting, die ook geborgd is in contactmomenten met professionals. Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden. Het is wenselijk in de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden regels op te nemen, die de jeugd extra beschermen. Jeugd gaat vaak voordrinken als zij op stap gaan in het weekend. Hier kan deels op gestuurd worden door de zogenaamde Vroeg op stap - bepaling. Als de jeugd van jonger dan 18 jaar op stap wil, moeten ze voor uur binnen zijn in de horecagelegenheid. Door de aanpassing in de Drank- en Horecawet wordt voorkomen in horecagelegenheden dat door jeugd onder de 18 jaar alcohol wordt gedronken. Het mag immers niet verstrekt worden. Daarnaast wordt niet toegestaan dat tegen sterk gereduceerd tarief alcohol wordt geschonken, de zogenaamde happy hours. Bij de sportvereniging in de kantine wordt geen alcohol geschonken met een percentage van 15% of meer. Wanneer jeugdactiviteiten bij de sportvereniging plaats vinden, wordt er geen alcohol geschonken. Alcohol wordt uitsluitend geschonken vanaf 60 minuten voor tot 90 minuten na een wedstrijd of training voor volwassenen. Voor schenken van alcohol gelden bloktijden namelijk van tot uur. Sportverenigingen kunnen maximaal drie keer per jaar langer alcohol schenken tot uur, mits vooraf gemeld bij de gemeente en de activiteit gerelateerd is aan de sportvereniging, bv zo veel jaar bestaan et cetera. Bij de dorpshuizen wordt geen alcohol geschonken met een percentage van 15% of meer. Dit is gelijk aan de sportverenigingen. Het is sociaal maatschappelijk wenselijk voor ouderen de mogelijkheid tot het schenken van een borrel toe te staan bij bijvoorbeeld een kaartspelactiviteit. Dit betreft dan maatwerk in de vergunning en dient gemeld te worden bij de gemeente. Tijdens activiteiten van de jeugd wordt er geen alcohol geschonken. Alcohol mag uitsluitend worden geschonken bij aanvang van de activiteit tot een uur erna. Het schenken van alcohol is slechts toegestaan tussen uur en uur. In woonkernen waar geen horeca is en wel een dorpshuis als accommodatie is gevestigd bestaat de mogelijkheid om met maatwerk het mogelijk te maken 10 keer per jaar een Bladzijde 5 van 14

6 activiteit te hebben waarbij alcohol geschonken mag worden tot uur. De activiteiten zijn dorpsgerelateerd. Halt/VNN Het is wenselijk jeugd op de juiste wijze te corrigeren en voorlichting te geven. Bureau HALT 1 is een landelijke organisatie, die werkt onder landelijk afgesproken regels betreffende een HALT-afdoening. Het gebruik van alcohol is een van de strafbare feiten waarvoor de HALT-procedure ingezet kan worden. De gemeente Coevorden zet in op actieve gerichte voorlichting van de ouders en jeugd. HALT zorgt voor een alternatieve strafvoldoening bij overtredingen betreffende alcoholgebruik, bijvoorbeeld een jeugdige van 16 jaar die in het publieke domein alcohol drinkt. De gemeente Coevorden zet hiervoor HALT in. Een medewerker van HALT gaat dan het gesprek aan met de jeugdige en de ouders. Bij signalen van problemen met alcoholgebruik wordt direct door verwezen naar Verslavingszorg Noord-Nederland. Verslavingszorg Noord-Nederland heeft inhoudelijke kennis over alcohol en geeft hierbij professionele begeleiding. Gebiedsontzegging De gemeente Coevorden heeft de beleidsregel gebiedsontzegging Coevorden De gemeente Coevorden maakt in het kader van deze nota via de burgemeester concrete afspraken met de politie betreffende handhaving en toepassen van de gebiedsontzegging in aangewezen gebieden. De afspraak is in het publiek domein drinken van alcohol niet te tolereren, hierbij zijn terrassen uitgezonderd. Naast een bekeuring kan ook voor bepaalde tijden de toegang ontzegd worden in het aangewezen gebied. Hokken en Keten Bij de inventarisatie 2 tijdens het project MaklukZat! in 2011 is vastgesteld dat er 16 hokken en keten zijn in de gemeente Coevorden. Het is niet duidelijk geworden wat voor soort hokken en keten dit betreffen. Hokken en keten komen en gaan. Ook de aard van inrichting, gebruik van alcohol enzovoort bepaald mede het beeld. In het voorjaar van 2014 wordt nader onderzoek gedaan naar de aard en staat van de hokken en keten in Coevorden. Daarbij wordt onderzocht welke maatregelen in de gemeente Coevorden het meeste effect sorteren. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek wordt op maat voor Coevorden geadviseerd wat wij als gemeente wel en niet zouden moeten gaan doen qua aanpak van deze hokken en keten. Hierbij wordt niet alleen de handhavende kant van de aanpak belicht maar juist ook de preventieve kant, de benadering vanuit welzijn en zorg. De ouders van alcoholdrinkende jeugd in de hokken en keten hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid Hokken en Keten in de provincie Drenthe, Inventarisatie juli - oktober 2011 Bladzijde 6 van 14

7 Vroegsignalering en inzicht problematiek De gemeente Coevorden is bezig de drie decentralisaties in te voeren. Zoals in de visieschets 2020 De kracht van Coevorden terecht wordt aangehaald is het belangrijk tijdig te signaleren en voorkomen dat burgers ontsporen in alcoholverslaving, verloedering, schuldsanering et cetera. Het is dan ook belangrijk in te zetten op goede vroegsignalering door onze professionals. Hierbij kan gedacht worden aan medewerkers van het maatschappelijk werk, welzijn 2000, gemeentelijke medewerkers werkzaam in de Front Office enzovoort. De gemeente maakt daartoe gerichte afspraken met relevante partners, die betrokken zijn bij de drie decentralisaties. Centrum voor jeugd en gezin Het CJG Coevorden is verantwoordelijk voor de uitvoering van het preventief jeugdbeleid. De organisaties die samen het CJG vormen, hebben als doelstelling gesteld om deze functies op een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte manier vorm en inhoud te geven. Deze functies 3 betreffen: - informatie en advies - signaleren van problemen - toeleiding naar zorg / erbij halen specialisten - lichtpedagogische ondersteuning - coördinatie van zorg Hier past ook de vroegsignalering bij alcoholproblematiek bij en het borgen en begeleiden van de jeugdige in zijn gezin. Daarnaast is goede informatie-uitwisseling tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin, OGGz-netwerk en Veiligheidhuis Drenthe hier ook zeer belangrijk. De gemeente neemt hier leiding in en stuurt bij waar nodig om de informatiestromen te verbeteren. Voorlichting en Communicatie Wij continueren de voorlichting aan de jeugd. Op de basisscholen via het Schoolpreventieplan. De Verslavingszorg Noord-Nederland biedt lessen aan op de basisscholen via het Schoolpreventieplan. Daarnaast is het wenselijk de jeugd op het middelbaar onderwijs te betrekken in de communicatie over schadelijk alcohol gebruik. MaklukZat! is een onderdeel in het lesprogramma geweest van de Nieuwe Veste. Dit was een intern succes op school. Dit schooljaar wordt onderzocht of er een programma is op te zetten waar de jeugd van het middelbaar onderwijs zelf actief gaat communiceren over schadelijk alcoholgebruik. Bedoeling is dat de regie volledig bij de jeugd komt te liggen en de gemeente ondersteunend is. 3 Betreft WMO prestatieveld nummer 2 Bladzijde 7 van 14

8 Burgerparticipatie De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor het voorkomen van alcoholverslaving. Alcoholverslaving kennen wij ook in de gemeente. Soms is het bekend dat iemand een alcoholprobleem heeft, vaak ook niet of bestaat er een vermoeden. De gemeente heeft er belang bij in een zo vroeg stadium in te grijpen bij vermeend alcoholmisbruik/verslaving. Bij de OGGz zijn zorgwekkende situaties te melden. De gemeente ziet hierbij een rol voor de verstrekkers van alcohol, zoals horeca, paracommercie, slijterijen en supermarkten. Burgers die op zeer regelmatige basis alcohol kopen zijn meestal bekend bij de verstrekker. Hierbij is de zorg voor de welzijn van en goed voor hebben met de medeburger leidend. In deze gevallen zou een melding op zijn plaats zijn door de verstrekker van alcohol. In de OGGz is het dan mogelijk om een eventueel gepaste interventie te doen. Deze melding kan nu al gedaan worden via het meldpunt OGGZ netwerk 4. De gemeente zal naar aanleiding van deze notitie de betrokken verstrekkers van alcohol per brief informeren over het Meldpunt OGGz en de mogelijkheid om een zorgmelding te kunnen doen bij vermoeden van alcoholverslaving. Handhaving De uitvoering van de Drank- en Horecawet zoals al eerder is vermeld komt volledig bij de gemeente te liggen. De gemeente Coevorden zal binnen haar bestaande mogelijkheden uitvoering geven aan de handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet. Er zijn geen middelen vanuit het rijk beschikbaar gekomen. Op dit moment kiezen wij ervoor dat alleen bij incidenten de vergunning wordt gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd wordt. Samenwerking externe partners Zoals aangegeven in de aanvang van deze notitie is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor het alcoholbeleid. Het is wenselijk en noodzakelijk actief en in samenwerking afspraken te maken met partners in de hulpverlening en de handhaving. Via de reguliere overlegstructuren worden actief afspraken gemaakt die noodzakelijk zijn voor dit beleid. Voorbeelden van overlegstructuren zijn: de lokale driehoek, politieoverleg, Centrum Jeugd en Gezin, OGGz-netwerk enzovoort. 4 https://www.ggddrenthe.nl/publiek/meldpunt-oggz.html Bladzijde 8 van 14

9 Bijlage 1 Wat is en hoe werkt alcohol Het is nodig een korte uitleg te geven over alcohol en de werking daarvan. Alcohol wordt gedronken en komt via de slokdarm in de maag terecht. Via de maagwand wordt 20% van de alcohol in het bloed opgenomen. De rest gaat via de maag naar de dunne darm. In de dunne darm wordt de alcohol snel in het bloed opgenomen en gaat naar de lever. Daar wordt de alcohol afgebroken. Via het bloed bereikt de alcohol na een minuut of 10 de hersenen en vanaf dat moment is de gebruiker onder invloed. Als er voedsel in de maag zit, duurt de opname van de alcohol iets langer. In de hersenen beïnvloedt alcohol de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven. De alcohol verdooft de hersenen. Dit heeft allerlei effecten op je stemming en gedrag. Zo vallen remmingen weg, het geheugen en concentratie nemen af en zelfkritiek verdwijnt. Hoe meer er gedronken wordt, hoe sterker de effecten. Eén standaardglas alcohol bevat 10 gram alcohol en leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen. De lever breekt alcohol af. Een standaardglas alcohol wordt binnen 1 á 1,5 uur afgebroken. Dit afbraakproces is niet te beïnvloeden. Risico bij alcoholgebruik Het gebruik van alcohol is nooit zonder risico s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol. Vooral voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico's groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Jong starten met gebruiken van alcohol, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Van belang is dus om het alcoholgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig hun goed te informeren over de werking en risico s van alcohol op korte- en op lange termijn. Wie regelmatig meer drinkt, loopt meer kans op een hoge bloeddruk, een hersenbloeding, kanker en andere gezondheidsklachten. Verslaving Alcoholgebruik leidt vrij snel tot gewenning, lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Gewenning wil zeggen dat een gebruiker steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken. Lichamelijke afhankelijkheid wil zeggen dat het lichaam protesteert wanneer met het gebruik van alcohol wordt gestopt. Iemand krijgt dan last van ontwenningsverschijnselen. Geestelijke afhankelijkheid wil zeggen dat de gebruiker steeds sterker verlangt naar alcohol en zich niet prettig meer voelt zonder. De meeste gebruikers kennen deze risico's wel, maar denken dat het hun niet zal overkomen. Maar door steeds vaker en steeds meer te drinken is het mogelijk afhankelijk te worden van alcohol. Door een lange periode helemaal geen alcohol te drinken is goed vast te stellen of er sprake is van geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid. Wie daar moeite mee heeft of zich er ellendig bij voelt, bevindt zich in de gevarenzone. Bladzijde 9 van 14

10 Bijlage 2 Onderzoeken Er zijn diverse onderzoeken zowel lokaal als landelijk naar het gebruik van alcohol. Een veelvoud aan onderzoeken bevestigt dat in onze samenleving relatief veel alcohol wordt gedronken. In de Nationale Drugs monitor 5 is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek sprake van zwaar drinken zodra één of meer dagen per week en minstens zes glazen alcohol per week worden gedronken. Volgens deze definitie was in % van de bevolking van twaalf jaar en ouder een zware drinker. Dit komt neer op 1,4 miljoen zware drinkers in Nederland. In 2011 had bijna 30% van de scholieren in het voortgezet onderwijs in de afgelopen maand wel eens vijf of meer glazen bij één gelegenheid gedronken, ongeveer evenveel meisjes als jongens (het zogenaamde binge drinken ). Onder degenen die alcohol drinken blijft het percentage binge drinkers echter onverminderd hoog: 66% in 2003, 68% in 2007 en 68% in Binge drinken neemt snel toe met het ouder worden, meer dan de helft (57%) van de scholieren van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen maand wel eens aan binge drinken gedaan volgens de monitor. Onder twaalfjarigen is dat 3%. Alcoholgebruik in 2011 naar schoolniveau onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar van het voortgezet onderwijs: VMBO-b (36%), VMBO-t (36%), HAVO (43%) en VWO (36%). Leerlingen van jaar die wekelijks drinken vertonen meer delinquent en agressief gedrag dan jongeren die niet wekelijks drinken. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes, maar het verband is sterker bij de jongere leeftijdsgroepen. Onder plattelands jongeren (13-18 jaar) bestaat een duidelijke relatie tussen omvang van het alcoholgebruik en frequentie van cafébezoek enerzijds en delinquent gedrag anderzijds. Onder jongeren van 12 en 13 jaar hangt wekelijks alcoholgebruik ook samen met somatische klachten en angst- en depressieve klachten. Ook is bekend dat enkele persoonlijkheidsprofielen gerelateerd zijn aan alcoholgebruik op jonge leeftijd. De kans om op jonge leeftijd met alcoholgebruik te beginnen is groter onder jarigen met persoonlijkheidskenmerken als hopeloosheid en sensatiezoekgedrag. Volgens GGD Drenthe 6 heeft 71% van de jongens en 64 % van de meisjes in de gemeente Coevorden ooit alcohol gedronken. Bij de jeugd heeft tussen twaalf en vijftien jaar 58% en tussen zestien en achttien jaar 88% ooit alcohol gedronken. In stonden ruim cliënten geregistreerd bij de (ambulante) verslavingszorg met een primair alcoholprobleem, dat is iets minder dan in 2008 en 2009, maar wel anderhalf keer zoveel als in De stijging in het aantal primaire alcoholcliënten deed zich voor in alle leeftijdgroepen, maar was relatief het grootst onder de ouderen. In 2010 was een kwart van de primaire alcoholcliënten een 55-plusser (26%). In de verschillende leeftijdsgroepen (15-24, en jaar) heeft ongeveer een 5 Nationale Drug Monitor Jaarbericht GGD Drenthe. Jeugd in cijfer, resultaten gemeente Coevorden van het jeugdonderzoek 2008, over gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar. Assen, maart Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2011 Bladzijde 10 van 14

11 even groot deel van de groep het afgelopen jaar gedronken (rond 84%). Het actueel drinken (een betere indicator voor regelmatig drinken) neemt licht toe met de leeftijd: 72 procent onder jarigen, 74 procent onder jarigen en 79 procent onder jarigen. Bladzijde 11 van 14

12 Bijlage 3 Overzicht samenvatting bijeenkomsten drank- en horecawet In vier bijeenkomsten zijn aan de hand van open vragen de meningen van de diverse belanghebbenden geïnventariseerd. Per bijeenkomst zijn de meningen geclusterd per vraag weergegeven. Paracommercie 03 april jl. Herkent u het beeld dat in de gemeente Coevorden door jeugd veel alcohol wordt gebruikt? Door controle in de gelegenheden krijgt jeugd geen kans te drinken. Ja, niet alleen in de gemeente Coevorden. Ik weet het wel, maar of ik het echt zie? Je ziet het gewoon gebeuren. Er is meer gelegenheid om te drinken. Jeugd heeft meer geld dan eerder. Wij geven zelf het slechte voorbeeld. Het is een maatschappelijk probleem. Ik weet het niet. Geen beeld ervan. Er is een verschil in uitgaanspatroon met vroeger. Gesloten groep die drinkt. Subcultuur. Wie zijn verantwoordelijk voor verantwoord alcoholgebruik door jongeren? Ouders De jongeren zelf Deels verstrekker, deels mede verstrekker. Winkelketens Beleidsmakers/Overheid (openingstijden/sluitingstijden) Bestuur van een club/vereniging Voor de huidige jeugd is het moeilijk ze te vermaken. Jeugd wil vermaakt worden = algemeen probleem. Eigen huisregels, onder de 18 geen alcohol. Goede voorlichting over de regels. Geen jeugd achter de bar. Verstrekker is zelf nuchter. TV geeft het slechte voorbeeld. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat jeugd op een verantwoorde wijze met alcohol omgaat? Voorlichting (vb. HALT, Jeugdzorg, media) Aan de regels houden Normen en waarden Ouders moeten goede voorbeeld geven, discussie aangaan. Drinken moet duurder worden. Reclame, alcoholreclame mijden. Bestuur moet kunnen handhaven. Voorlichting heel breed laten ervaren. Bespreekbaar maken. Al heel jong beginnen met voorlichting van kind en ouder. Opvoeding. Wat moet er volgens u in de paracommercieverordening geregeld worden? Schenktijden met een absolute eindtijd. Bij bijeenkomsten en beperkingen zijn dorpsafhankelijk. Hangt af van de aan/afwezigheid van de horeca. Beperkingen in overleg met horeca. Schenktijden landelijk, zelfs grensoverschrijdend. Schenktijden opnemen in de verordening, maar wel net zo als het nu geregeld is. Per dorp maatwerk. Besloten club -> definitie en regels. Bijvoorbeeld alleen ruimte beschikbaar stellen en niet de alcohol. Die moet men dan zelf regelen. Schenken aan bepaalde leeftijden. Regering volgen. Bladzijde 12 van 14

13 Onderscheid tussen leeftijdsgebonden activiteiten en onder toezicht van bijvoorbeeld de ouders. Engelse openingtijden. Eerdere voetbal afspraken KNVB/KHN geen haalbare kaart. Verdiensten probleem voor de vereniging. (1 uur na de wedstrijd geen haalbare kaart) Bij jeugdactiviteiten geen alcohol. Bloktijden zijn een optie. Het belang van; borgen in het belang van de gemeenschap. Iets ruimere mogelijkheden. Horeca 04 april jl. Herkent u het beeld dat in de gemeente Coevorden door jeugd veel alcohol wordt gebruikt? Het gebeurt meer dan wij denken. Van verhalen gehoord betreffende dronken jeugd en comazuipen. Heb er geen ervaring mee. Kan de plaatsen waar het gebeurd niet aanwijzen. Het is niet zichtbaar. Er zijn zuipketen bekend waar het gebeurd. Zuipkeet met entreegeld. Locaties zonder DHW vergunning. Ouders, eerste verantwoordelijkheid. Bewustwording alcohol is geaccepteerd en drugs niet. Buitengebied (hokken en keten) In de huiselijke kring. Wie zijn verantwoordelijk voor verantwoord alcoholgebruik door jongeren? Ouders. (weten niet wat er in keten plaats vindt) Verantwoord horecaondernemer Bij partijen zijn begeleiders verantwoordelijk voor de jeugd. Alle alcoholverstrekkers. Onderwijs. De jongeren zelf. Ondernemers. Supermarkten. Overheid. Bv inperking reclame. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat jeugd op een verantwoorde wijze met alcohol omgaat? Educatie Voorlichting Gesprek aan gaan met de jeugd. Als ouders onder elkaar, elkaar aanspreken. Strengere controles in supermarkten. Prijsacties in horeca en supermarkten verbieden. Campagne ouders bewust te maken. Laat ze zien wat de gevolgen zijn (voorbeeld pakjes sigaretten) Jongeren gevolgen laten zien. Bij vernieling, consequentie sanctie zichtbaar voor de samenleving. Vroegtijdige voorlichting ook de ouders. Lik op stuk beleid in openbare ruimte. Minder gemakkelijk bereikbaar maken. Verbieden prijsacties. Wat moet er volgens u in de paracommercieverordening geregeld worden? Horeca wil serieus genomen worden! Geen alcohol schenken bij paracommercie. Duidelijk handhaven op illegale activiteiten. Oorspronkelijke afspraak KNVB/HKN heractiveren. Sluitingstijd schenken en aanvang regelen. Eerlijke mededinging borgen. Koppeling regels aan doel bestaan paracommercie (vereniging etc.) Vakkennis Kantines gezondheid vs. alcohol Bladzijde 13 van 14

14 Alcohol verbieden. Voor kantine mag het niet de hoofdinkomsten zijn. Richt je op sponsoring en hogere contributie. Alcohol vanaf 18 jaar (ook bij horeca) Prijzen alcohol supermarkten verhogen. Probleem is dat Coevorden in de grensregio ligt, uitwijkmogelijkheid. Geen particulieren bijeenkomsten in sportkantines. Dorpshuis wel ivm algemeen belang. Wel maatwerk per dorp. Belangrijk handhaving sluitingstijden. Maatregelen en in gesprek (horeca en paracommercie). Ook is rol voor gemeente weggelegd (regie). Begin en eindtijd moeten duidelijk zijn. Gerelateerd aan de gebeurtenis. Gerelateerd aan het doel Rekening houden met horeca en grens aangeven (zone km) Rekening houden met de jeugd betreffende schenktijden. Vaststellen minimale prijzen. Supermarkten en slijterijen 10 april. Herkent u het beeld dat in de gemeente Coevorden door jeugd veel alcohol wordt gebruikt? Niet meer dan in andere gemeenten. Alcohol gebruik is gewijzigd. Meer sterke drank. Past in het beeld van het platteland. Voorbeeld 40 kisten bier per week in een keet. Jonge gebruikers Ouders stimuleren het is normaal. Een leuk pakketje alcohol voor mijn kind. Hij wordt 16! Wie zijn verantwoordelijk voor verantwoord alcoholgebruik door jongeren? Ouders (onbegrip bij niet verstrekken) Verkoper/verstrekker. Preventievoorlichting aan personeel. Wat doe je als je vriendin langs komt en niet de juiste leeftijd heeft. Bespreekbaar maken dilemma. Verkoper (controle ID) Overheid Hoe kunnen wij er voor zorgen dat jeugd op een verantwoorde wijze met alcohol omgaat? Geen willekeur in handhaven Leeftijd naar 18 jaar Goede voorlichting aan jeugd Nazorg Wat moet er volgens u in de paracommercieverordening geregeld worden? Prijsacties niet lokaal te regelen (landelijke ketens) Sluitingstijd (bv uur) Toegangstijden op leeftijd Hoe met bekende alcoholisten omgaan. (vaste kopers van alcohol, die op gezette tijden per dag komen) Bij verbieden prijsacties omliggende gemeenten hetzelfde beleid Professionals Hier is gekozen voor een andere benadering en hebben zij op verzoek naar aanleiding van de presentatie gereageerd. Blijvend aandacht voor training in vroegsignalering bij scholen/zorgteams. Inzicht in keten in de gemeente. Blijven (en meer) inzetten op voorlichting en preventie. Stel regels op via de algemeen plaatselijke verordening in aanvulling op de DHW. Geen alcohol bij evenementen/sport/etc waar kinderen bij betrokken zijn. Ontmoedig veel drinken. Verbied happy hours en prijsacties. Verbied alcohol reclame in de gemeente. Bladzijde 14 van 14

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland

Startnotitie. Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Startnotitie Beperking alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Waterland Juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Probleemschets 3 1.2.1. Alcoholgebruik 3 1.2.2. Drugsgebruik 3 1.2.3.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid

VERSIE 14 NOV-07. Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid VERSIE 14 NOV-07 Een glazen leeuw Samenwerken aan alcoholmatiging, een vanzelfsprekendheid Inhoudspagina 1. Inleiding 2. Probleemschets 2.1 Gemeentelijke cijfers 2.2 Provinciale cijfers 3. De aanpak 3.1

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede

uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede uitvoering Drank en Horecawet Preventie- en handhaving Gemeente Ede Ede, juli 2014 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave Ede, juli 2014... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 OVER- gemeenten Afdeling Beleid en regie Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 M. Boutsma- Binnekade Januari 2014 14010.doc 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 5 2.1 Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 gemeente Haren Voorwoord Voor u ligt het preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1 1. Inleiding In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Het

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen!

Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen! In opdracht van: CZW Bureau Datum: 15 februari 2011 Auteur: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) Versie: publieksversie Dit uitvoeringsplan is mede tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen

Hoofdstuk 2. Veiligheidsanalyse blz. 5 2.1. Inleiding blz. 5 2.2. Algemeen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding blz. 2 1.1 Inleiding blz. 2 1.2 Veiligheidspartners blz. 2 1.3 Regie blz. 2 1.4 Integraal Veiligheidsbeleid blz. 2 1.5 Huidig beleid blz. 3 1.6 Werkwijze blz. 3 1.7

Nadere informatie