CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 30 JUNI 2012 CONGRESSTUK 1 - BESCHRIJVINGSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 30 JUNI 2012 CONGRESSTUK 1 - BESCHRIJVINGSBRIEF"

Transcriptie

1 CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 30 JUNI 2012 CONGRESSTUK 1 - BESCHRIJVINGSBRIEF

2 2

3 INHOUD Aanbiedingsbrief 5 Van het Presidium 7 Praktische zaken 12 Agenda congres 30 juni Congresbesluit lijstverbinding GroenLinks en SP 15 en preadviezen verkiezingsprogramma Voorwoord (niet amendeerbaar) 17 Inleiding (niet amendeerbaar) Onze keuzes voor een sterke economie Onze keuzes voor goed onderwijs Onze keuzes voor arbeid Onze keuzes voor meedoen Onze keuzes voor een veilig Nederland Onze keuzes voor wonen Onze keuzes voor de zorg Onze keuzes voor duurzaamheid Onze keuzes voor Europa Onze keuzes voor een solidaire wereld Onze keuzes voor democratie en bestuur Onze keuzes voor cultuur en sport Onze keuzes voor financiën (niet amendeerbaar) 230 Niet opgevoerde amendementen 232 Moties 247 Niet opgevoerde moties 263 Verantwoording ontwerpkandidatenlijst 269 Concept kandidatenlijst 272 Gegevens kandidaten 275 Lijstduwers 283 Alfabetische lijst 285 3

4 4

5 Beste partijgenoten, Voor u ligt de congresbundel voor het partijcongres op zaterdag 30 juni Een dikke bundel voor een belangrijk congres aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen. De urgentie is ook wel af te meten aan de enorme hoeveelheid amendementen die alle afdelingen hebben ingediend. We hebben een vol programma. Het belangrijkste agendapunt is het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Een start voor een sterker en socialer Nederland. Een land waarin we banen creëren, talenten benutten en de motor van onze economie weer laten draaien. Een land waarin ouderen en zieken geen extra rekening betalen en leerkrachten, agenten en verpleegkundigen de beloning krijgen die ze verdienen. Ook stellen we de kandidatenlijst vast met de mensen die voor ons vanuit de Tweede Kamer gaan werken aan een sterker en socialer Nederland. Voor de volgorde van de behandeling van de onderwerpen op het congres verwijs ik je graag naar de congresagenda. Ook wil ik je even wijzen op de mededelingen van het Presidium. Zoals je weet houden we ons congres op zaterdag 30 juni. We starten om tien uur en hopen om zes uur aan de borrel te zitten. Locatie: Central Studios, Gietijzerstraat 3-5 in Utrecht. Heb je jezelf al aangemeld? Ik wil je namens het partijbestuur alvast veel bedanken en succes wensen bij alle voorbereidende werkzaamheden. We rekenen op je komst. Want samen maken we Nederland Sterker en Socialer. Met hartelijke groet, namens het partijbestuur, Hans Spekman Voorzitter Partij van de Arbeid 5

6 6

7 VAN HET PRESIDIUM 1. Welkom op het PvdA verkiezingscongres in Utrecht Het congres wordt gehouden op zaterdag 30 juni 2012 in Central Studio s, Gietijzerstraat 3-5, in Utrecht. Aanvang: uur. De deuren gaan open om 9.00 uur. Het congres staat volledig in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Tijdens dit congres worden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. 2. In ontvangst nemen van de congresmaterialen door de afgevaardigde Op zaterdag kunt u vanaf 9.00 uur terecht bij de diverse balies. Afgevaardigden melden zich bij de afgevaardigden balie. De namen van de gewesten staan duidelijk aangegeven. Bij de balie van uw gewest overhandigt u als afgevaardigde aan de medewerker de geloofsbrief (wordt voor het congres apart gestuurd naar de afgevaardigden), waarna u een congresenvelop ontvangt, bevattende: - Gekleurde stemkaart - Stemkastje - Stembriefjes - Sprekersbriefjes - Badge Afgevaardigden: Wanneer uw afdeling recht heeft op méér dan één afgevaardigde, ontvangt de afgevaardigde die zich het eerst meldt een envelop met daarin tevens de stemmaterialen voor de andere afgevaardigde(n). Deze afgevaardigden worden verzocht de stemmaterialen gelijkelijk over hen te verdelen. De tweede en volgende afgevaardigde(n) ontvangt/ontvangen na overhandiging van hun geloofsbrief wél een uitdeelenvelop, maar deze bevat alleen een badge en sprekersbriefjes. Gelieve de badge duidelijk zichtbaar te dragen. Op die manier krijgt u ongehinderd toegang tot uw plaats in de zaal. Plaatsvervangend afgevaardigden: dienen zich te melden bij de balie voor plaatsvervangend afgevaardigden, alwaar zij na overhandiging van de op hun naam gestelde verklaring een badge krijgen uitgereikt. Attentie: De stemmaterialen worden uitgereikt aan de afgevaardigde ná overhandiging van de geloofsbrief. De status van plaatsvervangend afgevaardigde is die van plaatsvervanger. Een plaatsvervangend afgevaardigde kan pas de functie van afgevaardigde bekleden indien de afgevaardigde vóór vertrek van huis diens geloofsbrief aan hem/haar heeft overhandigd, of indien de afgevaardigde tijdens het congres zijn stemmaterialen en badge aan hem/haar heeft overhandigd. In het laatste geval bekleedt de (oorspronkelijke) afgevaardigde op dat moment de functie van plaatsvervangend afgevaardigde. Maak voor de overdracht van de stemmaterialen en badge onderling goede afspraken, zeker indien er tussentijds van functie wordt gewisseld. Leden: alle leden die zich tijdig hebben aangemeld krijgen een toegangskaart thuis gestuurd. Deze dient u mee te nemen naar het congres. Leden dienen zich te melden bij de leden balie. Op vertoon van uw toegangskaart krijgt u een stemkaart uitgereikt. Uw stemkaart geeft u toegang tot de zaal. Leden die zich niet hebben aangemeld worden gecontroleerd op het hebben van ledenrechten. Dat kan soms rijen wachtenden veroorzaken. Na controle krijgen ze een stemkaart uitgereikt en toegang tot de zaal. Genodigden: alle genodigden kunnen zich melden bij de genodigden balie. Naar gelang uw functie in de partij ontvangt u een envelop met bescheiden voor het congres. 3. Toegang tot de zaal Voor de afgevaardigden zijn plaatsen in de zaal gereserveerd. De afgevaardigden worden verzocht om op de voor hen gereserveerde plaatsen zitting te nemen, onder andere vanwege het uitdelen van de mobiele stemkastjes. Wij verzoeken iedereen die het congres niet actief volgt om in de foyer plaats te nemen. Datzelfde geldt voor aanwezigen die overleg willen voeren. 7

8 4. Vergaderorde De congreszittingen worden voorgezeten door de leden van het congrespresidium. Tijdens dit congres zijn dat: Marnix Norder(vz), Bert Blase, Margot Kraneveldt, Nina Tellegen, Petra Reijntjes, Mei Li Vos, Gritta Nottelman, Roland Kip en James van Lidth de Jeude. Onder hun leiding vindt het debat en de besluitvorming plaats Verkiezingsprogramma Vanwege de ervaringen met de besluitvorming rond amendementen tijdens eerdere congressen heeft het presidium met het partijbestuur (PB) nadere afspraken gemaakt over de preadvisering van amendementen. Afgesproken is dat het partijbestuur eenduidig adviseert: overnemen of afwijzen. Echter, het PB heeft wel de mogelijkheid om een nieuw tekstvoorstel te doen wanneer zij een bepaald amendement voor een deel over wil nemen. Er zijn dus drie categorieën: Overnemen Er zijn amendementen die het PB (die zich laat adviseren door de programma-commissie.) in zijn geheel wil overnemen. Dit overnemen betekent dat deze amendementen in zijn geheel onderdeel worden van het nieuwe (definitieve) voorstel dat het PB aan het congres voorlegt. Het afhandelingsvoorstel hiervoor isdat stemming over deze amendementen niet meer noodzakelijk is, (omdat het PB deze amendementen in het definitieve voorstel heeft overgenomen,). Op 1 uitzondering na, en dat is, als er afgevaardigden zijn die tegen het overnemen van het amendement zijn, en die dus vinden dat de oorspronkelijke tekst moet worden gehandhaafd. Dit kan kenbaar worden gemaakt met een sprekersbriefje op het congres. Afwijzen Dit zijn de amendementen waar het PB niets in ziet. Deze worden gemotiveerd afgewezen. In tegenstelling tot eerder congressen, zal in principe niet gestemd worden over afgewezen amendementen. Tenzij een afgevaardigde van mening is dat het toch echt stemming behoeft. Een afgevaardigde kan dit kenbaar maken door een sprekersbriefje in te dienen voor het betreffende amendement. Per onderdeel zal het presidium voorleggen of er stemming over gewenst wordt. Nieuw tekst voorstel van het partijbestuur Wanneer het PB een deel of de strekking van een amendement onderschrijft, maar niet in zijn geheel, dan kan het PB een nieuw tekstvoorstel doen. In het definitieve voorstel komen dan zinnen te staan, die 'geïnspireerd' zijn op die amendementen. Het amendement krijgt het pre-advies afwijzen, maar de inhoud komt deels terug in het nieuwe tekstvoorstel. In het afhandelingsvoorstel wordt vervolgens gehandeld zoals hierboven bij afwijzen is beschreven. Indien u van mening bent dat toch over het oorspronkelijke amendement dient te worden gestemd, kunt u dit dus kenbaar maken door dit op het sprekersbriefje te noteren. Het presidium verwacht dat door deze aanpak er meer duidelijkheid is tijdens de stemmingen en dat de discussie tijdens het congres zich toespitst op die onderdelen waar daadwerkelijk verschil van inzicht bestaat. Deze aanpak is overigens ook het uitgangspunt in de nieuwe statuten en bijbehorend reglement. 4.2.Kandidatenlijst Vaststelling kandidatenlijst Tweede Kamer De vaststelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gebeurt conform artikel 1.12 lid, luidende: het vaststellen van een kandidatenlijst gebeurt aan de hand van een ontwerpkandidatenlijst die aan de bevoegde vergadering wordt voorgelegd door het bestuur of door een onafhankelijke commissie. Bij het vaststellen van een kandidatenlijst geschiedt de stemming plaats na plaats, te beginnen bij de eerste plaats op de lijst. 8

9 Tegenkandidaten kunnen zijn diegenen die op de ontwerplijst op een lagere plaats zijn voorgesteld, dan wel kandidaten die vermeld staan op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten. Indien geen tegenkandidaten gesteld worden, wordt de voor die plaats voorgestelde kandidaat bij acclamatie verkozen verklaard, zonder dat stemming kan worden verlangd. Bij twee of meer kandidaten voor één plaats vindt elektronische stemming plaats. Wanneer in de eerste ronde geen van de kandidaten meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verzameld. Bij herstemming geldt dat de kandidaat die een eenvoudige meerderheid heeft behaald (meer dan 50%, waarbij blanco stemmen niet meetellen) is verkozen. Wanneer in de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Indien een tegenkandidaat verkozen wordt verklaard, schuiven de voor de betrokken plaats op de ontwerplijst voorgestelde kandidaat en de daarop volgende kandidaten op naar de telkens volgende lagere plaats op de ontwerplijst. De laatste positie(s) op de lijst is/zijn gereserveerd is voor de daarvoor speciaal geselecteerde lijstduwer. Het partijbestuur wil graag dat deze lijstduwer als laatste op de kandidatenlijst blijft staan. Het partijbestuur wil bij de vaststelling van de agenda en de bespreking van de orde aan het congres vragen of ze deze laatste positie een zogenaamde beschermde positie wil toekennen. Dat betekent dat de lijstduwer zeker is van de laatste plek op de lijst en er geen kandidaten tegen hem/haar kunnen worden ingezet. Dat betekent ook, dat indien er kandidaten van de alfabetische lijst succesvol worden ingezet, waardoor de lijst langer wordt, de lijstduwer op de laatste plek blijft staan en dat degene op de voorlaatste plek als eerste van de lijst wordt afgevoerd indien het maximum aantal kandidaten wordt bereikt. Kandidaten kunnen zich niet zelf tijdens het congres aan de vergadering presenteren. Kandidaten mogen wel voor aanvang van het congres en in de wandelgangen zichzelf promoten. Indien u een kandidaat inzet tegenover een andere kandidaat dan gaat het presidium er van uit dat de betreffende kandidaat hiervan op de hoogte is en hiermee instemt. 5. Spreek- en stemrecht Leden van het partijbestuur hebben spreekrecht en stemrecht op het congres. Het partijbestuur als geheel heeft recht op het indienen van moties en amendementen. Afgevaardigden uit afdelingen hebben spreekrecht, stemrecht en recht op het indienen van moties en amendementen op het congres. Vertegenwoordigers van de JS, de neveninstellingen en de afgevaardigden uit door het partijbestuur erkende groepen en netwerken hebben spreekrecht en recht op het indienen van moties en amendementen op het congres. Afgevaardigden uit door het partijbestuur erkende groepen en netwerken hebben geen stemrecht (, behalve als lid). Individuele leden hebben spreekrecht en stemrecht bij inhoudelijke onderwerpen. Het presidium kent dit spreekrecht toe binnen de marges van de redelijkheid. Individuele leden hebben geen spreekrecht en stemrecht bij stemmingen over personen. Individuele leden hebben ook geen recht op het indienen van moties en amendementen. Leden van de fracties van de Staten-Generaal, de PvdA-leden in het Europees Parlement, de PvdAbewindspersonen, de PES-congresdelegatie hebben spreekrecht en nemen deel aan de vergadering met adviserende stem (maar hebben geen stemrecht, behalve als lid). Ook de leden van de PLR of VR kunnen als gewoon lid hun rechten uitoefenen 6. Sprekersbriefjes Om te kunnen deelnemen aan het debat over een bepaald onderwerp verzoeken wij alle afgevaardigden om tijdig een sprekersbriefje in te vullen en te deponeren in het daarvoor bestemde bakje op het podium. Vul het sprekersbriefje s.v.p. zo volledig mogelijk in. Dus vermeld duidelijk het onderwerp, het nummer van het amendement of de motie en de bladzijde van de congresbundel. Zo kunnen we zorgen dat sprekers over hetzelfde onderwerp ook zoveel mogelijk na elkaar kunnen spreken. 9

10 Leden hebben geen sprekersbriefje nodig. Nadat de afgevaardigden aan het woord zijn geweest zal het presidium de leden de mogelijkheid geven om te spreken. Leden die het woord willen voeren worden verzocht zich tijdig naar het podium te begeven. Het presidium heeft de bevoegdheid vanwege de vergaderorde om indien nodig het aantal sprekers te beperken als mede de spreektijd te bekorten. 7. Afgevaardigden en leden in discussie met partijbestuur De debatten worden gevoerd aan de discussietafel (trapezium) en vinden plaats onder leiding van het presidium. Wanneer het desbetreffende onderwerp aan de orde is, worden de afgevaardigden door een lid van het presidium aan de hand van de ingediende sprekersbriefjes opgeroepen om naar de discussietafel te komen en daar het woord te voeren. Bijdragen moeten kort en bondig zijn. Vermeld duidelijk over welk onderwerp het gaat en vermeld direct bij de start van uw betoog de betreffende bladzijde in de beschrijvingsbrief of het nummer van het amendement of de motie. Een goede bijdrage aan de discussie is: - Het geven van een puntige toelichting, verduidelijking van een motie of amendement. - Het geven van puntig commentaar op een voorstel van het partijbestuur. - Een stemadvies over een motie/amendement aan het congres. - Een concrete vraag aan het partijbestuur of het presidium. - Een oproep richting het partijbestuur en/of fracties. - Het positief aanbevelen van een kandidaat bij de behandeling van de kandidatenlijst. Géén goede bijdrage aan de discussie is: - Het vallen in herhalingen of het herhalen van eerdere sprekers. - Het negatief afzetten tegen kandidaten op de kandidatenlijst. - Het oplezen van de ingediende motie of amendement. - Het aansnijden van niet ter zake doende of niet geagendeerde onderwerpen. - Een oproep richting het kabinet of richting andere partijen dan de PvdA. Het presidium heeft de mogelijkheid u te wijzen op de beschikbare tijd en kan indien nodig uw bijdrage afbreken. Wees daarom vooral to the point en houd het kort. Geef direct de kern van de boodschap en uw aanbeveling voor de stemming. Vervolgens is het de beurt aan het partijbestuur om te reageren. Zij zullen trachten zo veel mogelijk in te gaan op alle bijdragen van de afgevaardigden en de leden. Daarna volgt stemming over het behandelde gedeelte. 8. Moties Er is bij het partijbestuur een aantal reguliere moties ingediend. Deze worden op het congres aan de orde gesteld. Actuele moties dienen betrekking te hebben op politiek relevante gebeurtenissen en kunnen tot vrijdag 29 juni uur worden ingediend via de amendeertool. Het presidium besluit over toelating van ingediende moties tot de agenda. Toegelaten moties worden voorzien van een pre-advies op het congres beschikbaar gesteld. De congresorganisatie zal zorgen voor vermenigvuldiging en verspreiding in de zaal. 9. De stemprocedure Tijdens het congres zullen diverse stemmingen plaatsvinden. Stemmingen vinden plaats bij handopsteken, tenzij de stemming personen of persoonlijke belangen betreft, in welk geval geheime stemming plaatsvindt langs elektronische weg. Het presidium kan ook in andere gevallen elektronische stemming doen plaatsvinden, bijvoorbeeld als niet duidelijk is wat de uitslag van de stemming is. Tenzij de reglementen anders bepalen, beslist de eenvoudige meerderheid (meer dan 50%) van de geldig uitgebrachte stemmen (zie voor de verhouding tussen afgevaardigden en leden hieronder); blanco stemmen tellen niet mee. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel verworpen. Indien bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot. Stemmen door afgevaardigden: Het aantal stemmen van een afdeling hangt af van het aantal leden van een afdeling. Afdelingen hebben per 0,8 % van het aantal leden van onze partij een afgevaardig- 10

11 de. Per 50 leden hebben afdelingen een stemwaarde van één. Dat betekent dat als iedere afdeling komt opdagen we op het congres ongeveer 1100 stemmen te verdelen hebben. Een afdeling als Nijmegen, met 600 leden heeft dus 2 afgevaardigden en 12 stemmen. De stemmen van de afgevaardigden tellen voor 75% mee van het totaal aantal stemmen. Stemmen door leden: Leden stemmen mee over de inhoudelijke onderwerpen. Bij het vaststellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer hebben leden géén stem- en spreekrecht. Bij de behandeling van de moties hebben de leden wel stemrecht. Alle leden hebben een stemwaarde één. De stemmen van de leden tellen in totaal voor 25% van het totaal aantal stemmen mee. Drie verschillende stem-wijzes Er zijn drie manieren waarop de stemming kan plaatsvinden. 1. Stemmen door handopsteken met stemkaart Daar waar het niet om personen gaat vindt het stemmen plaats door het opsteken van de gekleurde stemkaarten (we noemen dat stemmen door handopsteken). De afgevaardigden vinden die gekleurde kaart in hun congresenvelop. De kleur hangt af van het aantal leden dat de afdeling telt. Er zijn drie kleuren: geel (voor afdelingen tot 100 leden), groen (voor afdelingen van leden) en oranje (voor afdelingen van meer dan 200 leden). Leden met ledenrechten zijn allemaal in bezit van een blauwe stemkaart waarmee ze kunnen stemmen. In de meeste gevallen zullen we bij stemming door handopsteken vaak direct zien hoe de stemverhoudingen liggen en of een besluit al dan niet wordt aangenomen. 2. Combinatie van elektronisch stemmen en handopsteken Indien de uitslag niet eenduidig is vast te stellen wordt aan de afgevaardigden gevraagd om te stemmen met stemkastje en zullen de stemmen van de gewone leden per vak worden geteld. Ten behoeve van de elektronische stemming bevindt zich in de uitdeelenvelop van de afgevaardigden een stemkastje. Het stemkastje of bij meerdere afgevaardigden de stemkastjes vertegenwoordigt het exacte aantal stemmen van de afdeling. Op basis van de stemming met het stemkastje en het optellen van de stemmen van de leden wordt de uitslag van de stemming bepaald, waarbij de stemmen van afgevaardigden voor 75% tellen, en de stemmen van de leden voor 25%. 3. Elektronisch stemmen over de kandidatenlijst Tijdens het congres vinden stemmingen over personen plaats (de kandidatenlijst). Aan deze stemmingen kunnen alleen afgevaardigden meedoen. Indien er voor een bepaalde positie op de kandidatenlijst een of meerdere tegenkandidaten zijn, vindt een elektronische stemming plaats. De afgevaardigden dienen hiervoor gebruik te maken van het stemkastje. Bij twee of meer kandidaten voor één plaats vindt elektronische stemming plaats. Wanneer in de eerste ronde geen van de kandidaten meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verzameld. Bij herstemming geldt dat de kandidaat die een eenvoudige meerderheid heeft behaald (meer dan 50%, waarbij blanco stemmen niet meetellen) is verkozen. Wanneer in de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Uw stemkastje en stemkaart is van cruciale waarde. Als u de zaal verlaat moet u deze altijd meenemen! Laat geen stemkastjes en kaarten slingeren! Gelieve het stemkastje ná sluiting van het congres in te leveren!! De stemmaterialen en badge worden éénmalig verstrekt. Dat betekent dat bij verlies van een of meer onderdelen van de uitdeelenvelop er geen nieuw stemmateriaal of badge wordt verstrekt. De kosten van het verlies van een stemkastje bedragen 250 euro. Afsluitend Wij werken met z n allen aan de voorbereiding van dit belangrijke verkiezingscongres. Wij kijken met u uit naar een plezierig congres met een duidelijke, sociaal-democratische uitkomst. Tot ziens in Utrecht! 11

12 PRAKTISCHE ZAKEN Routebeschrijving Central Studios Central Studios Gietijzerstraat AV Utrecht Per openbaar vervoer: Vanaf NS station Utrecht Zuilen loopt u binnen 5 minuten naar Central Studios Per Bus: Vanaf NS station Utrecht Centraal neemt u buslijn 14 richting bedrijventerrein Cartesiusweg. Na ongeveer 10 minuten stapt u voor de Central Studios uit bij de halte Gietijzerstraat. Er kan voor de Central Studios gratis geparkeerd worden. Eten en Drinken Koffie en thee is tot uur gratis, daarna kost de koffie en thee 1,00 euro. Munten hiervoor zijn te verkrijgen bij de kassa. Lunchbonnen zijn a 7,50 per stuk te verkrijgen bij de kassa. Wifi Er is Wifi aanwezig in het gebouw. Roken Roken is nergens in het gebouw toegestaan. Mobiele telefoontjes In deze tijd van mobiele telecommunicatie gaan wij er vanuit dat u mobiel bereikbaar wilt zijn. Wel een dringend verzoek aan de bezitters van een mobiele telefoon: schakel in de zaal het geluid s.v.p. uit. 12

13 CONGRESAGENDA Voor het congres van de Partij van de Arbeid op 30 juni 2012 te Utrecht 1. Opening door Presidium (10.00 uur) 2. Vaststellen agenda 3. Welkom in Utrecht Hans Spekman 4. Jonge Socialisten 5. Uitleg congres en de orde 6. Bespreking Verkiezingsprogramma deel I 7. Toespraak Hannes Swoboda, fractievoorzitter Socialisten & Democraten in het Europarlement 8. Pauze lunch (12.45 uur) 9. Heropening door Presidium 10. Bespreking Verkiezingsprogramma II 11. Toespraak Hans Spekman 12. Muzikaal intermezzo 13. Vaststellen kandidatenlijst Tweede Kamer 14. Actuele moties 15. Toespraak Diederik Samsom 16. Eind + borrel (ca uur) 13

14 14

15 CONGRESBESLUIT LIJSTVERBINDING GROENLINKS EN SP Congresbesluit 30 juni 2012 Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid en partijbesturen van GroenLinks en de SP zijn voornemens om bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 een lijstverbinding aan te gaan. Zij zijn van mening dat hiermee de kans op het binnenhalen van extra restzetels voor de gezamenlijke linkse en progressieve idealen zo groot mogelijk is. Het partijbestuur verzoekt het congres in te stemmen met het voornemen om bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 als Partij van de Arbeid een lijstcombinatie aan te gaan met GroenLinks en de SP. 15

16 16

17 AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA VOORWOORD (NIET AMENDEERBAAR) INLEIDING (NIET AMENDEERBAAR) We hebben als partij een mooie traditie om geen halve verkiezingsprogramma s voor te leggen. Daarom heeft de programmacommissie keihard gewerkt om een complete, actuele stand van de partij op te halen en dat in een toekomstbestendig programma te vatten. Vele inspirerende gesprekken met partijgenoten en nietpartijgenoten, organisaties en belangstellenden hebben de commissie gescherpt en de richting bepaald die leidend is voor onze plannen met Nederland. De totstandkoming van ons verkiezingsprogramma is een dynamisch en interactief proces geweest. We hebben de partijramen wijd open gezet, mensen uitgedaagd om mee te denken en met succes. Op een unieke manier hebben we de inbreng van de Nederlandse kiezer in ons programma verwerkt. Via twitter, facebook en andere social media hebben we meer dan duizend ideeën verzameld. En na onze Conferentie over de Toekomst van Nederland zijn er meer dan tachtig ideeën in het programma terecht gekomen! Een passend proces in een open partij met plaats voor iedereen. Vol trots presenteren wij onze keuzes voor de toekomst van Nederland. Keuzes voor een sterker en socialer Nederland. Wij staan voor een Nederland waarin we kiezen voor groei en banen, voor menselijke maat in de zorg en het beste onderwijs voor onze kinderen. Een Nederland waar iedereen meetelt en iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij kiezen voor een sterke economie in een open, internationale omgeving. Met oog voor elkaar en vol trots op onze cultuur, diversiteit en waarden. Namens de commissie wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit programma. Marco Florijn Voorzitter Programmacommissie 2012 Nederland heeft behoefte aan vooruitgang, aan een nieuw perspectief en aan nieuwe kansen. Nederland snakt naar een uitweg uit de crisis. Die weg uit de crisis loopt via een agenda die groei, nieuwe investeringen en meer banen in evenwicht brengt met verstandig en eerlijk sociaal economisch beleid. Dat is de agenda van de PvdA. Het is onze ambitie een open samenleving vol kansen voor onze kinderen achter te laten. Een samenleving waarin we meer zijn dan een verzameling individuen. Een land dat zijn kracht ontleent aan het beste onderwijs, fatsoenlijke werkomstandigheden, een degelijke financiële sector en een hoogwaardige infrastructuur. Een land waarin we samen de cruciale voorzieningen opbouwen, waardoor iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Dat land is de afgelopen twee jaar helaas niet dichterbij, maar verder weg komen te liggen. Nederland is in een recessie geraakt en het vertrouwen van gezinnen en bedrijven in de toekomst is sneller gedaald dan waar dan ook in Europa. Terwijl in de buurlanden de werkloosheid daalt, stijgt de werkloosheid hier. Dat is niet iets dat Nederland zomaar is overkomen. Een falend recept van eenzijdige bezuinigingen en een taboe om de noodzakelijke hervormingen door te voeren heeft ons land doen afglijden. En als het aan de vijf partijen ligt die onlangs het begrotingsakkoord 2013 sloten, draait Nederland nog een rondje extra in de vicieuze cirkel van bezuinigingen die investeringen en aankopen doet uitblijven, banen verloren doet gaan en Nederland verder weg doet zakken in de recessie. Aan dat falende recept maken wij een einde. Om Nederland uit de crisis te halen is een andere agenda nodig. Een agenda van groei en optimisme. Een agenda die nieuwe investeringen en meer banen in evenwicht brengt met verantwoorde overheidsfinanciën. Dat doen we allereerst door de economie weer aan de praat te krijgen. En dat kan. We zijn immers nog altijd een land met ongekende mogelijkheden. Wie kijkt naar de concentratie van techniekbedrijven rond Eindhoven, de voedselindustrie rond Wageningen, de logistieke sector rond Venlo, de energiebedrijvigheid in het Noorden en de chemische innovatiesector rondom Emmen, weet dat dat kan. Wie op al die plekken ziet dat metaalbedrijven, transportondernemingen en creatieve ondernemingen de Nederlandse economie draaiende houden en werkgelegenheid realiseren op alle niveaus, die realiseert zich hoeveel kansen Nederland heeft om zich klaar te stomen voor de toekomst. Maar die kansen worden niet vanzelf benut. Daarvoor moeten actief ontwikkelingen 17

18 worden aangejaagd. Daarvoor moet soms een richting worden voorgeschreven, richting een duurzame economie, waardoor nieuwe groei mogelijk wordt gemaakt. Economische kansen benutten vraagt om een visie. Die inspirerende visie op de toekomst bieden wij in dit programma. Een visie die zicht biedt op een begrotingsbeleid dat zich niet blind staart op een incidenteel begrotingsresultaat in 2013, maar zich richt op snel structureel herstel van de overheidsfinanciën in Zo voorkom je het afknijpen van de koopkracht van gezinnen en geef je ruimte aan economische groei. Een visie die zicht biedt op investeringen in innovatie en onderwijs, in vaklui en in ingenieurs, zodat we straks Made in Hollandproducten kunnen exporteren. Dus schaffen we in samenwerking met het bedrijfsleven het collegegeld voor technische studies af, bestrijden we de uitval op technische universiteiten en creëren we in samenwerking met bedrijven meer opleidingsplekken in het bedrijfsleven voor MBO ers. Een visie die zicht biedt op een dienstbare financiële sector en op meer investeringen in de reële economie van bedrijven, ook van kleine bedrijfjes. Daarom maken we een einde aan de bonuscultuur en voeren we een belasting in op flitskapitaal. We verruimen de kredietverlening aan bedrijven, met name aan het MKB, maken investeringen door bedrijven aantrekkelijker te maken en vergroten de publieke private investeringen met hulp van onze pensioenfondsen. Een visie die zicht biedt op investeringen in duurzame energie en infrastructuur. Na de afgelopen jaren van mislukt snoeien om te groeien is het nu tijd voor een nieuwe trotse vorm van industriepolitiek, zodat we straks een nieuwe energievoorziening hebben wanneer de oude opraakt. En zo ook nieuwe banen creëren waar oude verdwijnen. We voeren een verplicht aandeel duurzaam in voor energiebedrijven, zodat 100% van onze energievoorziening in 2050 duurzaam is. Ook leggen we een elektriciteitsnet op de Noordzee aan. Dat maakt miljarden aan investeringen los. Een visie die zicht biedt op een stevige basis van gezonde publieke voorzieningen. De kracht van Nederland en het vertrouwen van Nederlanders rust op die basis van een goede publieke sector. Op veilige straten, op betaalbare woningen, goede scholen en bereikbare ziekenhuizen. Dat zijn de voorzieningen die samen de maatschappelijke ladder vormen waarlangs iedereen omhoog klimt. Wie die ladder versterkt, versterkt de verheffende en verbindende kracht van de samenleving. Daarom is veiligheid zo ongelofelijk belangrijk en zorgen we dus dat de mensen die onze veiligheid bewaken op straat meer verdienen dan de mensen achter het bureau. We stoppen de uitdijende conglomeraten van scholen en investeren in opleidingen en salarissen van leraren. En we organiseren zorg dichtbij mensen en maken een einde aan perverse marktprikkels die de zorg onnodig duur maken. We stoppen de oprukkende hyperflexibiliteit op de arbeidsmarkt door de positie van mensen met een flexibele baan te versterken en alles op alles te zetten om mensen van baan naar baan te helpen. We hervormen de woningmarkt op een eerlijke manier die zekerheid biedt aan mensen voor een betaalbare huur of koopwoning. We zorgen er ook voor dat de lasten van onze publieke voorzieningen eerlijk worden gedeeld en vragen in krappe economische tijden van de sterkste schouders een extra bijdrage. Dat is niet alleen eerlijk, zo kunnen we ook de koopkracht van gewone gezinnen beter op peil houden. Deze toekomst staat niet op zichzelf, maar ligt in Europa. Een welvarend Nederland kan niet zonder onze Europese omgeving. Een Europa dat groeit, laat Nederland groeien. Een Europa dat werkt, laat Nederland weer werken. En net als in Nederland is ook in Europa dringend behoefte aan een nieuwe agenda. Ook Europa heeft te lang doorgemodderd met het eenzijdige recept van bezuinigen. Die benadering is inmiddels failliet: politiek failliet, economisch failliet en sociaal failliet. Gelukkig lijkt er een nieuwe wind door Europa te waaien. Weg van de chagrijnige aaneenschakeling van top-overleggen met nieuwe bezuinigingsafspraken, maar gericht op perspectief, op groei en op bestrijding van de werkloosheid. Er is een grote toekomst voor een sterk en sociaal Europa waarin landen steeds meer naar elkaar toe groeien, profiterend van elkaars kracht, en elkaars zwaktes opheffend. Een Europa dat veel meer is dan een markt en een munt. Een Europa waar samenwerking het wint van machtsuitoefening en waarin de toekomst van onze kinderen belangrijker is dan instant bevrediging. De verkiezing van president Hollande in Frankrijk en meer invloed van de sociaaldemocraten in Duitsland maken ruimte voor een nieuwe sociaaldemocratische wind door Europa. Op woensdag 12 september zijn er verkiezingen in Nederland en kan ook hier ruimte komen voor een nieuwe visie. Die verkiezingen gaan uiteindelijk niet over de Euro, over de BTW, over het PGB of over de AOW. De verkiezingen gaan in essentie over de keuze tussen twee visies op hoe we het Nederland voor onze kinderen willen vormgeven. Welk land kunnen we onze kinderen laten zien over een of twee decennia? Wordt dat een land dat zich achter de dijken heeft verschanst, waarin de overheid zich heeft teruggetrokken? Een land dat probeert de concurrentie aan te gaan op de laagste lonen, de flexibelste arbeidscontracten, de karigste publieke voorzieningen of het snelste flitskapitaal? Of kunnen we onze kinderen met trots een open samenleving nalaten, waarin we meer zijn dan een verzameling individuen? Een land waarin we samen de cruciale voorzieningen opbouwen, waardoor iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen? De PvdA heeft gekozen. Voor een alternatief dat Nederland sterker en socialer maakt. Een alternatief waarbij we al het talent benutten dat ons land rijk is. Zodat we banen creëren, de motor van onze economie weer laten draaien en we de lasten eerlijk delen. Wij kiezen voor een sterker en socialer Nederland. Want alleen zo stomen we ons land klaar voor de toekomst. Diederik Samsom 18

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 17 EN 18 JANUARI 2015 BESCHRIJVINGSBRIEF

CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 17 EN 18 JANUARI 2015 BESCHRIJVINGSBRIEF CONGRES- STUKKEN VOOR HET CONGRES VAN 17 EN 18 JANUARI 2015 BESCHRIJVINGSBRIEF 2 INHOUD Aanbiedingsbrief partijvoorzitter 5 Congresagenda 7 Van het presidium over de afhandeling van het congres 9 Welkom

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer

HET GROTE VERENIGINGSNUMMER. Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer HET GROTE VERENIGINGSNUMMER Alles over voorstellen ledendemocratie ombudswerk Jan Hamming over einde aan machteloze politiek en veel meer Ledenblad van de Partij van de Arbeid 11de jaargang nr 1 oktober

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT 34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE PRAKTISCHE INFORMATIE 4 AGENDA 6 ORDE VAN HET CONGRES 9 BENOEMING CONGRESPRESIDIUM 13 FINANCIËN 14 VOORSTEL

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Onderwijs 5 Hoofdstuk 2: Wonen 8 Hoofdstuk 3:

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 18 september 2007 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Aan de orde zijn: Algemene financiële beschouwingen. aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500).

Aan de orde zijn: Algemene financiële beschouwingen. aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500). Aan de orde zijn: - de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2011 (32500). De voorzitter: Ik heet heel in het bijzonder de minister en de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Derde Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Halfjaarverslag Landelijk Bestuur...5 Uitslag Verkiezingen...8 Beslispunten...9 B 1 ScoutingCie...9

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links!

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links! DAGKRANT 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013 inhoudsopgave 1. praktische informatie, pag 1 2. voordracht kandidatencommissie Toezichtraad, pag 4 3. verantwoording ipb,pag 6 4. GroenLinks in Beweging:

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie