De Sociale Paragraaf in de Verkiezingsprogramma s 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Sociale Paragraaf in de Verkiezingsprogramma s 2012"

Transcriptie

1 De Sociale Paragraaf in de Verkiezingsprogramma s 2012 Inhoudsopgave 50PLUS Partij 50PlusPunten 2 Anti Europa Partij Speerpunten 4 CDA Iedereen 5 ChristenUnie Voor de Verandering 8 D66 En nu vooruit 12 Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) Keerpunten 17 GroenLinks Groene kansen voor Nederland 18 Liberaal Democratische Partij (LibDem) Manifest Én liberaal én sociaal 22 Libertartische Partij Partijprogramma Nederland Lokaal Stop verspilling 28 Partij van de Arbeid (PvdA) Nederland Sterker & Socialer 29 Partij van de Toekomst Basisprogramma 36 Partij voor de Dieren Hou vast aan je idealen 37 Partij voor Mens en Spirit Breng het hart naar de politiek 38 Partij voor de Vrijheid (PVV) Hún Brussel, óns Nederland 44 Piratenpartij Kennis is macht 46 SGP Daad bij het Woord: de SGP stáát ervoor! 47 SP Nieuw vertrouwen 50 Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland De tijd van vernieuwing is NU 54 VVD Niet doorschuiven maar aanpakken 55 NB: Van de Politieke Partij NXD is geen online partijprogramma beschikbaar en is dan ook niet verwerkt in dit overzicht. 1

2 50Pluspartij 50PlusPunten 1. 8% vakantiegeld voor AOW ers absolute voorwaarde In heel Nederland geldt een wettelijke verplichting van 8% vakantiegeld. Maar de AOW ers krijgen nog geen 6%. Omdat voor zeer veel mensen de AOW het belangrijkste inkomen is, zal het optrekken van het vakantiegeld naar 8% broodnodig zijn. 40% van de 65-jarigen gaat nooit op vakantie vanwege geldgebrek of een slechte gezondheid (*1). 50PLUS zal een komende regering alleen steunen als er voldoende voor de ouderen wordt gedaan. We stellen als absolute voorwaarde dat het vakantiegeld voor 65-jarigen ook naar 8% gaat. Hierover valt niet te onderhandelen. De AOW wordt welvaartsvast en gaat gelijk op met de loonontwikkeling Het afschaffen van de AOW-partnertoeslag in 2015 moet worden uitgesteld als blijkt dat er minder vrouwen werk hebben gekregen dan in 1996 werd verwacht 2. De rekenrente voor pensioenen wordt hersteld op 4%, hetzelfde percentage als de overheid bij de belastinginning rekent. Hierdoor verminderen de kortingen bij de pensioenfondsen, die bovendien beter gevulde kassen hebben dan ooit tevoren. De pensioenleeftijd wordt op basis van vrijwilligheid flexibel. Er komt geen automatische ontslagleeftijd 50PLUS vindt dat pas zinnig over verhoging van AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gesproken kan worden als er veel meer banen zijn. Nu worden vele 65-jarigen vanwege de rekensom in een uitkering gestort, zonder dat met hun persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden. Dat is onaanvaardbaar. (*2) 50PLUS zal alle acties steunen tegen een eerdere verhoging dan afgesproken in het pensioenakkoord In elk geval moet voorkomen worden dat mensen die een prepensioenregeling hebben in een inkomensgat gestort worden Het verouderde pensioenstelsel wordt vervangen door een systeem met keuzevrijheid en zeggenschap over het eigen pensioen. (Dat immers uitgesteld loon is) De gigantische bonussen en buitensporige vertrekvergoedingen worden aangepakt door afschaffing van de aftrekbaarheid voor de werkgever en een belasting tot 75% voor de ontvanger ( ) 8. De wachtgeldregeling voor politici wordt aangepast aan wat elders gebruikelijk is. Voor het Europees Parlement worden initiatiefvoorstellen ontwikkeld. ( ) 14. In een tijd dat de werkloosheid stijgt, dient de voorrang van jongeren op de arbeidsmarkt zwaarder te wegen dan het verhogen van de pensioenleeftijd. (*5 ) 15. Voor 50-plussers moeten er meer mogelijkheden komen om aan het werk te blijven of een baan te krijgen. In 2010 gingen van alle vacatures 5% naar de 55-plussers, in 2011 was dat gedaald tot nog maar 2%. (*6) De overheid moet hier een voorbeeld geven Werkgevers kunnen een fiscaal voordeel krijgen Er dient meer naar omscholing en andere functies gekeken te worden, met name in de zogenaamde zware beroepen. (leeftijdsbewust loopbaanbeleid) Het imago van de oudere werknemer (ziek, duur, minder productief) moet veranderen 50-plussers worden serieus genomen in het arbeidsproces. Zij hoeven niet extra duur of minder productief te zijn door overbodige en dus af te schaffen extra vrije dagen Versoepeling van het ontslagrecht wordt bestreden omdat dit met name de 50-plussers zal treffen terwijl vaststaat dat juist deze groep kansloos is bij het zoeken naar een nieuwe baan ( ) 49. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat de zwakste schouders niet getroffen mogen worden door te hoge eigen risico s, bijdragen in ligdagen en een 2

3 onontbeerlijk hoortoestel of rollator. Het leven van mensen met een ziekte of handicap en ouderen moet niet op deze manier verder ondraaglijk worden. 3

4 Anti Europa Partij - Speerpunten - Nieuw banenplan presenteren omdat iedereen recht heeft op een betaalde baan - Behoud van koopkracht van gepensioneerden, geen aantasting AOW en pensioenen 4

5 CDA - Iedereen (p ) Wij kiezen voor meer werk. Iedereen doet mee. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland weer groeit. Solide: zicht op een structureel begrotingsevenwicht in Aflossen van de staatsschuld komt daarna in beeld: dat betekent minder rentekosten en is eerlijk voor onze kinderen. Activerend: iedereen aan de slag die kan, meer banen voor jongeren, ook voor 55-plussers Samen: Werken aan goede arbeidsverhoudingen, solidariteit tussen jong en oud, tussen wat werkt en wie niet meer kan werken. Sociaal: lasten worden eerlijk verdeeld, iedereen doet mee aan loonmatiging. Om het herstel een handje te helpen is een combinatie van investeringen, hervormingen en lastenverlichtingen nodig: Plus meer armslag voor ondernemen: Extra lastenverlichtingvoor ondernemers Starters en MKB-bedrijven krijgen voorrang bij het innovatiebeleid Minder regels en minder rompslomp voor ondernemers Versterking van de topsectoren gaat onverminderd door Stap voor stap naar een groene economie : groene investeringsmaatschappij, extra investeren in Green Deals, duurzame energie, energiezuinige woningen en gebouwen. Pensioenfondsen zullen meer in Nederland moeten gaan investeren (p. 15) Activerend arbeidsmarktbeleid Betere werking van de arbeidsmarkt door onder meer: WW-duurverkorting),Werken naar vermogen en een meer activerende bijstand (werk telt!) Flex is te flex en vast is te vast; werkzekerheid boven baanzekerheid. AOW sneller omhoog en stimuleren langer doorwerken Onbelaste reiskostenvergoeding handhaven tot het niveau van 13 cent per kilometer OV Er is een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden nodig om meer stage- en arbeidsplaatsen te verkrijgen voor mensen met een beperking.de overheid geeft als werkgever het goede voorbeeld. (p. 20) Gezinnen met kinderen bevinden zich in het spitsuur van het leven. Zij moeten werk en carrière combineren met de zorg voor kinderen en mantelzorg voor dierbaren in hun omgeving. Wij willen hen daar in faciliteren en ondersteuning bieden. Dit vraagt ook flexibele werktijden voor zowel mannen als vrouwen. Via zowel de vaste kinderbijslag als het kindgebonden budget willen we gezinnen met kinderen zo goed mogelijk tegemoet komen. Kinderopvang zal voor ouders beter aansluiten bij de situatie thuis en de situatie op school. Dat vergt veelal kleinschalige, op maat gerichte initiatieven. Procedures die dat belemmeren, moeten worden afgeschaft. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof zal worden uitgebreid. Dat geldt ook voor het vaderschapsverlof. We willen de regels voor buitenschoolse opvang versimpelen. (p ) De AOW blijft het basispensioen. Omdat wij gemiddeld langer leven, kan de pensioenleeftijd stijgen. Dat is ook goed voor de betaalbaarheid van het basispensioen. De AOW-leeftijd gaat in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67; vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Met de AOW-leeftijd stijgt ook de ingangsdatum voor de pensioenen. Voor mensen met overbruggingsproblemen en te weinig mogelijkheden om dit te compenseren, komt er een overgangsregeling. De AOW-uitkering kan flexibel worden opgenomen tussen 65 jaar en 70 jaar. Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd zal worden aangemoedigd. Arbeidsmarkt Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de (toekomstige) inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, inclusief aan het einde van een dienstverband, want het CDA blijft investeren in een goed sociaal overleg. Bij (dreigende) werkloosheid wordt in eerste instantie altijd bezien of en welke startkwalificatie (alsnog) kan worden behaald. Voor jongeren is er studiefinanciering, geen bijstand, 5

6 Werknemers krijgen een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werknaar-werktrajecten. De overheid stimuleert dat werkgevers en werknemers ruimte maken voor individuele, breed inzetbare scholingsrechten voor werknemers, zodat zij kunnen investeren in hun eigen inzetbaarheid, regie over hun eigen loopbaan kunnen nemen en hun vakmanschap op peil houden. De werkloosheidswet wordt weer teruggebracht tot het oorspronkelijke doel van inkomensbescherming bij een baanwisseling. Voor oudere werklozen komt er een vervolguitkering. We stimuleren werk in plaats van WW door de overstap naar een lager betaalde baan vanuit de WW aantrekkelijker te maken. Werklozen die een uitkering krijgen moeten verplicht passend werk accepteren. Werkgevers zijn vooralsnog verplicht maximaal een half jaar lang de kosten van de WW aan het UWV te vergoeden. Op termijn wordt deze verplichting omgezet in de verplichting samen afspraken te maken over loondoorbetalingbij ontslag en (preventief) te investeren in scholing. Bij de uitwerking is bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. Per saldo moeten de lasten voor MKB-bedrijven niet verzwaard worden. Dat kan bijvoorbeeld geregeld worden door MKBbedrijven het eigen risico te laten poolen. Het CDA staat voor een eerlijk en rechtvaardig ontslagsysteem, waarbij een zorgvuldige afweging plaatsvindt, waardoor willekeurig ontslag onmogelijk is. Flex is te flex en vast is te vast. Zo willen we mensen met een flexibel arbeidscontract in een betere positie op de arbeidsmarkt en de maatschappij brengen. Sociale partners en overheid sluiten een akkoord over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, daarbij wordt ook de mogelijkheid betrokken voor nieuwe flexibele vaste arbeidscontracten met een termijn van 5 jaar. Zo bieden we mensen in plaats van baanzekerheid werkzekerheid. Bijzondere aandacht is er voor de arbeidsmarktpositie van (werkloze) ouderen. Werkgevers krijgen een premiekorting om (werkloze) ouderen in dienst te nemen. Jongeren hebben een lastige startpositie op de arbeidsmarkt, met een stijgende jeugdwerkloosheid en weinig vooruitzichten op een duurzaam contract. Daarom moet er een taskforce jeugdwerkloosheid komen. Werken naar vermogen Wij willen voortbouwen op de gedachte achter de Wet werken naar vermogen: wie niet het minimumloon kan verdienen hoort niet om die reden aan de kant te staan. Dit geldt voor iedereen die door een beperking of chronische ziekte niet volledig deel kan nemen aan de arbeidsmarkt, door verminderde productiviteit of inzetbaarheid. Daarom wordt in zulke gevallen een loonkostensubsidie gegeven of een kortdurende loondispensatie toegestaan. De gemeente geeft een aanvullende uitkering die kan oplopen tot het minimumloon. De Wsw, de Wajong, de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren worden opgenomen in de nieuwe regeling. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. Wie nu werkt in de Sociale Werkvoorziening (SW) of een Wajonguitkering heeft, gaat ook werken onder de nieuwe regeling. Nader bestudeerd zal worden wat dit voor bestaande rechten moet betekenen. Nieuwe deelnemers worden zoveel mogelijk beloond op basis van de cao s van de sector waarin zij werken. Dit bevordert de uitstroom uit de regeling. Gemeenten krijgen de vrijheid en middelen om regelingen op het terrein van werk, ondersteuning, vervoer, vrijwilligerswerk e.d. op samenhangende wijze in te zetten om participatie te bevorderen en daarbij te concentreren op regievoering. Daarbij is er aandacht voor de verschillen tussen regio s. Wij vinden een sociaal akkoord noodzakelijk met werkgevers en vakbonden over meer stage- en arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. Ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen! De nieuwe solidariteit Voor ondernemers zonder personeel (zzp er) is het vaak lastig om de eigen inkomensbescherming te organiseren. Dat vraagt om bijzondere aandacht. Vooral goede voorlichting is noodzakelijk. Zzp ers moeten een pensioen op kunnen bouwen zonder dat dit vermogen in geval van faillissement door schuldeisers kan worden aangesproken. Iedere werkende dus ook een zzp er moet tegen redelijke kosten een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Dit kan gerealiseerd worden door een nationale vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp ers te realiseren. Verzekeraars zullen in die behoefte moeten voorzien. Maar ook nieuwe cirkels van solidariteit kunnen een rol spelen: groepen van zelfstandigen die met elkaar geld inleggen voor het geval één 6

7 van hen ziek is of langere tijd zonder opdrachten zit. Zij moeten ook verenigingspensioenfondsen kunnen oprichten, waaraan ze vrijwillig kunnen deelnemen. De overgang van werk naar werk moet voor ambtenaren hetzelfde zijn als voor werknemers in de private sector. Het ambtenarenrecht wordt daarom gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. Het onderscheid tussen wachtgeld en WW komt volledig te vervallen. Fraude Fraude met uitkeringen wordt niet getolereerd. Dat ondermijnt de solidariteit. Daarom staan wij voor een straffe aanpak. Boetes worden verhoogd en het gefraudeerde bedrag dient daarnaast te worden terugbetaald. Wij willen de gemeentelijke basisadministratie koppelen met de belastingdienst, UWV, gemeentelijke sociale diensten en private partijen met waarborgen voor de privacy. Sociale vlaktaks Het CDA kiest voor een sociale vlaktaks met solidariteitsheffing. Het CDA streeft naar een verschuiving van belasting van arbeid naar consumptie, omdat arbeid te zwaar belast is. Het huidige stelsel van inkomstenbelasting is nodeloos ingewikkeld, stimuleert overmatig lenen en ontmoedigt arbeid. Het CDA pleit dus voor een vereenvoudiging. De invoering van een sociale vlaktaks heeft grote voordelen. Voor iedereen geldt dan hetzelfde belastingtarief van circa 35%. Zo wordt het belastingsysteem eenvoudiger en worden inkomens binnen gezinnen niet langer verschillend behandeld. Een vlaktaks stimuleert economische groei en banen. Vanuit het oogpunt van solidariteit is het gerechtvaardigd dat er een aanvullende solidariteitsheffing komt voor topinkomens. Voor lagere en middeninkomens zullen er geen substantiële negatieve inkomenseffecten door de invoering van de sociale vlaktaks mogen ontstaan. Voor ondernemers komt er een eenvoudige ondernemerswinstbelasting, die groei stimuleert, ongeacht rechtsvorm. Door deze vereenvoudigingen kan substantieel in de bureaucratie bespaard worden. Overlegmodel De Nederlandse arbeidsverhoudingen kenmerken zich door gezamenlijk verantwoordelijkheid te willen nemen voor de toekomst, samen de schouders eronder. Dat moeten we koesteren en moderniseren. De medezeggenschapswetgeving is nu vaak een te strikt keurslijf. In de cao s zal er meer ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden zijn. 7

8 ChristenUnie (CU) - Voor de verandering 4. Arbeidsmarkt: evenwichtig en toegankelijk Werken doen we in een samenleving waarin ieder persoon van waarde is en zijn talenten mag ontwikkelen en inzetten in het belang van ons land. Iedereen maakt deel uit van de samenleving. Iedereen kan daar op zijn of haar manier aan bijdragen. Of het via betaald werk is of in de vorm van zorg voor anderen. Of je beperkingen hebt, of denkt zonder beperkingen te zijn. Zo zou het moeten zijn. Maar zo is het niet. Teveel mensen staan aan de kant en kunnen hun talenten niet kwijt. Er is werkloosheid. Die loopt op in deze crisistijd en snel ook. Jongeren krijgen geen vaste baan, waardoor zij geen zekerheid hebben en geen huis kunnen kopen. De jeugdwerkloosheid groeit en is in delen van Europa zelfs schrikbarend hoog. Veel zzp ers werken zonder inkomens of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of pensioenenvoorziening. De grenzen van de Flexwet, de Wet flexibiliteit en zekerheid, zijn wel bereikt. Aanpassingen zijn geboden. Mensen met arbeidsbeperkingen ervaren dat op de reguliere arbeidsmarkt lang niet altijd plek voor hen is. Mensen met zorgtaken hebben het niet makkelijk om werk en zorg op een goede manier met elkaar te combineren. Oudere werklozen met veel ervaring moeten vaststellen dat als het er op aankomt weinig werkgevers op die ervaring lijken te wachten. Een groot probleem is dat vooral ook oudere werklozen op de arbeidsmarkt moeten concurreren tegen goedkopere jongere arbeidskrachten uit binnen- en buitenland. Veel oudere werklozen komen hierdoor na ontslag in financiële moeilijkheden omdat ze wel verplichtingen hebben waar ze niet zomaar vanaf kunnen komen. De arbeidsmarkt is dus uit het lood geslagen. Er is geen evenwicht tussen arbeidsproductiviteit en de inzet van mensen naar hun vermogen. Tussen ouderen en jongeren. Tussen flexibiliteit en zekerheid. Tussen arbeidstaken en zorg. Tussen een betaalde baan en inzet voor anderen in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit alles stelt ons land voor grote uitdagingen. Mensen kunnen niet meer rekenen op zekere banen en vaste contracten gelet op de toenemende globalisering. Maar zij hebben wel behoefte aan zekerheid. Daarom is het belangrijk te investeren in scholing, beroepsvaardigheden en het voortdurend, een beroepsleven lang, vergaren van nieuwe kwaliteiten. Dat vergroot hun kansen en hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het meer dan ooit van belang zowel fiscale maatregelen, sociale zekerheidsregels, als regels voor de arbeidsmarkt mede ten dienste te stellen van bevordering van de werkgelegenheid. Zo kunnen ontslaggelden mede ingezet worden om te kwalificeren voor een nieuwe baan; WW-rechten kunnen gepaard gaan met opleidingsrechten. In een goede mix tussen werkzekerheid en baanzekerheid. Tegelijk is een goed sociaal en financieel vangnet nodig. Een tweedeling tussen degenen die wel mee kunnen doen en degenen die dat om uiteenlopende redenen niet kunnen, kan niet aan de orde zijn. De ChristenUnie wil dat mensen zich in kunnen zetten voor de samenleving. En kijken naar wat mensen (nog) wél kunnen in plaats van wat ze níet kunnen. We willen een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor ouderen en een redelijke mate van zekerheid voor jongeren. Daarbij streven we naar balans in de belasting van werknemers gedurende hun levensloop, mede met het oog op een goed evenwicht tussen werk en zorg. Bij dit alles moet gezinnen de ruimte geboden worden om eigen keuzes te maken in de combinatie van arbeid en zorg. Deze uitdagingen gaan we op de volgende manier aan. Werken aan werk Samen kom je verder. We zoeken de samenwerking met de sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) om samen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid wegen te zoeken uit de crisis. Werken wordt sneller lonend. Dat doen we door lasten op arbeid te verlagen. Voor wat hoort wat. Als je een uitkering krijgt, verwachten we als je daartoe in staat bent - ook een tegenprestatie voor de samenleving. Solidariteit komt van twee kanten. Wie misbruik maakt van voorzieningen, wie fraudeert of niet wil werken als dat wel kan, mag worden uitgesloten van uitkeringsrechten. We zijn langer gezond, dus werken we langer. Daartoe gaat de pensioengerechtigde leeftijd in stappen omhoog naar - uiteindelijk - 67 jaar in Vanaf dat moment is de levensverwachting het ijkpunt. 8

9 Loonmatiging leidt tot meer werk. Daarom is het beter een tijdje pas op de plaats te maken. Van een herstellende economie kunnen we vervolgens allemaal profiteren. Meer werken loont. Als je dit doet door langer te werken, verbetert dit ook de arbeidsproductiviteit. Als iedereen enkele vrije dagen inlevert, neemt die al met 1 procent toe. Van baanzekerheid naar werkzekerheid. Daarom brengen we de verantwoordelijkheid van de werkgever om te investeren in scholing en vaardigheden en de verantwoordelijkheid van de werknemer om te blijven leren met elkaar in verband. Daartoe wordt ook geïnvesteerd in een leeftijdsbewust personeelsbeleid, wat bijdraagt aan fitte mensen ook op latere leeftijd. Werknemers krijgen een talentenbudget, dat zij ook bij een nieuwe baan kunnen meenemen. Van baan naar baan. Overeenkomstig het Maasland Model zijn werkgever en werknemer bij boventalligheid in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan. Dit zorgt dat een werknemer niet in de WW komt en dit zorgt er ook voor dat een werkgever zich verantwoordelijk blijft voelen voor de werknemer die hij ontslaat. De werkgever houdt deze verantwoordelijkheid maximaal een jaar. Werken aan evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid Met meer werken inkomen sparen voor als er minder werk is. Daarom komt er een flexibele werktijdenrekening om, zoals in Duitsland, in economisch goede tijden voor een bedrijf extra uren te werken. Het aldus apart gezette spaartegoed kan in tijden van laagconjunctuur of werkloosheid gebruikt worden om korter werken of inkomensverlies aan te vullen. Wordt de werknemer toch ontslagen, dan blijft een eventueel positief saldo ter beschikking van de werknemer. Werk gaat voor inkomen. Daarom wordt het makkelijker om op bedrijfsniveau overeen te komen tijdelijk een deel van het loon in te leveren, al dan niet in combinatie met korter werken, zodat werk behouden blijft. We moeten af van zwart werk. De regeling persoonlijke dienstverlening wordt verder vrijgegeven (geen minimumloon; geen opgave voor belastingdienst). Ook werk in kleine baantjes moet veel gemakkelijker worden. Wie daarom als bijvoorbeeld huishoudster 8 uren of minder werkt, hoeft geen loon- en inkomstenbelasting te betalen en ook geen premies. Fraude wordt streng bestraft. Meer zekerheid voor flexwerkers. Daarom wordt het voor zzp ers mogelijk, als zij ten minste drie jaren hebben gewerkt en er vooruitzicht is op een volgend jaar werk, zich in te kopen in een arbeidspool die de komende vijf jaren werk garandeert. Inkoop in de pool geeft een minimum aan sociale zekerheidsrechten en de mogelijkheid van collectieve pensioenopbouw. De pool wordt uit de sociale premies gefinancierd. Werkgevers krijgen premiekortingen indien zij werknemers uit de pool in dienst nemen. Dit geeft kansen aan mensen die met de handen werken, maar ook aan academici die projectmatig onderzoekswerk doen. Kansen en zekerheid bieden aan jongeren Niet thuis zitten, maar werken. Met jongeren tot 25 jaar werkloos is het tijd voor een deltaplan jeugdwerkloosheid. Daarom neemt de ChristenUnie de volgende maatregelen: Jongeren krijgen kansen, ook op vaste contracten. Daarom zullen ook flexibele contracten op enig moment omgezet moeten worden in contracten met meer vastigheid. Dat gebeurt wat ons betreft door tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever in duur te laten oplopen. De tweede duurt ten minste een half jaar langer dan de eerste; de derde duurt ten minste een jaar langer dan de tweede. Goed onderwijs als lange termijn investering. Onderwijs is veel meer dan een voorbereiding op de arbeidsmarkt, maar goed onderwijs staat wel aan de basis van een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarom bezuinigen wij daarop niet. Leren van elkaar. Wij investeren in extra meester-gezel-plaatsen in de zorg, het onderwijs, ambachtelijke beroepen en de veiligheid. Hier combineren jongeren werk en opleiding. We investeren in de vakmensen voor de toekomst. Vakopleidingen worden verbeterd; in veel meer sectoren wordt het stelsel van de beroepsbegeleidende leerweg ingevoerd in combinatie met relevante MBO-opleidingen. 9

10 Goede vaklui zijn er nooit genoeg. Vakopleidingen met goede arbeidsmarktkansen worden goedkoper dan andere opleidingen. Begeleiding, ook als je geen uitkering hebt. Niet-uitkeringsgerechtigde jongeren tot 27 jaar willen we ook ondersteunen bij het vinden van werk. Kleine banen zonder regels. De regeling kleine banen wordt geherintroduceerd. De WW hervormen en toch de positie van oudere werknemers verbeteren Loonkosten oudere werknemers naar beneden brengen. Daarom worden de werkgeverslasten voor 55-plussers substantieel verlaagd. In aanvulling daarop komt er voor werkgevers een no risk-polis oudere werknemers. Dit vermindert de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte. Hogere ontslagvergoedingen; uitbetaling in termijnen. Mede in samenhang met het Maasland Model willen wij hogere maximale vergoedingen mogelijk maken dan de halfjaars loonsom die in het Lenteakkoord is voorzien. Een hogere vergoeding is mogelijk wanneer die in termijnen wordt uitbetaald. Als binnen de termijnperiode een baan wordt gevonden, wordt het restant als premie verdeeld over werkgever en werknemer. Zo hebben zij er beiden voordeel bij als die nieuwe baan snel gevonden wordt. Opbouw van WW-rechten iets verlengen. De opbouw van WW-rechten wordt bepaald op driekwart maand per gewerkt jaar. Daar staat tegenover dat wanneer een WW-gerechtigde tijdens de uitkeringsperiode start met een andere, kleinere baan, de verrekening met de WW-uitkering plaatsvindt op basis van het daadwerkelijk verdiende loon in plaats van de gewerkte uren. Zo gaat ook in dat geval werken lonen. Bij het aanvaarden van minder betaald werk blijven oude WWrechten van kracht tot het einde van de duur van de oorspronkelijke uitkering. Werken na je pensioen? Natuurlijk! Belemmeringen die verhinderen dat mensen die dat graag willen, kunnen doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd worden weggenomen. Dat kan ook in deeltijd. Of vooral om vaardigheden door te geven aan jongeren. Niet zomaar kiezen voor buitenlandse werkzoekenden omdat dat goedkoper is. We willen primair kansen geven aan Nederlandse werkzoekenden van oudere leeftijd om aan het werk te blijven. Als ze toch ontslagen worden bieden we kansen om weer werk te vinden. Soms is het beter met minder genoegen te nemen. Het wordt daarom mogelijk met wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer bij verminderde productiviteit van de werknemer de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Een betere positie voor mensen met arbeidsbeperkingen Wie kan werken, krijgt kansen. Ook als je arbeidsbeperkingen hebt. Ook in gewone banen. De Wet werken naar vermogen kan helpen, maar niet als het aantal beschermde plaatsen te veel wordt beperkt en te weinig geld, onder ander voor begeleiding, beschikbaar is. We vragen bedrijven mee te werken om mensen kansen te geven. Maar we zadelen werkgevers niet op met (administratieve) rompslomp. Zij moeten er daarom altijd voor kunnen kiezen mensen met arbeidsbeperkingen in detachering aan te nemen. Bedrijven die daar geen kans toe zien, betalen meer premies om daarmee werkaanpassingen en meerkosten van werkgevers die mensen met een beperking in dienst nemen te vergoeden. Werkgevers krijgen een duurzaamheidsbonus, als de mensen die een arbeidsplek hebben gekregen na vijf jaren nog steeds in dienst zijn. Sociaal verantwoord ondernemen mag lonen. Er komt daarom een aparte (fiscale) status voor ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling die voor 80 procent gericht is op het tewerkstellen van mensen met een beperking. Startende sociale ondernemers kunnen gebruikmaken van een laagdrempelige Borgstelling MKB. Werk mag lonen. Als je regulier werk verricht, maar gelet op je arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebt, krijg je een loonkostensubsidie tot minimaal het wettelijk minimumloon (WML). Dit maakt het mogelijk om ook, al is het beperkt, te werken aan pensioenopbouw. De overheid geeft het goede voorbeeld. Bij de aanbesteding van overheidsopdrachten worden in contracten afspraken gemaakt over de inzet van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return prestatieladder). 10

11 Soms is hulp en begeleiding meer dan welkom. Baanbegeleiders (jobcoaches, buddy s) kunnen de positie van jongeren met een arbeidsbeperking in het onderwijs en op de werkvloer verbeteren. Zij kunnen ook helpen bij het starten van een eigen bedrijf. Als baanbegeleiders kunnen ervaren werknemers met kwaliteiten om mensen te begeleiden functioneren, maar ook bijvoorbeeld ouders die zelf de jobcoaching voor hun kind gaan doen. Onderwijs en beperkingen gaan goed samen. Met wat aanpassingen en soms wat meer tijd. Dat moet kunnen. Studerende jongeren met arbeidsbeperkingen kunnen daarom rekenen op een maatwerkaanpak voor de studiefinanciering en kansen op promotie en aanstellingen tot Assistent in Opleiding (AIO) in deeltijd. (p. 49) Zzp ers Zelfstandigen zonder personeel hebben een belangrijk aandeel in de Nederlandse economie. Zzp ers zijn professioneel, flexibel en innovatief en verwerven met deze competenties hun plek op de markt. Toch wordt in het beleid nog niet specifiek rekening gehouden met deze groep. Er moet door de overheid oog en aandacht zijn voor de zzp ers. Pensioenopbouw, het afsluiten van collectieve verzekeringen en scholing door zzp ers worden beter gefaciliteerd. 11

12 D66 Op weg naar een welvarende toekomst, p en Concept (definitieve versie wordt 25 augustus vastgesteld) Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie. In de politiek wordt vaak gesproken over uitgaven en weinig over inkomsten. En als al gepraat wordt over inkomsten dan zijn vooral belastingen een populair onderwerp. Bijna nooit gaat het over het vergroten van inkomsten door te groeien. Terwijl groei van onze economie de beste manier is om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei is om veel meer redenen cruciaal. Groei zorgt voor dynamiek en vernieuwing. Groei maakt het mogelijk dat dubbeltjes kwartjes worden. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei is de zuurstof van onze samenleving. Duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. De overheid past enige bescheidenheid. Zij laat immers de economie niet groeien. Dat doen mensen zelf. Maar de overheid kan wel helpen. Dat doet ze natuurlijk niet door minder te bezuinigen. Bij politici die dat beweren is groei vooral een rookgordijn om de angst voor moeilijke maatregelen te verhullen. Allereerst moet de overheid haar financiën op orde brengen, maar tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren. D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland, aan verduurzaming van onze economie, aan een eerlijke en open arbeidsmarkt, aan een dienstbare financiële sector. Aan een land dat onderneemt en bloeit. Een land dat na jaren van stilstand weer vooruit gaat. Nieuwe groei Nederlanders ondernemen, innoveren en handelen. Zij trekken met vertrouwen de wereld in. Ondernemende Nederlanders staan te trappelen. Hun kansen liggen voor het grijpen: in handel met opkomende economieën, in schoner en slimmer produceren, in dienstverlening, in gezondheidszorg en in innovatie. Nederland is een klein land. Toekomstig succes zullen wij niet bereiken door de grootste en sterkste te zijn. Maar we kunnen wel van onze wendbaarheid onze kracht maken. Wie zich snel weet aan te passen in een steeds veranderende wereld, blijft voorop lopen. Dat vereist een toename in flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De voorsprong die Nederland heeft op terreinen als de kwaliteit van het arbeidsaanbod, onze politieke en economische stabiliteit en in de rechtszekerheid die we bieden aan ondernemers, wordt door andere landen in de wereld ingelopen. In de strijd om groei gaat het meer en meer om flexibel en hoogwaardig talent, ondernemerschap, duurzaamheid en economische flexibiliteit. Deze pijlers vormen de kern van de welvaart van morgen. D66 heeft een groeiagenda om Nederland deze kansen te laten pakken: Ruim baan voor toptalent Toptalent vormt de kern van nieuw ondernemerschap. D66 wil dat Nederland voorop loopt in het ontplooien van het eigen talent en het aantrekken van talent van buiten. Daarom stimuleren wij kennismigratie zonder inburgering en andere barrières. D66 wil dat we uitmunten in wetenschap en het beroepsonderwijs, met meer aandacht voor toptalent in het onderwijs. D66 investeert in Nederland als vestigingsplaats voor talent, door te zorgen voor een bruisende leefomgeving, bloeiende cultuur, recreatie en natuur. Meer ondernemerschap Wij moedigen ondernemen aan, onder andere door het stimuleren van ondernemerschap vanuit universiteit, HBO en MBO. Nederland moet in de wereldwijde top 5 voor het eenvoudig starten van een bedrijf. En een faillissement moet niet, zoals nu te vaak, het eind van een ondernemerscarrière zijn. In mkb eenvoudiger personeel aannemen Kleine en startende bedrijven durven te vaak geen vast personeel aan te nemen. D66 wil de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij met een lichter regime of mogelijkheden voor risicodeling sneller en vaker mensen aan zullen nemen. Uiteraard zonder nieuwe barrières op te werpen voor doorgroei van bedrijven. Ook voor werknemers bieden deze maatregelen, gericht op meer banen binnen het mkb, voordelen. De maatregelen dragen bij aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt. Niet iedereen zoekt een baan voor het leven. Werken bij een klein startend bedrijf of een flexibele loopban kan een avontuur zijn. Meer innovatie Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. De trend van achteruitgang moet gekeerd. D66 pleit voor een goede mix van brede belastingstimulansen en gerichte subsidies om innovatie te stimuleren. Bij het stimuleren van publiek-private of privaat- 12

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Standpunten politieke partijen over de arbeidsmarkt

Standpunten politieke partijen over de arbeidsmarkt Standpunten politieke partijen over de arbeidsmarkt AOW-leeftijd VVD - AOW-leeftijd moet versneld worden verhoogd naar 67 jaar in 2018. - AOW-leeftijd na 2018 gekoppeld aan de levensverwachting. - Harmoniseren

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Inhoudsopgave 1. Het financieel-economisch beleid...2 2. Het sociaal-economisch beleid... 10 3. Onderwijs en kennis... 10 4. Veiligheid en justitiële keten...24

Nadere informatie

Toegerust op de arbeidsmarkt

Toegerust op de arbeidsmarkt WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA Toegerust op de arbeidsmarkt Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Concept verkiezingsprogramma 2012-2017. Iedereen

Concept verkiezingsprogramma 2012-2017. Iedereen Concept verkiezingsprogramma 2012-2017 Iedereen Woord vooraf Het komt erop aan. Op 12 september gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Voor u ligt het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door Concept FNV arbeidsvoorwaardennota 2012 Voor koopkracht en kwaliteit Speerpunten 2012 Het zijn turbulente tijden. In de wereld om ons heen: de financiële markten zijn onrustig, de euro crisis is verre

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012

Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Analyse van Concept Verkiezingsprogramma s Federatie Opvang, 5 juli 2012 Partij Maatschappelijke Opvang/dak- en thuisloosheid Vrouwenopvang/ Aanpak huiselijk geweld Jongeren en gezinnen Zorgstelsel Decentralisaties/

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 18 september 2007 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland

Nederland kán winnen. 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011. VNO-NCW en MKB-Nederland 93 adviezen van ondernemend Nederland voor 2007-2011 VNO-NCW en MKB-Nederland Op 22 november 2006 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Daarna volgt de kabinetsformatie, doorgaans hét moment voor fundamentele

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE KANSEN PAKKEN P. 3 1. GrOEN werkt P. 4 2. KANSEN EErlIjK DElEN P. 7 3. OPEN SAmENlEVING P. 10 PrOGrAmmAPUNtEN P. 13 COlOfON P.

INHOUDSOPGAVE KANSEN PAKKEN P. 3 1. GrOEN werkt P. 4 2. KANSEN EErlIjK DElEN P. 7 3. OPEN SAmENlEVING P. 10 PrOGrAmmAPUNtEN P. 13 COlOfON P. ROENE KANSEN VOOR INHOUDSOPGAVE Kansen PAKKEN P. 3 1. Groen werkt P. 4 2. Kansen eerlijk delen P. 7 3. Open samenleving P. 10 ProgrammapuntEN P. 13 ColofON P. 36 Kansen pakken Het is tijd om aan de slag

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

Heel Nederland Heel NL

Heel Nederland Heel NL Heel Nederland Heel NL Verkiezingsprogramma 2010 tijd voor vertrouwen! Inhoudsopgave 1.0 Eensgezind op weg naar een mooie toekomst 4 1.1 Heel Nederland wil dat 5 1.2 Samen leven is samen verder 5 2.0 Onze

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie