In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding"

Transcriptie

1 Aanpak flex Erkend dat flex is doorgeschoten Erken dat flex is doorgeschoten Belangrijk uitgangspunt Tijdelijke contracten per 2015 Maximaal 1 tijdelijk contract in 1 jaar, Niets Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar. met onbeperkte afwijkingsmogelijkheid Afwijking van deze bepaling in de cao tot maximaal zes contracten in vier jaar. in de cao en draaideurconstructies bemoeilijken. Volgt er een tijdelijk contract binnen zes maanden na het aflopen van het vorige contract dan gaat de telling door. Aanzegtermijn van een maand moet bij einde contract als dat contract langer duurt dan zes maanden. Zeer goed. Het aantal (payroll) cao s dat afgesloten werd door andere bonden met bijvoorbeeld zeven jaar tijdelijke contracten groeide hard. Vanaf 2015 kan dat niet meer. Aanzegtermijn belangrijk voor ons. Uitzendcontracten Maximaal 6 maanden uitzendbeding. Bij cao kan hier tot maximaal 1,5 jaar van afgeweken worden. In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding Niets Zeer goed. Hiermee kan in de NBBU cao niet langer gebruik gemaakt worden van de bepaling met twee jaar uitzendbeding. Payrollen De aparte ontslagregels voor payrollen worden afgeschaft. Payrollen komt terug in de StAr met als uitgangspunt dat oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan. Er komt een verplichting tot een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor payrollers zodat duidelijk is wie de werkgever is. Proeftijd Bij tijdelijke contracten van zes maanden of minder kan geen proeftijd meer aangeboden worden. Concurrentiebeding In tijdelijke contracten kan geen concurrentiebeding worden opgenomen, met uitzondering van hele bijzondere situaties 0-urencontracten Geen nul urencontracten in de zorg. Alleen nul urencontracten in andere sectoren gedurende maximaal 6 maanden als dit overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst. Bij cao kan hiervan, mits gemotiveerd, afgeweken worden. Payrollen is één van de driehoeksrelaties die we willen aanpakken. Er wordt nu veelvuldig misbruik van gemaakt (zie brandbrief). Niets Geen proeftijd in tijdelijke contracten Goed. Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten Geen versnippering contracten maar volwaardige arbeidsovereenkomsten. Niets Van belang dat payrollen in de Stichting komt en dat we de legitimiteit er van kunnen bestrijden. Het verplichten van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is een goede stap, net als het afschaffen van de speciale ontslagregels. Er moet hier meer gebeuren om de problemen op te lossen. Zeer goed. Goed. Het vergt wel coördinatie om te zorgen dat er geen afwijkingen in de cao s worden afgesproken. Maar dat gaat lukken.

2 Zieke flexwerkers De arbeidsverledeneis bij ziekte van een flexkracht gaat van tafel. Hierdoor behouden ook flexkrachten recht op doorbetaling van 70% van hun laatste loon gedurende twee jaren ziekte. Gebruik driehoeksrelaties Vakbonden, werkgevers en kabinet gaan onderzoeken hoe het oneigenlijk gebruik van driehoeksrelaties zoals bij uitzendarbeid, payrolling en contracting moet worden tegengegaan. Voorkomen moet worden dat deze constructies vooral worden benut voor ontduiking of ontwijking van cao en andere arbeidsvoorwaarden. Meer flexibiliteit voor jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar, met baantjes tot 12 uur kan er wel meer flexibiliteit geboden worden in tijdelijke contracten, oproepcontracten etc. Scholing: Flexibele werknemers moeten vaker opgeleid worden om startkwalificaties te halen; Er moet gelijke toegang tot scholing(bedrijfsscholing/sectorfondsen) komen voor flexkrachten. (Schijn)constructies en ontduiking cao s We voeren hier al lang actie voor en lobbyen in de politiek. Aanpakken van driehoeksrelaties, zeker waar die gebruikt worden om cao enz. te ontduiken. Per 1 januari 2014 zou de ziektewetuitkering van een flexkracht afhankelijk zijn van het arbeidsverleden. Hierdoor zou de uitkering van een zieke flexkracht al binnen drie maanden naar bijstandsniveau kunnen zakken. Zeer goed. Redelijk. Payrolling en contracting worden ingeperkt maar niet verboden. Dit vergt nog veel werk om dit probleem op te lossen. Goede cao coördinatie op deze punten wordt belangrijk de komende jaren. Geen inzet Als je 18 wordt vlieg je er dus uit als je een baantje bij een supermarkt hebt. In veel andere sectoren past dit wel in het idee over vakantiewerk. Gelijke rechten voor flexkrachten. Een mooie basis.

3 Aanpak schijnconstructies Het kabinet heeft een Plan van Aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer gestuurd. Verdere uitwerking vindt plaats met sociale partners. De aanpak van schijnconstructies bestaat uit het bestrijden van: schijnzelfstandigheid ontduiking minimumloon (maar ook voorkomen oneigenlijk opvoeren van onkostenvergoedingen als onderdeel van het loon) misbruik premieafdrachten (inclusief sociale zekerheidsafdrachten in andere EU landen) ontduiking van cao s (onder meer bij grensoverschrijdende arbeid) gefingeerde dienstverbanden (georganiseerde misdaad) migratieconstructies Het misbruiken van bestaande legale constructies en van flexibele arbeidsrelaties (werken met schijn-zzp-ers) en internationale (belasting)constructies (bijv. Cyprusroute en Polenconstructie) moet met kracht worden tegengegaan. In de brandbrief aan Minister Asscher staan de volgende punten: Stevige aanpak van schijnzelfstandigheid aan de poort (voorkom registratie van werknemers als zelfstandige i.p.v. arbeidsintensieve controles naderhand). Zorg dat alleen echte zzp-ers een VAR en handelsregistratie kunnen verkrijgen. Bemiddeling van zzp-ers door uitzendbureaus moet worden tegengegaan. Ook het UWV moet werklozen niet pushen naar het zzp-schap. Voorkom misbruik via EU landen met een lage premie/belasting druk. Data van controlerende en uitvoerende instanties aan elkaar koppelen, zodanig dat malafide en frauduleuze constructies (maar ook de personen die erachter zitten) makkelijker zijn te achterhalen en aan te pakken. Effectiever bestrijden van fiscale fraude. Verder is er in het regeerakkoord geen aandacht voor sociaal beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Zeer goed, de problemen van de doorgeschoten en onfatsoenlijke flex en het gebruik van (schijn)constructies staat nu echt op de kaart. Er is erkenning voor het ontwrichtende effect op de arbeidsmarkt en de oneerlijke concurrentie die het te weeg brengt. Een totaalaanpak moet leiden tot effectieve bestrijding van schijnconstructies. Oplossingsrichtingen zijn in lijn met ons beleid en we worden bij de uitwerking betrokken.

4 Aanbesteding Uitbreiding ketenaansprakelijkheid naar (cao-)loon. Verantwoordelijkheden en regelgeving bij aanbesteding dienen beter geregeld te worden: zowel opdrachtgever als inlener zijn aansprakelijk en verantwoordelijk! Bij aanbesteding, uitbesteding of (schijn)faillissement moeten de werknemers, die het betreffende werk doen, het werk met behoud van arbeidsvoorwaarden kunnen volgen. Bij publieke aanbesteding arbeidsvoorwaardenniveau van cao s respecteren (ILO verdrag 94). Bij aanbesteding mogen slechts in uitzonderlijke situaties 0- urencontracten worden afgesloten. Cao naleving Intensiveren handhavingsinspanningen, onder meer door tijdelijk 35 extra inspecteurs aan te stellen bij de Inspectie SZW cao team (voorheen Arbeidsinspectie). De pakkans moet hiermee worden vergroot. Verstevigen samenwerking Inspectie SZW en cao partijen. Wettelijke bevoegdheden voor vakbonden in het kader van cao naleving en ter voorkoming van illegale arbeid versterken. ZZP Zzp-ers zouden toegang moeten krijgen tot O&O-fondsen en toekomstige transitiefondsen. Door eveneens gebruik te kunnen maken van scholing en loopbaanoriëntatie krijgen zij een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Uiteraard staan hier premieverplichtingen tegenover. Voorkomen oneerlijke concurrentie door aanpak schijnzelfstandigheid (zie onder Aanpak schijnconstructies). Regel ketenaansprakelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid. Leg vast aan welke arbeidsvoorwaarden aanbestedingsovereenkomsten moeten voldoen. Zorg voor betere implementatie van ILO verdrag 94, dat eist dat in de sector gebruikelijke cao moet worden toegepast op de betrokken werknemers. Voorkom dat doorstart na faillissement kan met flexwerkers/zzp-ers. Uitgangspunt moet zijn: mens volgt werk. De pakkans bij overtreding wettelijke regels en cao moet worden vergroot. Inspectie SZW moet ook controleren op naleving cao. Regel ketenaansprakelijkheid, dus ook voor cao loon. Controle op naleving cao s voor sociale partners vereenvoudigen door hen vergaande controlebevoegdheden toe te kennen. Zorg dat flexwerkers en zzp-ers toegang krijgen tot collectieve voorzieningen. Dit vergroot het draagvlak onder dergelijke afspraken. Een premieverplichting moet voor allen gelden en niet op vrijwillige basis (zo wordt oneerlijke concurrentie voorkomen). n.v.t. Bezuinigingen: 20% van de formatie inleveren (voorzitter OR van de Arbeidsinspectie zoekt media op om aan te geven dat gegeven de onderbezetting de dienst niet aan haar wettelijke taken kan voldoen ). n.v.t. Zeer goed, ketenaansprakelijkheid krijgt eindelijk uitbreiding naar (cao)loon. Zeer goed, komt overeen met onze inzet. Goed, komt overeen met de inzet.

5 Werken met een beperking Beloningsregime: loonkostensubsidie en aansluiten bij CAO werkgever (regulier of gemeente). Verschil tussen 100% WML en loonwaarde is rekening overheid (loonkostensubsidie; maximaal 70% WML). Verschil tussen CAO-loon en 100% WML is rekening werkgever (regulier of werkbedrijf).mogelijkheid tot doorgroei naar 120%WML. Per is er geen nieuwe instroom in de WSW meer. Mensen die niet meer in de WSW kunnen instromen kunnen beroep doen op het werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Het zittende bestand WSW blijft onder huidig wettelijk WSW-regime. Inzet op zoveel mogelijk plaatsen van WSW-ers bij reguliere werkgevers. Efficiencykorting WSW verspreid over zes jaar oplopend tot 290 miljoen euro. Perspectief is gericht op vorming 35 regionale werkbedrijven, die zorg dragen voor plaatsing van mensen bij werkgevers. Gemeenten hebben de lead bij de werkbedrijven, die met een commerciële inslag worden geleid. Werkgevers, werknemers en UWV doen mee in de leiding van het Werkbedrijf. Werkgevers kunnen bovendien meedoen in de financiering. Geen afspraken over Bijstand, wel geïndividualiseerde Wajong op min 75% WML Geen loondispensatie. Gelijk werk, gelijk loon. De FNV is voorstander van een loonkostensubsidie of loonsuppletie om werkgevers te compenseren voor een productieverlies. De FNV vindt het onacceptabel om de werkgelegenheid in de sociale werkvoorziening af te breken voordat het aan werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking in reguliere bedrijven en instellingen is gerealiseerd FNV wil dat de expertise van het UWV behouden blijft voor de re-integratie van jongeren met een arbeidshandicap, bijvoorbeeld op het niveau van de werkpleinen. Werkgevers, werknemers en UWV doen mee in de leiding van het Werkbedrijf. Afschaffen huishouduitkeringstoets. Bijstandsgerechtigden niet langer dan 3 maanden werken met behoud van uitkering. Veel ruimte loondispensatie Praktisch opheffen WSW Gemeentes beschut werk laten aanbieden Invoeren huishouduitkeringstoets. Gemeentes hebben de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden langdurig met behoud van uitkering of onder minimum loon te laten werken. Zeer goed, misschien nog wel beter dan we hoopten. Goed, een basisvoorziening blijft overeind. Prima, dit is zoals we het voor ogen hadden De Wajong blijft bestaan, verder is er niets geregeld, sowieso niks voor bijstandsgerechtigden geregeld.

6 De Wajong is per alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, iedere 5 jaar herkeuring. De huidige Wajongers worden ook allemaal herkeurd. Mensen die niet voor de Wajong in aanmerking komen kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Deze mensen komen formeel in dienst bij de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering (bijstandsregime). Naast allerlei min of meer vrijblijvende instroom afspraken ook een in de wet vastgelegd quotum met de genoemde jaarlijkse aantallen, waarbij een structurele situatie bereikt wordt in Het quotum wordt geactiveerd op het moment dat het aantal afgesproken banen niet tot stand komt. Dit wordt voor het eerst eind 2016 gemeten, dan zouden er minimaal extra banen voor mensen met een beperking moeten zijn gerealiseerd in de marktsector. De activering van het quotum start na overleg met de sociale partners en gemeenten. Het Werkbedrijf bepaalt de loonwaarde op de werkplek in samenspraak met de werkgever. Het Werkbedrijf draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding op de werkplek. Verkend zal worden of de keuring van werknemers door één organisatie kan plaatsvinden; dit zou een samenvoeging van UWV en CIZ betekenen. Ontslag Er blijft een specifieke regeling voor jonggehandicapten. Wajongers dienen zich voldoende in te spannen om in aanmerking te blijven komen voor een uitkering. De instroom in de Wajong wordt beperkt doordat er afdwingbare kwantitatieve afspraken komen over arbeidsplaatsen voor jongeren met een arbeidshandicap. Een onafhankelijke indicatiestelling: De FNV is van mening dat dergelijke verstrekkende indicaties onafhankelijk dienen te geschieden. Uitkleding Wajong, met name voor niet volledige arbeidsongeschikten Invoering van quotum van 5% arbeidsongeschikten In de contourennota wil het kabinet de indicatie voor bijv. beschut werk, de ondersteuning bij participatie, en misschien zelfs ook of men tot de doelgroep loondispensatie hoort, bij de gemeente beleggen. Prima, alles staat of valt bij of gemeentes samen met sociale partners er inslagen daadwerkelijk baanaanbod te genereren. Herkeuring van de bestaande groep is lastig te beoordelen, als het gaat om op weg helpen naar gewoon goed werk past het binnen onze uitgangspunten, maar dat werk moet er dan wel zijn. De nu gekozen regeling lijkt een adequate uitwerking van onze inzet. Lijkt prima, maar regering houdt nog slag om de arm: een verkening. In de gaten houden dus.

7 Een preventieve toets blijft behouden. Alleen met een positieve beslissing van het UWV (of toestemming van de kantonrechter), mag de werkgever ontslaan. Tot die beslissing blijft de werknemer in dienst. Hoger beroep wordt mogelijk. Er is niet expliciet aangegeven dat herstel dienstverband mogelijk is, de verwachting is van wel omdat anders hoger beroep zinloos is. Enkelvoudige route afhankelijk van de reden voor ontslag; werkgever kan niet meer kiezen. Bij ontslag om economische redenen moet de werkgever naar het UWV, bij ontslag om in de persoon gelegen redenen naar de kantonrechter. Vergoeding Toekenning van een vergoeding hangt niet meer af van de gekozen route en iedereen heeft recht op een vergoeding bij einde dienstverband, bij een dienstverband van 2 jaar of meer. De inspanningen van de werkgever voor employability en VWNW-trajecten kunnen in mindering worden gebracht. Hierover moeten afspraken worden gemaakt in de Stichting van de Arbeid en kunnen we dus nog invloed uitoefenen. Van belang is dat dan duidelijk afgesproken wordt wanneer dat kan, het gaat hier immers om een prikkel voor werkgevers om daadwerkelijk te investeren in employability van werkenden en in VWNW-trajecten. Een preventieve toets behouden Een rechterlijke toets moet mogelijk zijn. Herstel dienstverband moet mogelijk zijn Bij voorkeur enkelvoudig om shoppen van werkgevers te voorkomen Ontslagvergoeding voor iedereen, ook voor flexwerker. Ontslagtoets door advies. De werkgever mag ook met een negatief advies van het UWV ontslaan en de werknemer moet het initiatief nemen om het ontslag aan te vechten. Geen hoger beroep. Enkelvoudige route. Iedereen een vergoeding maar een lagere dan nu voorgesteld, nl. na 1 jaar recht op ¼ maandsalaris per dienstjaar. Positief. Deze toets geeft dezelfde mate van preventieve rechtsbescherming als de huidige preventieve toets. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Hoger beroep is namelijk nu niet mogelijk en leidt tot een zorgvuldiger beoordeling. Positief. De ongelijke behandeling van werknemers die samenhangt met de keuze van de ontslagroute (UWV of kantonrechter) wordt opgeheven. Iedereen krijgt een vergoeding dat is positief. Ook flexwerkers na twee jaar (ook verlengd, tijdelijk) dienstverband krijg je een vergoeding, dat verbetert de positie van flexwerkers. Het is jammer dat flexwerkers niet eerder recht op vergoeding krijgen. De uitwerking van investeringen van werkgever en consequenties daarvan zullen nog een flinke klus worden maar geven ons de ruimte om ons eigen VNWN-beleid verder vorm te geven. Wel goed dat iedereen nu een vergoeding krijgt en niet alleen degenen die via de kantonrechter ontslagen worden.

8 De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar en bij een dienstverband langer dan 10 jaar een half maandsalaris, met een maximum van euro. Geen norm opgenomen. Discussie over de hoogte ligt voor de hand. De nadruk moet meer liggen op garanties op nieuw werk dan op de hoogte van ontslagvergoeding Vergoeding is een kwart maandsalaris per dienstjaar met een max. van vier maandsalarissen. Verbetering is dat iedereen recht heeft op een vergoeding en dat deze niet afhankelijk is van de ontslagroute. De hoogte van de vergoeding is echt hoger dan wat in het regeerakkoord staat. Het is natuurlijk wel lager dan de huidige kantonrechtersformule, maar daarbij moet opgemerkt worden dat deze niet voor iedereen geldt en dat de kantonrechters hebben aangekondigd de kantonrechtersformule aangepast zou gaan worden (lees: verlaagd zal worden). Bij in de persoon gelegen redenen voor ontslag is afwijking van transitievergoeding mogelijk bij ernstige verwijtbaarheid bij werknemer of werkgever. Criteria van ernstige verwijtbaarheid moeten nog opgesteld worden Maximale vergoeding is hierbij niet van toepassing en rechter stelt afwijking vast. Schadevergoeding moet een afschrikwekkend effect hebben in geval van een aan de werkgever verwijtbaar ontslag. Maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van euro. Positief is in ieder geval dat er geen maximering is en dat de rechter ruimte blijft houden voor individuele gevallen om hogere ontslagvergoedingen op te leggen. Nu wordt de kantonrechtersformule als leidraad genomen, (waarvan positief en negatief kan worden afgeweken), maar dit is ook geen wettelijke regeling. Het is nog onduidelijk hoe dit in de praktijk zal uitwerken Alle regelingen over de vergoeding zijn van ¾ dwingend recht. Dat betekent dat in cao s en sociaal plannen hiervan afgeweken mag worden. Geen normvergoeding over opgenomen, maar het uitgangspunt van de ZIV-rapportage is dat ¾ dwingend recht (afwijking per cao) mogelijk moet zijn. Maximering tot euro. Het is dus mogelijk om afspraken te maken in Sociaal Plannen op het huidige niveau Dit betekent dat er vakbondswerk van gemaakt moet worden en dat het aantrekkelijk is om lid te worden van een vakbond.

9 De proceduretijd bij UWV of Kantonrechter mag worden afgetrokken van de opzegtermijn (de opzegtermijnen blijven hetzelfde). Net als nu moet altijd minimaal een maand opzegtermijn overblijven. Er wordt geen verkorting van de UWV procedure voorgesteld. Echter in overzicht van SZW staat wel dat procedure UWV vier weken gaat duren. Niet expliciet opgenomen. Bestaande wettelijke opzegtermijn, maar duur van de procedure bij UWV verkort naar 4 weken Dit is geen verslechtering ten opzichte huidige regelgeving. In het Sociaal Akkoord staat geen verkorting van de procedure, maar in het overzicht van SZW wel. Maand opzegtermijn blijft behouden. De Stichting van de Arbeid wijst op het belang van een zorgvuldige procedure bij het UWV.

10 Transitievergoeding overige afspraken: Overgangsregeling tot 1 jan 2020 voor werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn. Vergoeding van 1 maand per dienstjaar voor de jaren dat iemand ouder is dan 50 jaar op het moment van ontslag. MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers worden uitgezonderd, wordt nader uitgewerkt. Hardheidsclausule dat werkgever geen vergoeding hoeft te betalen als continuïteit van bedrijf in gevaar komt. Veel aandacht voor VWNW en middelen die hiervoor beschikbaar moeten worden gesteld door werkgever voor bijvoorbeeld sectoroverschrijdende transitiefondsen (dus met name collectief) Lage individuele transitievergoeding die geoormerkt is voor scholing De transitievergoeding is niet geoormerkt. Mooi is dat er voor oudere werknemers een overgangsregeling is waarbij de vergoeding hoger is. Collectief: hier ligt uitdaging om er vakbondswerk van te maken, namelijk het opzetten van goede transitiefondsen. Extra uitdaging is om dit vakbondswerk zichtbaar te maken. Dit vergt nog veel werk waar we vakbondswerk van kunnen maken. Overige maatregelen bij ontslag De wijzigingen van het ontslagrecht gaan in per 1 januari De veranderingen moeten op middellange termijn worden ingevoerd, centraal moet een duurzame arbeidsmarkt met gewoon goed werk staan. Waarschijnlijk 1 januari 2014 Het is ook belangrijk dat de wijzigingen niet per direct ingaan want er moet nog veel werk worden verricht door sociale partners om te komen tot een goede infrastructuur voor deze van-werk-naar-werk transities.

11 Ontslag via een commissie die bij cao wordt ingesteld wordt mogelijk (voorwaarden moeten nog nader worden bepaald). De wet moet mogelijkheid bieden om bij cao te ontslaan in een qua beschermingsniveau vergelijkbare procedure. Geen regeling Dit biedt weer kansen en risico s voor vakbondswerk. Door een cao-procedure kunnen er misschien betere VWNWafspraken worden gemaakt binnen de sector en binnen bedrijf kunnen misschien ook kansen op herplaatsing meer uitgenut worden. Risico is dat we ook als vakbond een zorgvuldige procedure moeten waarmaken. In de wet wordt verplichting opgenomen om te investeren in employability Vaststellingsovereenkomst blijft mogelijk met een bedenktijd van 2 weken Afwijking afspiegelingsbeginsel bij cao mogelijk. Goed werkgever moet in werknemer investeren, afspraken met name employability Vaststellingsovereenkomst herroepbaar binnen redelijke termijn Geen voorstel, dus ook geen wijziging voorgesteld Geen afspraken Geen afspraken Afwijking afspiegelingsbeginsel mogelijk bij cao. Er is in akkoord veel aandacht voor employability, waarop wij ook hebben ingezet Dit is verbetering ten opzicht van de huidige situatie Risico kan zijn dat werkgevers alleen ouderen willen ontslaan. Dit kan echter alleen bij cao, dus ook hier is van belang dat er in cao s geen slechte afspraken worden gemaakt. Werkloosheid

12 WW Tot 2016 zelfde hoogte en zelfde duur WW als nu. Vanaf 2016 komt er een ander financieringsmodel waarin overheid en sociale partners samen zorgen voor behoud van totale hoogte en duur van 38 maanden. De duur van de door de overheid gefinancierde WW wordt langzaam ingekort met 1 maand per kwartaal in januari 2016 t/m 2019 max 2 jaar. Sociale partners kunnen in de cao een aanvulling van de WWuitkering afspreken van zowel de opbouw als de duur (zodat in totaal een WW overblijft die hetzelfde is als nu qua opbouw, duur en hoogte). Wijziging opbouw wettelijke WW i.p.v. 1 maand per gewerkt jaar, naar: eerste 10 jaar werken 1 maand WW per jaar en na 10 jaar ½ maand per jaar tot max 24 maanden, met overgangsrecht. Na 2016 bouwen aan privatisering WW en regie bij sociale partners. Publiek gefinancierde deel WW wordt 50/50 betaald door werkgevers en werknemers. Invoering Hoogte en duur wordt niet aantast. Werknemers en werkgevers betalen voor WW premie. Duur WW beperken tot 2 jaar en opbouw veranderen. Eerste 10 jaar een maand per jaar en daarna ½ maand per jaar. Eerste jaar loongerelateerd, tweede jaar minimumniveau Overgangsrecht, opgebouwde jaren worden binnen het maximum gerespecteerd. Inzet gedeeltelijk bereikt: WW blijft hetzelfde; de wettelijke duur beperkt; materieel gelijk aan nu, mits geregeld in de cao. Ouderen worden wel ontzien Geeft mogelijkheid om ons op cao te profileren en is dus een opdracht aan ons. Van Werk naar Werk regeling 300mln euro beschikbaar voor werk naar werk afspraken en cofinanciering van sectorale plannen Ontschotten O&O fondsen Oprichten transitiefondsen (Inter)sectorale aanpak ontwikkelen voor transities van werk naar werk van overschot naar tekort sectoren ook beschikbaar voor voormalig werknemers die werkloos zijn geworden uit de sectoren. Ontschotten O&O fondsen en oprichten van collectieve transitiefondsen. Wordt verantwoordelijkheid van individu; krijgt transitiebudget voor scholing en financiering voor begeleiding en ondersteuning. Intersectorale aanpak is mogelijk maar de financiering moet ook uit andere bronnen komen. De structurele aanpak van VWNW komt nu in de sectoren op de agenda. Regie WW SER advies over de vormgeving van de sociale infrastructuur Gaat om instituties rondom duurzame inzetbaarheid, van werk- naarwerk- en re-integratie, inclusief een financiering die samen door sociale partners wordt opgebracht, en premiedifferentiatie Regie van de WW naar sociale partners, ruimte voor premiedifferentiatie en preventief beleid. Geen regie naar sociale partners, regie WW en uitvoering naar gemeenten. Op basis van goed werkgeverschap premie differentiëren. Procesafspraak op hoofdlijnen, geeft ruimte om onze wensen te realiseren en hangt af van de randvoorwaarden die in SER worden afgesproken. Kans om bij VWNW bond beter te profileren.

13 IOW IOW vanaf 60 blijft bestaan tot De IOW leeftijd wordt niet verlaagd naar 55 jaar. Op basis van een evaluatie wordt bezien of de IOW structureel wordt gemaakt. IOAW Wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar en ouder zijn op 1 januari 2015 (werknemers geboren vóór 1 januari 1965) op de eerste dag van hun werkloosheid kunnen nog gebruik maken van de IOAW na de WW-uitkering. Daarna niet meer. Geen specifieke inzet. Geen specifieke inzet. IOW na evaluatie, besluiten om wel niet af te schaffen. IOW leeftijd verlagen van 60 naar 55 jaar Komt te vervallen. In plaats hiervan zou voor 55 plus de IOW gelden. Is wat we wilden, blijft bestaan. Verdwijnt, maar er is ruim overgangsrecht Investeren in Werk Sectorale plannen worden in de loop van 2013 geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een Actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. En in een Werkkamer zullen sociale partners met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) binnen drie maanden het ontwerp ontwikkelen voor deze regionale arbeidsmarktinfrastructuur. De SER gaat adviseren over instituties t.a.v. WW-regie en VWNW-beleid. Sociale partners doen een versterkte inzet op cao-afspraken die de combinatie van arbeid en zorg ondersteunen. Er zijn veel goede voorbeelden van vaderverlof, zelfroosteren en flexibel werken. Het kabinet zal bezien of dit verdere ondersteuning behoeft via voorlichting en mogelijk wetgeving. In dat kader zal de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden dit najaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Kabinet en sociale partners blijven over dit onderwerp in gesprek.. Onder sector plannen: in specifieke omstandigheden en onder nader te bepalen voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om WW-middelen effectief te kunnen inzetten, gericht op het behoud van werkgelegenheid; Uitwerking van het Generatiepact Wij stellen voor om op landelijk niveau een taskforce in te stellen, waarin overheid, werkgevers en werknemers het Generatiepact verder vormgeven en uitwerken. De taskforce krijgt als taak om het afgesproken pakket maatregelen verder te concretiseren/uit te werken en om de uitvoering/uitwerking, Duobanen/combinatiebanen/mentorsch ap/koppelbanen/betere arrangementen voor een goede verdeling van werk. Door nú te kiezen voor arbeidsduurverkorting, is het realiseren van nieuwe instroom mogelijk. En dynamisch arbeidstijdenmanagement. Deeltijd-WW kan worden ingezet onder vergelijkbare voorwaarden als in 2008/2009, waaronder toetsing door de vakbeweging van een aanvraag voor deeltijd-ww. Er was nog niets geregeld, alleen de intentie dat sociale partners betrokken zouden worden NVT Geen deeltijd WW. Prima, conform onze inzet. Een niet zo concrete toezegging, maar onze vraag was ook niet echt concreet. Geen generieke regeling maar mogelijkheden binnen sectorplannen. Redelijk alternatief

14 Er wordt ook een WW-dagloongarantie afgegeven bij transities van werk naar werk waarbij beide banen op elkaar aansluiten, zodat de consequenties van werkaanvaarding tegen een lager loon niet volledig voor rekening komen van werknemers; in specifieke omstandigheden en onder nader te bepalen voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om WW-middelen effectief te kunnen inzetten, gericht op het behoud van werkgelegenheid; Nu is het zo dat alleen een dagloongarantie wordt afgegeven bij werk vanuit de WW. Dit moet ook gebeuren bij een transitie van-werknaar-werk waarbij beide banen op elkaar aansluiten. Zonder deze aanpassing van de regelgeving ondervinden van-werk-naarwerktrajecten een forse beperking van de mogelijkheden, doordat de consequenties van werkaanvaarding tegen lager loon juist in die (gewenste) situatie volledig voor rekening komen van de werknemer. In specifieke gevallen, waarbij kansen van met name oudere en zeer specifiek opgeleide werknemers op ander werk in de regio uiterst gering zijn, moeten er meer mogelijkheden komen om op creatieve wijze met een gezamenlijke inzet mensen aan het werk te houden in hun oude werk soms in een kortere werkweek en tot aan hun pensioen onder andere met behulp van WWmiddelen. Dit moet goed worden getoetst en kan alleen na overeenstemming tussen werkgevers en de vakorganisaties in een sector. Geen dagloon garantie Inzet WW voor preventie juist afgeschaft Voorstel in STARverklaring overgenomen onder sectorplannen. Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets geregeld. Is dus nog punt van aandacht. Net als dagloongarantie alleen een voorstel in STARverklaring overgenomen onder sectorplannen. Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets geregeld. Is dus nog punt van aandacht.

15 Een nieuwe structuur voor de (regionale) arbeidsmarkt en voor de sociale zekerheid Sociale partners gaan op korte termijn en in samenwerking met de andere betrokkenen een nieuwe, houdbare infrastructuur ontwikkelen voor de regionale arbeidsmarkt. Dit moet het mogelijk maken landelijke sectorale plannen op eenvoudige wijze te vertalen naar regionale en (inter)sectorale behoeften en mogelijkheden. Goede afstemming tussen vraag en aanbod in regio s en in sectoren is immers van wezenlijk belang voor het functioneren Circa 35 Werkpleinen waar regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van de betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand te brengen dat soelaas biedt voor een verknoping tussen landelijke sectorale afspraken en regionale uitvoering. In 2014 en 2015 stelt het kabinet 300 mln euro beschikbaar voor vanwerk-naar-werk en intersectorale scholing. Dit budget wordt onder begeleiding van het Actieteam (zie punt 1) gebruikt voor co-financiering van sectorale plannen. Met oproep STAR O&Ofonsen meer sector overstijgend te laten werken Arbeidsmarktinitiatieven in de regio versterken. Het is zeer wenselijk dat in de regio s in ons land, sociale partners en de overheden komen tot een echte kwaliteitsimpuls in het regionale arbeidsmarktbeleid. Zo is regionale differentiatie in het arbeidsmarktbeleid mogelijk op maat van regio s, zodat er zo goed en effectief mogelijk kan worden gewerkt aan meer werkgelegenheid. Het is wenselijk dat deze verder worden uitgebouwd en dat de overheid deze initiatieven faciliteert. Betere van-werk-naar-werktransities Nú gaat het om het op korte termijn bewegen van mensen van overschotnaar tekortsectoren of van overschotnaar tekortfuncties. Hier ligt een link met het Sectorplan Techniek. En een link met de 300 miljoen, die minister Asscher ter beschikking heeft gesteld om sectorale plannen te stimuleren. Op de langere termijn gaat het om de (verdere) ontwikkeling van goede vanwerk-naar-werktransities. Dat kan bijvoorbeeld door de oprichting van transitiefondsen. C3 in de grafimedia is een goed voorbeeld van wat er kan worden bereikt. In regeerakkoord en eerder al toezeggingen door regering gedaan Prima uitvoering van de plannen Prima uitwerking van de plannen.

16 Sectorale plannen worden in de loop van 2013 geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een Actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat binnen de kaders van een goed sectorplan voor een individuele sector tijdelijk gedeeltelijk ontheffing wordt verleend van de RVU belasting van 52% op vervroegd uittreden (of door een maatregel waarmee materieel hetzelfde effect wordt bereikt). De Stichting heeft ook gevraagd om de sollicitatieplicht voor 60-plussers onder nog te bepalen voorwaarden tijdelijk buiten werking te stellen; Transities van school naar werk bevorderen door in aansluiting op eerdere afspraken Youth Guarantee in te voeren in combinatie met een aanpak van de nietmelders-problematiek, zodat alle jongeren voor wie de Youth Guarantee geldt, bereikt worden. Hiermee wordt voorkomen dat jonge werkzoekenden te lang buiten de arbeidsmarkt blijven door hen binnen drie maanden na intrede van werkloosheid of afronding van formele scholing een werkaanbod te doen, een voortgezette opleiding, een training of een stage. Betere voorlichting organiseren bij studiekeuze en bij omschakeltrajecten voor schoolverlaters zonder perspectief. Voorstellen voor ouderen De FNV vindt dat, als tijdelijke crisismaatregel, ouderen van 60 jaar en ouder in sommige sectoren eerder moeten kunnen uittreden om instroom van jongere generaties mogelijk te maken. Ouderen moeten op sommige plekken korter kunnen werken, met deeltijdpensioen kunnen gaan, ruimte kunnen maken voor jongeren en deze jongeren kunnen begeleiden/scholen. Hierbij moet voorop staan dat er een controleerbare 1 op 1 regeling komt: voor elke oudere die er (gedeeltelijk) uit gaat komt 1 jongere of werkzoekende in dienst. Hierbij moeten de bonden een grote rol spelen. Om dit fiscaal mogelijk te maken is het nodig dat de per 1 januari 2011 ingevoerde fiscalestrafheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (tijdelijk en wellicht alleen in specifiek te benoemen sectoren) komt te vervallen in combinatie met een opschorting van het afspiegelingsbeginsel en de sollicitatieplicht voor werkloze ouderen. Youth Guarantee en Startersbeurs De FNV vraagt van het kabinet de Youth Guarantee zo snel mogelijk in Nederland in te voeren. Opleiding laten aansluiten op arbeidsmarkt: Betere voorlichting en omschakeltrajecten voor schoolverlaters zonder perspectief Geen maatregelen Geen specifiek beleid in regeerakkoord, wel daarna gekomen. Geen specifiek beleid. Eigenlijk vergelijkbaar met Deeltijd WW en Dagloongarantie. STAr verklaring verwijst naar sectorplannen. Alleen noemt de regering de mogelijkheid om onder voorwaarden de RVU belasting buiten werking te stellen expliciet. Positief dus maar wel kijken hoe dit gaat uitpakken. In de STAR verklaring gedegen verwijzing naar Youth Guarantee en startersbeurs maar in regeringsbrief en maatregelen nog niets te vinden. Punt van aandacht derhalve. Prima, conform doelstelling, hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de omvang van de initiatieven.

17 Stimuleren dat aansluitend bij het SBB-stageoffensief, waaraan sociale partners hun volledige steun geven, er meer leerwerkbedrijven komen en dat erkende leerwerkbedrijven ook daadwerkelijk stage- en leerwerkplekken aanbieden; eventueel worden BBL trajecten omgezet in BOL trajecten. Bevorderen flexibele instroom in opleidingen. Meer opdrachten van de overheid waarbij de social return voor jongeren wordt gevraagd. Stageplekken en leerwerkbanen: SBB Stage-offensief, sectorale afspraken Aansluitend bij het SBB-stage offensief moeten er extra stage- en leerwerkplekken worden afgesproken. Aan het eind van het stage/traineecontract moet de stagiair/trainee worden ingehuurd op het liefst permanente basis. Er wordt fors geïnvesteerd in BBL trajecten, vooral dat ze in sectorplannen moeten worden opgenomen is prima. Één serieus negatief punt. FNV geen voorstellen van het omzetten van BBL trajecten in BOL trajecten. Daarmee wordt de kracht van BBL weggenomen. Zeer goed opletten hoe dit gaat uitpakken derhalve. Pensioen&AOW AOW Tijdelijke overbruggingsregeling i.v.m. verhoging AOW leeftijd wordt verruimd tot 300% WML voor samenwonenden en 200% WML voor alleenstaanden. De STAR pleit verder bij het kabinet voor: permanent maken van de voorschotregeling en zo gemakkelijker maken van een flexibele AOW; verruimen doorwerkbonus Een fatsoenlijke AOW overbruggingsregeling. Overbruggingsreg eling tot maximaal 150% met partner- en vermogenstoets. Voorschotregeling afgeschaft. Onderzoek naar flexibele AOW. Ruim voldoende. Veel betere overbruggingsregeling (tot resp ). Voor het merendeel van onze leden lijkt dat voldoende (partner-/vermogenstoets nog onduidelijk). In sociaal akkoord staat de introductie van flexibele AOW wat overeenkomst met onze inzet bij het pensioenakkoord en is goed voor mensen met zware beroepen, lange dienstverbanden. Eerder stoppen met werken blijft dan haalbaar. Dat wordt versterkt bij een bete (door)werkbonus. In kabinetsbrief wordt op deze beide onderwerpen niet ingegaan.

18 Witteveenkader Sociale partners krijgen de mogelijkheid om binnen zes weken een alternatief te ontwikkelen voor de voorstellen uit het Regeerakkoord. Eén van de mogelijke opties is het invoeren van een fiscale mogelijkheid voor netto-netto-sparen ter aanvulling van het opbouwpercentage. Het kabinet geeft een extra budgettaire ruimte van maximaal 250 miljoen voor deze oplossingen. Een volwaardige opbouw van pensioen voor jongeren; daarom is beperking van Witteveenkader onacceptabel. Fiscale maximering van het opbouw percentage tot 1,75%. Aftopping van pensioenopbouw voor lonen hoger dan euro. Een beperking van het Witteveenkader leidt tot minder pensioenopbouw. Dit is vooral voor jongeren een probleem. Dat er nu naar alternatieven gezocht mag worden is een eerste stap maar het is de vraag of deze alternatieven de volledige ingeboekte besparingen kunnen opleveren. In ieder geval is wel positief dat ook werkgevers geen aantasting van het Witteveenkader willen, en zich met ons samen sterk willen maken voor betere alternatieven. FTK STAR pleit voor: Facilitering door kabinet van wettelijke verplichting tot invaren van bestaande pensioenrechten; Invoeren van een macrostabiele discontovoet ; Invoering van integraal FTK, waarbij de rigide scheiding tussen een nominaal en een reëel contract kan worden voorkomen als overgangsjaar. Kabinet wil hierover met de STAR in gesprek bij uitwerking wetsvoorstel FTK (in het komende halfjaar). Op zo kort mogelijke termijn een beter toetsingskader voor pensioenfondsen dat niet zo gemakkelijk door marktontwikkelingen kan worden verstoord, en in afwachting daarvan een aanvullende correctie op de rekenrente zoals die nu geldt. Niets te vinden. Matig: Invaren van bestaande pensioenrechten willen vakbonden en werkgevers zo oplossen, dat is voldoende, daar is wel medewerking van de overheid voor nodig. De discontovoet: van belang is wie die vaststelt. Er moeten objectieve maatstaven aan ten grondslag liggen. Integraal FTK is goed plan, maar moet nog wel worden uitgewerkt, In de komende periode moet binnen de FNV verder worden gesproken hoe we samen met werkgevers, de pensioenfederatie en anderen de kabinetsplannen maximaal kunnen beïnvloeden.

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg KIJK EN VERGELIJK Op 11 april is er een sociaal akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Wat heeft ons dat opgeleverd? Kijk en vergelijk het sociaal akkoord! Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Overzicht punten sociaal akkoord 2020

Overzicht punten sociaal akkoord 2020 Onderwerp Crisismaatregelen Actieteam Crisisbestrijding Aanvullende informatie Natio-nale overheid Gemeenten en/of VNG U W V Sociale partners (Star/Ser) Caopartijen Fondsen Stroomlijnen aanpak werkloosheid.

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Notitie. Aan : Alle leden. Betreft : Hoofdlijnen sociaal akkoord. Van : Petra van de Goorbergh Datum : 18 april 2013 Kenmerk : oval.not.

Notitie. Aan : Alle leden. Betreft : Hoofdlijnen sociaal akkoord. Van : Petra van de Goorbergh Datum : 18 april 2013 Kenmerk : oval.not. Notitie Aan : Alle leden Betreft : Hoofdlijnen sociaal akkoord Van : Petra van de Goorbergh Datum : 18 april 2013 Kenmerk : oval.not.60 7 thema s: 1. Infrastructuur voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Nadere informatie

CNV Inzet voor de Sociale agenda

CNV Inzet voor de Sociale agenda Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Academie voor de rechtspraktijk 1

Academie voor de rechtspraktijk 1 Sociaal Akkoord 2013 Sprekers: Marc Vogel (Arbor advocaten te Amsterdam) Dies Siegers (Van Bladel advocaten te Utrecht) Progr amma - W ijzigingen Flexarbeid/Overbrugging AOW (Dies Siegers) - W ijzigingen

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

DOMMERHOLT & BOON Woensdag 27 november 2013 De Scherpenbergh Henk ten Hove (Boon) Priscilla Trip (Dommerholt) DOMMERHOLT ADVOCATEN Priscilla Trip p.trip@dommerholt.nl www.dommerholt.nl Wijziging ontslagrecht

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda

Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda Vakcentrale voor Professionals Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda Culemborg, 13 maart 2013 MHP-ambitie voor de sociale agenda: Vakcentrale voor Professionals

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Een overzicht van enkele actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer U kunt

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

QenA op Sociaal Akkoord 12 april 2013 Hoofdlijnen en aanvullende vragen en antwoorden

QenA op Sociaal Akkoord 12 april 2013 Hoofdlijnen en aanvullende vragen en antwoorden QenA op Sociaal Akkoord 12 april 2013 Hoofdlijnen en aanvullende vragen en antwoorden Centrale boodschap De PvdA-fractie is bijzonder verheugd over het bereiken van een sociaal akkoord tussen het kabinet,

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma Welkom op het VeReFi congres Schadelastbeperking Programma 13.00 uur - Welkom 13.10 uur - Joop van Zijl 14.00 uur - Rob Bakkenes 14.50 uur - Pauze 15.30 uur - Jeroen Breen 16.20 uur - Marjol Nikkels 16.45

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid Telefonisch spreekuur vrijdag 28 maart a.s. van 9.00-12.00 uur Mr. K.F. (Karel) Leenhouts 0344-677105 (rechtstreeks)/06-53688068 Mr. M.W.J. (Maurice) van

Nadere informatie

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015 Kennis-event Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten 3 februari 2015 Agenda Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur CAO Flexkrachten, equal pay Vragen? Leonie Belonje Director

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Arbeidsrecht. Datum: januari/februari 2013

Arbeidsrecht. Datum: januari/februari 2013 Arbeidsrecht Datum: januari/februari 2013 Onderwerpen Gevolgen Regeerakkoord voor het arbeidsrecht Demotie discussie IT werkgevers Belangwekkende uitspraken Inwerkingtreding Fraudewet Afschaffing maand

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid (die nog langs de Eerste Kamer moet). Als werkgever krijgt

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2.

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen 2014 Arbeidsvoorwaarden 2015 Meer koopkracht door echte banen centen en procenten voor een gelijkwaardige samenleving Gelijkwaardige samenleving De FNV streeft naar een eerlijke, solidaire en rechtvaardige

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? 11 september 2014 Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid die 10 juni is aangenomen door de Eerste

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

White paper Wet werk & zekerheid

White paper Wet werk & zekerheid White paper Wet werk & zekerheid Wet werk en zekerheid 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Het Nieuwe ontslagrecht. Per

Het Nieuwe ontslagrecht. Per Sociaal Akkoord Het Nieuwe ontslagrecht Per 1 januari 2016 Prof. mr. A.R. Houweling Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers. Echt per

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

verzorging Ion in 2014 via de AWBZ volledig beroep worden gedaan. Dit betekent dat er voor de burger op dit vlak vooralsnog niets veranderd.

verzorging Ion in 2014 via de AWBZ volledig beroep worden gedaan. Dit betekent dat er voor de burger op dit vlak vooralsnog niets veranderd. No: 2,^ Van On^ angen bij Griffier Verspreid per e-mail,o-> uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/51570 18 juni 2013 F. Boll BS / Welzijn

Nadere informatie

N O T I T I E. Algemeen:

N O T I T I E. Algemeen: Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 585 fax 070-3499 796 e-mail:e.haket@stvda.nl N O T I T I E Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van : Stichting van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 Het komende jaar staat in het teken van veranderingen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Deze worden enerzijds ingegeven

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Wat verandert er voor u?

Wet Werk en Zekerheid. Wat verandert er voor u? Wet Werk en Zekerheid Wat verandert er voor u? Wijzigingen arbeidsrecht, wat verandert er voor u? Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet Werk en Zekerheid die op 10 juni

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie