In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding"

Transcriptie

1 Aanpak flex Erkend dat flex is doorgeschoten Erken dat flex is doorgeschoten Belangrijk uitgangspunt Tijdelijke contracten per 2015 Maximaal 1 tijdelijk contract in 1 jaar, Niets Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar. met onbeperkte afwijkingsmogelijkheid Afwijking van deze bepaling in de cao tot maximaal zes contracten in vier jaar. in de cao en draaideurconstructies bemoeilijken. Volgt er een tijdelijk contract binnen zes maanden na het aflopen van het vorige contract dan gaat de telling door. Aanzegtermijn van een maand moet bij einde contract als dat contract langer duurt dan zes maanden. Zeer goed. Het aantal (payroll) cao s dat afgesloten werd door andere bonden met bijvoorbeeld zeven jaar tijdelijke contracten groeide hard. Vanaf 2015 kan dat niet meer. Aanzegtermijn belangrijk voor ons. Uitzendcontracten Maximaal 6 maanden uitzendbeding. Bij cao kan hier tot maximaal 1,5 jaar van afgeweken worden. In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding Niets Zeer goed. Hiermee kan in de NBBU cao niet langer gebruik gemaakt worden van de bepaling met twee jaar uitzendbeding. Payrollen De aparte ontslagregels voor payrollen worden afgeschaft. Payrollen komt terug in de StAr met als uitgangspunt dat oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan. Er komt een verplichting tot een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor payrollers zodat duidelijk is wie de werkgever is. Proeftijd Bij tijdelijke contracten van zes maanden of minder kan geen proeftijd meer aangeboden worden. Concurrentiebeding In tijdelijke contracten kan geen concurrentiebeding worden opgenomen, met uitzondering van hele bijzondere situaties 0-urencontracten Geen nul urencontracten in de zorg. Alleen nul urencontracten in andere sectoren gedurende maximaal 6 maanden als dit overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst. Bij cao kan hiervan, mits gemotiveerd, afgeweken worden. Payrollen is één van de driehoeksrelaties die we willen aanpakken. Er wordt nu veelvuldig misbruik van gemaakt (zie brandbrief). Niets Geen proeftijd in tijdelijke contracten Goed. Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten Geen versnippering contracten maar volwaardige arbeidsovereenkomsten. Niets Van belang dat payrollen in de Stichting komt en dat we de legitimiteit er van kunnen bestrijden. Het verplichten van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is een goede stap, net als het afschaffen van de speciale ontslagregels. Er moet hier meer gebeuren om de problemen op te lossen. Zeer goed. Goed. Het vergt wel coördinatie om te zorgen dat er geen afwijkingen in de cao s worden afgesproken. Maar dat gaat lukken.

2 Zieke flexwerkers De arbeidsverledeneis bij ziekte van een flexkracht gaat van tafel. Hierdoor behouden ook flexkrachten recht op doorbetaling van 70% van hun laatste loon gedurende twee jaren ziekte. Gebruik driehoeksrelaties Vakbonden, werkgevers en kabinet gaan onderzoeken hoe het oneigenlijk gebruik van driehoeksrelaties zoals bij uitzendarbeid, payrolling en contracting moet worden tegengegaan. Voorkomen moet worden dat deze constructies vooral worden benut voor ontduiking of ontwijking van cao en andere arbeidsvoorwaarden. Meer flexibiliteit voor jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar, met baantjes tot 12 uur kan er wel meer flexibiliteit geboden worden in tijdelijke contracten, oproepcontracten etc. Scholing: Flexibele werknemers moeten vaker opgeleid worden om startkwalificaties te halen; Er moet gelijke toegang tot scholing(bedrijfsscholing/sectorfondsen) komen voor flexkrachten. (Schijn)constructies en ontduiking cao s We voeren hier al lang actie voor en lobbyen in de politiek. Aanpakken van driehoeksrelaties, zeker waar die gebruikt worden om cao enz. te ontduiken. Per 1 januari 2014 zou de ziektewetuitkering van een flexkracht afhankelijk zijn van het arbeidsverleden. Hierdoor zou de uitkering van een zieke flexkracht al binnen drie maanden naar bijstandsniveau kunnen zakken. Zeer goed. Redelijk. Payrolling en contracting worden ingeperkt maar niet verboden. Dit vergt nog veel werk om dit probleem op te lossen. Goede cao coördinatie op deze punten wordt belangrijk de komende jaren. Geen inzet Als je 18 wordt vlieg je er dus uit als je een baantje bij een supermarkt hebt. In veel andere sectoren past dit wel in het idee over vakantiewerk. Gelijke rechten voor flexkrachten. Een mooie basis.

3 Aanpak schijnconstructies Het kabinet heeft een Plan van Aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer gestuurd. Verdere uitwerking vindt plaats met sociale partners. De aanpak van schijnconstructies bestaat uit het bestrijden van: schijnzelfstandigheid ontduiking minimumloon (maar ook voorkomen oneigenlijk opvoeren van onkostenvergoedingen als onderdeel van het loon) misbruik premieafdrachten (inclusief sociale zekerheidsafdrachten in andere EU landen) ontduiking van cao s (onder meer bij grensoverschrijdende arbeid) gefingeerde dienstverbanden (georganiseerde misdaad) migratieconstructies Het misbruiken van bestaande legale constructies en van flexibele arbeidsrelaties (werken met schijn-zzp-ers) en internationale (belasting)constructies (bijv. Cyprusroute en Polenconstructie) moet met kracht worden tegengegaan. In de brandbrief aan Minister Asscher staan de volgende punten: Stevige aanpak van schijnzelfstandigheid aan de poort (voorkom registratie van werknemers als zelfstandige i.p.v. arbeidsintensieve controles naderhand). Zorg dat alleen echte zzp-ers een VAR en handelsregistratie kunnen verkrijgen. Bemiddeling van zzp-ers door uitzendbureaus moet worden tegengegaan. Ook het UWV moet werklozen niet pushen naar het zzp-schap. Voorkom misbruik via EU landen met een lage premie/belasting druk. Data van controlerende en uitvoerende instanties aan elkaar koppelen, zodanig dat malafide en frauduleuze constructies (maar ook de personen die erachter zitten) makkelijker zijn te achterhalen en aan te pakken. Effectiever bestrijden van fiscale fraude. Verder is er in het regeerakkoord geen aandacht voor sociaal beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Zeer goed, de problemen van de doorgeschoten en onfatsoenlijke flex en het gebruik van (schijn)constructies staat nu echt op de kaart. Er is erkenning voor het ontwrichtende effect op de arbeidsmarkt en de oneerlijke concurrentie die het te weeg brengt. Een totaalaanpak moet leiden tot effectieve bestrijding van schijnconstructies. Oplossingsrichtingen zijn in lijn met ons beleid en we worden bij de uitwerking betrokken.

4 Aanbesteding Uitbreiding ketenaansprakelijkheid naar (cao-)loon. Verantwoordelijkheden en regelgeving bij aanbesteding dienen beter geregeld te worden: zowel opdrachtgever als inlener zijn aansprakelijk en verantwoordelijk! Bij aanbesteding, uitbesteding of (schijn)faillissement moeten de werknemers, die het betreffende werk doen, het werk met behoud van arbeidsvoorwaarden kunnen volgen. Bij publieke aanbesteding arbeidsvoorwaardenniveau van cao s respecteren (ILO verdrag 94). Bij aanbesteding mogen slechts in uitzonderlijke situaties 0- urencontracten worden afgesloten. Cao naleving Intensiveren handhavingsinspanningen, onder meer door tijdelijk 35 extra inspecteurs aan te stellen bij de Inspectie SZW cao team (voorheen Arbeidsinspectie). De pakkans moet hiermee worden vergroot. Verstevigen samenwerking Inspectie SZW en cao partijen. Wettelijke bevoegdheden voor vakbonden in het kader van cao naleving en ter voorkoming van illegale arbeid versterken. ZZP Zzp-ers zouden toegang moeten krijgen tot O&O-fondsen en toekomstige transitiefondsen. Door eveneens gebruik te kunnen maken van scholing en loopbaanoriëntatie krijgen zij een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Uiteraard staan hier premieverplichtingen tegenover. Voorkomen oneerlijke concurrentie door aanpak schijnzelfstandigheid (zie onder Aanpak schijnconstructies). Regel ketenaansprakelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid. Leg vast aan welke arbeidsvoorwaarden aanbestedingsovereenkomsten moeten voldoen. Zorg voor betere implementatie van ILO verdrag 94, dat eist dat in de sector gebruikelijke cao moet worden toegepast op de betrokken werknemers. Voorkom dat doorstart na faillissement kan met flexwerkers/zzp-ers. Uitgangspunt moet zijn: mens volgt werk. De pakkans bij overtreding wettelijke regels en cao moet worden vergroot. Inspectie SZW moet ook controleren op naleving cao. Regel ketenaansprakelijkheid, dus ook voor cao loon. Controle op naleving cao s voor sociale partners vereenvoudigen door hen vergaande controlebevoegdheden toe te kennen. Zorg dat flexwerkers en zzp-ers toegang krijgen tot collectieve voorzieningen. Dit vergroot het draagvlak onder dergelijke afspraken. Een premieverplichting moet voor allen gelden en niet op vrijwillige basis (zo wordt oneerlijke concurrentie voorkomen). n.v.t. Bezuinigingen: 20% van de formatie inleveren (voorzitter OR van de Arbeidsinspectie zoekt media op om aan te geven dat gegeven de onderbezetting de dienst niet aan haar wettelijke taken kan voldoen ). n.v.t. Zeer goed, ketenaansprakelijkheid krijgt eindelijk uitbreiding naar (cao)loon. Zeer goed, komt overeen met onze inzet. Goed, komt overeen met de inzet.

5 Werken met een beperking Beloningsregime: loonkostensubsidie en aansluiten bij CAO werkgever (regulier of gemeente). Verschil tussen 100% WML en loonwaarde is rekening overheid (loonkostensubsidie; maximaal 70% WML). Verschil tussen CAO-loon en 100% WML is rekening werkgever (regulier of werkbedrijf).mogelijkheid tot doorgroei naar 120%WML. Per is er geen nieuwe instroom in de WSW meer. Mensen die niet meer in de WSW kunnen instromen kunnen beroep doen op het werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Het zittende bestand WSW blijft onder huidig wettelijk WSW-regime. Inzet op zoveel mogelijk plaatsen van WSW-ers bij reguliere werkgevers. Efficiencykorting WSW verspreid over zes jaar oplopend tot 290 miljoen euro. Perspectief is gericht op vorming 35 regionale werkbedrijven, die zorg dragen voor plaatsing van mensen bij werkgevers. Gemeenten hebben de lead bij de werkbedrijven, die met een commerciële inslag worden geleid. Werkgevers, werknemers en UWV doen mee in de leiding van het Werkbedrijf. Werkgevers kunnen bovendien meedoen in de financiering. Geen afspraken over Bijstand, wel geïndividualiseerde Wajong op min 75% WML Geen loondispensatie. Gelijk werk, gelijk loon. De FNV is voorstander van een loonkostensubsidie of loonsuppletie om werkgevers te compenseren voor een productieverlies. De FNV vindt het onacceptabel om de werkgelegenheid in de sociale werkvoorziening af te breken voordat het aan werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking in reguliere bedrijven en instellingen is gerealiseerd FNV wil dat de expertise van het UWV behouden blijft voor de re-integratie van jongeren met een arbeidshandicap, bijvoorbeeld op het niveau van de werkpleinen. Werkgevers, werknemers en UWV doen mee in de leiding van het Werkbedrijf. Afschaffen huishouduitkeringstoets. Bijstandsgerechtigden niet langer dan 3 maanden werken met behoud van uitkering. Veel ruimte loondispensatie Praktisch opheffen WSW Gemeentes beschut werk laten aanbieden Invoeren huishouduitkeringstoets. Gemeentes hebben de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden langdurig met behoud van uitkering of onder minimum loon te laten werken. Zeer goed, misschien nog wel beter dan we hoopten. Goed, een basisvoorziening blijft overeind. Prima, dit is zoals we het voor ogen hadden De Wajong blijft bestaan, verder is er niets geregeld, sowieso niks voor bijstandsgerechtigden geregeld.

6 De Wajong is per alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, iedere 5 jaar herkeuring. De huidige Wajongers worden ook allemaal herkeurd. Mensen die niet voor de Wajong in aanmerking komen kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Deze mensen komen formeel in dienst bij de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering (bijstandsregime). Naast allerlei min of meer vrijblijvende instroom afspraken ook een in de wet vastgelegd quotum met de genoemde jaarlijkse aantallen, waarbij een structurele situatie bereikt wordt in Het quotum wordt geactiveerd op het moment dat het aantal afgesproken banen niet tot stand komt. Dit wordt voor het eerst eind 2016 gemeten, dan zouden er minimaal extra banen voor mensen met een beperking moeten zijn gerealiseerd in de marktsector. De activering van het quotum start na overleg met de sociale partners en gemeenten. Het Werkbedrijf bepaalt de loonwaarde op de werkplek in samenspraak met de werkgever. Het Werkbedrijf draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding op de werkplek. Verkend zal worden of de keuring van werknemers door één organisatie kan plaatsvinden; dit zou een samenvoeging van UWV en CIZ betekenen. Ontslag Er blijft een specifieke regeling voor jonggehandicapten. Wajongers dienen zich voldoende in te spannen om in aanmerking te blijven komen voor een uitkering. De instroom in de Wajong wordt beperkt doordat er afdwingbare kwantitatieve afspraken komen over arbeidsplaatsen voor jongeren met een arbeidshandicap. Een onafhankelijke indicatiestelling: De FNV is van mening dat dergelijke verstrekkende indicaties onafhankelijk dienen te geschieden. Uitkleding Wajong, met name voor niet volledige arbeidsongeschikten Invoering van quotum van 5% arbeidsongeschikten In de contourennota wil het kabinet de indicatie voor bijv. beschut werk, de ondersteuning bij participatie, en misschien zelfs ook of men tot de doelgroep loondispensatie hoort, bij de gemeente beleggen. Prima, alles staat of valt bij of gemeentes samen met sociale partners er inslagen daadwerkelijk baanaanbod te genereren. Herkeuring van de bestaande groep is lastig te beoordelen, als het gaat om op weg helpen naar gewoon goed werk past het binnen onze uitgangspunten, maar dat werk moet er dan wel zijn. De nu gekozen regeling lijkt een adequate uitwerking van onze inzet. Lijkt prima, maar regering houdt nog slag om de arm: een verkening. In de gaten houden dus.

7 Een preventieve toets blijft behouden. Alleen met een positieve beslissing van het UWV (of toestemming van de kantonrechter), mag de werkgever ontslaan. Tot die beslissing blijft de werknemer in dienst. Hoger beroep wordt mogelijk. Er is niet expliciet aangegeven dat herstel dienstverband mogelijk is, de verwachting is van wel omdat anders hoger beroep zinloos is. Enkelvoudige route afhankelijk van de reden voor ontslag; werkgever kan niet meer kiezen. Bij ontslag om economische redenen moet de werkgever naar het UWV, bij ontslag om in de persoon gelegen redenen naar de kantonrechter. Vergoeding Toekenning van een vergoeding hangt niet meer af van de gekozen route en iedereen heeft recht op een vergoeding bij einde dienstverband, bij een dienstverband van 2 jaar of meer. De inspanningen van de werkgever voor employability en VWNW-trajecten kunnen in mindering worden gebracht. Hierover moeten afspraken worden gemaakt in de Stichting van de Arbeid en kunnen we dus nog invloed uitoefenen. Van belang is dat dan duidelijk afgesproken wordt wanneer dat kan, het gaat hier immers om een prikkel voor werkgevers om daadwerkelijk te investeren in employability van werkenden en in VWNW-trajecten. Een preventieve toets behouden Een rechterlijke toets moet mogelijk zijn. Herstel dienstverband moet mogelijk zijn Bij voorkeur enkelvoudig om shoppen van werkgevers te voorkomen Ontslagvergoeding voor iedereen, ook voor flexwerker. Ontslagtoets door advies. De werkgever mag ook met een negatief advies van het UWV ontslaan en de werknemer moet het initiatief nemen om het ontslag aan te vechten. Geen hoger beroep. Enkelvoudige route. Iedereen een vergoeding maar een lagere dan nu voorgesteld, nl. na 1 jaar recht op ¼ maandsalaris per dienstjaar. Positief. Deze toets geeft dezelfde mate van preventieve rechtsbescherming als de huidige preventieve toets. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Hoger beroep is namelijk nu niet mogelijk en leidt tot een zorgvuldiger beoordeling. Positief. De ongelijke behandeling van werknemers die samenhangt met de keuze van de ontslagroute (UWV of kantonrechter) wordt opgeheven. Iedereen krijgt een vergoeding dat is positief. Ook flexwerkers na twee jaar (ook verlengd, tijdelijk) dienstverband krijg je een vergoeding, dat verbetert de positie van flexwerkers. Het is jammer dat flexwerkers niet eerder recht op vergoeding krijgen. De uitwerking van investeringen van werkgever en consequenties daarvan zullen nog een flinke klus worden maar geven ons de ruimte om ons eigen VNWN-beleid verder vorm te geven. Wel goed dat iedereen nu een vergoeding krijgt en niet alleen degenen die via de kantonrechter ontslagen worden.

8 De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar en bij een dienstverband langer dan 10 jaar een half maandsalaris, met een maximum van euro. Geen norm opgenomen. Discussie over de hoogte ligt voor de hand. De nadruk moet meer liggen op garanties op nieuw werk dan op de hoogte van ontslagvergoeding Vergoeding is een kwart maandsalaris per dienstjaar met een max. van vier maandsalarissen. Verbetering is dat iedereen recht heeft op een vergoeding en dat deze niet afhankelijk is van de ontslagroute. De hoogte van de vergoeding is echt hoger dan wat in het regeerakkoord staat. Het is natuurlijk wel lager dan de huidige kantonrechtersformule, maar daarbij moet opgemerkt worden dat deze niet voor iedereen geldt en dat de kantonrechters hebben aangekondigd de kantonrechtersformule aangepast zou gaan worden (lees: verlaagd zal worden). Bij in de persoon gelegen redenen voor ontslag is afwijking van transitievergoeding mogelijk bij ernstige verwijtbaarheid bij werknemer of werkgever. Criteria van ernstige verwijtbaarheid moeten nog opgesteld worden Maximale vergoeding is hierbij niet van toepassing en rechter stelt afwijking vast. Schadevergoeding moet een afschrikwekkend effect hebben in geval van een aan de werkgever verwijtbaar ontslag. Maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van euro. Positief is in ieder geval dat er geen maximering is en dat de rechter ruimte blijft houden voor individuele gevallen om hogere ontslagvergoedingen op te leggen. Nu wordt de kantonrechtersformule als leidraad genomen, (waarvan positief en negatief kan worden afgeweken), maar dit is ook geen wettelijke regeling. Het is nog onduidelijk hoe dit in de praktijk zal uitwerken Alle regelingen over de vergoeding zijn van ¾ dwingend recht. Dat betekent dat in cao s en sociaal plannen hiervan afgeweken mag worden. Geen normvergoeding over opgenomen, maar het uitgangspunt van de ZIV-rapportage is dat ¾ dwingend recht (afwijking per cao) mogelijk moet zijn. Maximering tot euro. Het is dus mogelijk om afspraken te maken in Sociaal Plannen op het huidige niveau Dit betekent dat er vakbondswerk van gemaakt moet worden en dat het aantrekkelijk is om lid te worden van een vakbond.

9 De proceduretijd bij UWV of Kantonrechter mag worden afgetrokken van de opzegtermijn (de opzegtermijnen blijven hetzelfde). Net als nu moet altijd minimaal een maand opzegtermijn overblijven. Er wordt geen verkorting van de UWV procedure voorgesteld. Echter in overzicht van SZW staat wel dat procedure UWV vier weken gaat duren. Niet expliciet opgenomen. Bestaande wettelijke opzegtermijn, maar duur van de procedure bij UWV verkort naar 4 weken Dit is geen verslechtering ten opzichte huidige regelgeving. In het Sociaal Akkoord staat geen verkorting van de procedure, maar in het overzicht van SZW wel. Maand opzegtermijn blijft behouden. De Stichting van de Arbeid wijst op het belang van een zorgvuldige procedure bij het UWV.

10 Transitievergoeding overige afspraken: Overgangsregeling tot 1 jan 2020 voor werknemers die op 1 januari jaar of ouder zijn. Vergoeding van 1 maand per dienstjaar voor de jaren dat iemand ouder is dan 50 jaar op het moment van ontslag. MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers worden uitgezonderd, wordt nader uitgewerkt. Hardheidsclausule dat werkgever geen vergoeding hoeft te betalen als continuïteit van bedrijf in gevaar komt. Veel aandacht voor VWNW en middelen die hiervoor beschikbaar moeten worden gesteld door werkgever voor bijvoorbeeld sectoroverschrijdende transitiefondsen (dus met name collectief) Lage individuele transitievergoeding die geoormerkt is voor scholing De transitievergoeding is niet geoormerkt. Mooi is dat er voor oudere werknemers een overgangsregeling is waarbij de vergoeding hoger is. Collectief: hier ligt uitdaging om er vakbondswerk van te maken, namelijk het opzetten van goede transitiefondsen. Extra uitdaging is om dit vakbondswerk zichtbaar te maken. Dit vergt nog veel werk waar we vakbondswerk van kunnen maken. Overige maatregelen bij ontslag De wijzigingen van het ontslagrecht gaan in per 1 januari De veranderingen moeten op middellange termijn worden ingevoerd, centraal moet een duurzame arbeidsmarkt met gewoon goed werk staan. Waarschijnlijk 1 januari 2014 Het is ook belangrijk dat de wijzigingen niet per direct ingaan want er moet nog veel werk worden verricht door sociale partners om te komen tot een goede infrastructuur voor deze van-werk-naar-werk transities.

11 Ontslag via een commissie die bij cao wordt ingesteld wordt mogelijk (voorwaarden moeten nog nader worden bepaald). De wet moet mogelijkheid bieden om bij cao te ontslaan in een qua beschermingsniveau vergelijkbare procedure. Geen regeling Dit biedt weer kansen en risico s voor vakbondswerk. Door een cao-procedure kunnen er misschien betere VWNWafspraken worden gemaakt binnen de sector en binnen bedrijf kunnen misschien ook kansen op herplaatsing meer uitgenut worden. Risico is dat we ook als vakbond een zorgvuldige procedure moeten waarmaken. In de wet wordt verplichting opgenomen om te investeren in employability Vaststellingsovereenkomst blijft mogelijk met een bedenktijd van 2 weken Afwijking afspiegelingsbeginsel bij cao mogelijk. Goed werkgever moet in werknemer investeren, afspraken met name employability Vaststellingsovereenkomst herroepbaar binnen redelijke termijn Geen voorstel, dus ook geen wijziging voorgesteld Geen afspraken Geen afspraken Afwijking afspiegelingsbeginsel mogelijk bij cao. Er is in akkoord veel aandacht voor employability, waarop wij ook hebben ingezet Dit is verbetering ten opzicht van de huidige situatie Risico kan zijn dat werkgevers alleen ouderen willen ontslaan. Dit kan echter alleen bij cao, dus ook hier is van belang dat er in cao s geen slechte afspraken worden gemaakt. Werkloosheid

12 WW Tot 2016 zelfde hoogte en zelfde duur WW als nu. Vanaf 2016 komt er een ander financieringsmodel waarin overheid en sociale partners samen zorgen voor behoud van totale hoogte en duur van 38 maanden. De duur van de door de overheid gefinancierde WW wordt langzaam ingekort met 1 maand per kwartaal in januari 2016 t/m 2019 max 2 jaar. Sociale partners kunnen in de cao een aanvulling van de WWuitkering afspreken van zowel de opbouw als de duur (zodat in totaal een WW overblijft die hetzelfde is als nu qua opbouw, duur en hoogte). Wijziging opbouw wettelijke WW i.p.v. 1 maand per gewerkt jaar, naar: eerste 10 jaar werken 1 maand WW per jaar en na 10 jaar ½ maand per jaar tot max 24 maanden, met overgangsrecht. Na 2016 bouwen aan privatisering WW en regie bij sociale partners. Publiek gefinancierde deel WW wordt 50/50 betaald door werkgevers en werknemers. Invoering Hoogte en duur wordt niet aantast. Werknemers en werkgevers betalen voor WW premie. Duur WW beperken tot 2 jaar en opbouw veranderen. Eerste 10 jaar een maand per jaar en daarna ½ maand per jaar. Eerste jaar loongerelateerd, tweede jaar minimumniveau Overgangsrecht, opgebouwde jaren worden binnen het maximum gerespecteerd. Inzet gedeeltelijk bereikt: WW blijft hetzelfde; de wettelijke duur beperkt; materieel gelijk aan nu, mits geregeld in de cao. Ouderen worden wel ontzien Geeft mogelijkheid om ons op cao te profileren en is dus een opdracht aan ons. Van Werk naar Werk regeling 300mln euro beschikbaar voor werk naar werk afspraken en cofinanciering van sectorale plannen Ontschotten O&O fondsen Oprichten transitiefondsen (Inter)sectorale aanpak ontwikkelen voor transities van werk naar werk van overschot naar tekort sectoren ook beschikbaar voor voormalig werknemers die werkloos zijn geworden uit de sectoren. Ontschotten O&O fondsen en oprichten van collectieve transitiefondsen. Wordt verantwoordelijkheid van individu; krijgt transitiebudget voor scholing en financiering voor begeleiding en ondersteuning. Intersectorale aanpak is mogelijk maar de financiering moet ook uit andere bronnen komen. De structurele aanpak van VWNW komt nu in de sectoren op de agenda. Regie WW SER advies over de vormgeving van de sociale infrastructuur Gaat om instituties rondom duurzame inzetbaarheid, van werk- naarwerk- en re-integratie, inclusief een financiering die samen door sociale partners wordt opgebracht, en premiedifferentiatie Regie van de WW naar sociale partners, ruimte voor premiedifferentiatie en preventief beleid. Geen regie naar sociale partners, regie WW en uitvoering naar gemeenten. Op basis van goed werkgeverschap premie differentiëren. Procesafspraak op hoofdlijnen, geeft ruimte om onze wensen te realiseren en hangt af van de randvoorwaarden die in SER worden afgesproken. Kans om bij VWNW bond beter te profileren.

13 IOW IOW vanaf 60 blijft bestaan tot De IOW leeftijd wordt niet verlaagd naar 55 jaar. Op basis van een evaluatie wordt bezien of de IOW structureel wordt gemaakt. IOAW Wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar en ouder zijn op 1 januari 2015 (werknemers geboren vóór 1 januari 1965) op de eerste dag van hun werkloosheid kunnen nog gebruik maken van de IOAW na de WW-uitkering. Daarna niet meer. Geen specifieke inzet. Geen specifieke inzet. IOW na evaluatie, besluiten om wel niet af te schaffen. IOW leeftijd verlagen van 60 naar 55 jaar Komt te vervallen. In plaats hiervan zou voor 55 plus de IOW gelden. Is wat we wilden, blijft bestaan. Verdwijnt, maar er is ruim overgangsrecht Investeren in Werk Sectorale plannen worden in de loop van 2013 geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een Actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. En in een Werkkamer zullen sociale partners met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) binnen drie maanden het ontwerp ontwikkelen voor deze regionale arbeidsmarktinfrastructuur. De SER gaat adviseren over instituties t.a.v. WW-regie en VWNW-beleid. Sociale partners doen een versterkte inzet op cao-afspraken die de combinatie van arbeid en zorg ondersteunen. Er zijn veel goede voorbeelden van vaderverlof, zelfroosteren en flexibel werken. Het kabinet zal bezien of dit verdere ondersteuning behoeft via voorlichting en mogelijk wetgeving. In dat kader zal de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden dit najaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Kabinet en sociale partners blijven over dit onderwerp in gesprek.. Onder sector plannen: in specifieke omstandigheden en onder nader te bepalen voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om WW-middelen effectief te kunnen inzetten, gericht op het behoud van werkgelegenheid; Uitwerking van het Generatiepact Wij stellen voor om op landelijk niveau een taskforce in te stellen, waarin overheid, werkgevers en werknemers het Generatiepact verder vormgeven en uitwerken. De taskforce krijgt als taak om het afgesproken pakket maatregelen verder te concretiseren/uit te werken en om de uitvoering/uitwerking, Duobanen/combinatiebanen/mentorsch ap/koppelbanen/betere arrangementen voor een goede verdeling van werk. Door nú te kiezen voor arbeidsduurverkorting, is het realiseren van nieuwe instroom mogelijk. En dynamisch arbeidstijdenmanagement. Deeltijd-WW kan worden ingezet onder vergelijkbare voorwaarden als in 2008/2009, waaronder toetsing door de vakbeweging van een aanvraag voor deeltijd-ww. Er was nog niets geregeld, alleen de intentie dat sociale partners betrokken zouden worden NVT Geen deeltijd WW. Prima, conform onze inzet. Een niet zo concrete toezegging, maar onze vraag was ook niet echt concreet. Geen generieke regeling maar mogelijkheden binnen sectorplannen. Redelijk alternatief

14 Er wordt ook een WW-dagloongarantie afgegeven bij transities van werk naar werk waarbij beide banen op elkaar aansluiten, zodat de consequenties van werkaanvaarding tegen een lager loon niet volledig voor rekening komen van werknemers; in specifieke omstandigheden en onder nader te bepalen voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om WW-middelen effectief te kunnen inzetten, gericht op het behoud van werkgelegenheid; Nu is het zo dat alleen een dagloongarantie wordt afgegeven bij werk vanuit de WW. Dit moet ook gebeuren bij een transitie van-werknaar-werk waarbij beide banen op elkaar aansluiten. Zonder deze aanpassing van de regelgeving ondervinden van-werk-naarwerktrajecten een forse beperking van de mogelijkheden, doordat de consequenties van werkaanvaarding tegen lager loon juist in die (gewenste) situatie volledig voor rekening komen van de werknemer. In specifieke gevallen, waarbij kansen van met name oudere en zeer specifiek opgeleide werknemers op ander werk in de regio uiterst gering zijn, moeten er meer mogelijkheden komen om op creatieve wijze met een gezamenlijke inzet mensen aan het werk te houden in hun oude werk soms in een kortere werkweek en tot aan hun pensioen onder andere met behulp van WWmiddelen. Dit moet goed worden getoetst en kan alleen na overeenstemming tussen werkgevers en de vakorganisaties in een sector. Geen dagloon garantie Inzet WW voor preventie juist afgeschaft Voorstel in STARverklaring overgenomen onder sectorplannen. Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets geregeld. Is dus nog punt van aandacht. Net als dagloongarantie alleen een voorstel in STARverklaring overgenomen onder sectorplannen. Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets geregeld. Is dus nog punt van aandacht.

15 Een nieuwe structuur voor de (regionale) arbeidsmarkt en voor de sociale zekerheid Sociale partners gaan op korte termijn en in samenwerking met de andere betrokkenen een nieuwe, houdbare infrastructuur ontwikkelen voor de regionale arbeidsmarkt. Dit moet het mogelijk maken landelijke sectorale plannen op eenvoudige wijze te vertalen naar regionale en (inter)sectorale behoeften en mogelijkheden. Goede afstemming tussen vraag en aanbod in regio s en in sectoren is immers van wezenlijk belang voor het functioneren Circa 35 Werkpleinen waar regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van de betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand te brengen dat soelaas biedt voor een verknoping tussen landelijke sectorale afspraken en regionale uitvoering. In 2014 en 2015 stelt het kabinet 300 mln euro beschikbaar voor vanwerk-naar-werk en intersectorale scholing. Dit budget wordt onder begeleiding van het Actieteam (zie punt 1) gebruikt voor co-financiering van sectorale plannen. Met oproep STAR O&Ofonsen meer sector overstijgend te laten werken Arbeidsmarktinitiatieven in de regio versterken. Het is zeer wenselijk dat in de regio s in ons land, sociale partners en de overheden komen tot een echte kwaliteitsimpuls in het regionale arbeidsmarktbeleid. Zo is regionale differentiatie in het arbeidsmarktbeleid mogelijk op maat van regio s, zodat er zo goed en effectief mogelijk kan worden gewerkt aan meer werkgelegenheid. Het is wenselijk dat deze verder worden uitgebouwd en dat de overheid deze initiatieven faciliteert. Betere van-werk-naar-werktransities Nú gaat het om het op korte termijn bewegen van mensen van overschotnaar tekortsectoren of van overschotnaar tekortfuncties. Hier ligt een link met het Sectorplan Techniek. En een link met de 300 miljoen, die minister Asscher ter beschikking heeft gesteld om sectorale plannen te stimuleren. Op de langere termijn gaat het om de (verdere) ontwikkeling van goede vanwerk-naar-werktransities. Dat kan bijvoorbeeld door de oprichting van transitiefondsen. C3 in de grafimedia is een goed voorbeeld van wat er kan worden bereikt. In regeerakkoord en eerder al toezeggingen door regering gedaan Prima uitvoering van de plannen Prima uitwerking van de plannen.

16 Sectorale plannen worden in de loop van 2013 geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een Actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat binnen de kaders van een goed sectorplan voor een individuele sector tijdelijk gedeeltelijk ontheffing wordt verleend van de RVU belasting van 52% op vervroegd uittreden (of door een maatregel waarmee materieel hetzelfde effect wordt bereikt). De Stichting heeft ook gevraagd om de sollicitatieplicht voor 60-plussers onder nog te bepalen voorwaarden tijdelijk buiten werking te stellen; Transities van school naar werk bevorderen door in aansluiting op eerdere afspraken Youth Guarantee in te voeren in combinatie met een aanpak van de nietmelders-problematiek, zodat alle jongeren voor wie de Youth Guarantee geldt, bereikt worden. Hiermee wordt voorkomen dat jonge werkzoekenden te lang buiten de arbeidsmarkt blijven door hen binnen drie maanden na intrede van werkloosheid of afronding van formele scholing een werkaanbod te doen, een voortgezette opleiding, een training of een stage. Betere voorlichting organiseren bij studiekeuze en bij omschakeltrajecten voor schoolverlaters zonder perspectief. Voorstellen voor ouderen De FNV vindt dat, als tijdelijke crisismaatregel, ouderen van 60 jaar en ouder in sommige sectoren eerder moeten kunnen uittreden om instroom van jongere generaties mogelijk te maken. Ouderen moeten op sommige plekken korter kunnen werken, met deeltijdpensioen kunnen gaan, ruimte kunnen maken voor jongeren en deze jongeren kunnen begeleiden/scholen. Hierbij moet voorop staan dat er een controleerbare 1 op 1 regeling komt: voor elke oudere die er (gedeeltelijk) uit gaat komt 1 jongere of werkzoekende in dienst. Hierbij moeten de bonden een grote rol spelen. Om dit fiscaal mogelijk te maken is het nodig dat de per 1 januari 2011 ingevoerde fiscalestrafheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (tijdelijk en wellicht alleen in specifiek te benoemen sectoren) komt te vervallen in combinatie met een opschorting van het afspiegelingsbeginsel en de sollicitatieplicht voor werkloze ouderen. Youth Guarantee en Startersbeurs De FNV vraagt van het kabinet de Youth Guarantee zo snel mogelijk in Nederland in te voeren. Opleiding laten aansluiten op arbeidsmarkt: Betere voorlichting en omschakeltrajecten voor schoolverlaters zonder perspectief Geen maatregelen Geen specifiek beleid in regeerakkoord, wel daarna gekomen. Geen specifiek beleid. Eigenlijk vergelijkbaar met Deeltijd WW en Dagloongarantie. STAr verklaring verwijst naar sectorplannen. Alleen noemt de regering de mogelijkheid om onder voorwaarden de RVU belasting buiten werking te stellen expliciet. Positief dus maar wel kijken hoe dit gaat uitpakken. In de STAR verklaring gedegen verwijzing naar Youth Guarantee en startersbeurs maar in regeringsbrief en maatregelen nog niets te vinden. Punt van aandacht derhalve. Prima, conform doelstelling, hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de omvang van de initiatieven.

17 Stimuleren dat aansluitend bij het SBB-stageoffensief, waaraan sociale partners hun volledige steun geven, er meer leerwerkbedrijven komen en dat erkende leerwerkbedrijven ook daadwerkelijk stage- en leerwerkplekken aanbieden; eventueel worden BBL trajecten omgezet in BOL trajecten. Bevorderen flexibele instroom in opleidingen. Meer opdrachten van de overheid waarbij de social return voor jongeren wordt gevraagd. Stageplekken en leerwerkbanen: SBB Stage-offensief, sectorale afspraken Aansluitend bij het SBB-stage offensief moeten er extra stage- en leerwerkplekken worden afgesproken. Aan het eind van het stage/traineecontract moet de stagiair/trainee worden ingehuurd op het liefst permanente basis. Er wordt fors geïnvesteerd in BBL trajecten, vooral dat ze in sectorplannen moeten worden opgenomen is prima. Één serieus negatief punt. FNV geen voorstellen van het omzetten van BBL trajecten in BOL trajecten. Daarmee wordt de kracht van BBL weggenomen. Zeer goed opletten hoe dit gaat uitpakken derhalve. Pensioen&AOW AOW Tijdelijke overbruggingsregeling i.v.m. verhoging AOW leeftijd wordt verruimd tot 300% WML voor samenwonenden en 200% WML voor alleenstaanden. De STAR pleit verder bij het kabinet voor: permanent maken van de voorschotregeling en zo gemakkelijker maken van een flexibele AOW; verruimen doorwerkbonus Een fatsoenlijke AOW overbruggingsregeling. Overbruggingsreg eling tot maximaal 150% met partner- en vermogenstoets. Voorschotregeling afgeschaft. Onderzoek naar flexibele AOW. Ruim voldoende. Veel betere overbruggingsregeling (tot resp ). Voor het merendeel van onze leden lijkt dat voldoende (partner-/vermogenstoets nog onduidelijk). In sociaal akkoord staat de introductie van flexibele AOW wat overeenkomst met onze inzet bij het pensioenakkoord en is goed voor mensen met zware beroepen, lange dienstverbanden. Eerder stoppen met werken blijft dan haalbaar. Dat wordt versterkt bij een bete (door)werkbonus. In kabinetsbrief wordt op deze beide onderwerpen niet ingegaan.

18 Witteveenkader Sociale partners krijgen de mogelijkheid om binnen zes weken een alternatief te ontwikkelen voor de voorstellen uit het Regeerakkoord. Eén van de mogelijke opties is het invoeren van een fiscale mogelijkheid voor netto-netto-sparen ter aanvulling van het opbouwpercentage. Het kabinet geeft een extra budgettaire ruimte van maximaal 250 miljoen voor deze oplossingen. Een volwaardige opbouw van pensioen voor jongeren; daarom is beperking van Witteveenkader onacceptabel. Fiscale maximering van het opbouw percentage tot 1,75%. Aftopping van pensioenopbouw voor lonen hoger dan euro. Een beperking van het Witteveenkader leidt tot minder pensioenopbouw. Dit is vooral voor jongeren een probleem. Dat er nu naar alternatieven gezocht mag worden is een eerste stap maar het is de vraag of deze alternatieven de volledige ingeboekte besparingen kunnen opleveren. In ieder geval is wel positief dat ook werkgevers geen aantasting van het Witteveenkader willen, en zich met ons samen sterk willen maken voor betere alternatieven. FTK STAR pleit voor: Facilitering door kabinet van wettelijke verplichting tot invaren van bestaande pensioenrechten; Invoeren van een macrostabiele discontovoet ; Invoering van integraal FTK, waarbij de rigide scheiding tussen een nominaal en een reëel contract kan worden voorkomen als overgangsjaar. Kabinet wil hierover met de STAR in gesprek bij uitwerking wetsvoorstel FTK (in het komende halfjaar). Op zo kort mogelijke termijn een beter toetsingskader voor pensioenfondsen dat niet zo gemakkelijk door marktontwikkelingen kan worden verstoord, en in afwachting daarvan een aanvullende correctie op de rekenrente zoals die nu geldt. Niets te vinden. Matig: Invaren van bestaande pensioenrechten willen vakbonden en werkgevers zo oplossen, dat is voldoende, daar is wel medewerking van de overheid voor nodig. De discontovoet: van belang is wie die vaststelt. Er moeten objectieve maatstaven aan ten grondslag liggen. Integraal FTK is goed plan, maar moet nog wel worden uitgewerkt, In de komende periode moet binnen de FNV verder worden gesproken hoe we samen met werkgevers, de pensioenfederatie en anderen de kabinetsplannen maximaal kunnen beïnvloeden.

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg KIJK EN VERGELIJK Op 11 april is er een sociaal akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Wat heeft ons dat opgeleverd? Kijk en vergelijk het sociaal akkoord! Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 Nr. 56 BRIEF VAN

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker en en nog meer - Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond arbeidsrecht, ontslag, WW en de organisatie van de arbeidsmarkt - En wat doet

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inhoudsopgave

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inhoudsopgave 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Inleiding Waarom deze Flexpocket? Er is veel politieke en maatschappe lijke discussie over vast en flex. Maar hoe ziet die flexschil er eigenlijk

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Toegerust op de arbeidsmarkt

Toegerust op de arbeidsmarkt WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA Toegerust op de arbeidsmarkt Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door

Tegelijkertijd wordt de koopkracht en werkgelegenheid van mensen negatief beïnvloed door Concept FNV arbeidsvoorwaardennota 2012 Voor koopkracht en kwaliteit Speerpunten 2012 Het zijn turbulente tijden. In de wereld om ons heen: de financiële markten zijn onrustig, de euro crisis is verre

Nadere informatie