verzorging Ion in 2014 via de AWBZ volledig beroep worden gedaan. Dit betekent dat er voor de burger op dit vlak vooralsnog niets veranderd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verzorging Ion in 2014 via de AWBZ volledig beroep worden gedaan. Dit betekent dat er voor de burger op dit vlak vooralsnog niets veranderd."

Transcriptie

1 No: 2,^ Van On^ angen bij Griffier Verspreid per ,o-> uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/ juni 2013 F. Boll BS / Welzijn JULI 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende Raadsinformatiebrief inzake het zorgakkoord en het sociaal akkoord Geachte voorzitter, Deze raadsinformatiebrief stelt u in hoofdlijnen op de hoogte over de inhoud van het overeengekomen zorgakkoord en sociale akkoord. In deze brief wordt daarbij ook aandacht geschonken aan de verschillen die hiermee zijn ontstaan met het eerder opgestelde regeerakkoord (waarover u reeds in het najaar van 2012 bent geïnformeerd). Zorgakkoord Het kabinet is het met sociale partnersl eens geworden over de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Op 24 april jl. presenteerden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Kamerbrief de uitkomsten van de onderhandelingen. Visie op langdurige zorg en ondersteuning Het kabinet streeft naar een samenleving die mensen meer de mogelijkheden biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, voor meer gelijke deelname en meer eigen regie. Wie ondersteuning en zorg nodig heeft krijgt die zoveel mogelijk dichtbij - in de eigen leefomgeving - door gemeenten en zorgverzekeraars aangeboden. Deze ondersteuning en zorg zijn gericht op zelfredzaamheid van mensen en versterken hun zelfstandigheid. Voor kwetsbare mensen die vanwege hun beperkingen niet meer in een thuisomgeving kunnen wonen en die een beschermende en veilige omgeving nodig hebben, blijft zorg beschikbaar via de kern-awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Aldus ontstaat een situatie, waarin mensen in eerste instantie zelf en met hun sociale omgeving een oplossing proberen te vinden voor hun behoefte aan ondersteuning, in tweede instantie een beroep kunnen doen op gemeenten en / of zorg via de zorgverzekeraar en tot slot in aanmerking kunnen komen voor zorg via de kern-awbz. Uitstel maatregelen Ten opzichte van het regeerakkoord zijn een tweetal maatregelen uitgesteld. De extramurale dagbesteding blijft in 2014 via de AWBZ beschikbaar en ook op de extramurale2 persoonlijke ^ Vakbond Abvakabo FNV is uit de onderhandelingen gestapt. ^ Personen die begeleiding of verzorging krijgen maar niet in een instelling wonen, ontvangen deze begeleiding of verzorging extramuraal (buiten een instelling). stadhuis Markt EM Postbus AX Roermond T F 0475 Rabobank

2 Pagina 2 verzorging Ion in 2014 via de AWBZ volledig beroep worden gedaan. Dit betekent dat er voor de burger op dit vlak vooralsnog niets veranderd. Decentralisatie AWBZ - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het zorgakkoord biedt op een aantal gebieden verduidelijking ten opzichte van het regeerakkoord, maar bevat tevens een aantal wijzigingen. Onderstaand worden de belangrijkste aspecten opgesomd: de functie begeleiding wordt per 1 januari 2015 overgeheveld naar gemeenten met 25% korting (zoals bepaald in het regeerakkoord) en persoonlijke verzorging met 15% korting (in het regeerakkoord nog een korting van 25%); er blijft meer budget beschikbaar voor hulp bij het huishouden dan eerder was voorzien, zodat gemeenten op maat huishoudelijke ondersteuning kunnen bieden. Gemeenten krijgen in plaats van de 25% van het huidige budget (zoals in het regeerakkoord omschreven) nu 60% van het budget overgeheveld (landelijk 530 miljoen extra); de voorgenomen extramuralisering (aantal mensen dat geacht wordt thuis te kunnen blijven wonen) wordt minder scherp doorgevoerd. Meer mensen kunnen vanaf 2015 in een instelling verblijven, omdat de in het regeerakkoord verscherpte toegangscriteria voor intramurale zorg zijn verzacht; vanaf 1 januari 2014 worden bestaande inkomensmaatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft en moeten gemeenten deze regelingen vervangen door één maatwerkvoorziening. Hiertoe wordt budget naar gemeenten overgeheveld oplopend naar landelijk ca. 700 miljoen structureel vanaf Gemeenten kunnen hiermee maatwerk bieden door het compenseren van beperkingen met voorzieningen via de Wmo of door het geven van directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand; aan met name burgers die moeite hebben met het voeren van de regie over het eigen leven, kan cliëntondersteuning worden verleend. Gemeenten bepalen zelf hoe de cliëntondersteuning wordt ingezet. De middelen in de AWBZ voor cliëntondersteuning worden per 2015 overgeheveld naar gemeenten. Algemene opmerking: de hoogte van de budgetten voor de Gemeente Roermond zijn vooralsnog niet bekend. Aanvullende belangrijke maatregelen Naast bovenstaande maatregelen is in het zorgakkoord opgenomen dat gemeenten worden gestimuleerd om sociale wijkteams op te richten. Hiervoor wordt 50 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de stimulering van wijkverpleegkundigen wordt 200 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget gaat naar de zorgverzekeraars. Van zorgverzekeraars / zorgkantoren wordt verwacht dat zij samenwerken met gemeenten. Zorgverzekeraars Nederland en de VNG zijn in overleg over hoe deze samenwerking het beste gestalte kan krijgen. Daarnaast wordt de compensatieplicht herijkt die gemeenten hebben in het kader van de Wmo. Gemeenten krijgen meer ruimte om mensen zo nodig te ondersteunen met passende voorzieningen, maar wel uitgaande van de door het Rijk vastgestelde visie op langdurige zorg en ondersteuning (zie 2e alinea van deze raadsinformatiebrief). Tot slot kan benoemd worden dat het kabinet een recht creëert op het persoonsgebonden budget (PGB). Burgers kunnen hierdoor onder zeer strikte voorwaarden binnen de AWBZ en de Wmo aanspraak maken op dit recht. Alhoewel een aantal scherpe maatregelen uit het Regeerakkoord op een aantal punten verzacht zijn, betekent dit niet dat de opgaven uit het eerdere Regeerakkoord en het huidige Zorgakkoord makkelijker worden. Nog steeds moet er fors bezuinigd worden op de zorg en

3 Pagina 3 ondersteuning aan l<wetsbare burgers en moeten er ingrijpende, fundamentele keuzes worden gemaakt over de lokale inrichting en organisatie van het toekomstige ondersteuningsaanbod. Wetqevinastraiect Om de maatregelen uit deze brief te realiseren is wet- en regelgeving noodzakelijk. Voor zover indiening ervan bij de Tweede Kamer relevant is, wordt deze, afhankelijk van het onderwerp verwacht in het tweede kwartaal (o.a. de afschaffing van een aantal financiële regelingen) en het vierde kwartaal (met name de wetsvoorstellen Wmo en de kern-awbz) van dit jaar om in werking te kunnen treden respectievelijk per 2014 en In het zorgakkoord wordt tevens onderkend dat maatregelen in de zorg hun weerslag vinden in de werkgelegenheid in de zorgsector. Er wordt dan ook aangegeven dat het afgesloten sociaal akkoord wordt onderschreven en leidraad zal zijn voor het optreden van partijen in de zorgsector. De in het sociaal akkoord opgenomen afspraken voor om-, her- en bijscholing van personeel en het van werk naar werk begeleiden van eventueel overtollig geworden personeel worden meegenomen in de sectorplannen die ook voor de zorgsector zullen worden opgesteld. Sociaal akkoord Het kabinet is het met de vakbonden en werkgeversorganisaties eens geworden over een reeks maatregelen, gericht op versterking van de economie en verbetering van de arbeidsmarkt Het afgesloten sociaal akkoord ziet er in het kort en op hoofdlijnen als volgt uit: Sector plannen Er komen (inter)sectorale plannen om de werkgelegenheid te behouden en om in onzekere economische tijden de economie aan de gang te houden. Het kabinet zal deze sectorplannen financieel faciliteren. In de werkloosheidsbestrijding zullen extra inspanningen worden verricht voor jongeren en ouderen. De effecten zullen gerapporteerd worden via zogenaamde arbeidsmarkteffecten rapportages (AER). De eerste rapportage zal vergezeld zijn van een visie van het kabinet op de arbeidsmarkt in de zorg. Flexwerkers Er wordt een einde gemaakt aan schijnconstructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland werken. Er komt een verbod op nulurencontracten in de zorg. Ontslagrecht Per 2016 komt er een voorgeschreven ontslagroute. De route via UWV moet worden gekozen als er sprake is van bedrijfseconomische redenen voor ontslag of van langdurige arbeidsongeschiktheid. De route via de kantonrechter moet worden gekozen als er sprake is van een persoonlijk conflict of in de persoon gelegen redenen voor ontbinding van het arbeidscontract. Alle ontslagen werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar een 'transitievergoeding', afhankelijk van het aantal gewerkte jaren, met als maximum dan wel een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen. Voor ieder gewerkt dienstjaar krijgen werknemers een derde maandsalaris als vergoeding; hebben ze ergens langer dan tien jaar gewerkt, dan krijgen ze vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar. Voor 50-plussers komt er een overgangsregeling.

4 Pagina 4 WW De maximale duur van de WW wordt vanaf 2016 telkens met een maand per kwartaal teruggebracht, waardoor vanaf 2019 een maximumduur van twee jaar ontstaat. Werkgevers en werknemers kunnen per cao een aanvullende WW-termijn afspreken, dat door beide partijen voor 50% wordt gefinancierd. Werkbedrijven (opvolger huidige WSW bedrijven) Er komen 35 Werkbedrijven van waaruit vakbonden, gemeenten en werkgevers ervoor gaan zorgen dat mensen aan het werk komen. Gemeenten hebben de lead en werken samen met UWV en sociale partners bij de Werkbedrijven, De concrete uitwerking van werkbedrijven wordt nader uitgewerkt door gemeenten en sociale partners samen. Werkpleinen (vestiging UWV Werkbedrijf per arbeidsmarktregio) Op de 35 werkpleinen moeten regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand brengen. UWV Verkend zal worden of de keuring van werknemers door één organisatie kan plaatsvinden; dit zou een samenvoeging van UWV en ClZ betekenen. Wajong en WsW De instroom in de Wajong en de Wsw wordt verder beperkt. De Wajong is per alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, iedere 5 jaar herkeuring. Het zittend bestand wordt beoordeeld op arbeidsvermogen. Mensen die niet voor de Wajong in aanmerking komen, kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Per 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer. Mensen die niet meer in de Wsw kunnen instromen, kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Werkgevers helpen mensen met een beperking aan een baan, In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers aangegeven banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De staatssecretaris heeft in haar brief van 27 juni aan de Tweede Kamer ook wetgeving over een quotumregeling aangekondigd. Zij geeft aan wetgeving voor te bereiden om alsnog een aantal plekken voor mensen met een arbeidsbeperking af te kunnen dwingen, indien sociale partners hun afspraken in 2015 niet nagekomen zijn. Welzijnsvisie Op 12 april 2012 heeft uw raad de Welzijnsvisie vastgesteld, waarmee de visie van de gemeente Roermond op het sociaal maatschappelijk domein voor de komende tien tot vijftien jaar is bepaald. Met deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Roermond de maatschappelijke opgave van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving wil vormgeven en richting wil geven aan het welzijnsbeleid. Hieruit voortvloeiend is de Welzijnskoers opgesteld. Deze is op 11 juni jl. voor overleg voorgelegd aan de commissie Burgers & Samenleving. Ondanks het publiceren van het zorgakkoord en het sociaai akkoord leeft er nog veel onduidelijkheid rondom de decentralisaties. Op dit moment worden relevante cijfers omtrent de AWBZ geïnventariseerd. Als deze inventarisatie gereed is, worden vanaf half augustus gesprekken aangegaan met zorgaanbieders en de zorgkantoren. Onder andere deze input wordt verwerkt in een beleidsnota met betrekking tot de decentralisatie AWBZ, die in de eerste helft van 2014 gereed is en tevens aan de raad wordt voorgelegd.

5 2013/U IT/51570 BS Pagina 5 Met het uitstellen van de invoering van de maatregelen inzake het sociaal akkoord is de invoering van de Participatiewet ook één jaar uitgesteld tot 1 januari Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft op 27 juni de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het Sociaal Akkoord op de Participatiewet. Ze heeft aangekondigd dit najaar een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer, zodat de wet op 1 januari 2015 in werking zal kunnen treden. Op het moment dat de wetsvoorstellen duidelijk zijn, zal uw raad ook geïnformeerd worden. Wij verzoeken u deze brief door te leiden naar de leden van de raad. Hoogachtend,

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES

Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES Oktober 2013 KLAAR VOOR DE START? REKENKAMERONDERZOEK NAAR DE DRIE DECENTRALISATIES Gemeente Veenendaal t.a.v. de leden van de Gemeenteraad Veenendaal, 17 oktober 2013 BETREFT RESULTATEN ONDERZOEK DECENTRALISATIES

Nadere informatie

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inhoudsopgave

MEMORIE VAN ANTWOORD. Inhoudsopgave 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van

Noordstra, lepie. Voor alle informatiebijeenkomsten in de provincie geldt dat de gemeenten alle medewerking geven: postlijn van Van: Nanne de Jong Aan: staten Hier als bijlage de uitnodiging voor een drietal informatieavonden in Leeuwarden over de maatregelen in 2014 en 2015 op sociaal gebied. We nodigen

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie