EINDEJAARSACTUALITEITEN fiscale juridische financiële advieszaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDEJAARSACTUALITEITEN 2012. fiscale juridische financiële advieszaken"

Transcriptie

1 EINDEJAARSACTUALITEITEN 2012 fiscale juridische financiële advieszaken

2 Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip... 3 Ook werknemerspremies over de bijtelling auto van de zaak Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt werkgeversheffing Afschaffing werknemersdeel en franchise Awf Inleg levensloopregeling ook aftrekbaar voor de werknemersverzekeringen Bereid u voor Wijzigingen in de loonheffing uit de Belastingplannen 2013 en het regeerakkoord Verhoging loongrens afdrachtvermindering S&O Toch geen forensentaks Ingrijpende maatregelen voor de eigen woning Renteaftrekbeperking nieuwe eigenwoningschuld Restschulden in box Informatieplicht bij lening van een niet-renseigneringsplichtige geldverstrekker Overgangsregelingen eigenwoningschuld Afschaffing KEW, SEW en BEW Schenken en erven Vraag het mantelzorgcompliment aan voor de partnervrijstelling in de erfbelasting Voorwaarden Attentiepunten voor de schenk- en erfbelasting bij de jaarovergang Bespaar erfbelasting via schenking aan uw kinderen Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen Geef de juiste WOZ-waarde op van de geërfde woning Denk aan het doorlichten en aanpassen van uw testament Omzetbelasting Is uw administratie klaar voor de gewijzigde BTW-factureringsregels? De gewijzigde factuurvereisten Introductie van de vereenvoudigde factuur Versoepeling regels voor elektronisch factureren Nationale factureringsregels bij grensoverschrijdende prestaties Uitbreiding (internationale) controle facturen Bereid u voor op de beperking van de BTW-vrijstelling voor paramedische diensten Gevolgen voor de BTW-heffing Actiepunt: administratie aanpassen Andere BTW-actualiteiten en actiepunten bij de jaarovergang Uitbreiding uitstelregeling BTW-afdracht Herrekening en herziening van voorbelasting BTW-correctie privégebruik auto van de zaak... 9 BUA-correctie voor personeelsvoorzieningen De overgangsregeling voor woon/werkpanden Pensioen en lijfrente Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd met gevolgen Snellere verhoging van de AOW-leeftijd Wijziging ingangsdatum aanvullend pensioen

3 Pensioenmaatregelen in de Belastingplannen Invoering vitaliteitssparen gaat niet door Fiscale tegemoetkoming voor vermindering pensioen in eigen beheer Wijziging pensioenopbouw bij verplichte deelname ondernemers Ook aftrek vrijwillig betaalde pensioenpremies Sociale zekerheid en arbeidsrecht Zieke flexwerkers moeten sneller aan de slag Wie zijn de vangnetters? Premievaststelling wordt afhankelijk van instroom in Ziektewet en WGA Premiedifferentiatie afhankelijk van de werkgeversgrootte Publiek of privaat verzekeren? Aanscherping criteria voor ZW-uitkering Sneller terug aan het werk Wijzigingen in de mobiliteitsbonussen De wijzigingen Wel of geen samenloop Ingrijpende hervormingen in het ontslagrecht en de WW op komst Ontslagrecht: preventieve toets blijft maar dubbele ontslagroute vervalt Transitiebudget voor scholing Ontslagvergoeding bij onterecht ontslag Versoberingen in de WW In deze digitale Eindejaarsactualiteiten is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 7 november 2012 verwerkt. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Deswege wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 2

4 Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip Op 1 januari 2013 wordt één uniform loonbegrip ingevoerd voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook werknemerspremies over de bijtelling auto van de zaak De terbeschikkingstelling van een auto van de zaak vormt loon in natura. De bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak is volgend jaar niet meer vrijgesteld voor de premies werknemersverzekeringen. Deze premies worden dan ook berekend voor werknemers met een loon onder het maximumpremieloon van Voor deze werknemers betekent dit ook dat zij over dit loon in natura uitkeringsrechten opbouwen. Voor u betekent dit hogere kosten. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt werkgeversheffing Volgend jaar vervalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van de werknemer en daarmee de verplichte vergoeding. Daarvoor in de plaats komt er een werkgeversheffing die u via de aangifte loonheffingen betaalt aan het Zorgverzekeringsfonds. Met ingang van dit jaar is het maximum bijdrage-inkomen al verhoogd tot Als een werknemer gelijktijdig meerdere werkgevers heeft, kan er vanaf volgend geen teruggaaf meer zijn van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen als iedere werkgever overeenkomstig de wettelijke regels heeft afgedragen, maar zij gezamenlijk meer hebben betaald dan wanneer de werknemer bij slechts één werkgever in dienst zou zijn geweest. Afschaffing werknemersdeel en franchise Awf De premies voor de Werkloosheidswet bestaan uit de premies voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en de sectorafhankelijke premies sectorfonds. Het Awf kent formeel nog een werknemersdeel in de premie, maar dat staat sinds 2009 al op 0%. Werknemers betalen dus feitelijk geen WW-premie. Deze premies zijn dus geheel voor uw rekening, net als de sectorpremies. De Awf-premie hoeft u echter over een deel van het premieloon niet te betalen. Deze franchise bedraagt in per jaar. De sectorpremies moet u wel over het volledige premieloon van maximaal betalen. Vanaf 2013 wordt het werknemersdeel in de Afw-premie afgeschaft, zodat vanaf dat moment de Afw-premie ook formeel een werkgeverspremie wordt. Daarnaast wordt de franchise voor de Awf-premie afgeschaft. Dit leidt voor u tot een premieverhoging, tenzij de Awf-premie zelf wordt verlaagd. Inleg levensloopregeling ook aftrekbaar voor de werknemersverzekeringen De inleg in de levensloopregeling van uw werknemer is nu vrijgesteld van loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen). Bij opname van het levenslooptegoed te zijner tijd zijn de uitkeringen wel belast met loonheffing. Dit is de omkeerregel. Vanaf 2013 geldt de omkeerregel ook voor de werknemersverzekeringen. Bij inleg worden de premies aftrekbaar en de uitkering wordt ook belast met premies werknemersverzekeringen. Voor werknemers die voor 2013 hebben gespaard en die na 2013 verlof opnemen, betaalt u tweemal premies werknemersverzekeringen: over de inleg en over de uitkering. De werknemer blijft ook tijdens zijn levensloopverlof verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Let op: Inleg in de levensloopregeling is sinds 1 januari 2012 alleen nog mogelijk voor werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van of meer hadden. Bereid u voor De invoering van het uniform loonbegrip is vorig jaar met een jaar uitgesteld om alle partijen (Belastingdienst, UWV, SVB, softwareontwikkelaars en werkgevers) voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden. Daarvoor resteert nog slechts ruim een maand. U doet er verstandig aan om de wijzigingen in kaart te brengen. Samen met uw softwareleverancier kunt u er dan voor zorgen dat uw loonadministratie tijdig is aangepast. Wijzigingen in de loonheffing uit de Belastingplannen 2013 en het regeerakkoord Verhoging loongrens afdrachtvermindering S&O Heeft u werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan kunt u vanaf volgend jaar wellicht meer afdrachtvermindering S&O ontvangen. De loongrens voor deze regeling wordt in 2013 namelijk verhoogd van naar Hoewel het tarief in deze eerste schijf wordt 3

5 verlaagd van 42% naar 38%, is het toch een aanzienlijk voordeel. Wellicht een reden om loonkosten voor S&O uit te stellen. Toch geen forensentaks De forensentaks is alweer van tafel. Dit betekent ook dat in 2013 de woon-werkkilometers met de auto van de zaak toch geen privékilometers worden. Als u in een auto van de zaak rijdt, kunt u daardoor volgend jaar mogelijk wel weer voldoen aan de 500km-grens voor het privégebruik en daarmee ontkomen aan de bijtelling voor privégebruik. Ingrijpende maatregelen voor de eigen woning Hierna gaan we in op de maatregelen uit het wetsvoorstel Herziening fiscale behandeling eigen woning. Daarbij geven we waar nodig de aanvullende maatregelen uit het regeerakkoord aan. Alle maatregelen hebben de parlementaire weg nog niet helemaal afgelegd. Renteaftrekbeperking nieuwe eigenwoningschuld Alleen als u een lening aangaat voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, kwalificeert deze als eigenwoningschuld en is de rente aftrekbaar. Vanaf 2013 gelden daarvoor de volgende aanvullende voorwaarden: 1. de lening moet in maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig worden afgelost; 2. de aflossingen vinden plaats volgens ten minste een annuïtair aflossingsschema; 3. de aflossing moet contractueel zijn vastgelegd; en 4. de aflossingen moeten daadwerkelijk plaatsvinden. De aflossingseis geldt per leningdeel. Of u aan de aflossingseis heeft voldaan, wordt getoetst aan de in het jaar resterende hoogte van de schuld en niet aan de hand van het in het jaar af te lossen bedrag. Een lening met een lineair aflossingsschema voldoet ook aan deze eis. Met incidentele betalingsmoeilijkheden wordt onder voorwaarden rekening gehouden, zodat u niet direct uw renteaftrek verliest. Regeerakkoord: ook renteaftrekbeperking voor bestaande hypotheken In het regeerakkoord staat een renteaftrekbeperking die ook voor bestaande hypotheken geldt. Vanaf 2014 wordt de aftrek in de hoogste tariefschijf ieder jaar met een half procent verlaagd tot uiteindelijk de derde tariefschijf in de inkomstenbelasting. Deze renteaftrekbeperking komt in 2014 bovenop de aftrekbeperking die voor nieuwe hypotheken van ná 31 december 2012 al per 1 januari 2013 geldt als gevolg van de annuïtaire aflossingsverplichting. Restschulden in box 3 Als u uw woning heeft verkocht voor minder dan de hypothecaire lening die u heeft, dan heeft u een restschuld. Deze restschuld is geen eigenwoningschuld in box 1 waarvan de rente aftrekbaar is, maar een schuld in box 3 waarvan de rente niet aftrekbaar is. Regeerakkoord: rente restschuld tijdelijk aftrekbaar In het regeerakkoord is een tijdelijke regeling getroffen voor restschulden. De rente op deze schulden is (onder voorwaarden) gedurende maximaal 5 jaar aftrekbaar in box 1. Informatieplicht bij lening van een niet-renseigneringsplichtige geldverstrekker Heeft u een lening van uw eigen BV of een andere geldverstrekker die geen renseigneringsplicht heeft? In dat geval heeft u alleen renteaftrek als u de relevante gegevens over die lening en de geldverstrekker tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst. Daarvoor is bij de Belastingdienst een speciaal digitaal formulier beschikbaar. Ook wijzigingen in de lening moet u tijdig doorgeven. Overgangsregelingen eigenwoningschuld Het nieuwe eigenwoningschuldbegrip geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 worden aangegaan. Op bestaande leningen blijven de huidige regels van toepassing. Dat geldt ook aan het einde van een rentevastperiode en bij het oversluiten van een bestaande lening (met of zonder verhuizing). Bovendien bestaan hierop nog vier uitbreidingen: 1. als u in 2012 een woning heeft verkocht, daarna tijdelijk in een huurwoning woont en vervolgens na 1 januari 2013 een andere eigen woning koopt waarvoor u een eigenwoningschuld aangaat, dan gelden toch de oude regels uit 2012 ter grootte van de eigenwoningschuld van de oude woning; 4

6 2. als u vóór 31 december 2012 een onherroepelijke, schriftelijke koopovereenkomst of een koop/aannemingsovereenkomst heeft gesloten voor een woning waarvan de levering in 2013 plaatsvindt, dan kwalificeert de lening die u hiervoor aangaat, als een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld waarvan de rente aftrekbaar is; 3. als u op 31 december 2012 al een eigenwoningschuld heeft en u gaat vóór of op die datum onherroepelijke verplichtingen aan voor de aankoop van een duurdere woning, dan valt ook het meerdere ten opzichte van de bestaande eigenwoningschuld onder het overgangsrecht; 4. het overgangsrecht geldt ook voor op 31 december 2012 bestaande onherroepelijk en schriftelijk overeengekomen onderhouds- en verbeteringsverplichtingen voor een bestaande eigen woning. Er geldt een beperking als u in 2012 twee eigen woningen heeft; bijvoorbeeld omdat u uw oude woning nog niet heeft verkocht. De bestaande regels blijven dan alleen gelden voor de eigenwoningschuld voor de uiteindelijk overblijvende eigen woning. Afschaffing KEW, SEW en BEW Als u op of na 1 januari 2013 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) aangaat, dan geldt daarvoor niet meer de vrijstelling in box 1. Dat geldt ook voor de vrijstelling voor de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). De waarde van de kapitaalverzekering (het saldo op de spaarrekening of de waarde van het beleggingsrecht) behoort dan tot de rendementsgrondslag van box 3. Oók als in het contract staat dat u de KEW (SEW of BEW) moet aanwenden voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Als u op 31 december 2012 al een KEW (SEW of BEW) heeft, dan blijven de huidige regels daarop van toepassing als u zich houdt aan de bestaande voorwaarden. De vrijstellingen in box 1 worden ook de komende 30 jaar geïndexeerd. Sluit u op of na 1 januari 2013 een KEW, BEW of SEW af voor de aflossing van een eigenwoningschuld waarvoor op 31 december 2012 al een onherroepelijke koop- of koop/aannemingsovereenkomst bestond, dan geldt daarvoor ook nog de vrijstelling in box 1. Dat is ook het geval als u een op 31 december 2012 bestaande KEW, SEW of BEW wil omzetten in eenzelfde in box 1 vrijgesteld product, mits u het verzekerde bedrag, het saldo of de waarde van het beleggingsrecht niet verhoogt. Schenken en erven Vraag het mantelzorgcompliment aan voor de partnervrijstelling in de erfbelasting Een ouder en een kind kunnen voor de erfbelasting geen fiscale partners van elkaar zijn. Maar als u mantelzorg verleent aan uw ouder of uw kind wordt hierop een uitzondering gemaakt. Als u fiscaal partner van elkaar bent, dan heeft u bij overlijden van de verzorgde ouder of het verzorgde kind recht op de partnervrijstelling van ruim Voorwaarden Eén van de voorwaarden om in een mantelzorgsituatie in aanmerking te komen voor de partnervrijstelling in de Successiewet (SW), is de ontvangst van het mantelzorgcompliment in het jaar voorafgaand aan het overlijdensjaar van de verzorgde ouder of het verzorgde kind. Dit betekent dus dat het compliment jaarlijks moet worden aangevraagd en ontvangen, voor zolang de mantelzorgsituatie voortduurt. Heeft u het mantelzorgcompliment niet aangevraagd, dan loopt u deze partnervrijstelling dus sowieso mis. Heeft u het mantelzorgcompliment wel aangevraagd en tijdig ontvangen, dan moet u bovendien voldoen aan de andere voorwaarden die de SW aan het fiscaal partnerschap verbindt. Die voorwaarden zijn: u en de verzorgde ouder of het verzorgde kind staan op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA); u en de verzorgde ouder of het verzorgde kind hebben gedurende ten minste 6 maanden voorafgaand aan het overlijden een gezamenlijke huishouding gevoerd; u en uw verzorgde ouder of verzorgde kind zijn beiden meerderjarig; u en uw verzorgde ouder of verzorgde kind kunnen geen fiscaal partner zijn met iemand anders; u bent een notarieel samenlevingscontract met elkaar aangegaan waarin een wederzijdse zorgverplichting is opgenomen; het notarieel samenlevingscontract moet ten minste 6 maanden bestaan, tenzij u en uw verzorgde ouder of verzorgde kind tot het moment van overlijden al ten minste 5 jaar aaneengesloten op hetzelfde adres stonden ingeschreven. Het fiscaal partnerschap in de SW eindigt als de verzorgde ouder of het verzorgde kind weer is hersteld. Er is dan immers geen mantelzorgsituatie meer, waarvoor de uitzondering geldt. Dat geldt ook als de verzorgde 5

7 ouder of het verzorgde kind moet worden opgenomen in een zorginstelling. Er kan dan geen mantelzorgcompliment meer worden aangevraagd, dus kan er niet meer aan alle voorwaarden van de uitzondering worden voldaan. Attentiepunten voor de schenk- en erfbelasting bij de jaarovergang Bespaar erfbelasting via schenking aan uw kinderen Bij uw overlijden wordt over uw vermogen erfbelasting geheven. Kinderen betalen in dat geval 10% en/of 20%. Door tijdens uw leven gespreid te schenken tegen een bescheiden tarief, draagt u alvast vermogen aan uw kinderen over. Bij uw overlijden is er dan minder vermogen waarover uw kinderen erfbelasting verschuldigd zijn. Dat levert in de toekomst dus een belastingbesparing op. U kunt fiscaal vriendelijk vermogen overhevelen naar uw kinderen door jaarlijks te schenken. Dat kan vrijgesteld tot een bedrag van (in 2012). U hoeft dan geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als u meer schenkt, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. Denk er dan aan dat u in dat geval vóór 1 maart 2013 wel een aangiftebiljet voor de schenkbelasting indient. Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 35 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze eenmalige schenking bedraagt Daarnaast kunt u aan deze kinderen in plaats van deze eenmalig verhoogde schenking ook een extra verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking doen van (in 2012). Zij kunnen de schenking onder voorwaarden gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld, de kosten voor een verbouwing of verbetering van de eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming of voor een studiefonds. Als uw kind vóór 1 januari 2010 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde eenmalige vrijstelling, dan geldt als tijdelijke regeling (tot 1 januari 2027) dat u nog een extra eenmalige vrijgestelde schenking kunt doen van (in 2012). Die schenking moet dan wel worden benut voor een van de genoemde doelen voor de eigen woning. De extra verhoogde eenmalig vrijstelde schenking mag ook worden gesplitst in een deel dat voor de eigen woning wordt gebruikt en een deel dat voor andere doeleinden wordt aangewend, mits het laatstgenoemde deel niet meer dan (in 2012) bedraagt. U moet de delen dan wel in hetzelfde kalenderjaar schenken. Voor de eenmalig vrijgestelde schenkingen moet u een schenkingsaangifte indienen, waarin u een beroep doet op de eenmalige vrijstelling. Schenken is ook voordelig voor uzelf Bijkomend voordeel voor uzelf is dat uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting daalt, waardoor u zelf ook minder belasting betaalt. Als u het geld niet contant wilt of kunt uitbetalen, is een schenking onder schuldigerkenning wellicht een oplossing. Geef de juiste WOZ-waarde op van de geërfde woning Als u een woning erft, dan moet de waarde van die woning in beginsel op de WOZ-waarde worden gewaardeerd van het jaar van overlijden. De peildatum van die WOZ-waarde is 1 januari van het jaar voor het overlijdensjaar. Sinds 1 januari 2012 mag u ook kiezen voor de WOZ-waarde van het jaar na het overlijdensjaar. Daar moet u in de aangifte voor de erfbelasting dan wel expliciet om verzoeken. Bij een overlijden in 2012 wordt de waarde van de geërfde woning zonder verzoek dus op de WOZ-waarde 2012 vastgesteld, met als waardepeildatum 1 januari Mét verzoek wordt de WOZ-waarde van 2013 gehanteerd, met de waardepeildatum van 1 januari Nu de huizenprijzen de afgelopen jaren voortdurend zijn gezakt, kan u dit veel erfbelasting schelen. De belastingrechter heeft dit jaar beslist dat u deze keuze ook heeft bij een vererving vóór Denk aan het doorlichten en aanpassen van uw testament Er zijn de laatste jaren veel wetswijzigingen geweest die van invloed kunnen zijn op de zaken die u in uw testament heeft geregeld. Misschien hebben zich het afgelopen jaar in uw persoonlijke omstandigheden en/of uw inkomenssituatie wijzigingen voorgedaan of zijn uw wensen veranderd. Die veranderingen kunnen voldoende aanleiding zijn om uw testament aan te passen, of om alsnog een testament te laten opmaken. 6

8 Omzetbelasting Is uw administratie klaar voor de gewijzigde BTW-factureringsregels? Vanaf 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de BTW. U zult uw administratie daarop moeten aanpassen. Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen. De gewijzigde factuurvereisten Het belang van de factuur voor de heffing van BTW is groot. De factuur vormt de basis voor de BTWcontrole door de Belastingdienst. Verder kunt u als afnemer uitsluitend aftrek van BTW claimen wanneer u beschikt over een factuur die aan de wettelijke vereisten voldoet. Op 1 januari 2013 worden de factuurvereisten op de volgende drie punten aangevuld of gewijzigd: 1. het bedrag van de verschuldigde BTW in euro s. Het vermelden van het BTW-bedrag is niet verplicht als een bijzondere regeling de vermelding van BTW op de factuur uitsluit; 2. bij uitreiking van de factuur door de afnemer of opdrachtgever ( self-billing ) gelden er nu geen bijzondere factuurvereisten. Volgend jaar moet u in dat geval factuur uitgereikt door afnemer op de factuur vermelden; 3. de vermelding van toepasselijke regelingen (zoals een BTW-vrijstelling, intracommunautaire transactie, verleggings- of margeregeling). Vanaf 2013 moet u BTW verlegd op de factuur vermelden, als uw afnemer op grond van de verleggingsregeling verplicht is om de verschuldigde BTW af te dragen. Bij toepassing van de hierna genoemde bijzondere BTW-regelingen moet u deze regelingen als volgt op uw factuur vermelden: Bijzondere regeling reisbureaus ; Bijzondere regeling gebruikte goederen ; Bijzondere regeling kunstvoorwerpen ; Bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten. Ook al lijken de wijzigingen niet ingrijpend, wij adviseren u toch om uw facturen hierop te controleren en waar nodig aan de nieuwe regels aan te passen. De Belastingdienst kan u namelijk vanaf 1 januari 2013 een boete opleggen van maximaal wegens het uitreiken van een onjuiste factuur. Wie reikt de factuur uit? De ondernemer die goederen levert of een dienst verricht, reikt de factuur uit. U kunt dit zelf doen, maar u kunt dit ook in uw naam en voor uw rekening door uw afnemer (self-billing, zie hiervoor) of door een derde (outsourcing) laten doen. U blijft in die gevallen wel aansprakelijk voor de juistheid van de factuur. Als er bijvoorbeeld te veel BTW op de factuur is vermeld, dan bent u die verschuldigd. Als de afnemer de factuur opmaakt, gelden de volgende spelregels: u bent vooraf overeengekomen dat de afnemer de factuur opmaakt en uitreikt; als u het niet met de factuur eens bent, laat u dat de afnemer tijdig weten. De factuur verliest dan zijn werking. U kunt dan alsnog zelf een factuur uitreiken of een verbeterde of aanvullende factuur met de afnemer overeenkomen; de factuur voldoet aan alle factuurvereisten. Introductie van de vereenvoudigde factuur Nieuw is dat u vanaf 1 januari 2013 als ondernemer ook een vereenvoudigde factuur mag uitreiken. U kunt deze gebruiken in het geval de vergoeding inclusief BTW niet hoger is dan 100 of de (vereenvoudigde) factuur als aanvulling dient op een eerdere factuur, waarbij duidelijk wordt verwezen naar de oorspronkelijke factuur, zoals een creditnota. Een vereenvoudigde factuur moet minimaal de volgende gegevens bevatten: de datum van uitreiking; de identiteit van de ondernemer die de levering of dienst verricht; de aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten; het te betalen bedrag aan BTW of de gegevens aan de hand waarvan het verschuldigde BTW-bedrag kan worden berekend; een specifieke en ondubbelzinnige verwijzing naar de oorspronkelijke factuur met vermelding van de aangebrachte wijzigingen, wanneer de vereenvoudigde factuur dient als aanvulling of wijziging van een eerder uitgereikte factuur. 7

9 Het is opvallend dat de NAW-gegevens van de klant ontbreken op deze vereenvoudigde factuur. Het lijkt erop dat hiermee ook de aftrek van BTW op kassabonnen mogelijk wordt gemaakt. De wetgever heeft hier echter (nog) geen uitspraak over gedaan. Wanneer niet? De vereenvoudigde factuur mag niet worden gebruikt bij een levering van goederen die onder de regeling voor afstandsverkopen valt, of bij intracommunautaire leveringen. Dat geldt ook als de leverancier of dienstverrichter niet is gevestigd in het land waar zijn/haar levering of dienst is belast met BTW en waarbij de heffing van BTW wordt verlegd naar de afnemer. Versoepeling regels voor elektronisch factureren De regels voor het elektronisch factureren (ook wel e-invoicing genoemd) worden vanaf 1 januari 2013 verder versoepeld. U kunt dan ook elektronisch factureren aan afnemers in een andere EU-lidstaat. Voor de heffing van BTW worden papieren en elektronische facturen in alle opzichten zoveel mogelijk gelijk behandeld. Als u kiest voor elektronisch factureren, geldt wel het (logische) vereiste dat uw afnemer de facturen ook elektronisch kan ontvangen én dat hij de elektronische verzending van de factuur aanvaardt. Dat is ook het geval als de afnemer de elektronische factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt. U bent vrij om zelf de technologie te kiezen waarmee u de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van uw facturen waarborgt. Afstemming van de gebruikte technologie met de inspecteur is niet langer vereist. Bent u van plan om e-invoicing op grote schaal te gaan toepassen, adviseren wij u toch om een en ander met de inspecteur af te stemmen. U blijft namelijk volledig aansprakelijk voor de BTW-gevolgen als na verloop van tijd mocht blijken dat de door u gehanteerde technologie (toch) niet voldoende waarborgen biedt voor de authenticiteit en integriteit van uw facturen. Nationale factureringsregels bij grensoverschrijdende prestaties Wanneer u als Nederlandse ondernemer grensoverschrijdend goederen levert of diensten verricht die in een andere EU-lidstaat belast zijn met BTW, dan stelt de betreffende EU-lidstaat regelmatig specifieke eisen aan uw factuur. Hieraan komt per 1 januari 2013 een einde. Dan gelden voor u namelijk de Nederlandse factureringsregels in alle gevallen waarin uw prestatie in een andere EU-lidstaat is belast met BTW en waarbij de heffing wordt verlegd naar uw afnemer. Binnen de hele EU kunt u dan volstaan met de vermelding BTW verlegd op uw factuur. Als uw afnemer de factuur zelf uitreikt ( self-billing ), dan gelden echter weer de regels van het EU-land waar de prestatie is belast met BTW. Leveringen en diensten aan afnemers buiten de EU Ook als u leveringen of diensten verricht die in een land buiten de EU belast zijn met BTW, gelden voor u in beginsel de Nederlandse factureringsregels. Deze landen zijn echter niet gebonden aan de BTW-regels die binnen de EU gelden. Daardoor kan het toch voorkomen dat u zich in de wetgeving van het betreffende niet EU-land moet verdiepen om uw BTW-verplichtingen daar te bepalen. Uitbreiding (internationale) controle facturen De controle op een juiste BTW-heffing wordt uitgebreid. Zo is de inspecteur vanaf 1 januari 2013 bevoegd om elektronische facturen via internet te benaderen en/of te downloaden. Dat geldt ook wanneer de ondernemer buiten Nederland is gevestigd, maar hier wel BTW verschuldigd is. Het maakt daarbij niet uit waar de facturen zijn opgeslagen. Ook de belastingdiensten van andere EU-lidstaten kunnen u rechtstreeks aan een controle onderwerpen en u verzoeken om (elektronisch) toegang te verlenen tot uw elektronische facturen. De verplichting tot inzage blijft beperkt tot de facturen die betrekking hebben op de BTW die in de betreffende EU-lidstaat is verschuldigd. Bereid u voor op de beperking van de BTW-vrijstelling voor paramedische diensten De toepassing van de BTW-vrijstelling voor medische diensten wordt in 2013 beperkt. Dit heeft grote gevolgen voor de BTW-heffing bij veel medici en dus voor de inrichting van hun administratie. Gevolgen voor de BTW-heffing De wijziging betekent dat medische dienstverleners die niet zijn geregistreerd in het register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) de BTW-vrijstelling niet meer kunnen toepassen en een factuur met 21%(!) BTW moeten uitreiken. Dat geldt bijvoorbeeld als u pedagoog, osteopaat, acupuncturist of chiropractor bent. Maar ook als u wel een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar bent, voor zover u medische handelingen verricht die niet onder uw BIG-beroep vallen. Bent u fysiotherapeut, maar verricht u 8

10 ook acupunctuurbehandelingen, dan geldt de BTW-vrijstelling wel voor de fysiotherapeutische behandelingen, maar niet voor de acupunctuurbehandelingen. Uitzonderingen voor bepaalde beroepsbeoefenaren Een uitzondering wordt gemaakt voor enkele specifieke medische beroepsbeoefenaren. Zo blijft de vrijstelling gelden voor psychologische diensten door GZ-psychologen. De kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en de orthopedagoog-generalist (en specialist) zijn weliswaar geen BIG-beroepsbeoefenaren, maar zij zijn wel gelijkwaardig aan de BIG-geregistreerde dienstverleners. Zij mogen daarom ook na 31 december 2012 de BTW-vrijstelling toepassen. Actiepunt: administratie aanpassen Bent u een niet-big-geregistreerde medische dienstverlener (met uitzondering van de specifiek hiervoor genoemde beroepsbeoefenaren), dan moet u volgend jaar voor uw medische diensten steeds een factuur met 21% BTW uitreiken. Door de BTW-plicht heeft u wel een recht op aftrek van de aan u in rekening gebrachte BTW (de voorbelasting) gekregen. In voorkomende gevallen kan zelfs via de herzieningsregeling deze voorbelasting op bijvoorbeeld de bouwkosten van de praktijkruimte of de aankoopprijs van een bedrijfsauto worden teruggehaald. Splitsing aanbrengen Bent u een BIG-geregistreerde medische dienstverlener, maar verricht u ook medische handelingen die niet onder uw BIG-beroep vallen, dan zult u in uw administratie een splitsing moeten aanbrengen tussen BTWvrijgestelde medische handelingen en BTW-belaste handelingen. Voor de laatste handelingen moet u steeds een factuur met 21% BTW uitreiken. In zoverre krijgt u daardoor wel aftrekrecht. Informeer naar ontheffing In beide gevallen moet u dus vanaf volgend jaar een BTW-administratie gaan voeren en aan alle daarbij behorende administratieve verplichtingen voldoen. Als u uitsluitend met BTW-belaste medische handelingen verricht, dan levert u deze extra inspanning mogelijk via de aftrek van voorbelasting per saldo nog een BTWteruggaaf op. De kans hierop is echter klein, wanneer u slechts een geringe belaste omzet heeft. Als u per saldo over uw omzet minder dan BTW per jaar hoeft te betalen, dan valt u namelijk mogelijk onder de kleine ondernemersregeling. U bent daardoor weinig of geen BTW verschuldigd. Als u verwacht dat dit bij u aan de orde zal zijn, dan komt u mogelijk voor ontheffing van de administratieve verplichtingen in aanmerking. U hoeft dan geen administratie te voeren, geen facturen uit te reiken en ook geen BTW-aangiften te doen. Andere BTW-actualiteiten en actiepunten bij de jaarovergang Uitbreiding uitstelregeling BTW-afdracht In het Belastingplan 2013 is een versoepeling van de uitstelregeling voor de BTW-afdracht voorgesteld. U kunt onder voorwaarden maximaal 4 maanden later uw BTW-afdracht doen. Eén van de voorwaarden bepaalt dat de openstaande BTW-aanslagen niet meer dan bedragen. In het regeerakkoord is deze grens verhoogd naar Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage moest deze maatregel nog wel door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Herrekening en herziening van voorbelasting Als u goederen en diensten gebruikt voor zowel belaste prestaties als vrijgestelde prestaties, is er sprake van gemengd gebruik van die goederen. De voorbelasting die op deze goederen en diensten drukt, is niet volledig aftrekbaar. Aan het eind van het jaar moet u daarom een herrekening en/of een herziening van voorbelasting uitvoeren. Het resultaat geeft u aan in de aangifte over het laatste tijdvak van BTW-correctie privégebruik auto van de zaak Het privégebruik van de auto van de zaak moet u als werkgever of ondernemer als fictieve dienst belasten, als de werknemer of uzelf hiervoor geen vergoeding betaalt. Het woon-werkverkeer wordt overigens voor de BTW tot het privégebruik gerekend. Betaalt u of uw werknemer wel een vergoeding voor het privégebruik, dan is deze vergoeding in beginsel tegen 21% (voor 1 oktober 2012: 19%) BTW belast. Als u of uw werknemer geen vergoeding betaalt voor het privégebruik, maar er is wel een sluitende rittenadministratie bijgehouden, dan bedraagt de BTW 21% over de uitgaven voor de werkelijk gereden privékilometers. Als u of uw werknemer geen vergoeding voor privégebruik betaalt en een sluitende rittenadministratie ontbreekt, dan wordt de BTW forfaitair gesteld op 2,7% van de catalogusprijs (incl. BPM en BTW) van de auto. Is de auto van de zaak echter langer dan 5 jaar in gebruik, dan is dit forfait 1,5%. De BTW berekent u naar rato van 9

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Decemberbrief 2012: Belastingplannen 2013

Decemberbrief 2012: Belastingplannen 2013 Decemberbrief 2012: Belastingplannen 2013 De Belastingplannen 2013 zijn door de Eerste en de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast treedt er op 1 januari 2013 ook andere wetgeving in werking, denk bijvoorbeeld

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

EINDEJAARSACTUALITEITEN 2013. fiscale juridische financiële advieszaken

EINDEJAARSACTUALITEITEN 2013. fiscale juridische financiële advieszaken EINDEJAARSACTUALITEITEN 2013 fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Einde stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen... 3 Belastingpiek bij uitbetaling ineens... 3 Omzetting

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2012 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 De ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder met zijn BV 1. Vennootschapsbelastingtarief Het vennootschapsbelastingtarief blijft voor belastbare winsten boven 200.000

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is daarin wat uitgebreider behandeld, de

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2013

Fiscale eindejaarstips 2013 1 van 26 Fiscale eindejaarstips 2013 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie