CHANGE Bijeenkomst NEVI, 11 november Lenneke Blokx Tempo-Team Professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHANGE Bijeenkomst NEVI, 11 november 2014. Lenneke Blokx Tempo-Team Professionals"

Transcriptie

1 CHANGE Bijeenkomst NEVI, 11 november 2014 Lenneke Blokx Tempo-Team Professionals

2 Agenda - Introductie - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Ontwikkelingen wet- en regelgeving - Gevolgen voor Intermediairs en inkopers? - Afsluiting

3 Introductie

4

5 Robots pikken onze banen in!!

6 2014 0,75% groei Stijging consumentenvertrouwe n hapert! ,25% groei 2014 Wereldwijde BBP groei 2,5% Export stuwt Nederlandse economie Consumenten gaan meer besteden De basis voor groei is gelegd! Export is drijvende kracht

7 Nederland 2 e export land van Europa

8

9 Kennisclusters in Nederland De kracht van kennisclusters zit in het delen van kennis tussen bedrijven: Samenwerken is het nieuwe concurreren. Bron: Rabobank, februari 2014, Thema-update Industrie

10

11 Werkloosheid zal stijgen in 2014 tot 7% Arbeidsmobiliteit staat onder druk Tekort aan dynamiek op de arbeidsmarkt Aandeel ZZP groeit Arbeidsmarkt Er is schaarste door mis-match vraag en aanbod Aantal vacatures stijgt weer! Integratie van generaties en culturen Grote behoefte aan flexibilisering van arbeid Meer oudere dan jongere werknemers Meer 50 ers dan 30 ers

12 Personeelsbestand BV Nederland Totaal bevolking ,00 miljoen Beroepsbevolking 7,85 miljoen Niet-beroepsbevolking 3,16 miljoen Onbenut potentieel, deel te bewegen naar werk. Mobiliteit biedt kansen Werkende beroepsbevolking 7,14 miljoen Werkloze beroepsbevolking 0,70miljoen Deel direct te bemiddelen naar werk (maar ook: granieten bestand ) Werknemers 6,0 miljoen Zelfstandigen* 1,14 miljoen Faciliteren Bron: CBS, juli 2014 Flexibel ** dienstverband 0,64 miljoen Uitzendkracht 0,18 miljoen Vast dienstverband 5,36 miljoen Oproep/ invalkracht 0,19 miljoen Overig flexibelen 0,26 miljoen *Van de ruim 1 miljoen zelfstandigen is ruim ZZP-er (waarvan een tweede baan heeft) ** O.b.v. CBS, uitgaande van personen met werk van minimaal 12 uur per week. Het precieze onderscheid tussen vast en flexibel werk verschilt overigens per bron.

13 Wie zijn ZZP-ers? Bron: CBS Statline

14 Voor het eerst meer vijftigers dan dertigers Bron: CBS, april 2014

15 Baby Boomers Generatie X Pragmatische Generatie Screenagers Generatie Z Oriëntatiefase <25 jaar Oriëntatiefase <25 jaar Oriëntatiefase <25 jaar Oriëntatiefase <25 jaar Oriëntatiefase <25 jaar Evolutie binnen generaties Ambitiefase jaar Stabilisatiefase jaar Balansfase jaar Ambitiefase jaar Stabilisatiefase jaar Balansfase jaar Ambitiefase jaar Stabilisatiefase jaar Ambitiefase jaar Verzilveringsfase >55 jaar Ontwikkeling van generaties Uitstroom

16 Welke werkzaamheden zullen verder worden geautomatiseerd/gerobotiseerd? BronThe futiure of employment

17 Persoonlijk contact! BronThe futiure of employment

18 Huidige gevolgen beroepsbevolking ( ) Sterk banenverlies sinds 2008 door crisis en automatisering: admin. banen weg Toename in specifieke (vrouwen) beroepen Bron Volkskrant 4 oktober 2014

19 Voorbeeldcase: Zappos Bron:

20 Wat hebben organisaties écht nodig: (Instroom) Inschakelen (Doorstroom) Omschakelen (Uitstroom) Afschakelen Werving Scholing en ontwikkeling Outplacement Employer Branding Mobiliteit, Employability Duurzame inzetbaarheid STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

21 Functioneren van de arbeidsmarkt in Nederland Toenemende specialistische flexibilisering en uitbesteding van onderdelen van bedrijfsprocessen: Optimaal inregelen productieprocessen via specialistische kennis en vaardigheden Flexibiliteit in personeelsvoorziening Kostenvoordeel niet afdekken van ondernemers en werkgeversrisico (ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen) Gevolg: Druk op het klassieke sociale stelsel met langdurige arbeidsovereenkomsten, gereguleerd via CAO's.

22 Reactie kabinet op flexibilisering en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen ontslagrecht Wijzigingen WW ZZP - BGL Onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen. Aan de inhoud van deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden

23 Wijziging Regulier Arbeidsrecht

24 Wijziging ABU CAO Wijziging ABU CAO Nu Wordt Fase A 78 weken 78 weken Fase B Maximaal 8 contracten in 2 jaar Maximaal 6 contracten in 4 jaar * Maximale termijn flexibele inleen 3,5 jaar 5,5 jaar * Onderbrekingsregel 6 maanden begin fase A 3 maanden begin fase B 6 maanden* Aanzegtermijn Geen 1 maand bij arbeidsovereenkomst > 6 maanden

25 Werkeloosheidswet Verbreding van het begrip passende (gangbare) arbeid na 6 maanden i.p.v. 12 maanden werkeloosheid en vanaf dag 1 inkomstenverrekening. Per De maximale publiek gefinancierde WW-duur wordt geleidelijk ingekort van 38 naar 24 maanden. Per De hoogte van de WW blijft loongerelateerd. Mogelijkheid om op CAO-niveau een aanvulling van 14 maanden WW te introduceren. Deze afspraken worden in beginsel algemeen verbindend verklaard. Het publiek gefinancierde deel van de WW wordt 50/50 betaald door werkgevers en werknemers Opbouw van de WW wordt aangepast: 1 maand / dienstjaar in eerste 10 jaar arbeidsverleden daarna ½ maand / dienstjaar

26 Transitievergoeding De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Werknemer heeft recht op transitievergoeding wanneer hij minimaal 2 jaar in dienst is geweest (ook bij bepaalde tijd contract) Vergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het 10e jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Overgangsregeling voor 50 plussers: Transitievergoeding is maximaal ,00, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag.

27 Het aantal ZZP-ers in de periode 1996 t/m 2013 Jaar Aantal ZZP-ers Percentage beroepsbevolking ,5% ,5% % ,5%

28 VAR-Webmodule Overgangsmaatregel Overgangsmaatregel voor huidige VAR- houders. Geen verzoeken voor 2015, geldigheid VAR 2014 verlengd gedurende eerste maanden 2015 Duur afhankelijk van wetgevingstraject Daarna: Webmodule die Beschikking Geen Loonheffing afgeeft (BGL)

29 Ontwikkelingen ZZP Extra controles bij ZZP-ers en bedrijven met als doel schijnzelfstandigheid terug te dringen en rechtspositie te verbeteren (lees: arbeidsovereenkomst sociale verzekeringen) Is er sprake van leiding en toezicht en uitvoering van werkzaamheden die bij de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering horen? Heeft de ZZP-er zijn zelfstandigheid afdoende georganiseerd? Invoering aanvraag VAR-verklaring (BGL) via Webmodule door opdrachtgever per opdracht per 1 januari 2015?? Opdrachtgever wordt hiermee aansprakelijk voor onterecht afgegeven VAR verklaring -> naheffing en boetes mogelijk

30 Veranderingen in werkwijze?? - Verandering van Intermediair naar makelaar voor ZZP?? Rechtstreekse overeenkomst opdrachtgever-zzp Werving en selectie middels netwerk voor vinden ZZP-ers Administratie en facturatie door intermediair Betaling facturen aan intermediair - Kansen voor Intermediairs Vaker ingezet als verlengde proeftijd, langere flexibiliteit ABU-CAO; langere flexibiliteit, MAAR wel transitievergoeding! Overstappen van ZZP naar detachering of in dienst name Hybride ZZP-ers, deels in dienst, deels zelfstandig

31 Ontwikkelingen op inkoopgebied? Aantrekkende arbeidsmarkt en krapte op specifieke gebieden, tevens transitievergoeding. Gevolgen voor de prijs voor diensten?? Andere manieren van aanbesteden? Rol van prestatie inkoop in innovatief en sociaal innoveren?

32 Change binnen Tempo-Team Professionals Organisatiewijziging Randstad Groep Nederland streeft naar een efficiëntere en beter gestroomlijnde organisatie. Om die reden worden alle Professionals activiteiten in Nederland (Randstad Professionals, Tempo-Team Professionals, FunktieMediair, Martin Ward Anderson en Yacht) samengevoegd. Er gaat gewerkt worden via de zogenaamde verticals aanpak. Dit houdt in dat alle functies van verschillende niveaus en specialisaties binnen een sector of branche vanuit een organisatie aangeboden worden. Deze aanpak heeft zich al bewezen bij Randstad-onderdelen in het buitenland. Kennis en expertise worden op deze manier gebundeld, waardoor we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De komende maanden wordt er gewerkt aan de inrichting van de Professionals organisatie. Deze nieuwe organisatie is uiterlijk per 1 juli 2015 operationeel.

33 Vragen???

34 Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn bij tijdelijk arbeidsovereenkomsten Verbod op proeftijd bij korte tijdelijke arbeidsovereenkomsten Verbod op concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten Aanscherping regels uitsluiting loondoorbetaling

35 Aanzegtermijn Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer moet minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk (of digitaal) worden aangezegd. De boodschap is: we gaan niet door of we gaan door waarbij je aangeeft onder welke voorwaarden je doorgaat Alle tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of langer die eindigen op of na 1 februari 2015 moeten worden aangezegd in het huidige personeelsbestand Sanctie voor werkgever: één maandsalaris bij niet aanzeggen of naar rato betalen bij te laat aanzeggen. Twee weken te laat aanzeggen betekent het bedrag van twee weken salaris betalen als boete Uitzondering voor uitzendkrachten: aanzeggen geldt niet voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding in de eerste 78 weken (= fase A met uitzendbeding ABU CAO)

36 Wijzigingen per 1 juli 2015 Aanscherping ketenregeling De uitzonderingen Aanscherping onderbrekingsregel Wijziging ontslagstelsel De transitievergoeding

37 Wijziging ketenregeling 1 juli tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2 jaar Afwijken bij CAO alleen nog mogelijk in zeer specifieke gevallen Mogelijke afwijking voor de uitzendsector: voor fase B maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 4 jaar Overgangsrecht: Gunstiger bepalingen in CAO s op 1 juli 2015 blijven geldig zolang die CAO doorloopt, maar tot maximaal 1 juli 2016

38 Wijziging onderbrekingsregel Huidige situatie: Onderbrekingstermijn van 3 maanden Mogelijkheid om bij CAO van onderbrekingstermijn af te wijken Per 1 juli 2015: Onderbrekingstermijn van 6 maanden Geen mogelijkheid om bij CAO van onderbrekingstermijn (6 maanden) af te wijken

39 Uitzonderingen Van de ketenregeling wordt uitgezonderd: De jongere tot 18 jaar die < 12 uur per week werkt. (Meerdere contracten zijn mogelijk, vanaf 18 e verjaardag gaan de ketens tellen.) Op verzoek van CAO-partijen uit te zonderen functies bij specifieke bedrijfstakken, bij ministeriele regeling Bij CAO: aangewezen overeenkomst omwille van educatie, voor zover noodzakelijk voor afronding Overeenkomsten aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg

40 Verbod op concurrentiebeding Geen concurrentiebeding (of relatiebeding) meer mogelijk bij een tijdelijke overeenkomst Wijziging geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2015 worden afgesloten Uitzondering alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. Wat deze bijzondere omstandigheden zijn of worden is nu nog niet bekend

41 Aanscherping regels loonuitsluiting Nu mag loon uitgesloten worden in de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. Bij CAO mag hiervan afgeweken worden. Mogelijkheid om in de CAO af te wijken wordt vanaf 1 januari 2015 zwaar beperkt: alleen voor specifieke werkzaamheden (incidenteel, geen vaste omvang) Nieuwe regel geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2015 Overgangsrecht: Gunstigere bepalingen in lopende CAO blijven geldig zolang die CAO duurt en tot maximaal 1 juli 2016 Uitzondering voor uitzenden: 78 gewerkte weken loon uitsluiten

42

43 Ingangsdata Ingangsdata: Ontslagrecht: 1 juli 2015 WW passende arbeid: 1 juli 2015 WW duur: 1 januari 2016 Participatiewet: 1 januari 2015

44 Maatregelen tegen Schijnconstructies 1. Sociaal Akkoord Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), o.a. Aanpassing WML, Ketenaansprakelijkheid geldend loon en uitbreiding onderzoekbevoegdheid Inspectie SZW 3. Wet Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI), laagdrempelige toegang rechter bij rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst 4. Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014, VAR-Webmodule 5. Controle van de VAR in bepaalde sectoren (voorbeeld thuiszorg, onderwijs)

45 Bestrijden schijnconstructies; herstel balans fatsoenlijke en rechtvaardige arbeidsmarkt Schijnconstructies: situaties die formeel anders worden gepresenteerd dan waarvan feitelijk sprake is Schijnzelfstandigheid: Er wordt formeel als zelfstandige gewerkt terwijl er feitelijk sprake is van werknemerschap. Schijnzelfstandigheid is een schijnconstructie VNO/NCW ondersteunen bestrijding slechts voor zover maatregelen proportioneel zijn, gericht tegen misbruik en effectief. Geen belemmeringen anderszins en geen lastenverzwaring.

46 Enkele voorwaarden uit de BGL De opdrachtnemer kan de werkzaamheden zonder uw toestemming door iemand anders laten uitvoeren; Uw opdrachtnemer kan zelf de werktijden bepalen en hoeft zich ook niet te houden aan bloktijden Als uw opdrachtnemer ziek is, betaalt u niets door, u reserveert niets en u geeft geen toeslag voor ziektedagen; U sluit rechtstreeks een overeenkomst met uw opdrachtnemer; Uw opdrachtnemer heeft in de afgelopen 6 maanden geen soortgelijk werk bij u in loondienst gedaan; Als het werk niet voldoet aan de opdrachtovereenkomst, moet uw opdrachtnemer dat werk gratis aanpassen of opnieuw doen;

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Inleiding Waarom deze Flexpocket? Er is veel politieke en maatschappe lijke discussie over vast en flex. Maar hoe ziet die flexschil er eigenlijk

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave Special Lonen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wet werk en zekerheid... 3 3. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 7 4. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 8 5. Pensioenupdate...

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker en en nog meer - Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond arbeidsrecht, ontslag, WW en de organisatie van de arbeidsmarkt - En wat doet

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg KIJK EN VERGELIJK Op 11 april is er een sociaal akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Wat heeft ons dat opgeleverd? Kijk en vergelijk het sociaal akkoord! Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Whitepaper februari 2015. Uitzendkrachten inzetten: dingen die u moet weten

Whitepaper februari 2015. Uitzendkrachten inzetten: dingen die u moet weten Whitepaper februari 2015 Uitzendkrachten inzetten: 10 dingen die u moet weten Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Beloning uitzendkracht 5 Contractvarianten 9 Wet Werk en Zekerheid 11 Risico s opdrachtgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie