NETWERKBIJEENKOMST P&O 1 JUNI UUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETWERKBIJEENKOMST P&O 1 JUNI 2015 13.00 16.00 UUR"

Transcriptie

1 NETWERKBIJEENKOMST P&O 1 JUNI UUR 1 juni 2015

2 PRESENTATIE EN (STRATEGIE) DISCUSSIE OVER DE PROJECTEN VAN HET SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG PAULIEN VAN DER MEULEN (SSFH) EN ANNE VAN RIET (SSFH) 1 juni 2015

3 Bijeenkomst P&O netwerk Ineen 1 juni

4 Voorstellen Paulien van der Meulen, projectmanager sectorplan en veilig werken Anne van Riet-Keulen, projectleider 600 DA/POH

5 Agenda Presentatie activiteiten SSFH 10 m Door Paulien van der Meulen Presentatie project instroom 600 POH/DA 15 m Door Anne van Riet-Keulen Discussie in groepen 20 m Door allen Terugkoppeling 15 m Door Paulien van der Meulen

6 Even kennismaken: de SSFH Grondslag: onderzoek Campagneteam werken in de huisartsenzorg. Huisartsenzorg heeft structurele en permanente aandacht nodig voor (grote) arbeidsmarktvraagstukken. Beaming sociale partners: oprichting fonds vastgelegd cao Huisartsenzorg ( ). SSFH-bestuur: vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties LHV en InEen en de werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de NVvPO.

7 Ambitie SSFH Het bijdragen aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg. De SSFH richt zich op de ontwikkeling van arbeidsmarkt, scholing, sociaal beleid en veilig werken in de huisartsenzorg.

8 Enkele activiteiten Regiostructuren Beroepenstructuur Transitie POH-S Arbeidsmarktcampagne Gezond en veilig werken Projecten sectorplan Deelname onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Centraal platform met inzicht in opleidings- en bijscholingsmogelijkheden, HR- en cao-informatie, vergoedingsmogelijkheden.

9 Activiteiten sectorplan Het aantrekken van 150 doktersassistenten, 200 POH ssomatiek en 250 POH s- GGZ uit andere zorgsectoren. Het ontwikkelen van een assessment en verkort scholingstraject voor zittende POH s-s. Het ontwikkelen van vijf pilots voor de instroom van arbeids-gehandicapten in de huisartsenzorg.

10 Project Zij-instroom 600 medewerkers POH/DA

11 Vraag naar personeel neemt toe Substitutie 2e lijns naar 1,5 lijns Samenwerking in de wijk Basis GGZ naar 1e lijn Uitbreiding somatische zorg: chronische oncologie, ouderenzorg..

12 Huidige tekorten Functie Doktersassistenten 2,4% POH-S 6,9% POH-GGZ 14% Percentage openstaande vacatures Overzicht met percentage openstaande vacatures per functiegroep. Doorgaans wordt 2-3% vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Bron: Vacaturemonitor, Kiwa Carity, november 2014

13 Toekomstige tekorten Gebrek aan stageplaatsen Vergrijzing onder het ondersteunde personeel Onduidelijkheid over opleidingen Mismatch vraag en aanbod

14 Urgentie Daarom nu investeren in opleiding en stageplaatsen zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft, nu en in de toekomst.

15 Doelstelling project Instroom realiseren van 600 instromers uit andere zorgsectoren naar de Huisartsenzorg. 150 DA s, 200 POH-S en 250 POH-GGZ zijn ingestroomd in de opleiding en hebben een stageplaats met baanperspectief.

16 Planning April 2015 september Inventarisatie en voorbereiding September/oktober 2015 juli Start arbeidsmarktcampagne Augustus 2016 oktober afronding

17 Vergoedingen Kandidaat - Ontvangt uit het sectorplan 800,- voor bijdrage opleidingskosten - Ontvangt van SSFH 150 per maand als vergoeding voor de stage Werkgever - Ontvangt van SSFH 150,- per stagiaire per maand als vergoeding voor de begeleiding Begeleiding instroom - DA/POH-S 1380 uur a 85,- per uur - POH-GGZ 598 uur a 85,- per uur

18 Kandidaten Richten ons op: Niveau 4/5, met verpleegkundige achtergrond Instroom uit andere zorgsectoren. Bij voorkeur de sectoren Ziekenhuizen en GGZ

19 Opleidingen Uitgangspunten: Benodigde opleiding is afhankelijk van de vooropleiding Instroom in opleiding alleen na onafhankelijk assessment Zoveel mogelijk verkorte opleidingen Zoveel mogelijk regionaal volgen Men kan alleen starten met een stage-/werkervaringsplaats heeft

20 Oproep Stel (extra) stage- en leer/werkbanen beschikbaar!

21 Vragen aan u: Wat is er nodig om extra stage en werkervaringsplaatsen te realiseren? Met wie kunnen hierover concrete afspraken gemaakt worden?

22 Dank en tot binnenkort,

23 WET WERK EN ZEKERHEID GASTSPREKER FRÉDÉRIQUE HOPPERS VAN DIRKZWAGER ADVOCATEN & NOTARISSEN 1 juni 2015

24 Wet werk en zekerheid Utrecht, 1 juni 2015 Geeke Hissink & Frédérique Hoppers

25 Actualiteit Dirkzwager Kennisportal Arbeidsrecht en Pensioen: Werk en zekerheid: Weten We Zeker dat?

26 Onderwerpen workshop Deel I. Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht: 1. Nieuwe ontslagrecht 2. Flexibele arbeid 3. WW Deel II. Verdieping: 1. Overgangsrecht 2. Besluiten Deel III. Praktijkvragen Weten We Zeker dat

27 I. WWZ in vogelvlucht Huidig ontslagrecht: - kiezen tussen opzegging dan wel ontbinding; - opzegging: via UWV WERKbedrijf (zonder vergoeding) - ontbinding: via kantonrechter - vergoeding, volgens kantonrechtersformule - bij opzegverbod (zoals ziekte): ontbinding

28 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, uitgangspunten - doel: opheffing ongelijke behandeling & versoepeling - reden ontslag bepaalt de ontslagroute - transitievergoeding bij ontslag/ontbinding - afschaffing kantonrechtersformule - andere procesregels, o.a. bedenktermijn en hoger beroep

29 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, reden ontslag bepaalt de ontslagroute UWV WERKBedrijf bij bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid. Kantonrechter voor (andere) in de persoon gelegen factoren en verstoorde arbeidsverhouding. Of nadat UWV ontslagaanvraag heeft afgewezen of een opzegverbod geldt.

30 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, procesregels Proceduretijd UWV (uitgangspunt 4 weken) mag in mindering op opzegtermijn, met minimum van één maand. Werkgever kan (binnen 2 maanden) naar de kantonrechter bij negatieve beslissing UWV. Werknemer kan (binnen 2 maanden) naar de kantonrechter bij positieve beslissing (bijvoorbeeld met vordering herstel arbeidsovereenkomst). Hoger beroep en cassatie mogelijk!

31 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, vervolg procesregels Kantonrechter moet ontslagcriteria strikt toepassen (zie Besluit Ontslagregeling). Geen restcategorie. Vergoeding mag niet als smeermiddel fungeren. Hoger beroep en cassatie mogelijk!

32 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, aanspraak transitievergoeding Bij ontslag/ontbinding en arbeidsovereenkomst(en) van tenminste 2 jaar: transitievergoeding verschuldigd, tenzij ernstige verwijtbaarheid werknemer ( muizengaatje ). Ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract (tenzij werkgever aanbod heeft gedaan). Bij initiatief werkgever.

33 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, hoogte transitievergoeding De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en na het 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar (overgangsrecht voor 50- plussers) Maximering ,-- of jaarsalaris. Hardheidsclausule en mogelijkheid bij cao af te wijken. Additionele vergoeding naar billijkheid bij ernstige verwijtbaarheid werkgever ( muizengaatje ).

34 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, vervolg hoogte transitievergoeding Overgangsrecht tot 1 januari 2020 voor oudere werknemers. Bij werknemer 50 jaar of ouder én arbeidsovereenkomst van 10 jaar of langer: over elke periode van 6 maanden na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar: de helft van het in geld vastgestelde loon per maand. Deze overgangsregeling is niet van toepassing bij kleinere werkgevers (<25 werknemers).

35 I. WWZ in vogelvlucht Nieuw ontslagrecht, bedenktermijn In geval werknemer instemt met beëindiging (opzegging werkgever of beëindiging met wederzijds goedvinden), dient werkgever drie weken bedenktijd in acht te nemen. Als werknemer schriftelijk wordt gewezen op bedenktijd, dan bedraagt de bedenktijd twee weken. Instemming met beëindiging levert geen verwijtbare werkloosheid op.

36 I. WWZ in vogelvlucht Flexibele arbeid, ketenregeling Nu is het 3 x 3 x 3 Dat wordt 3 x 2 x 6, dat wil zeggen bij meer dan 3 contracten (binnen 2 jaar) of meer contracten die in totaal langer dan 2 jaar hebben geduurd, met tussenpoos van niet meer dan 6 maanden, ontstaat onbepaalde tijd contract.

37 I. WWZ in vogelvlucht Flexibele arbeid, vervolg ketenregeling Afwijking bij cao (qua duur en aantal, niet qua tussenpoos) bij uitzendovereenkomst of wanneer intrinsieke aard bedrijfsvoering dat vergt (met max van 6 contracten binnen 4 jaar). Afwijking bij cao (qua duur) voor overeenkomsten die overwegend zijn aangegaan omwille van educatie, voor zover noodzakelijk voor afronding van de opleiding. Ketenregeling is niet van toepassing op BBL-leerlingen.

38 I. WWZ in vogelvlucht Flexibele arbeid, oproepcontracten hoofdregel: geen arbeid, toch loon tenzij oorzaak in redelijkheid voor rekening van werknemer behoort te komen uitzondering: eerste 6 maanden bij overeenkomst. Na 6 maanden alleen afwijken bij cao mits de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. uitzondering op de uitzondering: bij min. regeling bepaalde bedrijfstakken aan te wijzen die geen gebruik kunnen maken van de uitzonderingen.

39 I. WWZ in vogelvlucht Flexibele arbeid, vervolg oproepcontracten Komt er een uitzondering op de uitzondering, dus verbod oproepcontracten in de zorg? Nog niet! Wat regelt de cao?

40 I. WWZ in vogelvlucht Flexibele arbeid, overige Bij arbeidsovereenkomsten voor 6 maanden of korter: geen proeftijdbeding toegestaan. Bij arbeidsovereenkomsten langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar: proeftijd van ten hoogste 1 maand toegestaan. Bij arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of langer: aanzegging voorgeschreven. Indien niet tijdig (dus niet binnen één maand) aangezegd, vergoeding van één maand of pro rata. Binnen 2 maanden moet aanzegvergoeding bij verzoekschrift opgeëist worden. Tip: er mag ook bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst direct worden aangezegd.

41 I. WWZ in vogelvlucht WW Hoogte blijft inkomensgerelateerd. Eerder verplichting om andere arbeid dan passende arbeid te aanvaarden. Verkorting duur WW. Arbeidsverleden tot 2016 gerespecteerd. Elk jaar geeft recht op een maand WW. Na 2016: eerste tien jaar elk jaar geeft recht op maand WW. Arbeidsverleden na 10 e jaar geeft recht op halve maand WW. WW-duur wordt per 2016 per kwartaal met een maand teruggebracht.

42 II. Verdieping Data inwerkingtreding/overgangsrecht Nieuwe ontslagrecht: vanaf 1 juli Datum aanvraag/verzoek in plaats van opzegging/ontbinding of einddatum bepalend. De aanzegverplichting geldt al (sinds 1 januari 2015). Nieuwe ketenregeling: vanaf 1 juli Datum aangaan in plaats van ingangsdatum nieuw contract bepalend. Caoovergangsrechten voor huisartsenposten niet relevant i.v.m. expiratiedatum. Nieuwe WW-regeling: deels vanaf 1 juli 2015, deels vanaf 1 januari 2016.

43 II. Verdieping Specifiek overgangsrecht transitievergoeding Besluit overgangsrecht transitievergoeding Onderscheid 2 situaties: 1. Collectieve afspraken. Geen recht op transitievergoeding indien werknemer per 1 juli 2015 recht heeft op vergoedingen of voorzieningen die door de werkgever zijn overeengekomen met de vakbonden (cao of sociaal plan), tenzij is overeengekomen dat de vergoeding of voorziening in aanvulling strekt op de transitievergoeding. Niet van toepassing op afspraken gemaakt op 1 juli 2015 of later. Artikel vervalt per 1 juli 2016.

44 II. Verdieping Specifiek overgangsrecht transitievergoeding Besluit overgangsrecht transitievergoeding 2. Anders dan collectieve afspraken. Als werkgever en werknemer vóór 1 juli 2015 onderling individuele afspraken hebben gemaakt over vergoedingen of voorzieningen, dan moet de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding of die vergoedingen of voorzieningen. Werkgever moet werknemer informeren over hoogte transitievergoeding en hoogte vergoedingen of voorzieningen. Vervolgens moet werknemer binnen 4 weken kiezen. Bij uitblijven keuze geen recht op transitievergoeding.

45 II. Verdieping Besluit in mindering brengen kosten op transitievergoeding Onderscheid tussen: - Transitiekosten (ook kosten bij vrijstelling gedurende extra periode) - Inzetbaarheidskosten Uitgangspunt is dat deze kosten uitsluitend op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht indien: 1. Kosten voor werknemer zijn gemaakt nadat ze gespecificeerd en medegedeeld aan werknemer en kosten redelijk zijn. 2. Schriftelijke instemming werknemer (tenzij akkoord bonden of OR).

46 II. Verdieping Besluit in mindering brengen kosten op transitievergoeding Aanvullende voorwaarden inzetbaarheidskosten: inzetbaarheidskosten kunnen in mindering worden gebracht op transitievergoeding indien: 1. Ze zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van inzetbaarheid buiten de organisatie, tenzij de verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend voor een functie bij werkgever. Hoe zit het met leer- /arbeidsovereenkomst? 2. Ze zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer anders zijn overeengekomen.

47 II. Verdieping Ontslagregeling Veel gelijkenissen met Beleidsregels UWV Werkbedrijf, o.a. uitwerking redelijke gronden. Specifieke regels ten aanzien van o.a.: -(redelijke termijn) herplaatsing; -scholing; -ontslagvolgorde en volgorde wederindiensttredingsvoorwaarde; -betalingsregeling; -uitzonderingen transitievergoeding kleinere werkgevers

48 II. Verdieping Regeling UWV Ontslagprocedure Procesregels voor procedures UWV WERKBedrijf. Specifieke regels ten aanzien van o.a.: -ontslagformulier; -herhaald verzoek na weigering toestemming; -termijnen; -hoe door het UWV WERKBedrijf te handelen bij opzegverboden? -oordeel UWV financiële omstandigheden i.v.m. transitievergoeding.

49 Praktijkvragen (ontslagrecht) werknemers binnen twee maanden een transitievergoeding moeten opeisen?

50 Praktijkvragen (ontslagrecht) scholingskosten niet altijd in mindering komen op de transitievergoeding?

51 Praktijkvragen (ontslagrecht) partijen in een vaststellingsovereenkomst ook een lagere of hogere vergoeding dan de transitievergoeding mogen opnemen?

52 Praktijkvragen (ontslagrecht) de transitievergoeding verschuldigd wordt bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid?

53 Praktijkvragen (ontslagrecht) de transitievergoeding niet meer kan bedragen dan ,- bruto?

54 Praktijkvragen (ontslagrecht) OR-leden minder ontslagbescherming gaan genieten?

55 Praktijkvragen (ontslagrecht) een werkgever een zieke werknemer een reorganisatieontslag mag verlenen?

56 Praktijkvragen (ontslagrecht) een werkgever een werknemer alleen mag ontslaan zodra deze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, als de arbeidsovereenkomst of cao daar melding van maakt?

57 Praktijkvragen (ontslagrecht) de werkgever de werknemer in het kader van herplaatsing scholing moet aanbieden, ook al bestaan er geen reële mogelijkheden binnen de organisatie van de werkgever?

58 Praktijkvragen (ontslagrecht) werkgevers die vergeten aan te zeggen, niet altijd een schadevergoeding hoeven te betalen?

59 Praktijkvragen (flexibele arbeid) arbeidsovereenkomsten die worden overeengekomen vóór 1 juli 2015 onder de oude ketenregeling vallen, ook al ligt de ingangsdatum ná 1 juli 2015?

60 Praktijkvragen (flexibele arbeid) er geen algeheel verbod op nulurencontracten in de zorg geldt?

61 Praktijkvragen (flexibele arbeid) werknemers een beroep op de bedenktermijn kunnen doen als zij zelf hun arbeidsovereenkomst opzeggen?

62 And the winner is?

63 Advocatuur Arnhem Notariaat Arnhem Advocatuur Nijmegen Notariaat Nijmegen Postbus 3045 Postbus 111 Postbus 55 Postbus DA Arnhem 6800 AC Arnhem 6500 AB Nijmegen 6501 BC Nijmegen Kantoor Velperpoort Kantoor Velperpoort Kantoor Stella Maris Kantoor Stella Maris Velperweg 1 Velperweg 1 Van Schaeck Mathonsingel 4 Van Schaeck Mathonsingel BZ Arnhem 6824 BZ Arnhem 6512 AN Nijmegen 6512 AN Nijmegen T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) F +31 (0)

64

65 TOT ZIENS

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

Overzicht updates WWZ. Flexmaatregelen

Overzicht updates WWZ. Flexmaatregelen Flexmaatregelen 1) Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding 1 en Regeling looncomponenten en arbeidsduur 2 : Loonbegrip aanzegvergoeding: Bruto uurloon x arbeidsduur per maand

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie