Beleidsnota inclusief addenda 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota inclusief addenda 2014"

Transcriptie

1 Lange Schipstraat Mechelen NIS-code : Laatste budgettaire journaalnummer : Beleidsnota inclusief addenda 2014 Secretaris Bal Jan Financieel beheerder Gods Ann

2 OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN BD 1 - Actief informeren en vraaggericht organiseren van sociale dienstverlening in Mechelen Om elke Mechelaar gelijke kansen op sociale dienstverlening te garanderen, is het belangrijk dat de Mechelaar tijdig, liefst nog voordat de problematiek zich stelt, weet waar hij recht op heeft en waar hij daarvoor terecht kan. Dit wordt hem duidelijk gemaakt op een éénduidige wijze waarbij hij de keuze heeft om zich ofwel rechtstreeks tot de juiste dienstverlener te wenden, ofwel zich tot het Sociaal Huis te wenden. Het maakt niet uit of die dienstverlening wordt aangeboden door het OCMW, de stad, de Vlaamse of federale overheid of door een non-profit organisatie. AP Uitwerken van een klantgericht frontoffice-concept op organisatieniveau A Uitbouwen van website "Sociaal Huis" G SEC BD 2 - Versterken van een positief imago van onze organisatie bij de Mechelaar Om er voor te zorgen dat elke Mechelaar zonder schroom ons huis binnenstapt, is het belangrijk dat we een positief imago van onze dienstverlening en onze infrastructuur opbouwen en behouden. AP Opzetten van een grotere betrokkenheid van de Mechelaar met de dienstverlening van het Sociaal Huis A Organiseren van een "dag van het Sociaal Huis" G SEC - SEC G 2014/ /ALGBEST/0110 E Vergaderingen/Politieke organen 5.00 A Organiseren van een "dag van het Sociaal Huis" G SEC AP Besteden van extra aandacht aan eenduidige communicatie A Heroriëntering huisstijl en sjablonen naar "sociaal huis" G SEC AP Profileren van de woonzorgcentra naar klanten en werknemers en werken aan een positief imago Pagina 2 van 351

3 A Deelnemen aan de dag van de zorg G DL/ZORG - DL/ZORG G 2014/ /ZORG/0953/02 E Recepties/Woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde 1.80 A Uitvoering communicatieplan om de meest zorgbehoevende Mechelaars in de wzc's en DVC's op te nemen SEC G BD 3 - Creëren van een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen We willen de Mechelaar een beter welzijn aanbieden door lokale middelen hiervoor optimaal in te zetten. Het is dan ook belangrijk dat de welzijnspartners samenwerken om hun kennis en middelen te bundelen en hun aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de Mechelaar. We zien het als een opdracht voor de lokale overheid om hierin een coördinerende rol op te nemen. AP Verruimen van de sociale dienstverlening die in Leliëndael wordt aangeboden A Aanbieden van ruimte voor minimum 2 andere welzijnsorganisaties om in Leliëndael hun frontoffice onder te brengen SD/ASD G A Begeleiding van ondernemers in moeilijkheden m.b.v. Efrem uitbouwen G SD/ASD - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Vangnetfunctie/Sociale bijstand Begeleiden van ondernemers in moeilijkheden mbv Efrem uitbouwen 7500 euro BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /SOCBEL/0900 Vangnetfunctie/Sociale bijstand - SD/ASD AP Verhogen van de aandacht voor gezondheid A Organiseren van een seniorengezondheidsdag G SEC - SEC G 2014/ /ALGBEST/0110 E Recepties/Politieke organen 5.00 Pagina 3 van 351

4 BD 4 - Mee uitbouwen van een voldoende groot woonzorgcontinuüm in Mechelen Naarmate de zorgbehoefte van iemand stijgt, zal er meer en intensievere zorg moeten worden ingezet. We willen een zorgaanbod voorzien doorheen de volledige levensloop. Eventueel moet ook de woonvorm hierop worden aangepast. Het continuüm dat in een mensleven loopt van zelfstandig leven en wonen zonder zorg, tot zware zorgafhankelijkheid en residentieel wonen, het woonzorgcontinuüm, bevat veel tussenstadia. Het is onze opdracht ervoor te zorgen dat al deze stadia gekend zijn en toegankelijk zijn voor alle Mechelaars, ongeacht of we deze dienstverlening zelf aanbieden of via samenwerking met een andere organisatie. We willen zo een antwoord op elke zorgnood van de Mechelaar, evenwel zonder te verglijden in overconsumptie van zorg. AP Werken aan een flexibele zorgopvang A Uitbreiden aanbod gezinszorg en aanvullende thuiszorg G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/gezinshulp BW: (BW) G BW TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/gezinshulp - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E PL RSZ Tijd. toe te wijzen aan actie/gezinshulp , ,00 A Uitbreiden van woongelegenheden voor bewoners met dementie in de Lisdodde DL/ZORG G A Uitvoeren strategische infrastructurele studie Hof Van Egmont G HVE/OND A Uitvoeren van organisatorische implicaties van de vernieuwde woonzorgvisie voor het HVE. HVE/OND G Pagina 4 van 351

5 uitbreiding gesloten afdeling G DL/FAC - DL/FAC G 2014/ /ZORG/0953/02 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa/woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde uitbreiding gesloten afdeling Lisdodde AP Integreren thuiszorg en lokale dienstencentra A Opstart werking volgens nieuwe visie in lokaal dienstencentrum den Deigem G LDC/DEI A Realiseren van 1 team in de Rooster en de Smis G LDC/DR A Toevoegen van een zorgcoach aan elk totaal dienstencentrum G LDC/DR A Opstarten team zorgorganisatie en samenwerking maatschappelijk werk en administratie LDC/DR G A Communicatie van nieuw werkingsmodel aan partners in de zorg G LDC/DR A Opstarten samenwerking met verenigingen voor activiteiten in de lokale dienstencentra en afstemmen subsidiereglement LDC/DR G AP Focus leggen op algemeen welzijn en emotioneel welbevinden binnen de dienstverlening A Versterken van het emotioneel welbevinden van de bewoners wzc in samenwerking met CGG DL/ZORG G DL/ZORG G 2014/ /ZORG/0953/02 E Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde BW: (AR) G onvoldoende budget: opvolging bw 2 Verschuiving: U / /ZORG/0953/02 Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde - DL/ZORG AP Realiseren van een innovatieve woonzorgsite Pagina 5 van 351

6 A Opzetten experiment kleinschalig wonen in HvE G HVE/ZORG BD 5 - Realiseren van een evenwicht tussen kwaliteitsvolle zorg en correcte kostprijs Het is voor ons belangrijk dat we blijven inspelen op (wisselende) zorgvragen met een dienstverlening die kwaliteitsvol is. Even belangrijk is dat de kostprijs voor deze dienstverlening betaalbaar blijft voor de gebruiker én maatschappelijk verantwoord is voor de Mechelse burger. AP Opzetten van acties i.k.v. kwaliteitsverhoging A Onderzoek naar een geschikt kassa- en registratiesysteem voor de woonzorgcentra SEC G A Implementatie van registratiesysteem in de LDC G INF/CIP AP Optimaliseren inzet personeel wzc om dienstverlening aan de bewoners te verbeteren A Bepalen van basiszorg en benodigde personeelsinzet op basis van werkvolumemeting HVE/ZORG G A Deelname aan project zorg voor zorg vanuit de Lisdodde en opvolging van dit project vanuit het HVE HVE/ZORG G AP Versterken van de mobiliteit voor personen met een zorgbehoefte A Optimalisering vervoer dagverzorgingscentra en opstart van een rolwagen voor wzc De Lisdodde HVE/DVC G BD 6 - Inzetten op zorg op proactieve wijze We willen dat een zorgbehoefte tijdig wordt opgevangen. Dit doen we door goed te informeren, door personen met een mogelijke zorgbehoefte te contacteren en door aan een positief imago te werken zodat elke Mechelaar zijn weg naar zorg vindt. AP Realiseren van een snellere inschakeling door wegnemen van drempels A Realiseren van een gedifferentieerd prijsbeleid in de ldc en wzc als opstap naar een sociaal restaurant HVE/ZORG G AP Versterken van de inhoudelijke werking van mantelzorg Pagina 6 van 351

7 A Ondersteunen van acties om de draagkracht van mantelzorgers te verhogen G TZ BD 7 - Aanbieden van een basishulpverlening aan mensen in nood Wanneer mensen bij ons aankloppen, ontbreekt vaak een basiskader om aan verdere hulpverlening te kunnen doen. De ergste nood lenigen is dan de eerste opdracht. Voor sommigen volstaat dit, anderen nemen we aan boord om met hen een begeleidingstraject af te leggen. AP We verhogen de kansen op betaalbare en kwalitatieve huisvesting A Doorstromingswoningen in plaats van noodwoningen, begeleid wonen en WBTOM SD/WON G SD/WON G 2014/ /SOCBEL/0909/03 E Kosten van opleiding en bijscholing/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen 6.00 A Preventieve woonbegeleiding op de privé-huurmarkt G SD/WON - SD/WON G 2014/ /SOCBEL/0909/03 E Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen 1.50 AP We garanderen de toegang tot nutsvoorzieningen A Stimuleren van zomeropladingen van budgetmeters G SD/ASD - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Energiepreventie/Sociale bijstand Er wordt euro voorzien voor zomeropladingen gasbudgetmeter. BW: (AR) G onvoldoende budget: opvolging bw 2 Verschuiving: U / /SOCBEL/0900 Energiepreventie/Sociale bijstand - SD/ASD BW: (AR) G aanpassing budget Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 jobstap/ Activering van tewerkstelling - SD/ACT ,00 215, Pagina 7 van 351

8 BD 8 - Versterken van de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar om zich te bereiden op werkervaring We versterken de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar door begeleiding op maat te bieden, tot hij meer greep krijgt op de eigen situatie, hij terug kan deelnemen aan de samenleving en hij onafhankelijk wordt van dienstverlening. Vaak gaat het om trajecten van langdurige begeleiding, afhankelijk van persoon tot persoon. Tewerkstelling is hierbij niet voor iedereen op korte termijn een haalbare kaart. Sommige mensen kampen namelijk met problemen die een onmiddellijke toeleiding naar de arbeidsmarkt in de weg staan en deze problemen dienen eerst aangepakt te worden, via individuele begeleiding of door middel van groepswerkingen en voortrajecten. Een tewerkstelling als leerwerknemer starten we pas op wanneer dit een realistische kans op succes heeft. AP Nog meer inzetten op maatschappelijke participatie van cliënten waarvoor toeleiding naar de arbeidsmarkt geen haalbare kaart is A Uitbouw van nieuwe groepsprojecten i.f.v. sociale activering G SD/ACT - SD/ACT G 2014/ /SOCBEL/0904 E activering groepsprojecten A Verstrekken van het sociaal netwerk G SD/ACT AP We versterken de mentale en fysieke gezondheid van de kansarme Mechelaar A Opzetten van projecten rond gezondheid G SD/ASD Opzetten van projecten rond gezondheid G SD/ACT - SD/ACT G 2014/ /SOCBEL/0904 E logo project rond gezondheid/activering van tewerkstelling 4.00 BD 9 - Verminderen van het aantal kinderen in armoede in Mechelen AP We zetten nieuwe ondersteuningsvormen in voor kansarme gezinnen met kinderen A Uitbouwen van nazorg G SD/ASD Pagina 8 van 351

9 A Huisbezoeken n.a.v. signalen van scholen G SD/ASD - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/sociale bijstand SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/sociale bijstand 2.478,00 - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E PL RSZ Tijd. toe te wijzen aan actie/sociale bijstand ,00 AP We verhogen de volwaardige deelname van kansarme kinderen aan het schoolaanbod en aan vrijetijdsactiviteiten A Ontwikkeling van hulpgelden voor lidgelden G SD/ASD BD 10 - Verbeteren van de dienstverlening door kennis en middelen efficiënt in te zetten AP Optimaal benutten van specifieke kennis en competenties van de ondersteunende diensten A Ondersteunen van de woonzorgcentra in alle aspecten van het HR-beleid G PERS/ALG A Uitvoeren van periodieke tevredenheidsmetingen binnen departement ouderenzorg SEC G A Uitvoeren van periodieke zelfevaluaties binnen departement ouderenzorg G SEC AP Implementatie Beleids - en Beheercyclus A Implementatie nieuw boekhoudprogramma binnen heel de organisatie met begeleiding en ondersteuning vanuit het klantenmodel FD FD/FD G AP Optimalisering financiële rapportering A Het opvolgen van personeelsbudgetten op maandbasis mogelijk maken en andere financiële rapporten uitbreiden met data die prognoses met financiële impact mogelijk maken. FD/FD G Pagina 9 van 351

10 AP Zorgen voor een financieel en kwalitatief waardevol patrimonium A Uitwerking van de heroriëntering van de technische dienst naar een klantgerichte structuur ipv structuur op basis van techniek FAC/GEB G A Naar een kwartaalrapportering aan de interne klant en het beleid G FAC/GEB BD 11 - We zijn een lerende organisatie Als lerende organisatie bieden we onze medewerkers en teams de ruimte om verantwoordelijkheid op te nemen en creatief te zijn in het voortdurend proces van verbeteren van onze dienstverlening en het afstemmen van onze dienstverlening op de noden van onze klanten. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze hun medewerkers hierin coachen en veel minder inhoudelijk bepalend zijn op taakniveau. Vanuit dit perspectief laten we in zekere mate fouten toe, als we maar leren uit die fouten om het de volgende keer anders aan te pakken. We spreken af over wat we echt willen, we spreken af over wat we echt willen uitproberen en we stemmen af over wat we uit de evaluatie hebben geleerd en om eventueel bij te sturen. AP Hertekenen van de interne werking om efficiënter en meer klantgericht te werken A Digitaliseren van een aantal processen binnen de werking van het OCMW G INF/CIP A Actieplan uit tevredenheidsonderzoek bij cliënten opmaken en uitvoeren G SD/ASD AP Benutten (schaal)voordelen door herverdelen van processen binnen de eigen organisatie A Optimaliseren van de administratie rond verhuur G FAC/VER AP Verhogen van aandacht voor resultaatsgericht werken A Herwerken competentieprofielen en evaluatiecyclus G PERS/ALG BD 12 - Inzetten op een werkomgeving die engagement en gedrevenheid van medewerkers versterkt We werken aan een werkomgeving die voldoende inspirerend is en ruimte biedt aan de medewerkers om hun engagement en gedrevenheid te ontplooien met aandacht voor diversiteit en wederzijds respect. AP Verhogen van het welzijn op het werk Pagina 10 van 351

11 A Uitwerken systeem van peter- en meterschap bij nieuwe indiensttredingen G PERS/ALG A Permanente vorming mbt grensoverschijdend gedrag op het werk, sensibilisering en bekendmaking van procedures PERS/ALG G AP Zorgen voor een aangename en inspirerende werkomgeving zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen A Ondernemen van acties inzake mobiliteit G FAC/MID - FAC/MID G 2014/ /ALGBEST/0119/02 E Onderhoud en herstelling rollend materieel/overige algemene diensten/ onderhoud gebouwen extra budget op vraag van VVG voor diverse initiatieven mobiliteit BW: (AR) G verschuiving budget van onderhoud en herstellingen naar huur rollend materiaal op 119/02 Verschuiving: U / /ALGBEST/0119/02 Onderhoud en herstelling rollend materieel/ Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/MID A Via directiecomité wzc toezien op gelijke behandeling medewerkers bij uitvoering aanwezigheidsbeleid PERS/ALG G A Toegankelijk maken van personeelsinfo op intranet voor iedereen, ook niet PC-gebruikers PERS/ALG G AP Versterken van de competenties van onze medewerkers A Uitwisselen van best practices mbt organiseren van teamvergaderingen via platform leidinggevenden PERS/ALG G Pagina 11 van 351

12 A Opleiding leidinggevenden mbt coachend leiderschap G PERS/ALG - PERS/ALG G 2014/ /ALGBEST/0112/01 E Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen komt van consultancy fd BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ALGBEST/0112/01 Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen - PERS/ALG BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ALGBEST/0112/01 Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen - PERS/ALG BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ALGBEST/0112/01 Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen - PERS/ALG A Opleiding time-management voor leidinggevenden en medewerkers G PERS/ALG A Opleiding klantgericht werken binnen departement personeel G PERS/ALG - PERS/ALG G 2014/ /ALGBEST/0112/01 E Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen A Opleidingstraject voor medewerkers die hun loopbaanmogelijkheden willen vergroten PERS/ALG G AP Streven naar een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de bevolking A Opzetten structurele samenwerking departement personeel en externe organisaties (VDAB, ATB,...) PERS/ALG G AP Opzetten van een grotere betrokkenheid van de Mechelaar door het versterken van de wisselwerking tussen de vrijwilliger en onze dienstverlening Pagina 12 van 351

13 A Extra waarderen van vrijwilligerswerk G TZ BD 13 - Algemeen Beleid Algemeen Beleid diensten aan ouderen Service flats Cornelisstraat Jozef Verberstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/01 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Cornelis/Verbertstraat ,00 Pagina 13 van 351

14 service flats Meidoornstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Meidoornstraat 10 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ZORG/0952/02 Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat - TZ 316, ,06 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Opbrengsten aangerekende andere kosten/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Meidoornstraat ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's/assistentiewoningen/ Serviceflats Meidoornstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0950 E Recup weddes/ouderenwoningen recuperatie weddes Pagina 14 van 351

15 service flats Sint-Jacobstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ZORG/0952/03 Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Sint-Jacobstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Sint-Jacobstraat ,00 Pagina 15 van 351

16 service flats Karperstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van geneesmiddelen naar voeding en drank cafetaria voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Geneesmiddelen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Geneesmiddelen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van geneesmiddelen naar voeding en drank cafetaria voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Geneesmiddelen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van recepties naar vergaderingen omwille van uniformiteit SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Recepties/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Recepties/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van recepties naar vergaderingen omwille van uniformiteit SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Recepties/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ Pagina 16 van 351

17 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving div aankopen naar div niet med voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ BW: (AR) G overzetten budget Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving div aankopen naar div niet med voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ BW: (AR) G aankoop compenseren met geen aanwendingen voor water Verschuiving: U / /ZORG/0954/02 Water/ Dagzorgcentra/DVC Hanswijck - FAC/VER BW: (AR) G overzetten budget Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Opbrengsten aangerekende andere kosten/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat ,00 Pagina 17 van 351

18 service flats Milsen - Moensstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/ Moenstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Milsen/Moenstraat 10 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/ Moenstraat BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ZORG/0952/05 Telefoon/ telegram/fax/internet/assistentiewoningen/ Serviceflats Milsen/Moenstraat - FAC/MID TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/ Moenstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Milsen/Moenstraat ,00 Pagina 18 van 351

19 Gezinshulp G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0943 I rollend materieel - gemeenschapsgoederen/ Gezinshulp Aankoop auto vervoer residenten thuiszorg BW: (BW) G bw BW: (BW) G BW TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Arbeidskledij/Gezinshulp 1.770,72 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Telefoon/ telegram/fax/internet/gezinshulp 303,90 BW: (BW) G bw1 427,00 730,90 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Lidgelden/ Gezinshulp 86,11 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Diensten/ Gezinshulp ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Werkingssubsidies/Gezinshulp extra inkomst dr extra fte ,50 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E VIA MIDDELEN /Gezinshulp BW: (BW) G bw , ,48 Pagina 19 van 351

20 Mindermobielencentrale G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Uitbesteed vervoer niet door te rekenen/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G onvoldoende budget: opvolging bw 2 Verschuiving: U / /ZORG/0951/05 Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Dienstencentra/LDC De Rooster - LDC/DR - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Vergaderingen/Overige verrichting betreffende ouderen - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Lidgelden/ Overige verrichting betreffende ouderen , , ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Kosten vrijwilligers/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G Verschuiving TZ Verschuiving: U / /ZORG/0959 Kosten vrijwilligers/overige verrichting betreffende ouderen - TZ TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Diensten/ Overige verrichting betreffende ouderen 3.02 Maaltijden G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0946 E Uitgegeven keuken/thuisbezorgde maaltijden BW: (BW) G bw , ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0946 E Diensten/ Thuisbezorgde maaltijden Pagina 20 van 351

21 Poetsdienst G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0948 E Betaling dienstenchequebedrijf/poetsdienst ,00 BW: (BW) G bw TZ G 2014/ /ZORG/0948 E Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/poetsdienst , TZ G 2014/ /ZORG/0948 E Diensten/ Poetsdienst ,00 BW: (BW) G bw ,00 Alarmering G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Diensten bejaarden pers.alarmering/overige verrichting betreffende ouderen BW: (BW) G BW Mantelzorg G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Mantelzorg/ Overige verrichting betreffende ouderen BW: (BW) G bw , ,00 Pagina 21 van 351

22 Algemeen G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Overige verrichting betreffende ouderen 50 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G overzetten van publiciteit naar documentatie en abonnementen Verschuiving: U / /ZORG/0959 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichting betreffende ouderen - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Documentatie en abonnementen/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G overzetten van publiciteit naar documentatie en abonnementen Verschuiving: U / /ZORG/0959 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichting betreffende ouderen - TZ BW: (AR) G Verschuiving TZ Verschuiving: U / /ZORG/0959 Kosten vrijwilligers/overige verrichting betreffende ouderen - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Lidgelden/ Overige verrichting betreffende ouderen - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Vergoedingen lesgevers/overige verrichting betreffende ouderen , ,00 42, , TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Zorgverzekering/Overige verrichting betreffende ouderen 45 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E praatcafé dementie/overige verrichting betreffende ouderen 75 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Opbrengsten aangerekende andere kosten/ Overige verrichting betreffende ouderen Pagina 22 van 351

23 tenlastename verschillende diensten thuiszorg G TZ - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp door OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) 84 - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) BW: (AR) G ten lasteneming verschuiving van maaltijden naar poets Verschuiving: U / /SOCBEL/0909/02 Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) - TZ BW: (BW) G bw ,00 - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Tegemoetkoming id huur sf/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) BW: (AR) G ten lasteneming verschuiving van maaltijden naar poets Verschuiving: U / /SOCBEL/0909/02 Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) - TZ , , Pagina 23 van 351

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

* = lid managementteam

* = lid managementteam OCMW Sint-Niklaas nieuw algemeen organogram Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsmedewerker Voorzitter* Financieel beheerder* Secretaris* Dienst informatica Secretariaat secretaris P&O-deskundige Preventieadviseur

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Assistentiewoningen Sint-Jozef

Assistentiewoningen Sint-Jozef Assistentiewoningen Sint-Jozef Wegvoeringstraat 63D - 9230 Wetteren Het project Het woonzorgcentrum Sint-Jozef beschikt over 33 assistentiewoningen. Valide personen met levenspartner of alleenstaanden

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel

AP-133. Het uitwerken van een uniform steunbarema getoetst aan de armoedegrens voor sociaal cliënteel U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) = Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid) rood' = prioritair Beleidsdoelstelling plan 1 WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE GEMEENTE (prioritair) AP-133.

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1 Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1. Situering van de functie Functietitel Schoonmaakster Dienst zie 2 Niveau Functionele loopbaan E E1 E2 E3 Evaluator Zie 2 procesbewaker 1. Positionering

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Gegradueerd verpleegkundige Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 Mechelen: Personeelsdienst voor stad en OCMW Lies De Caluwé - ICC Gent, 7 mei 2013 Waarom

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud FUNCTIEBESCHRIJVING DEEL 2: FUNCTIE. AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in de

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN 1. KWALITEITSVOLLE MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD Op weekdagen Het OCMW bedeelt iedere weekdag warme maaltijden over het hele grondgebied van de gemeente Wevelgem. De maaltijden

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

WOONASSISTENT. Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

WOONASSISTENT. Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare WOONASSISTENT Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Getuigenissen Conclusies Contactpersonen

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

Residentie Arcadia. Rust en welzijn in het groen. Rust- en Verzorgingstehuis. www.residentie-arcadia.be

Residentie Arcadia. Rust en welzijn in het groen. Rust- en Verzorgingstehuis. www.residentie-arcadia.be Residentie Arcadia Rust- en Verzorgingstehuis Tel. : 02/481.99.00 Fax : 02/468.12.30 E-mail : info@residentie-arcadia.be Ferdinand Elbersstraat 20 1080 Brussel www.residentie-arcadia.be Rust en welzijn

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2883 Investering: 38 Andere: 34 OCMW Lochristi (NIS 44034)

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf Wij ontnemen u uw zorgen Kortverblijf Woon- en zorgcentra De Foyer vzw De vzw WZC De Foyer is opgericht in 1924 en staat al bijna 90 jaar voor de zorg voor ouderen. Vandaag staan we met honderd medewerkers

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

werken in onze organisatie hoe solliciteren? spontane sollicitaties vacatures

werken in onze organisatie hoe solliciteren? spontane sollicitaties vacatures werken in onze organisatie hoe solliciteren? vacatures spontane sollicitaties onze organisatie expertise & vorming gezondheid traditie & verbondenheid werken in onze organisatie onze organisatie De organisatie

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Ageing and care challenges Ageing society Workforce shortage Chronic conditions Financial unsustainability HLY vs LE Health inequalities

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving Functie: Verantwoordelijke technische dienst FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het aansturen, coördineren en opvolgen van de technische dienst over de vier

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18 79 WELZIJN ENZORG 80 Welzijn en zorg Welzijn is een beleidsmaterie die zich niet in vakjes laat opdelen. Of mensen zich goed voelen, heeft te maken met hun gezondheid, hun leef- en woonomgeving, hun inkomen,

Nadere informatie