Beleidsnota inclusief addenda 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota inclusief addenda 2014"

Transcriptie

1 Lange Schipstraat Mechelen NIS-code : Laatste budgettaire journaalnummer : Beleidsnota inclusief addenda 2014 Secretaris Bal Jan Financieel beheerder Gods Ann

2 OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN OCMW MECHELEN BD 1 - Actief informeren en vraaggericht organiseren van sociale dienstverlening in Mechelen Om elke Mechelaar gelijke kansen op sociale dienstverlening te garanderen, is het belangrijk dat de Mechelaar tijdig, liefst nog voordat de problematiek zich stelt, weet waar hij recht op heeft en waar hij daarvoor terecht kan. Dit wordt hem duidelijk gemaakt op een éénduidige wijze waarbij hij de keuze heeft om zich ofwel rechtstreeks tot de juiste dienstverlener te wenden, ofwel zich tot het Sociaal Huis te wenden. Het maakt niet uit of die dienstverlening wordt aangeboden door het OCMW, de stad, de Vlaamse of federale overheid of door een non-profit organisatie. AP Uitwerken van een klantgericht frontoffice-concept op organisatieniveau A Uitbouwen van website "Sociaal Huis" G SEC BD 2 - Versterken van een positief imago van onze organisatie bij de Mechelaar Om er voor te zorgen dat elke Mechelaar zonder schroom ons huis binnenstapt, is het belangrijk dat we een positief imago van onze dienstverlening en onze infrastructuur opbouwen en behouden. AP Opzetten van een grotere betrokkenheid van de Mechelaar met de dienstverlening van het Sociaal Huis A Organiseren van een "dag van het Sociaal Huis" G SEC - SEC G 2014/ /ALGBEST/0110 E Vergaderingen/Politieke organen 5.00 A Organiseren van een "dag van het Sociaal Huis" G SEC AP Besteden van extra aandacht aan eenduidige communicatie A Heroriëntering huisstijl en sjablonen naar "sociaal huis" G SEC AP Profileren van de woonzorgcentra naar klanten en werknemers en werken aan een positief imago Pagina 2 van 351

3 A Deelnemen aan de dag van de zorg G DL/ZORG - DL/ZORG G 2014/ /ZORG/0953/02 E Recepties/Woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde 1.80 A Uitvoering communicatieplan om de meest zorgbehoevende Mechelaars in de wzc's en DVC's op te nemen SEC G BD 3 - Creëren van een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen We willen de Mechelaar een beter welzijn aanbieden door lokale middelen hiervoor optimaal in te zetten. Het is dan ook belangrijk dat de welzijnspartners samenwerken om hun kennis en middelen te bundelen en hun aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de Mechelaar. We zien het als een opdracht voor de lokale overheid om hierin een coördinerende rol op te nemen. AP Verruimen van de sociale dienstverlening die in Leliëndael wordt aangeboden A Aanbieden van ruimte voor minimum 2 andere welzijnsorganisaties om in Leliëndael hun frontoffice onder te brengen SD/ASD G A Begeleiding van ondernemers in moeilijkheden m.b.v. Efrem uitbouwen G SD/ASD - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Vangnetfunctie/Sociale bijstand Begeleiden van ondernemers in moeilijkheden mbv Efrem uitbouwen 7500 euro BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /SOCBEL/0900 Vangnetfunctie/Sociale bijstand - SD/ASD AP Verhogen van de aandacht voor gezondheid A Organiseren van een seniorengezondheidsdag G SEC - SEC G 2014/ /ALGBEST/0110 E Recepties/Politieke organen 5.00 Pagina 3 van 351

4 BD 4 - Mee uitbouwen van een voldoende groot woonzorgcontinuüm in Mechelen Naarmate de zorgbehoefte van iemand stijgt, zal er meer en intensievere zorg moeten worden ingezet. We willen een zorgaanbod voorzien doorheen de volledige levensloop. Eventueel moet ook de woonvorm hierop worden aangepast. Het continuüm dat in een mensleven loopt van zelfstandig leven en wonen zonder zorg, tot zware zorgafhankelijkheid en residentieel wonen, het woonzorgcontinuüm, bevat veel tussenstadia. Het is onze opdracht ervoor te zorgen dat al deze stadia gekend zijn en toegankelijk zijn voor alle Mechelaars, ongeacht of we deze dienstverlening zelf aanbieden of via samenwerking met een andere organisatie. We willen zo een antwoord op elke zorgnood van de Mechelaar, evenwel zonder te verglijden in overconsumptie van zorg. AP Werken aan een flexibele zorgopvang A Uitbreiden aanbod gezinszorg en aanvullende thuiszorg G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/gezinshulp BW: (BW) G BW TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/gezinshulp - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E PL RSZ Tijd. toe te wijzen aan actie/gezinshulp , ,00 A Uitbreiden van woongelegenheden voor bewoners met dementie in de Lisdodde DL/ZORG G A Uitvoeren strategische infrastructurele studie Hof Van Egmont G HVE/OND A Uitvoeren van organisatorische implicaties van de vernieuwde woonzorgvisie voor het HVE. HVE/OND G Pagina 4 van 351

5 uitbreiding gesloten afdeling G DL/FAC - DL/FAC G 2014/ /ZORG/0953/02 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa/woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde uitbreiding gesloten afdeling Lisdodde AP Integreren thuiszorg en lokale dienstencentra A Opstart werking volgens nieuwe visie in lokaal dienstencentrum den Deigem G LDC/DEI A Realiseren van 1 team in de Rooster en de Smis G LDC/DR A Toevoegen van een zorgcoach aan elk totaal dienstencentrum G LDC/DR A Opstarten team zorgorganisatie en samenwerking maatschappelijk werk en administratie LDC/DR G A Communicatie van nieuw werkingsmodel aan partners in de zorg G LDC/DR A Opstarten samenwerking met verenigingen voor activiteiten in de lokale dienstencentra en afstemmen subsidiereglement LDC/DR G AP Focus leggen op algemeen welzijn en emotioneel welbevinden binnen de dienstverlening A Versterken van het emotioneel welbevinden van de bewoners wzc in samenwerking met CGG DL/ZORG G DL/ZORG G 2014/ /ZORG/0953/02 E Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde BW: (AR) G onvoldoende budget: opvolging bw 2 Verschuiving: U / /ZORG/0953/02 Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/woon- en zorgcentra/wzc De Lisdodde - DL/ZORG AP Realiseren van een innovatieve woonzorgsite Pagina 5 van 351

6 A Opzetten experiment kleinschalig wonen in HvE G HVE/ZORG BD 5 - Realiseren van een evenwicht tussen kwaliteitsvolle zorg en correcte kostprijs Het is voor ons belangrijk dat we blijven inspelen op (wisselende) zorgvragen met een dienstverlening die kwaliteitsvol is. Even belangrijk is dat de kostprijs voor deze dienstverlening betaalbaar blijft voor de gebruiker én maatschappelijk verantwoord is voor de Mechelse burger. AP Opzetten van acties i.k.v. kwaliteitsverhoging A Onderzoek naar een geschikt kassa- en registratiesysteem voor de woonzorgcentra SEC G A Implementatie van registratiesysteem in de LDC G INF/CIP AP Optimaliseren inzet personeel wzc om dienstverlening aan de bewoners te verbeteren A Bepalen van basiszorg en benodigde personeelsinzet op basis van werkvolumemeting HVE/ZORG G A Deelname aan project zorg voor zorg vanuit de Lisdodde en opvolging van dit project vanuit het HVE HVE/ZORG G AP Versterken van de mobiliteit voor personen met een zorgbehoefte A Optimalisering vervoer dagverzorgingscentra en opstart van een rolwagen voor wzc De Lisdodde HVE/DVC G BD 6 - Inzetten op zorg op proactieve wijze We willen dat een zorgbehoefte tijdig wordt opgevangen. Dit doen we door goed te informeren, door personen met een mogelijke zorgbehoefte te contacteren en door aan een positief imago te werken zodat elke Mechelaar zijn weg naar zorg vindt. AP Realiseren van een snellere inschakeling door wegnemen van drempels A Realiseren van een gedifferentieerd prijsbeleid in de ldc en wzc als opstap naar een sociaal restaurant HVE/ZORG G AP Versterken van de inhoudelijke werking van mantelzorg Pagina 6 van 351

7 A Ondersteunen van acties om de draagkracht van mantelzorgers te verhogen G TZ BD 7 - Aanbieden van een basishulpverlening aan mensen in nood Wanneer mensen bij ons aankloppen, ontbreekt vaak een basiskader om aan verdere hulpverlening te kunnen doen. De ergste nood lenigen is dan de eerste opdracht. Voor sommigen volstaat dit, anderen nemen we aan boord om met hen een begeleidingstraject af te leggen. AP We verhogen de kansen op betaalbare en kwalitatieve huisvesting A Doorstromingswoningen in plaats van noodwoningen, begeleid wonen en WBTOM SD/WON G SD/WON G 2014/ /SOCBEL/0909/03 E Kosten van opleiding en bijscholing/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen 6.00 A Preventieve woonbegeleiding op de privé-huurmarkt G SD/WON - SD/WON G 2014/ /SOCBEL/0909/03 E Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/doorstroomwoningen 1.50 AP We garanderen de toegang tot nutsvoorzieningen A Stimuleren van zomeropladingen van budgetmeters G SD/ASD - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Energiepreventie/Sociale bijstand Er wordt euro voorzien voor zomeropladingen gasbudgetmeter. BW: (AR) G onvoldoende budget: opvolging bw 2 Verschuiving: U / /SOCBEL/0900 Energiepreventie/Sociale bijstand - SD/ASD BW: (AR) G aanpassing budget Verschuiving: U / /SOCBEL/0904 jobstap/ Activering van tewerkstelling - SD/ACT ,00 215, Pagina 7 van 351

8 BD 8 - Versterken van de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar om zich te bereiden op werkervaring We versterken de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar door begeleiding op maat te bieden, tot hij meer greep krijgt op de eigen situatie, hij terug kan deelnemen aan de samenleving en hij onafhankelijk wordt van dienstverlening. Vaak gaat het om trajecten van langdurige begeleiding, afhankelijk van persoon tot persoon. Tewerkstelling is hierbij niet voor iedereen op korte termijn een haalbare kaart. Sommige mensen kampen namelijk met problemen die een onmiddellijke toeleiding naar de arbeidsmarkt in de weg staan en deze problemen dienen eerst aangepakt te worden, via individuele begeleiding of door middel van groepswerkingen en voortrajecten. Een tewerkstelling als leerwerknemer starten we pas op wanneer dit een realistische kans op succes heeft. AP Nog meer inzetten op maatschappelijke participatie van cliënten waarvoor toeleiding naar de arbeidsmarkt geen haalbare kaart is A Uitbouw van nieuwe groepsprojecten i.f.v. sociale activering G SD/ACT - SD/ACT G 2014/ /SOCBEL/0904 E activering groepsprojecten A Verstrekken van het sociaal netwerk G SD/ACT AP We versterken de mentale en fysieke gezondheid van de kansarme Mechelaar A Opzetten van projecten rond gezondheid G SD/ASD Opzetten van projecten rond gezondheid G SD/ACT - SD/ACT G 2014/ /SOCBEL/0904 E logo project rond gezondheid/activering van tewerkstelling 4.00 BD 9 - Verminderen van het aantal kinderen in armoede in Mechelen AP We zetten nieuwe ondersteuningsvormen in voor kansarme gezinnen met kinderen A Uitbouwen van nazorg G SD/ASD Pagina 8 van 351

9 A Huisbezoeken n.a.v. signalen van scholen G SD/ASD - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/sociale bijstand SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel toe te wijzen aan actie/sociale bijstand 2.478,00 - SD/ASD G 2014/ /SOCBEL/0900 E PL RSZ Tijd. toe te wijzen aan actie/sociale bijstand ,00 AP We verhogen de volwaardige deelname van kansarme kinderen aan het schoolaanbod en aan vrijetijdsactiviteiten A Ontwikkeling van hulpgelden voor lidgelden G SD/ASD BD 10 - Verbeteren van de dienstverlening door kennis en middelen efficiënt in te zetten AP Optimaal benutten van specifieke kennis en competenties van de ondersteunende diensten A Ondersteunen van de woonzorgcentra in alle aspecten van het HR-beleid G PERS/ALG A Uitvoeren van periodieke tevredenheidsmetingen binnen departement ouderenzorg SEC G A Uitvoeren van periodieke zelfevaluaties binnen departement ouderenzorg G SEC AP Implementatie Beleids - en Beheercyclus A Implementatie nieuw boekhoudprogramma binnen heel de organisatie met begeleiding en ondersteuning vanuit het klantenmodel FD FD/FD G AP Optimalisering financiële rapportering A Het opvolgen van personeelsbudgetten op maandbasis mogelijk maken en andere financiële rapporten uitbreiden met data die prognoses met financiële impact mogelijk maken. FD/FD G Pagina 9 van 351

10 AP Zorgen voor een financieel en kwalitatief waardevol patrimonium A Uitwerking van de heroriëntering van de technische dienst naar een klantgerichte structuur ipv structuur op basis van techniek FAC/GEB G A Naar een kwartaalrapportering aan de interne klant en het beleid G FAC/GEB BD 11 - We zijn een lerende organisatie Als lerende organisatie bieden we onze medewerkers en teams de ruimte om verantwoordelijkheid op te nemen en creatief te zijn in het voortdurend proces van verbeteren van onze dienstverlening en het afstemmen van onze dienstverlening op de noden van onze klanten. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze hun medewerkers hierin coachen en veel minder inhoudelijk bepalend zijn op taakniveau. Vanuit dit perspectief laten we in zekere mate fouten toe, als we maar leren uit die fouten om het de volgende keer anders aan te pakken. We spreken af over wat we echt willen, we spreken af over wat we echt willen uitproberen en we stemmen af over wat we uit de evaluatie hebben geleerd en om eventueel bij te sturen. AP Hertekenen van de interne werking om efficiënter en meer klantgericht te werken A Digitaliseren van een aantal processen binnen de werking van het OCMW G INF/CIP A Actieplan uit tevredenheidsonderzoek bij cliënten opmaken en uitvoeren G SD/ASD AP Benutten (schaal)voordelen door herverdelen van processen binnen de eigen organisatie A Optimaliseren van de administratie rond verhuur G FAC/VER AP Verhogen van aandacht voor resultaatsgericht werken A Herwerken competentieprofielen en evaluatiecyclus G PERS/ALG BD 12 - Inzetten op een werkomgeving die engagement en gedrevenheid van medewerkers versterkt We werken aan een werkomgeving die voldoende inspirerend is en ruimte biedt aan de medewerkers om hun engagement en gedrevenheid te ontplooien met aandacht voor diversiteit en wederzijds respect. AP Verhogen van het welzijn op het werk Pagina 10 van 351

11 A Uitwerken systeem van peter- en meterschap bij nieuwe indiensttredingen G PERS/ALG A Permanente vorming mbt grensoverschijdend gedrag op het werk, sensibilisering en bekendmaking van procedures PERS/ALG G AP Zorgen voor een aangename en inspirerende werkomgeving zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen A Ondernemen van acties inzake mobiliteit G FAC/MID - FAC/MID G 2014/ /ALGBEST/0119/02 E Onderhoud en herstelling rollend materieel/overige algemene diensten/ onderhoud gebouwen extra budget op vraag van VVG voor diverse initiatieven mobiliteit BW: (AR) G verschuiving budget van onderhoud en herstellingen naar huur rollend materiaal op 119/02 Verschuiving: U / /ALGBEST/0119/02 Onderhoud en herstelling rollend materieel/ Overige algemene diensten/onderhoud gebouwen - FAC/MID A Via directiecomité wzc toezien op gelijke behandeling medewerkers bij uitvoering aanwezigheidsbeleid PERS/ALG G A Toegankelijk maken van personeelsinfo op intranet voor iedereen, ook niet PC-gebruikers PERS/ALG G AP Versterken van de competenties van onze medewerkers A Uitwisselen van best practices mbt organiseren van teamvergaderingen via platform leidinggevenden PERS/ALG G Pagina 11 van 351

12 A Opleiding leidinggevenden mbt coachend leiderschap G PERS/ALG - PERS/ALG G 2014/ /ALGBEST/0112/01 E Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen komt van consultancy fd BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ALGBEST/0112/01 Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen - PERS/ALG BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ALGBEST/0112/01 Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen - PERS/ALG BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ALGBEST/0112/01 Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen - PERS/ALG A Opleiding time-management voor leidinggevenden en medewerkers G PERS/ALG A Opleiding klantgericht werken binnen departement personeel G PERS/ALG - PERS/ALG G 2014/ /ALGBEST/0112/01 E Kosten van opleiding en bijscholing/ Personeelsdienst en vorming/algemeen A Opleidingstraject voor medewerkers die hun loopbaanmogelijkheden willen vergroten PERS/ALG G AP Streven naar een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de bevolking A Opzetten structurele samenwerking departement personeel en externe organisaties (VDAB, ATB,...) PERS/ALG G AP Opzetten van een grotere betrokkenheid van de Mechelaar door het versterken van de wisselwerking tussen de vrijwilliger en onze dienstverlening Pagina 12 van 351

13 A Extra waarderen van vrijwilligerswerk G TZ BD 13 - Algemeen Beleid Algemeen Beleid diensten aan ouderen Service flats Cornelisstraat Jozef Verberstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/01 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Cornelis/Verbertstraat ,00 Pagina 13 van 351

14 service flats Meidoornstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Meidoornstraat 10 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ZORG/0952/02 Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat - TZ 316, ,06 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Opbrengsten aangerekende andere kosten/ Assistentiewoningen/Serviceflats Meidoornstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Meidoornstraat ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/02 E Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's/assistentiewoningen/ Serviceflats Meidoornstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0950 E Recup weddes/ouderenwoningen recuperatie weddes Pagina 14 van 351

15 service flats Sint-Jacobstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ZORG/0952/03 Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Sint-Jacobstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Sint- Jacobstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/03 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Sint-Jacobstraat ,00 Pagina 15 van 351

16 service flats Karperstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van geneesmiddelen naar voeding en drank cafetaria voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Geneesmiddelen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Geneesmiddelen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van geneesmiddelen naar voeding en drank cafetaria voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Geneesmiddelen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van recepties naar vergaderingen omwille van uniformiteit SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Recepties/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Recepties/Assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving van recepties naar vergaderingen omwille van uniformiteit SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Recepties/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ Pagina 16 van 351

17 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving div aankopen naar div niet med voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ BW: (AR) G overzetten budget Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat BW: (AR) G verschuiving div aankopen naar div niet med voor SF Karperstraat Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ BW: (AR) G aankoop compenseren met geen aanwendingen voor water Verschuiving: U / /ZORG/0954/02 Water/ Dagzorgcentra/DVC Hanswijck - FAC/VER BW: (AR) G overzetten budget Verschuiving: U / /ZORG/0952/04 Diverse algemene kosten/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Opbrengsten aangerekende andere kosten/ Assistentiewoningen/Serviceflats Lisdodde Karperstraat - TZ G 2014/ /ZORG/0952/04 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Lisdodde Karperstraat ,00 Pagina 17 van 351

18 service flats Milsen - Moensstraat G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/ Moenstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Vergaderingen/Assistentiewoningen/ Serviceflats Milsen/Moenstraat 10 - TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Divers niet medisch materieel: duurzaam/ Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/ Moenstraat BW: (AR) G verschuiving Verschuiving: U / /ZORG/0952/05 Telefoon/ telegram/fax/internet/assistentiewoningen/ Serviceflats Milsen/Moenstraat - FAC/MID TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Opbrengsten bar- cafetaria/ Assistentiewoningen/Serviceflats Milsen/ Moenstraat TZ G 2014/ /ZORG/0952/05 E Opbrengsten huur/assistentiewoningen/ Serviceflats Milsen/Moenstraat ,00 Pagina 18 van 351

19 Gezinshulp G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0943 I rollend materieel - gemeenschapsgoederen/ Gezinshulp Aankoop auto vervoer residenten thuiszorg BW: (BW) G bw BW: (BW) G BW TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Arbeidskledij/Gezinshulp 1.770,72 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Telefoon/ telegram/fax/internet/gezinshulp 303,90 BW: (BW) G bw1 427,00 730,90 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Lidgelden/ Gezinshulp 86,11 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Diensten/ Gezinshulp ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E Werkingssubsidies/Gezinshulp extra inkomst dr extra fte ,50 - TZ G 2014/ /ZORG/0943 E VIA MIDDELEN /Gezinshulp BW: (BW) G bw , ,48 Pagina 19 van 351

20 Mindermobielencentrale G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Uitbesteed vervoer niet door te rekenen/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G onvoldoende budget: opvolging bw 2 Verschuiving: U / /ZORG/0951/05 Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Dienstencentra/LDC De Rooster - LDC/DR - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Vergaderingen/Overige verrichting betreffende ouderen - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Lidgelden/ Overige verrichting betreffende ouderen , , ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Kosten vrijwilligers/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G Verschuiving TZ Verschuiving: U / /ZORG/0959 Kosten vrijwilligers/overige verrichting betreffende ouderen - TZ TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Diensten/ Overige verrichting betreffende ouderen 3.02 Maaltijden G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0946 E Uitgegeven keuken/thuisbezorgde maaltijden BW: (BW) G bw , ,00 - TZ G 2014/ /ZORG/0946 E Diensten/ Thuisbezorgde maaltijden Pagina 20 van 351

21 Poetsdienst G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0948 E Betaling dienstenchequebedrijf/poetsdienst ,00 BW: (BW) G bw TZ G 2014/ /ZORG/0948 E Vergoedingen en rechten wettelijke formaliteiten/poetsdienst , TZ G 2014/ /ZORG/0948 E Diensten/ Poetsdienst ,00 BW: (BW) G bw ,00 Alarmering G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Diensten bejaarden pers.alarmering/overige verrichting betreffende ouderen BW: (BW) G BW Mantelzorg G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Mantelzorg/ Overige verrichting betreffende ouderen BW: (BW) G bw , ,00 Pagina 21 van 351

22 Algemeen G TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Voeding en drank cafetaria voor verkoop cafetaria/ Overige verrichting betreffende ouderen 50 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G overzetten van publiciteit naar documentatie en abonnementen Verschuiving: U / /ZORG/0959 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichting betreffende ouderen - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Documentatie en abonnementen/overige verrichting betreffende ouderen BW: (AR) G overzetten van publiciteit naar documentatie en abonnementen Verschuiving: U / /ZORG/0959 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties/overige verrichting betreffende ouderen - TZ BW: (AR) G Verschuiving TZ Verschuiving: U / /ZORG/0959 Kosten vrijwilligers/overige verrichting betreffende ouderen - TZ - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Lidgelden/ Overige verrichting betreffende ouderen - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Vergoedingen lesgevers/overige verrichting betreffende ouderen , ,00 42, , TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Zorgverzekering/Overige verrichting betreffende ouderen 45 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E praatcafé dementie/overige verrichting betreffende ouderen 75 - TZ G 2014/ /ZORG/0959 E Opbrengsten aangerekende andere kosten/ Overige verrichting betreffende ouderen Pagina 22 van 351

23 tenlastename verschillende diensten thuiszorg G TZ - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp door OCMW/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) 84 - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Bijdrage in de kosten van thuisbezorgde maaltijden/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) BW: (AR) G ten lasteneming verschuiving van maaltijden naar poets Verschuiving: U / /SOCBEL/0909/02 Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) - TZ BW: (BW) G bw ,00 - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Tegemoetkoming id huur sf/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) - TZ G 2014/ /SOCBEL/0909/02 E Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) BW: (AR) G ten lasteneming verschuiving van maaltijden naar poets Verschuiving: U / /SOCBEL/0909/02 Tegemoetkoming en bijdrage voor de genieters van de poetsdienst/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten) - TZ , , Pagina 23 van 351

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene JAARVERSLAG 2011 OCMW Bredene Inleiding 3 Aan alles komt een einde en betekent het einde het begin van een nieuwe start. Heden sluit ik mijn politieke loopbaan af als uitvoerend mandataris met deze opmaak

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. 1111. Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G 2015140002

Beleidsnota 2015. 1111. Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G 2015140002 1. Retie is een warme gemeente waar we iedereen mee aan boord trekken We creeren kansen ter bevordering van participatie en integratie in de Retiese gemeenschap. 2015140001 We binden de strijd aan tegen

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE Nieuw Administratief Centrum Herent 1 Inleidende beschouwingen. Gemeente en Sociaal Huis zijn in het NAC project gelijkwaardige

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27

SAMEN BETER DOEN. GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN GOEDE ZORG, ZONDER WACHTRIJ Welzijn 3 Gezondheidszorg 14 Geneeskundige en biologische ethische kwesties 27 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus:

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN Gezamenlijke prioriteitennota gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Armoedebestrijding op het platteland

Armoedebestrijding op het platteland Armoedebestrijding op het platteland Op zoek naar knelpunten en uitwegen Rapport van literatuuronderzoek, interviews en rondetafel 2010 Dr. Carmen Mathijssen Cera 1 VOORWOORD Cera investeert in diverse

Nadere informatie