Onderwerp: Jaarverslag Doetinchem, Geachte heer/mevrouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw"

Transcriptie

1 Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt uitgelegd wie wij zijn, wat wij doen etc. Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld dat onze (ervaringsdeskundige) vrijwilligers ook hun bijdrage aan dit verslag hebben geleverd. Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u na lezing van dit verslag nog vragen hebben, schroomt u dan niet deze te stellen aan onze coördinator, mevrouw E. Boesveld. Hoogachtend, Het bestuur van de Stichting Cliënten Initiatieven, Herman Lensink (voorzitter)

2 Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG

3 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Organisatie Missie Visie Bestuur Omschrijving betrokkenen SCI Samenwerking 8 3. SCI in aantallen Overzicht aantal deelnemers/vrijwilligers Uitstroom en overige aantallen Financiën De projecten Werkwijze SCI Kwaliteits Management Systeem Pilot Gemeente Doetinchem Activiteitenoverzicht Klankbordgroep Raak! Ervaringswijzer.nl Supportgroep Eigen Regie Bureau Cliëntondersteuning Kunst en Creatief Participatie in zicht Rommelmarkt Open voor werk Lunchmeeting gemeente Wandelgroep Inloop SCI (K)ook Samen! Activiteiten Workshops Bewustwording Organisatie Presentatie voor buurtcoaches Kledingproject Werkplaats PR-groep Werkgroep procesondersteuning 30 Colofon 31 Gedicht 2

4 1. Voorwoord Kansen De werkwijze van Stichting Cliënten Initiatieven (SCI) staat in het teken van kansen, kansen voor een (psychisch) kwetsbare burger om deel te nemen, te participeren. De organisatie en werkwijze van SCI zijn al geheel afgestemd op de nieuwe vormen van zorg en welzijn die momenteel in het kader van de decentralisaties en bezuinigingen nog volop worden ontwikkeld. De decentralisatie biedt daarmee kansen. Ook samenwerking biedt kansen, het legt verbindingen, mensen ontmoeten elkaar. Bij SCI op de werkvloer, binnen het werkveld, met gemeenten, met andere organisaties. Het jaar 2014 heeft daarmee in het teken gestaan van kansen en herkenning en ook waardering. Tijdens het verzamelen en schrijven van het verslag realiseerde ik mij dat er zo veel gebeurd is afgelopen jaar, dat kan alleen als het ook echt van de mensen zelf uit komt. Ik nodig u dan ook van harte uit tot het lezen van het jaarverslag. De activiteiten zijn veelal beschreven door een betrokkene uit het project zelf. Dat geeft inzicht in wat we doen, maar ook in het plezier en enthousiasme dat mensen hebben in meedoen! Everdien Boesveld Coördinator Stichting Cliënten Initiatieven Bloei Wij vragen mensen: Wil jij ook groeien?...groei dan met ons mee! Om mensen te laten groeien bieden wij een aantal producten, projecten en/of activiteiten aan ontstaan vanuit de behoefte en initiatieven van mensen zelf. Het jaar 2014 is een jaar geweest van bloei. Bloei in mensen, in contacten, in organisatie, in samenwerking, in mee (mogen) doen, in zijn, in projecten, in werken met, door en voor elkaar! Begrenzingen De werkwijze van de Stichting levert individueel en in groepsverband veel op, het levert echter ook spanningsvelden op. Zelfsturing van mensen laat een continue golfbeweging zien, maakt de organisatie daarmee kwetsbaar. Inzet van een professionele coach is onontbeerlijk, de financiële mogelijkheden van SCI waren in 2014 in verhouding tot de vraag niet voldoende. Inzet van vrijwilligers heeft veel kunnen opvangen echter uitstroom is daarmee ook een belemmering geweest om te voldoen aan de vraag van de kwetsbare burger. We hebben in 2014 hard gewerkt om te kunnen bouwen aan een gefundeerd huis om aan de vraag te blijven voldoen. 3

5 2. Organisatie 2.1 Missie Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn prima in staat om deel te nemen in de maatschappij. Daarin onderscheiden ze zich niet van andere mensen. Stichting Cliënten Initiatieven (SCI) is een non-profitorganisatie die mensen met een psychische kwetsbaarheid de gelegenheid biedt initiatieven en ideeën te bedenken, vorm te geven en uit te voeren ter bevordering van hun welzijn, welbevinden en zelfredzaamheid. De activiteiten zijn gericht op versterking van het maatschappelijke, economische en/of sociale leven in de Achterhoekse gemeenschap. Wij vragen mensen: Wil jij ook groeien?... Groei dan met ons mee! 2.2 Visie Om mensen te laten groeien bieden wij een aantal producten, projecten en/of activiteiten. Deelname in deze projecten zijn (mede door onze werkwijze) nooit een doel op zich maar een middel om andere doelen als empowerment, sociaal participeren, deelname aan het maatschappelijk verkeer, activering richting werk en zelfredzaamheid te bevorderen. Participatie binnen onze stichting heeft als gevolg dat mensen naar verwachting minder beroep doen op duurdere professionele hulpverlening en dat mensen zoveel mogelijk mensen (weer) deelnemen en/of een betaalde baan krijgen. Mensen(her)pakken regie op hun eigen leven. Doelstellingen van SCI zijn o.a.: - Participeren in de maatschappij - Bevorderen doorbreken stigmatisering rondom psychische kwetsbaarheden - Activeren richting werk - Bevorderen (ervarings-)deskundigheid en zinvolle daginvulling - Mensen de kans geven hun stem te laten horen. 4

6 2.3 Bestuur Het bestuur van de Stichting Cliënten Initiatieven bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur behandelt de hoofdzaken/beleidszaken. Het Dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Tevens is het Dagelijks bestuur belast met de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen en het Dagelijks bestuur uit 3 personen te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van het Algemeen Bestuur. Conform de statuten is 55 procent van de leden van het Algemeen Bestuur ervaringsdeskundigen. In 2014 namen wij afscheid van 2 bestuursleden en verwelkomden wij 2 nieuwe bestuursleden. Het Algemeen Bestuur bestaat ultimo december 2014 uit de volgende personen: de dames: R. Maas wonende te Winterswijk; H. te Grotenhuis wonende te Winterswijk en de heren: H. Lensink, voorzitter, wonende te Vorden; S. van Asperen, penningmeester, wonende te Brummen; M. Bakker, secretaris, wonende te Geesteren; J. Veltkamp wonende te Doetinchem en N. Limbeek wonende te Doetinchem. De vergaderingen van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur worden bijgewoond door onze coördinator mevrouw E. Boesveld. Het Algemeen Bestuur kwam in maal in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur kwam in maal in vergadering bijeen. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen in willekeurige volgorde: - Samenwerking met de Stichting Villa Eigen Bedreivigheid - Stadskamer in bedrijf Samenwerking met de Stichting Stadskamer. - Plan Organisatie SCI Vervanging ICT infrastructuur en het beschikbaar stellen van de financiële middelen hiervoor - Ontwikkeling/samenwerking met de gemeente Doetinchem - SCI in beeld - Mantelzorgbeleid S.C.I. - Beleidsplan Projectplan Participatie In Zicht - Projectplan Participerende dagbesteding - Projectplan Keramiekgroep Uitbreiding Kunst en Cliënt en het beschikbaar tellen van de financiële middelen voor de aanschaf van een keramiekoven etc. - Procesondersteuning Sponsoring - Kwaliteitshandboek - Kwaliteitsmanagementsysteem - Vaststelling van het programma voor het bezoek van het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Doetinchem aan ons op 28 maart Jaarrekening Productbegroting Financiële verantwoording over de jaren 2013 en 2014 aan - Skanfonds - Vervolgaanvraag Project Inloop Trefpunt SCI bij het Skanfonds - Aanvragen voor financiële ondersteuning bij de volgende fondsen: a. Dokter Wittenberg Stichting b. Noaberfonds (Doetinchemde Uitdaging) c. Prins Bernhard Cultuurfonds - Aanbesteding Ondersteunend en Kortdurend Verblijf Gemeenten Achterhoek bij de gemeente Doetinchem - Raamovereenkomst Maatvoorzieningen WMO Subsidie aanvraag bij de gemeente Doetinchem voor het jaar Prijswijzigingen catering - Samenwerking met de gemeente Oost Gelre betreffende de inloopvoorzieningen in deze gemeente - Kledingproject 5

7 De voorzitter is namens het bestuur het aanspreekpunt voor onze coördinator mevrouw E. Boesveld. De financiële situatie en de groei van de stichting heeft veel tijd en inzet van zowel onze coördinator als ons bestuur in 2014 gevergd om voor 2015 en volgende jaren ons werk te kunnen blijven doen. Dit heeft te maken met de decentralisatie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen maar wij merken vooral toename van mensen vanwege onze participerende werkwijze en de politieke keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Deze keuzes zorgen voor toename aan vrijwilligers / deelnemers, mensen die vanwege de bezuiniging op duurdere zorg elders niet terecht kunnen of willen (zorgmijders). Onze werkwijze past in de participatiesamenleving, mensen die mee willen doen, elders (nog) geen aansluiting vinden, weten ons steeds meer te vinden. En daar zijn wij best wel trots op. Herman Lensink, voorzitter 6

8 2.4 Omschrijving betrokkenen SCI Er zijn veel mensen betrokken bij SCI. Ieder op zijn/haar eigen wijze en met een eigen invulling. Hieronder worden de verschillende betrokkenen in hun rollen en/of functies omschreven. Er zijn ook mensen die meerdere rollen en/of functie(s) vervullen. Basis is gelijkwaardigheid, een betaald medewerker bijvoorbeeld is in de organisatie net zo belangrijk als een vrijwillig medewerker of deelnemer. Binnen SCI participeren mensen met verschillende achtergronden. Om te kunnen participeren moet er een veilige omgeving zijn. Men ontmoet elkaar, praat met elkaar, waardoor er gevoel en empathie voor een ander ontstaat. Dat is de basis voor een netwerk. SCI is een prettige samenleving, een nulde / eerstelijnsvoorziening waar mensen met elkaar en voor elkaar dingen doen. Vrijwillig medewerker: mensen die uit vrije wil (onbetaald) werkzaamheden verrichten. Participant: mensen die in de bijstand zitten en van de gemeente -tijdelijk- niet hoeven te solliciteren vanwege hun psychische kwetsbaarheid en hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemer: deelnemers zijn mensen die gebruik maken van een project / activiteiten van SCI, bijvoorbeeld mensen die de inloop bezoeken, schilderen bij Kunst en Creatief of komen eten bij (K)ook Samen! Klant: klanten zijn mensen die gebruik maken van Bureau Cliënt Ondersteuning of een aankoop doen bij de winkel (kleding, sieraden, kunstwerken). Afnemer: Via onze websites en websites waar we bij aangesloten zijn wordt er flink veel informatie verkregen. Verder nemen doen WMO-raden, beleidsmedewerkers, politici, direct en indirect een beroep op de klankbordgroep Raak! Daarmee nemen zij ook informatie af. Stagiair: Studenten op MBO en HBO niveau verrichten inhoudelijke en werkgerelateerde ondersteuning aan (vrijwillige)medewerkers op zijn/haar niveau. Coach: professionele (betaalde of onbetaalde) krachten die ondersteuning / begeleiding geven in de vorm van coaching aan de vrijwillige medewerkers en deelnemers. Bestuur: Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en een algemeen bestuur (bestuursleden). Coördinator: De coördinator draagt zorg voor voorstellen en realisatie van het beleid van de Stichting, stimuleert en helpt mee met het opzetten van initiatieven/projecten en legt hierover verantwoordelijkheid af aan het bestuur van de SCI. Vertrouwenspersoon Deelnemers en werknemers van S.C.I. Achterhoek kunnen sinds 2014 terecht bij een vertrouwenspersoon, Mirjam van den Eerenbeemt. Zij is op de donderdagen aanwezig en via mail of secretariaat bereikbaar. Onpartijdigheid en privacy, worden steeds benoemd en bewaakt. Als mensen met klachten over het functioneren van personen of processen binnen S.C.I. het gevoel hebben dat een andere interne weg niet goed mogelijk is, probeert de vertrouwenspersoon met hen tot een oplossing te komen. Dit verloopt via probleemverheldering, onderzoek naar mogelijke stappen en eventueel informeren of consulteren van betrokkenen, controle en terugkoppeling. De paar personen die dergelijke problemen hebben besproken, wilden het echter enkel uiten en samen op een rijtje zetten en vonden dat afdoende. Als deelnemers ook buiten S.C.I. met elkaar om gaan, geeft dit steun en gezelligheid, maar naar blijkt ook wel eens ongemakkelijke situaties. Daarnaast kunnen mensen die daar behoefte aan hebben, een persoonlijk gesprek aan gaan, dat buiten de taak van de coachen valt, als zij zich belemmerd voelen in de omgang 7

9 met anderen en in het eigen welzijn. anderen en in het eigen welzijn. Er wordt aangegeven dat het geen therapie is en er geen pasklare adviezen worden gegeven. Voor praktische vragen wordt men doorverwezen naar kantoor. Er is als dat nodig was, ook een paar keer overleg geweest met betreffende coachen en hulpverlenende instanties. Het blijkt dat men regelmatig de ervaring heeft niet goed bij hulpverleners terecht te kunnen. Er hebben met ongeveer 10 personen, zo n 70 gesprekken plaats gevonden. De meeste gesprekken met iemand waren 1 a 3 keer en met 3 personen 5 of meer keren. Meestal werd men door verwezen door een bezorgde medewerker of deelnemer. Inhoudelijk betrof het met name zorgen, verdriet, onmacht, onzekerheid, eenzaamheid, angst, afstand en nabijheid. Het voorziet in een behoefte en naar eigen inschatting zijn mensen ook tevreden met het contact met de vertrouwenspersoon. Mirjam van den Eerenbeemt 2.5 Samenwerking Het jaar 2014 stond in teken van samenwerking en ontschotting. Samenwerking tussen mensen binnen SCI, samenwerking met gemeenten, met buurtcoaches, hulpverleners en andere organisaties. In 2014 is nauw samengewerkt met Stichting Eigen Bedreivigheid (De Villa). Samen is een creatieve hal in Wedeo in gebruik genomen om te kijken of er raakvlakken zijn tussen beide organisaties. Hoe kunnen we elkaar versterken, op welke wijze, en kunnen de doelgroepen samen dingen ondernemen? Het bleek dat er raakvlakken zijn, op beleidsmatig niveau, uitvoerend en vooral tussen mensen. Halverwege 2014 is een is er een aanzet gedaan voor het in gebruik nemen van een gezamenlijke (hout)werkplaats. De ontwikkelingen met betrekking tot die werkplaats zijn zo snel gegaan dat deze in 2015 veel breder en in samenwerking met meer partijen (de Stadskamer) zal plaatsvinden. Verder is er vanuit gemeente Oost Gelre een vraag geweest om actief mee te denken over inloopvoorzieningen in hun gemeente. De coördinator heeft vanuit zitting gehad in de stuurgroep, een ervaringsdeskundige vrijwilliger in de werkgroep. 8

10 Stadskamer Eind 2013 ontmoetten Everdien Boesveld (Stichting Cliënten Initiatieven), Ine Spuls (Stichting Eigen Bedreivigheid) en Janneke Rijks (GGNet) elkaar. Met een passie voor het vak en een visie op dagbesteding. Al snel ontdekten we dat deze visies mooi op elkaar aansloten en we een bijzondere uitdaging zagen als het ging om het organiseren van een belangeloze voordeur. Waarin we het zo organiseren en faciliteren dat participatie tot volle bloei kan komen. In 2014 is er hard gewerkt om tot de verbinding die de samenwerking vertegenwoordigd te komen. Op 4 december 2014 is stichting de Stadskamer opgericht waarmee we trachten een stap te zetten richting een inclusieve samenleving. Meer over de stadskamer leest u op 9

11 3. SCI in aantallen 3.1 Overzicht aantal deelnemers/vrijwilligers in het jaar 2014 in cijfers per gemeente Betrokkenen als beschreven in paragraaf 2.4 met uitzondering van klant, afnemer of coördinator, die overigens wel klant of afnemer kunnen zijn. Meer dan 75% van de mensen uit het overzicht zijn bij 2 of meerdere projecten betrokken. Ongeveer 75% van de mensen heeft op enigerlei wijze ervaringskennis vanuit de (O)GGz. Gemeente Aantal deelnemers/vrijwilligers Aalten 4 Arnhem 2 Berkelland 3 Bronckhorst 9 Brummen 1 Doesburg 1 Doetinchem 85 Duiven 1 Montferland 7 Oude IJsselstreek 16 Rees (Duitsland) 1 Rheden 1 Vlagtwedde 1 Winterswijk 4 Zevenaar 2 Zutphen 1 Totaal Uitstroom en overige aantallen In 2014 zijn uitgestroomd richting een betaalde baan 6 personen. Twee op secretarieel gebied, 1 richting projectmanagement, 1 richting groenvoorziening, 1 persoon heeft een eigen bedrijf opgestart en 1 heeft een baan als WMO-consulent aanvaard. Naast uitstroom richting betaald werk, zijn er ook 2 personen gestopt wegens verhuizing, drie mensen zijn doorgestroomd naar ander vrijwilligerswerk. Vijf personen zijn uitgevallen wegens ziekte, privéredenen of te zwaar en 1 persoon is gestopt wegens pensioen. Daarnaast zijn er twee mensen die gestopt zijn omdat SCI niet bij hen past, men ontevreden is over een aantal dingen en/of mensen andere verwachtingen hebben. Wij hebben gemerkt dat deze zaken vooral liggen in onze gekantelde manier van werken. Bij SCI vragen we ongeacht wat je hebt meegemaakt (laagdrempelig) mee te doen etc. Dat kan wat ongestructureerd overkomen, je wordt niet bij de hand genomen, uiteindelijk moet je het zelf doen. Niet iedereen kan zich nog vinden in deze manier van participatie, dat zie je ook terug in de maatschappij. Dat is het proces wat we met elkaar doormaken de komende jaren. Een 100-tal klanten hebben in 2014 gebruik gemaakt van Bureau Cliënt Ondersteuning, het aantal gewone klanten in de winkel worden niet bijgehouden. Het aantal klanten die gebruik maken van de winkel zijnde kledingbank (dat betreft mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselkledingbank ed. maar toch een dusdanig laag inkomen hebben dat zij via ons Bureau Cliënt Ondersteuning gebruik maken van) is 12. De kledingwinkel is in september van start gegaan. 10

12 3.3 Financiën Onze activiteiten werden in 2014 gefinancierd door een subsidie en pilot vanuit de Gemeente Doetinchem, eigen bijdrages en opbrengsten en uit verschillende fondsen (fondsenwerving) zoals Skanfonds, Dokter Wittenberg Stichting, Noaberfonds (Doetinchemse Uitdaging) en Prins Bernhard Cultuurfonds en uit de reserve van SCI. In 2014 heeft SCI voor het eerst sinds jaren weer een beroep gedaan op een subsidie van de gemeente Doetichem. Er is een stukje subsidie toegekend geweest vanuit OGGz- gelden en daarnaast een pilot met gelden die betrekking hebben tot participatie vanuit W&I. De pilot wordt onder projecten in paragraaf 4.3 beschreven. Helaas is het verwachtte aantal participanten niet gerealiseerd, waarmee SCI het jaar 2014 met verlies heeft moeten afsluiten. De financiële situatie en groei van de stichting heeft veel tijd en inzet van de coördinator en bestuur gevraagd in 2014 om voor 2015 en verder haar werk te kunnen blijven doen. Dit heeft te maken met decentralisatie en daarmee gepaard gaande bezuinigingen, maar SCI merkt vooral toename van mensen vanwege onze participerende werkwijze en de politieke keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Deze keuzes zorgen voor een toename aan vrijwilligers/deelnemers, mensen die vanwege de bezuiniging op duurdere zorg elders niet terecht kunnen of willen (zorgmijders). Onze werkwijze past in de participatiesamenleving, mensen die mee willen doen, elders (nog) geen aansluiting vinden weten ons steeds meer te vinden. Dat betekent dat voor 2015 een hogere subsidie aangevraagd is bij de gemeente, daarnaast is ingeschreven op de aanbesteding dagbesteding. Om in de toekomst efficiënt te kunnen blijven werken is er in 2014 veel aandacht geweest en tijd geïnvesteerd in samenwerking. In eerste instantie met de Stichting Eigen Bedreivigheid en daarnaast de Stadskamer. 11

13 4. De projecten 4.1 Werkwijze SCI De projecten en/of activiteiten die SCI aanbiedt zijn een middel om doelen zoals empowerment, sociaal participeren, deelname aan het maatschappelijk verkeer, activering richting werk en zelfredzaamheid te bevorderen. Er wordt niet gevraagd wat iemand heeft, maar gezocht naar waar iemand blij van wordt en waar beleef je plezier aan om te doen. De projecten worden niet begeleid maar gecoacht, mensen gaan zelf aan de slag. Bepalend voor de succesvolle werkwijze zijn: zelfsturende teams, de ervaringsdeskundige en de professional als coach. Doel van SCI is dat zoveel mogelijk mensen (weer) deelnemen en/of een betaalde baan krijgen. Dus mensen (her) pakken regie op hun eigen leven. De activiteiten hebben een positief effect op de sociaalemotionele ontwikkeling van de deelnemer en deze bouwt door begrip, ruimte voor ideeën, gezelligheid, acceptatie, werkervaring en eigen inbreng, zelfvertrouwen op. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kracht, waarbij oog is voor elkaars kwaliteiten en beperkingen. Sociale contacten worden bevorderd door het samenwerken in een veilige omgeving, hierdoor groeien mensen door, waarna ze na verloop van tijd binnen SCI de uitdaging aangaan om iets nieuws te ondernemen of de SCI verlaten voor een uitdaging buiten de Stichting. 4.2 Kwaliteitsmanagement Systeem De stichting heeft de afgelopen jaren een sterke groei door gemaakt waardoor de communicatielijnen onderling langer worden. Dit vergroot de kans op miscommunicatie en fouten. De organisatie had behoefte aan meer inzichtelijkheid, body en structuur, inzicht betreffende de activiteiten en werkwijzen binnen de Stichting. Daarnaast was er behoefte om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk op papier zetten. Daarom heeft de Stichting besloten om te gaan werken met een kwaliteitsmanagement systeem. Waarmee we kunnen blijven voldoen aan het initiëren en faciliteren van participatie initiatieven/projecten. Dit Kwaliteits Management Systeem moet de werkwijze van onderop ondersteunen als handvat, deze is niet bedoeld om volgens strenge protocollen te gaan werken. De bijdrage van het Naoberfonds heeft het mogelijk gemaakt een kwaliteitsmanagement systeem (KMS) op te zetten. Wij hebben door de bijdrage van het Naoberfonds een 4e jaars HBO student bedrijfskunde van de HAN Nijmegen kunnen aan trekken die het KMS heeft opgezet. Mede door het KMS is het mogelijk om continuïteit en kwaliteit te -blijven- bieden binnen de Stichting Cliënten Initiatieven aan mensen met een psychische kwetsbaarheid om op onderscheidende wijze vanuit eigen kracht te participeren in de gemeente Doetinchem. 12

14 4.3 Pilot gemeente Doetinchem In 2014 hebben de gemeente Doetinchem en SCI een pilot gevoerd voor een groep kwetsbare mensen die vanuit de afdeling Werk en Inkomen zouden worden aangemeld voor participatie. Per individueel traject wordt 500,- euro betaald met een maximum van voor het jaar Daartoe is een convenant opgesteld die als doel heeft om nadrukkelijk het werk en de potentie van uw organisatie in beeld te brengen. Verder zullen de mogelijkheden van dagbesteding en sociale activering door vrijwilligers worden gemonitord. De wijkgerichte benadering voor de kwetsbare GGZ-doelgroep zal worden onderzocht en er wordt geëxperimenteerd met integrale financiering. Startfase De aanvang van de pilot verliep moeizaam. Er zijn in eerste instantie een aantal gesprekken gevoerd tussen (beleids) medewerkers van Werk en Inkomen en de coördinator. Er is gesproken over de invulling van de trajecten, hoe dat dan moet gaan, welke voorwaarden etc. De werkdruk bij de medewerkers van de gemeente is hoog door de decentralisaties. Daarnaast heeft het heel lang geduurd voordat SCI in het systeem stond van de gemeente waardoor het pas vanaf halverwege het jaar 2014 mogelijk was om echt te starten. Zonder in dat systeem te staan is het niet mogelijk een traject te starten. In augustus 2014 hebben wij zelf als SCI een 9-tal mensen aangemeld die op dat moment (enige tijd) actief waren bij SCI. Gedurende het jaar 2014 hebben wij nog 2 mensen aangemeld. Eén vanuit doorverwijzing van een buurtcoach. Vanuit Werk en Inkomen is geen enkele persoonlijke aanmelding geweest gedurende het gehele pilotjaar. In de gesprekken en tussentijdse evaluaties zijn deze zaken aan orde geweest. Door middel van een soort van speeddating zijn de klantmanagers in gesprek gegaan met de doelgroep. Er waren ruim 30 mensen aanwezig vanuit de doelgroep, zij zaten in groepjes en de klantmanagers wisselden van tafel. Een manier om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Hoe participeer je? Wat betekent dat voor iemand persoonlijk, wat is de werkwijze? Al dat soort zaken kwamen aan bod. Een geslaagde meeting van beide kanten. In maart is de coördinator aangeschoven bij een brood op schoot overleg van de consulenten WMO. Daar heeft zij een presentatie gegeven over SCI, haar werkwijze, kortom de mogelijkheden tot participatie. Met de buurtcoaches was al contact geweest in 2013 om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Dat heeft geresulteerd in een bijeenkomst op 17 juni bij De Daele in aanwezigheid van 11 buurtcoaches. Daar is de intentie uitgesproken verder kennis te maken en samen te werken als de buurtcoachstructuur is opgezet voor de gehele gemeente Doetinchem. Deze ontmoeting is gepland in maart Een nadere omschrijving van de gehouden bijeenkomst kunt u lezen in paragraaf Het eerste half jaar heeft SCI vooral ingezet op een nadere kennismaking van klantmanagers van Werk en Inkomen, consulenten WMO, buurtcoaches en SCI. Op 16 januari hebben we alle klantmanagers uitgenodigd bij SCI voor een lunch en kennismaking. 13

15 Monitoring In eerste instantie werd afgesproken om per kwartaal een rapportage aan te leveren. In de praktijk bleek dit niet mogelijk vanwege het niet tot stand komen in eerste instantie van trajecten. Daarna vanwege de werkdruk en belasting bij de coaches SCI. In 2014 is er vanwege beperkte financiële middelen met een minimum aan betaalde professionals gewerkt. Gelukkig zijn er een aantal vrijwillige professionele coaches actief binnen SCI, maar de belasting van deze mensen is groot. Er wordt veel van hen gevraagd. In 2015 hopen wij over voldoende financiële middelen te beschikken om deze zeer kwetsbare situatie te veranderen, om daarmee de kwaliteit en participatie van mensen te kunnen waarborgen. Daarnaast bleek in de praktijk dat de gevraagde monitoring en de daarbij behorende hoeveelheid werk en tijd zoals in eerste instantie was besproken niet in verhouding staat tot de opbrengsten van een traject. In september is de coördinator samen met een aantal mensen vanuit de gemeente op werkbezoek geweest bij de gemeente Apeldoorn. Zij werken al langere tijd met dergelijke participatieplaatsen. Hetgeen wij doen in de pilot lijkt erg op dat wat ze in Apeldoorn doen. Apeldoorn vraagt voor de plaatsing van een persoon bij een organisatie geen verantwoording achteraf, zij zeggen dat ze dat niet kunnen verwachten voor 500 euro. In november is dit onderwerp besproken en is afgesproken dat alleen na afloop van het jaar er een summiere rapportage komt per cliënt met een evaluatie m.b.t. doelstellingen en het verloop van het traject. De mensen die vanuit Werk en Inkomen participeren draaien mee in het geheel van SCI. De officiële evaluatie per traject wordt in januari/februari 2015 gehouden met de betreffende cliënten, en zo snel mogelijk terug gekoppeld aan Werk en Inkomen. Managementrapportage heeft in 2014 plaats gevonden in de overleggen tussen beleidsmedewerker(s) en coördinator. Er hebben in totaal een 7-tal overleggen plaats gevonden. Daarnaast is er tussentijds nog meerdere keren contact geweest tussen administratie SCI en de gemeente. Werkgroep actieve benadering vanuit ervaringsdeskundigheid In november is ook besproken dat er tot op dat moment nog geen enkele aanmelding vanuit Werk en Inkomen was gekomen. In Apeldoorn werkt men niet met aanmelding vanuit de gemeente, de gemeente levert daar een lijst met namen aan betreffende organisaties aan die daarop zelf de mensen uitnodigen. De coördinator heeft het voorstel gedaan om deze wijze van benadering uit te proberen. Daartoe heeft Werk en Inkomen een lijst met tien personen opgesteld om dit met elkaar uit te proberen. Onderstaand staan de bevindingen van de werkgroep die zich binnen SCI met deze benadering hebben gewerkt. Bevindingen werkgroep De gemeente heeft de SCI in november 2014 een lijst met tien personen aangeleverd. Om te proberen deze mensen uit te nodigen en hen hier bij de SCI te laten participeren vanuit de bijstand. Allereerst hebben we de mensen telefonisch benaderd. Met drie mensen kregen we contact en alvast wat informatie gegeven over de brief en de bedoeling hiervan. Eén keer hebben we voic ingesproken. Met de andere zes personen was geen telefonisch contact mogelijk, zij waren afgesloten. Vervolgens hebben wij naar alle tien personen een brief gestuurd, waarin ze uitgenodigd werden om binnen te lopen bij de Inloop van de SCI. We hebben een folder van de SCI toegevoegd en een soepbon, om deze mensen alvast te informeren over onze Stichting en een kop soep aan te bieden. De week na deze brief is één persoon binnengelopen. Hij is ontvangen door de ontmoetingsmedewerker en zij hebben een kennismakingsgesprek gevoerd. In dit gesprek werd duidelijk dat hij al vrijwilligerswerk deed bij Stichting Actief. Op dat moment was er geen behoefte aan nog meer activiteiten. Wel heeft hij een beeld gekregen van de SCI en weet hij dat hij binnen kan lopen als hij daar behoefte aan heeft. 14

16 De andere negen personen hebben we middels een huisbezoek proberen te bereiken. Van hen hebben we vier thuis aangetroffen en persoonlijk gesproken. Bij de anderen hebben we een tweede brief op de mat laten vallen, waarin stond dat we langs zijn geweest. We hebben ze nogmaals uitgenodigd en het belang van participeren omschreven. Hierop heeft er nog een persoon telefonisch contact opgenomen. Bij een van de personen was al een buurtcoach betrokken. Wat we constateren is dat de helft van deze mensen niet in beeld is gekomen. Van de andere helft kunnen we zeggen dat er contact is geweest en een gesprek heeft plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat deze groep goed past bij de doelstelling van de SCI. Wij willen hier zeker op blijven inzetten. Wel denken we dat een nauwe samenwerking met de buurtcoaches hierbij een belangrijke voorwaarde is om de mensen ook echt over de drempel te krijgen. Wij zien hier genoeg mogelijkheden toe en zijn bereid te zoeken naar wegen om dit te laten slagen. Wijkgerichte aanpak Wij zien in de praktijk dat SCI een mooie stedelijke voorziening is voor die mensen die het (nog) niet prettig vinden of waarvoor de drempel te hoog is om in de wijk te participeren. Daarnaast speelt ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact een grote rol in het wél kunnen en willen participeren binnen SCI t.o.v. een wijkcentrum. In 2015 hopen wij dat met de samenwerking en verbinding in en met de Stadskamer de vindbaarheid en meedoen voor onze doelgroep makkelijker wordt. Met het kennismaken en delen van ervaringen met de buurtcoaches is een start gemaakt om de wijkgerichte aanpak te verkennen. Wij zien hier zeker mogelijkheden, aan een vervolg wordt reeds gewerkt. De bevindingen van de werkgroep actieve benadering vanuit ervaringsdeskundigheid sluit hier op aan. Conclusie De pilot is echt een verkenning geweest tussen twee werelden en werkwijzen. Er is een prettige samenwerking geweest met een luisterend oor aan beide zijden. De moeizame start, het ontbreken van doorverwijzingen, bereikbaarheid van de doelgroep en afstand tot deelname aan activiteiten van de kwetsbare burger waar het om gaat heeft het lastig gemaakt om een hoger aantal dan 11 personen in 2014 vanuit Werk en Inkomen te laten participeren. Voor SCI was de afhankelijkheid in de doorverwijzing vanwege de directe financiële consequenties niet prettig, dit heeft mede geleid tot een verlies in het boekjaar Met de komst van de buurtcoaches in heel Doetinchem en de komst van de Stadskamer als verbinding zien wij zeker perspectief om door te gaan. Samenwerking tussen betrokken partijen, het in beeld hebben van de kwetsbare burger kan (ver)leiden tot meedoen. 15

17 5. Activiteitenoverzicht De activiteiten die op dit moment plaats vinden binnen de SCI zijn initiatieven die ontwikkeld zijn in de loop der jaren van, door en voor de doelgroep. Al deze activiteiten/producten vormen gezamenlijk het cliëntgestuurde aanbod dat hieronder beschreven wordt. De projecten en/of activiteiten zijn nooit een doel op zich maar een middel om andere doelen als empowerment, sociaal participeren, deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfredzaamheid te bevorderen. Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven, met elkaar wordt gekeken, of, hoe, op welke manier, binnen welke context / financiële middelen deze met elkaar opgezet en uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment zijn er naast onderstaande projecten ook plannen om o.a. een hardloopgroep, een fotografiegroep, verkoop van eigen gemaakte producten en nog veel meer op te richten. De meeste projecten zijn door een betrokkene uit het project zelf beschreven. 5.1 Klankbordgroep Raak! De klankbordgroep doet aan belangen-behartiging voor de doelgroep en fungeert als achterban in deze naar de sociale raad (SR)/WMO-raad. Binnen de SR zijn er 2 vertegenwoordigers voor de groep OGGz, met ieder hun aandachtsgebied. De klankbordgroep vergadert een paar dagen voordat de SR bijeenkomt zodat vragen en opmerkingen uit de klankbordgroep naar voren gebracht kunnen worden in de vergadering van de SR. Dit gebeurt ongeveer 10 keer per jaar. Ervaringsdeskundigheid De sociale raad bestaat voor een groot gedeelte uit ervaringsdeskundigen en dit is een bewuste opzet vanwege de gemeente Doetinchem. Dit houdt in dat ook de leden van onze klankbordgroep ervaringsdeskundigen zijn in ons geval dus mensen met een ggz-achtergrond. Toepassen van ervaringsdeskundigheid is ook een speerpunt van onze inbreng in de SR. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ervaringsdeskundigen met nieuwe ideeën. Er bestaat nu een vaste groep van mensen die trouw de vergaderingen bezoeken meestal vergaderen we dan met ongeveer 8 a 10 ervaringsdeskundigen. Initiatieven In de loop der tijden zijn er verschillende initiatieven door ons naar voren gebracht in de SR. Zoals aandringen op deskundigheidsbevordering ggz voor uitvoerende ambtenaren van de gemeente. Ook werd door ons aangedrongen op deskundigheidsbevordering en gebruik van ervaringsdeskundigheid ggz door buurtcoaches. Verder is er vanuit onze groep initiatief gekomen om de gemeente een loket op locatie te laten starten speciaal voor ggz-cliënten. Op deze gebieden zijn door onze inmenging een aantal processen op gang gebracht die zich nog steeds ontwikkelen. Een ander initiatief was het bespreken van de ggz binnen de AWBZ-transitie naar WMO. Andere recente onderwerpen waarin wij hebben meegepraat zijn bv. de beleidsregels bijzondere bijstand en meedoenarrangement. We hebben het niet alleen over onderwerpen die de GGZ betreffen maar ook behandelen wij onderwerpen die zgn. dwarsverbanden hebben met dit gebied. Iedereen zal begrijpen dat als het over vrijwilligerswerk gaat dit ook van belang is voor ggz-cliënten die vrijwilligerswerk doen. Op deze manier komt een rijk geschakeerd palet van onderwerpen voorbij. Johan van de Werf 16

18 5.2 Ervaringswijzer.nl Is een website die dient als een informatiebron voor mensen met GGZ-achtergrond en overige geïnteresseerden. Ervaringswijzer belicht verschillende kanten van belangrijke levensvragen vanuit cliëntenperspectief. Niet de ziekte zelf maar de levensvragen die om de hoek komen kijken bij iemand die psychische klachten heeft (gehad) staan er centraal. In het team ervaringswijzer krijgen de deelnemers de mogelijkheid om verschillende vaardigheden te oefenen die zeer bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het ontmoeten van nieuwe mensen, afstappen op onbekende voorzieningen, afspraken maken en nakomen, luisteren, vragen stellen en schrijven van eksten, computervaardigheden, samenwerken, etc. In het jaar 2014 is er niet veel productiviteit geweest binnen het project. Er zijn 2 betrokkenen actief geweest. Doordat er in 2014 te weinig coachuren beschikbaar waren is dit wat blijven liggen. De bedoeling is in 2015 een actieve doorstart te maken met dit project zodra er coachuren en belangstellenden beschikbaar zijn. 5.3 Supportgroep Eigen Regie Het afgelopen jaar is SCI Achterhoek een samenwerkingsverband aangegaan met Zorgbelang Gelderland en met AnyYou. Samen willen we een supportgroep Eigen Regie starten, om onze doelgroep tussen hulpverlening en op eigen benen staan op weg te helpen om meer grip te krijgen op het eigen leven. De supportgroep is bedoeld voor kwetsbare mensen uit de Achterhoek met een (ex-)ggz-achtergrond, die open staan voor groei. De werkgroep bestaande uit 5 betrokkenen heeft regelmatig overleg gehad. Er is gewerkt aan een projectplan, ter onderbouwing en voorbereiding van de supportgroepsbijeenkomsten, dat binnenkort gebruikt wordt om fondsen aan te schrijven. Er is in oktober een bijeenkomst geweest waar het initiatief met open armen is ontvangen en met mogelijke deelnemers in kaart is gebracht waar precies behoefte aan is. Zij zullen begin 2015 ook betrokken worden bij de invulling van het programma van de 10 bijeenkomsten. De begeleiding ligt in handen van ervaringsdeskundige professionals. Er zal gezamenlijk gewerkt worden aan het bevorderen van het groepsproces en het vergroten van zelfinzicht. Onderling begrip, waardering en verwerking krijgen een plek in het delen van ervaringen en belemmeringen. Centraal staat om tot doelen te komen en kansen te krijgen de eigen kwaliteiten te benutten met respect voor elkaars kwetsbaarheden. Mirjam van den Eerenbeemt 17

19 5.4 Bureau Cliëntondersteuning Dit sociaal juridisch bureau is informatief. Het ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid op allerlei gebied. Vragen als kan ik vrijwilligerswerk doen, ik heb problemen met mijn uitkering, hoe kan ik dit oplossen tot hoe dien ik bezwaar in horen wij met grote regelmaat. Ervaringsdeskundig, laagdrempelig en betrokken zijn hier de sleutelwoorden. De ervaring heeft na drie jaar geleerd dat deze aanpak aantoonbaar effectief is wanneer het gaat om maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding van (ex)ggz-cliënten. Hulp vragen is voor niemand eenvoudig als er zaken mislopen. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het vaak nog lastiger om bij reguliere zorginstellingen aan te kloppen of de juiste hulp te vinden. Hierdoor wordt er vaak pas veel te laat om hulp gevraagd en kan de dan verkregen. Informatie kan soms erg verwarrend en overweldigend zijn. Het is niet eenvoudig om die informatie eruit te halen die iemand zoekt. Bureau Cliëntondersteuning is een laagdrempelige voorziening, gericht op het verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning. Bij Bureau Cliëntondersteuning werken ervaringsdeskundige professionals die ervaring hebben met psychische en psychiatrische problematiek. De speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen hebben zelf ervaring als cliënt in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en hebben geleerd om deze ervaringen in te zetten voor anderen. Bij Bureau Cliëntondersteuning werken ervaringsdeskundige professionals die ervaring hebben met psychische en psychiatrische problematiek. De speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen hebben zelf ervaring als cliënt in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en hebben geleerd om deze ervaringen in te zetten voor anderen. Inmiddels worden er per week zo n 10 cliënten geholpen. Dit varieert van een korte vraag tot een begeleidingstraject van soms wel enkele jaren. De laagdrempeligheid en de manier van omgang met de clienten zorgt ervoor dat het inmiddels niet meer beperkt is tot clienten van onze eigen stichting. Door verwijzingen van andere ggz-instellingen en dienstverlenende instanties hebben er voor gezorgd dat het druk is op buro clientondersteunig. De 20 uur per week die het op dit moment bezet is per week is niet meer genoeg. Ik zelf vind dit een groot succes, zeker omdat ik merk dat mensen steeds makkelijke binnenlopen met hun vragen en dat deze hulpvraag dan ook ruim op tijd is. Bij bureau cliënt ondersteuning draait de deur niet naar binnen, hij staat gewoon altijd open! Sylvia van den Hoek 18

20 5.5 Kunst en Creatief Bij Kunst en Creatief wordt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid de mogelijkheid geboden om in een veilige omgeving andere mensen te ontmoeten en creatief bezig te zijn. Deze activiteit wordt begeleid door een aantal enthousiaste, ervaringsdeskundige vrijwilligers. Er wordt vooral veel getekend en geschilderd waarbij deelnemers elkaar stimuleren en inspireren. Door een goede sfeer en onderlinge verhoudingen worden deelnemers door elkaar gemotiveerd om te komen, juist als het even wat minder gaat. In januari bestond de groep uit 6 á 7 deelnemers waarvan één met PGB. Aan het einde van het jaar zijn er 11 á 12 personen die zeer regelmatig deelnemen aan de activiteit. Voor één vaste deelnemer was een PGB aangevraagd wat in november is toegekend, waarmee het totaal aantal deelnemers met PGB op twee komt. De verhuizing naar de ruimte van Villa eigen bedrijvigheid zorgde voor veel onrust onduidelijk - en onzekerheden rondom deze veranderingen. In 2015 zal Kunst en Creatief haar intrek nemen in hal 10. Gezien de onrust bij de vorige verhuizing zullen de deelnemers nauwer betrokken worden bij de inrichting en aankleding van de nieuwe ruimte. Inmiddels is de huidige locatie van een magazijn in een atelier veranderd, deelnemers voelen zich thuis en men noemt het wel ons stekkie. Door de groei in het deelnemersaantal en de uitbreiding van de activiteiten blijkt deze ruimte nu al te klein, de nieuwe locatie komt dus als geroepen. 5.6 Participatie in zicht In dit project is in 2014 gezamenlijk gewerkt door een aantal personen aan het realiseren van een boek Participatie in Zicht. Met dit document komt goed in woord en beeld tot uiting dat de zich presenterende deelnemende personen hun doelen en resultaten hebben bereikt door zich te richten op hun mogelijkheden. Onlangs hebben de organisaties SCI Achterhoek, Villa Bedreivigheid en DaAr hun krachten gebundeld in de Stadskamer, gevestigd in het centrum van Doetinchem. Om de mensen die actief zijn binnen 1 van deze organisaties Stadskamer naar buiten te presenteren en een visitekaartje af te leveren, wordt het project Participatie in Zicht in 2015 breder getrokken dan alleen SCI. Binnen dit project wordt gewerkt aan een boekwerk, maar daarin foto s en verhalen van vrijwilligers en deelnemers die binnen de genoemde organisaties, dus binnen de Stadskamer, actief zijn of waren. Door de portretten in het boekwerk tonen we de kracht van de betrokken mensen en maken we duidelijk welke rol de Stadskamer met haar onderdelen kan spelen in het leven van betrokkenen. Ook proberen we middels dit project de diversiteit binnen de onderdelen aan te tonen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van vooroordelen jegens mensen met een GGZ-achtergrond. Het boekwerk wordt professioneel vervaardigd en gepresenteerd op een nader te noemen locatie. Tom Scheers De hele groep, deelnemers en begeleiders sluit het jaar af met een zeer positief gevoel. Door de goede, gezellige sfeer is er meer continuïteit in deelname en we willen deze lijn in 2015 voortzetten. Ook hebben we met z n allen besloten een succes van hal 10 te maken. We verheugen ons enorm op de vele mogelijkheden die hal 10 ons te bieden heeft en ook van deze ruimte maken we ons stekkie. Hanneke Roes 19

Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG 2014

Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG 2014 Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG 2014 1 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Bestuur 5 2.4 Omschrijving betrokkenen SCI 7 2.5 Samenwerking 8 3. SCI

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Stichting CRE8 Herengracht 37 F 1015 BB Amsterdam. STICHTING CRE8 Verslag 2014

Stichting CRE8 Herengracht 37 F 1015 BB Amsterdam. STICHTING CRE8 Verslag 2014 Stichting CRE8 Herengracht 37 F 1015 BB Amsterdam STICHTING CRE8 Verslag 2014 Stichting CRE8 is in 2013 opgericht met als doelstelling het ondersteunen en bevorderen van de talentontwikkeling alsmede het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...3. 1. Visie op de kwetsbare mens in de samenleving

Inhoudsopgave. Inleiding...3. 1. Visie op de kwetsbare mens in de samenleving Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Visie op de kwetsbare mens in de samenleving 1.1 Doelstelling SCI...4 1.2 Kwetsbare mensen...4 1.3 Mensen met een psychische kwetsbaarheid...4 1.4 Doelgroep...5 1.5 Participeren

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College,

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College, Aan College van B en W CC raadsleden Geacht College, Onlangs heeft u een evaluatiekrant uitgebracht over de wijkteams. De toon van de evaluatie is overwegend positief. De wijkteamcoaches zijn enthousiast

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer INFORMATIE Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer Active Case Management stelt zich als doel dat u als 50-plusser weer aan de slag komt. Niet door als een gek sollicitatiebrieven

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

AanZet. Doelstellingen van AanZet zijn o.a.:

AanZet. Doelstellingen van AanZet zijn o.a.: AanZet Wat doet AanZet AanZet is de Stichting voor Cliëntgestuurde Projecten in Friesland die projecten ondersteunt voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg. Wie komt

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost Jaarverslag MEE op Weg 2016 MEE Oost Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost 1 Inleiding In dit verslag staan de resultaten van MEE op Weg over 2016 voor de regio van MEE Oost. MEE op Weg

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Activeringscentrum Power Enschede

Activeringscentrum Power Enschede Activeringscentrum Power Enschede Korte karakteristiek In diverse wijken in Enschede zijn activeringscentra opgezet waar mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zelf activiteiten kunnen organiseren

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Rapport gebaseerd op de resultaten van een documentanalyse en enquête binnen de pedagogische civil society Hoe te verwijzen

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay INFORMATIE Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay Active Case Management stelt zich als doel dat u als 50-plusser weer aan de slag komt. Niet door als een gek

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie