Onderwerp: Jaarverslag Doetinchem, Geachte heer/mevrouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw"

Transcriptie

1 Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt uitgelegd wie wij zijn, wat wij doen etc. Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld dat onze (ervaringsdeskundige) vrijwilligers ook hun bijdrage aan dit verslag hebben geleverd. Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u na lezing van dit verslag nog vragen hebben, schroomt u dan niet deze te stellen aan onze coördinator, mevrouw E. Boesveld. Hoogachtend, Het bestuur van de Stichting Cliënten Initiatieven, Herman Lensink (voorzitter)

2 Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek JAARVERSLAG

3 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Organisatie Missie Visie Bestuur Omschrijving betrokkenen SCI Samenwerking 8 3. SCI in aantallen Overzicht aantal deelnemers/vrijwilligers Uitstroom en overige aantallen Financiën De projecten Werkwijze SCI Kwaliteits Management Systeem Pilot Gemeente Doetinchem Activiteitenoverzicht Klankbordgroep Raak! Ervaringswijzer.nl Supportgroep Eigen Regie Bureau Cliëntondersteuning Kunst en Creatief Participatie in zicht Rommelmarkt Open voor werk Lunchmeeting gemeente Wandelgroep Inloop SCI (K)ook Samen! Activiteiten Workshops Bewustwording Organisatie Presentatie voor buurtcoaches Kledingproject Werkplaats PR-groep Werkgroep procesondersteuning 30 Colofon 31 Gedicht 2

4 1. Voorwoord Kansen De werkwijze van Stichting Cliënten Initiatieven (SCI) staat in het teken van kansen, kansen voor een (psychisch) kwetsbare burger om deel te nemen, te participeren. De organisatie en werkwijze van SCI zijn al geheel afgestemd op de nieuwe vormen van zorg en welzijn die momenteel in het kader van de decentralisaties en bezuinigingen nog volop worden ontwikkeld. De decentralisatie biedt daarmee kansen. Ook samenwerking biedt kansen, het legt verbindingen, mensen ontmoeten elkaar. Bij SCI op de werkvloer, binnen het werkveld, met gemeenten, met andere organisaties. Het jaar 2014 heeft daarmee in het teken gestaan van kansen en herkenning en ook waardering. Tijdens het verzamelen en schrijven van het verslag realiseerde ik mij dat er zo veel gebeurd is afgelopen jaar, dat kan alleen als het ook echt van de mensen zelf uit komt. Ik nodig u dan ook van harte uit tot het lezen van het jaarverslag. De activiteiten zijn veelal beschreven door een betrokkene uit het project zelf. Dat geeft inzicht in wat we doen, maar ook in het plezier en enthousiasme dat mensen hebben in meedoen! Everdien Boesveld Coördinator Stichting Cliënten Initiatieven Bloei Wij vragen mensen: Wil jij ook groeien?...groei dan met ons mee! Om mensen te laten groeien bieden wij een aantal producten, projecten en/of activiteiten aan ontstaan vanuit de behoefte en initiatieven van mensen zelf. Het jaar 2014 is een jaar geweest van bloei. Bloei in mensen, in contacten, in organisatie, in samenwerking, in mee (mogen) doen, in zijn, in projecten, in werken met, door en voor elkaar! Begrenzingen De werkwijze van de Stichting levert individueel en in groepsverband veel op, het levert echter ook spanningsvelden op. Zelfsturing van mensen laat een continue golfbeweging zien, maakt de organisatie daarmee kwetsbaar. Inzet van een professionele coach is onontbeerlijk, de financiële mogelijkheden van SCI waren in 2014 in verhouding tot de vraag niet voldoende. Inzet van vrijwilligers heeft veel kunnen opvangen echter uitstroom is daarmee ook een belemmering geweest om te voldoen aan de vraag van de kwetsbare burger. We hebben in 2014 hard gewerkt om te kunnen bouwen aan een gefundeerd huis om aan de vraag te blijven voldoen. 3

5 2. Organisatie 2.1 Missie Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn prima in staat om deel te nemen in de maatschappij. Daarin onderscheiden ze zich niet van andere mensen. Stichting Cliënten Initiatieven (SCI) is een non-profitorganisatie die mensen met een psychische kwetsbaarheid de gelegenheid biedt initiatieven en ideeën te bedenken, vorm te geven en uit te voeren ter bevordering van hun welzijn, welbevinden en zelfredzaamheid. De activiteiten zijn gericht op versterking van het maatschappelijke, economische en/of sociale leven in de Achterhoekse gemeenschap. Wij vragen mensen: Wil jij ook groeien?... Groei dan met ons mee! 2.2 Visie Om mensen te laten groeien bieden wij een aantal producten, projecten en/of activiteiten. Deelname in deze projecten zijn (mede door onze werkwijze) nooit een doel op zich maar een middel om andere doelen als empowerment, sociaal participeren, deelname aan het maatschappelijk verkeer, activering richting werk en zelfredzaamheid te bevorderen. Participatie binnen onze stichting heeft als gevolg dat mensen naar verwachting minder beroep doen op duurdere professionele hulpverlening en dat mensen zoveel mogelijk mensen (weer) deelnemen en/of een betaalde baan krijgen. Mensen(her)pakken regie op hun eigen leven. Doelstellingen van SCI zijn o.a.: - Participeren in de maatschappij - Bevorderen doorbreken stigmatisering rondom psychische kwetsbaarheden - Activeren richting werk - Bevorderen (ervarings-)deskundigheid en zinvolle daginvulling - Mensen de kans geven hun stem te laten horen. 4

6 2.3 Bestuur Het bestuur van de Stichting Cliënten Initiatieven bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur behandelt de hoofdzaken/beleidszaken. Het Dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Tevens is het Dagelijks bestuur belast met de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 7 personen en het Dagelijks bestuur uit 3 personen te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van het Algemeen Bestuur. Conform de statuten is 55 procent van de leden van het Algemeen Bestuur ervaringsdeskundigen. In 2014 namen wij afscheid van 2 bestuursleden en verwelkomden wij 2 nieuwe bestuursleden. Het Algemeen Bestuur bestaat ultimo december 2014 uit de volgende personen: de dames: R. Maas wonende te Winterswijk; H. te Grotenhuis wonende te Winterswijk en de heren: H. Lensink, voorzitter, wonende te Vorden; S. van Asperen, penningmeester, wonende te Brummen; M. Bakker, secretaris, wonende te Geesteren; J. Veltkamp wonende te Doetinchem en N. Limbeek wonende te Doetinchem. De vergaderingen van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur worden bijgewoond door onze coördinator mevrouw E. Boesveld. Het Algemeen Bestuur kwam in maal in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur kwam in maal in vergadering bijeen. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen in willekeurige volgorde: - Samenwerking met de Stichting Villa Eigen Bedreivigheid - Stadskamer in bedrijf Samenwerking met de Stichting Stadskamer. - Plan Organisatie SCI Vervanging ICT infrastructuur en het beschikbaar stellen van de financiële middelen hiervoor - Ontwikkeling/samenwerking met de gemeente Doetinchem - SCI in beeld - Mantelzorgbeleid S.C.I. - Beleidsplan Projectplan Participatie In Zicht - Projectplan Participerende dagbesteding - Projectplan Keramiekgroep Uitbreiding Kunst en Cliënt en het beschikbaar tellen van de financiële middelen voor de aanschaf van een keramiekoven etc. - Procesondersteuning Sponsoring - Kwaliteitshandboek - Kwaliteitsmanagementsysteem - Vaststelling van het programma voor het bezoek van het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Doetinchem aan ons op 28 maart Jaarrekening Productbegroting Financiële verantwoording over de jaren 2013 en 2014 aan - Skanfonds - Vervolgaanvraag Project Inloop Trefpunt SCI bij het Skanfonds - Aanvragen voor financiële ondersteuning bij de volgende fondsen: a. Dokter Wittenberg Stichting b. Noaberfonds (Doetinchemde Uitdaging) c. Prins Bernhard Cultuurfonds - Aanbesteding Ondersteunend en Kortdurend Verblijf Gemeenten Achterhoek bij de gemeente Doetinchem - Raamovereenkomst Maatvoorzieningen WMO Subsidie aanvraag bij de gemeente Doetinchem voor het jaar Prijswijzigingen catering - Samenwerking met de gemeente Oost Gelre betreffende de inloopvoorzieningen in deze gemeente - Kledingproject 5

7 De voorzitter is namens het bestuur het aanspreekpunt voor onze coördinator mevrouw E. Boesveld. De financiële situatie en de groei van de stichting heeft veel tijd en inzet van zowel onze coördinator als ons bestuur in 2014 gevergd om voor 2015 en volgende jaren ons werk te kunnen blijven doen. Dit heeft te maken met de decentralisatie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen maar wij merken vooral toename van mensen vanwege onze participerende werkwijze en de politieke keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Deze keuzes zorgen voor toename aan vrijwilligers / deelnemers, mensen die vanwege de bezuiniging op duurdere zorg elders niet terecht kunnen of willen (zorgmijders). Onze werkwijze past in de participatiesamenleving, mensen die mee willen doen, elders (nog) geen aansluiting vinden, weten ons steeds meer te vinden. En daar zijn wij best wel trots op. Herman Lensink, voorzitter 6

8 2.4 Omschrijving betrokkenen SCI Er zijn veel mensen betrokken bij SCI. Ieder op zijn/haar eigen wijze en met een eigen invulling. Hieronder worden de verschillende betrokkenen in hun rollen en/of functies omschreven. Er zijn ook mensen die meerdere rollen en/of functie(s) vervullen. Basis is gelijkwaardigheid, een betaald medewerker bijvoorbeeld is in de organisatie net zo belangrijk als een vrijwillig medewerker of deelnemer. Binnen SCI participeren mensen met verschillende achtergronden. Om te kunnen participeren moet er een veilige omgeving zijn. Men ontmoet elkaar, praat met elkaar, waardoor er gevoel en empathie voor een ander ontstaat. Dat is de basis voor een netwerk. SCI is een prettige samenleving, een nulde / eerstelijnsvoorziening waar mensen met elkaar en voor elkaar dingen doen. Vrijwillig medewerker: mensen die uit vrije wil (onbetaald) werkzaamheden verrichten. Participant: mensen die in de bijstand zitten en van de gemeente -tijdelijk- niet hoeven te solliciteren vanwege hun psychische kwetsbaarheid en hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemer: deelnemers zijn mensen die gebruik maken van een project / activiteiten van SCI, bijvoorbeeld mensen die de inloop bezoeken, schilderen bij Kunst en Creatief of komen eten bij (K)ook Samen! Klant: klanten zijn mensen die gebruik maken van Bureau Cliënt Ondersteuning of een aankoop doen bij de winkel (kleding, sieraden, kunstwerken). Afnemer: Via onze websites en websites waar we bij aangesloten zijn wordt er flink veel informatie verkregen. Verder nemen doen WMO-raden, beleidsmedewerkers, politici, direct en indirect een beroep op de klankbordgroep Raak! Daarmee nemen zij ook informatie af. Stagiair: Studenten op MBO en HBO niveau verrichten inhoudelijke en werkgerelateerde ondersteuning aan (vrijwillige)medewerkers op zijn/haar niveau. Coach: professionele (betaalde of onbetaalde) krachten die ondersteuning / begeleiding geven in de vorm van coaching aan de vrijwillige medewerkers en deelnemers. Bestuur: Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en een algemeen bestuur (bestuursleden). Coördinator: De coördinator draagt zorg voor voorstellen en realisatie van het beleid van de Stichting, stimuleert en helpt mee met het opzetten van initiatieven/projecten en legt hierover verantwoordelijkheid af aan het bestuur van de SCI. Vertrouwenspersoon Deelnemers en werknemers van S.C.I. Achterhoek kunnen sinds 2014 terecht bij een vertrouwenspersoon, Mirjam van den Eerenbeemt. Zij is op de donderdagen aanwezig en via mail of secretariaat bereikbaar. Onpartijdigheid en privacy, worden steeds benoemd en bewaakt. Als mensen met klachten over het functioneren van personen of processen binnen S.C.I. het gevoel hebben dat een andere interne weg niet goed mogelijk is, probeert de vertrouwenspersoon met hen tot een oplossing te komen. Dit verloopt via probleemverheldering, onderzoek naar mogelijke stappen en eventueel informeren of consulteren van betrokkenen, controle en terugkoppeling. De paar personen die dergelijke problemen hebben besproken, wilden het echter enkel uiten en samen op een rijtje zetten en vonden dat afdoende. Als deelnemers ook buiten S.C.I. met elkaar om gaan, geeft dit steun en gezelligheid, maar naar blijkt ook wel eens ongemakkelijke situaties. Daarnaast kunnen mensen die daar behoefte aan hebben, een persoonlijk gesprek aan gaan, dat buiten de taak van de coachen valt, als zij zich belemmerd voelen in de omgang 7

9 met anderen en in het eigen welzijn. anderen en in het eigen welzijn. Er wordt aangegeven dat het geen therapie is en er geen pasklare adviezen worden gegeven. Voor praktische vragen wordt men doorverwezen naar kantoor. Er is als dat nodig was, ook een paar keer overleg geweest met betreffende coachen en hulpverlenende instanties. Het blijkt dat men regelmatig de ervaring heeft niet goed bij hulpverleners terecht te kunnen. Er hebben met ongeveer 10 personen, zo n 70 gesprekken plaats gevonden. De meeste gesprekken met iemand waren 1 a 3 keer en met 3 personen 5 of meer keren. Meestal werd men door verwezen door een bezorgde medewerker of deelnemer. Inhoudelijk betrof het met name zorgen, verdriet, onmacht, onzekerheid, eenzaamheid, angst, afstand en nabijheid. Het voorziet in een behoefte en naar eigen inschatting zijn mensen ook tevreden met het contact met de vertrouwenspersoon. Mirjam van den Eerenbeemt 2.5 Samenwerking Het jaar 2014 stond in teken van samenwerking en ontschotting. Samenwerking tussen mensen binnen SCI, samenwerking met gemeenten, met buurtcoaches, hulpverleners en andere organisaties. In 2014 is nauw samengewerkt met Stichting Eigen Bedreivigheid (De Villa). Samen is een creatieve hal in Wedeo in gebruik genomen om te kijken of er raakvlakken zijn tussen beide organisaties. Hoe kunnen we elkaar versterken, op welke wijze, en kunnen de doelgroepen samen dingen ondernemen? Het bleek dat er raakvlakken zijn, op beleidsmatig niveau, uitvoerend en vooral tussen mensen. Halverwege 2014 is een is er een aanzet gedaan voor het in gebruik nemen van een gezamenlijke (hout)werkplaats. De ontwikkelingen met betrekking tot die werkplaats zijn zo snel gegaan dat deze in 2015 veel breder en in samenwerking met meer partijen (de Stadskamer) zal plaatsvinden. Verder is er vanuit gemeente Oost Gelre een vraag geweest om actief mee te denken over inloopvoorzieningen in hun gemeente. De coördinator heeft vanuit zitting gehad in de stuurgroep, een ervaringsdeskundige vrijwilliger in de werkgroep. 8

10 Stadskamer Eind 2013 ontmoetten Everdien Boesveld (Stichting Cliënten Initiatieven), Ine Spuls (Stichting Eigen Bedreivigheid) en Janneke Rijks (GGNet) elkaar. Met een passie voor het vak en een visie op dagbesteding. Al snel ontdekten we dat deze visies mooi op elkaar aansloten en we een bijzondere uitdaging zagen als het ging om het organiseren van een belangeloze voordeur. Waarin we het zo organiseren en faciliteren dat participatie tot volle bloei kan komen. In 2014 is er hard gewerkt om tot de verbinding die de samenwerking vertegenwoordigd te komen. Op 4 december 2014 is stichting de Stadskamer opgericht waarmee we trachten een stap te zetten richting een inclusieve samenleving. Meer over de stadskamer leest u op 9

11 3. SCI in aantallen 3.1 Overzicht aantal deelnemers/vrijwilligers in het jaar 2014 in cijfers per gemeente Betrokkenen als beschreven in paragraaf 2.4 met uitzondering van klant, afnemer of coördinator, die overigens wel klant of afnemer kunnen zijn. Meer dan 75% van de mensen uit het overzicht zijn bij 2 of meerdere projecten betrokken. Ongeveer 75% van de mensen heeft op enigerlei wijze ervaringskennis vanuit de (O)GGz. Gemeente Aantal deelnemers/vrijwilligers Aalten 4 Arnhem 2 Berkelland 3 Bronckhorst 9 Brummen 1 Doesburg 1 Doetinchem 85 Duiven 1 Montferland 7 Oude IJsselstreek 16 Rees (Duitsland) 1 Rheden 1 Vlagtwedde 1 Winterswijk 4 Zevenaar 2 Zutphen 1 Totaal Uitstroom en overige aantallen In 2014 zijn uitgestroomd richting een betaalde baan 6 personen. Twee op secretarieel gebied, 1 richting projectmanagement, 1 richting groenvoorziening, 1 persoon heeft een eigen bedrijf opgestart en 1 heeft een baan als WMO-consulent aanvaard. Naast uitstroom richting betaald werk, zijn er ook 2 personen gestopt wegens verhuizing, drie mensen zijn doorgestroomd naar ander vrijwilligerswerk. Vijf personen zijn uitgevallen wegens ziekte, privéredenen of te zwaar en 1 persoon is gestopt wegens pensioen. Daarnaast zijn er twee mensen die gestopt zijn omdat SCI niet bij hen past, men ontevreden is over een aantal dingen en/of mensen andere verwachtingen hebben. Wij hebben gemerkt dat deze zaken vooral liggen in onze gekantelde manier van werken. Bij SCI vragen we ongeacht wat je hebt meegemaakt (laagdrempelig) mee te doen etc. Dat kan wat ongestructureerd overkomen, je wordt niet bij de hand genomen, uiteindelijk moet je het zelf doen. Niet iedereen kan zich nog vinden in deze manier van participatie, dat zie je ook terug in de maatschappij. Dat is het proces wat we met elkaar doormaken de komende jaren. Een 100-tal klanten hebben in 2014 gebruik gemaakt van Bureau Cliënt Ondersteuning, het aantal gewone klanten in de winkel worden niet bijgehouden. Het aantal klanten die gebruik maken van de winkel zijnde kledingbank (dat betreft mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselkledingbank ed. maar toch een dusdanig laag inkomen hebben dat zij via ons Bureau Cliënt Ondersteuning gebruik maken van) is 12. De kledingwinkel is in september van start gegaan. 10

12 3.3 Financiën Onze activiteiten werden in 2014 gefinancierd door een subsidie en pilot vanuit de Gemeente Doetinchem, eigen bijdrages en opbrengsten en uit verschillende fondsen (fondsenwerving) zoals Skanfonds, Dokter Wittenberg Stichting, Noaberfonds (Doetinchemse Uitdaging) en Prins Bernhard Cultuurfonds en uit de reserve van SCI. In 2014 heeft SCI voor het eerst sinds jaren weer een beroep gedaan op een subsidie van de gemeente Doetichem. Er is een stukje subsidie toegekend geweest vanuit OGGz- gelden en daarnaast een pilot met gelden die betrekking hebben tot participatie vanuit W&I. De pilot wordt onder projecten in paragraaf 4.3 beschreven. Helaas is het verwachtte aantal participanten niet gerealiseerd, waarmee SCI het jaar 2014 met verlies heeft moeten afsluiten. De financiële situatie en groei van de stichting heeft veel tijd en inzet van de coördinator en bestuur gevraagd in 2014 om voor 2015 en verder haar werk te kunnen blijven doen. Dit heeft te maken met decentralisatie en daarmee gepaard gaande bezuinigingen, maar SCI merkt vooral toename van mensen vanwege onze participerende werkwijze en de politieke keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Deze keuzes zorgen voor een toename aan vrijwilligers/deelnemers, mensen die vanwege de bezuiniging op duurdere zorg elders niet terecht kunnen of willen (zorgmijders). Onze werkwijze past in de participatiesamenleving, mensen die mee willen doen, elders (nog) geen aansluiting vinden weten ons steeds meer te vinden. Dat betekent dat voor 2015 een hogere subsidie aangevraagd is bij de gemeente, daarnaast is ingeschreven op de aanbesteding dagbesteding. Om in de toekomst efficiënt te kunnen blijven werken is er in 2014 veel aandacht geweest en tijd geïnvesteerd in samenwerking. In eerste instantie met de Stichting Eigen Bedreivigheid en daarnaast de Stadskamer. 11

13 4. De projecten 4.1 Werkwijze SCI De projecten en/of activiteiten die SCI aanbiedt zijn een middel om doelen zoals empowerment, sociaal participeren, deelname aan het maatschappelijk verkeer, activering richting werk en zelfredzaamheid te bevorderen. Er wordt niet gevraagd wat iemand heeft, maar gezocht naar waar iemand blij van wordt en waar beleef je plezier aan om te doen. De projecten worden niet begeleid maar gecoacht, mensen gaan zelf aan de slag. Bepalend voor de succesvolle werkwijze zijn: zelfsturende teams, de ervaringsdeskundige en de professional als coach. Doel van SCI is dat zoveel mogelijk mensen (weer) deelnemen en/of een betaalde baan krijgen. Dus mensen (her) pakken regie op hun eigen leven. De activiteiten hebben een positief effect op de sociaalemotionele ontwikkeling van de deelnemer en deze bouwt door begrip, ruimte voor ideeën, gezelligheid, acceptatie, werkervaring en eigen inbreng, zelfvertrouwen op. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kracht, waarbij oog is voor elkaars kwaliteiten en beperkingen. Sociale contacten worden bevorderd door het samenwerken in een veilige omgeving, hierdoor groeien mensen door, waarna ze na verloop van tijd binnen SCI de uitdaging aangaan om iets nieuws te ondernemen of de SCI verlaten voor een uitdaging buiten de Stichting. 4.2 Kwaliteitsmanagement Systeem De stichting heeft de afgelopen jaren een sterke groei door gemaakt waardoor de communicatielijnen onderling langer worden. Dit vergroot de kans op miscommunicatie en fouten. De organisatie had behoefte aan meer inzichtelijkheid, body en structuur, inzicht betreffende de activiteiten en werkwijzen binnen de Stichting. Daarnaast was er behoefte om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk op papier zetten. Daarom heeft de Stichting besloten om te gaan werken met een kwaliteitsmanagement systeem. Waarmee we kunnen blijven voldoen aan het initiëren en faciliteren van participatie initiatieven/projecten. Dit Kwaliteits Management Systeem moet de werkwijze van onderop ondersteunen als handvat, deze is niet bedoeld om volgens strenge protocollen te gaan werken. De bijdrage van het Naoberfonds heeft het mogelijk gemaakt een kwaliteitsmanagement systeem (KMS) op te zetten. Wij hebben door de bijdrage van het Naoberfonds een 4e jaars HBO student bedrijfskunde van de HAN Nijmegen kunnen aan trekken die het KMS heeft opgezet. Mede door het KMS is het mogelijk om continuïteit en kwaliteit te -blijven- bieden binnen de Stichting Cliënten Initiatieven aan mensen met een psychische kwetsbaarheid om op onderscheidende wijze vanuit eigen kracht te participeren in de gemeente Doetinchem. 12

14 4.3 Pilot gemeente Doetinchem In 2014 hebben de gemeente Doetinchem en SCI een pilot gevoerd voor een groep kwetsbare mensen die vanuit de afdeling Werk en Inkomen zouden worden aangemeld voor participatie. Per individueel traject wordt 500,- euro betaald met een maximum van voor het jaar Daartoe is een convenant opgesteld die als doel heeft om nadrukkelijk het werk en de potentie van uw organisatie in beeld te brengen. Verder zullen de mogelijkheden van dagbesteding en sociale activering door vrijwilligers worden gemonitord. De wijkgerichte benadering voor de kwetsbare GGZ-doelgroep zal worden onderzocht en er wordt geëxperimenteerd met integrale financiering. Startfase De aanvang van de pilot verliep moeizaam. Er zijn in eerste instantie een aantal gesprekken gevoerd tussen (beleids) medewerkers van Werk en Inkomen en de coördinator. Er is gesproken over de invulling van de trajecten, hoe dat dan moet gaan, welke voorwaarden etc. De werkdruk bij de medewerkers van de gemeente is hoog door de decentralisaties. Daarnaast heeft het heel lang geduurd voordat SCI in het systeem stond van de gemeente waardoor het pas vanaf halverwege het jaar 2014 mogelijk was om echt te starten. Zonder in dat systeem te staan is het niet mogelijk een traject te starten. In augustus 2014 hebben wij zelf als SCI een 9-tal mensen aangemeld die op dat moment (enige tijd) actief waren bij SCI. Gedurende het jaar 2014 hebben wij nog 2 mensen aangemeld. Eén vanuit doorverwijzing van een buurtcoach. Vanuit Werk en Inkomen is geen enkele persoonlijke aanmelding geweest gedurende het gehele pilotjaar. In de gesprekken en tussentijdse evaluaties zijn deze zaken aan orde geweest. Door middel van een soort van speeddating zijn de klantmanagers in gesprek gegaan met de doelgroep. Er waren ruim 30 mensen aanwezig vanuit de doelgroep, zij zaten in groepjes en de klantmanagers wisselden van tafel. Een manier om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Hoe participeer je? Wat betekent dat voor iemand persoonlijk, wat is de werkwijze? Al dat soort zaken kwamen aan bod. Een geslaagde meeting van beide kanten. In maart is de coördinator aangeschoven bij een brood op schoot overleg van de consulenten WMO. Daar heeft zij een presentatie gegeven over SCI, haar werkwijze, kortom de mogelijkheden tot participatie. Met de buurtcoaches was al contact geweest in 2013 om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Dat heeft geresulteerd in een bijeenkomst op 17 juni bij De Daele in aanwezigheid van 11 buurtcoaches. Daar is de intentie uitgesproken verder kennis te maken en samen te werken als de buurtcoachstructuur is opgezet voor de gehele gemeente Doetinchem. Deze ontmoeting is gepland in maart Een nadere omschrijving van de gehouden bijeenkomst kunt u lezen in paragraaf Het eerste half jaar heeft SCI vooral ingezet op een nadere kennismaking van klantmanagers van Werk en Inkomen, consulenten WMO, buurtcoaches en SCI. Op 16 januari hebben we alle klantmanagers uitgenodigd bij SCI voor een lunch en kennismaking. 13

15 Monitoring In eerste instantie werd afgesproken om per kwartaal een rapportage aan te leveren. In de praktijk bleek dit niet mogelijk vanwege het niet tot stand komen in eerste instantie van trajecten. Daarna vanwege de werkdruk en belasting bij de coaches SCI. In 2014 is er vanwege beperkte financiële middelen met een minimum aan betaalde professionals gewerkt. Gelukkig zijn er een aantal vrijwillige professionele coaches actief binnen SCI, maar de belasting van deze mensen is groot. Er wordt veel van hen gevraagd. In 2015 hopen wij over voldoende financiële middelen te beschikken om deze zeer kwetsbare situatie te veranderen, om daarmee de kwaliteit en participatie van mensen te kunnen waarborgen. Daarnaast bleek in de praktijk dat de gevraagde monitoring en de daarbij behorende hoeveelheid werk en tijd zoals in eerste instantie was besproken niet in verhouding staat tot de opbrengsten van een traject. In september is de coördinator samen met een aantal mensen vanuit de gemeente op werkbezoek geweest bij de gemeente Apeldoorn. Zij werken al langere tijd met dergelijke participatieplaatsen. Hetgeen wij doen in de pilot lijkt erg op dat wat ze in Apeldoorn doen. Apeldoorn vraagt voor de plaatsing van een persoon bij een organisatie geen verantwoording achteraf, zij zeggen dat ze dat niet kunnen verwachten voor 500 euro. In november is dit onderwerp besproken en is afgesproken dat alleen na afloop van het jaar er een summiere rapportage komt per cliënt met een evaluatie m.b.t. doelstellingen en het verloop van het traject. De mensen die vanuit Werk en Inkomen participeren draaien mee in het geheel van SCI. De officiële evaluatie per traject wordt in januari/februari 2015 gehouden met de betreffende cliënten, en zo snel mogelijk terug gekoppeld aan Werk en Inkomen. Managementrapportage heeft in 2014 plaats gevonden in de overleggen tussen beleidsmedewerker(s) en coördinator. Er hebben in totaal een 7-tal overleggen plaats gevonden. Daarnaast is er tussentijds nog meerdere keren contact geweest tussen administratie SCI en de gemeente. Werkgroep actieve benadering vanuit ervaringsdeskundigheid In november is ook besproken dat er tot op dat moment nog geen enkele aanmelding vanuit Werk en Inkomen was gekomen. In Apeldoorn werkt men niet met aanmelding vanuit de gemeente, de gemeente levert daar een lijst met namen aan betreffende organisaties aan die daarop zelf de mensen uitnodigen. De coördinator heeft het voorstel gedaan om deze wijze van benadering uit te proberen. Daartoe heeft Werk en Inkomen een lijst met tien personen opgesteld om dit met elkaar uit te proberen. Onderstaand staan de bevindingen van de werkgroep die zich binnen SCI met deze benadering hebben gewerkt. Bevindingen werkgroep De gemeente heeft de SCI in november 2014 een lijst met tien personen aangeleverd. Om te proberen deze mensen uit te nodigen en hen hier bij de SCI te laten participeren vanuit de bijstand. Allereerst hebben we de mensen telefonisch benaderd. Met drie mensen kregen we contact en alvast wat informatie gegeven over de brief en de bedoeling hiervan. Eén keer hebben we voic ingesproken. Met de andere zes personen was geen telefonisch contact mogelijk, zij waren afgesloten. Vervolgens hebben wij naar alle tien personen een brief gestuurd, waarin ze uitgenodigd werden om binnen te lopen bij de Inloop van de SCI. We hebben een folder van de SCI toegevoegd en een soepbon, om deze mensen alvast te informeren over onze Stichting en een kop soep aan te bieden. De week na deze brief is één persoon binnengelopen. Hij is ontvangen door de ontmoetingsmedewerker en zij hebben een kennismakingsgesprek gevoerd. In dit gesprek werd duidelijk dat hij al vrijwilligerswerk deed bij Stichting Actief. Op dat moment was er geen behoefte aan nog meer activiteiten. Wel heeft hij een beeld gekregen van de SCI en weet hij dat hij binnen kan lopen als hij daar behoefte aan heeft. 14

16 De andere negen personen hebben we middels een huisbezoek proberen te bereiken. Van hen hebben we vier thuis aangetroffen en persoonlijk gesproken. Bij de anderen hebben we een tweede brief op de mat laten vallen, waarin stond dat we langs zijn geweest. We hebben ze nogmaals uitgenodigd en het belang van participeren omschreven. Hierop heeft er nog een persoon telefonisch contact opgenomen. Bij een van de personen was al een buurtcoach betrokken. Wat we constateren is dat de helft van deze mensen niet in beeld is gekomen. Van de andere helft kunnen we zeggen dat er contact is geweest en een gesprek heeft plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat deze groep goed past bij de doelstelling van de SCI. Wij willen hier zeker op blijven inzetten. Wel denken we dat een nauwe samenwerking met de buurtcoaches hierbij een belangrijke voorwaarde is om de mensen ook echt over de drempel te krijgen. Wij zien hier genoeg mogelijkheden toe en zijn bereid te zoeken naar wegen om dit te laten slagen. Wijkgerichte aanpak Wij zien in de praktijk dat SCI een mooie stedelijke voorziening is voor die mensen die het (nog) niet prettig vinden of waarvoor de drempel te hoog is om in de wijk te participeren. Daarnaast speelt ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact een grote rol in het wél kunnen en willen participeren binnen SCI t.o.v. een wijkcentrum. In 2015 hopen wij dat met de samenwerking en verbinding in en met de Stadskamer de vindbaarheid en meedoen voor onze doelgroep makkelijker wordt. Met het kennismaken en delen van ervaringen met de buurtcoaches is een start gemaakt om de wijkgerichte aanpak te verkennen. Wij zien hier zeker mogelijkheden, aan een vervolg wordt reeds gewerkt. De bevindingen van de werkgroep actieve benadering vanuit ervaringsdeskundigheid sluit hier op aan. Conclusie De pilot is echt een verkenning geweest tussen twee werelden en werkwijzen. Er is een prettige samenwerking geweest met een luisterend oor aan beide zijden. De moeizame start, het ontbreken van doorverwijzingen, bereikbaarheid van de doelgroep en afstand tot deelname aan activiteiten van de kwetsbare burger waar het om gaat heeft het lastig gemaakt om een hoger aantal dan 11 personen in 2014 vanuit Werk en Inkomen te laten participeren. Voor SCI was de afhankelijkheid in de doorverwijzing vanwege de directe financiële consequenties niet prettig, dit heeft mede geleid tot een verlies in het boekjaar Met de komst van de buurtcoaches in heel Doetinchem en de komst van de Stadskamer als verbinding zien wij zeker perspectief om door te gaan. Samenwerking tussen betrokken partijen, het in beeld hebben van de kwetsbare burger kan (ver)leiden tot meedoen. 15

17 5. Activiteitenoverzicht De activiteiten die op dit moment plaats vinden binnen de SCI zijn initiatieven die ontwikkeld zijn in de loop der jaren van, door en voor de doelgroep. Al deze activiteiten/producten vormen gezamenlijk het cliëntgestuurde aanbod dat hieronder beschreven wordt. De projecten en/of activiteiten zijn nooit een doel op zich maar een middel om andere doelen als empowerment, sociaal participeren, deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfredzaamheid te bevorderen. Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven, met elkaar wordt gekeken, of, hoe, op welke manier, binnen welke context / financiële middelen deze met elkaar opgezet en uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment zijn er naast onderstaande projecten ook plannen om o.a. een hardloopgroep, een fotografiegroep, verkoop van eigen gemaakte producten en nog veel meer op te richten. De meeste projecten zijn door een betrokkene uit het project zelf beschreven. 5.1 Klankbordgroep Raak! De klankbordgroep doet aan belangen-behartiging voor de doelgroep en fungeert als achterban in deze naar de sociale raad (SR)/WMO-raad. Binnen de SR zijn er 2 vertegenwoordigers voor de groep OGGz, met ieder hun aandachtsgebied. De klankbordgroep vergadert een paar dagen voordat de SR bijeenkomt zodat vragen en opmerkingen uit de klankbordgroep naar voren gebracht kunnen worden in de vergadering van de SR. Dit gebeurt ongeveer 10 keer per jaar. Ervaringsdeskundigheid De sociale raad bestaat voor een groot gedeelte uit ervaringsdeskundigen en dit is een bewuste opzet vanwege de gemeente Doetinchem. Dit houdt in dat ook de leden van onze klankbordgroep ervaringsdeskundigen zijn in ons geval dus mensen met een ggz-achtergrond. Toepassen van ervaringsdeskundigheid is ook een speerpunt van onze inbreng in de SR. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ervaringsdeskundigen met nieuwe ideeën. Er bestaat nu een vaste groep van mensen die trouw de vergaderingen bezoeken meestal vergaderen we dan met ongeveer 8 a 10 ervaringsdeskundigen. Initiatieven In de loop der tijden zijn er verschillende initiatieven door ons naar voren gebracht in de SR. Zoals aandringen op deskundigheidsbevordering ggz voor uitvoerende ambtenaren van de gemeente. Ook werd door ons aangedrongen op deskundigheidsbevordering en gebruik van ervaringsdeskundigheid ggz door buurtcoaches. Verder is er vanuit onze groep initiatief gekomen om de gemeente een loket op locatie te laten starten speciaal voor ggz-cliënten. Op deze gebieden zijn door onze inmenging een aantal processen op gang gebracht die zich nog steeds ontwikkelen. Een ander initiatief was het bespreken van de ggz binnen de AWBZ-transitie naar WMO. Andere recente onderwerpen waarin wij hebben meegepraat zijn bv. de beleidsregels bijzondere bijstand en meedoenarrangement. We hebben het niet alleen over onderwerpen die de GGZ betreffen maar ook behandelen wij onderwerpen die zgn. dwarsverbanden hebben met dit gebied. Iedereen zal begrijpen dat als het over vrijwilligerswerk gaat dit ook van belang is voor ggz-cliënten die vrijwilligerswerk doen. Op deze manier komt een rijk geschakeerd palet van onderwerpen voorbij. Johan van de Werf 16

18 5.2 Ervaringswijzer.nl Is een website die dient als een informatiebron voor mensen met GGZ-achtergrond en overige geïnteresseerden. Ervaringswijzer belicht verschillende kanten van belangrijke levensvragen vanuit cliëntenperspectief. Niet de ziekte zelf maar de levensvragen die om de hoek komen kijken bij iemand die psychische klachten heeft (gehad) staan er centraal. In het team ervaringswijzer krijgen de deelnemers de mogelijkheid om verschillende vaardigheden te oefenen die zeer bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het ontmoeten van nieuwe mensen, afstappen op onbekende voorzieningen, afspraken maken en nakomen, luisteren, vragen stellen en schrijven van eksten, computervaardigheden, samenwerken, etc. In het jaar 2014 is er niet veel productiviteit geweest binnen het project. Er zijn 2 betrokkenen actief geweest. Doordat er in 2014 te weinig coachuren beschikbaar waren is dit wat blijven liggen. De bedoeling is in 2015 een actieve doorstart te maken met dit project zodra er coachuren en belangstellenden beschikbaar zijn. 5.3 Supportgroep Eigen Regie Het afgelopen jaar is SCI Achterhoek een samenwerkingsverband aangegaan met Zorgbelang Gelderland en met AnyYou. Samen willen we een supportgroep Eigen Regie starten, om onze doelgroep tussen hulpverlening en op eigen benen staan op weg te helpen om meer grip te krijgen op het eigen leven. De supportgroep is bedoeld voor kwetsbare mensen uit de Achterhoek met een (ex-)ggz-achtergrond, die open staan voor groei. De werkgroep bestaande uit 5 betrokkenen heeft regelmatig overleg gehad. Er is gewerkt aan een projectplan, ter onderbouwing en voorbereiding van de supportgroepsbijeenkomsten, dat binnenkort gebruikt wordt om fondsen aan te schrijven. Er is in oktober een bijeenkomst geweest waar het initiatief met open armen is ontvangen en met mogelijke deelnemers in kaart is gebracht waar precies behoefte aan is. Zij zullen begin 2015 ook betrokken worden bij de invulling van het programma van de 10 bijeenkomsten. De begeleiding ligt in handen van ervaringsdeskundige professionals. Er zal gezamenlijk gewerkt worden aan het bevorderen van het groepsproces en het vergroten van zelfinzicht. Onderling begrip, waardering en verwerking krijgen een plek in het delen van ervaringen en belemmeringen. Centraal staat om tot doelen te komen en kansen te krijgen de eigen kwaliteiten te benutten met respect voor elkaars kwetsbaarheden. Mirjam van den Eerenbeemt 17

19 5.4 Bureau Cliëntondersteuning Dit sociaal juridisch bureau is informatief. Het ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid op allerlei gebied. Vragen als kan ik vrijwilligerswerk doen, ik heb problemen met mijn uitkering, hoe kan ik dit oplossen tot hoe dien ik bezwaar in horen wij met grote regelmaat. Ervaringsdeskundig, laagdrempelig en betrokken zijn hier de sleutelwoorden. De ervaring heeft na drie jaar geleerd dat deze aanpak aantoonbaar effectief is wanneer het gaat om maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding van (ex)ggz-cliënten. Hulp vragen is voor niemand eenvoudig als er zaken mislopen. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het vaak nog lastiger om bij reguliere zorginstellingen aan te kloppen of de juiste hulp te vinden. Hierdoor wordt er vaak pas veel te laat om hulp gevraagd en kan de dan verkregen. Informatie kan soms erg verwarrend en overweldigend zijn. Het is niet eenvoudig om die informatie eruit te halen die iemand zoekt. Bureau Cliëntondersteuning is een laagdrempelige voorziening, gericht op het verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning. Bij Bureau Cliëntondersteuning werken ervaringsdeskundige professionals die ervaring hebben met psychische en psychiatrische problematiek. De speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen hebben zelf ervaring als cliënt in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en hebben geleerd om deze ervaringen in te zetten voor anderen. Bij Bureau Cliëntondersteuning werken ervaringsdeskundige professionals die ervaring hebben met psychische en psychiatrische problematiek. De speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen hebben zelf ervaring als cliënt in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en hebben geleerd om deze ervaringen in te zetten voor anderen. Inmiddels worden er per week zo n 10 cliënten geholpen. Dit varieert van een korte vraag tot een begeleidingstraject van soms wel enkele jaren. De laagdrempeligheid en de manier van omgang met de clienten zorgt ervoor dat het inmiddels niet meer beperkt is tot clienten van onze eigen stichting. Door verwijzingen van andere ggz-instellingen en dienstverlenende instanties hebben er voor gezorgd dat het druk is op buro clientondersteunig. De 20 uur per week die het op dit moment bezet is per week is niet meer genoeg. Ik zelf vind dit een groot succes, zeker omdat ik merk dat mensen steeds makkelijke binnenlopen met hun vragen en dat deze hulpvraag dan ook ruim op tijd is. Bij bureau cliënt ondersteuning draait de deur niet naar binnen, hij staat gewoon altijd open! Sylvia van den Hoek 18

20 5.5 Kunst en Creatief Bij Kunst en Creatief wordt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid de mogelijkheid geboden om in een veilige omgeving andere mensen te ontmoeten en creatief bezig te zijn. Deze activiteit wordt begeleid door een aantal enthousiaste, ervaringsdeskundige vrijwilligers. Er wordt vooral veel getekend en geschilderd waarbij deelnemers elkaar stimuleren en inspireren. Door een goede sfeer en onderlinge verhoudingen worden deelnemers door elkaar gemotiveerd om te komen, juist als het even wat minder gaat. In januari bestond de groep uit 6 á 7 deelnemers waarvan één met PGB. Aan het einde van het jaar zijn er 11 á 12 personen die zeer regelmatig deelnemen aan de activiteit. Voor één vaste deelnemer was een PGB aangevraagd wat in november is toegekend, waarmee het totaal aantal deelnemers met PGB op twee komt. De verhuizing naar de ruimte van Villa eigen bedrijvigheid zorgde voor veel onrust onduidelijk - en onzekerheden rondom deze veranderingen. In 2015 zal Kunst en Creatief haar intrek nemen in hal 10. Gezien de onrust bij de vorige verhuizing zullen de deelnemers nauwer betrokken worden bij de inrichting en aankleding van de nieuwe ruimte. Inmiddels is de huidige locatie van een magazijn in een atelier veranderd, deelnemers voelen zich thuis en men noemt het wel ons stekkie. Door de groei in het deelnemersaantal en de uitbreiding van de activiteiten blijkt deze ruimte nu al te klein, de nieuwe locatie komt dus als geroepen. 5.6 Participatie in zicht In dit project is in 2014 gezamenlijk gewerkt door een aantal personen aan het realiseren van een boek Participatie in Zicht. Met dit document komt goed in woord en beeld tot uiting dat de zich presenterende deelnemende personen hun doelen en resultaten hebben bereikt door zich te richten op hun mogelijkheden. Onlangs hebben de organisaties SCI Achterhoek, Villa Bedreivigheid en DaAr hun krachten gebundeld in de Stadskamer, gevestigd in het centrum van Doetinchem. Om de mensen die actief zijn binnen 1 van deze organisaties Stadskamer naar buiten te presenteren en een visitekaartje af te leveren, wordt het project Participatie in Zicht in 2015 breder getrokken dan alleen SCI. Binnen dit project wordt gewerkt aan een boekwerk, maar daarin foto s en verhalen van vrijwilligers en deelnemers die binnen de genoemde organisaties, dus binnen de Stadskamer, actief zijn of waren. Door de portretten in het boekwerk tonen we de kracht van de betrokken mensen en maken we duidelijk welke rol de Stadskamer met haar onderdelen kan spelen in het leven van betrokkenen. Ook proberen we middels dit project de diversiteit binnen de onderdelen aan te tonen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van vooroordelen jegens mensen met een GGZ-achtergrond. Het boekwerk wordt professioneel vervaardigd en gepresenteerd op een nader te noemen locatie. Tom Scheers De hele groep, deelnemers en begeleiders sluit het jaar af met een zeer positief gevoel. Door de goede, gezellige sfeer is er meer continuïteit in deelname en we willen deze lijn in 2015 voortzetten. Ook hebben we met z n allen besloten een succes van hal 10 te maken. We verheugen ons enorm op de vele mogelijkheden die hal 10 ons te bieden heeft en ook van deze ruimte maken we ons stekkie. Hanneke Roes 19

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel

Evaluatie Pilot Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel Evaluatie Pilot Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel Verkorte uitgave Achtergrond, conclusies en aanbevelingen uit de praktijk 1 Colofon Subsidie Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie