DVN doet. Voluit leven met diabetes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DVN doet. Voluit leven met diabetes!"

Transcriptie

1 DVN doet Voluit leven met diabetes! 2014

2 Doelstelling DVN Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten ter voorkoming van diabetes daaronder begrepen, alles in de ruimste zin van het woord. - art. 1.2 van de Statuten Rechtspersoon DVN is een vereniging Gegevens verslagleggende rechtspersoon Diabetesvereniging Nederland Fokkerstraat 17, 3833 LD, Leusden T DiabetesverenigingNL W. Kamer van Koophandel KvK Gooi en Eemland 2 Jaarbeeld 2014 Diabetesvereniging Nederland

3 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 DVN in cijfers 8De organisatie 16 Belangenbehartiging Activiteiten Diensten en producten Informatie Bedrijfsvoering Financiering 3 Jaarbeeld 44 Financieel jaarverslag 49 Bijlage 1: samenstelling bestuursorganen 52 Bijlage II: organigram DVN bureau

4 Uitgangspunten en leeswijzer Het bestuur van Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft dit jaarverslag en de jaarrekening 2014 op 21 april 2015 vastgesteld. Het is op 6 juni 2015 goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag van DVN verschijnt digitaal op Diabetesvereniging Nederland legt in dit jaarverslag verantwoording af op verenigingsniveau. DVN Regie BV is een aparte entiteit waarvoor een aparte jaarrekening wordt opgesteld. In dit verslag noemen we alleen op hoofdlijnen de activiteiten van deze BV. Daar waar we in dit jaarverslag spreken over vrijwilligers, medewerkers of leden, bedoelen we zowel mannen als vrouwen. Hebt u vragen over diabetestermen die DVN hanteert in dit jaarverslag? Kijk dan eens op 4 Jaarbeeld

5 Voorwoord 2014 was een jaar van aanpakken. Dat gold zeker voor onze vrijwilligers in de regio. Diabetescafés, markten, themabijeenkomsten, beweegactiviteiten, kookworkshops: de regioteams hebben samen met onze medewerkers weer veel georganiseerd voor mensen met diabetes. Ook voor kinderen was er veel te doen: de zomerkampen van de SugarKidsClub waren een groot succes en ook de eendaagse activiteiten vielen in de smaak. Voor Diabetesvereniging Nederland als organisatie was 2014 een jaar van leren door te doen. Vorig jaar startten we met een nieuwe Algemene Ledenvergadering, nieuwe regiomanagers, een nieuwe structuur van het DVN bureau. Nu was het tijd voor de praktijk. We kregen zicht op wat werkt en wat aanpassing verdient, en daarmee gaan we verder aan de slag was ook het jaar van het anders doen. Diabetesvereniging Nederland ging een strategische samenwerking aan met zorgverzekeraars. Samen met hen willen we de diabeteszorg verbeteren. Dat een patiëntenvereniging en zorgverzekeraars op die manier samenwerken is nieuw. Maar het past bij onze visie op de zorg en we verwachten er veel van. 5 Jaarbeeld 2014 smaakte naar meer. Wij gaan met vertrouwen 2015 in. Weer een jaar waarin wij ons inzetten voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Margreeth Smilde Voorzitter

6 2014 in cijfers Onze klantenservice kreeg telefoontjes 100 reacties bij ons Meldpunt over zorgverzekeringen 265 ouders en kinderen bezochten de Duinrell Familiedag van de SugarKidsClub 6 Jaarbeeld DVN bestaat 69 jaar leden per 31 december nieuwe leden na actie op Wereld Diabetes Dag

7 DVN in cijfers keer werd de enquête over de online Diabc ingevuld De SugarKidsClub hield 9 verschillende kampen volgers op Twitter 3 nieuwe verzekeringen voor mensen met diabetes 7 Jaarbeeld dvn.nl had in % meer bezoekers dan in 2013 ruim 300 vrijwilligers elke dag krijgen 145 mensen te horen dat ze diabetes hebben

8 De organisatie Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. DVN zet zich al bijna zeventig jaar in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Vrijwilligers in de DVN regio s, het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en de medewerkers van het DVN bureau in werken hier samen aan.

9 De organisatie Hier staat DVN voor Onze missie Diabetesvereniging Nederland is er voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes. We strijden er voor dat zij voluit kunnen leven met diabetes. Alles wat mogelijk is om dit te bereiken, moet ook gedaan worden. Dit betekent onder andere dat:» alle mensen met diabetes zorg ontvangen volgens de NDF Zorgstandaard Diabeteszorg;» alle mensen met diabetes kunnen beschikken over informatie en instrumenten die hen helpen hun leven met diabetes goed in te richten;» mensen met diabetes niet geconfronteerd worden met extra kosten. De maatschappij moet solidair zijn op het gebied van onder andere verzekeringen en arbeid. Onze visie Voluit leven met diabetes, emancipatie en regierol voor patiënten, vanuit de grondgedachte dat de kernrelatie in de zorg wordt gevormd door de zorgverlener en de patiënt. Bewustwording dat een aantal oorzaken voor het krijgen van diabetes weggenomen kan worden (primaire preventie). Code Goed Bestuur In 2012 stelden we onze Code Goed Bestuur op. Deze code omschrijft de kernwaarden rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging. Deze zijn verplicht van toepassing op DVN en aan haar verbonden organisaties. De Code Goed Bestuur staat voor: 9 Jaarbeeld

10 De organisatie» het bevorderen van de kwaliteit van DVN door het realiseren van haar doelstellingen, de juiste besteding van middelen en een efficiënte bedrijfsvoering;» het behouden en versterken van vertrouwen van de leden;» het behouden en versterken van vertrouwen van andere belanghebbenden, zoals vrijwilligers, overheden, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partners. Dit moet leiden tot een groter maatschappelijk gezag en draagvlak;» het beschermen en versterken van het imago van DVN. Hier vindt u de volledige Code Goed Bestuur. Sommige mensen begrijpen niet dat ik mijn goedbetaalde baan heb opgezegd om me in mijn eigen bedrijf in te zetten voor andere mensen met diabetes. Ik kan nu veel meer van mezelf kwijt. Tegelijkertijd vind ik het inspirerend en leerzaam om met andere vrijwilligers te werken. Annalies Oomen, ondernemer en lid van de Algemene Ledenvergadering van DVN 10 Jaarbeeld DVN volgt daarnaast ook de voor de zorg gangbare gedragscodes Sponsoring en Fondsenwerving. Voor alle codes geldt dat we niet verplicht zijn ze op te stellen of te volgen, maar er als organisatie vrijwillig voor kiezen dat te doen. Meerjarenbeleidsplan Het meerjarenbeleidsplan van DVN beslaat de periode DVN streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van belangenbehartiging en dienstverlening. In het plan kiezen we duidelijk voor DVN als vrijwilligersorganisatie, met de regio s als ruggengraat. Het DVN bureau ondersteunt de vrijwilligers in de regio s. Het regiobeleid is een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan (lees meer over de regio s verderop in dit hoofdstuk). De hoofddoelen voor de komende jaren zijn:» activiteiten van DVN beter laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de achterban;» zichtbare resultaten en (nieuwe) producten en/of diensten met (nog meer) toegevoegde waarde voor mensen met diabetes;» meer inkomsten en ledengroei. Bij het meerjarenbeleidsplan hoort een meerjarenbegroting Daarnaast werkt DVN met een jaarplan waarin de speerpunten voor het komende jaar staan.

11 De bestuursstructuur De organisatie DVN is een vereniging met leden, ruim 300 vrijwilligers, 21 regio s en een bureau met 35 medewerkers. Het bestuursmodel is sinds 2013 gebaseerd op het principe van scheiding van bestuur en toezicht. We hebben diverse checks and balances ingebouwd om het samenspel tussen de verschillende verenigingsorganen te verstevigen en te waarborgen. Beheersstichting Diabetesvereniging Nederland DVN Regie BV Algemene Ledenvergadering Bestuur Bestuur Aandeelhoudersvergadering = Personele unie Raad v. Commissarissen* = Gedeeltelijke personele unie Regiomanagers Directeur DVN bureau Bestuurder * 2 leden van de RvC DVN Regie BV zijn lid van de ALV DVN. De RvC heeft een externe voorzitter. 11 Jaarbeeld

12 De organisatie DVN heeft de volgende bestuursorganen: De Algemene Ledenvergadering (ALV) De ALV is het hoogste orgaan binnen DVN. Hier stellen de leden de koers van de vereniging vast en toetsen zij of de uitvoering geslaagd is. De leden van de ALV worden rechtstreeks gekozen uit de leden van de vereniging. Verkiezingen voor de ALV worden eens in de vier jaar gehouden, voor het eerst in De ALV bestaat uit twee leden per DVN-regio, maximaal 42 in totaal. Eind 2014 bestond de ALV uit 38 leden. In de bijlage bij dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle ALV-leden. De ALV heeft uit haar midden drie commissies ingesteld. Deze commissies adviseren de ALV over specifieke onderwerpen. Het gaat om een auditcommissie, een commissie die zich bezig houdt met de inrichting van de ALV (de commissie van de Werkwijze) en een remuneratie/werkgeverscommissie. De remuneratie/werkgeverscommissie is belast met de beoordeling van het functioneren van het bestuur en met de bezoldiging van het bestuur. Het bestuur Het bestuur bestuurt de vereniging en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid door de regionale vrijwilligers en de medewerkers van het DVN bureau. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV over de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. Het bezoldigde bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden: Margreeth Smilde (voorzitter), Peter van Heeswijk en Frits Voermans. De organisatiestructuur 12 Jaarbeeld De regio s DVN heeft 21 regio s, die volledig worden gerund door vrijwilligers. Zij organiseren activiteiten voor mensen met diabetes, promoten DVN en onderhouden contacten met zorgverleners. De regio s kunnen zelf bepalen hoe en met hoeveel vrijwilligers zij hun activiteiten willen uitvoeren, mits dat past binnen het door de ALV vastgestelde

13 De organisatie DVN-beleid. Bij de hoofdstukken Bedrijfsvoering en Activiteiten kunt u meer lezen over de regio s. DVN bureau De 35 medewerkers van het DVN bureau in Leusden werken aan de kerntaken van DVN: ondersteuning van de regio s, belangenbehartiging en dienstverlening. Het DVN bureau streeft er naar een efficiënte, flexibele organisatie van hoge kwaliteit te zijn en blijven. Olof King is de directeur. Wat mij is opgevallen, is dat de regio s een unieke ervaringskennis hebben. Ze staan dicht bij mensen met diabetes en weten wat er leeft. Dat is goud waard. Vaak zijn de vrijwilligers zich hier niet eens van bewust, want voor hen is dat iets vanzelfsprekends. David Wijnperle, adviseur van Kuperus & co DVN Regie BV DVN Regie BV is honderd procent eigendom van DVN. Onder DVN Regie BV vallen DVN winkel en DVN puntenplein, evenals De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van DVN Regie BV wordt gevormd door het bestuur van DVN. Na een overgangssituatie is in 2014 de bestuurlijke structuur van DVN Regie BV opnieuw ingericht. De AVA benoemde de drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van DVN Regie BV. Twee van de commissarissen zijn lid van de Algemene Ledenvergadering van DVN. De RvC heeft de externe commissaris benoemd als voorzitter. DVN Regie BV heeft een eigen bestuurder. Per 1 juli 2014 heeft DVN Regie BV de tot dan toe bestaande deelnemingen in DVN Facilitair VOF en MijnZorgwinkel BV beëindigd. De activiteiten van de VOF zijn voortgezet door DVN Regie B.V. De Beheersstichting De Beheersstichting van DVN (opgericht in 1992) beheert een aantal fondsen volgens de per fonds vastgelegde doelstelling. Het bestuur van de stichting bestaat uit de drie leden van het bestuur van DVN. 13 Jaarbeeld Planning en Control Elke vier jaar stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op, waarin de doelen en

14 De organisatie activiteiten voor de langere termijn staan. Deze doelen baseert het bestuur op een uitgebreide analyse van de kansen, bedreigingen en relevante interne en externe ontwikkelingen. De Algemene Ledenvergadering keurt dit plan goed. Bij het meerjarenbeleidsplan hoort een meerjarenbegroting, die ook wordt goedgekeurd door de ALV. Dit is Pim Hulshof, diabetes type 1. Hij liep coschappen (stage) bij het AMC. Elk jaar stelt het bestuur een jaarplan vast voor het komende verenigingsjaar. Dit jaarplan wordt opgesteld op basis van de kaderbrief waarin de kaders voor het komende jaar zijn aangegeven op basis van het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende begroting. Het jaarplan beschrijft de activiteiten en geplande resultaten van zowel het DVN bureau als de vrijwilligers in de regio s. Bij het jaarplan hoort ook een begroting voor het komende jaar. Het jaarplan en de begroting worden goedgekeurd door de ALV. De monitoring en eventuele bijsturing van het jaarplan gebeurt aan de hand van rapportages. Het bestuur bespreekt deze elk kwartaal met de auditcommissie van de ALV. Aan het einde van het verenigingsjaar stelt het bestuur een jaarverslag en jaarrekening op. Een externe accountant, benoemd door de ALV, controleert de jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken en goedgekeurd door de ALV, op advies van de auditcommissie. We publiceren het jaarverslag en de jaarrekening op Bijeenkomsten bestuursorganen 14 Jaarbeeld De ALV De Algemene Ledenvergadering kent een jaarlijkse vergadercyclus met een aantal vaste onderwerpen, zoals de behandeling van het jaarverslag met de jaarrekening (junivergadering) en het jaarplan met de begroting (decembervergadering). De ALV kwam in 2014 twee keer bijeen: op 7 juni en op 13 december. In 2014 besloot de ALV onder andere over de contributie, keurde de jaarstukken goed

15 De organisatie en verleende het bestuur decharge. Ook keurde de ALV het jaarplan en de begroting goed. De ALV besloot tot twee kleine gebiedswijzigingen: 1. een uitwisseling van een aantal gemeenten tussen de regio Rotterdam en Zuid Holland Zuid. En 2. het gebied Oost-Achterhoek van de regio Gelre ging over naar de regio Oost-Nederland. Verder besloot de ALV om een procedure te starten voor de benoeming van een vicevoorzitter van de ALV, die in 2015 wordt uitgevoerd. Dit zijn Peter van Heeswijk, Margreeth Smilde en Frits Voermans, de leden van het bestuur van DVN. De commissies van de ALV komen bijeen al naar gelang de uitoefening van hun taken dit vergt. De auditcommissie overlegde in 2014 vier keer met het bureau en de directeur, waarvan een keer in aanwezigheid van de accountant. De Commissie van de Werkwijze kwam twee keer bijeen, de leden die de ALV-themabijeenkomst van 1 november voorbereidden diverse keren. De Remuneratie/werkgeverscommissie is in 2014 gestart en heeft een aantal keren als commissie overlegd en een keer met het bestuur. Naast de twee reguliere vergaderingen kwam de ALV op 1 november informeel bijeen. Het thema was (financiële) deskundigheidsbevordering. De leden gingen met elkaar de dialoog aan over invulling van de rol als ALV-lid en over de regio s van DVN. Het bestuur Het bestuur komt wekelijks bijeen en bespreekt onder andere de voortgang van activiteiten van de regio s en het bureau, actuele ontwikkelingen op het gebied belangenbehartiging, strategische kwesties, bestuurlijke vertegenwoordigingen en financiële rapportages. Daarnaast stelde het bestuur in 2014 de kaderbrief, het jaarplan en de begroting 2015 vast. Ook benoemde het bestuur regiomanagers en regiosecretarissen en deed zij agendavoorstellen voor de ALV-vergaderingen. 15 Jaarbeeld

16 Belangenbehartiging 16 Jaarbeeld Opkomen voor de belangen van mensen met diabetes is een belangrijke taak van DVN. We doen dit bijvoorbeeld door een bezwaarbrief te schrijven voor een individueel DVN-lid of door er voor te strijden dat alle mensen met diabetes zelf kunnen kiezen welke bloedglucosemeter ze willen gebruiken. Bij belangenbehartiging werken we vaak samen met andere organisaties.

17 Belangenbehartiging Netwerken en samenwerken We werken al jaren structureel samen met onder andere de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), het Diabetes Fonds, NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte en de International Diabetes Federation (IDF). Dit doen we om onze krachten te bundelen. Hieronder een aantal voorbeelden van nauwe samenwerking met anderen. Zorggroepen Een zorggroep coördineert in een regio de zorg door alle hulpverleners (bijvoorbeeld huisartsen, diëtisten en internisten) met elkaar in contact te brengen. De zorggroep moet goede ketenzorg rond diabetes organiseren. In 2013 namen we een medewerker in dienst om de samenwerking met deze 110 zorggroepen in Nederland te beheren. In 2014 bezocht zij de zorggroepen en besprak onderwerpen waarin we kunnen samenwerken rondom de zorg voor mensen met diabetes. Werkgroep patiëntprofielen (NDF) Met het ontwikkelen van patiëntprofielen wil de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) meer zorg op maat in de Zorgstandaard inbrengen. Zorgverleners kunnen groepen patiënten die binnen een patiëntprofiel vallen een specifieke behandeling bieden. De voorzitter van DVN neemt deel aan de werkgroep, om vanuit patiëntenperspectief te kijken naar deze ontwikkeling. Voor ons is bijvoorbeeld evaluatie met de patiënt van groot belang, om te kijken of het patiëntprofiel nog steeds bij hem of haar past. 17 Jaarbeeld Werkgroep insulinepomptherapie (NDF) De zorg moet doelmatiger, vindt de overheid. Een van de plannen hiervoor gaat over de insulinepomp. Al in 2011 stelde het Zorginstituut Nederland voor om de insulinepomp niet meer vanuit de hulpmiddelenzorg te verstrekken, maar om deze taak bij ziekenhuizen neer te leggen. Dit voornemen leidde in het diabetesveld tot veel kritiek, ook van Diabetesvereniging Nederland. Vervolgens heeft het Zorginstituut

18 Belangenbehartiging aan de betrokken partijen (patiënten, zorgverleners, hulpmiddelenleveranciers) gevraagd om een nieuw plan te maken. Medewerkers en vrijwilligers van Diabetesvereniging Nederland (allemaal met insulinepomp) namen deel aan deze werkgroep. Streven is dat er begin 2015 een plan ligt waarin de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie landelijk zijn vastgelegd. Nieuwe voedingsrichtlijn (NDF) In het verslagjaar werkte de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) aan een nieuwe Voedingsrichtlijn. Een beleidsadviseur van Diabetesvereniging Nederland nam deel aan de werkgroep, samen met huisartsen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, en wetenschappers. Dit is Marloes Bonnen, diabetes type 1 en verpleegster. Stichting Bidon De voorzitter van het bestuur van DVN zit in het bestuur van Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetesonderzoek (Bidon). Deze stichting is bedoeld om innovaties sneller beschikbaar te stellen, zodat mensen met diabetes sneller gebruik kunnen maken van nieuwe medicijnen en hulpmiddelen. In het verslagjaar lag de nadruk op het ontwikkelen van een kwaliteitsregistratie (het verzamelen van gegevens van mensen met diabetes type 1). Met als doel het in kaart brengen van hoe diabetes type 1 zich bij patiënten ontwikkelt. In juni was er een Invitational Conference over dit onderwerp. 18 Jaarbeeld Zelfzorg Ondersteund Sinds 2013 is er Zelfzorg Ondersteund (ZO!), een initiatief van zorgverzekeraars om ondersteunde zelfzorg op grote schaal mogelijk te maken voor mensen met een chronische aandoening. Ondersteunde zelfzorg betekent dat patiënten samen met hun zorgverleners kunnen werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving. Diabetesvereniging Nederland is één van de medeoprichters van ZO!. Ook veel andere (zorg)organisaties, zoals de Nederlandse Diabetes Federatie doen mee. Het project begint met diabetes type 2, omdat hiervoor de onderdelen van zelfmanagement grotendeels ontwikkeld zijn. De ambitie is om binnen drie jaar voor

19 Belangenbehartiging een kwart van de patiënten succesvolle ondersteunde zelfzorg te bieden. In 2014 werden hiertoe de eerste stappen gezet. De organisatie ontwikkelde bijvoorbeeld een toolbox met veel praktische informatie en handvatten voor organisaties die ondersteunde zelfzorg willen implementeren of verbeteren. DVN ondersteunt de patiënten in tien zorggroepen, bijvoorbeeld door hen te trainen en te adviseren op het gebied van ondersteunde zelfzorg. We zijn voortdurend in overleg met zorgverzekeraars, apothekers en leveranciers van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid en kwaliteit van bloedglucosemeters en teststrips. Ik verbaas me over het gemak waarmee besluiten worden genomen zonder patiënten erbij te betrekken. Dat kan natuurlijk niet. Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland Richtlijnen, zorgwijzers en andere publicaties DVN leverde een bijdrage aan onder andere:» kieswijzer.nl van het Zorginstituut Nederland;» aanpassing van de regels rond de recall procedure van producenten van bloedglucosemeters;» zorgmodule bewegen, zorgmodule stoppen met roken (samenwerking met de NHG en NPCF);» kwaliteitsindicatoren voor diabeteszorg door diabetesteams in ziekenhuizen (met de NPCF)» de opzet van de Pakketscan Diabetes (sparringpartner van Zorginstituut Nederland);» nieuwe netwerkrichtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten;» de Adviescommissie van de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen;» de Richtlijn preventie diabetische voet 2014 van ProVoet. 19 Jaarbeeld Leerstoel Dr. Eelco de Koning is sinds 2012 bijzonder hoogleraar Diabetologie aan het LUMC. DVN heeft deze leerstoel ingesteld. De Koning richt zich voornamelijk op eilandjestransplantatie. Hierbij worden de eilandjes van Langerhans uit donoralvleesklieren geïsoleerd en ingespoten bij mensen met diabetes type 1. Meer uitleg vindt u in dit filmpje.

20 Belangenbehartiging Dit is Mark Timmer. Hij heeft MODY. Overleg met zorgverzekeraars Net als in andere jaren konden DVN-leden gebruik maken van kortingen via collectieve contracten die DVN heeft met verschillende zorgverzekeraars. Met drie zorgverzekeraars - CZ, Ohra en Zilveren Kruis - ging DVN eind van het jaar ook een strategische samenwerking aan vanaf We deden dit na een selectieprocedure, waaraan alle grote zorgverzekeraars deelnamen. De drie geselecteerde verzekeraars onderschrijven de missie en visie van DVN en hebben de intentie uitgesproken om samen met ons de kwaliteit van diabeteszorg te verbeteren. Met de geselecteerde zorgverzekeraars ziet DVN de meeste mogelijkheden om dit te verwezenlijken. Daarnaast hebben we per verzekeraar specifieke projecten benoemd om in samen te werken. Bijvoorbeeld activiteiten rondom de positie van chronisch zieken op de arbeidsmarkt of activiteiten voor kinderen of jongeren met diabetes. Voor andere verzekeringen zie hoofdstuk diensten en producten. In actie voor een betere zorgkwaliteit 20 Jaarbeeld Kwaliteit en keuzevrijheid bloedglucosemeters In 2014 hebben we er verschillende keren bij met name zorgverzekeraars op gehamerd dat mensen met diabetes vrij moeten zijn in de keuze van hun bloedglucosemeter. Die moet worden bepaald door zorgverlener en patiënt, vindt DVN. En niet door de zorgverzekeraar, de apotheek of de leverancier. Eind van het jaar werd duidelijk dat een aantal zorgverzekeraars in 2015 mensen met diabetes gaat beperken in de keuze van hun bloedglucosemeter en in het aantal leveranciers waar ze hun testmateriaal kunnen bestellen. Om mensen op hun rechten te wijzen, zetten we eind 2014 de regels van de vier grote zorgverzekeraars op een rijtje. Begin 2015 gingen we verder met onze acties voor keuzevrijheid van bloedglucosemeters.

21 Belangenbehartiging Ik zie dat er een beweging op gang komt van groepsgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg. Mensen willen zelf bepalen hoe ze met hun ziekte omgaan. DVN ziet dat ook en speelt hier uitstekend op in. Ik vind DVN een moderne patiëntenvereniging, die in de loop van de jaren veranderd is van een lotgenotenorganisatie, naar een organisatie die betekenis heeft voor de individuele mens. Jan Kremer hoogleraar, hoogleraar patiëntgerichte innovatie, Radboud UMC Nijmegen 21 Jaarbeeld Ook moeten meters aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen, vinden wij. Bloedglucosemeters moeten niet alleen een certificaat van de nieuwe richtlijn ISO 15197: 2013 hebben, maar ook een TÜV Rheinland-certificaat of een aantoonbaar gelijkwaardig certificaat. Dit standpunt droegen we uit bij zorgverzekeraars, apothekers en hulpmiddelenleveranciers. Een groot aantal zorgverleners steunde DVN hierbij, zoals diabetesverpleegkundigen (EADV) en internisten (NIV). De wetenschappelijke onderbouwing van ons standpunt kwam mede tot stand door een goede samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici (NVKC). De NVKC bood op verzoek van DVN patiënten de mogelijkheid om de kwaliteit van hun glucosemeter een de daarbij behorende teststrips te laten testen in een netwerk van gekwalificeerde laboratoria. Vergoeding voetzorg Eind 2014 werden de nieuwe richtlijnen voor professionele voetzorg bekend. Daaruit kwam naar voren dat mensen die geen diabetesketenzorg ontvangen hun voetzorg vanuit het verplichte eigen risico moeten betalen. Wij vinden dat dit tot ongelijkheid leidt. Daarnaast maakt DVN zich zorgen over mensen met diabetes die in zorgprofiel 1 vallen, maar niet in staat zijn zelf hun voeten te verzorgen (bijvoorbeeld door beperkt gezichtsvermogen). Zij kunnen geen aanspraak maken op vergoeding uit de basis- of aanvullende verzekering. Diabetesvereniging Nederland gaat hierover in gesprek met zorgverzekeraars. Daarnaast willen wij in 2015 met alle betrokken partijen een werkconferentie organiseren over diabetische voetzorg. Diabetes en school De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school maakt zich sinds 2014 sterk voor de toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met diabetes. Het is een samenwerking tussen Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit.

22 Belangenbehartiging Diabetesvereniging Nederland heeft zich namens de coalitie verdiept in de mogelijkheid van wetgeving rondom medische handelingen door schoolpersoneel. Uitgangspunt is dat diabeteszorg op school geregeld moet zijn. Na uitgebreid juridisch advies, hebben we een praktische oplossing aangedragen. Het ministerie vond de oplossingsrichting interessant en zegde toe hem te onderzoeken. Begin 2015 zijn de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school en het ministerie verder met elkaar in gesprek gegaan. Diabetes en werk DVN vindt dat iedereen met diabetes moet kunnen werken. Daarom hebben we in 2014 het project Diabetes en werk voorbereid. We maakten een lijst met vragen over de knelpunten die mensen met diabetes kunnen tegenkomen in hun werk. Deze vragen willen we bij mensen met diabetes uitzetten. Doel is om praktijkvoorbeelden en verbetermogelijkheden voor werknemers, werkgevers, verzekeraars en overheid te verzamelen. In 2015 willen we op basis hiervan onze belangenbehartiging en dienstverlening vormgeven, samen met onder andere zorgverzekeraars en werkgeversorganisaties. Daarnaast gaf DVN in 2014 samen met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf meer bekendheid aan de mogelijkheden en voordelen voor mensen met diabetes om een eigen bedrijf te beginnen. DVN hield hierover voorlichtingsbijeenkomsten. Meldpunt We vragen via het Meldpunt op onze website onze achterban om reactie op actuele thema s. Dat deden we in 2014 twee keer. Op het Meldpunt Arbeidsongeschiktheidsverzekering kwamen ongeveer twintig reacties. Bijna honderd mensen reageerden op het Meldpunt Zorgverzekeringen. Doel was om problemen rondom het afsluiten van een zorgverzekering in kaart te brengen. We gebruiken deze reacties in overleg met de betrokken partijen. 22 Jaarbeeld

23 Activiteiten Van informatieavond tot ponykamp: vrijwilligers en medewerkers van DVN werken samen aan leuke, zinvolle activiteiten voor mensen met diabetes. Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en leren (van elkaar) is wat deze activiteiten zo waardevol maakt. En vaak trekken we er nieuwe leden mee.

24 Activiteiten Activiteiten in de regio s De 21 regio s hielden in 2014 zo n 162 activiteiten, meer dan in Diabetescafés, markten, themabijeenkomsten, beweegactiviteiten, kookworkshops; het aanbod was ook dit jaar weer heel divers. Zo was DVN met een informatiestand aanwezig op een wijnfeest op Schouwen-Duiveland, hield de regio Haaglanden Biowalks in samenwerking met IVN en werkten in Oost Nederland regio s samen met de Nierpatiëntenvereniging aan themabijeenkomsten. Daarnaast hielden verschillende regio s in heel Nederland bloedglucosemetingen en verzorgden vrijwilligers voorlichtingsbijeenkomsten. Op 8 maart zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje op de vrijwilligersdag. Ook in 2014 was er voor hen een scholingsaanbod. Bijvoorbeeld trainingen webbeheer, diabetesinhoudelijke trainingen en bijscholingen. In totaal lieten 253 vrijwilligers zich bijscholen. Activiteiten voor kinderen De SugarKidsClub is er voor alle kinderen in Nederland met diabetes tot zestien jaar. Hier zijn kinderen nu eens niet de enige met diabetes. Samen doen ze allerlei leuke, uitdagende activiteiten. Spelenderwijs leren ze over hun diabetes en hoe hiermee om te gaan. Er zijn ongeveer 155 vrijwilligers actief voor de SugarKidsClub, waaronder artsen en diabetesverpleegkundigen die zorgen voor medische begeleiding. 24 Jaarbeeld Een greep uit de activiteiten in 2014» De jaarlijks terugkerende educatieve kinderkampen. In de zomer en de herfst waren er negen kampen, met in totaal ongeveer 200 deelnemers.» Familiedag Duinrell, 18 mei, 265 ouders en kinderen Een dagje attractiepark-plezier met korting en ervaringen uitwisselen met anderen met (een kind met) diabetes.» DiaDag Assen, 2 november, 400 ouders en kinderen Deze familiedag organiseerde de SugarKidsClub voor het eerst, in samenwerking met Diabij. Een dag vol ontmoeting, herkenning, plezier, workshops en activiteiten samen met andere kinderen met diabetes van 0 tot en met 16 jaar en hun familie.

25 Activiteiten» Schateilanddag Zeumeren, 18 januari, 40 kinderen Een ontdekkingstocht in het overdekte avonturenpark Schateiland en voor ouders de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Superstoere dag gehad afgelopen zaterdag op de Bernhard kazerne in Amersfoort. Mooi bouwpakket als herinnering mee gekregen #dagjezonderzorgen #bedankt Vanessa van der Sloot op de Facebook tijdlijn van de SugarKidsClub De club heeft haar eigen website met veel leuke filmpjes en foto s: (gemiddeld achtduizend bezoekers per maand) en ook een Facebook pagina met ruim duizend vrienden (eind 2014). Ook verscheen twee keer het SKC magazine en vier keer de digitale nieuwsbrief. We verstuurden verjaardagskaarten en kerstkaarten en educatieve cadeautjes naar onze SugarKids. We vernieuwden onze flyer, looppoppen, vlaggenlijnen, briefpapier, armbandjes en pennen. Ook maakten we het koolhydraten memoryspel. SugarKidsClub mocht ook in 2014 rekenen op veel giften, bijvoorbeeld van sponsorlopen. Daarnaast was in 2014 JONG met diabetes in oprichting. Een DVN-tak, speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar die begin 2015 werd gelanceerd. Ledenwerfactiviteiten en ledenbinding Hoe meer leden DVN heeft, hoe sterker we staan. Daarom koesteren we onze bestaande leden en zetten we ons in om nieuwe leden aan te trekken. 25 Jaarbeeld Zo nodigden we bestaande leden uit om naar ons open huis te komen op Wereld Diabetes Dag (WDD), 14 november. Een mooie dag, waar we veel van onze leden mochten ontmoeten. Daarnaast hielden we een ledenwerfactie. Het leverde op 14 november maar liefst 109 nieuwe leden op. Aansluitend was er een actie die tot het einde van het jaar duurde, met als resultaat 240 nieuwe leden. We plukten in 2014 de vruchten van de vernieuwing van onze website (eind 2013). Meer mensen bezochten onze website en in 2014 werden mensen lid via dvn.nl (805 in 2013).

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Inleiding Diabetesvereniging Nederland acteert in een maatschappelijke omgeving, die sterk in beweging is. De Nederlandse samenleving is op weg van een verzorgingsstaat naar

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis.

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis. Jaarverslag 2012 Colofon Download of bekijk het verkorte jaarverslag op www.nationaalmsfonds.nl. U kunt een papieren exemplaar van het verkorte of het volledige jaarverslag opvragen via 010 59 19 839 of

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

5600 AS EINDHOVEN. Tilburg, 19 mei 2010. drs. W. A. van der eere en voorzitter Raad van Bestuur

5600 AS EINDHOVEN. Tilburg, 19 mei 2010. drs. W. A. van der eere en voorzitter Raad van Bestuur www.cz.n 5600 AS ENDHOVEN Onderwerp: Toezending financieel jaarverslag 2009 Tilburg, 19 mei 2010 Geachte heerfmevrouw, Conform het'bepaalde in het Burgerlijk Wetboek doen wij u hierbij toekomen een exemplaar

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

PROactief. Een evaluatieonderzoek naar de kracht van DVN. Rapportage uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

PROactief. Een evaluatieonderzoek naar de kracht van DVN. Rapportage uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid PROactief Een evaluatieonderzoek naar de kracht van DVN Rapportage uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Den Haag, 2010 PROactief Een evaluatieonderzoek naar de kracht van DVN Mevrouw

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Pagina 1 Dit zijn mensen die in geestelijke nood verkeren. Ze hebben behoefte aan iemand die naar ze luistert en advies geeft. Twintiger Luuk kampt

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Alles voor betere zorg. CZ Maatschappelijk Verslag 2014

Alles voor betere zorg. CZ Maatschappelijk Verslag 2014 Alles voor betere zorg CZ Maatschappelijk Verslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Profiel van de organisatie 7 Kerncijfers 13 In gesprek met NPCF 14 1 De strategie van CZ groep 17 1.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) 46 66 66 E-mail info@anbo.nl Website www.anbo.nl Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013

Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013 Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2013 Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Amsterdam Postbus 15847 1001 NH Amsterdam Tel: 020 6160160 Fax: 020 6161200 www.hivnet.org INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon MBO Amersfoort Geïntegreerd jaarverslag 2014 Vol energie verder Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 19 mei 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht : 19 juni 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie