DVN doet. Voluit leven met diabetes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DVN doet. Voluit leven met diabetes!"

Transcriptie

1 DVN doet Voluit leven met diabetes! 2014

2 Doelstelling DVN Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten ter voorkoming van diabetes daaronder begrepen, alles in de ruimste zin van het woord. - art. 1.2 van de Statuten Rechtspersoon DVN is een vereniging Gegevens verslagleggende rechtspersoon Diabetesvereniging Nederland Fokkerstraat 17, 3833 LD, Leusden T DiabetesverenigingNL W. Kamer van Koophandel KvK Gooi en Eemland 2 Jaarbeeld 2014 Diabetesvereniging Nederland

3 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 DVN in cijfers 8De organisatie 16 Belangenbehartiging Activiteiten Diensten en producten Informatie Bedrijfsvoering Financiering 3 Jaarbeeld 44 Financieel jaarverslag 49 Bijlage 1: samenstelling bestuursorganen 52 Bijlage II: organigram DVN bureau

4 Uitgangspunten en leeswijzer Het bestuur van Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft dit jaarverslag en de jaarrekening 2014 op 21 april 2015 vastgesteld. Het is op 6 juni 2015 goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag van DVN verschijnt digitaal op Diabetesvereniging Nederland legt in dit jaarverslag verantwoording af op verenigingsniveau. DVN Regie BV is een aparte entiteit waarvoor een aparte jaarrekening wordt opgesteld. In dit verslag noemen we alleen op hoofdlijnen de activiteiten van deze BV. Daar waar we in dit jaarverslag spreken over vrijwilligers, medewerkers of leden, bedoelen we zowel mannen als vrouwen. Hebt u vragen over diabetestermen die DVN hanteert in dit jaarverslag? Kijk dan eens op 4 Jaarbeeld

5 Voorwoord 2014 was een jaar van aanpakken. Dat gold zeker voor onze vrijwilligers in de regio. Diabetescafés, markten, themabijeenkomsten, beweegactiviteiten, kookworkshops: de regioteams hebben samen met onze medewerkers weer veel georganiseerd voor mensen met diabetes. Ook voor kinderen was er veel te doen: de zomerkampen van de SugarKidsClub waren een groot succes en ook de eendaagse activiteiten vielen in de smaak. Voor Diabetesvereniging Nederland als organisatie was 2014 een jaar van leren door te doen. Vorig jaar startten we met een nieuwe Algemene Ledenvergadering, nieuwe regiomanagers, een nieuwe structuur van het DVN bureau. Nu was het tijd voor de praktijk. We kregen zicht op wat werkt en wat aanpassing verdient, en daarmee gaan we verder aan de slag was ook het jaar van het anders doen. Diabetesvereniging Nederland ging een strategische samenwerking aan met zorgverzekeraars. Samen met hen willen we de diabeteszorg verbeteren. Dat een patiëntenvereniging en zorgverzekeraars op die manier samenwerken is nieuw. Maar het past bij onze visie op de zorg en we verwachten er veel van. 5 Jaarbeeld 2014 smaakte naar meer. Wij gaan met vertrouwen 2015 in. Weer een jaar waarin wij ons inzetten voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Margreeth Smilde Voorzitter

6 2014 in cijfers Onze klantenservice kreeg telefoontjes 100 reacties bij ons Meldpunt over zorgverzekeringen 265 ouders en kinderen bezochten de Duinrell Familiedag van de SugarKidsClub 6 Jaarbeeld DVN bestaat 69 jaar leden per 31 december nieuwe leden na actie op Wereld Diabetes Dag

7 DVN in cijfers keer werd de enquête over de online Diabc ingevuld De SugarKidsClub hield 9 verschillende kampen volgers op Twitter 3 nieuwe verzekeringen voor mensen met diabetes 7 Jaarbeeld dvn.nl had in % meer bezoekers dan in 2013 ruim 300 vrijwilligers elke dag krijgen 145 mensen te horen dat ze diabetes hebben

8 De organisatie Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. DVN zet zich al bijna zeventig jaar in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Vrijwilligers in de DVN regio s, het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en de medewerkers van het DVN bureau in werken hier samen aan.

9 De organisatie Hier staat DVN voor Onze missie Diabetesvereniging Nederland is er voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes. We strijden er voor dat zij voluit kunnen leven met diabetes. Alles wat mogelijk is om dit te bereiken, moet ook gedaan worden. Dit betekent onder andere dat:» alle mensen met diabetes zorg ontvangen volgens de NDF Zorgstandaard Diabeteszorg;» alle mensen met diabetes kunnen beschikken over informatie en instrumenten die hen helpen hun leven met diabetes goed in te richten;» mensen met diabetes niet geconfronteerd worden met extra kosten. De maatschappij moet solidair zijn op het gebied van onder andere verzekeringen en arbeid. Onze visie Voluit leven met diabetes, emancipatie en regierol voor patiënten, vanuit de grondgedachte dat de kernrelatie in de zorg wordt gevormd door de zorgverlener en de patiënt. Bewustwording dat een aantal oorzaken voor het krijgen van diabetes weggenomen kan worden (primaire preventie). Code Goed Bestuur In 2012 stelden we onze Code Goed Bestuur op. Deze code omschrijft de kernwaarden rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging. Deze zijn verplicht van toepassing op DVN en aan haar verbonden organisaties. De Code Goed Bestuur staat voor: 9 Jaarbeeld

10 De organisatie» het bevorderen van de kwaliteit van DVN door het realiseren van haar doelstellingen, de juiste besteding van middelen en een efficiënte bedrijfsvoering;» het behouden en versterken van vertrouwen van de leden;» het behouden en versterken van vertrouwen van andere belanghebbenden, zoals vrijwilligers, overheden, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partners. Dit moet leiden tot een groter maatschappelijk gezag en draagvlak;» het beschermen en versterken van het imago van DVN. Hier vindt u de volledige Code Goed Bestuur. Sommige mensen begrijpen niet dat ik mijn goedbetaalde baan heb opgezegd om me in mijn eigen bedrijf in te zetten voor andere mensen met diabetes. Ik kan nu veel meer van mezelf kwijt. Tegelijkertijd vind ik het inspirerend en leerzaam om met andere vrijwilligers te werken. Annalies Oomen, ondernemer en lid van de Algemene Ledenvergadering van DVN 10 Jaarbeeld DVN volgt daarnaast ook de voor de zorg gangbare gedragscodes Sponsoring en Fondsenwerving. Voor alle codes geldt dat we niet verplicht zijn ze op te stellen of te volgen, maar er als organisatie vrijwillig voor kiezen dat te doen. Meerjarenbeleidsplan Het meerjarenbeleidsplan van DVN beslaat de periode DVN streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van belangenbehartiging en dienstverlening. In het plan kiezen we duidelijk voor DVN als vrijwilligersorganisatie, met de regio s als ruggengraat. Het DVN bureau ondersteunt de vrijwilligers in de regio s. Het regiobeleid is een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan (lees meer over de regio s verderop in dit hoofdstuk). De hoofddoelen voor de komende jaren zijn:» activiteiten van DVN beter laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de achterban;» zichtbare resultaten en (nieuwe) producten en/of diensten met (nog meer) toegevoegde waarde voor mensen met diabetes;» meer inkomsten en ledengroei. Bij het meerjarenbeleidsplan hoort een meerjarenbegroting Daarnaast werkt DVN met een jaarplan waarin de speerpunten voor het komende jaar staan.

11 De bestuursstructuur De organisatie DVN is een vereniging met leden, ruim 300 vrijwilligers, 21 regio s en een bureau met 35 medewerkers. Het bestuursmodel is sinds 2013 gebaseerd op het principe van scheiding van bestuur en toezicht. We hebben diverse checks and balances ingebouwd om het samenspel tussen de verschillende verenigingsorganen te verstevigen en te waarborgen. Beheersstichting Diabetesvereniging Nederland DVN Regie BV Algemene Ledenvergadering Bestuur Bestuur Aandeelhoudersvergadering = Personele unie Raad v. Commissarissen* = Gedeeltelijke personele unie Regiomanagers Directeur DVN bureau Bestuurder * 2 leden van de RvC DVN Regie BV zijn lid van de ALV DVN. De RvC heeft een externe voorzitter. 11 Jaarbeeld

12 De organisatie DVN heeft de volgende bestuursorganen: De Algemene Ledenvergadering (ALV) De ALV is het hoogste orgaan binnen DVN. Hier stellen de leden de koers van de vereniging vast en toetsen zij of de uitvoering geslaagd is. De leden van de ALV worden rechtstreeks gekozen uit de leden van de vereniging. Verkiezingen voor de ALV worden eens in de vier jaar gehouden, voor het eerst in De ALV bestaat uit twee leden per DVN-regio, maximaal 42 in totaal. Eind 2014 bestond de ALV uit 38 leden. In de bijlage bij dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle ALV-leden. De ALV heeft uit haar midden drie commissies ingesteld. Deze commissies adviseren de ALV over specifieke onderwerpen. Het gaat om een auditcommissie, een commissie die zich bezig houdt met de inrichting van de ALV (de commissie van de Werkwijze) en een remuneratie/werkgeverscommissie. De remuneratie/werkgeverscommissie is belast met de beoordeling van het functioneren van het bestuur en met de bezoldiging van het bestuur. Het bestuur Het bestuur bestuurt de vereniging en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid door de regionale vrijwilligers en de medewerkers van het DVN bureau. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV over de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. Het bezoldigde bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden: Margreeth Smilde (voorzitter), Peter van Heeswijk en Frits Voermans. De organisatiestructuur 12 Jaarbeeld De regio s DVN heeft 21 regio s, die volledig worden gerund door vrijwilligers. Zij organiseren activiteiten voor mensen met diabetes, promoten DVN en onderhouden contacten met zorgverleners. De regio s kunnen zelf bepalen hoe en met hoeveel vrijwilligers zij hun activiteiten willen uitvoeren, mits dat past binnen het door de ALV vastgestelde

13 De organisatie DVN-beleid. Bij de hoofdstukken Bedrijfsvoering en Activiteiten kunt u meer lezen over de regio s. DVN bureau De 35 medewerkers van het DVN bureau in Leusden werken aan de kerntaken van DVN: ondersteuning van de regio s, belangenbehartiging en dienstverlening. Het DVN bureau streeft er naar een efficiënte, flexibele organisatie van hoge kwaliteit te zijn en blijven. Olof King is de directeur. Wat mij is opgevallen, is dat de regio s een unieke ervaringskennis hebben. Ze staan dicht bij mensen met diabetes en weten wat er leeft. Dat is goud waard. Vaak zijn de vrijwilligers zich hier niet eens van bewust, want voor hen is dat iets vanzelfsprekends. David Wijnperle, adviseur van Kuperus & co DVN Regie BV DVN Regie BV is honderd procent eigendom van DVN. Onder DVN Regie BV vallen DVN winkel en DVN puntenplein, evenals De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van DVN Regie BV wordt gevormd door het bestuur van DVN. Na een overgangssituatie is in 2014 de bestuurlijke structuur van DVN Regie BV opnieuw ingericht. De AVA benoemde de drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van DVN Regie BV. Twee van de commissarissen zijn lid van de Algemene Ledenvergadering van DVN. De RvC heeft de externe commissaris benoemd als voorzitter. DVN Regie BV heeft een eigen bestuurder. Per 1 juli 2014 heeft DVN Regie BV de tot dan toe bestaande deelnemingen in DVN Facilitair VOF en MijnZorgwinkel BV beëindigd. De activiteiten van de VOF zijn voortgezet door DVN Regie B.V. De Beheersstichting De Beheersstichting van DVN (opgericht in 1992) beheert een aantal fondsen volgens de per fonds vastgelegde doelstelling. Het bestuur van de stichting bestaat uit de drie leden van het bestuur van DVN. 13 Jaarbeeld Planning en Control Elke vier jaar stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op, waarin de doelen en

14 De organisatie activiteiten voor de langere termijn staan. Deze doelen baseert het bestuur op een uitgebreide analyse van de kansen, bedreigingen en relevante interne en externe ontwikkelingen. De Algemene Ledenvergadering keurt dit plan goed. Bij het meerjarenbeleidsplan hoort een meerjarenbegroting, die ook wordt goedgekeurd door de ALV. Dit is Pim Hulshof, diabetes type 1. Hij liep coschappen (stage) bij het AMC. Elk jaar stelt het bestuur een jaarplan vast voor het komende verenigingsjaar. Dit jaarplan wordt opgesteld op basis van de kaderbrief waarin de kaders voor het komende jaar zijn aangegeven op basis van het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende begroting. Het jaarplan beschrijft de activiteiten en geplande resultaten van zowel het DVN bureau als de vrijwilligers in de regio s. Bij het jaarplan hoort ook een begroting voor het komende jaar. Het jaarplan en de begroting worden goedgekeurd door de ALV. De monitoring en eventuele bijsturing van het jaarplan gebeurt aan de hand van rapportages. Het bestuur bespreekt deze elk kwartaal met de auditcommissie van de ALV. Aan het einde van het verenigingsjaar stelt het bestuur een jaarverslag en jaarrekening op. Een externe accountant, benoemd door de ALV, controleert de jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken en goedgekeurd door de ALV, op advies van de auditcommissie. We publiceren het jaarverslag en de jaarrekening op Bijeenkomsten bestuursorganen 14 Jaarbeeld De ALV De Algemene Ledenvergadering kent een jaarlijkse vergadercyclus met een aantal vaste onderwerpen, zoals de behandeling van het jaarverslag met de jaarrekening (junivergadering) en het jaarplan met de begroting (decembervergadering). De ALV kwam in 2014 twee keer bijeen: op 7 juni en op 13 december. In 2014 besloot de ALV onder andere over de contributie, keurde de jaarstukken goed

15 De organisatie en verleende het bestuur decharge. Ook keurde de ALV het jaarplan en de begroting goed. De ALV besloot tot twee kleine gebiedswijzigingen: 1. een uitwisseling van een aantal gemeenten tussen de regio Rotterdam en Zuid Holland Zuid. En 2. het gebied Oost-Achterhoek van de regio Gelre ging over naar de regio Oost-Nederland. Verder besloot de ALV om een procedure te starten voor de benoeming van een vicevoorzitter van de ALV, die in 2015 wordt uitgevoerd. Dit zijn Peter van Heeswijk, Margreeth Smilde en Frits Voermans, de leden van het bestuur van DVN. De commissies van de ALV komen bijeen al naar gelang de uitoefening van hun taken dit vergt. De auditcommissie overlegde in 2014 vier keer met het bureau en de directeur, waarvan een keer in aanwezigheid van de accountant. De Commissie van de Werkwijze kwam twee keer bijeen, de leden die de ALV-themabijeenkomst van 1 november voorbereidden diverse keren. De Remuneratie/werkgeverscommissie is in 2014 gestart en heeft een aantal keren als commissie overlegd en een keer met het bestuur. Naast de twee reguliere vergaderingen kwam de ALV op 1 november informeel bijeen. Het thema was (financiële) deskundigheidsbevordering. De leden gingen met elkaar de dialoog aan over invulling van de rol als ALV-lid en over de regio s van DVN. Het bestuur Het bestuur komt wekelijks bijeen en bespreekt onder andere de voortgang van activiteiten van de regio s en het bureau, actuele ontwikkelingen op het gebied belangenbehartiging, strategische kwesties, bestuurlijke vertegenwoordigingen en financiële rapportages. Daarnaast stelde het bestuur in 2014 de kaderbrief, het jaarplan en de begroting 2015 vast. Ook benoemde het bestuur regiomanagers en regiosecretarissen en deed zij agendavoorstellen voor de ALV-vergaderingen. 15 Jaarbeeld

16 Belangenbehartiging 16 Jaarbeeld Opkomen voor de belangen van mensen met diabetes is een belangrijke taak van DVN. We doen dit bijvoorbeeld door een bezwaarbrief te schrijven voor een individueel DVN-lid of door er voor te strijden dat alle mensen met diabetes zelf kunnen kiezen welke bloedglucosemeter ze willen gebruiken. Bij belangenbehartiging werken we vaak samen met andere organisaties.

17 Belangenbehartiging Netwerken en samenwerken We werken al jaren structureel samen met onder andere de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), het Diabetes Fonds, NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte en de International Diabetes Federation (IDF). Dit doen we om onze krachten te bundelen. Hieronder een aantal voorbeelden van nauwe samenwerking met anderen. Zorggroepen Een zorggroep coördineert in een regio de zorg door alle hulpverleners (bijvoorbeeld huisartsen, diëtisten en internisten) met elkaar in contact te brengen. De zorggroep moet goede ketenzorg rond diabetes organiseren. In 2013 namen we een medewerker in dienst om de samenwerking met deze 110 zorggroepen in Nederland te beheren. In 2014 bezocht zij de zorggroepen en besprak onderwerpen waarin we kunnen samenwerken rondom de zorg voor mensen met diabetes. Werkgroep patiëntprofielen (NDF) Met het ontwikkelen van patiëntprofielen wil de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) meer zorg op maat in de Zorgstandaard inbrengen. Zorgverleners kunnen groepen patiënten die binnen een patiëntprofiel vallen een specifieke behandeling bieden. De voorzitter van DVN neemt deel aan de werkgroep, om vanuit patiëntenperspectief te kijken naar deze ontwikkeling. Voor ons is bijvoorbeeld evaluatie met de patiënt van groot belang, om te kijken of het patiëntprofiel nog steeds bij hem of haar past. 17 Jaarbeeld Werkgroep insulinepomptherapie (NDF) De zorg moet doelmatiger, vindt de overheid. Een van de plannen hiervoor gaat over de insulinepomp. Al in 2011 stelde het Zorginstituut Nederland voor om de insulinepomp niet meer vanuit de hulpmiddelenzorg te verstrekken, maar om deze taak bij ziekenhuizen neer te leggen. Dit voornemen leidde in het diabetesveld tot veel kritiek, ook van Diabetesvereniging Nederland. Vervolgens heeft het Zorginstituut

18 Belangenbehartiging aan de betrokken partijen (patiënten, zorgverleners, hulpmiddelenleveranciers) gevraagd om een nieuw plan te maken. Medewerkers en vrijwilligers van Diabetesvereniging Nederland (allemaal met insulinepomp) namen deel aan deze werkgroep. Streven is dat er begin 2015 een plan ligt waarin de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie landelijk zijn vastgelegd. Nieuwe voedingsrichtlijn (NDF) In het verslagjaar werkte de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) aan een nieuwe Voedingsrichtlijn. Een beleidsadviseur van Diabetesvereniging Nederland nam deel aan de werkgroep, samen met huisartsen, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, en wetenschappers. Dit is Marloes Bonnen, diabetes type 1 en verpleegster. Stichting Bidon De voorzitter van het bestuur van DVN zit in het bestuur van Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetesonderzoek (Bidon). Deze stichting is bedoeld om innovaties sneller beschikbaar te stellen, zodat mensen met diabetes sneller gebruik kunnen maken van nieuwe medicijnen en hulpmiddelen. In het verslagjaar lag de nadruk op het ontwikkelen van een kwaliteitsregistratie (het verzamelen van gegevens van mensen met diabetes type 1). Met als doel het in kaart brengen van hoe diabetes type 1 zich bij patiënten ontwikkelt. In juni was er een Invitational Conference over dit onderwerp. 18 Jaarbeeld Zelfzorg Ondersteund Sinds 2013 is er Zelfzorg Ondersteund (ZO!), een initiatief van zorgverzekeraars om ondersteunde zelfzorg op grote schaal mogelijk te maken voor mensen met een chronische aandoening. Ondersteunde zelfzorg betekent dat patiënten samen met hun zorgverleners kunnen werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving. Diabetesvereniging Nederland is één van de medeoprichters van ZO!. Ook veel andere (zorg)organisaties, zoals de Nederlandse Diabetes Federatie doen mee. Het project begint met diabetes type 2, omdat hiervoor de onderdelen van zelfmanagement grotendeels ontwikkeld zijn. De ambitie is om binnen drie jaar voor

19 Belangenbehartiging een kwart van de patiënten succesvolle ondersteunde zelfzorg te bieden. In 2014 werden hiertoe de eerste stappen gezet. De organisatie ontwikkelde bijvoorbeeld een toolbox met veel praktische informatie en handvatten voor organisaties die ondersteunde zelfzorg willen implementeren of verbeteren. DVN ondersteunt de patiënten in tien zorggroepen, bijvoorbeeld door hen te trainen en te adviseren op het gebied van ondersteunde zelfzorg. We zijn voortdurend in overleg met zorgverzekeraars, apothekers en leveranciers van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid en kwaliteit van bloedglucosemeters en teststrips. Ik verbaas me over het gemak waarmee besluiten worden genomen zonder patiënten erbij te betrekken. Dat kan natuurlijk niet. Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland Richtlijnen, zorgwijzers en andere publicaties DVN leverde een bijdrage aan onder andere:» kieswijzer.nl van het Zorginstituut Nederland;» aanpassing van de regels rond de recall procedure van producenten van bloedglucosemeters;» zorgmodule bewegen, zorgmodule stoppen met roken (samenwerking met de NHG en NPCF);» kwaliteitsindicatoren voor diabeteszorg door diabetesteams in ziekenhuizen (met de NPCF)» de opzet van de Pakketscan Diabetes (sparringpartner van Zorginstituut Nederland);» nieuwe netwerkrichtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten;» de Adviescommissie van de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen;» de Richtlijn preventie diabetische voet 2014 van ProVoet. 19 Jaarbeeld Leerstoel Dr. Eelco de Koning is sinds 2012 bijzonder hoogleraar Diabetologie aan het LUMC. DVN heeft deze leerstoel ingesteld. De Koning richt zich voornamelijk op eilandjestransplantatie. Hierbij worden de eilandjes van Langerhans uit donoralvleesklieren geïsoleerd en ingespoten bij mensen met diabetes type 1. Meer uitleg vindt u in dit filmpje.

20 Belangenbehartiging Dit is Mark Timmer. Hij heeft MODY. Overleg met zorgverzekeraars Net als in andere jaren konden DVN-leden gebruik maken van kortingen via collectieve contracten die DVN heeft met verschillende zorgverzekeraars. Met drie zorgverzekeraars - CZ, Ohra en Zilveren Kruis - ging DVN eind van het jaar ook een strategische samenwerking aan vanaf We deden dit na een selectieprocedure, waaraan alle grote zorgverzekeraars deelnamen. De drie geselecteerde verzekeraars onderschrijven de missie en visie van DVN en hebben de intentie uitgesproken om samen met ons de kwaliteit van diabeteszorg te verbeteren. Met de geselecteerde zorgverzekeraars ziet DVN de meeste mogelijkheden om dit te verwezenlijken. Daarnaast hebben we per verzekeraar specifieke projecten benoemd om in samen te werken. Bijvoorbeeld activiteiten rondom de positie van chronisch zieken op de arbeidsmarkt of activiteiten voor kinderen of jongeren met diabetes. Voor andere verzekeringen zie hoofdstuk diensten en producten. In actie voor een betere zorgkwaliteit 20 Jaarbeeld Kwaliteit en keuzevrijheid bloedglucosemeters In 2014 hebben we er verschillende keren bij met name zorgverzekeraars op gehamerd dat mensen met diabetes vrij moeten zijn in de keuze van hun bloedglucosemeter. Die moet worden bepaald door zorgverlener en patiënt, vindt DVN. En niet door de zorgverzekeraar, de apotheek of de leverancier. Eind van het jaar werd duidelijk dat een aantal zorgverzekeraars in 2015 mensen met diabetes gaat beperken in de keuze van hun bloedglucosemeter en in het aantal leveranciers waar ze hun testmateriaal kunnen bestellen. Om mensen op hun rechten te wijzen, zetten we eind 2014 de regels van de vier grote zorgverzekeraars op een rijtje. Begin 2015 gingen we verder met onze acties voor keuzevrijheid van bloedglucosemeters.

21 Belangenbehartiging Ik zie dat er een beweging op gang komt van groepsgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg. Mensen willen zelf bepalen hoe ze met hun ziekte omgaan. DVN ziet dat ook en speelt hier uitstekend op in. Ik vind DVN een moderne patiëntenvereniging, die in de loop van de jaren veranderd is van een lotgenotenorganisatie, naar een organisatie die betekenis heeft voor de individuele mens. Jan Kremer hoogleraar, hoogleraar patiëntgerichte innovatie, Radboud UMC Nijmegen 21 Jaarbeeld Ook moeten meters aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen, vinden wij. Bloedglucosemeters moeten niet alleen een certificaat van de nieuwe richtlijn ISO 15197: 2013 hebben, maar ook een TÜV Rheinland-certificaat of een aantoonbaar gelijkwaardig certificaat. Dit standpunt droegen we uit bij zorgverzekeraars, apothekers en hulpmiddelenleveranciers. Een groot aantal zorgverleners steunde DVN hierbij, zoals diabetesverpleegkundigen (EADV) en internisten (NIV). De wetenschappelijke onderbouwing van ons standpunt kwam mede tot stand door een goede samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici (NVKC). De NVKC bood op verzoek van DVN patiënten de mogelijkheid om de kwaliteit van hun glucosemeter een de daarbij behorende teststrips te laten testen in een netwerk van gekwalificeerde laboratoria. Vergoeding voetzorg Eind 2014 werden de nieuwe richtlijnen voor professionele voetzorg bekend. Daaruit kwam naar voren dat mensen die geen diabetesketenzorg ontvangen hun voetzorg vanuit het verplichte eigen risico moeten betalen. Wij vinden dat dit tot ongelijkheid leidt. Daarnaast maakt DVN zich zorgen over mensen met diabetes die in zorgprofiel 1 vallen, maar niet in staat zijn zelf hun voeten te verzorgen (bijvoorbeeld door beperkt gezichtsvermogen). Zij kunnen geen aanspraak maken op vergoeding uit de basis- of aanvullende verzekering. Diabetesvereniging Nederland gaat hierover in gesprek met zorgverzekeraars. Daarnaast willen wij in 2015 met alle betrokken partijen een werkconferentie organiseren over diabetische voetzorg. Diabetes en school De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school maakt zich sinds 2014 sterk voor de toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met diabetes. Het is een samenwerking tussen Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit.

22 Belangenbehartiging Diabetesvereniging Nederland heeft zich namens de coalitie verdiept in de mogelijkheid van wetgeving rondom medische handelingen door schoolpersoneel. Uitgangspunt is dat diabeteszorg op school geregeld moet zijn. Na uitgebreid juridisch advies, hebben we een praktische oplossing aangedragen. Het ministerie vond de oplossingsrichting interessant en zegde toe hem te onderzoeken. Begin 2015 zijn de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school en het ministerie verder met elkaar in gesprek gegaan. Diabetes en werk DVN vindt dat iedereen met diabetes moet kunnen werken. Daarom hebben we in 2014 het project Diabetes en werk voorbereid. We maakten een lijst met vragen over de knelpunten die mensen met diabetes kunnen tegenkomen in hun werk. Deze vragen willen we bij mensen met diabetes uitzetten. Doel is om praktijkvoorbeelden en verbetermogelijkheden voor werknemers, werkgevers, verzekeraars en overheid te verzamelen. In 2015 willen we op basis hiervan onze belangenbehartiging en dienstverlening vormgeven, samen met onder andere zorgverzekeraars en werkgeversorganisaties. Daarnaast gaf DVN in 2014 samen met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf meer bekendheid aan de mogelijkheden en voordelen voor mensen met diabetes om een eigen bedrijf te beginnen. DVN hield hierover voorlichtingsbijeenkomsten. Meldpunt We vragen via het Meldpunt op onze website onze achterban om reactie op actuele thema s. Dat deden we in 2014 twee keer. Op het Meldpunt Arbeidsongeschiktheidsverzekering kwamen ongeveer twintig reacties. Bijna honderd mensen reageerden op het Meldpunt Zorgverzekeringen. Doel was om problemen rondom het afsluiten van een zorgverzekering in kaart te brengen. We gebruiken deze reacties in overleg met de betrokken partijen. 22 Jaarbeeld

23 Activiteiten Van informatieavond tot ponykamp: vrijwilligers en medewerkers van DVN werken samen aan leuke, zinvolle activiteiten voor mensen met diabetes. Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en leren (van elkaar) is wat deze activiteiten zo waardevol maakt. En vaak trekken we er nieuwe leden mee.

24 Activiteiten Activiteiten in de regio s De 21 regio s hielden in 2014 zo n 162 activiteiten, meer dan in Diabetescafés, markten, themabijeenkomsten, beweegactiviteiten, kookworkshops; het aanbod was ook dit jaar weer heel divers. Zo was DVN met een informatiestand aanwezig op een wijnfeest op Schouwen-Duiveland, hield de regio Haaglanden Biowalks in samenwerking met IVN en werkten in Oost Nederland regio s samen met de Nierpatiëntenvereniging aan themabijeenkomsten. Daarnaast hielden verschillende regio s in heel Nederland bloedglucosemetingen en verzorgden vrijwilligers voorlichtingsbijeenkomsten. Op 8 maart zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje op de vrijwilligersdag. Ook in 2014 was er voor hen een scholingsaanbod. Bijvoorbeeld trainingen webbeheer, diabetesinhoudelijke trainingen en bijscholingen. In totaal lieten 253 vrijwilligers zich bijscholen. Activiteiten voor kinderen De SugarKidsClub is er voor alle kinderen in Nederland met diabetes tot zestien jaar. Hier zijn kinderen nu eens niet de enige met diabetes. Samen doen ze allerlei leuke, uitdagende activiteiten. Spelenderwijs leren ze over hun diabetes en hoe hiermee om te gaan. Er zijn ongeveer 155 vrijwilligers actief voor de SugarKidsClub, waaronder artsen en diabetesverpleegkundigen die zorgen voor medische begeleiding. 24 Jaarbeeld Een greep uit de activiteiten in 2014» De jaarlijks terugkerende educatieve kinderkampen. In de zomer en de herfst waren er negen kampen, met in totaal ongeveer 200 deelnemers.» Familiedag Duinrell, 18 mei, 265 ouders en kinderen Een dagje attractiepark-plezier met korting en ervaringen uitwisselen met anderen met (een kind met) diabetes.» DiaDag Assen, 2 november, 400 ouders en kinderen Deze familiedag organiseerde de SugarKidsClub voor het eerst, in samenwerking met Diabij. Een dag vol ontmoeting, herkenning, plezier, workshops en activiteiten samen met andere kinderen met diabetes van 0 tot en met 16 jaar en hun familie.

25 Activiteiten» Schateilanddag Zeumeren, 18 januari, 40 kinderen Een ontdekkingstocht in het overdekte avonturenpark Schateiland en voor ouders de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Superstoere dag gehad afgelopen zaterdag op de Bernhard kazerne in Amersfoort. Mooi bouwpakket als herinnering mee gekregen #dagjezonderzorgen #bedankt Vanessa van der Sloot op de Facebook tijdlijn van de SugarKidsClub De club heeft haar eigen website met veel leuke filmpjes en foto s: (gemiddeld achtduizend bezoekers per maand) en ook een Facebook pagina met ruim duizend vrienden (eind 2014). Ook verscheen twee keer het SKC magazine en vier keer de digitale nieuwsbrief. We verstuurden verjaardagskaarten en kerstkaarten en educatieve cadeautjes naar onze SugarKids. We vernieuwden onze flyer, looppoppen, vlaggenlijnen, briefpapier, armbandjes en pennen. Ook maakten we het koolhydraten memoryspel. SugarKidsClub mocht ook in 2014 rekenen op veel giften, bijvoorbeeld van sponsorlopen. Daarnaast was in 2014 JONG met diabetes in oprichting. Een DVN-tak, speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar die begin 2015 werd gelanceerd. Ledenwerfactiviteiten en ledenbinding Hoe meer leden DVN heeft, hoe sterker we staan. Daarom koesteren we onze bestaande leden en zetten we ons in om nieuwe leden aan te trekken. 25 Jaarbeeld Zo nodigden we bestaande leden uit om naar ons open huis te komen op Wereld Diabetes Dag (WDD), 14 november. Een mooie dag, waar we veel van onze leden mochten ontmoeten. Daarnaast hielden we een ledenwerfactie. Het leverde op 14 november maar liefst 109 nieuwe leden op. Aansluitend was er een actie die tot het einde van het jaar duurde, met als resultaat 240 nieuwe leden. We plukten in 2014 de vruchten van de vernieuwing van onze website (eind 2013). Meer mensen bezochten onze website en in 2014 werden mensen lid via dvn.nl (805 in 2013).

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2013 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

DVN vernieuwt. Voluit leven met diabetes!

DVN vernieuwt. Voluit leven met diabetes! DVN vernieuwt Voluit leven met diabetes! 2013 Doelstelling DVN Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten ter

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Uw partner in diabeteszorg

Uw partner in diabeteszorg Uw partner in diabeteszorg Uw diabeteshulpmiddelen thuis bezorgd Voor uw diabetes heeft u regelmatig hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een bloedglucosemeter, teststrips, lancetten en insulinepomptoebehoren.

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

DVN Wegwijzer. Wat heeft DVN u te bieden?

DVN Wegwijzer. Wat heeft DVN u te bieden? DVN Wegwijzer Wat heeft DVN u te bieden? 3 Colofon Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen zich tussentijds wijzigingen voordoen, waardoor sommige prijzen of

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Hulpmiddelen per post

Hulpmiddelen per post Hulpmiddelen per post Uw diabeteshulpmiddelen thuis bezorgd Voor uw diabetes heeft u regelmatig hulpmiddelen nodig, zoals een bloedglucosemeter, glucoseteststrips, lancetten en insuline pomptoebehoren.

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2015 aan.

Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2015 aan. Jaarrekening 2015 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2015 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die geldt voor organisaties zonder winststreven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland met kennis én aantoonbare ervaring business development Aanleiding Aanleiding voor deze vacature is het voortijdige terugtreden van een van de bestuursleden vanwege

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Nalaten aan de diabetesvereniging

Nalaten aan de diabetesvereniging Nalaten aan de diabetesvereniging DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter Julie Inhoud Voorwoord pagina 3 Waar staan wij voor? pagina 4 Wat doen wij met uw gift? pagina 6 Nalaten, hoe zit dat? pagina

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2013 Pagina 2 / 8 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2013... 4 Activiteiten... 6 Financiële positie...

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

DVN kiest. Voluit leven met diabetes!

DVN kiest. Voluit leven met diabetes! DVN kiest Voluit leven met diabetes! 2012 Vestigingsplaats: Leusden Rechtsvorm: Vereniging Doelstelling: Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel,

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8 Pagina 1 / 8 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2014... 4 Activiteiten... 6 Financiële

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Werken aan de toekomst. Voluit leven met diabetes!

Werken aan de toekomst. Voluit leven met diabetes! Werken aan de toekomst Voluit leven met diabetes! Vestigingsplaats: Leusden Rechtsvorm: Vereniging Doelstelling: Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Boegbeeld Professionele, politieke en maatschappelijke ervaring en betrokkenheid Aanleiding 2013 was het startpunt voor een nieuw bestuursmodel en een nieuwe

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2018 info@dovenschap.nl 1 Inhoudsopgave 1 VISIE 3 2 MISSIE 3 3 DOELGROEP 3 4 SPEERPUNTEN VAN HET BELEID 2016-2018 3 5 ORGANISATIE EN BESTUUR 4 5.1 Organisatiebeleid 4 5.2 Bestuursbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Kies de zorgverzekering die bij u past

Kies de zorgverzekering die bij u past CZ Zorgpolis 2012 1 2 Kies de zorgverzekering die bij u past Mensen die in Nederland wonen, zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Soms kan het zijn dat u geen recht hebt op de Nederlandse verplichte

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 (Verkorte versie)

Jaarrekening 2016 (Verkorte versie) Jaarrekening 2016 (Verkorte versie) 20 maart 2017 Inleiding De BOSK is de plaats waar mensen met een aangeboren lichamelijke handicap elkaar kunnen vinden en elkaar met hun ervaringskennis kunnen bijstaan.

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 Nederlandse Meningitis Stichting 1. Inleiding De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is opgericht op 13 december 1996 met als doel informatie over meningitis/sepsis/encefalitis

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Gedragscode Objectief Vergelijken

Gedragscode Objectief Vergelijken Gedragscode Objectief Vergelijken Gedragscode Objectief Vergelijken Miljoenen keren per jaar zoeken mensen via een vergelijkingssite naar een zorgverzekering die bij hen past. Niet zo gek want vergelijkingssites

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2016 Onze klanten leveren een substantiële bijdrage aan armoedebestrijding en het vergroten van de zelfredzaamheid. Ankie Wijnen Voorzitter Raad van Toezicht -

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur zichtbaar en helder als een baken voor DVN Bureau, dienstbaar aan Leden en Bestuur Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil alle mensen met diabetes

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie