7- jarige OBLIGATIELENING van 3,5 miljoen euro. Rente 5,6% per jaar (effectief 5,7%).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7- jarige OBLIGATIELENING van 3,5 miljoen euro. Rente 5,6% per jaar (effectief 5,7%)."

Transcriptie

1 7- jarige OBLIGATIELENING van 3,5 miljoen euro. Rente 5,6 per jaar (effectief 5,7). Minimale participatie euro. Rente wordt 4 maal per jaar uitgekeerd, elk kwartaal 1,4. De obligatielening wordt uitgegeven door de Stichting obligatiehouders CREMATORIUM DUIN & BOLLENSTREEK. Het betreft 35 participaties genummerd 1 t/m 35 van elk ,- euro. Uiterlijke stortingsdatum 30 april a.s. tegen uitgiftekoers van 100. Bel voor meer informatie Harry Mens /

2 Lisse, Februari 2015 In 2015 zal er een nieuw en uiterst modern crematorium gebouwd worden in de Duin & Bollenstreek aan de Achterweg-Zuid 62 te Lisse. De totaal hiervoor benodigde financiering bedraagt 10,5 miljoen euro. Hiervan wordt 7 miljoen euro gefinancierd door de Rabobank Bollenstreek middels een 20-jarige lening waarbij het rentepercentage voor de eerste 7 jaar 2,85 is. De benodigde aanvullende obligatielening bedraagt derhalve 3,5 miljoen euro. Deelname kan vanaf ,- euro. Het betreft een 7-jarige obligatielening, tegen nominale waarde, met een rente van 5,6. De Rabobank heeft ter zekerheid een eerste hypotheekrecht, de obligatiehouders hebben een tweede hypotheekrecht en de lening is derhalve achtergesteld aan de lening van de Rabobank. De obligatiehouders hebben tevens een borgstelling van de aandeelhouders van Crematorium Duin & Bollenstreek B.V. ter hoogte van een gezamenlijk bedrag van EUR 2 miljoen welke mede wordt gegarandeerd door de uiteindelijke natuurlijke personen achter de aandeelhoudende vennootschappen (zie bijlage 1). Het crematorium met alle aanhorigheden is turn-key getaxeerd op 12,66 miljoen euro door RICS makelaar ir. J.P.M.M. Lardinois (register taxateur) (zie bijlage 2). Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crematorium Duin & Bollenstreek bestaat uit de heer Eduard Schaepman (voorzitter) en mevrouw Lideke de Swart-Polspoel (secretariaat). Zie Bijlage 3 voor meer informatie over de bestuursleden. 1

3 Bijzondere bepalingen: Stortingsdatum van de lening is uiterlijk 30 april 2015 op de rekening Stichting Derdengelden van notaris Schrama uit Sassenheim. De stortingen op de betreffende rekening kunnen alleen worden aangewend ten behoeve van de financiering, de bouw, inrichting en verdere toebehoren van het betreffende crematorium. Betalingen via deze rekening behoeven te allen tijde de handtekening van de notaris alsmede een schriftelijk akkoord van de voorzitter van de Stichting. De rente zal aan het einde van elk kwartaal, voor de eerste maal op 1 juli 2015, aan de participanten worden uitgekeerd. Indien een van de obligatiehouders gedurende de 7-jarige looptijd van de lening komt te overlijden en de in de boedel gerechtigde de lening niet wenst te continueren is Crematorium Duin & Bollenstreek B.V. bereid, met maximaal 2 obligaties van ,- euro per jaar, de lening terug te betalen. Het Crematorium Duin & Bollenstreek B.V. is gerechtigd om, indien gewenst, maximaal 2 obligaties van ,- euro per jaar aan obligatiehouders af te lossen welke keuze wordt bepaald bij loting ten overstaan van de notaris en het Stichtingsbestuur. Bij gehele of gedeeltelijke aflossing aan de obligatiehouders wordt te allen tijde de uitgiftekoers van ,- euro gehanteerd, uiteraard vermeerderd met eventueel verschuldigde rente. 2

4 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Het idee om een crematorium op te richten is ontstaan door de vele gesprekken die de heer Mens voerde met de heer Hein Swinkels. De heer Swinkels had op dat moment 7 crematoria in bezit en was voortdurend op zoek naar nieuwe locaties voor crematoria. De werking van een crematorium, de uitdagingen en mogelijke opbrengsten zijn veelvuldig met deze kenner besproken. Daarop besloot de heer Mens zich te gaan verdiepen in de wereld van de crematoria. Hij nam o.a. contact op met de heer Nico Willemsen van De Facultatieve, een autoriteit op het gebied van crematies. Deze bevestigde dat de behoefte aan crematoria nog steeds erg groot is en qua marktverwachting alleen nog maar groter zou worden. Een leemte in het aanbod werd gevonden in het Duin- en Bollenstreekgebied tussen Haarlem en Leiden, onder de natuurlijke barrière van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Na de dood van de heer Swinkels was er veel animo voor de overname van zijn 7 crematoria. Deze zijn dan ook in een zeer korte periode verkocht aan Dela. De gretigheid waarmee de grote partijen Dela, Monuta en Yarden zich op deze opportunity stortten, vergrootte de aanwezige interesse van de heer Mens. Een consultatie van circa 30 uitvaartverzorgers in het werkgebied bevestigde de behoefte voor een nieuw, ander en onafhankelijk crematorium. Er heerst onvrede onder deze grote (en groeiende) groep uitvaartverzorgers die zich beperkt voelt door de grote invloed van de drie eerder genoemde grote partijen Dela, Monuta, Yarden en hun crematoria. De uitvaartverzorgers hebben zeer beperkt invloed op de planning en kunnen daardoor hun eigen klanten niet naar behoren helpen. Voornoemde redenen hebben ertoe geleid dat de heer Mens het gesprek is aangegaan met wethouder Brekelmans van de gemeente Lisse. Vanwege de roots van de heer Mens en door de centrum -functie welke Lisse vervult in de Bollenstreek (tussen Haarlem en Leiden) en de leemte in dat geografische gebied, is gekozen voor de gemeente Lisse. De wethouder was direct enthousiast over de plannen van de heer Mens en wees hem op een agrarisch bedrijf dat 2 hectare grond wilde verkopen. Hij is vervolgens in contact getreden met het bedrijf en heeft uiteindelijk een deal kunnen maken voor de aankoop van de twee hectare grond met opstallen. De provincie had reeds aangegeven dat deze, in het kader van het maatschappelijk belang, een dergelijk initiatief voor een nieuw crematorium zou ondersteunen. De enige voorwaarde van de provincie was een verklaring van de omringende gemeenten dat zij geen concrete plannen hadden om ook te komen met een crematorium. Ter voorbereiding op deze gesprekken is er een schetsplan gemaakt en voorgelegd. Geen van de gemeenten had bezwaar en uiteindelijk is het voorstel unaniem, zonder bezwaarschriften aangenomen. 3

5 Parallel aan het formele traject werd het bouwplan ontwikkeld en zijn diverse partijen reeds bij het project betrokken zoals aannemers en geschikt personeel. Al snel ontwikkelde hij, samen met de heren Elshove en Mol, een strategie waarmee zij een groot onderscheidend vermogen hebben t.o.v. de concurrenten, de eerder genoemde Dela, Monuta en Yarden, namelijk de kwaliteit van de uitvaart voor familie, nabestaanden en uitvaartverzorgers: - Meer tijd voor, tijdens en na de dienst zodat familie en vrienden in alle rust afscheid kunnen nemen; - Focus op 4 crematies per dag op de beste tijden (tussen en 17.00). Dus niet gedwongen heel vroeg; - Een modern en bijzonder gebouw met hoogwaardige afwerking, zowel binnen als buiten; - Catering en service op elk gewenst niveau; - Flexibiliteit zoals deze industrie nog niet kent. Speciale wensen, bijvoorbeeld crematies in de avond of op zaterdag, worden gerealiseerd; - Transparant kostenniveau. Om bovengenoemde uitgangspunten te realiseren is het crematorium geschikt gemaakt voor twee crematies tegelijk waarbij er twee afzonderlijke ontvangstruimtes zijn, twee familiekamers en twee aula s. Bij samenvoeging van de aula s ontstaat een ruimte voor zeer grote groepen. Bovendien zijn er vier suites, waar nabestaanden de overledene kunnen opbaren en 24 uur per dag kunnen bezoeken. 1.2 Prognoses Door Horlings Accountants en Belastingadviseurs zijn diverse financiële prognoses opgesteld: De prognoses 2016 op maandbasis: - Exploitatieprognose; - Liquiditeitsprognose; - Balansprognose. Voorts zijn de resultatenrekeningen voor 2016, 2017 en 2018 opgesteld welke als bijlage 4 zijn toegevoegd. De bevindingen van de in dit Informatiememorandum geformuleerde financiële uitgangspunten en de cijfermatige onderbouwing voor de prognoses opgesteld door de initiatiefnemers zijn op haalbaarheid getoetst. NB: Voor het jaar 2016 dient bij de prognoses en resultatenrekeningen, afhankelijk van het moment van oplevering van het crematorium en het exacte moment van de start van de exploitatie, naar een pro rato deel van het jaar gekeken te worden. 4

6 1.3 Exploitatiescenario s Door de initiatiefnemers is gekozen om de prognoses te baseren op zowel een worstcase scenario om zodoende de levensvatbaarheid aan te tonen van het gekozen business concept als op een managementcase scenario om een realistisch beeld te geven van de mogelijk te behalen rendementen. In de worstcase scenario s voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is uitgegaan van respectievelijk 604, 610 en 616 crematies per jaar. De groei is zeer conservatief ingeschat op basis van een marginale groei van het sterftecijfer en een marginale groei van het aantal crematies. Er is derhalve geen rekening gehouden met de opbouw van de naamsbekendheid, positionering in de markt en andere kenmerkende positieve eigenschappen van Crematorium Duin- en Bollenstreek. Op basis van voornoemde aantallen crematies wordt voor 2016 een omzet begroot van euro met een EBT (Earnings Before Tax: winst voor belasting) van euro. Op basis van de toename in het aantal crematies wordt een bestendige groei begroot van omzet en resultaat in 2017 en Tevens is er dus een managementcase uitgewerkt in het businessplan, welke als basis heeft gediend voor de financiële bespiegelingen. Deze uitwerking wordt toegevoegd als bijlage 5 en dient voor de initiatiefnemers als uitdagende casus waar het nieuwe management op zal gaan sturen. In de managementcase voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is uitgegaan van respectievelijk 973, 982 en 992 crematies per jaar. Op basis van voornoemde aantallen crematies wordt voor 2016 een omzet begroot van euro met een EBT van euro. 5

7 2. SITUATIE-ANALYSE 2.1 De externe omgeving op macro niveau In paragraaf wordt ingegaan op de markt van de crematoria met een uiteenzetting omtrent de belangrijkste kenmerken, trends, kansen en bedreigingen. In de subparagrafen wordt ingegaan op de geprognosticeerde bevolkingssamenstelling i.c.m. de vergrijzing en sterftecijfers voor de komende decennia. Subparagraaf omschrijft kort de markt van de uitvaartverzorgers en de te verwerken sterfgevallen per uitvaartverzorger per provincie. In de volgende paragraaf wordt ingezoomd op het doelgebied en randgemeenten van Crematorium Duin- en Bollenstreek om het potentieel aantal crematies te analyseren. In paragraaf is een uiteenzetting gegeven over de onafhankelijke uitvaartverzorgers en de toezeggingen die zijn gedaan over het aantal crematies die het crematorium per jaar gaat ontvangen. Vervolgens wordt paragraaf een survey beschreven waarin de validatie wordt gegeven voor het theoretisch kader en de uitgangspunten hiervan. In de laatste subparagraaf worden de cijfers uit de voorgaande paragrafen gecombineerd om een onderen bovengrens aan te geven voor het aantal crematies dat uitgevoerd kan worden door Crematorium Duin- en Bollenstreek De crematoria De markt van de crematoria is voornamelijk in handen van de drie grote spelers op het gebied van uitvaartverzorging, te weten Yarden, Monuta en Dela. Deze partijen hebben de gehele keten in handen van uitvaartverzekeringen, tot aangesloten uitvaartverzorgers, eigen begraafplaatsen en crematoria. Deze partijen zijn kapitaalkrachtig en op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden om de landelijke dekking vorm te geven. Trends: Overnames in de branche; Modernisering van het internetkanaal; Verbreding dienstenpakket; Modernisering van gebouwen. Kansen en bedreigingen: Alternatieve vormen van uitvaart; Strengere eisen aan uitstoot van de ovens; Demografische ontwikkeling; Ontkerkelijking. Perspectief: Al langer stijgt het percentage crematies ten opzichte van het aantal begrafenissen. Op dit moment kiest 63 voor crematie en de verwachting is dat dit zal stijgen tot minimaal 75 op basis van de kwartaalcijfers 2014 van de landelijke vereniging van crematoria. Hierdoor zal de vraag naar crematoria de komende jaren verder toenemen waardoor veel dynamiek wordt verwacht in de overname-markt als ook in het invullen van de geografische blind spots binnen Nederland. 6

8 De mogelijkheden van internet hebben ook voor de uitvaartbranche gevolgen. Momenteel wordt internet in deze branche voornamelijk gebruikt als medium om (toekomstige) klanten van informatie te voorzien. Het online regelen van een uitvaart, waarbij nabestaanden stap voor stap door alle aandachtspunten van een uitvaart worden geleid wordt verder doorontwikkeld. In dit geval komt er dus geen uitvaartverzorger meer bij de nabestaanden thuis om de uitvaart te bespreken, al blijft er wel de mogelijkheid bestaan om een uitvaartverzorger in te schakelen op het moment dat nabestaanden online vastlopen Demografische bevolkingssamenstelling Nederland In onderstaande figuren is de bevolkingsopbouw per decennium opgenomen vanaf De figuren geven aan dat de toekomstige ontwikkelingen een duidelijke groei laten zien van de vergrijzing. Deze prognosecijfers zijn afkomstig uit de Regionale prognose , een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. De naoorlogse babyboom generatie, geboren tussen 1945 en 1960, leeft steeds langer. De generaties die na deze babyboomers zijn gekomen, zijn kleiner in aantal (ontgroening) en daarmee verandert de bevolkings piramide qua vorm steeds meer in een bevolkings kolom, waarin een groot deel van de mensen zich in de hogere leeftijdsgroepen bevindt (figuur 1). Naast deze vergrijzing en ontgroening heeft migratie een duidelijke invloed op de bevolkingssamenstelling. Figuur 1. Bevolkingspiramide in 2008 en 2040 (Bron: CPB 2010) Bovendien verwacht het CBS voor de komende decennia een groei van de Nederlandse bevolking met ruim 1 miljoen personen. De groei van de Nederlandse bevolking is vooral te vinden in de toename van het aantal ouderen 65+ers. Het aantal kinderen en jeugdigen (0-20 jaar) zal aanvankelijk dalen, maar verder de komende 50 jaar ongeveer gelijk blijven. Er is dus nauwelijks sprake van verdere ontgroening, wel van verdere vergrijzing Vergrijzing De vergrijzing van de samenleving heeft enerzijds te maken met een laag geboortecijfer en een hoge, en stijgende, gemiddelde sterfteleeftijd. Daarmee verandert de verhouding tussen 7

9 het aantal mensen in de productieve leeftijdsgroep van (de beroepsbevolking) en het aantal mensen boven de 65 jaar. Het aandeel 65 plussers stijgt naar verwachting van 15 van de bevolking nu naar 26 in 2040, terwijl het aantal mensen in de leeftijdscategorie jaar daalt van 61 in 2011 naar 53 in 2040 (kerncijfers van de Bevolkingsprognose CBS). Tabel 1 Bevolkingsprognose periode Totale bevolking* 0-20 jaar* jaar* 65+* 0-20 jaar jaar ,6 3,9 10,1 2,5 23,5 60,9 15, ,2 3,7 10,0 3,4 22,0 58,3 19, ,6 3,7 9,7 4,1 21,3 55,0 23, ,8 3,8 9,3 4,6 21,5 52,6 25, ,7 3,7 9,5 4,4 21,2 53,7 25, ,7 3,7 9,5 4,4 21,2 53,9 24, Sterftecijfers Als gevolg van de vergrijzing van de naoorlogse geboortegolf (babyboom) zal het aantal sterfgevallen in de komende decennia flink toenemen. De stijging zal het sterkst zijn in de periode Waren er in 2011 nog ongeveer sterfgevallen, in 2040 zullen dit er naar schatting zijn. Daarna stijgt het nog licht tot bijna in de periode Daarna zal de absolute sterfte naar verwachting weer licht gaan dalen (zie figuur 2). Figuur 2: Absolute sterfte naar geslacht in de periode en de prognose voor (Bron: CBS) Markt van uitvaartverzorgers De markt voor uitvaartverzorgers is zeer laagdrempelig van aard en telt 1545 uitvaartverzorgers. In deze branche is vooral de groei van het aantal zelfstandigen opvallend 8

10 sinds Dit is echter verklaarbaar doordat er niet veel nodig is om een bedrijf te starten. Zoals ook blijkt uit figuur 2 is de groei in het aantal sterfgevallen in de komende decennia significant. Met de komst van deze nieuwe spelers heeft de branche meer aan elan gewonnen. De aandacht die de kleinere uitvaartverzorgers heeft voor de klanten en de lokale betrokkenheid spelen een belangrijke rol in de groei van deze bedrijfstak Aantal sterfgevallen per vestiging per provincie per jaar Het aantal sterfgevallen per vestiging is gemiddeld 82 (bron CBS). De hoogste gemiddelde aantal sterfte per vestiging uitvaartverzorging wordt behaald in Noord- en Zuid-Holland met respectievelijk 109 en 108. Limburg volgt op de voet met gemiddeld 100 sterfgevallen per vestiging. Tabel 2: Gemiddeld aantal sterfgevallen per vestiging uitvaartverzorging Aantal sterfgevallen per provincie Uit tabel 3 blijkt dat de meeste sterfgevallen plaats vinden in Zuid-Holland, terwijl er in Flevoland het minste aantal sterfgevallen zijn te vinden. De uitvaartbedrijven in de provincies die onder de gemiddelde lijn liggen hebben minder sterfgevallen per jaar te verwerken dan bedrijven die boven de lijn liggen. Zuid-Holland en Friesland zijn hierin duidelijke uitschieters. Tabel 3: Dichtheid vestigingen / sterfgevallen per vestiging 9

11 2.1.4 Aantal sterfgevallen en crematies per doel- en randgemeente Het aantal sterfgevallen en crematies per gemeente wordt in de tabellen hieronder vermeld. De meest recente cijfers dateren uit De belangrijkste gemeenten voor Crematorium Duin- en Bollenstreek liggen op een maximale afstand van 20 kilometer rondom het crematorium. Dit is het doelgebied rondom Lisse met de gemeenten Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Bennebroek, Abbenes, Lisserbroek, Kaag en Braassem en Katwijk. Tabel 4: Sterfte- en crematiecijfers doelgebied Doelgebied Overleden Crematies Katwijk Noordwijk Noordwijkerhout Hillegom Lisse Teylingen Bennebroek Abbenes/Lisserbroek Kaag en Braassem Totaal Daaromheen ligt een ring met de gemeentes Wassenaar, Voorschoten, Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort op een afstand van tussen de 20 km en 30 km. Dit zijn de randgemeentes voor Crematorium Duinen Bollenstreek. Het aantal sterfgevallen en crematies per gemeente worden in de tabellen hieronder vermeld. Tabel 5: Sterfte- en crematiecijfers randgemeente Randgemeente Overleden Crematies Oegstgeest Rest Haarlemmermeer Heemstede Bloemendaal Zandvoort Leiden Leiderdorp Wassenaar

12 Voorschoten Zoeterwoude Totaal Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het daadwerkelijke crematiegemiddelde voor het doelgebied 47,7 is en 60 voor de randgemeenten. Voor met name de doelgemeenten blijft dit cijfer achter op het landelijk gemiddelde van 61 in Nederland (conform opgave van het LVC). Dit verschil is met name te verklaren door het lage aantal crematies in Katwijk vanwege religieuze overtuiging. Na normalisatie van dit effect is het gemiddelde aantal crematies voor de doelgemeenten 60. Dit is slechts 1 minder dan het landelijk gemiddelde. In het doelgebied en de randgemeenten van het Crematorium Duin- en Bollenstreek zijn er momenteel de volgende crematoria als verzorgers van dit gebied te betitelen: - Driehuis Westerveld (eigendom van de Facultatieve, Velsen); - Crematorium Haarlem (eigendom van Yarden, Haarlem); - Haarlemmermeer (eigendom van PC Hooft, Amsterdam); - Leiden Dela. Op basis van evenredigheid kan Crematorium Duin- en Bollenstreek 20 van de markt binnen dit verzorgingsgebied gaan bedienen. In dit percentage zijn de benoemde unieke eigenschappen zoals meer tijd en ruimte voor aankomst en afscheid, transparant prijsbeleid, aanwezigheid uitgebreide horeca en verschillende soorten aula s niet meegenomen. Indien deze unieke eigenschappen wel worden betrokken in dit percentage is de verwachting dat Crematorium Duin- en Bollenstreek vanaf het eerste jaar 25 van de markt voor haar rekening neemt. Echter wordt er vanuit het voorzichtigheidsprincipe voor de ondergrens gerekend met 20 marktaandeel Uitvaartverzorgers in regio Duin en Bollenstreek Binnen het doelgebied en randgemeenten zijn er in totaal 26 lokale uitvaartverzorgers benaderd door Crematorium Duin- en Bollenstreek. Op basis van interne cijfers blijkt dat deze uitvaartverzorgers 4440 uitvaarten per jaar verzorgen, waarvan 2477 crematies. De verhouding sterfgevallen / crematies is 56 van het totaal en daarmee lager dan het landelijk gemiddelde van 61. Uit de gedane toezeggingen tijdens de gesprekken met de lokale uitvaartverzorgers blijkt dat Crematorium Duin- en Bollenstreek kan rekenen op minimaal 1192 van de uit te voeren crematies. Dit is 48 van het totaal aantal crematies die worden uitgevoerd door deze uitvaartverzorgers. Dit hoge percentage komt door een aantal voordelen (niet-limitatief) van CDB t.o.v. de concurrenten; CDB is onafhankelijk, biedt uitvaartverzorgers verschillende voordelen: verkoop kisten, beschikbare familiekamers voor afscheid nemen, mogelijkheid tot boeken van goede tijden, 24-uurs toegang tot het gebouw op basis van een persoonlijke code voor het afleggen van een lichaam. 11

13 Rekening houdend met de (religieuze) populatie van de regio, de fluctuaties in aanbod bij de uitvaartverzorgers en de wensen van familie, wordt 80 van het aantal toegezegde crematies reëel geacht. Dit komt uit op 973 crematies per jaar in Crematorium Duin- en Bollenstreek in Survey Door Access to Capital B.V. is een survey gehouden in de 5 omliggende steden, Hoofddorp, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Sassenheim welke 59 van de totaal geprognosticeerde toegezegde crematies omvat. Deze survey dient ter validatie voor in paragraaf genoemde uitgangspunten en voorkomt dat gevonden resultaten toe te schrijven zijn aan ongeldige redeneringen. Zo wordt de geldigheid van het onderzoek beschermd. De survey is verricht middels het invullen van een vragenlijst door 200 respondenten in de leeftijdscategorie 55+ in de vijf geselecteerde steden. De vragenlijst omvat vragen over de leeftijd, woonplaats, voorkeur voor begraven of cremeren en een lijst bij welk crematorium dit hun voorkeur zou hebben. Voorts is ook gevraagd welke elementen, indien de keuze crematie is ingevuld, van belang zijn bij de afweging voor de plek van crematie. Uit onderstaande tabel blijk dat 53,5 van de respondenten kiest voor een crematie tegen 61 als landelijk gemiddelde. Van deze crematies is aangegeven dat 43 CDB verkiest als locatie voor de crematies waarbij in paragraaf is uitgegaan van slechts 38,4 (48 * 80) op basis van de opgave van uitvaartverzorgers en slechts 20 op basis van de doel- en randgemeenten in paragraaf Uit de toelichting van de respondenten, blijkt dat een warme uitstraling, zowel van het pand als van de medewerkers, niet het gevoel hebben van een fabriek maar aandacht en zorg voor de familie, goede en makkelijke bereikbaarheid, als belangrijke beslisfactoren worden genoemd. Tabel 7: Survey Hoofddorp, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Sassenheim Plaats Responde nten Begraven Crematie Naar CDB Hoofddorp Lisse Hillegom Noordwijkerhout Sassenheim Totaal Bepalen range van aantal crematies en verwachte marktontwikkeling In paragraaf is de ondergrens bepaald van het aantal verwachte crematies op basis van de cijfers zoals bekend bij het CBS en de directe concurrenten van CDB. Deze ondergrens is 12

14 bepaald op 580 crematies per jaar zonder hierin de unieke eigenschappen mee te wegen van CDB. In paragraaf is de bovengrens bepaald van het aantal crematies gebaseerd op de toegezegde aantallen van uitvaartverzorgers. Dit totaal aantal crematies komt uit op Voorzichtigheidshalve wordt slechts 80 van dit aantal, op basis van voornoemde redenen, als reëel geacht. In paragraaf is een validatie gegeven, middels de uitkomsten van een survey, voor de gehanteerde uitgangspunten in paragraaf en paragraaf Concluderend kan worden gesteld dat de gehanteerde uitgangspunten op basis van 20 marktaandeel in het eerste jaar alsmede 38,4 van het totaal aantal crematies, ruim onder het percentage ligt wat volgt uit de survey. Daarmee zijn deze uitgangspunten conservatief en reëel geacht. Het aantal crematies ligt, op basis van de bepaalde onder- en bovengrens, tussen de 598 en 963 crematies voor het jaar De prognose voor de onder- en bovengrens voor het aantal crematies wordt bepaald middels onderstaande tabel. Uitgangspunten zijn dat het sterftecijfer jaarlijks toeneemt met 1 tot 2 en het aantal crematies ten opzichte van het aantal begrafenissen in de periode zal stijgen van 60 naar 70. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt gerekend met een stijging van 1 per jaar van het sterftecijfer en de toename van het aantal crematies van 60 tot 66 in de periode van in plaats van 60 tot 70. Tabel 8 geeft de groei aan op basis van de ondergrens en de tabel 9 geeft de groei aan op basis van de bovengrens. Tabel 8: Groei ondergrens o.b.v. sterftecijfers doel- en randgemeenten Jaar Jaarlijkse groei sterfte Sterfte doel- en randgemeente Groei crematies - Aantal crematies voor CDB Tabel 9: Groei bovengrens o.b.v. toezeggingen uitvaartverzorgers Jaar Jaarlijkse groei sterfte

15 Sterfte doel- en randgemeente Groei crematies - Aantal crematies doelrandgemeente Aantal crematies CDB voor CDB Concluderend kan worden gesteld dat op basis van de sterftecijfers per gemeente van het CBS, in combinatie met de toegezegde crematies door uitvaartverzorgers, de geprognosticeerde sterftecijfers voor de komende decennia en de groei in aantal crematies, tot een minimum aantal van 598 crematies en een maximum aantal van 963 crematies in 2015 voor Crematorium Duin- en Bollenstreek reëel geacht wordt. 2.2 De externe omgeving op micro niveau Kruis van Porter Substituten Toeleveranciers Concurrenten en CDB Afnemers Toetredingsbarrières Substituten Zoals een kopje thee een substituut kan zijn voor een kopje koffie (hetzelfde vullend effect), is begraven een substituut voor cremeren. Zoals eerder vermeld worden andere vormen van lijkbezorging inmiddels onderzocht door de grote verzekeraars i.c.m. TNO. Voordat deze vormen, te weten resomeren en cryomeren, als alternatieve vorm van lijkbezorging is gereguleerd dient de wet te worden gewijzigd. Dit proces is inmiddels ingezet maar de verwachting dat dit daadwerkelijk wordt gereguleerd op korte termijn (< 5 jaar) is nihil. In de uitgangspunten voor de bouw van het crematorium is 14

16 wel rekening gehouden met de mogelijkheid tot inpassen van een tweede oven of een resomeer- of cryomeermodule Toeleveranciers De ovenleverancier is De Facultatieve Technologies welke wereldmarktleider is op het gebied van het ontwerpen, bouwen en onderhouden van crematieovens en industriële verbrandingsovens. Binnen deze markt zijn er uitwijkmogelijkheden naar andere, kleinere leveranciers zoals DFW Europe. Voor de horecavoorziening zijn er meerdere keuken- en meubelleveranciers waardoor er geen risico bestaat voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Al het materieel is in een grote gedifferentieerde markt verkrijgbaar Concurrenten en Crematorium Duin- en Bollenstreek De ligging van het Crematorium Duin- en Bollenstreek is uniek. Er zijn, behoudens crematorium Haarlemmermeer, geen andere crematoria in de buurt en bovendien zijn de meeste anderen in eigendom van een van de grote verzekeraars. Bovendien zijn de (onafhankelijke) uitvaartverzorgers ontevreden over de tijdstippen die ze in kunnen plannen bij de crematoria van de grote verzekeraars. Daarnaast zorgt de ligging van de concurrentie vaak voor lange reistijden voor familie en voor de uitvaartverzorgers. Dit is met name een obstakel bij (kortere) bezoeken zoals bij een opbaring of een avondwake. In het onderstaand schema staat een overzicht van de crematoria in de wijde omgeving. Inmiddels is er nieuw (kleinschalig) crematorium gevestigd in Nieuw-Vennep. De concurrentiepositie van dit crematorium t.o.v. CDB wordt gering geacht door de grootte van het crematorium en de natuurlijke barrière Ringvaart Haarlemmermeerpolder. Figuur 3: overzichtskaart (in)directe concurrenten CDB 15

17 * CDB is weergegeven in het groen. Uit een analyse van de concurrentie blijkt dat het Crematorium Duin- en Bollenstreek B.V. uitblinkt in service, innovatie, duurzaamheid en kwaliteit. Innovatie en kwaliteit wordt geboden doordat Crematorium Duin- en Bollenstreek B.V. in het nieuw te bouwen crematorium alles met de nieuwste state-of-the-art kwaliteit wordt aangeboden. Dit komt tot uitdrukking in de uitstraling van het gebouw, de gebruikte materialen, de geluid- en beeldinstallatie en horecavoorzieningen. Tevens is er in de bouw van het crematorium rekening gehouden met toekomstig andere vormen van lijkbezorging zoals resomeren en cryomeren. Bovendien is CDB het enige onafhankelijke crematorium in de Duin en Bollenstreek. Service staat hoog in het vaandel bij CDB. Een van de redenen om dit centrum te openen is de ergernis van Harry Mens over het feit dat familieleden geen tijd krijgen voor een fatsoenlijk afscheid van de overledene. Dit doet CDB door zeer ruim de tijd te nemen voor een crematie. Deze mogelijkheid is er daar er o.a. twee grote aula s beschikbaar zijn voor de uitvaarten zodat de familie geen rekening hoeft te houden met andere crematies. Gemiddeld kan een uitvaart drie uur tijd in beslag nemen bij CDB terwijl dit bij de concurrenten maximaal anderhalf uur is. 16

18 3. STRATEGISCHE PLANNING 3.1 SWOT-Analyse: Naast de algemene huidige situatie binnen de verschillende sectoren, dienen wij rekening te houden met de specifieke kansen & bedreigingen van Crematorium Duin- en Bollenstreek BV. In hoeverre deze het bedrijfsresultaat van de onderneming zullen bepalen, hangt voorts af van de sterke en zwakke punten van de Crematorium Duin- en Bollenstreek BV zelf. Kansen: - Toenemende groei door vergrijzing; - Goede band met lokale uitvaartondernemers; - Stabiele markt met stabiele groei, geen cyclische branche; - Groei in de keuze voor crematies; - Geen cyclische branche; - Nieuw concept; - Ervaren management. Bedreigingen: - Veranderende regelgeving; - Reactie grote verzekeraars; - Nieuwe crematoria; - Nieuwe vormen van lijkbezorging; - Lagere horecabesteding dan geprognosticeerd. Sterkten: - Service en flexibiliteit; - Veelzijdige kennis en langjarige ervaring in hospitality; - Taal spreken van de klant; - Onafhankelijk crematorium; - Prijs / kwaliteit en vertrouwen; - Klantvriendelijkheid; - Managerial en financial samenwerking en back-up; - Prijsdifferentiatie; - Afspraak is afspraak. Zwakten: - Financieringsbehoefte; - Leeftijd management. 3.2 Ondernemingsmissie: Het aanbieden van een hoogwaardig dienstenpakket en vakmanschap op het gebied van crematies voor zowel particulieren en (onafhankelijke) uitvaartverzorgers. Crematorium Duin- en Bollenstreek biedt de klant hiervoor kwaliteit, ervaring en een integrale oplossing, waarbij een goede service, klantvriendelijkheid, innovatie, professionaliteit en creativiteit kernpunten zijn om klanten te interesseren en te binden. 17

19 3.3 Ondernemingsvisie: Crematorium Duin- en Bollenstreek creëert, vanuit pure hospitality, een omgeving waarin afscheid nemen transparant, mooi en respectvol is. 3.4 Lange termijndoelstellingen (2-5 jaar): Aantal crematies in management case behalen voor 2018 en verder; Groei van solvabiliteitsratio; Streven naar verdere winstmaximalisatie. 3.5 Operationele doelstellingen Management Case (1-2 jaar): Een EBT in 2016 van tenminste EUR ; Minimaal aantal crematies van 973 in 2016; Een EBT in 2017 van tenminste EUR ; Minimaal aantal crematies van 982 in

20 4. TACTISCHE PLANNING 4.1 Productbeleid Het crematorium is 6 dagen per week geopend van Voor uitvaartverzorgers is er de mogelijkheid om 24-uurs toegang te hebben tot het crematorium en daarom dag en nacht bereikbaar voor haar klanten. Binnen Crematorium Duin- en Bollenstreek zijn onder andere de volgende producten te onderscheiden: Crematie; Verhuur familiekamers; Winkel met o.a. urnen-verkoop; Verhuur plek urnengalerij; Horeca-arrangement. 4.2 Prijsbeleid Het streven is om een gezonde marge te maken welke door een goede voorcalculatie wordt bepaald. Door nacalculatie kunnen deze verwachtte marges worden getoetst aan de gerealiseerde marge. Het uitgangspunt is een transparant prijsbeleid voor de crematie in combinatie met een horeca-arrangement zodat de klant vooraf weet wat de exacte kosten zijn. Er volgt geen extra facturering van kosten die niet expliciet zijn benoemd in de prijsstelling. Crematie Analyse van de ondoorzichtige prijsstellingen van concurrenten leidt tot de conclusie dat de uiteindelijke prijs wordt opgebouwd uit de volgende kostencomponenten: 1. Basiskosten van een standaard crematie : EUR 1.250,-- 2. Verblijf in de koelruimte : EUR 475,-- 3. Extra tijd in de condoleanceruimte : EUR 200,-- per 30 minuten 4. As verstrooiing bij crematorium : EUR 95,-- Totaal : EUR 2.220,-- Crematorium Duin- en Bollenstreek hanteert een transparante all-in prijs van EUR 1.600,-- per crematie en is aldus lager dan bij de concurrenten. Horeca Hospitality is key voor CDB en zeker voor de horeca waar het businessmodel uitgaat van een uitgebreide horeca. Binnen het horeca-concept speekt het ontzorgen van de klant een belangrijke rol. Geen gedoe meer met het uitzoeken van een geschikte plek voor de koffietafel met alle logistieke uitdagingen vandien. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 82 19

7- jarige OBLIGATIELENING van 10,5 miljoen euro. Rente 4,4% per jaar (effectief 4,5%).

7- jarige OBLIGATIELENING van 10,5 miljoen euro. Rente 4,4% per jaar (effectief 4,5%). 7- jarige OBLIGATIELENING van 10,5 miljoen euro. Rente 4,4 per jaar (effectief 4,5). Minimale participatie 100.000 euro. Rente wordt 4 maal per jaar uitgekeerd, elk kwartaal 1,1. Optimale zekerheid door

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 3-8-2009 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2.

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Jessica Rateland, Laura Neuteboom, Marc Goossens, Michel de Groot. Advies: In te stemmen met raadsvoorstel 17R Nee. Nee.

Jessica Rateland, Laura Neuteboom, Marc Goossens, Michel de Groot. Advies: In te stemmen met raadsvoorstel 17R Nee. Nee. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Nobel Tel nr: 8659 Nummer: 17A.00273 Datum: 10 maart 2017 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Bijlage 7: opstellen marktpotentie crematorium De Omarming

Bijlage 7: opstellen marktpotentie crematorium De Omarming Bijlage 7: opstellen marktpotentie crematorium De Omarming OPSTELLEN MARKTPOTENTIE CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 4-9-2008 MARKTPOTENTIE CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM TYNAARLO PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM TYNAARLO PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM TYNAARLO Responsum onderzoek en adviesbureau 26-09-2014 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM TYNAARLO Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Aanleiding...

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Marktverkenning uitbesteden en privatiseren. begraafplaatsen gemeente Venlo

Marktverkenning uitbesteden en privatiseren. begraafplaatsen gemeente Venlo Marktverkenning uitbesteden en privatiseren begraafplaatsen gemeente Venlo Assista juristen, 29 mei 2009 Inleiding In het collegeprogramma 2006-2010 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V.

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. SAMENVATTING Carolien Koenrades en Harold Huizing (stille vennoot) zijn samen indirect aandeelhouder van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. (RGB).

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats?

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren is de laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Bestuursflap. principebesluit realisatie crematorium Noorderbegraafplaats SWS/BDR. Dienstverlening. Overig. Principebesluit

Bestuursflap. principebesluit realisatie crematorium Noorderbegraafplaats SWS/BDR. Dienstverlening. Overig. Principebesluit Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Noorderbegraafplaats Behandelend ambtenaar R. Dreijer (020-634.46.11) Sector/Afdeling SWS/BDR Programma Dienstverlening Doelstelling Overig Bevoegd bestuursorgaan Deelraad

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

De Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer

De Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer De Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer De Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer is een prestigieuze zakenprijs voor het gehele bedrijfsleven uit Haarlemmermeer. De jury van de Grote Ondernemersprijs

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

DELA-Crematorium Nijmegen

DELA-Crematorium Nijmegen DELA-Crematorium Nijmegen Distributie planologisch onderzoek B4505HC1/20130829 Verantwoording Projectnaam : DPO crematorium Nijmegen Projectnummer : B4505HC1 Documentnummer : B4505HC1/20130829 Status :

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex.

Inleiding. Voor deze obligatielening is een prospectus opgesteld. Deze kunt u opvragen via: www.trotter.eu/bedrijfsinfo en www.npex. Inleiding Trotter International Holding BV geeft een obligatielening uit ter grootte van 2.200.000,- verdeeld in 220 obligaties van 10.000,- nominaal. De obligaties zijn verhandelbaar, want de lening wordt

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

Ondernemen en groei in de uitvaartbranche

Ondernemen en groei in de uitvaartbranche Een initiatief van UitvaartMedia en Baker Tilly Berk Ondernemen en groei in de uitvaartbranche Nummer 3, november 2016 1 www.uitvaartbranchemonitor.com Inhoud Voorwoord... 2 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ Bijlage 2 Inloopfunctie GGZ Notitie Inloopfunctie GGZ 2 Inleiding In onze regio zijn diverse s GGZ. Deze worden tot 2015 vanuit de AWBZ gefinancierd. De is bedoeld als laagdrempelige inloop voor mensen

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Hypotheek Index Q4 2017

Hypotheek Index Q4 2017 Hypotheek Index Q4 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling hypotheekbedrag Randstad In de Randstad is nog steeds een stijging zichtbaar van het gemiddeld hypotheekbedrag.

Nadere informatie

'Begraven in Haarlem?

'Begraven in Haarlem? Re a ge re n Adre s: Ma a rt 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote Ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem 'Begraven in Haarlem? 1 De gemeente Haarlem

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met 1 crematie

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7%

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7% Crowdfundingproject Oneplanetcrowd Bedrijfsnaam Website Oneplanetcrowd B.V. www.oneplanetcrowd.com Doelbedrag campagne EUR 250.000 Streefbedrag campagne EUR 1.000.000 Financieringsvorm Achtergestelde converteerbare

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

REACTIE FLEXIBILITY GROEP

REACTIE FLEXIBILITY GROEP REACTIE FLEXIBILITY GROEP 1. Franchisenemers vertellen ons dat bij werving een onjuiste en (veel) te rooskleurige voorstelling van zaken wordt gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een eigen inkomen

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

ABOVO Uitvaartverzorging. John den Breejen

ABOVO Uitvaartverzorging. John den Breejen ABOVO Uitvaartverzorging John den Breejen Mag ik mij even voorstellen... Mijn naam is John den Breejen, ik ben de eigenaar van Abovo uitvaartverzorging te Spijkenisse Een stukje geschiedenis In 1991 kwam

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen

Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen 2014 PPM Oost Participatiemaatschappij Oost Nederland NV Postbus 5215 6802 EE Arnhem (026) 38 44 044 cultuurleningen@ppmoost.nl www.ppmoost.nl Toelichting

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van...

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van... Persoonlijke uitvaartwensen Zuidema s Begrafenis Onderneming van...... Persoonlijke wensen bij uw uitvaart Hieronder kunt u uw uitvaartwensen kenbaar maken. Deze vertrouwelijke gegevens moet u zelf dateren

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF

PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF 3 november 2015 Christiaan van der Molen Christiaan van der Molen VdM Finance Guide PROGRAMMA Onderdelen ondernemingsplan Beoordeling door financiers Crowdfunding Vragen

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie