Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dientverleningsdocument FZM Assurantiën"

Transcriptie

1 Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze wij worden beloond. FZM Assurantiën adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en andere financiële diensten, zowel aan particulieren als aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Contactgegevens Vestiging Leeuwarden Vestiging Groningen Kantoor : FZM Assurantiën FZM Assurantiën Adres : Verlengde Schrans 81 Petrus Campersingel 143 Postcode : 8932 NL 9713 AH Vestigingsplaats : Leeuwarden Groningen Telefoon : (058) (050) Fax : (058) (050) Internet : Openingstijden : op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur. BELANGRIJK Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling, bank of verzekeraar te sluiten. Lidmaatschappen en registraties De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Conform de WFT (Wet financieel toezicht) bieden wij u voorafgaand aan het sluiten van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. De complete tekst van de Wet op het financieel toezicht kunt u vinden op de website van de beroepsorganisatie (Adfiz) waar wij bij zijn aangesloten: Ons kantoor is ingeschreven bij het College van Bescherming Persoonsgegevens onder nummer Onze dienstverlening FZM Assurantiën heeft een vergunning van de AFM voor het adviseren en bemiddelen ten aanzien van de volgende financiële diensten en/of producten: Schadeverzekeringen Hypothecair krediet Levensverzekeringen Consumptief krediet Banksparen* * Fiscaal banksparen, bijvoorbeeld: spaarrekening eigen woning en lijfrentespaarrekening. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen ziet onze dienstverlening er als volgt uit: Inventarisatie: wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden en brengen uw financiële situatie in kaart. Advies: wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs u deze wensen kunt realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Bemiddeling: wij verzorgen de contacten tussen u als klant en de financiële instellingen waarbij u overweegt een financieel product af te sluiten. Nazorg: wij begeleiden u na aanschaf van het gewenste product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij u bij wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in dit product.

2 Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Daarnaast heeft geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij maken een selectie uit de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven wij een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. De beloning van FZM Assurantiën Afhankelijk van de diensten en/of producten die u afneemt kennen wij twee beloningsmodellen; provisie en vaste tarieven. Een groot deel van onze inkomsten bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van de financiële instelling ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij provisie. De provisie-inkomsten vermelden wij u bij complexe producten in de offerte. In de bijlage informeren wij u door middel van een bandbreedte de marge waarbinnen de minimale en maximale beloning (provisie) valt. Over de hoogte van de beloning berichten wij u voor het afsluiten van het financiële product. Het vaste tarief is afhankelijk van de exacte inhoud van het dienstenpakket dat u van ons afneemt. De hoogte van het tarief is dus niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit (zoals die bij provisie wel het geval is). In het geval dat u via onze bemiddeling één of meerdere financiële producten afsluit op basis van het vaste tarief of uurtarief, ontvangen wij daarvoor in principe geen provisie van de financiële instelling. De bedragen zijn terug te vinden in de bijlage van dit dienstverleningsdocument. Administratiekosten Voor iedere polis/pakket waarvan FZM Assurantiën de incasso verzorgt, worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten gelden per incasso. Hier is voordeel te behalen als u de verzekeringen in pakketvorm bij ons heeft lopen. Dan wordt er slechts één keer per pakket incassokosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de termijn zijn de kosten verschillend. Per maand 1,50 Per kwartaal 2,00 Per halfjaar 2,50 Per jaar 3,00 Dit bedrag wordt automatisch in de premie verwerkt. Wij vragen ook iets van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatie verstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van de actualiteiten, regelmatig te informeren. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaal beeld van uw situatie te hebben. Wij vragen u dan ook hieraan mee te werken.

3 Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloosheid of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. Klachtenprocedure Wij behartigen uw belangen op gebied van financiële diensten zo goed mogelijk, maar ook wij kunnen fouten maken. Dit kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Mocht u een klacht hebben, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenprocedure. Een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en volledig wordt behandeld. Binnen maximaal 72 uur zullen wij schriftelijk reageren op uw klacht. Wij stellen vervolgens alles in het werk om tot een oplossing te komen waarmee u kunt instemmen. Daarna eventueel het klachteninstituut Mocht de klacht onverhoopt niet opgelost worden dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden. U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Ons aansluitnummer bij de Kifid is Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraak van de Geschillencommissie Kifid. Daarnaast heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot de burgerlijke rechter. Nog vragen? Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u nog vragen of wenst u nadere toelichting, neemt u dan contact op met ons kantoor wij helpen u graag verder. Op vindt u telkens de meest actuele versie van ons dienstverleningsdocument.

4 BIJLAGE: Bandbreedtes van de tarieven Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Onze inkomsten bestaan uit provisie, vaste tarieven en/of uurtarief. Hieronder geven wij aan binnen welke bandbreedtes deze inkomsten vallen. U betaalt bij sommige producten indirect voor ons advies en bemiddeling. Bij schadeverzekering vindt dit plaats middels provisie in de premie. Bij het afsluiten van een levensverzekering ontvangen wij afsluitprovisie van de aanbieder. Bij een levensverzekering is de provisie onderdeel van de kosten die u jaarlijks betaald. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om ons advies en bemiddeling op basis van een vaste vergoeding of een uurtarief te verkrijgen. Vooraf zullen wij aangeven wat het bedrag met betrekking tot de vaste vergoeding bedraagt of zullen wij het uurtarief met u bespreken en overeenkomen. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premie bedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking nader toelichten. Wij ontvangen voor het afsluiten van financiële producten tegenwoordig max. 50% van de genoemde bedragen. Het resterende percentage ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst (of gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd van de overeenkomst). Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij een evenredig deel van dit bedrag terugbetalen aan de verzekeraar/geldverstrekker. Terugbetalen van dit bedrag is niet verplicht in geval van overlijden of in geval van verkoop van de woning waarop de geldlening betrekking heeft. Tabel: Verdiensten financiële producten Provisie Schadeverzekeringen Schadeverzekeringen Ca. 5 % tot 27,5 % over de premie Doorlopend Arbeidsongeschiktheidsverzekering Ca. 7.5% tot 17.5 % over de premie Doorlopend Levensverzekeringen Levensverzekeringen premiebetalend Ca. 2.5 % tot 5 % van de premie x duur Eenmalig Levensverzekeringen premiebetalend Ca. 5 % tot 20 % over de premie Doorlopend Levensverzekeringen koopsom Ca. 1 % tot 7 % over de koopsom Eenmalig Risicoverzekering Ca. 100 % tot 170 % van de jaarpremie Eenmalig Uitvaartverzekeringen Ca. 3 % afsluit en 6 % doorlopend van de jaarpremie Eenmalig doorlopend Bancaire producten en kredieten Kredieten en leningen Ca tot 1 over het openstaande saldo Doorlopend Bancaire producten Ca. 0.3 over het spaarsaldo Doorlopend en Vaste vergoeding / uurtarief Bij de advisering en bemiddeling van een hypotheken en pensioenen bieden wij de mogelijkheid tot vaste vergoeding c.q. uurtarief. Hiervoor zijn afzonderlijke dienstverleningsdocumenten beschikbaar. Bij een hypothecair krediet kan de vergoeding voor ons als tussenpersoon worden meegefinancierd.

5 Bevestiging van ontvangst algemeen dienstverleningsdocument FZM Assurantiën BV Het is voor ons van belang vast te leggen dat dit dienstverleningsdocument aan u is uitgereikt. Wij vragen u daarom hieronder te tekenen voor ontvangst. Indien u deze per post toegestuurd heeft gekregen verzoeken wij u deze te retourneren middels ingesloten antwoordenvelop. Door het ondertekenen van deze ontvangstbevestiging geeft u aan, dat u het dienstverleningsdocument heeft ontvangen. Naam Straat/huisnummer Postcode/woonplaats Datum: Handtekening:

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij FinSafe. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Dienstverlening 4 Hoe komen wij tot een advies? 4 Kosten van advies en bemiddeling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit (dvd) maken wij u wegwijs bij [Naam kantoor]. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Van der Poll Financiële Diensten. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Dienstenwijzer Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstenwijzer Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, onze klachtenregeling en over andere aspecten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Met dit dienstverleningsdocument/dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij nemassdeboer. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Model 92013

DIENSTENWIJZER Model 92013 DIENSTENWIJZER Model 92013 In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor Boer. Naast de algemene informatie over ons kantoor vindt u ook informatie over onze dienstverlening, een indicatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie