Jaardocument MEE Friesland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010. MEE Friesland"

Transcriptie

1 MEE Friesland Leeuwarden, mei 2011

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Belanghebbenden Governance Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Visie, beleid en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten Kwaliteit t.a.v. medewerkers Samenleving Financieel beleid Bijlagen 1 Nevenfuncties Bestuur en Raad van Toezicht Stakeholdersoverzicht

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Strategisch beleidsplan Voor de periode is een strategisch beleidsplan ontwikkeld waarin de koers voor deze jaren is uitgezet. Uitgangspunt van ons handelen is het vraaggericht werken naar de vragen van de doelgroepen. Op MEE Nederland niveau is gewerkt aan een nieuwe missie en visie en een nieuw productenboek, om de dienstverlening van de verschillende MEE-organisaties meer op één lijn te krijgen. Doelgroepenbeleid, financiering en samenwerking De dienstverlening van MEE Friesland werd in 2010 gefinancierd vanuit de AWBZ. In 2010 is wederom gefocust op het onderhouden en versterken van de relaties met gemeenten. De nieuwe organisatiestructuur van drie regio s met een een regio-manager en een regiohoofd sluit daar naadloos op aan. Een belangrijke taak voor de regiomanagers is het verstevigen van de relaties met gemeenten. De gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen, ook burgers met een beperking, kan meedoen in de samenleving. MEE Friesland ondersteunt daarbij door signalen te bespreken met de gemeentes over knelpunten en mogelijkheden. Naast de focus op de samenwerking met de gemeenten is er in 2010 ook een ontwikkeling geweest richting de cliënten- en patiëntenorganisaties. In het voorjaar van 2010 is er een bijeenkomst georganiseerd, samen met MEE Drenthe en MEE Groningen, voor alle patiënten- en cliëntenorganisaties in de drie noordelijke provincies. Welke verwachtingen hebben de patiëntenverenigingen van MEE als organisatie? Waarin kunnen we elkaar versterken, maar ook heel basaal is het voor iedere cliënten-vereniging duidelijk wat MEE kan betekenen voor haar leden? Zorgbelang Fryslân, ook aanwezig bij deze bijeenkomst, vertegenwoordigt alle patiënten- en cliëntenverenigingen in Friesland. Een ontwikkeling vanuit deze bijeenkomst was dan ook om meer de samenwerking met Zorgbelang Fryslân te zoeken, wat uiteindelijk heeft resulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die in december 2010 is ondertekend. Reikwijdte Dit jaardocument bevat een overzicht van de gang van zaken binnen de Stichting MEE Friesland van het kalenderjaar Naast dit jaardocument is de jaarrekening opgesteld. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Deloitte. Het jaardocument en de jaarrekening zijn door het bestuur vastgesteld, nadat deze zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarrekening is op te vragen bij de directeur-bestuurder. Jaarbericht Voor de brede kring van betrokkenen bij het werk van MEE Friesland brengen we een apart jaarbericht uit om onze relaties te informeren over de werkzaamheden van onze organisatie. Dit jaarbericht heeft een meer verhalende en visuele vorm en brengt de meest in het oog springende zaken van het afgelopen jaar in beeld. Dit jaarbericht is terug te vinden op de website. Betrokkenheid In dit jaardocument komen allerlei aspecten van de door MEE Friesland geleverde diensten naar voren. Er wordt gesproken over cijfers, prestatie-indicatoren, opbrengsten en kwaliteit. Al deze facetten worden vertaald in een 8,2 voor cliëntwaardering. Deze hoge cliënttevredenheid heeft enerzijds te maken met de wijze waarop het werk van MEE Friesland is georganiseerd. Anderzijds speelt persoonlijk contact tussen cliënt en consulent hierin een belangrijke rol. Want zonder de deskundige, betrokken medewerkers van onze organisatie die naast onze cliënten staan, zou dit resultaat niet bereikt kunnen worden. Nyncke Bouma Directeur-bestuurder 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Deze jaarverantwoording heeft betrekking op de werkzaamheden van: - MEE Friesland gevestigd te Leeuwarden, Sixmastraat 66, 8932 PA - Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer adres: website: 2.2 Structuur van de organisatie Stichting MEE Friesland is opgericht op 16 juni 2004 en ontstaan uit de toenmalige Stichting Sociaal Pedagogische Dienst Friesland. MEE Friesland is een zelfstandige stichting en werd in 2010 gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. MEE Friesland is lid van de landelijke vereniging van MEE-organisaties MEE Nederland. MEE Nederland behartigt de belangen van de regionale MEE-organisaties en ondersteunt hen bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Daartoe houdt de vereniging een landelijk bureau in stand. MEE Friesland biedt kortdurende ondersteuning aan mensen die als gevolg van hun beperking problemen ondervinden in het dagelijks leven. De ondersteuning van MEE is er voor iedereen met een beperking, maar ook voor bijvoorbeeld, ouders of famileleden, in elke levensfase en op alle levensterreinen. De cliëntondersteuning wordt geleverd vanuit vijf regiokantoren, te weten Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Heerenveen en Sneek. In 2010 is de organisatie ingedeeld in drie regio s. In de volgende figuur is blauw regio noord, rood is regio oost en groen is regio west. 4

5 Organogram op afdelingsniveau Raad van toezicht Directiebestuur Directiesecretariaat Ondernemingsraad Arbostuurgroep Cliëntenraad Primair proces regio noord Primair proces regio oost Primair proces regio west VTO-Vroeghulp Ondersteunende diensten Team Leeuwarden Zuid Oost Team Drachten Team Leeuwarden Noord West Facilitaire zaken Financiële administratie Team Dokkum Team Heerenveen Team Sneek Informatie- en communicatietechnologie Informatievoorziening Informatieen aanmeldcentrum Kwaliteit en innovatie Personeel en organisatie 5

6 De ondersteunende diensten, bestaande uit de afdelingen Kwaliteit en Innovatie, Facilitaire Zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatie-technologie en Informatievoorziening zijn gehuisvest in het hoofdkantoor in Leeuwarden. MEE Friesland hanteert het zogenoemde raad van bestuur/raad van Toezicht-model. Hierbij wordt de Zorgbrede Governance Code toegepast. De raad van bestuur bestaat uit een eenhoofdige directeur-bestuurder die is aangewezen door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder overlegt in een vaste frequentie met de regiomanagers en de manager ondersteunende diensten, ofwel het management team. Als besturingsmodel bij het uitvoeren van de planning en control cyclus binnen MEE Friesland is gekozen voor integraal management. Zie voor een verdere uitwerking hoofdstuk 3. De medezeggenschapsstructuur van MEE Friesland is geregeld via de Ondernemingsraad. Daarnaast functioneert binnen MEE Friesland een Cliëntenraad met als doel de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van MEE Friesland te behartigen. Toelatingen MEE Friesland beschikt over de toelatingen conform de regeling subsidies AWBZ-artikel (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2005, nr. Z/VU ). De tekst van dit artikel luidt: 1. Aan door het College Zorgverzekeringen, op basis van door het College Zorgverzekeringen vast te stellen nadere regels inzake spreiding en behofte, aangewezen MEE-organisaties worden op aanvraag per kalenderjaar instellingssubsidies verleend voor laagdrempelige, onafhankelijke en betrouwbare cliëntondersteuning ten behoeve van cliënten, zijnde verzekerden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap al dan niet veroorzaakt door een chronische ziekte of beperking uit het autistisch spectrum, hun ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers. 2. Een MEE-organisaties komt niet voor subsidie in aanmerking indien zij zorg verleent op grond van de AWBZ. 3. Bij de subsidiëring worden de volgende activiteiten onderscheiden a. collectieve cliëntondersteuning b. individuele cliëntondersteuning en c. coördinatie van projecten integrale vroeghulp Samenwerkingsrelaties In het kader van bovengenoemde subsidieregeling is MEE Friesland verplicht samenwerkrelaties te onderhouden met partijen voortvloeiend uit de volgende artikelen: Artikel Subsidie voor de coördinatie van een project integrale vroeghulp wordt slechts verleend indien het project integrale vroeghulp: a) is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen de MEE-organisatie en ten minste de sector voor de kinderrevalidatie en de sector voor de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap; b) beschikt over een team integrale vroeghulp, bestaande uit vertegenwoordigers van een kinderrevalidatiecentrum of de revalidatieafdeling van een ziekenhuis, de subsidieontvanger en de kinderdagcentra voor kinderen met een verstandelijke handicap; c) een onafhankelijk aangestuurde coördinator heeft; d) een pool van deskundige casemanagers heeft e) beschikt over een laagdrempelig meldpunt en f) beschikt over een projectplan dat de instemming heeft van de partijen die de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld onder a, zijn aangegaan. 6

7 Artikel De MEE-organisatie verricht de activiteiten, bedoeld in artikel in samenwerking met de gemeenten in haar werkgebied. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Stichting MEE Friesland stelt zich ten doel: a. ambulante maatschappelijke dienstverlening te bieden aan mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte en hun omgeving, in alle levensfasen en op alle leefgebieden; b. de uitvoering en bevordering van deskundige begeleiding, advisering en onderzoek ten behoeve van voorzieningen voor mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte in de provincie Friesland. Productie Met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) zijn voor 2010 de volgende productieafspraken gemaakt: Productie Afspraak CvZ Realisatie 2010 A Informatieverstrekking en advies B1 Vraagverduidelijking B2 Externe dienstverlening en zorg B3 Bezwaar en beroep B4 Monitoring en evaluatie B3 B5 Ondersteuning in crisissituatie C Volledige Beeldvorming D Kortdurende, kortcylische ondersteuning Cursus en training in groepen De diensten worden door het CvZ vergoed tegen normuren, de werkelijke normtijden kunnen hiervan afwijken. Een graadmeter voor de efficiency is de direct cliëntgebonden tijd per cliëntgebonden medewerker. Deze zijn door het CvZ genormeerd op 1140 uren per jaar. MEE Friesland heeft in uren gerealiseerd (+ 6%). Voor een goede vergelijking tussen de absolute productiecijfers 2009en 2010 moet meegenomen worden dat deze zijn gerealiseerd met verschillenden inzet van formatie en verschillende gerealiseerde normtijden. Personeel Gerealiseerde formatie Afwijking Reguliere dienstverlening 124,4 116,7 + 7,7 Integrale Vroeghulp 0,8 0,8 0 AWBZ pakketmaatregel 1,7 3,8-2,1 Pluspakket 1,8 1,9-0,1 Eindtotaal* 128,7 123,2 + 5,5 * exclusief uitzendkrachten en overig personeel niet in loondienst Voor 2010 was het streefpercentage betreffende het verzuimcijfer voor MEE Friesland 4,5 procent. MEE Friesland voert in overleg met haar arbodienst een actief verzuimbeleid. In dit beleid staan eigen verantwoordelijkheid van medewerker en ondersteuning door leidinggevenden centraal. Jaarlijks overleggen arbodienst en leidinggevenden over trends en ontwikkelingen en stellen daar waar nodig het beleid bij. MEE Friesland heeft preventie hoog in haar vaandel staan. 7

8 Verzuim (exclusief Afwijking zwangeren) MEE Friesland 5,3% 4,2% +1,1% Opbrengsten Subsidies De baten van MEE Friesland bestaan voor het grootste deel uit subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitvoering wordt verzorgd door het CvZ. Grondslag voor de subsidieverlening is de Regeling Subsidies AWBZ Voor een verdere toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Subsidies jaarrekening Realisatie 2010 Begroting 2010 Afwijking Reguliere AWBZ subsidie VTO-Vroeghulp subsidie AWBZ pakketmaatregel Correcties voorgaande jaren Totaal Pluspakket In de pluspakketprojecten voert MEE Friesland activiteiten uit die niet onder de subsidieregeling van het CvZ vallen. De activiteiten hebben wel betrekking op de doelgroepen van MEE Friesland. Het CvZ stelt als voorwaarde bij de uitvoering van deze projecten dat ze minimaal kostendekkend worden uitgevoerd en niet niet ten koste gaan van de reguliere subsidiegelden. De kosten en opbrengsten van deze projecten worden buiten de subsidieafrekening gehouden. Het resultaat over 2010 bedroeg en valt niet onder de normering van de subsidieregeling. Werkgebied Het werkgebied van MEE Friesland omvat de provincie Friesland. 2.4 Belanghebbenden MEE Friesland kiest positie als netwerkorganisatie en ziet de samenwerking met cliëntenorganisaties, gemeenten en organisaties die maatschappelijk ondernemen als cruciaal. De afgelopen jaren heeft MEE Friesland een groot netwerk opgebouwd. Dit zowel in het kader van de primaire dienstverlening, alsook op het gebied van strategische samenwerking. De aandacht is tevens gericht op de effectiviteit van de bestaande netwerken en samenwerkingsrelaties in relatie tot de door ons gestelde doelen en te behalen resultaten. Ook in 2010 richtte MEE Friesland zich op het aangaan van samenwerking met (keten)partners en het vormen van allianties ten behoeve van betere resultaten bij dienstverlening c.q. het oplossen van problemen. Omdat het te ver voert om alle stakeholders te noemen, beperken we ons hieronder tot het beschrijven van de relatie van MEE met het ministerie van VWS en het Zorgkantoor. In bijlage 2 is een stakeholdersoverzicht toegevoegd waarin alle samenwerkingspartners genoemd worden. Het ministerie van VWS is de opdrachtgever en kapitaalverstrekker voor de activiteiten die door de MEE-organisaties worden uitgevoerd. De voorwaarden inzake kapitaalverstrekking en beschrijving van de uit te voeren activiteiten zijn vastgelegd in de Regeling Subsidies AWBZ. Vanuit MEE Nederland vindt namens alle MEE organisaties periodiek overleg plaats met het ministerie van VWS. Met het Zorgkantoor vindt twee maal per jaar afstemmingsoverleg plaats. Conform artikel lid 2 van de Regeling Subsidies AWBZ, wordt subsidie slechts verleend voor zover tussen de MEEorganisatie en het door het CvZ voor haar aangewezen zorgkantoor schriftelijk overeenstemming is bereikt over de omvang van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid. Het Zorgkantoor dient hiertoe de formulieren voor subsidieaanvraag en subsidieafrekening te ondertekenen. 8

9 3 Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code MEE Friesland past de Zorgbrede Governance Code toe binnen haar organisatie, waarmee wordt voldaan aan de inmiddels breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. In juli 2010 heeft een Raden ochtend bijeenkomst plaatsgevonden samen met de leden van de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de raad van Bestuur. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en het delen van inzichten over de perspectieven waaruit de verschillende raden haar werk voor MEE Friesland verricht. De Raad van Toezicht heeft in aanwezigheid van dhr. HM Bolle, extern adviseur, een dagdeel besteed aan reflectie over de toekomst van MEE Friesland op zowel positionering als profilering van de organisatie en duurzaamheid van de cliëntondersteuning. Bestuur Stichting MEE Friesland wordt geleid door een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder, die is aangewezen door de Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, het realiseren van de doelstelling van de stichting en het vaststellen van het algemeen beleid. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het directiestatuut. Op 31 december 2010 was mevrouw N. Bouma de directeurbestuurder van MEE Friesland. Raad van toezicht MEE Friesland heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht met twee kwaliteitszetels die op voordracht van respectievelijk de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden ingevuld. De benoeming van leden gebeurt vanuit de Raad van Toezicht zelf en de leden worden conform een vastgesteld profiel en een procedure geselecteerd. Bij de benoemingsvoorwaarden is expliciet geformuleerd dat er geen persoonlijke of zakelijke belangenverstrengeling met MEE Friesland of haar medewerkers en het bestuur mag zijn. Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2010 Naam Functie De heer A. Aalberts Mevrouw M. Takens Mevrouw T. Huisman De heer J. Thijssen De heer H. Biemans De heer R. Delleman De heer H. van der Veen Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Lid op voordracht van de Cliëntenraad Lid op voordracht van de Ondernemingsraad Lid Een overzicht van de hoofdfunctie en nevenfuncties van de Raad van Toezicht is te vinden in bijlage 1. Werkwijze De Raad van Toezicht vergaderde in 2010 zes keer, de directeur-bestuurder was bij alle vergaderingen aanwezig. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht zijn het jaarplan 2010, jaarverslag en jaarrekening 2009 en de begroting voor 2011 goedgekeurd. Overige onderwerpen in 2010 waren Toekomst MEE (Missie, visie op cliëntondersteuning, dienstenboek, organisatie inrichting en governance), samenwerking MEE s Noord Nederland, interne reorganisatie MEE Friesland en de planning en control cyclus. 9

10 De raad is aan de hand van de managementrapportages geïnformeerd over de realisatie van de productiedoelstellingen, de financiën, het ziekteverzuim en de resultaten uit het jaarplan. Deze rapportage is periodiek afgezet en gewaardeerd door de bestuurder ten opzichte van de begroting en het jaarplan en de risico s in de bedrijfsvoering gelet op de te verwachten ontwikkelingen rond het financieel kader. Overleg externe accountant De bespreking van de jaarrekening vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht voor 1 juli van elk jaar in aanwezigheid van de bestuurder. De financiële commissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit 2 leden, heeft ter voorbereiding de jaarrekening besproken met de externe accountant, de manager ondersteunende diensten en de directeur bestuurder. De financiële commissie heeft de voltallige Raad van haar bevindingen op de hoogte gebracht. De managementletter van de accountant vormt de leidraad voor de bespreking, naast de beoordeling van de (door de accountant gecontroleerde) jaarrekening. Beoordeling bestuurder In juli 2010 hebben de voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Toezicht met de directeurbestuurder een functioneringsgesprek gehouden. Over de hoofdpunten en conclusies is in de vergadering van september 2010 gerapporteerd. Bezoldiging In 2007 besloot de raad van Toezicht over te gaan tot de toekenning van een honorering voor de leden van de raad. De betreffende regeling bestaat er uit dat de leden van de Raad van Toezicht recht hebben op honorering volgens een vast bedrag, afgeleid van de honoreringstabel van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. 3.2 Bedrijfsvoering Als besturingsmodel bij het uitvoeren van de planning- en controlcyclus is binnen MEE Friesland gekozen voor integraal management. Integraal management betekent dat er binnen organisatieonderdelen een integrale verantwoordelijkheid is binnen de gemaakte afspraken en bevoegdheden, zowel wat betreft de beleidsvoorbereiding alsook de uitvoering. De kern van integraal management is prestatiesturing, integraal management is verantwoordelijk-heid kunnen en willen nemen voor prestaties. Prestaties beperken zich hierbij niet tot output, maar kunnen ook betrekking hebben op input en throughput en de maatschappelijke effecten van de inspanningen van een organisatie of organisatieonderdeel. Een integraal manager neemt dus niet alleen verantwoordelijkheid voor producten (output), maar ook voor het proces om tot producten te komen. Een integraal manager houdt daarbij ook zicht op de maatschappelijke effecten van de geleverde inspanningen. Met maatschappelijke effecten wordt bedoeld dat de integraal manager middels zijn of haar eigen (externe) netwerk zicht houdt op hoe de door MEE Friesland geleverde prestaties worden gewaardeerd. De missie, visie, kernwaarden en strategie zijn vastgelegd en onderdeel van de lange termijn visie van MEE Friesland. Aangezien het hier gaat om een lange termijn visie behoren deze onderdelen tot de meerjarencyclus. De missie, visie, kernwaarden en strategie zijn vastgelegd in notities die door iedere medewerker zijn te raadplegen in het HKZ-handboek. Uit de meerjarencyclus volgt de jaarcyclus. Het doel van de jaarcyclus is om de strategische koers te vertalen in doelstellingen en activiteiten die in het betreffende jaar dienen te worden gerealiseerd. Deze worden vastgelegd in jaarplan en begroting. Om de voortgang gedurende het jaar te bewaken worden afgesproken doelstellingen uit jaarplan en begroting gevolgd en daar waar nodig bijgestuurd. Aan het einde van het jaar worden de prestaties verantwoord en toegelicht. De jaarcyclus bestaat (chronologisch) uit de volgende onderdelen: kaderbrief; jaarplan; 10

11 begroting; managementrapportages; kwaliteitstoetsing; jaardocument. De belangrijkste bedrijfsrisico s in 2010 bevonden zich in de interne aansturing en de externe financiering: Interne aansturing In 2010 is een traject ingezet om tot een organisatieverandering te komen. De toenmalige organisatiestructuur was onvoldoende toekomstbestendig en afspraken over taken en bevoegdheden waren onduidelijk. Dientengevolge zijn in 2010 de volgende veranderingen doorgevoerd: - Er zijn drie regiomanagers en drie regiohoofden aangesteld. De regiomanagers vormen samen met de manager ondersteunende diensten en de directeur-bestuurder het managementteam. De functie manager primair proces, manager dienstverlening en regionaal teamleider zijn komen te vervallen. - Het werkgebied is verdeeld in drie regio s, deze indeling in regio Noord, Oost en West is terug te vinden op bladzijde 4. Met de nieuwe organisatiestructuur kan zowel intern als extern slagvaardiger worden gereageerd. Externe financiering Zie bekostiging MEE-organisaties. Lidmaatschap MEE Nederland MEE Friesland is lid van MEE Nederland. MEE Nederland is de landelijke vereniging waarbij alle afzonderlijke MEE-organisaties zijn aangesloten. MEE Nederland behartigt de gezamenlijke belangen van deze afzonderlijke MEE-organisaties en ondersteunt hen bij de beleidsontwikkeling en uitvoering. Daartoe houdt MEE Nederland een landelijk bureau in stand dat is gevestigd in Utrecht. In 2010 is de directeur-bestuurder van MEE Friesland toegetreden tot het bestuur van MEE NL. Het bestuur bestaat uit 6 leden, de directeur van het landelijk bureau en een onafhankelijke voorzitter. MEE code De leden van MEE Nederland hebben een code opgesteld met daarin opgenomen de kwaliteitsvoorwaarden die aan de naam MEE zijn verbonden. Het voeren van de naam MEE en het lidmaatschap van de vereniging MEE Nederland is alleen mogelijk voor organisaties die zich aan deze code committeren en houden. De MEE organisaties worden middels visitatie onder leiding van een onafhankelijke commissie getoetst op de criteria van de MEE code. Rapportage van bevindingen vindt plaats aan de ledenvereniging. Bekostiging MEE-organisaties Tussen de MEE-organisaties bestaan financiële verschillen. Het gemiddelde bedrag per inwoner in het werkgebied dat een MEE-organisatie ontvangt is niet aan elkaar gelijk. Deze verschillen zijn in het verleden ontstaan door het afstoten van zorgtaken en het aanvragen van wachtlijstmiddelen. In de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2008 is besloten om te komen tot een aanpassing van de verdeling van middelen tussen de MEE-organisaties. In 2009 is een eerste stap gezet in het herverdelen van de beschikbare middelen. MEE Friesland heeft in 2009 een bedrag ingeleverd van In 2010 zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen voor de verevening. 11

12 3.3 Cliëntenraad Met het doel cliënten invloed te geven op het beleid van de organisatie functioneert binnen MEE Friesland een Cliëntenraad. Deze Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van MEE Friesland. MEE Friesland geeft daarmee invulling aan artikel 2 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2010 Naam Functie Plaats De heer W. Brouwer Voorzitter Damwoude De heer G. de Boer Penningmeester Leeuwarden Mevrouw E. Raap Lid Sneek Mevrouw P. Wobma Lid Bergum Mevrouw R. Hamming Lid Dokkum Mevrouw I. Janssen Lid Leeuwarden Sinds 1 mei 2010 wordt de Cliëntenraad ondersteund door de heer T. Vaessen, die tevens als notulist werkzaam is bij MEE Friesland. Werkwijze De Cliëntenraad vergaderde in 2010 zeven keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder en tweemaal zonder dat de directeur-bestuurder aanwezig was. Sinds 1 juni 2010 wordt voorafgaand aan het overleg met de directeur-bestuurder een agenda overleg gehouden. Er heeft ook een Radenbijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van Toezicht, raad van bestuur en de Ondernemingsraad. Ook heeft de Cliëntenraad van MEE Friesland overlegd met met de cliëntenraden van MEE Groningen en MEE Drenthe. Tijdens de vergaderingen van de Cliëntenraad zijn onder andere het jaarplan 2010 en de begroting, de doorontwikkeling van de interne organisatie van MEE Friesland, de invulling van de ondersteuning van de Cliëntenraad, de visie van MEE op dienstverlening, de kaderbrief 2011, het dienstenportfolio en de notitie Uw wensen centraal besproken. Door de directeur-bestuurder is de Cliëntenraad op de hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen. De Cliëntenraad van MEE Friesland is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband LPC (landelijke platform cliëntenraden). Financiële en personele ondersteuning De Cliëntenraad kan beschikken over een jaarlijks budget van 2.500,- dat door de organisatie wordt beheerd en bijgehouden. De Cliëntenraad wordt sinds 1 mei ondersteund door de heer T. Vaessen. Uitgebrachte adviezen en besproken beleidsaspecten De Cliëntenraad heeft zich positief uitgesproken over het jaarplan en de begroting. Beïnvloeding van het beleid De voorzitter van de Cliëntenraad heeft bijgedragen aan een interview over de taak en rol van de Cliëntenraad voor de MEE aan huis, de huis-aan-huis-krant die MEE Friesland in december 2010 provinciaal heeft verspreid. De Cliëntenraad had graag actiever betrokken geweest bij het onderzoek uw wensen centraal. Hierover zijn afspraken gemaakt met de directeur-bestuurder. 12

13 4 Visie, beleid en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Bij de behandeling van de strategische dilemma s in het strategisch beleidsplan is uitgewerkt dat MEE Friesland ervoor kiest om haar kerncompetentie op het terrein van hulpvraagverduidelijking en het begeleiden van cliënten naar zorg of dienstverlening scherper te formuleren. Om deze vervolgens stapsgewijs te gaan uitbreiden met nieuwe doelgroepen. Daaraan gekoppeld is gesteld dat MEE Friesland kiest voor een beperkt aantal taken, gerelateerd aan de kerncompetentie. Aldus wil MEE zich blijvend onderscheiden van zorgaanbieders én een stevigere relatie opbouwen met gemeenten. In het strategisch beleidsplan is uitgewerkt het herformuleren van de kerncompetentie, de missie en de visie. Kerncompentie MEE Friesland heeft de deskundigheid en expertise om de burger die zich in een complexe situatie bevindt, te begrijpen, zoveel mogelijk zelfstandig zijn keuzes te laten maken en zijn eventuele ondersteuningsvraag te vergelijken met en te verbinden aan de beschikbare mogelijkheden en oplossingen die de maatschappij biedt. Strategisch onderscheidende kenmerken van MEE Friesland De geformuleerde kerncompetentie is gebaseerd op een aantal ervaringsgegevens en op een visie op de positionering van MEE. Deze hieronder geformuleerde uitgangspunten zullen in de verdere uitwerking van de kerncompententie duidelijk terug moeten komen. - Deskundigheid (gestapelde kennis van zestig jaar) in het ondersteunen van burgers met een beperking en het hanteren van methodieken op het gebied van vraagverduidelijking. Uniek bij de cliëntondersteuning en vraagverheldering is het kunnen spreken van de taal van cliënten, zijn omgeving en zijn netwerk. Deze deskundigheid kan ingezet worden voor alle (tijdelijk) niet of minder redzame burgers in de maatschappij. - Uitgebreid netwerk (sociale kaart) en het werkelijk hebben en onderhouden van contacten met de aanbieders van zorg, welzijn, wonen, opleiding en werken. Inzicht en overzicht van wet- en regelgeving in de breedste zin (WIA,WAO, PGB, AWBZ, ZVW, Wajong, et cetera) en het hebben van contacten met de uitvoeringsinstanties waarmee (tijdelijk) niet of minder redzame burgers effectieve ondersteuning kunnen genieten in hun weg langs loketten en instanties. - Signalering van trends en ontwikkelingen van nieuwe, veelal complexe vragen in de maatschappij op micro-, meso- en macroniveau. MEE Friesland maakt hierbij gebruik van een signaleringsdatabase en participeert langelijk mee in signaleringen en trendontwikkelingen op MEE Nederland niveau. Missie MEE Friesland verbetert de kwaliteit van leven en bevordert de maatschappelijke participatie van mensen in een complexe situatie door de eigen regierol en de zelfredzaamheid van deze individuen te vergroten. Visie MEE Friesland vindt dat iedereen die zich in een complexe situatie bevindt, recht heeft op een zo gewoon mogelijk leven en gebruik moet kunnen maken van demmogelijkheden die onze samenleving biedt. De dienstverlening van MEE vindt daarom plaats vanuit betrokkenheid en vanuit een houding waarbij de burger zijn eigen regie houdt, zijn eigen doelen stelt en zijn eigen expert is. MEE Friesland is een onafhankelijke organisatie en levert middels de resultaatgerichtheid en slagvaardigheid van haar medewerkers kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. 13

14 4.2 Algemeen beleid Het meerjarenbeleid is in 2009 gestart met het opstellen van het jaarplan In het jaarplan 2010 stonden de onderstaande thema s centraal: - Maatschappelijke activering Resultaat: consulenten Maatschappelijke Activering zijn bekend bij stakeholders. Mogelijke voortkomende projecten zitten in oriëntatiefase. - Uitbreiding cliëntondersteuning aan lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken Resultaat: het onderzoeksrapport Uw wensen centraal is in november 2010 uitgebracht en aangeboden aan vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en de medische wereld. Vanaf 1 december 2010 wordt door het centraal informatie- en aanmeldpunt bijgehouden hoeveel mensen met een chronische zieke worden aangemeld en door wie. - Ondersteuning aan cliënten met psychiatrische problematiek Resultaat: notitie voorlopige richtlijnen is vastgesteld. Communicatie over de ondersteuning van MEE aan deze doelgroep vindt plaats in Hierbij wordt aangesloten bij MEE Nederland. - Stelseloverstijgend signaleren Resultaat: de eerste Trend- en signaleringsrapportage MEE Friesland zal in 2011 worden uitgegeven. - Participatieopdracht gemeenten versterken Resultaat: er worden minimaal drie keer per jaar signalen uitgewisseld met beleidsambtenaren. Planning en control cyclus van gemeenten is bekend en leidend voor inbreng van signalen. Per jaar wordt tenminste één signaal onder aandacht gebracht. - Burgers die als gevolg van hun beperking problemen ondervinden bij redzaamheid of maatschappelijke participatie weten de weg te vinden naar MEE Resultaat: op 16 december 2010 is een convenant met Zorgbelang Fryslân getekend. - Benchmark maatschappelijke waardering Resultaat: voor de Benchmark Maatschappelijke Waardering, uitgevoerd in opdracht van MEE Nederland door Research voor Beleid, zijn de kennis van de organisaties uit het werkveld van MEE Friesland en de waardering voor onze organisatie getoetst. MEE Friesland is goed gewaardeerd met een 7.2. Verbeteracties zijn doorgevoerd. - Innovatief huisvesten Resultaat: regiobureau Dokkum heeft een flexibele werkomgeving gekregen, het aantal vierkante meters is teruggebracht van netto 350 naar 100 m2. Sneek is verhuisd naar het Sint Antoniusplein, dit is geen flexomgeving, omdat dit gaat om een tijdelijke situatie. Heerenveen en Drachten krijgen in het voorjaar van 2011 een flexomgeving. De nieuwe huisvesting van Leeuwarden is geëvalualeerd. - Integraal personeelsbeleid Resultaat: het competentiemanagement is geactualiseerd, de profielen zijn geactualiseerd. De samenhang van de personeelsinstrumenten inclusief t-profielen wordt in het vervolgtraject in 2011 meegenomen. - Benchmark medewerkertevredenheid Resultaat: de resultaten van de benchmark uit 2009 zijn teruggekoppeld door MEE Nederland. De resultaten zijn vertaald naar een plan van aanpak en uitgevoerd in Taakversmalling Resultaat: In 2010 is een interne scan uitgevoerd om na te gaan in hoeverre er ongewenst zaken overgenomen worden van de cliënt, om wat voor zaken het gaat en vanuit welke argumentatie zaken overgenomen worden. De output van deze interne scan is belangrijke input voor het project dat voor 2011 gepland staat: Cliëntondersteuning als het onderscheidend vermogen van MEE: wat betekent dit voor het vakmanschap van de consulent. 14

15 - MEE als participant in het Frieslabproject Resultaat: Frieslab heeft een meetinstrument ontwikkeld waar MEE Friesland gebruik van kan maken bij monitor resultaten. Frieslab is op afstand betrokken door VWS bij de pilot Vouchers. MEE Friesland zal mogelijk participeren in de pilot in het onderdeel cliëntondersteuning. Frieslab ondersteunt een project Duet met betrekking tot autisme & participatie. MEE Friesland wil het netwerk autisme professionaliseren: hier is een koppeling. - Projectplan dienstenportfolio Resultaat: de notitie vraagprofielen, de notitie concept dienstenportfolio en de maatschappelijke business case vormen de uitgangspunten voor de uitwerking dienstenboek. Het dienstenboek is in concept klaar en wordt medio april 2011 vastgesteld door alle MEE-organisaties waarna het implementatietraject volgt. - Centrum Jeugd en gezin Resultaat: met iedere gemeente is een afspraak gemaakt over positionering in eerste of tweede schil van het CJG-loket en de samenwerkingsverbanden met aangrenzende organisaties zijn duidelijk beschreven. Managers zijn constructief in gesprek met gemeenten om de rol van MEE goed weg te zetten bij het inrichten van CJG's. Verwijsindex: er is gestart met melden. VTOvroeghulp heeft in de stuurgroep afspraken gemaakt over haar positie en bijdrage aan de CJG s. - Bestuurlijke kennismaking woningbouwcorporaties Resultaat: met Accolade is de samenwerking verkend ten behoeve van woonvragen en vraagstukken van mensen met een beperking met als resultaat dat de inzet van MEE geconcretiseerd wordt op zowel reguliere taken als pluspakkettaken. Met Elkien worden de contacten op beleidsmatig niveau verder uitgebouwd. In 2011 zal de samenwerking met andere woningbouwcorporaties worden verkend. - Verkenning samenwerking MEE-organisaties Noord Nederland Resultaat: in de samenwerking tussen de MEE-organisaties in Noord Nederland wordt vooral gefocust op het versterken van elkaar. Het rapport samenwerking MEE Noord Nederland is vastgesteld inclusief een plan van aanpak gericht op drietal onderwerpen. 4.3 Kwaliteitsbeleid en hercertificering Kwaliteitsborging is een essentieel onderdeel van alle activiteiten van MEE Friesland. Alle medewerkers zijn erbij betrokken en het is van toepassing op alle dagelijkse activiteiten. Kwaliteit is een integraal onderdeel van de cultuur van de organisatie en wordt in hoge mate bepaald door de medewerkers en de wijze waarop ze samenwerken. Door een kritische instelling en door voortdurende gerichtheid op verbetering kan samen gewerkt worden aan optimale producten voor onze cliënten. MEE Friesland is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Eens in de drie jaar vindt hercertificering plaats. MEE Friesland is in 2010 opnieuw uitgebreid extern geaudit en heeft opnieuw het HKZ-certificaat behaald voor de komende drie jaar. Structuur Voorwaarde voor een goede samenwerking is een duidelijke, open organisatiestructuur met korte communicatielijnen. MEE Friesland beschikt daartoe over een goede omschrijving en afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen en zijn gewaardeerd middels het Functie Waarderingsysteem Gezondheidszorg systeem. Scholing Om medewerkers op de juiste plaats te laten functioneren moeten ze goed zijn opgeleid voor hun taken. Dit wordt bereikt middels een gericht scholingsprogramma waarin naast vakinhoudelijke kenns ook het samenwerken en het kwalteitsdenken aandacht krijgen. In 2010 is geïnvesteerd in opleiding en vorming voor medewerkers wat overkomt met 2,3 procent van de brutoloonsom. 15

16 Communicatie Duidelijkheid over de geleverde prestaties komende uit de raadplegingtrajecten voor de cliënttevredenheid (2008), medewerkertevredenheid (2009) en maatschappelijke waardering (2010), maar ook klachtenafhandeling zijn essentieel om goed te functioneren. MEE Friesland maakt gebruik van een kwaliteit managementsysteem dat voor iedere medewerker toegankelijk is en waarin alle relevante (werk)processen zijn opgeslagen. Procesbeheersing Om de kwaliteit van onze diensten te kunnen garanderen worden alle facetten van de dienstverlening omschreven in procedures aangaande het primaire proces. Deze procedures worden met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld, middels interne proces-audits uitgevoerd door interne auditoren. 4.4 Kwaliteit beleid cliënten Het kwaliteitsbeleid cliënten wordt momenteel op de volgende manieren getoetst: - middels overleg met de Cliëntenraad (zie paragraaf 3.3); - middels de benchmark cliënttevredenheid; - middels de klachtenprocedure. In 2008 is de laatste benchmark cliënttevredenheid gehouden waarvan de resultaten in 2009 bekend zijn geworden. De cliënten waarderen de dienstverlening door MEE Friesland met een 8,2 (landelijk 8,1). MEE Friesland heeft een eigen klachtenregeling en is aangesloten bij de Klachtencommissie voor Verpleging en Gehandicaptenzorg in Friesland. Uitgangspunt is dat klachten van cliënten met de betrokken medewerker of zijn leidinggevende worden opgelost. Mocht dit niet lukken, dan kan middels het klachtenformulier een klacht bij de directeur-bestuurder worden ingediend. Als een cliënt vervolgens nog niet tevreden is, dan kan de Klachtencommissie worden ingeschakeld. Over 2010 zijn in totaal 9 klachtenformulieren geregistreerd. Geen van de klachten is gemeld bij de Klachtencommissie. Aard van de klacht Aantal Opgelost Niet opgelost Verwijtbaar 5 5 Niet verwijtbaar 4 4 Totaal Kwaliteit medewerkers Het jaarplan 2010 gaf de volgende aandachtspunten op het gebied van personeelsbeleid: - innovatief huisvesten - integraal personeelsmanagement MEE Friesland hecht aan gezonde medewerkers. MEE Friesland maakt gebruik van een stuurgroep arbeidsomstandigheden. Deze stuurgroep geeft advies aan de directeur-bestuurder betreffende (preventieve) maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden. MEE Friesland maakt hiervoor gebruik van bedrijfshulpverleners, ergo-coaches en preventiemedewerkers. MEE Friesland stimuleert beweging middels een fietsregeling en korting op sportschoolbezoek. Eind 2009 is een benchmark medewerkertevredenheid gehouden onder de medewerkers. In 2010 zijn deze gegevens geanalyseerd en is een plan van aanpak opgesteld. (Interne) communicatie is daarin het belangrijkste speerpunt. MEE Friesland krijgt als werkgever een 7,7 tegenover landelijk een 7,4 en tevredenheid over het werk wordt gewaardeerd met een 7,8 (landelijk 7,7). 16

17 Ondernemingsraad MEE Friesland heeft conform de wet op de ondernemingsraden een Ondernemingsraad ingesteld. Aanvullende bepalingen zijn opgenomen in het hoofdstuk medezeggenschap van de CAO Gehandicaptenzorg. Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2010 Naam Functie Werkzaam als Mevrouw L. Bootsma Voorzitter Coördinator facilitaire zaken De heer H. Overeinder Vice-voorzitter Consulent De heer J. Krikke Secretaris Consulent Mevrouw M. Altenburg Lid Consulent Mevrouw H. Bakker Lid Diagnostisch medewerker Mevrouw T. van Gelderen Lid Receptie medewerker Mevrouw A. van Dijk Lid Beleidsmedewerker De Ondernemingsraad krijgt secretariële ondersteuning vanuit MEE Friesland. Werkwijze Ondernemingsraad De Ondernemingsraad vergaderde in 2010 eens in de twee weken en tien keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Financiële en personele ondersteuning De leden zijn conform artikel 13.1 van de CAO Gehandicaptenzorg voor uitvoering van hun activiteiten voor tenminste driehonderd uur per jaar vrij van dienst. Bij dit aantal uren zijn alle wettelijke faciliteiten, ook scholing en extra reistijd inbegrepen. De Ondernemingsraad van MEE Friesland is hieruit voortvloeiend voor in totaal 1,2 fte op jaarbasis vrijgesteld van arbeid. De Ondernemingsraad kon in 2010 beschikken over een jaarbudget van dat door de directeurbestuurder werd beheerd en bijgehouden. In 2010 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het vervolg van de wijziging van de organisatiestructuur en het wijzigen van het reiskostenbeleid. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad positief geadviseerd inzake het opheffen van de flexpool, het uitbreiden van de werktijdenregeling met een onregelmatigheidstoeslag, het wijzigen van de overlegstructuur, zodat deze aansluit bij de gewijzigde organisatiestructuur en het uitbreiden van het zorg- en calamiteitenverlof met een duidelijke toekenningsprocedure. 4.6 Samenleving MEE Friesland dient vanuit haar kerntaak zorg te dragen voor participatie van mensen met een beperking in de samenleving. Om dit te kunnen realiseren zal MEE Friesland daartoe in de samenleving moeten staan. Dit uitgangspunt wordt door MEE Friesland gerealiseerd door: - Jaarlijks de Markt van Mogelijkheden te organiseren, een provinciale informatiemarkt - Begeleiding van stagiaires, zes stagiaires in het primair proces per jaar - Scholing van vrijwilligers uit het welzijnswerk in herkenning van en omgaan met de doelgroep - Scholing van professionals uit de zorg in herkenning van en omgaan met de doelgroep - Deelname aan Zorg advies teams, Sociale teams en overige netwerken. 17

18 4.7 Financieel beleid Het financiële beleid van MEE Friesland is erop gericht continuïteit te bieden aan de dienstverlening in al haar facetten. Om deze doelstelling te bereiken is het eigen vermogen de afgelopen jaren gemaximeerd. Conform de subsidieregeling mag dit vermogen maximaal 8,7% bedragen van de voor dat jaar verleende subsidie voor individuele en collectieve cliëntondersteuning. Het eigen vermogen bedraagt ultimo Dat is ruim twaalf procent van de subsidie voor Het percentage is hoger dan de subsidieregeling toestaat, wat betekent dat zolang deze situatie blijft bestaan, eventuele positieve saldi dienen te worden terugbetaald aan CVZ. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening. 18

19 Bijlage 1 Samenstelling en nevenfuncties bestuur Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties Mevrouw N. Bouma Directeur-bestuurder MEE Friesland Bestuurslid Stichting SOM Bestuurslid MEE Nederland Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties De heer A. Aalberts, - Burgemeester Dantumadeel - Voorzitter Raad van Toezicht AOC voorzitter - Lid Raad van Commissarissen NICE BV Breukelen - Voorzitter bestuur Oase - Sociaal Fonds Boter en Kaas controle station Mevrouw M. Takens, vice-voorzitter - Zelfstandig interim-manager ICT, Welzijn, Zorg - Voorzitter Stichting SOM Mevrouw T. Huisman, secretaris De heer J. Thijssen, penningmeester De heer H. Biemans (Voordracht Cliëntenraad) De heer R. Delleman (Voordracht Ondernemingsraad) - Organisatieadviseur Zorg & Arbeid Zelfstandig trainer/coach - Senior strategisch adviseur Draaijer & Partners - Afdelingshoofd Samenleving, Gemeente Weesp - Directeur Financiën Medisch Centrum Leeuwarden - Concerncontroller Zorggroep Noorderbreedte De heer H. v.d. Veen - Regionaal Directeur Randstad Uitzendbureau Noord Nederland - Bestuurslid Stichting SOM - Bestuurslid Prins Bernhard Cultuur Fonds Fryslân - Voorzitter bestuur stichting Onderdak Zonderdak - Secretaris Stichting SOM - Bestuurslid It Griene Nest - Secretaris Stichting Us Dream - Voorzitter Bestuur St. Leergeld Groningen e.o. - Voorzitter bestuur uitvaartverzekering Algemeen Belang U.A. en uitvaartverzorger Algemeen Belang Uitvaart 19

20 Bijlage 2 Stakeholdersoverzicht MEE Friesland Landelijk - MEE Nederland Noord Nederland - Centrum consultatie & expertise - (MEE Friesland) MEE Groningen en MEE Drenthe - Relatie met cliëntorganisaties - RENN 4 onderwijs en Autisme steunpunt - Zintuiglijk beperking: FPDC + Visio Provinciaal - Advies&Steunpunt Huiselijk Geweld - Belastingdienst - Binnenboord houden - CIZ - CMO Partoer/ IKP (informatie en kennis platform) - Digitale Sociale kaart HVD/BSF & MEE Friesland - Humanitas DMH - Kredietbank Noord Nederland (voorheen GKB) - LFB/Onderling sterk - Nederlandse Vereniging voor Autisma, afdeling Friesland - Netwerk Tienermoeders - Platform slachtoffers mensenhandel - Preventief Ouderenoverleg Noord - Provinciaal maatjesproject - Provinciebestuur Friesland - Regieteam - Rutgers Nisso Groep - Sluitende aanpak beroepsonderwijs - Sociale Verzekeringsbank - Stichting Aanzet - Triangel (HRM uitwisseling samenwerkingsverband) - Trip Drachten - UWV - Verstandelijke Gehandicapten Zorgaanbieders Friesland (platform) - VG Belangen-platform Fryslân (voorheen FvO) - Zorgbelang Fryslân - Zorgkantoor en Zorgverzekeraar De Friesland Jeugd Provinciaal - Accare - Bestuurlijk Platform Jeugd Friesland - Bureau Jeugdzorg Fryslân - GGZ Friesland - Kinnik - Het Poortje (jeugddetentie) - Hulpverleningsdienst Friesland (JGZ + GGD Friesland) - Jeugdhulp Friesland - Kennisnetwerk Jeugd & Gezin - Kind in Friesland (project 2010:versterking 1 e lijn door optimalisering samenwerking in 2 e lijn) - Netwerk Kinderwens VG - Opvoeden enzo - Provinciale ontwikkeling CJG en Zorgcoördinatie in Friesland - Tjallinga Hiem (Orthopedagogische behandelcentrum LVG) - VTO-Vroeghulp + Vroeg Voortdurend Integraal NAH Provinciaal - NAH (Revalidatie Friesland, Noorderbrug en MEE Friesland) - Hersenletselteam Friesland - Fryske Keamer 20

Jaardocument 2008 MEE Friesland

Jaardocument 2008 MEE Friesland MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Missie Visie MEE Friesland verbetert de kwaliteit van leven en bevordert de maatschappelijke participatie van mensen in een complexe situatie, door

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van de organisatie... 4 2.3 Kerngegevens...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2014

Jaarverantwoording Heliomare 2014 Jaarverantwoording Heliomare 2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1. Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur van het concern... 4 1.3

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cli├źntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2013

Jaarverslaglegging 2013 Jaarverslaglegging 2013 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 4 2.3. KERNGEGEVENS

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen

Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag Stichting Solidez April 2012 Renkum/Wageningen Inhoud Pagina 1. Verslag van de Raad van Toezicht 03 2. Inleiding 07 3. Profiel van de organisatie 12 4. Bestuur,

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie