Jaardocument MEE Friesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010. MEE Friesland"

Transcriptie

1 MEE Friesland Leeuwarden, mei 2011

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Belanghebbenden Governance Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Visie, beleid en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten Kwaliteit t.a.v. medewerkers Samenleving Financieel beleid Bijlagen 1 Nevenfuncties Bestuur en Raad van Toezicht Stakeholdersoverzicht

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Strategisch beleidsplan Voor de periode is een strategisch beleidsplan ontwikkeld waarin de koers voor deze jaren is uitgezet. Uitgangspunt van ons handelen is het vraaggericht werken naar de vragen van de doelgroepen. Op MEE Nederland niveau is gewerkt aan een nieuwe missie en visie en een nieuw productenboek, om de dienstverlening van de verschillende MEE-organisaties meer op één lijn te krijgen. Doelgroepenbeleid, financiering en samenwerking De dienstverlening van MEE Friesland werd in 2010 gefinancierd vanuit de AWBZ. In 2010 is wederom gefocust op het onderhouden en versterken van de relaties met gemeenten. De nieuwe organisatiestructuur van drie regio s met een een regio-manager en een regiohoofd sluit daar naadloos op aan. Een belangrijke taak voor de regiomanagers is het verstevigen van de relaties met gemeenten. De gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen, ook burgers met een beperking, kan meedoen in de samenleving. MEE Friesland ondersteunt daarbij door signalen te bespreken met de gemeentes over knelpunten en mogelijkheden. Naast de focus op de samenwerking met de gemeenten is er in 2010 ook een ontwikkeling geweest richting de cliënten- en patiëntenorganisaties. In het voorjaar van 2010 is er een bijeenkomst georganiseerd, samen met MEE Drenthe en MEE Groningen, voor alle patiënten- en cliëntenorganisaties in de drie noordelijke provincies. Welke verwachtingen hebben de patiëntenverenigingen van MEE als organisatie? Waarin kunnen we elkaar versterken, maar ook heel basaal is het voor iedere cliënten-vereniging duidelijk wat MEE kan betekenen voor haar leden? Zorgbelang Fryslân, ook aanwezig bij deze bijeenkomst, vertegenwoordigt alle patiënten- en cliëntenverenigingen in Friesland. Een ontwikkeling vanuit deze bijeenkomst was dan ook om meer de samenwerking met Zorgbelang Fryslân te zoeken, wat uiteindelijk heeft resulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die in december 2010 is ondertekend. Reikwijdte Dit jaardocument bevat een overzicht van de gang van zaken binnen de Stichting MEE Friesland van het kalenderjaar Naast dit jaardocument is de jaarrekening opgesteld. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Deloitte. Het jaardocument en de jaarrekening zijn door het bestuur vastgesteld, nadat deze zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarrekening is op te vragen bij de directeur-bestuurder. Jaarbericht Voor de brede kring van betrokkenen bij het werk van MEE Friesland brengen we een apart jaarbericht uit om onze relaties te informeren over de werkzaamheden van onze organisatie. Dit jaarbericht heeft een meer verhalende en visuele vorm en brengt de meest in het oog springende zaken van het afgelopen jaar in beeld. Dit jaarbericht is terug te vinden op de website. Betrokkenheid In dit jaardocument komen allerlei aspecten van de door MEE Friesland geleverde diensten naar voren. Er wordt gesproken over cijfers, prestatie-indicatoren, opbrengsten en kwaliteit. Al deze facetten worden vertaald in een 8,2 voor cliëntwaardering. Deze hoge cliënttevredenheid heeft enerzijds te maken met de wijze waarop het werk van MEE Friesland is georganiseerd. Anderzijds speelt persoonlijk contact tussen cliënt en consulent hierin een belangrijke rol. Want zonder de deskundige, betrokken medewerkers van onze organisatie die naast onze cliënten staan, zou dit resultaat niet bereikt kunnen worden. Nyncke Bouma Directeur-bestuurder 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Deze jaarverantwoording heeft betrekking op de werkzaamheden van: - MEE Friesland gevestigd te Leeuwarden, Sixmastraat 66, 8932 PA - Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer adres: website: 2.2 Structuur van de organisatie Stichting MEE Friesland is opgericht op 16 juni 2004 en ontstaan uit de toenmalige Stichting Sociaal Pedagogische Dienst Friesland. MEE Friesland is een zelfstandige stichting en werd in 2010 gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. MEE Friesland is lid van de landelijke vereniging van MEE-organisaties MEE Nederland. MEE Nederland behartigt de belangen van de regionale MEE-organisaties en ondersteunt hen bij beleidsontwikkeling en -uitvoering. Daartoe houdt de vereniging een landelijk bureau in stand. MEE Friesland biedt kortdurende ondersteuning aan mensen die als gevolg van hun beperking problemen ondervinden in het dagelijks leven. De ondersteuning van MEE is er voor iedereen met een beperking, maar ook voor bijvoorbeeld, ouders of famileleden, in elke levensfase en op alle levensterreinen. De cliëntondersteuning wordt geleverd vanuit vijf regiokantoren, te weten Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Heerenveen en Sneek. In 2010 is de organisatie ingedeeld in drie regio s. In de volgende figuur is blauw regio noord, rood is regio oost en groen is regio west. 4

5 Organogram op afdelingsniveau Raad van toezicht Directiebestuur Directiesecretariaat Ondernemingsraad Arbostuurgroep Cliëntenraad Primair proces regio noord Primair proces regio oost Primair proces regio west VTO-Vroeghulp Ondersteunende diensten Team Leeuwarden Zuid Oost Team Drachten Team Leeuwarden Noord West Facilitaire zaken Financiële administratie Team Dokkum Team Heerenveen Team Sneek Informatie- en communicatietechnologie Informatievoorziening Informatieen aanmeldcentrum Kwaliteit en innovatie Personeel en organisatie 5

6 De ondersteunende diensten, bestaande uit de afdelingen Kwaliteit en Innovatie, Facilitaire Zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatie-technologie en Informatievoorziening zijn gehuisvest in het hoofdkantoor in Leeuwarden. MEE Friesland hanteert het zogenoemde raad van bestuur/raad van Toezicht-model. Hierbij wordt de Zorgbrede Governance Code toegepast. De raad van bestuur bestaat uit een eenhoofdige directeur-bestuurder die is aangewezen door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder overlegt in een vaste frequentie met de regiomanagers en de manager ondersteunende diensten, ofwel het management team. Als besturingsmodel bij het uitvoeren van de planning en control cyclus binnen MEE Friesland is gekozen voor integraal management. Zie voor een verdere uitwerking hoofdstuk 3. De medezeggenschapsstructuur van MEE Friesland is geregeld via de Ondernemingsraad. Daarnaast functioneert binnen MEE Friesland een Cliëntenraad met als doel de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van MEE Friesland te behartigen. Toelatingen MEE Friesland beschikt over de toelatingen conform de regeling subsidies AWBZ-artikel (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2005, nr. Z/VU ). De tekst van dit artikel luidt: 1. Aan door het College Zorgverzekeringen, op basis van door het College Zorgverzekeringen vast te stellen nadere regels inzake spreiding en behofte, aangewezen MEE-organisaties worden op aanvraag per kalenderjaar instellingssubsidies verleend voor laagdrempelige, onafhankelijke en betrouwbare cliëntondersteuning ten behoeve van cliënten, zijnde verzekerden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap al dan niet veroorzaakt door een chronische ziekte of beperking uit het autistisch spectrum, hun ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers. 2. Een MEE-organisaties komt niet voor subsidie in aanmerking indien zij zorg verleent op grond van de AWBZ. 3. Bij de subsidiëring worden de volgende activiteiten onderscheiden a. collectieve cliëntondersteuning b. individuele cliëntondersteuning en c. coördinatie van projecten integrale vroeghulp Samenwerkingsrelaties In het kader van bovengenoemde subsidieregeling is MEE Friesland verplicht samenwerkrelaties te onderhouden met partijen voortvloeiend uit de volgende artikelen: Artikel Subsidie voor de coördinatie van een project integrale vroeghulp wordt slechts verleend indien het project integrale vroeghulp: a) is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen de MEE-organisatie en ten minste de sector voor de kinderrevalidatie en de sector voor de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap; b) beschikt over een team integrale vroeghulp, bestaande uit vertegenwoordigers van een kinderrevalidatiecentrum of de revalidatieafdeling van een ziekenhuis, de subsidieontvanger en de kinderdagcentra voor kinderen met een verstandelijke handicap; c) een onafhankelijk aangestuurde coördinator heeft; d) een pool van deskundige casemanagers heeft e) beschikt over een laagdrempelig meldpunt en f) beschikt over een projectplan dat de instemming heeft van de partijen die de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld onder a, zijn aangegaan. 6

7 Artikel De MEE-organisatie verricht de activiteiten, bedoeld in artikel in samenwerking met de gemeenten in haar werkgebied. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Stichting MEE Friesland stelt zich ten doel: a. ambulante maatschappelijke dienstverlening te bieden aan mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte en hun omgeving, in alle levensfasen en op alle leefgebieden; b. de uitvoering en bevordering van deskundige begeleiding, advisering en onderzoek ten behoeve van voorzieningen voor mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte in de provincie Friesland. Productie Met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) zijn voor 2010 de volgende productieafspraken gemaakt: Productie Afspraak CvZ Realisatie 2010 A Informatieverstrekking en advies B1 Vraagverduidelijking B2 Externe dienstverlening en zorg B3 Bezwaar en beroep B4 Monitoring en evaluatie B3 B5 Ondersteuning in crisissituatie C Volledige Beeldvorming D Kortdurende, kortcylische ondersteuning Cursus en training in groepen De diensten worden door het CvZ vergoed tegen normuren, de werkelijke normtijden kunnen hiervan afwijken. Een graadmeter voor de efficiency is de direct cliëntgebonden tijd per cliëntgebonden medewerker. Deze zijn door het CvZ genormeerd op 1140 uren per jaar. MEE Friesland heeft in uren gerealiseerd (+ 6%). Voor een goede vergelijking tussen de absolute productiecijfers 2009en 2010 moet meegenomen worden dat deze zijn gerealiseerd met verschillenden inzet van formatie en verschillende gerealiseerde normtijden. Personeel Gerealiseerde formatie Afwijking Reguliere dienstverlening 124,4 116,7 + 7,7 Integrale Vroeghulp 0,8 0,8 0 AWBZ pakketmaatregel 1,7 3,8-2,1 Pluspakket 1,8 1,9-0,1 Eindtotaal* 128,7 123,2 + 5,5 * exclusief uitzendkrachten en overig personeel niet in loondienst Voor 2010 was het streefpercentage betreffende het verzuimcijfer voor MEE Friesland 4,5 procent. MEE Friesland voert in overleg met haar arbodienst een actief verzuimbeleid. In dit beleid staan eigen verantwoordelijkheid van medewerker en ondersteuning door leidinggevenden centraal. Jaarlijks overleggen arbodienst en leidinggevenden over trends en ontwikkelingen en stellen daar waar nodig het beleid bij. MEE Friesland heeft preventie hoog in haar vaandel staan. 7

8 Verzuim (exclusief Afwijking zwangeren) MEE Friesland 5,3% 4,2% +1,1% Opbrengsten Subsidies De baten van MEE Friesland bestaan voor het grootste deel uit subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitvoering wordt verzorgd door het CvZ. Grondslag voor de subsidieverlening is de Regeling Subsidies AWBZ Voor een verdere toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Subsidies jaarrekening Realisatie 2010 Begroting 2010 Afwijking Reguliere AWBZ subsidie VTO-Vroeghulp subsidie AWBZ pakketmaatregel Correcties voorgaande jaren Totaal Pluspakket In de pluspakketprojecten voert MEE Friesland activiteiten uit die niet onder de subsidieregeling van het CvZ vallen. De activiteiten hebben wel betrekking op de doelgroepen van MEE Friesland. Het CvZ stelt als voorwaarde bij de uitvoering van deze projecten dat ze minimaal kostendekkend worden uitgevoerd en niet niet ten koste gaan van de reguliere subsidiegelden. De kosten en opbrengsten van deze projecten worden buiten de subsidieafrekening gehouden. Het resultaat over 2010 bedroeg en valt niet onder de normering van de subsidieregeling. Werkgebied Het werkgebied van MEE Friesland omvat de provincie Friesland. 2.4 Belanghebbenden MEE Friesland kiest positie als netwerkorganisatie en ziet de samenwerking met cliëntenorganisaties, gemeenten en organisaties die maatschappelijk ondernemen als cruciaal. De afgelopen jaren heeft MEE Friesland een groot netwerk opgebouwd. Dit zowel in het kader van de primaire dienstverlening, alsook op het gebied van strategische samenwerking. De aandacht is tevens gericht op de effectiviteit van de bestaande netwerken en samenwerkingsrelaties in relatie tot de door ons gestelde doelen en te behalen resultaten. Ook in 2010 richtte MEE Friesland zich op het aangaan van samenwerking met (keten)partners en het vormen van allianties ten behoeve van betere resultaten bij dienstverlening c.q. het oplossen van problemen. Omdat het te ver voert om alle stakeholders te noemen, beperken we ons hieronder tot het beschrijven van de relatie van MEE met het ministerie van VWS en het Zorgkantoor. In bijlage 2 is een stakeholdersoverzicht toegevoegd waarin alle samenwerkingspartners genoemd worden. Het ministerie van VWS is de opdrachtgever en kapitaalverstrekker voor de activiteiten die door de MEE-organisaties worden uitgevoerd. De voorwaarden inzake kapitaalverstrekking en beschrijving van de uit te voeren activiteiten zijn vastgelegd in de Regeling Subsidies AWBZ. Vanuit MEE Nederland vindt namens alle MEE organisaties periodiek overleg plaats met het ministerie van VWS. Met het Zorgkantoor vindt twee maal per jaar afstemmingsoverleg plaats. Conform artikel lid 2 van de Regeling Subsidies AWBZ, wordt subsidie slechts verleend voor zover tussen de MEEorganisatie en het door het CvZ voor haar aangewezen zorgkantoor schriftelijk overeenstemming is bereikt over de omvang van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid. Het Zorgkantoor dient hiertoe de formulieren voor subsidieaanvraag en subsidieafrekening te ondertekenen. 8

9 3 Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code MEE Friesland past de Zorgbrede Governance Code toe binnen haar organisatie, waarmee wordt voldaan aan de inmiddels breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. In juli 2010 heeft een Raden ochtend bijeenkomst plaatsgevonden samen met de leden van de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de raad van Bestuur. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en het delen van inzichten over de perspectieven waaruit de verschillende raden haar werk voor MEE Friesland verricht. De Raad van Toezicht heeft in aanwezigheid van dhr. HM Bolle, extern adviseur, een dagdeel besteed aan reflectie over de toekomst van MEE Friesland op zowel positionering als profilering van de organisatie en duurzaamheid van de cliëntondersteuning. Bestuur Stichting MEE Friesland wordt geleid door een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder, die is aangewezen door de Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, het realiseren van de doelstelling van de stichting en het vaststellen van het algemeen beleid. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het directiestatuut. Op 31 december 2010 was mevrouw N. Bouma de directeurbestuurder van MEE Friesland. Raad van toezicht MEE Friesland heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht met twee kwaliteitszetels die op voordracht van respectievelijk de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden ingevuld. De benoeming van leden gebeurt vanuit de Raad van Toezicht zelf en de leden worden conform een vastgesteld profiel en een procedure geselecteerd. Bij de benoemingsvoorwaarden is expliciet geformuleerd dat er geen persoonlijke of zakelijke belangenverstrengeling met MEE Friesland of haar medewerkers en het bestuur mag zijn. Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2010 Naam Functie De heer A. Aalberts Mevrouw M. Takens Mevrouw T. Huisman De heer J. Thijssen De heer H. Biemans De heer R. Delleman De heer H. van der Veen Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Lid op voordracht van de Cliëntenraad Lid op voordracht van de Ondernemingsraad Lid Een overzicht van de hoofdfunctie en nevenfuncties van de Raad van Toezicht is te vinden in bijlage 1. Werkwijze De Raad van Toezicht vergaderde in 2010 zes keer, de directeur-bestuurder was bij alle vergaderingen aanwezig. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht zijn het jaarplan 2010, jaarverslag en jaarrekening 2009 en de begroting voor 2011 goedgekeurd. Overige onderwerpen in 2010 waren Toekomst MEE (Missie, visie op cliëntondersteuning, dienstenboek, organisatie inrichting en governance), samenwerking MEE s Noord Nederland, interne reorganisatie MEE Friesland en de planning en control cyclus. 9

10 De raad is aan de hand van de managementrapportages geïnformeerd over de realisatie van de productiedoelstellingen, de financiën, het ziekteverzuim en de resultaten uit het jaarplan. Deze rapportage is periodiek afgezet en gewaardeerd door de bestuurder ten opzichte van de begroting en het jaarplan en de risico s in de bedrijfsvoering gelet op de te verwachten ontwikkelingen rond het financieel kader. Overleg externe accountant De bespreking van de jaarrekening vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht voor 1 juli van elk jaar in aanwezigheid van de bestuurder. De financiële commissie van de Raad van Toezicht, bestaande uit 2 leden, heeft ter voorbereiding de jaarrekening besproken met de externe accountant, de manager ondersteunende diensten en de directeur bestuurder. De financiële commissie heeft de voltallige Raad van haar bevindingen op de hoogte gebracht. De managementletter van de accountant vormt de leidraad voor de bespreking, naast de beoordeling van de (door de accountant gecontroleerde) jaarrekening. Beoordeling bestuurder In juli 2010 hebben de voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Toezicht met de directeurbestuurder een functioneringsgesprek gehouden. Over de hoofdpunten en conclusies is in de vergadering van september 2010 gerapporteerd. Bezoldiging In 2007 besloot de raad van Toezicht over te gaan tot de toekenning van een honorering voor de leden van de raad. De betreffende regeling bestaat er uit dat de leden van de Raad van Toezicht recht hebben op honorering volgens een vast bedrag, afgeleid van de honoreringstabel van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. 3.2 Bedrijfsvoering Als besturingsmodel bij het uitvoeren van de planning- en controlcyclus is binnen MEE Friesland gekozen voor integraal management. Integraal management betekent dat er binnen organisatieonderdelen een integrale verantwoordelijkheid is binnen de gemaakte afspraken en bevoegdheden, zowel wat betreft de beleidsvoorbereiding alsook de uitvoering. De kern van integraal management is prestatiesturing, integraal management is verantwoordelijk-heid kunnen en willen nemen voor prestaties. Prestaties beperken zich hierbij niet tot output, maar kunnen ook betrekking hebben op input en throughput en de maatschappelijke effecten van de inspanningen van een organisatie of organisatieonderdeel. Een integraal manager neemt dus niet alleen verantwoordelijkheid voor producten (output), maar ook voor het proces om tot producten te komen. Een integraal manager houdt daarbij ook zicht op de maatschappelijke effecten van de geleverde inspanningen. Met maatschappelijke effecten wordt bedoeld dat de integraal manager middels zijn of haar eigen (externe) netwerk zicht houdt op hoe de door MEE Friesland geleverde prestaties worden gewaardeerd. De missie, visie, kernwaarden en strategie zijn vastgelegd en onderdeel van de lange termijn visie van MEE Friesland. Aangezien het hier gaat om een lange termijn visie behoren deze onderdelen tot de meerjarencyclus. De missie, visie, kernwaarden en strategie zijn vastgelegd in notities die door iedere medewerker zijn te raadplegen in het HKZ-handboek. Uit de meerjarencyclus volgt de jaarcyclus. Het doel van de jaarcyclus is om de strategische koers te vertalen in doelstellingen en activiteiten die in het betreffende jaar dienen te worden gerealiseerd. Deze worden vastgelegd in jaarplan en begroting. Om de voortgang gedurende het jaar te bewaken worden afgesproken doelstellingen uit jaarplan en begroting gevolgd en daar waar nodig bijgestuurd. Aan het einde van het jaar worden de prestaties verantwoord en toegelicht. De jaarcyclus bestaat (chronologisch) uit de volgende onderdelen: kaderbrief; jaarplan; 10

11 begroting; managementrapportages; kwaliteitstoetsing; jaardocument. De belangrijkste bedrijfsrisico s in 2010 bevonden zich in de interne aansturing en de externe financiering: Interne aansturing In 2010 is een traject ingezet om tot een organisatieverandering te komen. De toenmalige organisatiestructuur was onvoldoende toekomstbestendig en afspraken over taken en bevoegdheden waren onduidelijk. Dientengevolge zijn in 2010 de volgende veranderingen doorgevoerd: - Er zijn drie regiomanagers en drie regiohoofden aangesteld. De regiomanagers vormen samen met de manager ondersteunende diensten en de directeur-bestuurder het managementteam. De functie manager primair proces, manager dienstverlening en regionaal teamleider zijn komen te vervallen. - Het werkgebied is verdeeld in drie regio s, deze indeling in regio Noord, Oost en West is terug te vinden op bladzijde 4. Met de nieuwe organisatiestructuur kan zowel intern als extern slagvaardiger worden gereageerd. Externe financiering Zie bekostiging MEE-organisaties. Lidmaatschap MEE Nederland MEE Friesland is lid van MEE Nederland. MEE Nederland is de landelijke vereniging waarbij alle afzonderlijke MEE-organisaties zijn aangesloten. MEE Nederland behartigt de gezamenlijke belangen van deze afzonderlijke MEE-organisaties en ondersteunt hen bij de beleidsontwikkeling en uitvoering. Daartoe houdt MEE Nederland een landelijk bureau in stand dat is gevestigd in Utrecht. In 2010 is de directeur-bestuurder van MEE Friesland toegetreden tot het bestuur van MEE NL. Het bestuur bestaat uit 6 leden, de directeur van het landelijk bureau en een onafhankelijke voorzitter. MEE code De leden van MEE Nederland hebben een code opgesteld met daarin opgenomen de kwaliteitsvoorwaarden die aan de naam MEE zijn verbonden. Het voeren van de naam MEE en het lidmaatschap van de vereniging MEE Nederland is alleen mogelijk voor organisaties die zich aan deze code committeren en houden. De MEE organisaties worden middels visitatie onder leiding van een onafhankelijke commissie getoetst op de criteria van de MEE code. Rapportage van bevindingen vindt plaats aan de ledenvereniging. Bekostiging MEE-organisaties Tussen de MEE-organisaties bestaan financiële verschillen. Het gemiddelde bedrag per inwoner in het werkgebied dat een MEE-organisatie ontvangt is niet aan elkaar gelijk. Deze verschillen zijn in het verleden ontstaan door het afstoten van zorgtaken en het aanvragen van wachtlijstmiddelen. In de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2008 is besloten om te komen tot een aanpassing van de verdeling van middelen tussen de MEE-organisaties. In 2009 is een eerste stap gezet in het herverdelen van de beschikbare middelen. MEE Friesland heeft in 2009 een bedrag ingeleverd van In 2010 zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen voor de verevening. 11

12 3.3 Cliëntenraad Met het doel cliënten invloed te geven op het beleid van de organisatie functioneert binnen MEE Friesland een Cliëntenraad. Deze Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van MEE Friesland. MEE Friesland geeft daarmee invulling aan artikel 2 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2010 Naam Functie Plaats De heer W. Brouwer Voorzitter Damwoude De heer G. de Boer Penningmeester Leeuwarden Mevrouw E. Raap Lid Sneek Mevrouw P. Wobma Lid Bergum Mevrouw R. Hamming Lid Dokkum Mevrouw I. Janssen Lid Leeuwarden Sinds 1 mei 2010 wordt de Cliëntenraad ondersteund door de heer T. Vaessen, die tevens als notulist werkzaam is bij MEE Friesland. Werkwijze De Cliëntenraad vergaderde in 2010 zeven keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder en tweemaal zonder dat de directeur-bestuurder aanwezig was. Sinds 1 juni 2010 wordt voorafgaand aan het overleg met de directeur-bestuurder een agenda overleg gehouden. Er heeft ook een Radenbijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van Toezicht, raad van bestuur en de Ondernemingsraad. Ook heeft de Cliëntenraad van MEE Friesland overlegd met met de cliëntenraden van MEE Groningen en MEE Drenthe. Tijdens de vergaderingen van de Cliëntenraad zijn onder andere het jaarplan 2010 en de begroting, de doorontwikkeling van de interne organisatie van MEE Friesland, de invulling van de ondersteuning van de Cliëntenraad, de visie van MEE op dienstverlening, de kaderbrief 2011, het dienstenportfolio en de notitie Uw wensen centraal besproken. Door de directeur-bestuurder is de Cliëntenraad op de hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen. De Cliëntenraad van MEE Friesland is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband LPC (landelijke platform cliëntenraden). Financiële en personele ondersteuning De Cliëntenraad kan beschikken over een jaarlijks budget van 2.500,- dat door de organisatie wordt beheerd en bijgehouden. De Cliëntenraad wordt sinds 1 mei ondersteund door de heer T. Vaessen. Uitgebrachte adviezen en besproken beleidsaspecten De Cliëntenraad heeft zich positief uitgesproken over het jaarplan en de begroting. Beïnvloeding van het beleid De voorzitter van de Cliëntenraad heeft bijgedragen aan een interview over de taak en rol van de Cliëntenraad voor de MEE aan huis, de huis-aan-huis-krant die MEE Friesland in december 2010 provinciaal heeft verspreid. De Cliëntenraad had graag actiever betrokken geweest bij het onderzoek uw wensen centraal. Hierover zijn afspraken gemaakt met de directeur-bestuurder. 12

13 4 Visie, beleid en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Bij de behandeling van de strategische dilemma s in het strategisch beleidsplan is uitgewerkt dat MEE Friesland ervoor kiest om haar kerncompetentie op het terrein van hulpvraagverduidelijking en het begeleiden van cliënten naar zorg of dienstverlening scherper te formuleren. Om deze vervolgens stapsgewijs te gaan uitbreiden met nieuwe doelgroepen. Daaraan gekoppeld is gesteld dat MEE Friesland kiest voor een beperkt aantal taken, gerelateerd aan de kerncompetentie. Aldus wil MEE zich blijvend onderscheiden van zorgaanbieders én een stevigere relatie opbouwen met gemeenten. In het strategisch beleidsplan is uitgewerkt het herformuleren van de kerncompetentie, de missie en de visie. Kerncompentie MEE Friesland heeft de deskundigheid en expertise om de burger die zich in een complexe situatie bevindt, te begrijpen, zoveel mogelijk zelfstandig zijn keuzes te laten maken en zijn eventuele ondersteuningsvraag te vergelijken met en te verbinden aan de beschikbare mogelijkheden en oplossingen die de maatschappij biedt. Strategisch onderscheidende kenmerken van MEE Friesland De geformuleerde kerncompetentie is gebaseerd op een aantal ervaringsgegevens en op een visie op de positionering van MEE. Deze hieronder geformuleerde uitgangspunten zullen in de verdere uitwerking van de kerncompententie duidelijk terug moeten komen. - Deskundigheid (gestapelde kennis van zestig jaar) in het ondersteunen van burgers met een beperking en het hanteren van methodieken op het gebied van vraagverduidelijking. Uniek bij de cliëntondersteuning en vraagverheldering is het kunnen spreken van de taal van cliënten, zijn omgeving en zijn netwerk. Deze deskundigheid kan ingezet worden voor alle (tijdelijk) niet of minder redzame burgers in de maatschappij. - Uitgebreid netwerk (sociale kaart) en het werkelijk hebben en onderhouden van contacten met de aanbieders van zorg, welzijn, wonen, opleiding en werken. Inzicht en overzicht van wet- en regelgeving in de breedste zin (WIA,WAO, PGB, AWBZ, ZVW, Wajong, et cetera) en het hebben van contacten met de uitvoeringsinstanties waarmee (tijdelijk) niet of minder redzame burgers effectieve ondersteuning kunnen genieten in hun weg langs loketten en instanties. - Signalering van trends en ontwikkelingen van nieuwe, veelal complexe vragen in de maatschappij op micro-, meso- en macroniveau. MEE Friesland maakt hierbij gebruik van een signaleringsdatabase en participeert langelijk mee in signaleringen en trendontwikkelingen op MEE Nederland niveau. Missie MEE Friesland verbetert de kwaliteit van leven en bevordert de maatschappelijke participatie van mensen in een complexe situatie door de eigen regierol en de zelfredzaamheid van deze individuen te vergroten. Visie MEE Friesland vindt dat iedereen die zich in een complexe situatie bevindt, recht heeft op een zo gewoon mogelijk leven en gebruik moet kunnen maken van demmogelijkheden die onze samenleving biedt. De dienstverlening van MEE vindt daarom plaats vanuit betrokkenheid en vanuit een houding waarbij de burger zijn eigen regie houdt, zijn eigen doelen stelt en zijn eigen expert is. MEE Friesland is een onafhankelijke organisatie en levert middels de resultaatgerichtheid en slagvaardigheid van haar medewerkers kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. 13

14 4.2 Algemeen beleid Het meerjarenbeleid is in 2009 gestart met het opstellen van het jaarplan In het jaarplan 2010 stonden de onderstaande thema s centraal: - Maatschappelijke activering Resultaat: consulenten Maatschappelijke Activering zijn bekend bij stakeholders. Mogelijke voortkomende projecten zitten in oriëntatiefase. - Uitbreiding cliëntondersteuning aan lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken Resultaat: het onderzoeksrapport Uw wensen centraal is in november 2010 uitgebracht en aangeboden aan vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en de medische wereld. Vanaf 1 december 2010 wordt door het centraal informatie- en aanmeldpunt bijgehouden hoeveel mensen met een chronische zieke worden aangemeld en door wie. - Ondersteuning aan cliënten met psychiatrische problematiek Resultaat: notitie voorlopige richtlijnen is vastgesteld. Communicatie over de ondersteuning van MEE aan deze doelgroep vindt plaats in Hierbij wordt aangesloten bij MEE Nederland. - Stelseloverstijgend signaleren Resultaat: de eerste Trend- en signaleringsrapportage MEE Friesland zal in 2011 worden uitgegeven. - Participatieopdracht gemeenten versterken Resultaat: er worden minimaal drie keer per jaar signalen uitgewisseld met beleidsambtenaren. Planning en control cyclus van gemeenten is bekend en leidend voor inbreng van signalen. Per jaar wordt tenminste één signaal onder aandacht gebracht. - Burgers die als gevolg van hun beperking problemen ondervinden bij redzaamheid of maatschappelijke participatie weten de weg te vinden naar MEE Resultaat: op 16 december 2010 is een convenant met Zorgbelang Fryslân getekend. - Benchmark maatschappelijke waardering Resultaat: voor de Benchmark Maatschappelijke Waardering, uitgevoerd in opdracht van MEE Nederland door Research voor Beleid, zijn de kennis van de organisaties uit het werkveld van MEE Friesland en de waardering voor onze organisatie getoetst. MEE Friesland is goed gewaardeerd met een 7.2. Verbeteracties zijn doorgevoerd. - Innovatief huisvesten Resultaat: regiobureau Dokkum heeft een flexibele werkomgeving gekregen, het aantal vierkante meters is teruggebracht van netto 350 naar 100 m2. Sneek is verhuisd naar het Sint Antoniusplein, dit is geen flexomgeving, omdat dit gaat om een tijdelijke situatie. Heerenveen en Drachten krijgen in het voorjaar van 2011 een flexomgeving. De nieuwe huisvesting van Leeuwarden is geëvalualeerd. - Integraal personeelsbeleid Resultaat: het competentiemanagement is geactualiseerd, de profielen zijn geactualiseerd. De samenhang van de personeelsinstrumenten inclusief t-profielen wordt in het vervolgtraject in 2011 meegenomen. - Benchmark medewerkertevredenheid Resultaat: de resultaten van de benchmark uit 2009 zijn teruggekoppeld door MEE Nederland. De resultaten zijn vertaald naar een plan van aanpak en uitgevoerd in Taakversmalling Resultaat: In 2010 is een interne scan uitgevoerd om na te gaan in hoeverre er ongewenst zaken overgenomen worden van de cliënt, om wat voor zaken het gaat en vanuit welke argumentatie zaken overgenomen worden. De output van deze interne scan is belangrijke input voor het project dat voor 2011 gepland staat: Cliëntondersteuning als het onderscheidend vermogen van MEE: wat betekent dit voor het vakmanschap van de consulent. 14

15 - MEE als participant in het Frieslabproject Resultaat: Frieslab heeft een meetinstrument ontwikkeld waar MEE Friesland gebruik van kan maken bij monitor resultaten. Frieslab is op afstand betrokken door VWS bij de pilot Vouchers. MEE Friesland zal mogelijk participeren in de pilot in het onderdeel cliëntondersteuning. Frieslab ondersteunt een project Duet met betrekking tot autisme & participatie. MEE Friesland wil het netwerk autisme professionaliseren: hier is een koppeling. - Projectplan dienstenportfolio Resultaat: de notitie vraagprofielen, de notitie concept dienstenportfolio en de maatschappelijke business case vormen de uitgangspunten voor de uitwerking dienstenboek. Het dienstenboek is in concept klaar en wordt medio april 2011 vastgesteld door alle MEE-organisaties waarna het implementatietraject volgt. - Centrum Jeugd en gezin Resultaat: met iedere gemeente is een afspraak gemaakt over positionering in eerste of tweede schil van het CJG-loket en de samenwerkingsverbanden met aangrenzende organisaties zijn duidelijk beschreven. Managers zijn constructief in gesprek met gemeenten om de rol van MEE goed weg te zetten bij het inrichten van CJG's. Verwijsindex: er is gestart met melden. VTOvroeghulp heeft in de stuurgroep afspraken gemaakt over haar positie en bijdrage aan de CJG s. - Bestuurlijke kennismaking woningbouwcorporaties Resultaat: met Accolade is de samenwerking verkend ten behoeve van woonvragen en vraagstukken van mensen met een beperking met als resultaat dat de inzet van MEE geconcretiseerd wordt op zowel reguliere taken als pluspakkettaken. Met Elkien worden de contacten op beleidsmatig niveau verder uitgebouwd. In 2011 zal de samenwerking met andere woningbouwcorporaties worden verkend. - Verkenning samenwerking MEE-organisaties Noord Nederland Resultaat: in de samenwerking tussen de MEE-organisaties in Noord Nederland wordt vooral gefocust op het versterken van elkaar. Het rapport samenwerking MEE Noord Nederland is vastgesteld inclusief een plan van aanpak gericht op drietal onderwerpen. 4.3 Kwaliteitsbeleid en hercertificering Kwaliteitsborging is een essentieel onderdeel van alle activiteiten van MEE Friesland. Alle medewerkers zijn erbij betrokken en het is van toepassing op alle dagelijkse activiteiten. Kwaliteit is een integraal onderdeel van de cultuur van de organisatie en wordt in hoge mate bepaald door de medewerkers en de wijze waarop ze samenwerken. Door een kritische instelling en door voortdurende gerichtheid op verbetering kan samen gewerkt worden aan optimale producten voor onze cliënten. MEE Friesland is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Eens in de drie jaar vindt hercertificering plaats. MEE Friesland is in 2010 opnieuw uitgebreid extern geaudit en heeft opnieuw het HKZ-certificaat behaald voor de komende drie jaar. Structuur Voorwaarde voor een goede samenwerking is een duidelijke, open organisatiestructuur met korte communicatielijnen. MEE Friesland beschikt daartoe over een goede omschrijving en afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die zijn vastgelegd in functiebeschrijvingen en zijn gewaardeerd middels het Functie Waarderingsysteem Gezondheidszorg systeem. Scholing Om medewerkers op de juiste plaats te laten functioneren moeten ze goed zijn opgeleid voor hun taken. Dit wordt bereikt middels een gericht scholingsprogramma waarin naast vakinhoudelijke kenns ook het samenwerken en het kwalteitsdenken aandacht krijgen. In 2010 is geïnvesteerd in opleiding en vorming voor medewerkers wat overkomt met 2,3 procent van de brutoloonsom. 15

16 Communicatie Duidelijkheid over de geleverde prestaties komende uit de raadplegingtrajecten voor de cliënttevredenheid (2008), medewerkertevredenheid (2009) en maatschappelijke waardering (2010), maar ook klachtenafhandeling zijn essentieel om goed te functioneren. MEE Friesland maakt gebruik van een kwaliteit managementsysteem dat voor iedere medewerker toegankelijk is en waarin alle relevante (werk)processen zijn opgeslagen. Procesbeheersing Om de kwaliteit van onze diensten te kunnen garanderen worden alle facetten van de dienstverlening omschreven in procedures aangaande het primaire proces. Deze procedures worden met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld, middels interne proces-audits uitgevoerd door interne auditoren. 4.4 Kwaliteit beleid cliënten Het kwaliteitsbeleid cliënten wordt momenteel op de volgende manieren getoetst: - middels overleg met de Cliëntenraad (zie paragraaf 3.3); - middels de benchmark cliënttevredenheid; - middels de klachtenprocedure. In 2008 is de laatste benchmark cliënttevredenheid gehouden waarvan de resultaten in 2009 bekend zijn geworden. De cliënten waarderen de dienstverlening door MEE Friesland met een 8,2 (landelijk 8,1). MEE Friesland heeft een eigen klachtenregeling en is aangesloten bij de Klachtencommissie voor Verpleging en Gehandicaptenzorg in Friesland. Uitgangspunt is dat klachten van cliënten met de betrokken medewerker of zijn leidinggevende worden opgelost. Mocht dit niet lukken, dan kan middels het klachtenformulier een klacht bij de directeur-bestuurder worden ingediend. Als een cliënt vervolgens nog niet tevreden is, dan kan de Klachtencommissie worden ingeschakeld. Over 2010 zijn in totaal 9 klachtenformulieren geregistreerd. Geen van de klachten is gemeld bij de Klachtencommissie. Aard van de klacht Aantal Opgelost Niet opgelost Verwijtbaar 5 5 Niet verwijtbaar 4 4 Totaal Kwaliteit medewerkers Het jaarplan 2010 gaf de volgende aandachtspunten op het gebied van personeelsbeleid: - innovatief huisvesten - integraal personeelsmanagement MEE Friesland hecht aan gezonde medewerkers. MEE Friesland maakt gebruik van een stuurgroep arbeidsomstandigheden. Deze stuurgroep geeft advies aan de directeur-bestuurder betreffende (preventieve) maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden. MEE Friesland maakt hiervoor gebruik van bedrijfshulpverleners, ergo-coaches en preventiemedewerkers. MEE Friesland stimuleert beweging middels een fietsregeling en korting op sportschoolbezoek. Eind 2009 is een benchmark medewerkertevredenheid gehouden onder de medewerkers. In 2010 zijn deze gegevens geanalyseerd en is een plan van aanpak opgesteld. (Interne) communicatie is daarin het belangrijkste speerpunt. MEE Friesland krijgt als werkgever een 7,7 tegenover landelijk een 7,4 en tevredenheid over het werk wordt gewaardeerd met een 7,8 (landelijk 7,7). 16

17 Ondernemingsraad MEE Friesland heeft conform de wet op de ondernemingsraden een Ondernemingsraad ingesteld. Aanvullende bepalingen zijn opgenomen in het hoofdstuk medezeggenschap van de CAO Gehandicaptenzorg. Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2010 Naam Functie Werkzaam als Mevrouw L. Bootsma Voorzitter Coördinator facilitaire zaken De heer H. Overeinder Vice-voorzitter Consulent De heer J. Krikke Secretaris Consulent Mevrouw M. Altenburg Lid Consulent Mevrouw H. Bakker Lid Diagnostisch medewerker Mevrouw T. van Gelderen Lid Receptie medewerker Mevrouw A. van Dijk Lid Beleidsmedewerker De Ondernemingsraad krijgt secretariële ondersteuning vanuit MEE Friesland. Werkwijze Ondernemingsraad De Ondernemingsraad vergaderde in 2010 eens in de twee weken en tien keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Financiële en personele ondersteuning De leden zijn conform artikel 13.1 van de CAO Gehandicaptenzorg voor uitvoering van hun activiteiten voor tenminste driehonderd uur per jaar vrij van dienst. Bij dit aantal uren zijn alle wettelijke faciliteiten, ook scholing en extra reistijd inbegrepen. De Ondernemingsraad van MEE Friesland is hieruit voortvloeiend voor in totaal 1,2 fte op jaarbasis vrijgesteld van arbeid. De Ondernemingsraad kon in 2010 beschikken over een jaarbudget van dat door de directeurbestuurder werd beheerd en bijgehouden. In 2010 heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het vervolg van de wijziging van de organisatiestructuur en het wijzigen van het reiskostenbeleid. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad positief geadviseerd inzake het opheffen van de flexpool, het uitbreiden van de werktijdenregeling met een onregelmatigheidstoeslag, het wijzigen van de overlegstructuur, zodat deze aansluit bij de gewijzigde organisatiestructuur en het uitbreiden van het zorg- en calamiteitenverlof met een duidelijke toekenningsprocedure. 4.6 Samenleving MEE Friesland dient vanuit haar kerntaak zorg te dragen voor participatie van mensen met een beperking in de samenleving. Om dit te kunnen realiseren zal MEE Friesland daartoe in de samenleving moeten staan. Dit uitgangspunt wordt door MEE Friesland gerealiseerd door: - Jaarlijks de Markt van Mogelijkheden te organiseren, een provinciale informatiemarkt - Begeleiding van stagiaires, zes stagiaires in het primair proces per jaar - Scholing van vrijwilligers uit het welzijnswerk in herkenning van en omgaan met de doelgroep - Scholing van professionals uit de zorg in herkenning van en omgaan met de doelgroep - Deelname aan Zorg advies teams, Sociale teams en overige netwerken. 17

18 4.7 Financieel beleid Het financiële beleid van MEE Friesland is erop gericht continuïteit te bieden aan de dienstverlening in al haar facetten. Om deze doelstelling te bereiken is het eigen vermogen de afgelopen jaren gemaximeerd. Conform de subsidieregeling mag dit vermogen maximaal 8,7% bedragen van de voor dat jaar verleende subsidie voor individuele en collectieve cliëntondersteuning. Het eigen vermogen bedraagt ultimo Dat is ruim twaalf procent van de subsidie voor Het percentage is hoger dan de subsidieregeling toestaat, wat betekent dat zolang deze situatie blijft bestaan, eventuele positieve saldi dienen te worden terugbetaald aan CVZ. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening. 18

19 Bijlage 1 Samenstelling en nevenfuncties bestuur Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties Mevrouw N. Bouma Directeur-bestuurder MEE Friesland Bestuurslid Stichting SOM Bestuurslid MEE Nederland Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties De heer A. Aalberts, - Burgemeester Dantumadeel - Voorzitter Raad van Toezicht AOC voorzitter - Lid Raad van Commissarissen NICE BV Breukelen - Voorzitter bestuur Oase - Sociaal Fonds Boter en Kaas controle station Mevrouw M. Takens, vice-voorzitter - Zelfstandig interim-manager ICT, Welzijn, Zorg - Voorzitter Stichting SOM Mevrouw T. Huisman, secretaris De heer J. Thijssen, penningmeester De heer H. Biemans (Voordracht Cliëntenraad) De heer R. Delleman (Voordracht Ondernemingsraad) - Organisatieadviseur Zorg & Arbeid Zelfstandig trainer/coach - Senior strategisch adviseur Draaijer & Partners - Afdelingshoofd Samenleving, Gemeente Weesp - Directeur Financiën Medisch Centrum Leeuwarden - Concerncontroller Zorggroep Noorderbreedte De heer H. v.d. Veen - Regionaal Directeur Randstad Uitzendbureau Noord Nederland - Bestuurslid Stichting SOM - Bestuurslid Prins Bernhard Cultuur Fonds Fryslân - Voorzitter bestuur stichting Onderdak Zonderdak - Secretaris Stichting SOM - Bestuurslid It Griene Nest - Secretaris Stichting Us Dream - Voorzitter Bestuur St. Leergeld Groningen e.o. - Voorzitter bestuur uitvaartverzekering Algemeen Belang U.A. en uitvaartverzorger Algemeen Belang Uitvaart 19

20 Bijlage 2 Stakeholdersoverzicht MEE Friesland Landelijk - MEE Nederland Noord Nederland - Centrum consultatie & expertise - (MEE Friesland) MEE Groningen en MEE Drenthe - Relatie met cliëntorganisaties - RENN 4 onderwijs en Autisme steunpunt - Zintuiglijk beperking: FPDC + Visio Provinciaal - Advies&Steunpunt Huiselijk Geweld - Belastingdienst - Binnenboord houden - CIZ - CMO Partoer/ IKP (informatie en kennis platform) - Digitale Sociale kaart HVD/BSF & MEE Friesland - Humanitas DMH - Kredietbank Noord Nederland (voorheen GKB) - LFB/Onderling sterk - Nederlandse Vereniging voor Autisma, afdeling Friesland - Netwerk Tienermoeders - Platform slachtoffers mensenhandel - Preventief Ouderenoverleg Noord - Provinciaal maatjesproject - Provinciebestuur Friesland - Regieteam - Rutgers Nisso Groep - Sluitende aanpak beroepsonderwijs - Sociale Verzekeringsbank - Stichting Aanzet - Triangel (HRM uitwisseling samenwerkingsverband) - Trip Drachten - UWV - Verstandelijke Gehandicapten Zorgaanbieders Friesland (platform) - VG Belangen-platform Fryslân (voorheen FvO) - Zorgbelang Fryslân - Zorgkantoor en Zorgverzekeraar De Friesland Jeugd Provinciaal - Accare - Bestuurlijk Platform Jeugd Friesland - Bureau Jeugdzorg Fryslân - GGZ Friesland - Kinnik - Het Poortje (jeugddetentie) - Hulpverleningsdienst Friesland (JGZ + GGD Friesland) - Jeugdhulp Friesland - Kennisnetwerk Jeugd & Gezin - Kind in Friesland (project 2010:versterking 1 e lijn door optimalisering samenwerking in 2 e lijn) - Netwerk Kinderwens VG - Opvoeden enzo - Provinciale ontwikkeling CJG en Zorgcoördinatie in Friesland - Tjallinga Hiem (Orthopedagogische behandelcentrum LVG) - VTO-Vroeghulp + Vroeg Voortdurend Integraal NAH Provinciaal - NAH (Revalidatie Friesland, Noorderbrug en MEE Friesland) - Hersenletselteam Friesland - Fryske Keamer 20

Jaardocument 2011 MEE Friesland. Leeuwarden, mei 2012

Jaardocument 2011 MEE Friesland. Leeuwarden, mei 2012 Jaardocument 2011 MEE Friesland Leeuwarden, mei 2012 Jaardocument 2011 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument 2014 MEE Friesland

Jaardocument 2014 MEE Friesland Jaardocument 2014 MEE Friesland Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van de organisatie...

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Hoofdbureau Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem Postbus 5232 6802 EE Arnhem T 088 633 00 00 F 088 633 00 15 arnhem@meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen 1. Inleiding Als het parlement akkoord gaat, treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 in

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit)

Naam vertegenwoordiger: Mevr. K. de Kwaasteniet ( directeur innovatie en kwaliteit) Samenwerkingsovereenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost Groningen Buurtzorg Nederland Ommelanderziekenhuisgroep, locatie st. Lucas Regionale Huisartsen Vereniging Groningen Stichting Blanckenbörg Stichting

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Inleiding Per 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Femmy Busscher f.busscher@cmogroningen.nl Marion Dral mariondral@planet.nl Hoe lang bestaat RAAK?

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie