Protestants Christelijke Ouderenbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestants Christelijke Ouderenbond"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Okt nr. 264 Belangenbehartiging van Senioren plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal; op het gebied van zorg, welzijn identiteit en mobiliteit: inkomen, huisvesting, verkeer en vervoer; educatie en techniek. Protestants Christelijke Ouderenbond

2 S 2 PCOB chatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood. Spreuken 10:2 Ouderen worden voor het zesde jaar op rij onevenredig zwaar getroffen door de kabinetsmaatregelen voor De koopkracht van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen daalt juist. Ouderen met zorgkosten krijgen de grootste klappen, tot wel min 15%. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen voor ouderen die het Nibud uitvoerde in opdracht van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties waar de PCOB, samen met Unie KBO, NVOG en NOOM deel vanuit maakt. Deze alinea komt rechtstreeks van de website van de PCOB. Ik maak me zorgen over ouderen, met name die zorg nodig hebben en dat hebben we allemaal nodig, de één wat vroeger, de ander wat later. Is het goddeloos van de regering om opnieuw een beroep te doen op de ouderen om de begroting dekkend te maken? Ik hoor graag uw mening daarover. Als u denkt dat ouderen nog geld zat hebben en best nog meer kunnen missen, dan kunt u een punt hebben, want AOW per jaar is nog beneden gemiddeld. Denkt u daarentegen dat ouderen weliswaar in theorie een goed inkomen hebben, maar dat door afname van allerlei toeslagen en toename van allerlei kosten ze echt niet veel te besteden hebben, dan hoor ik het ook graag. Geld is iets dat we dagelijks nodig hebben en waar we dus regelmatig over nadenken. Sommigen piekeren zelfs dagelijks omdat ze maar amper kunnen rondkomen. Anderen hebben meer geld dan ze op kunnen maken, misschien door goddeloosheid verkregen? Hoe het ook zij, we mogen ons optrekken aan het vervolg van Spreuken 10. De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Spreuken 10:22 Jannie de Klein-Beekelaar, voorzitter

3 Afdeling ASSEN Van de activiteitencommissie O p DV maandag 27 oktober komt iemand van de Arendshorst ons bijpraten over de mogelijkheden van christelijke zorg in Assen. Is het nog wel mogelijk om in een zorgcentrum te gaan wonen als het thuis moeilijk gaat? Hoe zit dat nu eigenlijk met het scheiden van wonen en zorg? Natuurlijk kunt u ook uw eigen vragen stellen. De middag wordt gehouden in de Bethelkerk, Groningerstraat 14, 9401 BK Assen, aanvang 14,15 uur. De kosten bedragen 2,00 per persoon en daarvoor krijgt u ook 2x koffie/thee en 1 x cake. Op dit moment kunnen we helaas geen vervoer aanbieden. Maak indien nodig gebruik van de formulierenbrigade Het telefoonnummer is: ; mailadres: 3

4 PCOB 4 in gesprek Waar over spraken zij En toen was het alweer september. En ook toen was er weer van alles dat aan de orde moest komen op onze bestuursvergadering. Verschillende mensen waren als afgevaardigde naar een trainingsdag of lezing geweest. Op de ouderendag van 1 oktober a.s. zullen we als PCOB met een stand aanwezig zijn op het Koopmansplein. Omdat zich niemand heeft gemeld om ons te helpen bij de bemensing van deze stand, verdelen we deze taak onderling. Wij zijn er zo langzamerhand wel aan gewend geraakt dat er geen enkele respons komt op onze oproepen in de Nieuwsbrief om bijstand, voor een taak of een functie. Maar dat er niemand is die een paar uur op 1 oktober in een stand van de PCOB wil staan dat blijft teleurstellend. Gelukkig hadden we een goede vergadering met elkaar. De hartelijke groeten van Femmie den Hollander, secretaris PCOB Regio Drenthe De bijeenkomsten zijn op maandagochtend van 9.30 uur uiterlijk tot uur in de Voorhof, Hoogeveenseweg 4 te Westerbork. De koffie, koek/cake en entree kosten 3,00 p.p. per bijeenkomst. De informatie van de sprekers en de gezelligheid evenals de onderlinge contacten zijn gratis. Maandag 13 oktober,2014 aanvang uur Volmacht en erfrecht Voor verdere informatie zie NB van september 2014.

5 Afdeling ASSEN V Gezocht belastinginvuller eel mensen zien op tegen het invullen van het belastingformulier inkomsten belasting (I.B.) en echt niet alleen ouderen. Waar jongeren zelf de kosten moeten dragen is er voor minder draagkrachtige ouderen de mogelijkheid tegen een zeer laag tarief dit te laten doen door een belastinginvuller van één van de ouderenbonden. Die moeten er dan wel zijn. Wordt u één van hen? Voorwaarden: bezit computer bereid om bij mensen thuis hun IB aangifte in te vullen en eventueel ook toeslagen aan te vragen bereid zijn een aantal trainingsdagen te bezoeken u dient wel enig inzicht in financiën te hebben. Graag aanmelden bij de penningmeester Reint van der Laan Telefoon Oproep Iets voor u? H oudt u van wandelen en af en toe gezellig de stad ingaan voor een kopje koffie of om een terrasje te pakken? En doet u dat liever niet in uw eentje, maar vindt u samen veel gezelliger? Dat geldt ook voor een mevrouw uit de Arendshorst. Zij is op zoek naar iemand die een keer per week iets met haar onderneemt, met name wandelen. Als het goed klikt is een vast iemand prettig, maar meerdere mensen is ook een mogelijkheid. Graag aanmelden bij Jannie de Klein-Beekelaar, tel

6 PCOB Ontvangen post Van ons lid de heer A. Hulshof o.m. oud-wethouder van de gemeente Assen kregen wij onderstaand artikel aangeleverd. Het betreft informatie over aangelegenheden die bij uitvaarten spelen. Uitdaging: We plaatsen graag bijdrages van onze eigen leden. Stuur uw artikel naar de redactie! Namens het bestuur, Jannie de Klein-Beekelaar. T 6 Dit moet U eigenlijk wel weten ot voor enkele jaren kenden we in Assen en omgeving twee uitvaartorganisaties, die in Protestants Christelijke. kring zeer bekend waren: De Chr. Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten (DEL) en het Hervormd Diaconaal Begrafenisfonds (HDB). DEL was ooit een Protestants Christelijke begrafenisvereniging, waarin leden uit verschillende Asser kerkgenootschappen samenwerkten. Eind jaren negentig is deze vereniging opgeheven en ondergebracht bij het verzekeringsbedrijf Amev/Ardanta - thans Amev - te Enschede. DEL was een z.g. natura uitvaartverzekering; bij een sterfgeval werden de rechten in natura uitgekeerd, zoals volgauto s, dragers, kist, het verzorgen van de overledene, enz. Woonde men elders, of waren er andere omstandigheden, bv. men gaf

7 Afdeling ASSEN de voorkeur aan cremeren, dan ontving men een bedrag ineens van gulden, later ruim duizend euro. Door de komende wetgeving werden hoge eisen gesteld aan een vereniging als DEL en nieuwe bestuursleden waren bijna niet te krijgen. Allemaal redenen voor het toenmalige bestuur om de vereniging op te heffen en over te dragen aan een modern verzekeringsbedrijf Amev, die de leden van DEL aan het begin van elk jaar een contributienota stuurt van 28,32 voor een alleen-gaande en 56,64 voor een echtpaar/samenwonenden. Dat de leden nog slechts eenmaal contributie zouden moeten betalen en dan niet meer, is een misverstand. Een andere begrafenisorganisatie was het Hervormd Diaconaal Begrafenisfonds (HDB). Hier sloot men geen natura verzekering af, maar een kapitaalverzekering, waar men bij aanmelding zelf het bedrag kon vaststellen, dat bij een sterfgeval werd uitgekeerd en aan de hand daarvan werd de hoogte van de premie vastgesteld. Het HDB had een nauwe band met de Hervormde Gemeente en de Hervormde Diaconie te Assen. Na de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Assen zag het college van diakenen het niet direct als haar taak een commercieel bedrijf als het HDB aan te moeten houden. Het HDB werd onder acceptabele voorwaarden verkocht. Als u nu een sterfgeval krijgt en u was destijds lid van het HDB of van DEL, dan kunt u dit gewoon melden aan uw uitvaartverzorger; die regelt dan de uitkering waar u recht op heeft en verrekent dit veelal met de overige kosten Bij het huisbezoek/contact van de diaken, de ouderling, de predikant of op (verjaardag)visites komen onderwerpen als deze meer dan eens aan de orde, vandaar, dat ik er thans zo uitvoerig op in gaan. 7

8 PCOB Advies Mijn advies is: Vraag eens geheel vrijblijvend een gesprek aan met een uitvaartverzorging en informeer eens naar de gang van zaken bij een sterfgeval. Wat zijn zo ongeveer de kosten van een uitvaart, wie regelt de zaken met mijn uitvaartverzekering, enz. Overige Kosten. Ook krijgt u wellicht wel eens een bericht over de post waarin U er op wordt gewezen, dat de kosten van een uitvaart toch vaak tegenvallen en dat U wordt aangeraden een aanvullende uitvaartverzekering te sluiten. Mijn advies is: Dat moet U niet doen. Bij het ouder worden heeft u vast nog wel een spaarpotje achter de hand om deze extra kosten te dekken. Onlangs heeft in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) een mededeling gestaan van het college van kerkrentmeesters. De voorzitter van dit college deelde daarin mee, dat ook als er straks in de Zuiderkerk geen erediensten meer worden gehouden, dit kerkgebouw wel beschikbaar blijft voor rouw- en trouwdiensten, tegen vergoeding van de kostprijs. Dit geldt uiteraard ook voor de andere kerkgebouwen van de Protestantse. Gemeente Assen. U kunt een nota verwachten van het Kerkelijk Bureau en de kostprijs bedraagt 250,--, indien uw jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage (VVB) minder bedraagt dan 250,-- Bedraagt uw jaarlijkse VVB 250,-- of meer, dan betaalt u niets. Voor de Zuiderkerk wordt dit tarief te zijner tijd nog eens opnieuw bekeken, in verband met de overdracht van dit kerkgebouw aan de City Life Church Assen. Daar komen dan nog bij de kosten van de organist en als u een voorganger kiest die niet verbonden is aan de Protestantse Gemeente Assen, bv. een (emeritus) predikant van elders zijn ook de kosten (honorarium, reiskosten, enz.) 8

9 Afdeling ASSEN van deze pastor voor u. (U behoort op zijn minst daarna wel te informeren) Uitvaartverzorgers. In de maandelijkse nieuwsbrief van onze plaatselijke PCOBafdeling komt u regelmatig een advertentie tegen van de plaatselijke uitvaartverzorging Achaat. Volledigheidshalve ga ik u, behalve Achaat, in alfabetische volgorde nog een aantal noemen: Yarden (was vroeger Geerts) aan de Borgstee, Laatste Eer aan de aan de Pottenbakkerstraat en Uitvaartzorg Assen te Groningen. Kwade dagen. Zorgt u er dus voor, dat u goed op de hoogte bent, voordat de kwade dagen komen, waarvan Prediker 12 spreekt. Wellicht doet u er goed aan dit artikel uit te knippen en te bewaren bij uw overige (belangrijke) papieren. U kunt het dan nog eens opnieuw lezen, ook anderen er op wijzen en eventueel met uw kinderen of vertrouwenspersoon bespreken en aangeven, hoe u het als het zover is, graag wilt hebben. Een volgende keer hoop ik u te vertellen, wat een begrafenis vandaag de dag in werkelijkheid kost. Natuurlijk ben ik graag bereid op eventuele vragen, aanvullende op- en aanmerkingen, enz. nader in te gaan. Opbouwende kritiek is altijd welkom; belt of schrijft u dan mij. Assen, september Arie Hulshof, Zuidhaege XV tel.:

10 PCOB Uit de tijd. Column De huisdienst in het Zorgcentrum was een halfuurtje onderweg. Het thema was uit de tijd ; zo noemen ze het wel als er iemand overleden is, die is uit de tijd. We hadden gezongen: Elk uur, elk ogenblik steun ik op U en Ieder uur, iedre stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood met als refrein: Nog is er tijd Nog zijn wij in de tijd en valt er wat te kiezen voor straks in de eeuwigheid, had ik gezegd. Met als een klassieke heenwijzer de woorden van Jozua: Kies dan heden wie u dienen zult, maar ik en mijn huis wij zullen de Here dienen. Zo gaandeweg de preek ging de deur schuin achter mij op een kier en zag ik een grote oranje hoed. Het was de avond dat Nederland moest voetballen tegen de wereldkampioen (5-1 gewonnen, dat wel), een wedstrijd die om uur zou beginnen. Ze zijn nog bezig, hoorde ik de hoed zeggen waarop de deur weer dicht ging om na een tijdje weer op een kier te gaan, nu zag ik twee oranje hoeden die samen bromden: Ze zijn nóg steeds bezig. Nadat ik de zegen uitgesproken had kwam één van de hoeden op mij af, waarom het zo lang geduurd had, ze stonden al een hele tijd te wachten, ik wist toch dat er voetballen was en dat de mensen straks samen kwamen kijken?! Ondertussen daalde het grote scherm al omlaag, was de beamer aangezet en kwamen er al televisiebeelden op het scherm, alles klaar voor de strijd, net acht uur geweest. Tijd zat, dacht ik, maar liep de zaal door om mijn spullen op te bergen en langs de vrijwilligster lopend hoorde ik haar zeggen dat het wat haar betrof wel een half uur korter gekund had. Het duurde haar (vrijwilligster die de huisdienst mee organiseert) allemaal veel te lang. Een andere vrijwilliger vroeg 10

11 Afdeling ASSEN of het de volgende keer wel wat korter kon, 40 minuten, hooguit 45 was lang zat. Tijdens het gezamenlijke kopje koffie hoorde ik iemand klagen dat het allemaal zo gehaast moest in de zorg vandaag de dag. Er is niet eens tijd meer voor een praatje, Ze staan met een klokje achter de hulpverleners, Je hebt amper tijd om goedendag te zeggen. Hoe laat begint het voetballen, vroeg ik, niet omdat ik het wilde weten maar uit een soort balorigheid. Om negen uur, ik moet nodig naar huis, U blijft niet gezellig samen kijken? Nee, daar heb ik echt geen tijd voor. Ze had nog wel een hele tijd; waar ze de minuten in de dienst als uren telde, telde ze nu een uur als een minuut. Van de deelnemers aan de huisdiensten (ook in andere Zorgcentra) hoor ik eigenlijk alleen maar terug dat het hun niet te lang geduurd heeft, soms ook U had van mij nog wel wat verder mogen vertellen hoor. Zou wie klaagt over tijd, wel in de gaten hebben, dat zij niet de beschikking over de tijd hebben, maar dat de tijd beschikt over hen? Gerrit de Klein Tijd voor voetballen??? 11

12 PCOB Niet vergeten! Woensdag 1 Oktober 2014 dag van de ouderen mobiliteit en veiligheid Georganiseerd door WelZo in samenwerking met de ouderenbonden en Veilig verkeer Nederland, afd. Assen. 12 Programma Koopmansplein uur : voorlichting van diverse organisaties over E-bikes, verkeer in combinatie met alcohol en/of medicijnen, scootmobielen, uitstapjes senioren, keuring rijbewijs senioren, WMO, Ouderen organisaties, mogelijkheden mobiliteit ect.; vrachtwagen voor dode hoek; fietsvaardigheden parcours voor E-bikes; uitproberen van diverse E-bikes; rijden met buggy s en alcoholbrillen; reactie testen; kramen met verkoop etenswaren. Programma Raadzaal uur: presentatie Veilig en plezierig mobiel door Wiebe Brouwer. Sterke en zwakke punten van oudere verkeersdeelnemers worden besproken. Daarbij is uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals elektrische fietsen en meedenkende auto s, maar ook de veranderde regelgeving over autorijden bij aandoeningen die bij

13 Afdeling ASSEN ouderen veel voorkomen,zoals dementie en beperkingen van het gezichtsvermogen. Wiebe Brouwer is Neuropsycholoog en Emeritus hoogleraar Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie aan de RUG. Kosten en aanmelden: alles is vrij toegankelijk ; vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Stadhuis Assen D De nieuwe rol van de gemeente Assen in deze bestuursperiode ( ), deel 4 e voorzitter van het Contactpunt Mantelzorg Assen --de heer Tieme Meints-- heeft een vierde bijdrage geleverd met als onderwerp: Eenzaamheid neemt toe Vroeger Als je wat ouder wordt komen als vanzelf herinneringen aan vroeger naar boven. Vroeger was alles beter! Vroeger hadden we het niet zo goed als nu! of : Vroeger keken we meer naar elkaar om. Bij jongeren hoef je 13

14 14 PCOB niet met verhalen over vroeger aan te komen: Ach, jullie altijd met je verhalen over vroeger! We leven nu! Hoe het ook zij: Er is in elk geval één positieve ontwikkeling vergeleken bij nog niet zo heel lang geleden: de officiële stukken van de landelijke overheid zijn tegenwoordig veel leesbaarder dan pakweg 10 à 15 jaar geleden. Ik weet nog dat ik de besluiten van de ministers en de Tweede Kamer wel 3 of 4 keer moest lezen en dat ik daarna nog niet begreep wat precies de bedoeling was! Leesbaarheid van teksten. Met name de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Martin van Rijn verstaat de kunst om een ingewikkeld probleem op een goed lees- en begrijpbare manier te formuleren.. Een voorbeeld: In de (Memorie van) Toelichting bij de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 schrijft de Staatssecretaris het volgende: Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de 65-plussers zich eenzaam voelt. Bij degenen die ouder zijn dan 85 jaar, is dit 50%. Personen met een hoge leeftijd en alleenstaanden (met name verweduwden) voelen zich vaak eenzaam. De trends van (dubbele) vergrijzing en de toename van het aantal alleenstaande ouderen voorspellen dat het absolute aantal eenzame ouderen zal toenemen. Ook daarom zijn mantelzorgers en vrijwilligers in een meer betrokken samenleving onmisbaar. Op die manier kan het vraagstuk van eenzaamheid eerst in eigen kring opgelost worden. Er volgen dan een aantal maatregelen die er voor moeten zorgen dat mensen die eenzaam zijn niet tussen wal en schip raken. Eenzaamheid kan tot lichamelijke en psychische klachten leiden. Veel eenzame mensen wenden zich tot de huisarts om hun verhaal kwijt te kunnen. De gemeente heeft een belangrijke taak om eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen! Als er ondersteuning nodig is en degene die

15 Afdeling ASSEN eenzaam is beschikt niet over die ondersteuning dan zal de gemeente daar voor moeten zorgen. Dat kan bij voorkeur door middel van vrijwilligers. Ook het Buurtteam in de wijk kan daarin een belangrijke rol spelen. Als het niet anders kan dan komen professionals in zicht. Actieplan tegen eenzaamheid. Vorige maand liet de Staatssecretaris weten dat hij 9 ton uittrekt voor een Actieplan tegen eenzaamheid. Niet veel voor een immens en groeiend probleem maar aan de andere kant ook een stimulans om alles op alles te zetten om de eenzaamheid aan te pakken. Maar toch: wat koop je voor minder dan een miljoen voor onze naar schatting 6.4 miljoen landgenoten met, zoals dat heet eenzaamheidsgevoelens. Van wie er ernstig en aanhoudend eenzaam zijn. Aan de andere kant is het goed dat in een veranderende samenleving waarbij de overheid een flinke stap terugdoet er meer wordt verwacht van de mensen zelf en hun netwerk. Gemeenten kunnen van elkaar leren in het oplossen van de eenzaamheid. De vorige maand overleden acteur Robin Williams zei ooit: Het ergste wat je in het leven kan overkomen, dacht ik altijd, is dat je helemaal alleen eindigt. Mis! Het ergste is: eindigen te midden van mensen die maken dat je je alleen voelt. Williams sloeg de hand aan zichzelf! Er wordt veel van onszelf verwacht in het omzien naar eenzamen. Dat vraagt om een omslag voor velen van ons. We zijn gewend geraakt dat de overheid alles wel regelt. We weten zeker dat dat gaat veranderen. En, laten we eerlijk zijn: zorgen voor mensen die zorg nodig hebben zou met name christenen in het bloed moeten zitten! Of dat nu zieken, gehandicapten of eenzamen zijn. In Mattheus 25 staat het prachtig! Jezus zei: Ik was ziek en jullie bezochten mij... Als je dit doet voor Mijn geringste broeders en zusters heb je dat 15

16 PCOB voor Mij gedaan. (Mantel)zorg en vrijwilligerswerk voor de hulpbehoevende naaste heeft dus een spirituele betekenis! De gemeente heeft de taak om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Er moet een plan worden gemaakt waarin de positie van de mantelzorger expliciet wordt vastgelegd. De Staatssecretaris wil dat de organisaties van mantelzorgers en vrijwilligers nadrukkelijk worden betrokken bij het opstellen van het plan. Wij wachten met spanning af op welke manier dat zal gebeuren! De Staatssecretaris maakt de gemeente integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning, gericht op de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners. Grote nadruk wordt gelegd op de inschakeling van het sociale netwerk van mensen die ondersteuning nodig hebben. De mantelzorg is daarbij van groot belang. In de Memorie van Toelichting bij de nieuwe WMO 2015 staat: De regering verwacht dat de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers door de gemeente met een versterkte wettelijke basis zeker zal worden geïntensiveerd. De grootse zorg van mantelzorgers is dat ze nog niet weten hoe de regelingen die zijn verwoord in de nieuwe WMO 2015 voor hen zullen uitpakken. Ik heb die zorg ook! Er moet zoveel geregeld worden en de datum van 1 januari 2015 komt steeds dichterbij! We houden als vrijwilligersorganisatie op het gebied van mantelzorg de vinger aan de pols bij de gemeente zodat we mantelzorgers adequaat kunnen informeren. We zien dat steeds meer mantelzorgers zwaar- of overbelast raken. In Assen zijn dat er al meer dan 1600! Ik ben erg benieuwd hoe de zorg in Assen er over pakweg een jaar zal uitzien! En ik hoop van harte dat de zorgen over de zorg dan ongegrond blijken te zijn geweest! 16

17 Afdeling ASSEN Contactpunt Mantelzorg Assen Mantelzorgers worden van harte uitgenodigd voor de thema/contactbijeenkomst op dinsdagavond 21 oktober a.s. van uur tot uur in de MFA (Multifunctionele Accommodatie) Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen (Baggelhuizen). Mevrouw Else Nobel uit Hoogeveen, deskundig op het gebied van de ontwikkelingen in de zorg zal ingaan op de komende veranderingen in de zorg. Er is ruime mogelijkheid om vragen te stellen. Super actueel! De toegang is vrij en ook de koffie e.d. zijn gratis! Kortom: het is de moeite waard om aanwezig te zijn! Informatie: tel / Site: CPMAssen.nl. Wisseling bezorgersgroep Onlangs werd ik gebeld door een van onze bezorgers, dhr. H. van Noort, met de mededeling dat hij wenste te stoppen met de bezorging van de bladen Perspectief en de Nieuwsbrief. Na vele jaren dit vrijwilligerswerk met plezier een toewijding te hebben gedaan, achtte hij de tijd gekomen om dit af te sluiten. De voortschrijdende leeftijd en persoonlijke omstandigheden spelen hierbij een rol. Op deze plaats wil ik namens de PCOB en namens de bezorggroep dhr. van Noort hartelijk bedanken voor zijn inzet en medewerking. Wij wensen hem voor de komende jaren het beste toe. Gelukkig stond op mijn reservelijstje nog een naam, namelijk die van dhr. Bert Elders, die zich al eerder bereid verklaarde om mee te doen in de bezorgploeg. Desgevraagd heeft hij hier mee ingestemd, zodat de ontstane vacature al direct is vervuld. Wij zijn hier erg blij mee en wensen dhr. Elders veel succes en voldoening in zijn nieuwe job. Dick Kloosterhof, Hoofd bezorging. 17

18 PCOB Alzheimer Café Assen ICO theater café (let op: nieuwe locatie) Zuidhaege NZ Assen dinsdag 14 oktober 2014 thema: Bejegening Wycher van Bremen en Ina Holtrop komen in het Alzheimer Café en behandelen het thema bejegening. Zij spelen situaties uit die herkenbaar zijn in het omgaan met mensen met dementie en betrekken daar de bezoekers bij. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, familie, naasten en andere belangstellenden. Dementie, met als meeste bekende oorzaak de ziekte van Alzheimer, is een aangrijpende aandoening die niet alleen de patiënt, maar ook diens naasten treft. 18

19 Afdeling ASSEN vervolg Alzheimer café Voor het verstrekken van algemene informatie zijn er medewerkenden van Interzorg, de Geheugenpoli en het PGteam van Icare aanwezig. Voor de bezoekers is er volop gelegenheid vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en lotgenoten te ontmoeten. Op de boekentafel vindt men een tal van boeken, brochures en folders over dementie en Alzheimer. Het programma begint op 14 oktober om uur. Inloop vanaf uur met koffie/thee. Toegang is gratis! Agenda blz. woensdag 1 Okt. Dag van de Ouderen 12 maandagmorgen 13 Okt Regio Drenthe 4 dinsdagavond 21 Okt. Contactpunt Mantelzorg 17 maandagmiddag 27 Okt. Ledenmiddag 3 19

20 PCOB Nieuwe leden Geen. Adreswijziging Mevr. J. Oosting-Meijering, van Stroom 169, 9406 EL Assen naar Anholt, Paul Krugerstraat 1, afd. Flintmarke 19, 9401 AG Assen (X). Overleden Mevr. C. Boorsma-Triemstra, Mercuriusplein 191, 9401 DJ Assen (B). Dhr. J. Bregman, Nic. Beetslaan 44, 9405 BE Assen (T). Dhr. B. Garssen, Irenestraat 11, 9401 HH Assen (A). Mevr. F. Venema-Keizer, Echtenstraat 39, 9402 JB Assen (L). Beëindiging lidmaatschap Fam. E.J. Anneveldt, Bosbes 14, 9408 LM Assen (AA). PCOB afdeling Assen 0592 Voorzitter Jannie de Klein-Beekelaar Secretaris Femmie den Hollander Groningerstraat 64E BM Assen Penningmeester Reint van der Laan Banknummer NL83Rabo PCOB Assen Alg. bestuursleden Kees den Hollander Medewerkers Diek Neerhof Eindredactie Nieuwsbrief Dick Kloosterhof Miny Mulder Ledenadministratie Annalies van Dijk en Algem.Adjunct Hazelaarhof 15, 9408 AT Assen Bezorging Nieuwsbrief Wijkcontacten Kopij Nieuwsbrief nov. vóór25 oktober naar: 20

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Inhoud: Aan onze leden,

Inhoud: Aan onze leden, 2 Jaargang 7 Inhoud: Aan onze leden,... 2 Elke nieuwe dag is het begin van een nieuw jaar.... 3 Oproep fondsenwerver.... 4 Aktiviteitenkalender... 4 Oproep Oproep... 4 Verslag Nationale MS dag op 8.11.2001...

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Delfzijl Jachtlaan 90 9934 JD Delfzijl (0596) 61 30 66

Gezondheidscentrum Delfzijl Jachtlaan 90 9934 JD Delfzijl (0596) 61 30 66 U kunt ook bij ons terecht voor echodiagnostiek van het bewegingsapparaat en shockwave. Gezondheidscentrum Delfzijl Jachtlaan 90 9934 JD Delfzijl (0596) 61 30 66 Gezondheidscentrum Overdiep Stadshaven

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Bijpraten. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden.

Bijpraten. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Bijpraten Beraber konuşalım Nr.57 maart 2013 Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Thema in de Week van de Psychiatrie 2013 [van 18 maart tot 23 maart]

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie