Winterwandeling Niebert en Coendersborch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winterwandeling Niebert en Coendersborch"

Transcriptie

1 Winter e jaargang nummer 4 Winterwandeling Niebert en Coendersborch De das terug in Groningen? Droge oevers bedreigen riet kwartaalblad van de Stichting Het Groninger Stichting Landschap Het Groninger Landschap

2 Seizoen in beeld KINA Deze winter kunnen we weer de ijsgors begroeten. Het is een kleine zangvogel die in Scandinavië en Rusland broedt. In het najaar trekt de vogel met de winterse naam naar het zuiden en overwintert onder meer aan de Nederlandse kust. IJsgorzen zijn te zien op de Groninger kwelders waar ze onopvallend, laag bij de grond, in kleine groepjes rondscharrelen op zoek naar zaden. KINA Anne Zwart KINA Bij monitoringswerkzaamheden in Leinwijk (Zuidlaardermeergebied) is een rivierprik waargenomen. De vis die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staat, trekt in het najaar vanuit zee het binnenland in om te paaien. In de Drentse Aa is een paaiplaats bekend. Jonge rivierprik, die als larve geboren wordt, leeft de eerste vier jaar in zoet water om vervolgens naar zee te trekken. Opvallend aan de vis zijn de zeven kieuwen aan beide zijden. In het Coendersbosch is afgelopen najaar de plaatjeszwamgast gezien. Het is een vrij zeldzame paddestoel die op de Rode Lijst staat. De plaatjeszwamgast groeit in loofbossen en komt alleen voor als de bodem voedsel- en humusarm is. De zwam parasiteert op rottende russula s en melkzwammen en behoort tot de familie van de ridderzwammen, die alle (room)witte of roze sporen hebben. De grote zilverreiger is dit najaar op meerdere plaatsen gezien. Aan de noordkust werd hij waargenomen op de kwelders, in de Onnerpolder waren er zelfs tien stuks. Bij het Leekstermeer heeft een zilverreiger z n vaste slaapplaats ingenomen, die hij voor het najaar en de winter al gereserveerd had. Behalve in omvang verschilt de grote zilverreiger van de kleine zilverreiger in snavelkleur. Bij de grote is de snavel geel, bij de kleine zwart. 2 Golden Raand winter 2006

3 Actueel foto s: Omke Oudeman Fietspad Harssensbosch geopend Verkleed als weidevogels openden leerlingen van Openbare Basisschool De Wierde uit Adorp op 20 september het nieuwe fietspad bij Harssensbosch. De Stichting Het Groninger Landschap heeft het pad aangelegd om het voormalige borgterrein Harssens beter toegankelijk te maken. Het publiek krijgt nu de kans het Reitdiepgebied met zijn rijke geschiedenis te ontdekken. Het fietspad verbindt de N361 en de Paddepoelsterweg en loopt door een waardevol weidevogelgebied. Om verstoring van de weidevogels te voorkomen, zal het fietspad gedeeltelijk worden afgesloten gedurende het broedseizoen. Het traject van de provinciale weg tot aan het borgterrein blijft wel het hele jaar toegankelijk. Het fietspad is in samenwerking met de gemeente Winsum aangelegd en mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Groningen, de Regiovisie Groningen-Assen, Town-net en de Nationale Postcode Loterij. Ecologen kijken naar de samenhang tussen water- en landsystemen en hoe dieren en planten daarin samenleven. Voor de komende jaren is mijn insteek de samenwerking tussen alle betrokkenen bij het landschap te versterken. Momenteel werkt Marja Smith bij de Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek. Haar woonplaats is Beerta. Ik houd van het weidse landschap, de kust, de kwelders en de polders. Oud pad ontdekt in Zuidlaardermeer Op de bodem van het Zuidlaardermeer is een pad van circa duizend jaar oud ontdekt. Een speciaal baggerteam van amateur-archeologen en de provinciaal archeologen van Groningen en Drenthe heeft de ontdekking gedaan. Het pad is aangetroffen ten zuidoosten van recreatiecentrum de Bloemert in Midlaren. De archeologen konden vaststellen waar de oude rivier de Hunze stroomde toen het Zuidlaardermeer nog niet bestond. De loop van de oude rivier wijkt niet zo heel veel af van de huidige vaargeul in het meer. Dwars door de Hunze vond het team het pad dat uit vuistgrote veldkeien heeft bestaan. De stenen waren afgedekt met heideplaggen en werden gestut door houtwerk. Nog niet duidelijk is wat voor functie het pad had en waar het heen leidde. De archeologen publiceren volgend jaar de resultaten van onderzoek. Hulp van De Bevers Op zaterdag 4 november werd de landelijke Natuurwerkdag gehouden. Op deze dag meldden zich in het hele land vrijwilligers om natuurbeheerders een handje te helpen. Ook de Stichting Het Groninger Landschap kreeg hulp. In de Lettelberter Petten (Leekstermeergebied) hielp scoutinggroep De Bevers mee om knotwilgen te toppen en elzenopslag (jonge boompjes) rondom de vogelijkhut te verwijderen. Meer dan dertig kinderen van 8 tot 13 jaar deden mee en zij zaagden, snoeiden en sleepten de hele dag met takken en bomen. Het resultaat mag er zijn. De vogelkijkhut is weer helemaal vrij gemaakt zodat er vanuit de hut weer goed zicht is op de water- en moerasvogels. Marja Smith nieuw bestuurslid Marja Smith is in november toegetreden tot het bestuur van de Stichting Het Groninger Landschap. Zij heeft natuurwetenschappen gestudeerd, met specialisatie ecologie. Ecologie bestudeert de ontwikkeling van gebieden, zo licht Marja Smith haar vakgebied toe. Op de omslag: de Coendersborch te Nuis. Foto: Omke Oudeman. Stichting Het Groninger Landschap

4 De rietlanden rondom het Zuidlaardermeer hebben het niet gemakkelijk. De oevers zijn zo droog dat bomen, brandnetels en andere planten alle kans krijgen het riet te verdringen. Iedere winter wordt het riet gemaaid en dat helpt, maar: Een flinke klets water zou beter zijn. Riet vecht tegen Golden Raand winter 2006

5 Door het te kammen, wordt het riet geschoond van andere planten. In Friesland is het al eeuwenlang gebruik om deze plantenresten te verbranden en dat wordt gedaan op droge winterdagen. Dan is de rookontwikkeling nihil. Verbranding scheelt niet alleen transportkosten, het is ook beter voor de rietontwikkeling. Zouden de resten blijven liggen, dan vormen ze een goede voedingsbodem voor nieuwe plantengroei, waardoor het riet nog meer in de verdrukking komt. de droogte tekst: Siep Huizinga foto s Omke Oudeman Alwin Hut is beheermedewerker van de Stichting Het Groninger Landschap. Hij loopt voorop door de rietlanden, op weg naar drie rieteilandjes waar de rietsnijder aan het werk is. Het is een koude winterdag. Het goudgele riet steekt fel af tegen de strakblauwe lucht. Hut stampt met z n voeten op de grond. Zie je, veel te droog. Normaal gesproken zou je in het rietland weg moeten zakken, maar we krijgen niet eens natte schoenen. Verdroging is het probleem van het Zuidlaardermeerriet. De rietvelden moeten opboksen tegen jonge boompjes en brandnetels die - als ze niet jaarlijks een kopje kleiner gemaakt worden - het riet langzaam maar zeker wegdrukken. Hut wijst op de jonge takken die hier en daar uit de grond springen. Voor de rietmaaiers is dit allemaal rotzooi. Ineens wijkt het riet uiteen. Een geschrokken ree maakt zich met sierlijke sprongen uit de voeten. Voor het maaien huurt de Stichting Het Groninger Landschap een rietmaaibedrijf in. Het gemaaide riet wordt gebruikt voor het bedekken van bijvoorbeeld boerderijen en villa s. De grotere rietvelden worden gemaaid met de rietrups, een maaimachine die grote rietvelden maait en kamt. De rupsbanden verdelen het gewicht gelijkmatig zodat het voertuig ook over drassig land kan rijden zonder weg te zakken. Een eind verderop werkt rietsnijder Melle Buruma. Met een lichte machine maait hij de kleinere percelen, waar de grote rietrups niet kan komen. Dit is mooi riet, zegt hij en hij wijst op de bossen riet die hij reeds gesneden, gekamd en gebo nden heeft. Verderop waar de rupsmachine aan het maaien is, is het een stuk minder weet hij. Daar zit veel troep tussen. Daar heb je als rietdekker niks aan. Met een handigheid die jarenlange ervaring verraadt, houdt hij een bos riet boven de mechanische kam. Plantenresten worden tussen de rietstengels vandaan geplukt en vallen op de grond. In Friesland verbranden we die resten, zegt hij. Maar dat is hier niet toegestaan. Nog niet, vult Hut aan. De aanvraag voor de vergunning loopt. Groot moeras In het kantoor van Michel Krol, beheerder rayon Zuid, hangt een grote kaart van het Zuidlaardermeergebied. Hij wijst ernaar: Vijfduizend jaar geleden, was dit één groot moeras, net als de rest van Nederland. Het water stond in de winter wel een halve tot een hele meter hoger dan in de zomer. Jonge boompjes die net ontsproten waren, verdronken in dat hoge water en zo bleef het rietland intact. Maar door ontwatering voor huizenbouw en landbouw is het rietland erg verdroogd. Bomen hebben nu alle kans. Zouden de bomen de overhand krijgen, dan verdwijnen met het riet ook de rietvogels die het in Nederland steeds Stichting Het Groninger Landschap

6 moeilijker krijgen. De roerdomp, de kleine karekiet en de rietzanger zijn vogelsoorten die alleen in rietland willen broeden. De grote karekiet stelt nóg strengere eisen en wil alleen broeden in oud rietland. Krol: Daarom maaien we niet overal, op sommige plaatsen laten we het riet een paar jaar staan in de hoop dat de grote karekiet weer terugkomt. Verdroging is ook een gevolg van de bodemdaling in Groningen. De bodem zakt door de aardgaswinning en daardoor is er in Oost-Groningen een kuil ontstaan. Het Zuidlaardermeer ligt precies op de rand van die kuil. Het water zakt dus weg en voor de rietlanden rond het Zuidlaardermeer is dat funest. Op de droge grond krijgen bomen en ruigtekruiden als brandnetel, koninginnekruid en Canadese guldenroede ( een ontsnapte tuinplant, aldus Krol) gelegenheid zich te vestigen en het riet te verdringen. Het is zo droog, vertelt Krol, dat het riet na het maaien zich niet goed kan herstellen. Er is geen goede hergroei. De Stichting Het Groninger Landschap doet daarom volgend voorjaar een experiment met afplaggen. Van enkele stroken grond wordt de grond afgestoken zodat het maaiveld een stuk lager komt te liggen. De grond wordt daardoor weer natter. Als het experiment slaagt en het gemaaide riet zich op deze stroken goed weet te herstellen, kan de Stichting op grote schaal gaan afplaggen. Symptoombestrijding Toch blijft afplaggen symptoombestrijding, vindt Krol. Hij zou liever de oorzaak van de verdroging aanpakken. Een flinke klets water zou beter zijn. De natuurlijke dynamiek moet weer terugkomen. s Winters een hoog waterpeil dat in voorjaar en zomer langzaam weer daalt. Dat is gunstig voor het riet en ook voor de waterkwaliteit. Het riet werkt namelijk als een filter. Als de rietlanden onder water staan en het waterpeil daalt langzaam, dan blijven de zwevende slibdeeltjes in het rietland achter. Dat levert helder water op en dat is weer gunstig voor vissen, zoals de snoek. Volgens Krol is verhoging van het peil een ingreep die nogal wat kosten met zich meebrengt en daarom zal het nog wel even duren denkt hij. Waterschap Hunze en Aa s voelt wel wat voor peilverhoging. Maar het Zuidlaardermeer moet dan losgekoppeld worden van de Groninger waterboezem. Er is dan een aparte waterkering nodig zodat we het water in het meer vast kunnen houden. Dat kost geld. Van tevoren moeten we natuurlijk wel goed kijken naar de gevolgen voor de huizen rondom het meer. Niemand zit te wachten op ondergelopen kelders. Ook moeten we onderzoeken wat de consequenties zijn voor de recreatievaart. Landbouwers hebben volgens Krol niets te vrezen van een hoger waterpeil. Het Waterschap vindt dat er geen aanpassing nodig is van de huidige gemalen. De polders zullen net zo droog blijven als nu. 6 Golden Raand winter 2006

7 Riet is geen goedkope maar wel een zeer goede manier om het dak van je huis te bedekken. De holle stengels zorgen voor een goede isolatie. s Winters blijft de warmte binnen en s zomers blijft het huis koel. Riet met een dunne stengel geeft het mooiste effect en heet ook wel bungalowriet. Riet met een dikke stengel lijkt minder mooi maar isoleert beter. Rietdekkers leggen de dikke rietstengels onderop om ze te bedekken met het mooiere bungalowriet. Stichting Het Groninger Landschap

8 De polders zijn geopend! Op 5 oktober was de officiële opening van de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder, vlakbij het Zuidlaardermeer. Bestuurders van de zes betrokken partijen drukten tegelijk op de knop en zetten een enorme waterfontein in werking. De waterstraal was symbolisch voor het water dat in de polders alle ruimte krijgt. Tijdens de opening stalen leerlingen van Openbare Walstraschool in Kropswolde de show. Zij voerden een spannend toneelstuk op. Op de openingsdag kon het nieuwe fietspad verkend worden. Het pad sluit aan op het Groot Rondje Zuidlaardermeer. In het weekend na de officiële opening werden twee open dagen voor het publiek gehouden met vaartochten, slootexcursies en veel andere activiteiten. Uiteraard ontbrak Berend Botje niet. De Open Dagen werden bezocht door twaalfhonderd mensen. foto: Omke Oudeman 8 Golden Raand winter 2005

9 U een kans - Zij een kans De Nationale Postcode Loterij is de grootste Goede Doelen Loterij van Nederland. Afgelopen jaar keerde zij ruim 212 miljoen euro uit aan meer dan 50 organisaties die zich inzetten voor de bescherming van mens en natuur. Ook de Stichting Het Groninger Landschap deelt mee in de opbrengst van de loterij. Een deel daarvan is gebruikt voor de ontwikkeling van natte natuur in de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolder buitenpolder. Bijzondere moeras- en watervogels, zoals de lepelaar, krijgen weer een kans om in dit gebied te leven. De lepelaar een kans, maar u ook. Want tegenover uw steun staan grote prijzen zoals de PostcodeKanjer van 22,7 miljoen euro en vele andere prijzen. Meedoen is eenvoudig, bel (15cpm) of meld u aan via internet: Voor 8,50 per lot speelt u al mee. Alvast hartelijk dank voor uw deelname. Foto: Flip de Nooyer/Foto Natura Stichting Het Groninger Landschap

10 Ellen Bourgonje was tot voor kort presentator/verslaggever bij RTV Noord en doet dat werk sinds juni van dit jaar op free-lance basis. Ze heeft veel contact met de Stichting Het Groninger Landschap doordat ze regelmatig in reportages en verslagen aandacht besteedt aan de verschillende activiteiten en nieuwe projecten van de Stichting. Mien laifste stee ligt aan het Reitdiep, om precies te zijn aan het gedeelte tussen Aduarderzijl en de Allersmaborg bij Ezinge. Het is een verborgen plekje aan de andere kant van de dijk langs het Reitdiep. Je krijgt er een prachtig en karakteristiek beeld van wat voor mij het Groninger landschap is. Vlak vóór je het Reitdiep. Eeuwenlang levensader voor de stad Groningen. Nog steeds één van de mooiste waterwegen van onze provincie. Hier begrijp je waarom het Reitdiepdal tot beschermd natuurgebied is verklaard en waarom men dit gebied vooral met rust moet laten. Aan de overkant het voor mij karakteristieke beeld van de provincie Groningen, met uitgestrekte akkers en monumentale boerderijen. Iets verderop richting stad het Notarisbosje en één meander naar het Noorden, nog net zichtbaar, de nieuwe sluis bij Schaphalsterzijl. Je bent in een andere wereld als je de oude dijk over bent. Weg van de waan van alledag. Je realiseert je de betrekkelijkheid der dingen. foto: Omke Oudeman 10 Golden Raand winter 2006

11 Dollard Uitneembare wandelroute! Langs een winterse Eems Deze wandeling voert door het wierdenlandschap ten noorden van Delfzijl en Appingedam. Het eerste deel van de wandeling loopt u over de waddendijk, waar u met uw hoofd in de wind de zilte zeelucht kunt opsnuiven. Aan de oostelijke horizon ziet u de grote schepen door de Eems schuiven, onderweg van Emden naar de Noordzee. De tweede helft van de wandeling voert door een oud cultuurlandschap, door de dorpen Bierum, Holwierde en Nansum. De Tweede Wereldoorlog drukte een belangrijke stempel op deze streek. Vlak voor de bevrijding is in deze omgeving hevig gevochten. Het dorp Holwierde raakte zo zwaar beschadigd, dat het nu voornamelijk uit naoorlogse bebouwing bestaat. Niet ver van Holwierde liggen de bunkers als herinnering aan deze strijd. Of u deze wandeling van 9 kilometer links- of rechtsom loopt, hangt af van de wind. Wij raden u aan om op de dijk de wind in de rug te hebben, zeker s winters, als de wind ijzig en hard is. De wandeling start bij de parkeerplaats bij Nansum aan de waddendijk. tekst Addo van der Eijk foto s Omke Oudeman Stichting Het Groninger Landschap 11

12 Op pad Wandelen door Nansum, Holwierde 1. Het Eems-Dollard gebied Vanaf de Groninger dijk heeft u prachtig uitzicht over het Eems-Dollard gebied. Vlak voor de waddendijk stroomt een smalle geul, de Bocht van Watum. Daarachter liggen twee enorme zandplaten Hond en Paap, die bij eb droogvallen. Op het wad miegelt het van de vogels. In de geul voor u dobberen vaak slobeenden. De snavel van deze eend heeft een lepelvorm, die het slobberen van waterdieren een stuk efficiënter maakt. Op de boeien zitten aalscholvers. Vliegen ze, dan lijken ze in de lucht net sigaren met vleugels. Dat de rijkdom aan wadvogels hier zo groot is, komt mede door de mosselbanken en zeegrasvelden op de Hond en Paap. Op de zeegrasvelden foerageren regelmatig grote groepen rotganzen. In het najaar is zeegras voor de rotganzen zelfs het voornaamste voedsel. 2. Groot zeegras Dat op de Hond en Paap groot zeegras groeit, is bijzonder. De uitgebreide zeegrasvelden, die vroeger in de hele Waddenzee waren te vinden, zijn in de jaren dertig bijna volledig verdwenen. Waarschijnlijk door een schimmelinfectie. In de Waddenzee komen twee soorten zeegras voor: groot zeegras en klein zeegras. De Hond en Paap zijn nog een schaarse plek waar groot zeegras groeit. De hoeveelheid neemt toe. Op de Paap groeide het oppervlak van in tien jaar tijd van twee hectare naar circa honderd hectare. De mosselbanken op de Hond en Paap zijn een paar jaar geleden weggevist. Zowel eidereenden als scholeksters eten mossels en kokkels. Beide soorten doen het slecht in de Waddenzee. 3. De baai van Hoogwatum Hier meerden lang geleden de Romeinen aan. Plinius, een Romeinse veldheer, keek zijn ogen uit. Daar in het Noorden wonen armzalige mensen in hutten op opgeworpen hoogten. Twee keer per dag wordt hun woongebied door het zeewater overstroomd, schreef hij met afschuw. Eén van die hoogten is wellicht Hoogwatum, dat nu veilig achter de dijk ligt. Alhoewel veilig? De grote boerderij met de naam Hoogwatum haalde het einde van de Tweede Wereldoorlog niet. Het brandde af op de laatste oorlogsdag. 4. De borg van Bierum In Bierum stond al voor 1600 een borg, genaamd Luinga. De borg lag aan de zuidzijde van het dorp, en is genoemd naar het eerste geslacht dat de borg bewoonde. De borg is in 1825 gesloopt, maar het borgterrein is nog goed te herkennen. De entree met bakstenen brug nu toegang tot het hertenkamp - is nog intact, net als de borggracht. Ook de naam van het bejaardencentrum, Luingaborg, en talloze straatnamen als Borgsingel en Luingaweg wijzen op de verdwenen borg. Het Freulelaantje in het Langbos is genoemd naar freule Sara Warmoldina van Maneil. Langs dit pad ontsnapte ze op 16-jarige leeftijd uit de ouderlijke borg. Natuurlijk om haar minnaar, die zijn koets al klaar had staan. 5. Verdwenen juffertoren Het woord hol in Holwierde slaat op lage, hoewel ook heilige als verklaring voorkomt. Holwierde 12 Golden Raand winter 2006

13 Hoogwatum en Bierum Brede Weg Dijkweg Bierum Gerbenderweer Grote Nes aardgaslocatie Kleine Nes Bierumerweg Uiteinde Klein Wierum Felwerderweg Krewederweg Holwierde Nansum Casa Nova bestaat eigenlijk uit drie wierden: Katmis, Holwierde en Bansum. Ook in Holwierde is net als de borg van Bierum een gebouw verdwenen, namelijk de juffertoren bij de kerk. Over deze toren doet een oude legende de ronde. Lang geleden brachten drie zusters een plezierige jeugd door. Toch ging al dat zingen en dansen knagen. Wat zal er van ons terechtkomen, zeiden ze tegen elkaar. Als we samen zijn, doen we geen goede dingen. Daarom moeten we afscheid nemen. Waar we komen bouwen we een hoge toren. De zusters gingen op pad, en bouwden drie dezelfde juffertorens: in Schildwolde, Onstwedde en Holwierde. De toren in Holwierde was tot in de verre omtrek te zien. Tot 1854, toen de klepel van 900 kilo van de torenklok viel. Drie jongens overleefden de val van de klepel niet. De bouwvallige toren werd kort daarna afgebroken. Dat de kerk van Holwierde bleef staan in de Tweede Wereldoorlog is puur toeval. Een groot deel van het dorp raakte zwaar beschadigd. 6. Duivelsvoet Nog een legende, ditmaal over de zwerfkei die ligt op de kruising van de Krewerderweg en de Hoofdweg. Lang geleden lag op deze plaats een heidense offerplaats. De bewoners besloten echter om hier een kerk te bouwen. Dat de duivel niet blij was met de bouw van de kerk, ligt voor de hand. Hij stampvoette van kwaadheid op de platte steen. Zo lang en hard, dat zijn voetafdruk nog steeds in de zwerfkei te bewonderen is. 7. Nansum Ten oosten van Holwierde ligt Nansum, een oud gehucht. Emo, een monnik uit het klooster van Wittewierum, die leefde van 1170 tot 1221, noemt Nansum al in zijn geschriften. Ten noorden van Nansum herinneren de restanten van de bunkers ons aan de oorlog. De ene bunker was een munitieopslagplaats, de ander een aggregaatbunker. Tegenwoordig zijn het onderkomens voor schapen. Knotlinden bepalen de sfeer van de weg. Voor de oorlog brachten de bomen, als ze werden geknot, zeven stuiver per stuk op. De koper moest de takken er zelf afzagen. Het toppen werd om de drie tot vier jaar herhaald. Stichting Het Groninger Landschap 13

14 Kerk van Bierum De kerk van Bierum heeft een indrukwekkende toren. De zware steunbeer voor de toren valt van verre op. De steunbeer was oorspronkelijk bedoeld om de toren voor omvallen te behoeden. Hij doet echter het tegenovergestelde. Omdat hij niet goed is gefundeerd, trekt de steunbeer de kerk juist naar beneden. Het is niet precies bekend van wanneer de steunbeer dateert. Men vermoedt tussen de 17e en de 19e eeuw. De toren is het oudste deel van de kerk en dateert van het begin van de 13e eeuw. De toren diende vroeger als vuurtoren voor de scheepvaart op de Eems. Bij de ingang van de kerk zaten twee trappen. De trap naar boven is er nog. De andere, naar de gevangenis beneden, is verdwenen. De laatste gevangene ontsnapte in 1925 uit de cel, maar werd kort daarna door de veldwachter gepakt. foto: Omke Oudeman 14 Golden Raand winter 2006

15 Steun de Stichting Het Groninger Landschap foto: Hans Sas U kunt ons extra steunen met een gift of legaat. Ook kunt u de Stichting laten opnemen in uw testament. Meer daarover vindt u in de speciale brochure over erfenissen en legaten. Deze brochure krijgt u op aanvraag thuisgestuurd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. Dokter, hoofd Algemene Zaken, tel. (050) De afgelopen periode mocht de Stichting Het Groninger Landschap enkele giften van 100 euro of meer ontvangen. Alle gevers hartelijk dank voor uw steun! Anoniem 100,- Anoniem 100,- Maartenscollege, Haren 100,- Anoniem ,- Maartenscollege doet practicum in Polder Breebaart Leerlingen van de vijfde klas van het vwo van het Maartenscollege in Haren hebben onlangs een practicum gevolgd in de Reidehoeve in Polder Breebaart. Biologieleraar de heer Van Everdink vertelt dat het de tweede keer was dat leerlingen daar ter plekke een practicumles kregen. In het practicum combineren we scheikunde en biologie. Leerlingen nemen monsters in het veld die ter plekke en later onder de microscoop onderzocht worden. Dan zien ze de kiezelwieren en daar zijn ze aardig van onder de indruk. Bovendien geven de vrijwillig medewerkers van de Stichting Het Groninger Landschap uitleg over het gebied en over de vistrap. Het gaat mij erom dat de leerlingen leren nadenken over de natuur. En ze vonden het prachtig. aldus van Everdink. Vooraf hebben ze hun twijfels over een dag naar een kale polder. Maar op de dag zelf vinden ze het geweldig. Het was die dag verschrikkelijk slecht weer met alleen maar regen. Maar er is geen onvertogen woord gevallen. Van Everdink wil nogmaals de vrijwilligers van het Dollardteam bedanken die de dag mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben er veel tijd in gestoken. Zo hebben ze van tevoren monsterplaatsen uitgezocht en gemarkeerd. Onze gift van 100 euro moet dan ook gezien worden als een kleine onkostenvergoeding. Maartenscollege, hartelijk dank. Stichting Het Groninger Landschap 15

16 De das rukt op naar het Noorden. De eersten zijn in Drenthe, met gevaar voor eigen leven, de N34 overgestoken. In Groningen huist sinds enige tijd een dassenfamilie op het landgoed de Ennemaborgh in Midwolda. Het is waarschijnlijk de enige bewoonde dassenburcht in de provincie. De das komt tekst Addo van der Eijk Op het landgoed de Ennemaborgh peutert Silvan Puijman, rayonbeheerder Oost van de Stichting Het Groninger Landschap, met een stok in een grote berg keutels. Ze zijn afkomstig van de Konikpaarden die in het bos lopen. Dassen maken dankbaar gebruik van deze keutels. Onder de keutels leven regenwormen en mestkevers. Deze beestjes zijn voer voor de das, zegt Puijman. Hij is trots op de dassen op het landgoed. Een mooi succes, zonder ons beheer zouden ze hier niet zitten. Dassen zijn stille, schuwe nachtdieren, ze laten zich zelden zien. Wel vindt Puijman vaak sporen. De voetsporen treft hij over het hele landgoed aan. Zelfs tot aan de weg, bij de borg. Een pootafdruk van een das is smaller dan die van een hond. Je ziet niet vier, maar vijf kussentjes, en aan de voorzijde zitten lange nagels om mee te graven. En mocht je op het landgoed een lange haar vinden, een dassenhaar is driekleurig: aan de basis grijs, in het midden zwart en aan het uiteinde wit. Schoon beddengoed Dassen zijn bijzondere dieren, vindt Puijman. Opvallend is hun masker ; de kop is wit met twee zwarte strepen, die van achter de oren door de ogen naar de punt van de spitse snuit lopen. Dassen zijn enorm netjes, vertelt Puijman. Ze houden hun burcht brandschoon. Tegen de winter slepen ze al het vuil naar buiten, en halen ze nieuw beddengoed naar binnen. De kamers worden zorgvuldig gestoffeerd met droog 16 Golden Raand winter 2005

17 terug gras, varens en mos. Buiten de burcht liggen latrines, waar ze keurig hun behoeften doen. Over de dassen bij de Ennemaborgh heeft Puijman slecht nieuws te melden: drie dassen zijn recent aangereden op de A7. Eén van de dassen een jong vrouwtje - werd afgelopen maart door een auto geraakt, en wilde perse terug naar de burcht. Ze is onderweg verdronken in een sloot. We hebben die das laten opzetten. Ze komt in de toekomst in het nieuwe bezoekerscentrum op de Ennemaborgh. Het voorval doet Puijman denken aan een verhaal uit Engeland. Een Engelse jachtopziener zag dat een dode das door zijn familie werd teruggedragen naar de burcht, en daar werd begraven. Dassen zijn buitengewoon sociaal, echte familiedieren, aldus Puijman. De drie verkeersslachtoffers vragen om maatregelen. We zijn met partijen in gesprek om een dassentunnel onder de A7 te plaatsen, met aan weerszijden dassenrasters over een lengte van 2,5 kilometer, zodat de dassen veilig kunnen oversteken. De maatregelen die in het kader van de Blauwe Stad worden genomen, pakken goed uit voor onze dassen. Op de weg door het landgoed mogen straks geen auto s meer rijden, de weg langs de Ennemaborgh is autoluw gemaakt. Westerwolde Niet alleen bij de Ennemaborgh, ook in Bourtange heeft Puijman dassensporen gezien. Vorig jaar vond ik er een onderkaak van een jonge das, dus de dassen hebben zich daar ergens voortgeplant, zegt hij. Westerwolde vormt met zijn kleinschalige landschap met houtwallen en -singels een ideaal leefgebied. Volgens Nico de Vries, boswachter van Staatsbosbeheer in Sellingen, is Puijmans vondst waarschijnlijk een zwerver uit Duitsland. In Westerwolde zijn mij geen bewoonde burchten bekend. Wel zitten ze vlak over de grens in Duitsland. Om de Duitse dassen naar Nederland te lokken, pleit De Vries voor meer en betere ecologische verbindingszones tussen beide landen. Tussen Ter Apel en de Dollard ligt bijvoorbeeld een kanaal, dat een belemmering vormt. Bij Bourtange wil de Stichting het Groninger Landschap dat een nieuwe natuurzone wordt gerealiseerd naar het Duitse bosgebied. Ideaal voor dassen, maar ook voor andere dieren zoals zwarte spechten, vertelt Puijman.

18 De N34 overgestoken Vroeger stikte het in Westerwolde van de dassen. De Vries: De das kwam hier overal voor. Van boeren hoor ik verhalen over burchten in Onstwedde en Ter Wupping. Ook zaten ze in de bossen van Sellingen en Ter Apel. De ruilverkaveling in de jaren zestig was in Westerwolde de doodsteek voor de dassenpopulatie. Westerwolde is totaal overhoop gehaald; veel bosjes verdwenen, de Ruiten Aa werd gekanaliseerd. De Vries is er van overtuigd dat de das weer terugkomt. De das hoort hier gewoon thuis. Ik had hem eigenlijk allang weer verwacht, zegt hij. Westerwolde is inmiddels dertig jaar ouder geworden, en het landschap heeft zich deels hersteld. We proberen het kleinschalige landschap terug te krijgen, waarmee Westerwolde weer aantrekkelijk wordt voor dassen. De das staat al te dringen aan de poorten van de provincie. De Vries vernam onlangs van zijn Drentse collega s dat daar talloze nieuwe burchten zijn gevonden. Ze komen eraan, zegt hij enthousiast. Ik kreeg net een uit Exloo. Volgens de boswachter begeven de Drentse dassen zich richting Groningen. Ze zijn de N34, de weg van Veendam naar Assen, al overgestoken. Opmars Dat de das landelijk bezig is met een opmars, komt mede door Jaap Dirkmaat, voorzitter van Das&Boom. Zijn beschermingswerk sinds 1974 heeft resultaat gehad: inmiddels leven er in Nederland weer zo n 4000 dassen. Het dieptepunt lag in de jaren zestig, toen er nog slechts 1200 dassen rondliepen. De das is bijna uitgemoord, aanvankelijk zelfs met een premie per geleverde staart. Ook jagers vonden dat een totale uitroeiing te ver ging. Ze zorgden ervoor dat de das werd beschermd. Daarna nam de auto het jagen over, en kwamen net zoveel dassen onder de wielen terecht als eerder voor de loop van het jachtgeweer. Jaarlijks werd een kwart van álle dassen doodgereden. De drie aangereden Groningse dassen passen in het landelijke plaatje. De meeste dassenwaarnemingen zijn verkeersslachtoffers, zegt Dirkmaat cynisch. De hotspots hebben we inmiddels beveiligd. In Nederland zijn in totaal zeshonderd dassentunnels aangelegd, met zeshonderd kilometer aan afrasteringen. Met succes. Nu sterft nog slechts eenzesde van alle Nederlandse dassen jaarlijks onder de wielen. Wormen Dirkmaat tempert al te optimistische Groningse geluiden. Groningen is bepaald géén dassenprovincie bij uitstek. Ze houden niet van een kaal en open landschap, waar ze meteen wegwaaien. Een groot deel van Groningen valt daarmee af. Van oudsher komen Groningse dassen wel voor in Westerwolde en op de Hondsrug, bij het Noordlaarderbos. Eén bewoonde dassenburcht bij de Ennemaborgh maakt volgens Dirkmaat nog geen zomer. Je hebt zeker tien burchten nodig om te spreken van een echte Groningse dassenpopulatie. Pas dan ben je uit de rode cijfers. Dirkmaat houdt zich tegenwoordig meer bezig met regenwormen, dan met dassen. Ook al zijn dassen alleseters, ze worden steeds afhankelijker van het enige eiwitrijke voedsel dat nog volop aanwezig is: regenwormen. Dassen wonen vaak in natuurgebieden - waar ze beschutting vinden en met rust worden gelaten - maar ze vinden hun voedsel steeds meer op het boerenland. Ook eten ze s nachts vaak op golfbanen en voetbalvelden. Want hoe korter het gras, hoe beter, aldus Dirkmaat. Hij pleit voor een mozaïekbeheer van graslanden, net zoals de Stichting Het Groninger Landschap toepast in het Reitdiep- en het Zuidlaardermeergebied voor de weidevogels. Ook stalmest bevordert de wormenpopulatie. Dassen zijn inderdaad net grutto s, lacht Dirkmaat, alleen hebben ze dan nog bossage nodig om in te schuilen. 18 Golden Raand winter 2006

winter 2012 28e jaargang nummer 4 kwartaalblad Themanummer: BUITENPLAATSEN

winter 2012 28e jaargang nummer 4 kwartaalblad Themanummer: BUITENPLAATSEN winter 2012 28e jaargang nummer 4 kwartaalblad Themanummer: BUITENPLAATSEN GEEF UW MENING! 6 BORGEN EN BUITENPLAATSEN 8 KOETSHUYS ENNEMABORGH 10 Nivelleren is weer helemaal terug in de politiek, maar was

Nadere informatie

herfst 2011 27e jaargang nummer 3 kwartaalblad Themanummer: De Eems-Dollard

herfst 2011 27e jaargang nummer 3 kwartaalblad Themanummer: De Eems-Dollard herfst 2011 27e jaargang nummer 3 kwartaalblad Themanummer: De Eems-Dollard EEN GEZONDE EEMS-DOLLARD VISSEN IN TROEBEL WATER VAREN MET DE HARDER 6 8 10 Groot durven denken Eems-Dollard als kinderkamer

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

nummer 140 / vierendertigste jaargang nr. 2, juni 2010

nummer 140 / vierendertigste jaargang nr. 2, juni 2010 nummer 140 / 2 Colofon Midden-Delfkrant nr. 140 Uitgave van de Midden-Delfland Vereniging Verschijnt viermaal per jaar. Losse nummers e 3,00 Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Redactie Karin Kievit

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Leo Stockmann Anemoonweg 40 9765 HG Paterswolde Hannie Koeleman- Lusink Hemstukken 32a 9761 KM Eelde Martin Hols Boerhaaveweg

Nadere informatie

Van de redactie. Vacature. p1 Vacature. P2 PWNext. Als eerste wensen wij iedereen een goed en gezond 2014! P3 Natuurbrug zandpoort

Van de redactie. Vacature. p1 Vacature. P2 PWNext. Als eerste wensen wij iedereen een goed en gezond 2014! P3 Natuurbrug zandpoort Nieuwsbrief Vrijwilligers PWN Nummer 30, Winter 2013-2014 Colofon De redactie van de Nieuwsbrief Vrijwilligers PWN wordt gevormd door : Ellen Roosloot Klaas Pelgrim Hermine Smit Monique Verhaar In dit

Nadere informatie

nr. 53 herfst 2006 afdeling Hoorn/West-Friesland

nr. 53 herfst 2006 afdeling Hoorn/West-Friesland nr. 53 herfst 2006 afdeling Hoorn/West-Friesland Het Hoornblad Oplage 450 exemplaren Informatie en mededelingenblad van de KNNV-afdeling Hoorn/West-Friesland Verschijnt 4x per jaar (januari, april, juli

Nadere informatie

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg November 2013, nummer 122, jaargang 30, nummer 3 Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg Column Energie Loes de Jong Vuur is samengebalde energie.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Utrechts Milieublad. No 46. Zeehelden en zonnepanelen. Fort Blauwkapel. Agenda: Natuurschilderen. De wolzwever. januari/februari 2013

Utrechts Milieublad. No 46. Zeehelden en zonnepanelen. Fort Blauwkapel. Agenda: Natuurschilderen. De wolzwever. januari/februari 2013 Utrechts Milieublad No 46 januari/februari 2013 Zeehelden en zonnepanelen Agenda: Natuurschilderen Fort Blauwkapel De wolzwever UMC als duurzame stad Uitgave van het Milieucentrum Utrecht 2 Utrechts Milieublad

Nadere informatie

Kwartaalblad. juni 1997 no. 14. Zoersche Landen

Kwartaalblad. juni 1997 no. 14. Zoersche Landen Kwartaalblad 14 juni 1997 no. 14 Zoersche Landen 2 Kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap Uitgave Stichting Het Drentse Landschap Kloosterstraat 5 / 9401 KD Assen Tel. (0592) 31 35 52 / Fax

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA 1 WOORD VOORAF NATUURBEHEER 2013: positieve ontwikkelingen en stabiel ledental Het Rijk draait de bezuinigingen op natuurbeheer deels terug. De Ecologische

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Natuur & Ondernemen. Marianne Wilschut & Mirjam Koedoot

Natuur & Ondernemen. Marianne Wilschut & Mirjam Koedoot Natuur & Natuur & Ondernemen Marianne Wilschut & Mirjam Koedoot Natuur & Ondernemen winst uit vergroening Marianne Wilschut & Mirjam Koedoot Voorwoord Vo Onze natuur staat op de kaart. En terecht! Ik

Nadere informatie

VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN SPREEKBEURTEN

VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN SPREEKBEURTEN VIETNAM INFORMATIE MAP VOOR WERKSTUKKEN EN SPREEKBEURTEN MEDISCH COMITÉ NEDERLAND-VIETNAM WETERINGSCHANS 32 1017 SH AMSTERDAM TEL: 020-6270411 FAX: 020-6250147 EMAIL: INFO@MCNV.NL WEBSITE: WWW.MCNV.NL

Nadere informatie

DOEL ECOFIETSROUTE 1

DOEL ECOFIETSROUTE 1 DOEL ECOFIETSROUTE 1 Geschiedenis en natuur op het ritme van eb en vloed Denk je in de omgeving van de kerncentrale van Doel slechts industrie aan te treffen? Dan vergis je je. Er is heel wat natuur te

Nadere informatie

de STRANDLOPER officieel orgaan van de vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk 40e jaargang nummer 4 december 2008 foto: Jan Hendriks

de STRANDLOPER officieel orgaan van de vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk 40e jaargang nummer 4 december 2008 foto: Jan Hendriks de STRANDLOPER 40e jaargang nummer 4 december 2008 officieel orgaan van de vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk foto: Jan Hendriks Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Nadere informatie

Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek. Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel

Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek. Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel Magazine editie 2015-2016 Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel Trouwen en je liefste huisdier mee? Natuurlijk kan dat! Biologische

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

dorpskrant Nu met vernieuwde redactie! Twee maandelijks nieuws en advertentieblad van Noordlaren November 2012 nr. 208 oplage 320 stuks

dorpskrant Nu met vernieuwde redactie! Twee maandelijks nieuws en advertentieblad van Noordlaren November 2012 nr. 208 oplage 320 stuks dorpskrant Nu met vernieuwde redactie! Twee maandelijks nieuws en advertentieblad van nr. 208 oplage 320 stuks VAARWEL VEERHUUS Verschijnt 6 a 7 x per jaar Vragen over de bezorging: Tel. 409 05 92 In dit

Nadere informatie

Haagwinde. Fietspad versus Natura 2000. Groen Zorgvliet levenquaestie. Vleermuizen in de stad. Dwalen achter binnenduinbos. In dit nummer o.a.

Haagwinde. Fietspad versus Natura 2000. Groen Zorgvliet levenquaestie. Vleermuizen in de stad. Dwalen achter binnenduinbos. In dit nummer o.a. Haagwinde In dit nummer o.a.: kwartaalblad van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-gravenhage e.o. 03 4e jaargang nr. september 2011 Fietspad versus Natura 2000 Groen Zorgvliet levenquaestie

Nadere informatie

I I I ( '""") ( ) I. cc) c=j I I. ex:: ( ) ( r-") (r'""jlj...j 7 ~~ ex:: I I I I ~ > w ~ ~ 7 ~ ~ :;c. JUli-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2007 NUMMER 3

I I I ( ') ( ) I. cc) c=j I I. ex:: ( ) ( r-) (r'jlj...j 7 ~~ ex:: I I I I ~ > w ~ ~ 7 ~ ~ :;c. JUli-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2007 NUMMER 3 I I I ( '""") ( ) I ( ) cc) c=j I I I > ex:: ( ) ( ) > ( r-") 7 (r'""jlj...j a 7 ~~ I I I ~ ex:: I I I I ~ > w ~ ~ 7 ~ ~ :;c JUli-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2007 NUMMER 3 1 JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2007 NUMMER

Nadere informatie

De Ratelaar. 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal. Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13

De Ratelaar. 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal. Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13 De Ratelaar 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal IVN en de provincie Wat hebben ze elkaar te bieden. Blz. 4 Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13 1 Excursies pag. 8 KNNV-Excursies

Nadere informatie

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf

december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf december 2013 #100 natuur bos landschap Nr. 100 De wolf komt er aan! thema nummer wolf advertenties Bij Kroondomein Het Loo (KDHL) is per 1 juni 2014 de volgende functie vacant: Parkwachter Paleispark

Nadere informatie

Klaas Bood 85 jaar. D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r. Weer bomvol leuke informatie! 23e jaargang nr. 8 28 september 2007

Klaas Bood 85 jaar. D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r. Weer bomvol leuke informatie! 23e jaargang nr. 8 28 september 2007 23e jaargang nr. 8 28 september 2007 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Klaas Bood 85 jaar De bekende schilder is jarig. Een feit dat niet onopgemerkt voorbij kan en zal gaan. Diverse media besteedden

Nadere informatie

Stadsboer worden in Stadshagen?

Stadsboer worden in Stadshagen? Wijkkrant 13e jaargang mei 2015 04 De Krullevaar 14 Klusclub Meanderhof 19 Repaircafé 03 Opknapbeurt De Wade 05 Marietje Kesselsproject 10 Koningsdagfoto s 11 Photowalks Stadsboer worden in Stadshagen?

Nadere informatie

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 Erm Dorpskoerier & Achterste Erm 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 BIJ DE VEURPLAAT Dit jaor is keuzen um drie ofbeeldings te maken um een zulfde plek oet Erm. Het is in Achterste Erm. Harm Eggens. VOORWOORD

Nadere informatie