Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen""

Transcriptie

1 Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen" 1/41 TO/2008/004 PopovGGZ vzw, Drongenplein 26, 9031 Drongen 09 /

2 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding: algemene context van het transversaal overleg Voorgeschiedenis Therapeutische projecten Transversaal overleg Derde pijler van het transversaal overleg: procesevaluatie door de OGGZ Rapport 4 2. Organisatie procesevaluatie door de OGGZ Nederlandstalige OGGZ Franstalige OGGZ Afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige OGGZ 5 3. Procesevaluatie en begeleiding: cluster "volwassenen: algemeen" Omschrijving van de cluster Transversale overlegmomenten: praktisch Eerste clustervergadering Tweede clustervergadering Transversale overlegmomenten: inhoudelijk Algemene positieve bevindingen TP Algemene knelpunten TP Aanmeldingen Inclusieoverleg Opvolgoverleg Financiering TP-administratie Patiëntenregistratie KCE Participatie familie- en patiëntenverenigingen Conclusies Toekomstperspectieven Bijlagen 41 2/41

3 1. Inleiding: algemene context van het transversaal overleg 1.1 Voorgeschiedenis Sinds het einde van de vorige eeuw groeit de overtuiging dat bij de organisatie en verdere uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg meer en meer vertrokken dient te worden vanuit de cliënt en zijn hulpvraag (vraaggestuurd en doelgroepgericht denken en niet langer de verschillende soorten voorzieningen en diensten als uitgangspunt nemen). Deze evolutie krijgt vorm in de concepten "zorgcircuits" en "netwerken". Een zorgcircuit is het volledige zorgaanbod van een netwerk voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio en is opgebouwd uit modules, die samen alle noodzakelijke zorgtrajecten vertegenwoordigen met garantie van zorg op maat en continuïteit van zorg. Een netwerk is het geheel van juridisch onafhankelijke diensten en voorzieningen, die met het oog op het realiseren van een volledig zorgprogramma voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio, een functioneel en juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband vormen. In 1997 vinden we deze begrippen voor het eerst terug in het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) 1. Dit gedachtegoed wordt door de overheid overgenomen. In 2001 kondigen de Ministers Magda Aelvoet en Frank Vandenbroucke in hun Beleidsnota voor Geestelijke Gezondheidszorg "De psyche: mij een zorg" een nieuwe visie op GGZ aan. Hierbij wordt de patiënt als uitgangspunt genomen (participatie en zorgvraag) en een reorganisatie in functie van doelgroepen (zorgaanbod en overleg) aangekondigd. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid keurt in mei 2004 via een amendement op de gemeenschappelijke verklaring van de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid (juni 2002) de basisprincipes goed. De uitwerking en implementering van de concepten zorgcircuits en netwerken, in de eerste plaats voor patiënten met een chronische en complexe problematiek, staat hierin centraal. Minister Rudy Demotte werkt dit concept verder uit in zijn "Beleidsnota inzake geestelijke gezondheidszorg" (mei 2005). In deze nota verschijnen de therapeutische projecten en het transversaal overleg op het toneel. Bondig gesteld is het de bedoeling om aan de hand van de therapeutische projecten en het transversaal overleg informatie te verzamelen en voorstellen rond een nieuw systeem van programmatie, erkenning en financiering in de geestelijke gezondheidszorg uit te werken. Binnen deze projecten staan doelgroepen en hun zorgvraag centraal en niet langer voorzieningen. 1.2 Therapeutische projecten Therapeutische projecten zijn door het RIZIV gefinancierde experimenten waarbinnen overleg rond een patiënt uit een bepaalde patiëntendoelgroep georganiseerd en/of gecoördineerd wordt. Doelstelling is om op deze manier informatie te verschaffen over het werken in zorgcircuits en netwerken. Dit moet leiden tot zorg op maat en meer zorgcontinuïteit voor de patiënt door het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken diensten en voorzieningen. Deze experimenten richten zich naar patiënten met een langdurige en complexe problematiek. Diensten en voorzieningen uit de eerste, tweede en derde lijn zijn steeds vertegenwoordigd binnen de therapeutische projecten. Op 22 oktober 2006 verscheen het Koninklijk Besluit dat de therapeutische projecten regelt. Tussen 6 november en 16 december 2006 konden projectvoorstellen worden ingediend bij het RIZIV. Op 5 maart 2007 selecteerde het Verzekeringscomité van het RIZIV 78 projecten. Daarnaast financiert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nog 4 bijkomende therapeutische projecten. Op 1 april 2007 konden de therapeutische projecten effectief van start gaan. Ze lopen over een periode van 3 jaar (tot 31 maart 2010). De aanvraagdossiers van de weerhouden projecten zijn nog steeds te raadplegen op de website van het RIZIV (www.riziv.fgov.be). Beknopte infofiches van de Nederlandstalige therapeutische projecten en verdere informatie vindt u op de website van de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Vlaanderen over het transversaal overleg (www.transversaaloverleg.be). 1.3 Transversaal Overleg Via het transversaal overleg wil men lessen trekken uit de therapeutische projecten om van daaruit voorstellen te formuleren over het toekomstig beleid aangaande zorgcircuits en netwerken. Na de opstart van de therapeutische projecten op 1 april 2007 kreeg het transversaal overleg concreet vorm. In mei 2006 werden de fundamenten 1 Advies (2 de deel) van de permanente werkgroep "psychiatrie" NRZV inzake toekomstige organisatie en ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg van 12 juni /41

4 voor de Gemengde Werkgroep FOD gelegd via een advies van de NRZV van 11 mei Deze werkgroep, met een representatieve samenstelling van alle betrokken actoren uit de sector en het beleid, stuurt het transversaal overleg aan. Een volgend advies van de NRZV (8 februari 2007) 3 tekende de krijtlijnen van het transversaal overleg verder uit. Hier vinden we een eerste aanzet tot de 3 pijlers van het transversaal overleg. Het wetenschappelijk luik door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft de opdracht om vanuit een wetenschappelijke opzet kennis en inzicht te verwerven in de organisatie- en coördinatiemechanismen binnen de therapeutische projecten. Op basis van een multidisciplinair onderzoek moet het KCE beleidsconclusies formuleren aangaande het werken in zorgcircuits en netwerken. De participatie van familie- en patiëntenorganisaties De familie- en patiëntenorganisaties gaan binnen het transversaal overleg op zoek naar werkbare en haalbare vormen van participatie van patiënten en mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg. De doelstelling is om dit participatieve luik structureel in te bedden in de Belgische context van zorgcircuits en netwerken. De familie- en patiëntenorganisaties werken hiervoor gedeeltelijk samen met de onderzoeksinstellingen Lucas en Association Interrégionale de Guidance et de Santé (AIGS) die hen een wetenschappelijke onderbouw verschaffen. De procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) De OGGZ staan in voor het faciliteren van het overleg tussen de deelnemers van de verschillende therapeutische projecten binnen één patiëntendoelgroep of cluster, om te komen tot bottom-up voorstellen inzake de organisatie, coördinatie en financiering van zorgcircuits en netwerken. Het transversaal overleg wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en loopt net zoals de therapeutische projecten over een periode van 3 jaar (tot 31 maart 2010). 1.4 Derde pijler van het transversaal overleg: procesevaluatie door de OGGZ De OGGZ hebben binnen het transversaal overleg de taak om de therapeutische projecten samen te brengen. Ze creëren een forum voor het uitwisselen van informatie en het formuleren van mogelijkheden en moeilijkheden met betrekking tot de organisatie, coördinatie en financiering van therapeutische projecten enerzijds en zorgcircuits en netwerken anderzijds. Op die manier ondersteunen ze de therapeutische projecten en helpen ze hen bij het analyseren van de ervaringen en het formuleren van bottom-up beleidsaanbevelingen. De therapeutische projecten worden in het kader van de procesevaluatie door de OGGZ in verschillende groepen of clusters ingedeeld. Het KCE heeft de volgende 7 clusters bepaald: Kinderen en jongeren algemeen Kinderen en jongeren forensische psychiatrie Kinderen en jongeren middelengerelateerde problematieken Volwassenen algemeen Volwassenen forensische psychiatrie Volwassenen middelengerelateerde problematieken Ouderen De procesevaluatie door de OGGZ is verschillend georganiseerd in het Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte (cfr. infra). 1.5 Rapport In de overeenkomst die de FOD VVVL met de OGGZ heeft afgesloten staat onder meer gestipuleerd dat de Franstalige en Nederlandstalige OGGZ samen jaarlijks 7 rapporten moeten opleveren, één per cluster. In de originele overeenkomst werd de opleverdatum vastgelegd op 31 december, maar later heeft de Gemengde Werkgroep FOD deze datum verschoven naar 31 maart, conform de werkjaren van de therapeutische projecten. De bundel die u nu in handen heeft, is het eerste rapport over de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 maart 2008 voor de cluster "Volwassenen algemeen". 2 Deeladvies 1 m.b.t. de samenstelling van de Gemengde Werkgroep FOD in het kader van de werkzaamheden van het begeleidingscomité "therapeutische projecten en transversaal overleg". 3 Deeladvies 2 en 3 "transversaal overleg": naar nieuwe manieren om geestelijke gezondheidszorg te organiseren. 4/41

5 2. Organisatie Procesevaluatie door de OGGZ 2.1 Nederlandstalige OGGZ Om de eenvormigheid en afstemming van het overleg tussen de therapeutische projecten binnen de verschillende clusters te bevorderen, hebben de vijf Nederlandstalige OGGZ 4 beslist om hun taken in het kader van het transversaal overleg samen aan te pakken. Daartoe sloten ze een samenwerkingsovereenkomst die vastlegt dat de middelen en het personeel voor de organisatie van de procesevaluatie door de Nederlandstalige OGGZ gebundeld worden in 1 Nederlandstalig team transversaal overleg. De coördinatie wordt opgenomen door het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ vzw). Het team transversaal overleg van de Nederlandstalige OGGZ ziet er als volgt uit: - Kurt Lievens (0,3 VTE projectcoördinator) - Bert Plessers (0,5 VTE medewerker) - Carolien Belmans (0,5 VTE medewerker) - Sofie Claes (1 VTE medewerker) - Vincent Vandenbussche (1 VTE medewerker) Het team transversaal overleg wordt aangestuurd door een stuurgroep transversaal overleg waarin de 5 Nederlandstalige OGGZ vertegenwoordigd zijn. De website van de Nederlandstalige OGGZ is sinds 25 januari 2008 online. Deze website bevat basisinformatie over de therapeutische projecten, het transversaal overleg en de rol van de overlegplatforms. Binnenkort volgt een log-in gedeelte waar per leeftijdsgroep de verslagen, agenda's, FAQ en andere documenten beschikbaar zullen zijn. 2.2 Franstalige OGGZ Aan Franstalige zijde organiseren verschillende OGGZ het overleg binnen de clusters. - Overlegplatform Namen: "kinderen en jongeren: algemeen" en "kinderen en jongeren: forensische psychiatrie" (Laetitia Schul en Bénédicte de Bellefroid); - Overlegplatform Gebied Brussel Hoofdstad: "volwassenen: algemeen" (Sophie Henry) en "volwassenen: forensische psychiatrie" (Youri Caels); - Overlegplatform Centre et Charleroi: "volwassenen: algemeen" 5 (François De Coninck); - Overlegplatform Luik: "volwassenen: middelengerelateerde problematieken" (Frédéric Gustin) en "ouderen" (Stéphanie Rahier). 2.3 Afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige OGGZ De medewerkers aan Nederlandstalige en Franstalige zijde wisselen verslagen en andere documenten uit en nodigen elkaar uit voor de clustervergaderingen. Afstemming, onder meer m.b.t. agenda's van de clustervergaderingen en de inhoudelijke rapportage, gebeurt via de medewerkers van de Gemengde Werkgroep FOD: Patrick Van der Jeugt aan Nederlandstalige zijde en Didier Kampfl aan Franstalige zijde. 4 Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen vzw (OGGPA vzw); Samenwerking van Psychiatrische Initiatieven Limburg vzw (SPIL vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw (PopovGGZ vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (Logistiek VLABO vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen vzw. 5 De projecten binnen de cluster "volwassenen: algemeen" worden verdeeld over de Overlegplatforms Gebied Brussel Hoofdstad en Centre et Charleroi. 5/41

6 3. Procesevaluatie en begeleiding: cluster "volwassenen algemeen" 3.1 Omschrijving van de cluster Aan Nederlandstalige zijde bestaat de cluster "volwassenen: algemeen" uit twintig projecten. In het kader van de procesevaluatie door de OGGZ worden deze opgesplitst in drie subclusters (cfr. infra): - volwassenen algemeen 1 (6 TP) - volwassenen algemeen 2 (8 TP) - volwassenen algemeen 3 (6 TP) Per therapeutisch project werd een infofiche opgemaakt met basisgegevens. De actuele versies van de infofiches zijn beschikbaar op de website Onderstaand overzicht van de infofiches geeft een stand van zaken weer op 28 maart /41

7 Subcluster Volwassenen Algemeen 1 (6 TP) Project nr. 17 Organisatie en/of bevordering van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en overleg in de regio Noord-Limburg rond moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners DSM 295 DSM 297 DSM DSM 301.0, , DSM Noord-Limburg (ongeveer inwoners) bestaande uit de volgende gemeentes: Lommel, Overpelt, Neerpelt, Peer, Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode. residentiële GGZ PAAZ Maria Ziekenhuis Noord-Limburg ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG/litp (Campus Noord-Limburg) CGG DAGG (Campus Lommel) Net Thuis Noord-Limburg GDT Listel GDT Lommel andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Beschut Wonen Noord-Limburg (Zorgfunctie Woonrehabilitatie en Activering) Revalidatiecentrum Reval Noord Revalidatiecentrum Validag Lommel Similes Doelstelling Organisatie en/of bevordering van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en overleg in de regio Noord-Limburg rond moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Sarah Mangelschots Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Maesensveld Overpelt 011 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

8 Project nr. 18 Zorgcircuit sociale psychiatrie Hageland Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Personen met een psychiatrische problematiek die ernstig, complex en langdurig is. Vnl. DSM-IV-R-As I: Schizofrenie, Stemmingsstoornissen, Middelengerelateerde stoornissen, DSM-IV-R-As II: Persoonlijkheidsstoornis (Cluster A+B+C) in combinatie met een diagnose op DSM-IV-R-As IV. Mensen uit de doelgroep woonachtig in het Hageland en/of voor wie de coördinatie van zorg gebeurt binnen het Hageland, en meer bepaald rond de kernsteden Aarschot, Diest en Tienen. Het Hageland is een deel van het arrondissement Leuven in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant. De oppervlakte van het geografische Hageland bedraagt km². Dit is 72% van het arrondissement Leuven (1163,2 km²) en +/- 40% van de provincie Vlaams-Brabant (2106,13 km²). De drie grootste steden van het Hageland zijn Tienen (71.77 km²), Aarschot (62.51 km²) en Diest (58,20 km²). Het project richt zich tot 15 van de 20 gemeentes van het Hageland (zorgregio Leuven): Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Scherpenheuvel- Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw. residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg PZ Broeders Alexianen Tienen PZ Sint-Annendael Diest CGG Vlaams-Brabant Oost PZT Hestia Tienen PZT regio Diest Ontslagmanagement (Tienen) Ontslagmanagement (Diest) GDT SIT GOAL (GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven) andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Doelstelling IBW Hestia IBW De Linde Christelijk Ziekenfonds Leuven CAW Hageland Afstemming en opvolging netwerk, procesbewaking met maximale betrokkenheid cliënt. Inhoudelijke coördinator(en) Lenni Kalogrias vzw Hestia Liefdestraat Tienen 016 / (Hestia) 016 / (CGG VBO Tienen) Silvie Aerts PZ Sint-Annendael Vestenstraat Diest 013 / Administratief coördinator GDT Goal Maria-Theresiastraat Leuven 016 / /41

9 Project nr. 19 Afstemming zorgtraject voor mensen met een psychiatrische stoornis en een niet-aangeboren hersenletsel Leeftijdsdoelgroep 18 jaar - 65 jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Mensen met een psychiatrische stoornis (impulscontrolestoornis, stemmingsstoornis, misbruik van alcohol, persoonlijkheidsstoornis,) en een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Arrondissement Antwerpen: Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Brecht, Antwerpen, Schoten, Schilde, Malle, Zoersel, Zwijndrecht, Wijnegem, Zandhoven, Wommelgem, Ranst, Borsbeek, Mortsel, Boechout, Edegem, Hove, Hemiksem, Aartselaar, Lint, Kontich, Schelle, Niel, Boom, Rumst residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PZ Sint-Amedeus PZ Bethaniënhuis CGG VAGGA Den Draad PZT De Sprong PZT Wit-Gele Kruis Thuisverpleging Stichting Kinsbergen vzw Provinciaal Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen / Afstemming zorgtraject. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Sofie Bettens Doornstraat Wilrijk 03 / Joris Housen Deurnestraat Mortsel 03 / /41

10 Project nr. 21 Het organiseren van sociaal psychiatrische netwerken in de zorgregio Tongeren Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Sociale psychiatrie Werkingsgebied Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Herstappe en Voeren Ondertekenende partners residentiële GGZ MC Sint-Jozef Munsterbilzen ambulante GGZ VGGZ eerstelijnsgezondheidszorg GDT-Listel Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) CAD Limburg CAW Sonar Beschut Wonen "de overstap" Validag Tongeren AZ Vesalius Tongeren CKG Molenberg / Nazorg en zorgtraject optimaliseren bij chronische/multi-problem problematieken. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Claudia Maes VGGZ Tongeren Henisstraat Tongeren 012 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

11 Project nr. 31 Continuïteit in behandeling van personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen Leeftijdsdoelgroep Volwassenen (+ jongvolwassenen vanaf 16 jaar) Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische problemen Het bestaande samenwerkingsverband omtrent personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische stoornissen tussen voorzieningen en diensten van verschillende sectoren (cfr. infra) is toegankelijk voor voorzieningen en diensten van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor dit project wordt in principe voor hetzelfde werkingsgebied gekozen. residentiële GGZ UPC Sint-Kamillus ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PassAnt vzw CGG Vlaams-Brabant Oost KHOBRA (Kring Huisartsen Oost-Brabant). Vzw HAC Tienen, Boutersen, Glabbeek / Zonnelied Handicap en Ambulante Begeleiding Oostrem De Lork MPC Terbank Stichting Marguerite-Marie Delacroix Vzw Hejnen Vzw Alvinnenberg Begeleid Wonen Tienen Trajectbegeleiding van personen met een verstandelijke handicap om zo te komen tot zorg op maat (afstemmen van netwerk) en continuïteit in behandeling. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Tinne Van Turnhout Krijkelberg Bierbeek 016 / Hendrik Van Malderen Krijkelberg Bierbeek 016 / /41

12 Project nr. 34 Zorgcoördinatie volwassenen sociaal psychiatrische patiënten regio West-Limburg Leeftijdsdoelgroep + 18 jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Volwassenen met een chronische en complexe sociaal psychiatrische problematiek Regio West-Limburg West-Limburg: Hiertoe behoren volgende gemeenten: Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen- Helchteren, Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Lummen residentiële GGZ A-dienst CAZ Midden-Limburg, Campus Sint-Franciskusziekenhuis ambulante GGZ CGG-litp eerstelijnsgezondheidszorg GDT LISTEL andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) IBW West-Limburg DAC De Schans DAC De Link Doelstelling - Afstemming netwerk/psychiatrische zorg coördineren. - Bereikbaarheid: moeilijke dossiers. - Zorg op maat. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Laila Abdelmalek Havenlaan 7b Beringen-Mijn 0473 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

13 Subcluster Volwassenen Algemeen 2 (8 TP) Project nr. 1 (http://ggalimero.oggpa.be/inhoudelijke_werking/) Regionaal zorgprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis op basis van dialectische gedragstherapie in de regio Lier-Mechelen-Boom Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Volwassenen Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Werkingsgebied Ondertekenende partners Valt samen met het werkingsgebied van het CGG De Pont nl. het gerechtelijk arrondissement Mechelen, met inbegrip van de gemeenten Kontich, Lint, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst en Boom. residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PZ Sint-Norbertushuis PAAZ Sint-Maarten, campus Duffel PAAZ Sint-Maarten, campus Mechelen CGG De Pont PZT Mechelen CAW TOM Thuiszorgoverleg Mechelen (GDT) Huisartsenkring Dijle en Netevallei Ggalimero KU Leuven Optimaliseren van de zorg voor BPS-cliënten in de regio door zorgoverleg en een gepast zorgaanbod uit te werken. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Hilde Janssens PC Sint-Nobertushuis Stationsstraat 22c 2570 Duffel 015 / / An Nauwelaerts Thuiszorgoverleg Mechelen Zakstraat 13/ Mechelen 015 / /41

14 Project nr. 22 C.O.A.C.H. Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen Werkingsgebied Ondertekenende partners Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Haacht, Herent, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren, Tielt-Winge, Tremelo residentiële GGZ UZ Leuven (PAAZ + EPSI), deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UPC Salva Mater, deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UC Sint-Jozef, deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UPC Sint-Kamillus Psychosociaal Centrum ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG Vlaams-Brabant Oost Pilootproject PZT (vzw De Hulster) GOAL GDT andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Walden vzw Christelijk Ziekenfonds Leuven Doelstelling "Draaideurpatiënten" begeleiden in het vormen van een zorgnetwerk continuïteit van zorg en zorg op maat. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Cindy Merlevede CGG-VBO Kapucijnenvoer 35/ Leuven 016/ GDT GOAL Maria-Theresiastraat Leuven 016 / /41

15 Project nr. 35 Zorgtrajectbegeleiding en cliëntenoverleg voor personen met langdurig depressief lijden Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Volwassenen Personen met een langdurige en/of recidiverende depressie Werkingsgebied Ondertekenende partners Ronse, Oudenaarde, Brakel, Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Geraardsbergen, Zwalm, Lierde, Kluisbergen, Maarkedal, Kruishoutem, Horebeke, Wortegem-Petegem en Zingem residentiële GGZ ambulante GGZ AZ Zusters van Barmhartigheid PZ Sint-Fransiscus CGG Zuid-Oost-Vlaanderen PZT eerstelijnsgezondheidszorg OVOSIT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) / / Cliënten met een langdurige depressie zo lang (en optimaal) mogelijk laten verblijven in de thuissituatie. Slaagkansen op terugkeer naar huis, na opname, optimaliseren. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Jan Palsterman Jubileumlaan Gent 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

16 Project nr. 38 Zorgtraject voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis Leeftijdsdoelgroep jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Deinze, Nazareth, Zulte, Kruishoutem, Gent, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Gavere, Zelzate, Assenede, Wachtebeke, Aalter, Nevele, Evergem, Zomergem, Lovendegem, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, Waarschoot, Lokeren, Moerbeke, Wetteren, Wichelen, Laarne residentiële GGZ PZ Sint-Camillus ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG Regio Groot Gent Eclips RCGG Deinze Eeklo Gent CGG De Drie Stromen Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Regio Groot Gent PION OVOSIT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) / / Beste zorg op elk moment. Afstemming van de zorg (residentieel-ambulant-thuiszorg). Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Patrick Bruyneel Beukenlaan 20 Sint-Denijs-Westrem 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

17 Project nr. 39 Netwerking en coördinatie toegankelijkheid patiënt- en hulpverlenerswerk verhogen Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Patiënten met een ernstige, complexe en langdurige psychische problematiek waarbij opvolging van het zorgtraject aangewezen is. Gezien het multidimentioneel karakter van de pathologie is er een grote impact op verschillende levensdomeinen waardoor één partner de zorg niet alleen kan dragen. Werkingsgebied Assenede (13.489), Eeklo (19.353), Knesselare (7.848), Kaprijke (6.069), Lovendegem (9.266), Maldegem (22.129), Sint-Laureins (6.518), Waarschoot (7.892), Wachtebeke (6.852), Zomergem (8.012), Zelzate (12.113) Ondertekenende partners residentiële GGZ ambulante GGZ PC Sint-Jan PC Sint-Jan-Baptist RCGG Deinze-Eeklo-Gent, vestiging CGG Eeklo eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) OVOSIT Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen / / Zorgcoördinatie en continuïteit van zorg op het niveau van de patiënt; coaching en ondersteuning van hulpverleners. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Els Vandoorne Oostveldstraat Eeklo 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

18 Project nr. 40 Netwerk Rehabilitatie Leeftijdsdoelgroep Volwassenen, subgroep 25 tot 60 jaar Pathologiedoelgroep Persoonlijkheidsstoornissen Werkingsgebied Arrondissement Turnhout Ondertekenende partners residentiële GGZ OPZ Geel ambulante GGZ CGG Noorderkempen / CGG Zuiderkempen eerstelijnsgezondheidszorg GDT / SIT Turnhout Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Beschut Wonen Kempen / Zorgcoördinatie Netwerk Rehabilitatie. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator e-mai Diane Geerts Pas Geel 0498 / of 014 / Chris Borgions Antwerpseweg Geel 014 / /41

19 Project nr. 42 Zorgcoördinatie gebaseerd op een geïntegreerd opvolgmodel in de leefcontext bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Volwassenen (18 65 jaar) Persoonlijkheidsstoornissen met exclusie van antisociale persoonlijkheidsstoornis Zuid West-Vlaanderen Ondertekenende partners residentiële GGZ PZ Menen, AZ Groeninge ambulante GGZ Psychiatrische Zorg Thuis Project Vesta eerstelijnsgezondheidszorg SIT/GDT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) De Bolster OCMW Kortrijk CAW Stimulans Piramide Zorgcontinuïteit bewerkstelligen op de diverse levensgebieden van de patiënt in samenspraak met de patiënt/familie. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Joke Pille AZ Groeninge campus Sint-Maarten Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk 056 / Darline Vandaele - SIT/GDT Zuid West-Vlaanderen Veldstraat Kortrijk 0477 / /41

20 Project nr. 101 Zorgcoördinatie voor cliënten met een chronische en complexe persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsstoornis Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Cliënten met een chronische en complexe persoonlijkheidsstoornis of complexe ontwikkelingsstoornis Zuid- en West-Limburg: Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Beringen, Houthalen-Helchteren, Heusden- Zolder, Lummen, Halen, Zonhoven, Hasselt, Herk-de-Stad, Diepenbeek, Alken, Nieuwerkerken, St. Truiden, Wellen, Borgloon, Kortessem, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren, Tongeren, Herstappe, Heers, Gingelom residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg PAAZ Sint-Franciskus PC Ziekeren PAAZ Virga Jesse PZ Sancta Maria CGG/LITP VGGZ DAGG STIPT GDT Listel Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Bewust vzw WIRIC LSA (Limburgse Stichting Autisme) Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand Similes Limburg Tehuizen voor Nazorg Netwerkcoördinatie voor deze specifieke doelgroepen. Inhoudelijke coördinator(en) Jessie Schoofs Melverencentrum Sint-Truiden Geert Rogiers Melverencentrum Sint-Truiden 0475 / / Administratief coördinator GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2009. Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen"

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2009. Nederlandstalige cluster volwassenen: algemeen Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be 31/03/2009 Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008 Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Vlaanderen (308) Antwerpen (70)

Vlaanderen (308) Antwerpen (70) Het totaal aantal Het aantal ingetrokken (art. 32bis van het decreet) Het aantal klachten over oneigenlijk Het aantal sancties voor oneigenlijk Het aantal van de daaraan verbonden Antwerpen (70) 85 263

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente.

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente. Situatie op: 04/08/2011 Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN Bijlage 1: Indeling in 16 vervoerregio s met een lijst van bijhorende gemeenten (Er dient nog rekening gehouden te worden met de vrijwillige gemeentefusies) NIS-code Gemeente Vervoerregio (16) 23044 LIEDEKERKE

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2009 (status: uitbetaald) 2009 (status: uitbetaald) AALST 774 571,09 13 237,45 AALTER 162 532,58 4 085,33 AARSCHOT 223 831,74 0,00 AARTSELAAR 96 011,70 2 412,88 AFFLIGEM 82 283,01

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2010 (status: uitbetaald) 2010 (status: uitbetaald) AALST 782 445,32 13 342,37 AALTER 165 754,30 4 117,55 AARSCHOT 226 935,42 0,00 AARTSELAAR 96 979,55 2 407,64 AFFLIGEM 83 891,46

Nadere informatie

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 2.254 286,93 230,00 Collectief woongebouw GESLOTEN 34 292,24 241,00 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER CLUSTER Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel begijnendijk Begijnendijk Bekkevoort

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen)

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen Sociale huurwoningen gemeente BSO (deelobjectief huur) nulmeting huur aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel SVK in huur op 1/11/2016 aandeel

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Gemeentelijk Cultuurbeleid 2014 (Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP01) Aalst 146 671,85 Aalter 78 109,00 Aarschot 87 966,26 Aartselaar 85 323,99

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster "kinderen en jongeren: algemeen"

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster kinderen en jongeren: algemeen Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering HUUR KOOP KAVELS Provincie postcode gemeente deelobjectief huur nulmeting huur aandeel SHM huur gerealiseerd op 31/12/2015 aandeel SVK huur op 1/11/2015 aandeel lok. bestuur huur gerealiseerd aandeel VWF

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Cultuurcentrum Gegevens cultuurcentrum beschikbaar vanaf VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 Cultuurcentrum Brussel 2014 AALST OPENBARE

Nadere informatie

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de Art. 53. De administratie geeft een overzicht per gemeente van de gegevens over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op basis van de statistieken die door de gemeenten

Nadere informatie

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst Vervoers Jaar Criterium NISCODE gemeente gebied project Project Startdatum Basismobiliteit 42026 WICHELEN Aalst 2003 Wetteren- Laarne -Wichelen 1/jul/03 169,42

Nadere informatie

Antwerpen

Antwerpen GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED ANTWOORD op vraag nr. 266 van 19 april 2017 van FRANCESCO VANDERJEUGD 1. Op dit ogenblik

Nadere informatie

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid?

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 159 van AN CHRISTIAENS datum: 19 maart 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Fuifbeleid - Initiatieven In Vlaanderen wordt elke week massaal gefeest

Nadere informatie

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 ETTERBEEK Brussel (19 gemeenten) 1050 ELSENE Brussel (19

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Publicatie : 2013-11-14 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken 4 NOVEMBER 2013. - Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008 Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 5 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 3 IVM 9840 DE PINTE 10 367 3 IVM 9800 DEINZE 30 667 7 IVM 9900 EEKLO 20 561 5 IVM 9940

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 10 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 10 IVM 9840 DE PINTE 10 367 10 IVM 9800 DEINZE 30 667 10 IVM 9900 EEKLO 20 561 10 IVM

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen DATUM: 30.09.2009 TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V Gemeentebesturen 1)Aalst 2)Aalter 3)Aarschot 4)Aartselaar 5)Affligem 6)Alken 7)Alveringem 8)Anzegem 9)Arendonk 10)Asse 11)Assenede 12)Avelgem 13)Baarle-Hertog

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling 2a en 2b zuid Reling Indeling van de avond Inleiding Getuigenis van ervaringsdeskundigen en hulpverleners Paneldiscussie Besluit Drankje

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap 11/05/2015 Onze opdracht: Procesbegeleiding om een persoon met een (vermoeden van) handicap en zijn netwerk

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS CRKLO-schooldossiers, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Provincie Antwerpen 1. Aartselaar. 1-7. Antwerpen. 8-11. Antwerpen

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2013-2014 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst Antw erpen 254 662 291 4 10 0 0 15 0 29 44 14.207 Aartselaar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 510.610 Antw erpen 59 187 212 0 0 0 0 3 0 10 18 12.956 Arendonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 Baarle-Hertog 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen Selecteer de beginletter van de gemeente die u zoekt. A - B - D - E - G - H - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V W - Z A Gemeente: Anzegem Gemeente: Ardooie Gemeente: Asse B Gemeente: Beersel Gemeente:

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)

Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een privaat initiatief (in tegenstelling tot een OCMW) dat volgens het decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen

Nadere informatie

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL

GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL Bijlage Tabel 1 aantal verzonden PAS brieven per kleurcode tav een actuele habitat per gemeente ACTUELE HABITAT GEMEENTE GROEN ORANJE ROOD BLAUW TOTAAL AALST 81 1 1 2 85 AALTER 207 13 16 236 AARSCHOT 39

Nadere informatie