Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen""

Transcriptie

1 Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen" 1/41 TO/2008/004 PopovGGZ vzw, Drongenplein 26, 9031 Drongen 09 /

2 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding: algemene context van het transversaal overleg Voorgeschiedenis Therapeutische projecten Transversaal overleg Derde pijler van het transversaal overleg: procesevaluatie door de OGGZ Rapport 4 2. Organisatie procesevaluatie door de OGGZ Nederlandstalige OGGZ Franstalige OGGZ Afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige OGGZ 5 3. Procesevaluatie en begeleiding: cluster "volwassenen: algemeen" Omschrijving van de cluster Transversale overlegmomenten: praktisch Eerste clustervergadering Tweede clustervergadering Transversale overlegmomenten: inhoudelijk Algemene positieve bevindingen TP Algemene knelpunten TP Aanmeldingen Inclusieoverleg Opvolgoverleg Financiering TP-administratie Patiëntenregistratie KCE Participatie familie- en patiëntenverenigingen Conclusies Toekomstperspectieven Bijlagen 41 2/41

3 1. Inleiding: algemene context van het transversaal overleg 1.1 Voorgeschiedenis Sinds het einde van de vorige eeuw groeit de overtuiging dat bij de organisatie en verdere uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg meer en meer vertrokken dient te worden vanuit de cliënt en zijn hulpvraag (vraaggestuurd en doelgroepgericht denken en niet langer de verschillende soorten voorzieningen en diensten als uitgangspunt nemen). Deze evolutie krijgt vorm in de concepten "zorgcircuits" en "netwerken". Een zorgcircuit is het volledige zorgaanbod van een netwerk voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio en is opgebouwd uit modules, die samen alle noodzakelijke zorgtrajecten vertegenwoordigen met garantie van zorg op maat en continuïteit van zorg. Een netwerk is het geheel van juridisch onafhankelijke diensten en voorzieningen, die met het oog op het realiseren van een volledig zorgprogramma voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio, een functioneel en juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband vormen. In 1997 vinden we deze begrippen voor het eerst terug in het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) 1. Dit gedachtegoed wordt door de overheid overgenomen. In 2001 kondigen de Ministers Magda Aelvoet en Frank Vandenbroucke in hun Beleidsnota voor Geestelijke Gezondheidszorg "De psyche: mij een zorg" een nieuwe visie op GGZ aan. Hierbij wordt de patiënt als uitgangspunt genomen (participatie en zorgvraag) en een reorganisatie in functie van doelgroepen (zorgaanbod en overleg) aangekondigd. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid keurt in mei 2004 via een amendement op de gemeenschappelijke verklaring van de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid (juni 2002) de basisprincipes goed. De uitwerking en implementering van de concepten zorgcircuits en netwerken, in de eerste plaats voor patiënten met een chronische en complexe problematiek, staat hierin centraal. Minister Rudy Demotte werkt dit concept verder uit in zijn "Beleidsnota inzake geestelijke gezondheidszorg" (mei 2005). In deze nota verschijnen de therapeutische projecten en het transversaal overleg op het toneel. Bondig gesteld is het de bedoeling om aan de hand van de therapeutische projecten en het transversaal overleg informatie te verzamelen en voorstellen rond een nieuw systeem van programmatie, erkenning en financiering in de geestelijke gezondheidszorg uit te werken. Binnen deze projecten staan doelgroepen en hun zorgvraag centraal en niet langer voorzieningen. 1.2 Therapeutische projecten Therapeutische projecten zijn door het RIZIV gefinancierde experimenten waarbinnen overleg rond een patiënt uit een bepaalde patiëntendoelgroep georganiseerd en/of gecoördineerd wordt. Doelstelling is om op deze manier informatie te verschaffen over het werken in zorgcircuits en netwerken. Dit moet leiden tot zorg op maat en meer zorgcontinuïteit voor de patiënt door het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken diensten en voorzieningen. Deze experimenten richten zich naar patiënten met een langdurige en complexe problematiek. Diensten en voorzieningen uit de eerste, tweede en derde lijn zijn steeds vertegenwoordigd binnen de therapeutische projecten. Op 22 oktober 2006 verscheen het Koninklijk Besluit dat de therapeutische projecten regelt. Tussen 6 november en 16 december 2006 konden projectvoorstellen worden ingediend bij het RIZIV. Op 5 maart 2007 selecteerde het Verzekeringscomité van het RIZIV 78 projecten. Daarnaast financiert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nog 4 bijkomende therapeutische projecten. Op 1 april 2007 konden de therapeutische projecten effectief van start gaan. Ze lopen over een periode van 3 jaar (tot 31 maart 2010). De aanvraagdossiers van de weerhouden projecten zijn nog steeds te raadplegen op de website van het RIZIV (www.riziv.fgov.be). Beknopte infofiches van de Nederlandstalige therapeutische projecten en verdere informatie vindt u op de website van de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Vlaanderen over het transversaal overleg (www.transversaaloverleg.be). 1.3 Transversaal Overleg Via het transversaal overleg wil men lessen trekken uit de therapeutische projecten om van daaruit voorstellen te formuleren over het toekomstig beleid aangaande zorgcircuits en netwerken. Na de opstart van de therapeutische projecten op 1 april 2007 kreeg het transversaal overleg concreet vorm. In mei 2006 werden de fundamenten 1 Advies (2 de deel) van de permanente werkgroep "psychiatrie" NRZV inzake toekomstige organisatie en ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg van 12 juni /41

4 voor de Gemengde Werkgroep FOD gelegd via een advies van de NRZV van 11 mei Deze werkgroep, met een representatieve samenstelling van alle betrokken actoren uit de sector en het beleid, stuurt het transversaal overleg aan. Een volgend advies van de NRZV (8 februari 2007) 3 tekende de krijtlijnen van het transversaal overleg verder uit. Hier vinden we een eerste aanzet tot de 3 pijlers van het transversaal overleg. Het wetenschappelijk luik door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft de opdracht om vanuit een wetenschappelijke opzet kennis en inzicht te verwerven in de organisatie- en coördinatiemechanismen binnen de therapeutische projecten. Op basis van een multidisciplinair onderzoek moet het KCE beleidsconclusies formuleren aangaande het werken in zorgcircuits en netwerken. De participatie van familie- en patiëntenorganisaties De familie- en patiëntenorganisaties gaan binnen het transversaal overleg op zoek naar werkbare en haalbare vormen van participatie van patiënten en mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg. De doelstelling is om dit participatieve luik structureel in te bedden in de Belgische context van zorgcircuits en netwerken. De familie- en patiëntenorganisaties werken hiervoor gedeeltelijk samen met de onderzoeksinstellingen Lucas en Association Interrégionale de Guidance et de Santé (AIGS) die hen een wetenschappelijke onderbouw verschaffen. De procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) De OGGZ staan in voor het faciliteren van het overleg tussen de deelnemers van de verschillende therapeutische projecten binnen één patiëntendoelgroep of cluster, om te komen tot bottom-up voorstellen inzake de organisatie, coördinatie en financiering van zorgcircuits en netwerken. Het transversaal overleg wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en loopt net zoals de therapeutische projecten over een periode van 3 jaar (tot 31 maart 2010). 1.4 Derde pijler van het transversaal overleg: procesevaluatie door de OGGZ De OGGZ hebben binnen het transversaal overleg de taak om de therapeutische projecten samen te brengen. Ze creëren een forum voor het uitwisselen van informatie en het formuleren van mogelijkheden en moeilijkheden met betrekking tot de organisatie, coördinatie en financiering van therapeutische projecten enerzijds en zorgcircuits en netwerken anderzijds. Op die manier ondersteunen ze de therapeutische projecten en helpen ze hen bij het analyseren van de ervaringen en het formuleren van bottom-up beleidsaanbevelingen. De therapeutische projecten worden in het kader van de procesevaluatie door de OGGZ in verschillende groepen of clusters ingedeeld. Het KCE heeft de volgende 7 clusters bepaald: Kinderen en jongeren algemeen Kinderen en jongeren forensische psychiatrie Kinderen en jongeren middelengerelateerde problematieken Volwassenen algemeen Volwassenen forensische psychiatrie Volwassenen middelengerelateerde problematieken Ouderen De procesevaluatie door de OGGZ is verschillend georganiseerd in het Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte (cfr. infra). 1.5 Rapport In de overeenkomst die de FOD VVVL met de OGGZ heeft afgesloten staat onder meer gestipuleerd dat de Franstalige en Nederlandstalige OGGZ samen jaarlijks 7 rapporten moeten opleveren, één per cluster. In de originele overeenkomst werd de opleverdatum vastgelegd op 31 december, maar later heeft de Gemengde Werkgroep FOD deze datum verschoven naar 31 maart, conform de werkjaren van de therapeutische projecten. De bundel die u nu in handen heeft, is het eerste rapport over de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 maart 2008 voor de cluster "Volwassenen algemeen". 2 Deeladvies 1 m.b.t. de samenstelling van de Gemengde Werkgroep FOD in het kader van de werkzaamheden van het begeleidingscomité "therapeutische projecten en transversaal overleg". 3 Deeladvies 2 en 3 "transversaal overleg": naar nieuwe manieren om geestelijke gezondheidszorg te organiseren. 4/41

5 2. Organisatie Procesevaluatie door de OGGZ 2.1 Nederlandstalige OGGZ Om de eenvormigheid en afstemming van het overleg tussen de therapeutische projecten binnen de verschillende clusters te bevorderen, hebben de vijf Nederlandstalige OGGZ 4 beslist om hun taken in het kader van het transversaal overleg samen aan te pakken. Daartoe sloten ze een samenwerkingsovereenkomst die vastlegt dat de middelen en het personeel voor de organisatie van de procesevaluatie door de Nederlandstalige OGGZ gebundeld worden in 1 Nederlandstalig team transversaal overleg. De coördinatie wordt opgenomen door het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ vzw). Het team transversaal overleg van de Nederlandstalige OGGZ ziet er als volgt uit: - Kurt Lievens (0,3 VTE projectcoördinator) - Bert Plessers (0,5 VTE medewerker) - Carolien Belmans (0,5 VTE medewerker) - Sofie Claes (1 VTE medewerker) - Vincent Vandenbussche (1 VTE medewerker) Het team transversaal overleg wordt aangestuurd door een stuurgroep transversaal overleg waarin de 5 Nederlandstalige OGGZ vertegenwoordigd zijn. De website van de Nederlandstalige OGGZ is sinds 25 januari 2008 online. Deze website bevat basisinformatie over de therapeutische projecten, het transversaal overleg en de rol van de overlegplatforms. Binnenkort volgt een log-in gedeelte waar per leeftijdsgroep de verslagen, agenda's, FAQ en andere documenten beschikbaar zullen zijn. 2.2 Franstalige OGGZ Aan Franstalige zijde organiseren verschillende OGGZ het overleg binnen de clusters. - Overlegplatform Namen: "kinderen en jongeren: algemeen" en "kinderen en jongeren: forensische psychiatrie" (Laetitia Schul en Bénédicte de Bellefroid); - Overlegplatform Gebied Brussel Hoofdstad: "volwassenen: algemeen" (Sophie Henry) en "volwassenen: forensische psychiatrie" (Youri Caels); - Overlegplatform Centre et Charleroi: "volwassenen: algemeen" 5 (François De Coninck); - Overlegplatform Luik: "volwassenen: middelengerelateerde problematieken" (Frédéric Gustin) en "ouderen" (Stéphanie Rahier). 2.3 Afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige OGGZ De medewerkers aan Nederlandstalige en Franstalige zijde wisselen verslagen en andere documenten uit en nodigen elkaar uit voor de clustervergaderingen. Afstemming, onder meer m.b.t. agenda's van de clustervergaderingen en de inhoudelijke rapportage, gebeurt via de medewerkers van de Gemengde Werkgroep FOD: Patrick Van der Jeugt aan Nederlandstalige zijde en Didier Kampfl aan Franstalige zijde. 4 Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen vzw (OGGPA vzw); Samenwerking van Psychiatrische Initiatieven Limburg vzw (SPIL vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw (PopovGGZ vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (Logistiek VLABO vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen vzw. 5 De projecten binnen de cluster "volwassenen: algemeen" worden verdeeld over de Overlegplatforms Gebied Brussel Hoofdstad en Centre et Charleroi. 5/41

6 3. Procesevaluatie en begeleiding: cluster "volwassenen algemeen" 3.1 Omschrijving van de cluster Aan Nederlandstalige zijde bestaat de cluster "volwassenen: algemeen" uit twintig projecten. In het kader van de procesevaluatie door de OGGZ worden deze opgesplitst in drie subclusters (cfr. infra): - volwassenen algemeen 1 (6 TP) - volwassenen algemeen 2 (8 TP) - volwassenen algemeen 3 (6 TP) Per therapeutisch project werd een infofiche opgemaakt met basisgegevens. De actuele versies van de infofiches zijn beschikbaar op de website Onderstaand overzicht van de infofiches geeft een stand van zaken weer op 28 maart /41

7 Subcluster Volwassenen Algemeen 1 (6 TP) Project nr. 17 Organisatie en/of bevordering van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en overleg in de regio Noord-Limburg rond moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners DSM 295 DSM 297 DSM DSM 301.0, , DSM Noord-Limburg (ongeveer inwoners) bestaande uit de volgende gemeentes: Lommel, Overpelt, Neerpelt, Peer, Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode. residentiële GGZ PAAZ Maria Ziekenhuis Noord-Limburg ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG/litp (Campus Noord-Limburg) CGG DAGG (Campus Lommel) Net Thuis Noord-Limburg GDT Listel GDT Lommel andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Beschut Wonen Noord-Limburg (Zorgfunctie Woonrehabilitatie en Activering) Revalidatiecentrum Reval Noord Revalidatiecentrum Validag Lommel Similes Doelstelling Organisatie en/of bevordering van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en overleg in de regio Noord-Limburg rond moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Sarah Mangelschots Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Maesensveld Overpelt 011 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

8 Project nr. 18 Zorgcircuit sociale psychiatrie Hageland Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Personen met een psychiatrische problematiek die ernstig, complex en langdurig is. Vnl. DSM-IV-R-As I: Schizofrenie, Stemmingsstoornissen, Middelengerelateerde stoornissen, DSM-IV-R-As II: Persoonlijkheidsstoornis (Cluster A+B+C) in combinatie met een diagnose op DSM-IV-R-As IV. Mensen uit de doelgroep woonachtig in het Hageland en/of voor wie de coördinatie van zorg gebeurt binnen het Hageland, en meer bepaald rond de kernsteden Aarschot, Diest en Tienen. Het Hageland is een deel van het arrondissement Leuven in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant. De oppervlakte van het geografische Hageland bedraagt km². Dit is 72% van het arrondissement Leuven (1163,2 km²) en +/- 40% van de provincie Vlaams-Brabant (2106,13 km²). De drie grootste steden van het Hageland zijn Tienen (71.77 km²), Aarschot (62.51 km²) en Diest (58,20 km²). Het project richt zich tot 15 van de 20 gemeentes van het Hageland (zorgregio Leuven): Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Scherpenheuvel- Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw. residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg PZ Broeders Alexianen Tienen PZ Sint-Annendael Diest CGG Vlaams-Brabant Oost PZT Hestia Tienen PZT regio Diest Ontslagmanagement (Tienen) Ontslagmanagement (Diest) GDT SIT GOAL (GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven) andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Doelstelling IBW Hestia IBW De Linde Christelijk Ziekenfonds Leuven CAW Hageland Afstemming en opvolging netwerk, procesbewaking met maximale betrokkenheid cliënt. Inhoudelijke coördinator(en) Lenni Kalogrias vzw Hestia Liefdestraat Tienen 016 / (Hestia) 016 / (CGG VBO Tienen) Silvie Aerts PZ Sint-Annendael Vestenstraat Diest 013 / Administratief coördinator GDT Goal Maria-Theresiastraat Leuven 016 / /41

9 Project nr. 19 Afstemming zorgtraject voor mensen met een psychiatrische stoornis en een niet-aangeboren hersenletsel Leeftijdsdoelgroep 18 jaar - 65 jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Mensen met een psychiatrische stoornis (impulscontrolestoornis, stemmingsstoornis, misbruik van alcohol, persoonlijkheidsstoornis,) en een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Arrondissement Antwerpen: Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Brecht, Antwerpen, Schoten, Schilde, Malle, Zoersel, Zwijndrecht, Wijnegem, Zandhoven, Wommelgem, Ranst, Borsbeek, Mortsel, Boechout, Edegem, Hove, Hemiksem, Aartselaar, Lint, Kontich, Schelle, Niel, Boom, Rumst residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PZ Sint-Amedeus PZ Bethaniënhuis CGG VAGGA Den Draad PZT De Sprong PZT Wit-Gele Kruis Thuisverpleging Stichting Kinsbergen vzw Provinciaal Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen / Afstemming zorgtraject. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Sofie Bettens Doornstraat Wilrijk 03 / Joris Housen Deurnestraat Mortsel 03 / /41

10 Project nr. 21 Het organiseren van sociaal psychiatrische netwerken in de zorgregio Tongeren Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Sociale psychiatrie Werkingsgebied Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Herstappe en Voeren Ondertekenende partners residentiële GGZ MC Sint-Jozef Munsterbilzen ambulante GGZ VGGZ eerstelijnsgezondheidszorg GDT-Listel Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) CAD Limburg CAW Sonar Beschut Wonen "de overstap" Validag Tongeren AZ Vesalius Tongeren CKG Molenberg / Nazorg en zorgtraject optimaliseren bij chronische/multi-problem problematieken. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Claudia Maes VGGZ Tongeren Henisstraat Tongeren 012 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

11 Project nr. 31 Continuïteit in behandeling van personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen Leeftijdsdoelgroep Volwassenen (+ jongvolwassenen vanaf 16 jaar) Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische problemen Het bestaande samenwerkingsverband omtrent personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische stoornissen tussen voorzieningen en diensten van verschillende sectoren (cfr. infra) is toegankelijk voor voorzieningen en diensten van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor dit project wordt in principe voor hetzelfde werkingsgebied gekozen. residentiële GGZ UPC Sint-Kamillus ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PassAnt vzw CGG Vlaams-Brabant Oost KHOBRA (Kring Huisartsen Oost-Brabant). Vzw HAC Tienen, Boutersen, Glabbeek / Zonnelied Handicap en Ambulante Begeleiding Oostrem De Lork MPC Terbank Stichting Marguerite-Marie Delacroix Vzw Hejnen Vzw Alvinnenberg Begeleid Wonen Tienen Trajectbegeleiding van personen met een verstandelijke handicap om zo te komen tot zorg op maat (afstemmen van netwerk) en continuïteit in behandeling. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Tinne Van Turnhout Krijkelberg Bierbeek 016 / Hendrik Van Malderen Krijkelberg Bierbeek 016 / /41

12 Project nr. 34 Zorgcoördinatie volwassenen sociaal psychiatrische patiënten regio West-Limburg Leeftijdsdoelgroep + 18 jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Volwassenen met een chronische en complexe sociaal psychiatrische problematiek Regio West-Limburg West-Limburg: Hiertoe behoren volgende gemeenten: Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen- Helchteren, Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Lummen residentiële GGZ A-dienst CAZ Midden-Limburg, Campus Sint-Franciskusziekenhuis ambulante GGZ CGG-litp eerstelijnsgezondheidszorg GDT LISTEL andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) IBW West-Limburg DAC De Schans DAC De Link Doelstelling - Afstemming netwerk/psychiatrische zorg coördineren. - Bereikbaarheid: moeilijke dossiers. - Zorg op maat. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Laila Abdelmalek Havenlaan 7b Beringen-Mijn 0473 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

13 Subcluster Volwassenen Algemeen 2 (8 TP) Project nr. 1 (http://ggalimero.oggpa.be/inhoudelijke_werking/) Regionaal zorgprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis op basis van dialectische gedragstherapie in de regio Lier-Mechelen-Boom Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Volwassenen Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Werkingsgebied Ondertekenende partners Valt samen met het werkingsgebied van het CGG De Pont nl. het gerechtelijk arrondissement Mechelen, met inbegrip van de gemeenten Kontich, Lint, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst en Boom. residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PZ Sint-Norbertushuis PAAZ Sint-Maarten, campus Duffel PAAZ Sint-Maarten, campus Mechelen CGG De Pont PZT Mechelen CAW TOM Thuiszorgoverleg Mechelen (GDT) Huisartsenkring Dijle en Netevallei Ggalimero KU Leuven Optimaliseren van de zorg voor BPS-cliënten in de regio door zorgoverleg en een gepast zorgaanbod uit te werken. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Hilde Janssens PC Sint-Nobertushuis Stationsstraat 22c 2570 Duffel 015 / / An Nauwelaerts Thuiszorgoverleg Mechelen Zakstraat 13/ Mechelen 015 / /41

14 Project nr. 22 C.O.A.C.H. Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen Werkingsgebied Ondertekenende partners Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Haacht, Herent, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren, Tielt-Winge, Tremelo residentiële GGZ UZ Leuven (PAAZ + EPSI), deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UPC Salva Mater, deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UC Sint-Jozef, deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UPC Sint-Kamillus Psychosociaal Centrum ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG Vlaams-Brabant Oost Pilootproject PZT (vzw De Hulster) GOAL GDT andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Walden vzw Christelijk Ziekenfonds Leuven Doelstelling "Draaideurpatiënten" begeleiden in het vormen van een zorgnetwerk continuïteit van zorg en zorg op maat. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Cindy Merlevede CGG-VBO Kapucijnenvoer 35/ Leuven 016/ GDT GOAL Maria-Theresiastraat Leuven 016 / /41

15 Project nr. 35 Zorgtrajectbegeleiding en cliëntenoverleg voor personen met langdurig depressief lijden Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Volwassenen Personen met een langdurige en/of recidiverende depressie Werkingsgebied Ondertekenende partners Ronse, Oudenaarde, Brakel, Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Geraardsbergen, Zwalm, Lierde, Kluisbergen, Maarkedal, Kruishoutem, Horebeke, Wortegem-Petegem en Zingem residentiële GGZ ambulante GGZ AZ Zusters van Barmhartigheid PZ Sint-Fransiscus CGG Zuid-Oost-Vlaanderen PZT eerstelijnsgezondheidszorg OVOSIT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) / / Cliënten met een langdurige depressie zo lang (en optimaal) mogelijk laten verblijven in de thuissituatie. Slaagkansen op terugkeer naar huis, na opname, optimaliseren. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Jan Palsterman Jubileumlaan Gent 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

16 Project nr. 38 Zorgtraject voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis Leeftijdsdoelgroep jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Deinze, Nazareth, Zulte, Kruishoutem, Gent, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Gavere, Zelzate, Assenede, Wachtebeke, Aalter, Nevele, Evergem, Zomergem, Lovendegem, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, Waarschoot, Lokeren, Moerbeke, Wetteren, Wichelen, Laarne residentiële GGZ PZ Sint-Camillus ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG Regio Groot Gent Eclips RCGG Deinze Eeklo Gent CGG De Drie Stromen Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Regio Groot Gent PION OVOSIT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) / / Beste zorg op elk moment. Afstemming van de zorg (residentieel-ambulant-thuiszorg). Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Patrick Bruyneel Beukenlaan 20 Sint-Denijs-Westrem 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

17 Project nr. 39 Netwerking en coördinatie toegankelijkheid patiënt- en hulpverlenerswerk verhogen Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Patiënten met een ernstige, complexe en langdurige psychische problematiek waarbij opvolging van het zorgtraject aangewezen is. Gezien het multidimentioneel karakter van de pathologie is er een grote impact op verschillende levensdomeinen waardoor één partner de zorg niet alleen kan dragen. Werkingsgebied Assenede (13.489), Eeklo (19.353), Knesselare (7.848), Kaprijke (6.069), Lovendegem (9.266), Maldegem (22.129), Sint-Laureins (6.518), Waarschoot (7.892), Wachtebeke (6.852), Zomergem (8.012), Zelzate (12.113) Ondertekenende partners residentiële GGZ ambulante GGZ PC Sint-Jan PC Sint-Jan-Baptist RCGG Deinze-Eeklo-Gent, vestiging CGG Eeklo eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) OVOSIT Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen / / Zorgcoördinatie en continuïteit van zorg op het niveau van de patiënt; coaching en ondersteuning van hulpverleners. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Els Vandoorne Oostveldstraat Eeklo 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

18 Project nr. 40 Netwerk Rehabilitatie Leeftijdsdoelgroep Volwassenen, subgroep 25 tot 60 jaar Pathologiedoelgroep Persoonlijkheidsstoornissen Werkingsgebied Arrondissement Turnhout Ondertekenende partners residentiële GGZ OPZ Geel ambulante GGZ CGG Noorderkempen / CGG Zuiderkempen eerstelijnsgezondheidszorg GDT / SIT Turnhout Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Beschut Wonen Kempen / Zorgcoördinatie Netwerk Rehabilitatie. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator e-mai Diane Geerts Pas Geel 0498 / of 014 / Chris Borgions Antwerpseweg Geel 014 / /41

19 Project nr. 42 Zorgcoördinatie gebaseerd op een geïntegreerd opvolgmodel in de leefcontext bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Volwassenen (18 65 jaar) Persoonlijkheidsstoornissen met exclusie van antisociale persoonlijkheidsstoornis Zuid West-Vlaanderen Ondertekenende partners residentiële GGZ PZ Menen, AZ Groeninge ambulante GGZ Psychiatrische Zorg Thuis Project Vesta eerstelijnsgezondheidszorg SIT/GDT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) De Bolster OCMW Kortrijk CAW Stimulans Piramide Zorgcontinuïteit bewerkstelligen op de diverse levensgebieden van de patiënt in samenspraak met de patiënt/familie. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Joke Pille AZ Groeninge campus Sint-Maarten Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk 056 / Darline Vandaele - SIT/GDT Zuid West-Vlaanderen Veldstraat Kortrijk 0477 / /41

20 Project nr. 101 Zorgcoördinatie voor cliënten met een chronische en complexe persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsstoornis Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Cliënten met een chronische en complexe persoonlijkheidsstoornis of complexe ontwikkelingsstoornis Zuid- en West-Limburg: Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Beringen, Houthalen-Helchteren, Heusden- Zolder, Lummen, Halen, Zonhoven, Hasselt, Herk-de-Stad, Diepenbeek, Alken, Nieuwerkerken, St. Truiden, Wellen, Borgloon, Kortessem, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren, Tongeren, Herstappe, Heers, Gingelom residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg PAAZ Sint-Franciskus PC Ziekeren PAAZ Virga Jesse PZ Sancta Maria CGG/LITP VGGZ DAGG STIPT GDT Listel Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Bewust vzw WIRIC LSA (Limburgse Stichting Autisme) Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand Similes Limburg Tehuizen voor Nazorg Netwerkcoördinatie voor deze specifieke doelgroepen. Inhoudelijke coördinator(en) Jessie Schoofs Melverencentrum Sint-Truiden Geert Rogiers Melverencentrum Sint-Truiden 0475 / / Administratief coördinator GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012 Bezoek ons op het internet: www.ziekenzorg.be Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In het najaar van 2009 kwamen we als provincie naar buiten met

Nadere informatie

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten

INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten INSPIRATIEBOEKJE voor steden en gemeenten 04 OCT sponsored by Een bruisende shopdag! De partners: Met dit document willen we alle steden en gemeenten motiveren om leuke activiteiten te organiseren naar

Nadere informatie

Telenet Werfbrochure

Telenet Werfbrochure Telenet Werfbrochure Bouwen aan de toekomst In samenwerking met onze netwerkpartners 04 04 De De binneninstallatie De De binnenbekabeling 1 Voorwoord Werkt u in de bouwsector of bent u betrokken bij een

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Werkingsverslag 2012

Werkingsverslag 2012 1 PROJECT LiNK Werkingsverslag 2012 1. Inleiding Het project LiNK werd enkele jaren geleden opgestart om de samenwerking over de verschillende sectoren van de jeugdhulp heen te verbeteren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Medisch Sociaal Opvangcentrum Mobiel

Nadere informatie

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten

Alles over energiepremies. Terugverdientijd. en opbrengst installaties. Federale attesten Alles over energiepremies Terugverdientijd en opbrengst installaties Federale attesten 2008 Inhoudstafel 1. Energiepremies 2008 Federaal Vlaams gewest Waals gewest Brussels gewest 2. Energiepremies, terugverdientijd

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN

VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VLAAMSE BEDRIJFSECONOMISCHE RICHTWAARDEN VARKENSHOUDERIJ Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN

Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN studie TITEL VLAAMSE Subtitel BEDRIJFSECONOMISCHE STANDAARDWAARDEN Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VARKENSHOUDERIJ 2013 Varkenshouderij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine november 2012 Nadia Sminate 14 oktober: een zwart-gele zondag Het drama van Ford Genk Geert Bourgeois lanceert leidraad voor goed Vlaams beleid N-VA-Nieuwjaarsfeest: 5 januari, Antwerpen

Nadere informatie

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE?

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? ANTWERPEN HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? Wouter Van Vooren EXTRA BIJLAGE DONDERDAG 22 JANUARI 2009 www.nieuwsblad.be/vastgoed UW PRIJZENGIDS IN VASTGOEDLAND Beste lezer, Met gepaste trots mag ik u

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR

BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR BELEIDSDOMEIN BESTUURSZAKEN AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Overheidsopdracht Gemeentefonds: evaluatie van de in het decreet van 5 juli 2002 bepaalde groeivoet en verdelingscriteria en formuleren van

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 www.pclede.be

Jaarverslag 2009 www.pclede.be Jaarverslag 2009 www.pclede.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens 4 2.1 Historiek 4 2.2 Missie en kritische doelstellingen 6 2.2.1 Missie en visie van het centrum 6 2.2.2 Kritische doelstellingen

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden

RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden DOCUMENTBESCHRIJVING Titel RIOOLBEHEER versus reserves, vergoedingen en dividenden Samenstellers Afdeling Economisch Toezicht, VMM Stefan Kestens,

Nadere informatie

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG Zorg is de zorgen van anderen verzachten of verdrijven JAAR VERSLAG 213 JAAR VERSLAG 213 Colofon Redactie: Zorgnet Eindredactie: Lieve Dhaene, Catherine Zenner Vormgeving: www.dotplus.be 214 Zorgnet,

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie