Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen""

Transcriptie

1 Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen" 1/41 TO/2008/004 PopovGGZ vzw, Drongenplein 26, 9031 Drongen 09 /

2 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding: algemene context van het transversaal overleg Voorgeschiedenis Therapeutische projecten Transversaal overleg Derde pijler van het transversaal overleg: procesevaluatie door de OGGZ Rapport 4 2. Organisatie procesevaluatie door de OGGZ Nederlandstalige OGGZ Franstalige OGGZ Afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige OGGZ 5 3. Procesevaluatie en begeleiding: cluster "volwassenen: algemeen" Omschrijving van de cluster Transversale overlegmomenten: praktisch Eerste clustervergadering Tweede clustervergadering Transversale overlegmomenten: inhoudelijk Algemene positieve bevindingen TP Algemene knelpunten TP Aanmeldingen Inclusieoverleg Opvolgoverleg Financiering TP-administratie Patiëntenregistratie KCE Participatie familie- en patiëntenverenigingen Conclusies Toekomstperspectieven Bijlagen 41 2/41

3 1. Inleiding: algemene context van het transversaal overleg 1.1 Voorgeschiedenis Sinds het einde van de vorige eeuw groeit de overtuiging dat bij de organisatie en verdere uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg meer en meer vertrokken dient te worden vanuit de cliënt en zijn hulpvraag (vraaggestuurd en doelgroepgericht denken en niet langer de verschillende soorten voorzieningen en diensten als uitgangspunt nemen). Deze evolutie krijgt vorm in de concepten "zorgcircuits" en "netwerken". Een zorgcircuit is het volledige zorgaanbod van een netwerk voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio en is opgebouwd uit modules, die samen alle noodzakelijke zorgtrajecten vertegenwoordigen met garantie van zorg op maat en continuïteit van zorg. Een netwerk is het geheel van juridisch onafhankelijke diensten en voorzieningen, die met het oog op het realiseren van een volledig zorgprogramma voor een welbepaalde doelgroep in een duidelijk afgebakende regio, een functioneel en juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband vormen. In 1997 vinden we deze begrippen voor het eerst terug in het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) 1. Dit gedachtegoed wordt door de overheid overgenomen. In 2001 kondigen de Ministers Magda Aelvoet en Frank Vandenbroucke in hun Beleidsnota voor Geestelijke Gezondheidszorg "De psyche: mij een zorg" een nieuwe visie op GGZ aan. Hierbij wordt de patiënt als uitgangspunt genomen (participatie en zorgvraag) en een reorganisatie in functie van doelgroepen (zorgaanbod en overleg) aangekondigd. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid keurt in mei 2004 via een amendement op de gemeenschappelijke verklaring van de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid (juni 2002) de basisprincipes goed. De uitwerking en implementering van de concepten zorgcircuits en netwerken, in de eerste plaats voor patiënten met een chronische en complexe problematiek, staat hierin centraal. Minister Rudy Demotte werkt dit concept verder uit in zijn "Beleidsnota inzake geestelijke gezondheidszorg" (mei 2005). In deze nota verschijnen de therapeutische projecten en het transversaal overleg op het toneel. Bondig gesteld is het de bedoeling om aan de hand van de therapeutische projecten en het transversaal overleg informatie te verzamelen en voorstellen rond een nieuw systeem van programmatie, erkenning en financiering in de geestelijke gezondheidszorg uit te werken. Binnen deze projecten staan doelgroepen en hun zorgvraag centraal en niet langer voorzieningen. 1.2 Therapeutische projecten Therapeutische projecten zijn door het RIZIV gefinancierde experimenten waarbinnen overleg rond een patiënt uit een bepaalde patiëntendoelgroep georganiseerd en/of gecoördineerd wordt. Doelstelling is om op deze manier informatie te verschaffen over het werken in zorgcircuits en netwerken. Dit moet leiden tot zorg op maat en meer zorgcontinuïteit voor de patiënt door het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken diensten en voorzieningen. Deze experimenten richten zich naar patiënten met een langdurige en complexe problematiek. Diensten en voorzieningen uit de eerste, tweede en derde lijn zijn steeds vertegenwoordigd binnen de therapeutische projecten. Op 22 oktober 2006 verscheen het Koninklijk Besluit dat de therapeutische projecten regelt. Tussen 6 november en 16 december 2006 konden projectvoorstellen worden ingediend bij het RIZIV. Op 5 maart 2007 selecteerde het Verzekeringscomité van het RIZIV 78 projecten. Daarnaast financiert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nog 4 bijkomende therapeutische projecten. Op 1 april 2007 konden de therapeutische projecten effectief van start gaan. Ze lopen over een periode van 3 jaar (tot 31 maart 2010). De aanvraagdossiers van de weerhouden projecten zijn nog steeds te raadplegen op de website van het RIZIV (www.riziv.fgov.be). Beknopte infofiches van de Nederlandstalige therapeutische projecten en verdere informatie vindt u op de website van de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Vlaanderen over het transversaal overleg (www.transversaaloverleg.be). 1.3 Transversaal Overleg Via het transversaal overleg wil men lessen trekken uit de therapeutische projecten om van daaruit voorstellen te formuleren over het toekomstig beleid aangaande zorgcircuits en netwerken. Na de opstart van de therapeutische projecten op 1 april 2007 kreeg het transversaal overleg concreet vorm. In mei 2006 werden de fundamenten 1 Advies (2 de deel) van de permanente werkgroep "psychiatrie" NRZV inzake toekomstige organisatie en ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg van 12 juni /41

4 voor de Gemengde Werkgroep FOD gelegd via een advies van de NRZV van 11 mei Deze werkgroep, met een representatieve samenstelling van alle betrokken actoren uit de sector en het beleid, stuurt het transversaal overleg aan. Een volgend advies van de NRZV (8 februari 2007) 3 tekende de krijtlijnen van het transversaal overleg verder uit. Hier vinden we een eerste aanzet tot de 3 pijlers van het transversaal overleg. Het wetenschappelijk luik door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft de opdracht om vanuit een wetenschappelijke opzet kennis en inzicht te verwerven in de organisatie- en coördinatiemechanismen binnen de therapeutische projecten. Op basis van een multidisciplinair onderzoek moet het KCE beleidsconclusies formuleren aangaande het werken in zorgcircuits en netwerken. De participatie van familie- en patiëntenorganisaties De familie- en patiëntenorganisaties gaan binnen het transversaal overleg op zoek naar werkbare en haalbare vormen van participatie van patiënten en mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg. De doelstelling is om dit participatieve luik structureel in te bedden in de Belgische context van zorgcircuits en netwerken. De familie- en patiëntenorganisaties werken hiervoor gedeeltelijk samen met de onderzoeksinstellingen Lucas en Association Interrégionale de Guidance et de Santé (AIGS) die hen een wetenschappelijke onderbouw verschaffen. De procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) De OGGZ staan in voor het faciliteren van het overleg tussen de deelnemers van de verschillende therapeutische projecten binnen één patiëntendoelgroep of cluster, om te komen tot bottom-up voorstellen inzake de organisatie, coördinatie en financiering van zorgcircuits en netwerken. Het transversaal overleg wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en loopt net zoals de therapeutische projecten over een periode van 3 jaar (tot 31 maart 2010). 1.4 Derde pijler van het transversaal overleg: procesevaluatie door de OGGZ De OGGZ hebben binnen het transversaal overleg de taak om de therapeutische projecten samen te brengen. Ze creëren een forum voor het uitwisselen van informatie en het formuleren van mogelijkheden en moeilijkheden met betrekking tot de organisatie, coördinatie en financiering van therapeutische projecten enerzijds en zorgcircuits en netwerken anderzijds. Op die manier ondersteunen ze de therapeutische projecten en helpen ze hen bij het analyseren van de ervaringen en het formuleren van bottom-up beleidsaanbevelingen. De therapeutische projecten worden in het kader van de procesevaluatie door de OGGZ in verschillende groepen of clusters ingedeeld. Het KCE heeft de volgende 7 clusters bepaald: Kinderen en jongeren algemeen Kinderen en jongeren forensische psychiatrie Kinderen en jongeren middelengerelateerde problematieken Volwassenen algemeen Volwassenen forensische psychiatrie Volwassenen middelengerelateerde problematieken Ouderen De procesevaluatie door de OGGZ is verschillend georganiseerd in het Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte (cfr. infra). 1.5 Rapport In de overeenkomst die de FOD VVVL met de OGGZ heeft afgesloten staat onder meer gestipuleerd dat de Franstalige en Nederlandstalige OGGZ samen jaarlijks 7 rapporten moeten opleveren, één per cluster. In de originele overeenkomst werd de opleverdatum vastgelegd op 31 december, maar later heeft de Gemengde Werkgroep FOD deze datum verschoven naar 31 maart, conform de werkjaren van de therapeutische projecten. De bundel die u nu in handen heeft, is het eerste rapport over de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 maart 2008 voor de cluster "Volwassenen algemeen". 2 Deeladvies 1 m.b.t. de samenstelling van de Gemengde Werkgroep FOD in het kader van de werkzaamheden van het begeleidingscomité "therapeutische projecten en transversaal overleg". 3 Deeladvies 2 en 3 "transversaal overleg": naar nieuwe manieren om geestelijke gezondheidszorg te organiseren. 4/41

5 2. Organisatie Procesevaluatie door de OGGZ 2.1 Nederlandstalige OGGZ Om de eenvormigheid en afstemming van het overleg tussen de therapeutische projecten binnen de verschillende clusters te bevorderen, hebben de vijf Nederlandstalige OGGZ 4 beslist om hun taken in het kader van het transversaal overleg samen aan te pakken. Daartoe sloten ze een samenwerkingsovereenkomst die vastlegt dat de middelen en het personeel voor de organisatie van de procesevaluatie door de Nederlandstalige OGGZ gebundeld worden in 1 Nederlandstalig team transversaal overleg. De coördinatie wordt opgenomen door het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ vzw). Het team transversaal overleg van de Nederlandstalige OGGZ ziet er als volgt uit: - Kurt Lievens (0,3 VTE projectcoördinator) - Bert Plessers (0,5 VTE medewerker) - Carolien Belmans (0,5 VTE medewerker) - Sofie Claes (1 VTE medewerker) - Vincent Vandenbussche (1 VTE medewerker) Het team transversaal overleg wordt aangestuurd door een stuurgroep transversaal overleg waarin de 5 Nederlandstalige OGGZ vertegenwoordigd zijn. De website van de Nederlandstalige OGGZ is sinds 25 januari 2008 online. Deze website bevat basisinformatie over de therapeutische projecten, het transversaal overleg en de rol van de overlegplatforms. Binnenkort volgt een log-in gedeelte waar per leeftijdsgroep de verslagen, agenda's, FAQ en andere documenten beschikbaar zullen zijn. 2.2 Franstalige OGGZ Aan Franstalige zijde organiseren verschillende OGGZ het overleg binnen de clusters. - Overlegplatform Namen: "kinderen en jongeren: algemeen" en "kinderen en jongeren: forensische psychiatrie" (Laetitia Schul en Bénédicte de Bellefroid); - Overlegplatform Gebied Brussel Hoofdstad: "volwassenen: algemeen" (Sophie Henry) en "volwassenen: forensische psychiatrie" (Youri Caels); - Overlegplatform Centre et Charleroi: "volwassenen: algemeen" 5 (François De Coninck); - Overlegplatform Luik: "volwassenen: middelengerelateerde problematieken" (Frédéric Gustin) en "ouderen" (Stéphanie Rahier). 2.3 Afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige OGGZ De medewerkers aan Nederlandstalige en Franstalige zijde wisselen verslagen en andere documenten uit en nodigen elkaar uit voor de clustervergaderingen. Afstemming, onder meer m.b.t. agenda's van de clustervergaderingen en de inhoudelijke rapportage, gebeurt via de medewerkers van de Gemengde Werkgroep FOD: Patrick Van der Jeugt aan Nederlandstalige zijde en Didier Kampfl aan Franstalige zijde. 4 Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen vzw (OGGPA vzw); Samenwerking van Psychiatrische Initiatieven Limburg vzw (SPIL vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw (PopovGGZ vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (Logistiek VLABO vzw); Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen vzw. 5 De projecten binnen de cluster "volwassenen: algemeen" worden verdeeld over de Overlegplatforms Gebied Brussel Hoofdstad en Centre et Charleroi. 5/41

6 3. Procesevaluatie en begeleiding: cluster "volwassenen algemeen" 3.1 Omschrijving van de cluster Aan Nederlandstalige zijde bestaat de cluster "volwassenen: algemeen" uit twintig projecten. In het kader van de procesevaluatie door de OGGZ worden deze opgesplitst in drie subclusters (cfr. infra): - volwassenen algemeen 1 (6 TP) - volwassenen algemeen 2 (8 TP) - volwassenen algemeen 3 (6 TP) Per therapeutisch project werd een infofiche opgemaakt met basisgegevens. De actuele versies van de infofiches zijn beschikbaar op de website Onderstaand overzicht van de infofiches geeft een stand van zaken weer op 28 maart /41

7 Subcluster Volwassenen Algemeen 1 (6 TP) Project nr. 17 Organisatie en/of bevordering van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en overleg in de regio Noord-Limburg rond moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners DSM 295 DSM 297 DSM DSM 301.0, , DSM Noord-Limburg (ongeveer inwoners) bestaande uit de volgende gemeentes: Lommel, Overpelt, Neerpelt, Peer, Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode. residentiële GGZ PAAZ Maria Ziekenhuis Noord-Limburg ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG/litp (Campus Noord-Limburg) CGG DAGG (Campus Lommel) Net Thuis Noord-Limburg GDT Listel GDT Lommel andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Beschut Wonen Noord-Limburg (Zorgfunctie Woonrehabilitatie en Activering) Revalidatiecentrum Reval Noord Revalidatiecentrum Validag Lommel Similes Doelstelling Organisatie en/of bevordering van sectoroverschrijdende zorgcoördinatie en overleg in de regio Noord-Limburg rond moeilijk bereikbare en/of zorgmijdende psychiatrische patiënten. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Sarah Mangelschots Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Maesensveld Overpelt 011 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

8 Project nr. 18 Zorgcircuit sociale psychiatrie Hageland Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Personen met een psychiatrische problematiek die ernstig, complex en langdurig is. Vnl. DSM-IV-R-As I: Schizofrenie, Stemmingsstoornissen, Middelengerelateerde stoornissen, DSM-IV-R-As II: Persoonlijkheidsstoornis (Cluster A+B+C) in combinatie met een diagnose op DSM-IV-R-As IV. Mensen uit de doelgroep woonachtig in het Hageland en/of voor wie de coördinatie van zorg gebeurt binnen het Hageland, en meer bepaald rond de kernsteden Aarschot, Diest en Tienen. Het Hageland is een deel van het arrondissement Leuven in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant. De oppervlakte van het geografische Hageland bedraagt km². Dit is 72% van het arrondissement Leuven (1163,2 km²) en +/- 40% van de provincie Vlaams-Brabant (2106,13 km²). De drie grootste steden van het Hageland zijn Tienen (71.77 km²), Aarschot (62.51 km²) en Diest (58,20 km²). Het project richt zich tot 15 van de 20 gemeentes van het Hageland (zorgregio Leuven): Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Scherpenheuvel- Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw. residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg PZ Broeders Alexianen Tienen PZ Sint-Annendael Diest CGG Vlaams-Brabant Oost PZT Hestia Tienen PZT regio Diest Ontslagmanagement (Tienen) Ontslagmanagement (Diest) GDT SIT GOAL (GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven) andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Doelstelling IBW Hestia IBW De Linde Christelijk Ziekenfonds Leuven CAW Hageland Afstemming en opvolging netwerk, procesbewaking met maximale betrokkenheid cliënt. Inhoudelijke coördinator(en) Lenni Kalogrias vzw Hestia Liefdestraat Tienen 016 / (Hestia) 016 / (CGG VBO Tienen) Silvie Aerts PZ Sint-Annendael Vestenstraat Diest 013 / Administratief coördinator GDT Goal Maria-Theresiastraat Leuven 016 / /41

9 Project nr. 19 Afstemming zorgtraject voor mensen met een psychiatrische stoornis en een niet-aangeboren hersenletsel Leeftijdsdoelgroep 18 jaar - 65 jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Mensen met een psychiatrische stoornis (impulscontrolestoornis, stemmingsstoornis, misbruik van alcohol, persoonlijkheidsstoornis,) en een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Arrondissement Antwerpen: Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Brecht, Antwerpen, Schoten, Schilde, Malle, Zoersel, Zwijndrecht, Wijnegem, Zandhoven, Wommelgem, Ranst, Borsbeek, Mortsel, Boechout, Edegem, Hove, Hemiksem, Aartselaar, Lint, Kontich, Schelle, Niel, Boom, Rumst residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PZ Sint-Amedeus PZ Bethaniënhuis CGG VAGGA Den Draad PZT De Sprong PZT Wit-Gele Kruis Thuisverpleging Stichting Kinsbergen vzw Provinciaal Samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen / Afstemming zorgtraject. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Sofie Bettens Doornstraat Wilrijk 03 / Joris Housen Deurnestraat Mortsel 03 / /41

10 Project nr. 21 Het organiseren van sociaal psychiatrische netwerken in de zorgregio Tongeren Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Sociale psychiatrie Werkingsgebied Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Herstappe en Voeren Ondertekenende partners residentiële GGZ MC Sint-Jozef Munsterbilzen ambulante GGZ VGGZ eerstelijnsgezondheidszorg GDT-Listel Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) CAD Limburg CAW Sonar Beschut Wonen "de overstap" Validag Tongeren AZ Vesalius Tongeren CKG Molenberg / Nazorg en zorgtraject optimaliseren bij chronische/multi-problem problematieken. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Claudia Maes VGGZ Tongeren Henisstraat Tongeren 012 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

11 Project nr. 31 Continuïteit in behandeling van personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen Leeftijdsdoelgroep Volwassenen (+ jongvolwassenen vanaf 16 jaar) Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische problemen Het bestaande samenwerkingsverband omtrent personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische stoornissen tussen voorzieningen en diensten van verschillende sectoren (cfr. infra) is toegankelijk voor voorzieningen en diensten van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor dit project wordt in principe voor hetzelfde werkingsgebied gekozen. residentiële GGZ UPC Sint-Kamillus ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PassAnt vzw CGG Vlaams-Brabant Oost KHOBRA (Kring Huisartsen Oost-Brabant). Vzw HAC Tienen, Boutersen, Glabbeek / Zonnelied Handicap en Ambulante Begeleiding Oostrem De Lork MPC Terbank Stichting Marguerite-Marie Delacroix Vzw Hejnen Vzw Alvinnenberg Begeleid Wonen Tienen Trajectbegeleiding van personen met een verstandelijke handicap om zo te komen tot zorg op maat (afstemmen van netwerk) en continuïteit in behandeling. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Tinne Van Turnhout Krijkelberg Bierbeek 016 / Hendrik Van Malderen Krijkelberg Bierbeek 016 / /41

12 Project nr. 34 Zorgcoördinatie volwassenen sociaal psychiatrische patiënten regio West-Limburg Leeftijdsdoelgroep + 18 jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Volwassenen met een chronische en complexe sociaal psychiatrische problematiek Regio West-Limburg West-Limburg: Hiertoe behoren volgende gemeenten: Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen- Helchteren, Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Lummen residentiële GGZ A-dienst CAZ Midden-Limburg, Campus Sint-Franciskusziekenhuis ambulante GGZ CGG-litp eerstelijnsgezondheidszorg GDT LISTEL andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) IBW West-Limburg DAC De Schans DAC De Link Doelstelling - Afstemming netwerk/psychiatrische zorg coördineren. - Bereikbaarheid: moeilijke dossiers. - Zorg op maat. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Laila Abdelmalek Havenlaan 7b Beringen-Mijn 0473 / GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

13 Subcluster Volwassenen Algemeen 2 (8 TP) Project nr. 1 (http://ggalimero.oggpa.be/inhoudelijke_werking/) Regionaal zorgprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis op basis van dialectische gedragstherapie in de regio Lier-Mechelen-Boom Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Volwassenen Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Werkingsgebied Ondertekenende partners Valt samen met het werkingsgebied van het CGG De Pont nl. het gerechtelijk arrondissement Mechelen, met inbegrip van de gemeenten Kontich, Lint, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst en Boom. residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) PZ Sint-Norbertushuis PAAZ Sint-Maarten, campus Duffel PAAZ Sint-Maarten, campus Mechelen CGG De Pont PZT Mechelen CAW TOM Thuiszorgoverleg Mechelen (GDT) Huisartsenkring Dijle en Netevallei Ggalimero KU Leuven Optimaliseren van de zorg voor BPS-cliënten in de regio door zorgoverleg en een gepast zorgaanbod uit te werken. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Hilde Janssens PC Sint-Nobertushuis Stationsstraat 22c 2570 Duffel 015 / / An Nauwelaerts Thuiszorgoverleg Mechelen Zakstraat 13/ Mechelen 015 / /41

14 Project nr. 22 C.O.A.C.H. Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen Werkingsgebied Ondertekenende partners Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Haacht, Herent, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren, Tielt-Winge, Tremelo residentiële GGZ UZ Leuven (PAAZ + EPSI), deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UPC Salva Mater, deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UC Sint-Jozef, deel van UPC KULeuven met campus Leuven / Lubbeek en Kortenberg UPC Sint-Kamillus Psychosociaal Centrum ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG Vlaams-Brabant Oost Pilootproject PZT (vzw De Hulster) GOAL GDT andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Walden vzw Christelijk Ziekenfonds Leuven Doelstelling "Draaideurpatiënten" begeleiden in het vormen van een zorgnetwerk continuïteit van zorg en zorg op maat. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Cindy Merlevede CGG-VBO Kapucijnenvoer 35/ Leuven 016/ GDT GOAL Maria-Theresiastraat Leuven 016 / /41

15 Project nr. 35 Zorgtrajectbegeleiding en cliëntenoverleg voor personen met langdurig depressief lijden Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Volwassenen Personen met een langdurige en/of recidiverende depressie Werkingsgebied Ondertekenende partners Ronse, Oudenaarde, Brakel, Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Geraardsbergen, Zwalm, Lierde, Kluisbergen, Maarkedal, Kruishoutem, Horebeke, Wortegem-Petegem en Zingem residentiële GGZ ambulante GGZ AZ Zusters van Barmhartigheid PZ Sint-Fransiscus CGG Zuid-Oost-Vlaanderen PZT eerstelijnsgezondheidszorg OVOSIT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) / / Cliënten met een langdurige depressie zo lang (en optimaal) mogelijk laten verblijven in de thuissituatie. Slaagkansen op terugkeer naar huis, na opname, optimaliseren. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Jan Palsterman Jubileumlaan Gent 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

16 Project nr. 38 Zorgtraject voor patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis Leeftijdsdoelgroep jaar Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Deinze, Nazareth, Zulte, Kruishoutem, Gent, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Gavere, Zelzate, Assenede, Wachtebeke, Aalter, Nevele, Evergem, Zomergem, Lovendegem, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, Waarschoot, Lokeren, Moerbeke, Wetteren, Wichelen, Laarne residentiële GGZ PZ Sint-Camillus ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg CGG Regio Groot Gent Eclips RCGG Deinze Eeklo Gent CGG De Drie Stromen Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Regio Groot Gent PION OVOSIT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) / / Beste zorg op elk moment. Afstemming van de zorg (residentieel-ambulant-thuiszorg). Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Patrick Bruyneel Beukenlaan 20 Sint-Denijs-Westrem 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

17 Project nr. 39 Netwerking en coördinatie toegankelijkheid patiënt- en hulpverlenerswerk verhogen Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Patiënten met een ernstige, complexe en langdurige psychische problematiek waarbij opvolging van het zorgtraject aangewezen is. Gezien het multidimentioneel karakter van de pathologie is er een grote impact op verschillende levensdomeinen waardoor één partner de zorg niet alleen kan dragen. Werkingsgebied Assenede (13.489), Eeklo (19.353), Knesselare (7.848), Kaprijke (6.069), Lovendegem (9.266), Maldegem (22.129), Sint-Laureins (6.518), Waarschoot (7.892), Wachtebeke (6.852), Zomergem (8.012), Zelzate (12.113) Ondertekenende partners residentiële GGZ ambulante GGZ PC Sint-Jan PC Sint-Jan-Baptist RCGG Deinze-Eeklo-Gent, vestiging CGG Eeklo eerstelijnsgezondheidszorg Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) OVOSIT Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen / / Zorgcoördinatie en continuïteit van zorg op het niveau van de patiënt; coaching en ondersteuning van hulpverleners. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Els Vandoorne Oostveldstraat Eeklo 09 / OVOSIT Jubileumlaan Gent 09 / /41

18 Project nr. 40 Netwerk Rehabilitatie Leeftijdsdoelgroep Volwassenen, subgroep 25 tot 60 jaar Pathologiedoelgroep Persoonlijkheidsstoornissen Werkingsgebied Arrondissement Turnhout Ondertekenende partners residentiële GGZ OPZ Geel ambulante GGZ CGG Noorderkempen / CGG Zuiderkempen eerstelijnsgezondheidszorg GDT / SIT Turnhout Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Beschut Wonen Kempen / Zorgcoördinatie Netwerk Rehabilitatie. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator e-mai Diane Geerts Pas Geel 0498 / of 014 / Chris Borgions Antwerpseweg Geel 014 / /41

19 Project nr. 42 Zorgcoördinatie gebaseerd op een geïntegreerd opvolgmodel in de leefcontext bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen Leeftijdsdoelgroep Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Volwassenen (18 65 jaar) Persoonlijkheidsstoornissen met exclusie van antisociale persoonlijkheidsstoornis Zuid West-Vlaanderen Ondertekenende partners residentiële GGZ PZ Menen, AZ Groeninge ambulante GGZ Psychiatrische Zorg Thuis Project Vesta eerstelijnsgezondheidszorg SIT/GDT Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) De Bolster OCMW Kortrijk CAW Stimulans Piramide Zorgcontinuïteit bewerkstelligen op de diverse levensgebieden van de patiënt in samenspraak met de patiënt/familie. Inhoudelijke coördinator(en) Administratief coördinator Joke Pille AZ Groeninge campus Sint-Maarten Burgemeester Vercruysselaan Kortrijk 056 / Darline Vandaele - SIT/GDT Zuid West-Vlaanderen Veldstraat Kortrijk 0477 / /41

20 Project nr. 101 Zorgcoördinatie voor cliënten met een chronische en complexe persoonlijkheidsstoornis of ontwikkelingsstoornis Leeftijdsdoelgroep Volwassenen Pathologiedoelgroep Werkingsgebied Ondertekenende partners Cliënten met een chronische en complexe persoonlijkheidsstoornis of complexe ontwikkelingsstoornis Zuid- en West-Limburg: Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Beringen, Houthalen-Helchteren, Heusden- Zolder, Lummen, Halen, Zonhoven, Hasselt, Herk-de-Stad, Diepenbeek, Alken, Nieuwerkerken, St. Truiden, Wellen, Borgloon, Kortessem, Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren, Tongeren, Herstappe, Heers, Gingelom residentiële GGZ ambulante GGZ eerstelijnsgezondheidszorg PAAZ Sint-Franciskus PC Ziekeren PAAZ Virga Jesse PZ Sancta Maria CGG/LITP VGGZ DAGG STIPT GDT Listel Doelstelling andere (gezondheidszorg) andere (buiten gezondheidszorg) Bewust vzw WIRIC LSA (Limburgse Stichting Autisme) Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand Similes Limburg Tehuizen voor Nazorg Netwerkcoördinatie voor deze specifieke doelgroepen. Inhoudelijke coördinator(en) Jessie Schoofs Melverencentrum Sint-Truiden Geert Rogiers Melverencentrum Sint-Truiden 0475 / / Administratief coördinator GDT Listel A. Rodenbachstraat 29/ Hasselt 011 / /41

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2009. Nederlandstalige cluster "volwassenen: algemeen"

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2009. Nederlandstalige cluster volwassenen: algemeen Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be 31/03/2009 Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008 Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster "kinderen en jongeren: algemeen"

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008. Nederlandstalige cluster kinderen en jongeren: algemeen Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008

Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg. Rapport 31 maart 2008 Transversaal Overleg Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen www.transversaaloverleg.be Procesevaluatie door de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg Rapport 31 maart 2008 Nederlandstalige

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

Contactgegevens diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Contactgegevens diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Naam van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Website IMSIR http://www.imsir.be Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom KINA http://www.kina.be Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle OCMW Aalst

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1, II, 1 ;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1, II, 1 ; Ministerieel besluit van 2 april 2008 tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900 Naam gemeente Logo Straat Nummer Postcode Antwerpen Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Borsbeek Antwerpen de Robianostraat 64 2150 Brasschaat Antwerpen Bredabaan 407 2930 Brecht Antwerpen Gemeentepark 1

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13

GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 GKB-nummer klantevd_nr sector upvolgnr naam_voorziening straat huisnr busnr postcode gemeente sectoromschrijving status status_sedert evd_info13 0024871-207010XX-X01 24871 207010XX X01 GZAT BETER THUIS

Nadere informatie

Vlaanderen is energie

Vlaanderen is energie Vlaanderen is energie Energielening tot 10.000 euro voor energiebesparende investeringen Renovatie en nieuwbouw VLAAMS www.energiesparen.be ENERGIEAGENTSCHAP Een vraagje voor de Vlaamse overheid? Bel 1700

Nadere informatie

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES De sterkste media voor talent in eigen streek PRAKTISCHE INFORMATIE 1. Hoe formaat en prijs berekenen? Formaat = hoogte (in mm) x breedte (in kolommen) x eenheidsprijs

Nadere informatie

Woonzorg. Identificatiegegevens. 1 [Q0001]Organisatienaam. 2 [Q0002]Straat + nummer. 3 [Q0003]Postcode. 4 [Q0004]Gemeente. 5 [Q0005]Naam invuller

Woonzorg. Identificatiegegevens. 1 [Q0001]Organisatienaam. 2 [Q0002]Straat + nummer. 3 [Q0003]Postcode. 4 [Q0004]Gemeente. 5 [Q0005]Naam invuller nput signalen - Woonzorg 1 van 11 23/05/2014 15:08 Woonzorg Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen is op dit ogenblik bezig met vervolgwerk op het provinciaal onderzoek rond woonzorgnetwerken en woonzorgzones

Nadere informatie

samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling

samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling Artikel 107 en Reling Afbraak van muren en schotten in de GGZ leidt tot vermaatschappelijking van zorg. Asster bevriest 60 bedden.

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA Allochtonen Allochtonen zijn één van de doelgroepen van het minderhedenbeleid. In het kader van het minderhedenbeleid wordt onder allochtonen verstaan: mensen

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

! " # $ %& ' ( % ) * +, #&& #&&* -.# - / -.# & # ' $ # ' & # ' $ 0 ).* 1 ) $! % (!)" * +,$-.+-+

!  # $ %& ' ( % ) * +, #&& #&&* -.# - / -.# & # ' $ # ' & # ' $ 0 ).* 1 ) $! % (!) * +,$-.+-+ ! " $ %& ' ( % ) * +, && &&* -. - / -. & ' $ ' & ' $ 0 ).* 1 )!" $! % &&&' (!)" * +,$-.+-+ %.! & $ 00 00- $! * & & 2 & % % &! && %! & 3!! * * % * &! *! 4. $ & % * * *% $! & &! * & %* %& & * / &! & 5 &

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen Provincie Antwerpen Zorgregio Antwerpen - Referentiepersoon: Karen Smets (edwina@thurman.be) (kinesitherapeut) - Steden en gemeenten: stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen,

Nadere informatie

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012 Bezoek ons op het internet: www.ziekenzorg.be Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 16 december 2015

Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum nota: 8 januari 2016 Inleiding Deze

Nadere informatie

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn s t e u n p u n t so c i a l e p l a n n i n g DOSSIER Ouderen in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/welzijn Voorwoord Na de eerste editie van het dossier ouderen dat in 2007 verscheen willen we

Nadere informatie

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997)

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) december 2014 Deze

Nadere informatie

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 0205097392

Nadere informatie

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling GESPECIALISEERD ORIËNTERINGS- EN BEHANDELINGSAANBOD VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN PSYCHISCHE EN/OF ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN IN LIMBURG NAJAAR 2013 SPIL 1 3 VOORWOORD 4 ZORGAANBOD MET

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de en met erkennings en GKB- (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB- van de bijhorende campus(sen)

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen CD&V 2012 van iedereen inbegrepen naar daden inbegrepen 8000 kandidaten 351 provinciekandidaten 25% jongeren 15% senioren 99 vrouwelijke lijsttrekkers 3600 vrouwelijke kandidaten 127 kandidaten van allochtone

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Een sociale woning huren U mag u altijd bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM inschrijven om een woning te huren. Zelfs als de woningen nog niet gebouwd

Nadere informatie

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Ons Zorgnetwerk Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal 016-24 49 49 onszorgnetwerk@kvlv.be

Nadere informatie

Dé partner voor een converserende overheid!

Dé partner voor een converserende overheid! Dé partner voor een converserende overheid! Uw praktische hulp Praktijkvoorbeelden Transparantie troef! Uw ideale maten en gewichten? Opdrachten die Vlaamse Post Geen kleine lettertjes bij Vlaamse Post.

Nadere informatie

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013 Inhoud

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring van het Agentschap Integratie en Inburgering 23 november 2015 Inhoudstafel Toelichting

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra 009 Netwerk 012 Dendermonde Algemeen Sint- Blasius 049 Brugge Algemeen Sint- Jan Brugge - Oostende Dendermonde Campus ZNA Stuivenberg campus Algemeen

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL

samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL PZ PZ samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL 1 3 Psychiatrische Ziekenhuizen K - diensten 4 Kinderpsychiatrische diensten 5 psychiatrische verzorgingstehuizen 6 Psychiatrische Afdelingen

Nadere informatie

Regio SEL Noord West-Vlaanderen

Regio SEL Noord West-Vlaanderen 5.1. Netwerksamenstelling Regio SEL Noord West-Vlaanderen Nr. Organisaties Functie Functie Functie Functie Functie Familie- en mantelzorgorganisaties 1 Similes x x 2 Al-anon/Alateen x x Organisaties van

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen

Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen Aalst Aalter Gemeente Adres+informatienummer IDC Maretak Albrechtlaan 119A 9300 Aalst Dienstencentrum OCMW Rerum Novarumstraat 24 9880 Aalter 0478-91 31 14 Assenede

Nadere informatie

TOELICHTING MOBILITEITSAANBOD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT. Alexander Leysen Coördinator MAV Vlaams-Brabant

TOELICHTING MOBILITEITSAANBOD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT. Alexander Leysen Coördinator MAV Vlaams-Brabant TOELICHTING MOBILITEITSAANBOD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Alexander Leysen Coördinator MAV Vlaams-Brabant PROGRAMMA De Lijn (belbus) MMC DAV MAV Info DE LIJN MOBIB voor 65+ Vanaf 1/9/2015 = 50 euro/jaar Voorwaarden:

Nadere informatie

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Ardooie BOEBS netwerk Bvba aan huis verpleging Lemmens DC Balsemboom DC Blankenberg DC CM Dendermonde

Nadere informatie

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Ardooie BOEBS netwerk bvba aan huis verpleging Lemmens DC Balsemboom DC CM Dendermonde DC De

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 INLEIDING Beste lezer, In deze publicatie kan u de omgevingsanalyse van de gemeente Geetbets vinden zoals deze opgemaakt werd door het OCMW van Geetbets.

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 20 januari 2016

Opvangcapaciteit op 20 januari 2016 Monitoring asielinstroom Opvangcapaciteit op 20 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 4 februari

Nadere informatie

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant I. Stand van zaken Doorbraak 63 II. Erosiebestrijding III. Bestrijden van wateroverlast

Nadere informatie

CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE

CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VAARTSTRAAT

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw -

Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw - Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw - Bijlage bij het strategisch meerjarenplan 2014-2019 0 Inhoudsopgave Voorstelling van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw... 4 1. Demografie... 5 1.1. Loop van de bevolking...

Nadere informatie

Vlaamse veldloopweek voor scholen

Vlaamse veldloopweek voor scholen Vlaamse veldloopweek voor scholen 26ste editie 20-28 september 2014 Resultatenfolder www.vlaamseveldloopweek.be SVS Van 20 tot en met 28 september 2014 vond de 26ste editie van de Vlaamse veldloopweek

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30 Energiebesparende maatregelen Overzicht premies premies en goedkope leningen voor particulieren VlaamsVlaams-Brabant 2013 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden,

Nadere informatie