PENSIOENREGLEMENT. van de stichting "ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG" HOOFDSTUK I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGLEMENT. van de stichting "ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG" HOOFDSTUK I"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT van de stichting "ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG" HOOFDSTUK I Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Dit reglement verstaat voorts onder: a. "Fonds": de te Heerlen gevestigde stichting "Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg", opgericht bij akte verleden voor J.W. Dolmans, notaris te Heerlen, op 16 december b. "Mijnonderneming": DSM-Limburg B.V.; Industriële Maatschappij, genaamd Oranje-Nassau Mijnen B.V.; Laura B.V.. ( , nr. I) c. "Werkman": degene, die door een mijnonderneming op arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld als arbeider in de zin van de Verordening van de Mijnindustrieraad betreffende punten van gemeenschappelijke aard voor ondergrondse en bovengrondse arbeiders in dienst van de Nederlandse Steenkolenmijnen respectievelijk als arbeider in de zin van de Verordening betreffende de beloning en andere arbeidsvoorwaarden van de bovengrondse arbeiders in dienst van de N.V. Nederlandse Staatsmijnen. Het voorgaande is niet van toepassing op degenen, die als lid kunnen toetreden tot het ondernemingspensioenfonds DSM-Chemie. ( ) d. "Gezinslid": de volgende personen mits zij tot het huishouden van de werkman behoren en deze volgens door het bestuur vast te stellen regelen als kostwinner dient te worden aangemerkt: 1e.de echtgenote of echtgenoot; 2e.kinderen jonger dan 16 jaar; 3e.kinderen van 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar wier voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding; 1

2 4e.kinderen van 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar die tengevolge van ziekte of gebreken naar het oordeel van het bestuur vermoedelijk in het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn om de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen; 5e.kinderen van 27 jaar of ouder die tengevolge van ziekte of gebreken naar het oordeel van het bestuur blijvend ongeschikt zijn om in hun levensonderhoud te voorzien; 6e.de dochter of de zuster van de werkman die bij ontstentenis van de moeder of de echtgenote of wanneer de moeder of de echtgenote tengevolge van ziekte of gebreken naar het oordeel van het bestuur vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in staat zal zijn de huishouding te voeren in de huishouding de plaats inneemt van de moeder onderscheidenlijk de echtgenote; Voor de toepassing van het bepaalde onder 2e t/m 6e worden met kinderen gelijkgesteld kleinkinderen, stief- en pleegkinderen en, indien de vader is overleden, broers en zusters. 7e.ouders, grootouders en schoonouders die, volgens door het bestuur vast te stellen regelen, als behoeftig dienen te worden aangemerkt. Voor de toepassing van het bepaalde onder 7e worden met ouders gelijkgesteld pleegouders mits zij ten tijde der aanmelding tot de verzekering gedurende tenminste een jaar tot het huishouden van de werkman hebben behoord en tenminste een van hen de voogdij over hem heeft uitgeoefend. ( ) e. "Liquidatiewet invaliditeitswetten": deze wet alsmede de Invaliditeitswet, voor zover deze na invoering van de Liquidatiewet invaliditeitswetten van toepassing blijft. ( ) f. "Wederaanpassingsregeling": de regeling bij of krachtens de overeenkomst d.d. 20 juli 1966 tussen de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Staat der Nederlanden inzake toepassing van artikel 56, lid 2, van het EGKS-verdrag, zoals sedertdien gewijzigd, alsmede de regeling inzake aanvullende voorzieningen in het kader van artikel 4 van de Beschikking van de Hoge Autoriteit nr. 3-65, zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, onder 5.3 van de "Nota inzake de mijnindustrie en de industriële herstructurering van Zuid-Limburg" d.d. 14 december 1965, zoals sedertdien gewijzigd. ( ) 2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid, onder d, wordt mede als werkman beschouwd degene die een pensioen geniet ingevolge Hoofdstuk IV van dit reglement. ( ) Loon 3. Het bestuur bepaalt, de werkgever gehoord, wat voor de toepassing van dit reglement onder loon wordt verstaan. ( ) Artikel 1bis (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 december 1972, nr. II). ( ) 2

3 Artikel 2 Doel 1. Het fonds heeft ten doel aan de werkman en zijn betrekkingen, in de gevallen bij dit reglement omschreven, geldelijke uitkeringen te verzekeren. ( ) Verzekering van andere personen 2. Het bestuur is bevoegd personen niet bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, die werkzaamheden bij een mijnonderneming verrichten op nader door hetzelve vast te stellen voorwaarden voor de toepassing van dit reglement als werkman te beschouwen. ( ) Verwante instellingen 3. Het bestuur is bevoegd een met het mijnbedrijf verwante instelling voor de toepassing van door hetzelve aan te geven artikelen van dit reglement als mijnonderneming aan te merken en de bij die instelling werkzame personen op nader door hetzelve vast te stellen voorwaarden voor de toepassing van dit reglement als werkman te beschouwen. ( ) 4. Het bestuur is bevoegd personen, wier lidmaatschap ingevolge dit reglement is geëindigd, op nader door hetzelve vast te stellen voorwaarden voor de toepassing van dit reglement als werkman te beschouwen. ( ) 5. Het bestuur is bevoegd personen niet bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, op nader door hetzelve vast te stellen voorwaarden voor de toepassing van een of meer artikelen van dit reglement als gezinslid te beschouwen. ( ) Artikel 3 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 juni 1967, nr. II). ( ) Artikel 4 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 december 1972, nr. II). ( ) Artikel 5 Geneeskundig onderzoek voor indiensttreding 1. De werkgever is verplicht, alvorens een werkman in dienst te nemen, deze geneeskundig te laten onderzoeken. 3

4 2. Van het onderzoek wordt in een door het bestuur van het fonds goedgekeurde vorm een verklaring opgemaakt, welke door tussenkomst van de werkgever aan het bestuur wordt toegezonden. ( ) HOOFDSTUK II Ziekenfonds Artikelen 6 t/m 14 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 december 1972, nr. II). ( ) Artikelen 15, 16 en 16bis (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 6 december 1962). ( ) HOOFDSTUK III Ziekenkassen Artikel 17 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 december 1972, nr. II). ( ) Artikelen 18 t/m 32 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 juni 1967, nr. II). ( ) Artikel 33 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 23 september 1970, nr. IV). ( ) Artikel 34 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 december 1947). ( ) 4

5 Artikel 34bis (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 6 december 1962). ( ) Artikel 34ter (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 juni 1967, nr. II). ( ) HOOFDSTUK IV Pensioenkas 1. Algemene bepalingen Artikel 35 Ondergrondse arbeid 1. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder ondergrondse arbeid: a. ondergronds in dienst van een mijnonderneming verrichte arbeid; b. hetgeen overigens door het bestuur als ondergrondse arbeid wordt aangemerkt. Invloed buitenlandse verzekering 2. Het bestuur kan in afwijking of ter aanvulling van het bepaalde in dit Hoofdstuk regelen stellen ter voorkoming of beperking van het genot van uitkeringen uit de pensioenkas, indien en zolang de rechthebbende: a. deelneemt aan een in het buitenland geldende pensioenverzekering voor werknemers in dienst van mijnondernemingen of verzekerd is ingevolge een desbetreffende wettelijke regeling geldend in het buitenland; b. in dienst van een in het buitenland gevestigde mijnonderneming werkzaam is; c. in het genot is van uitkeringen ingevolge enige buitenlandse wettelijke regeling inzake sociale zekerheid. ( ) 3. Waar in dit reglement en deszelfs Overgangs- en Uitvoeringsbepalingen sprake is van een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt deze, indien tevens recht bestaat op een uitkering ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, in aanmerking genomen zoals zij zonder toepassing van artikel 46a van eerstgenoemde wet zou zijn uitbetaald. ( , nr. V) 4. In dit reglement en de daarop berustende bepalingen, met inbegrip van de Overgangs- en Uitvoeringsbepalingen, wordt gelijk gesteld met: a. echtgenoot/echtgenote: de geregistreerde partner; b. echtgenoten/gehuwden/man en vrouw: de geregistreerde partners; c. ongehuwden: de niet als partner geregistreerden; 5

6 d. gehuwd: geregistreerd; e. ongehuwd: niet geregistreerd; f. huwelijk: het aangaan van een geregistreerd partnerschap; g. hertrouwen: registratie nieuw partnerschap; h. weduwe/weduwnaar: de nagelaten partner bij een geregistreerd partnerschap; i. weduwe- en weduwnaarspensioen: het pensioen ten behoeve van de nagelaten geregistreerde partner; j. beëindiging van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed: de beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door dood, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. 5. De wijzigingen in de reglementaire aanspraken die ontstaan als gevolg van de gelijkstelling als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, werken terug tot aanvang deelnemerschap. ( ) 2. Lidmaatschap Artikel 36 Aanvang en einde lidmaatschap 1. Iedere werkman die vóór 1 januari 1984 bij een mijnonderneming in dienst is getreden is lid van de pensioenkas. ( ) 2. Het lidmaatschap vangt aan op de dag waarop de werkman in dienst treedt bij een mijnonderneming en eindigt op de dag waarop hij ophoudt werkman te zijn. ( ) Artikel 37 Aanspraken 1. Het lidmaatschap geeft onder de in de volgende artikelen omschreven voorwaarden recht op: a. ouderdomspensioen; b. weduwen- en wezenpensioenen; c. begrafenisgeld en overlijdensuitkering; d. bijbetaling op het loon; e. dienstjarenrente. ( , nr. III) Het bestuur stelt een regeling vast, op grond waarvan aan weduwnaars van gewezen vrouwelijke leden, die op 1 januari 1984 lid van de pensioenkas van dit fonds of van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf waren, een weduwnaarspensioen wordt toegekend, welke regeling voor het overige bij die van het weduwenpensioen aansluit. ( , nr. V) 2. Voor zover conform de pensioenwet gesproken wordt over partnerpensioen wordt hiermee bedoeld het in lid 1 van dit artikel vermelde weduwe- en weduwnaarspensioen alsmede het in artikel 35, lid 4, onder i van dit reglement hiermee gelijkgestelde pensioen ten behoeve van de nagelaten geregistreerde partner. 6

7 3. Voor zover conform de pensioenwet gesproken wordt over nabestaandenpensioen wordt hiermee bedoeld het in lid 1 van dit artikel vermelde weduwe- en weduwnaarspensioen, het in artikel 35, lid 4, onder i van dit reglement hiermee gelijkgestelde pensioen ten behoeve van de nagelaten geregistreerde partner alsmede het in lid 1 van dit artikel bedoelde wezenpensioen. 4. Het fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen indien: a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt, overeenkomstig de voorschriften van de Pensioenwet; b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de onder a. bedoelde dekking te herstellen, zonder dat de belangen van de deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden onevenredig worden geschaad en c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen drie jaar te voldoen aan artikel 131 van de Pensioenwet. Verplichting 5. Het lidmaatschap verplicht tot betaling van bijdragen overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk V van dit reglement. Informatievoorziening 6. Het fonds verstrekt de deelnemer jaarlijks een overzicht van zijn opgebouwde en te verwerven pensioenaanspraken, van de waardeaangroei die benodigd is voor het vaststellen van een eventuele lijfrentepremieaftrek en informatie over de toeslagverlening. 7. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer eens in de vijf jaar een overzicht van zijn opgebouwde pensioenaanspraken en informatie over de toeslagverlening. 8. Het fonds verstrekt de gewezen echtgenote bij scheiding en vervolgens eens in de vijf jaar een overzicht van de opgebouwde aanspraak op bijzonder weduwepensioen en informatie over de toeslagverlening. 9. Het fonds verstrekt de pensioengerechtigde bij ingang van het pensioen en vervolgens jaarlijks een overzicht van de opgebouwde rechten en informatie over de toeslagverlening. 10.Het fonds verstrekt een (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen echtgenote die aanspraak heeft op een bijzonder weduwepensioen binnen 3 maanden na wijziging van het toeslagbeleid, informatie over de wijziging. 11.Het fonds verstrekt de (gewezen) deelnemer, de gewezen echtgenote en de pensioengerechtigde op verzoek: het voor hen geldende pensioenreglement; het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds; de voor hem relevante informatie over beleggingen; een verklaring inzake de beleggingsbeginselen als bedeld in artikel 145 van de Pensioenwet; het eventuele herstelplan als bedoeld in artikel 138 of 140 van de Pensioenwet; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad; informatie over andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen. 12.Het fonds verstrekt de (gewezen) deelnemer en de (gewezen) partner op verzoek informatie die specifiek voor hem relevant is. Het fonds vertrekt de gewezen deelnemer op verzoek binnen drie maanden een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken. 7

8 13.Het fonds verstrekt de informatie als bedoeld in de leden 6 tot en met 12 van dit artikel tijdig en behalve de op verzoek te verstrekken informatie als bedoeld in lid 11, eerste twee gedachtestreepjes, in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen. 3. Aanspraken (Pensioenen) Artikel 38 Recht op ouderdomspensioen 1. Recht op ouderdomspensioen, na ontslag uit de dienst van een mijnonderneming, hebben leden: a. die tenminste 55 jaar oud zijn en 25 jaar ondergrondse arbeid hebben verricht; b. die tenminste 60 jaar oud zijn en 10 jaren lid zijn geweest; c. die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt. 2. Gewezen leden, wier lidmaatschap is geëindigd zonder recht op een onmiddellijk ingaand pensioen, hebben recht op ouderdomspensioen bij het bereiken van: a. de 55-jarige leeftijd, indien zij 25 jaren ondergrondse arbeid hebben verricht; b. de 60-jarige leeftijd, indien zij 20 jaren ondergrondse arbeid hebben verricht of 25 jaren lid zijn geweest; c. de 65-jarige leeftijd, indien zij tenminste één jaar lid zijn geweest, waarbij ter bepaling van dit jaar maanden als bedoeld in artikel 39, lid 2, onder c, worden medegeteld. ( ) 3. Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt met lidmaatschap gelijkgesteld de dienstbetrekking bij een mijnonderneming indien en zolang deze dienstbetrekking na het einde van het lidmaatschap onafgebroken is blijven bestaan. 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid heeft degene, die op een eerder tijdstip dan vijf jaar voor hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt ophoudt lid van de pensioenkas te zijn en aansluitend of onmiddellijk na het einde van een aansluitende drempeltijd ambtenaar wordt in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet, met betrekking tot diensttijd vervuld voor 1 januari 1966 bij de Staatsmijnen in Limburg geen aanspraak op pensioen doch op een uitkering-ineens. De uitkering-ineens is gelijk aan de contante waarde der pensioenaanspraken over bedoelde diensttijd, welke zouden zijn verkregen, indien het bepaalde in de vorige volzin niet van toepassing zou zijn geweest. Indien niet binnen twaalf maanden, nadat betrokkene de status van ambtenaar heeft verkregen, aan het fonds is gebleken, dat diens voormelde diensttijd wordt ingekocht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, vervalt het recht op een uitkering-ineens en is het bepaalde in het tweede lid van toepassing. Het bestuur is bevoegd de termijn van twaalf maanden te verlengen. De uitkering-ineens wordt tot het bedrag van de vastgestelde inkoopbijdrage uitbetaald aan de N.V. Nederlandse Staatsmijnen (thans DSM-Limburg B.V.). Is de inkoopbijdrage lager dan de uitkering-ineens, dan worden betrokkene voor het restant pensioenaanspraken toegekend volgens door het bestuur te bepalen nadere regelen. ( ) 8

9 Artikel Het jaarlijks ouderdomspensioen bestaat uit: a. excedentpensioen berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 50, lid 1, en 50a, lid 1; b. tijdelijk pensioen tot de eerste dag van de maand, waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 50, lid 2. ( , nr. I) 2 a. Indien bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het tijdstip, waarop ingevolge artikel 38, lid 1, recht op ouderdomspensioen ontstaat, recht op een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wegens een arbeidsongeschiktheid van tenminste 45 % of op een door het bestuur daarmede gelijkgestelde gelijkwaardige wettelijke uitkering aanwezig was, wordt voor de berekening van het na het bereiken van de 65-jarige leeftijd uit te keren excedentpensioen aangenomen dat loon is genoten over de hierna nader aan te geven maanden gelegen tussen de maand, waarover de laatste bijdrage vóór het einde van het lidmaatschap is betaald en de maand volgend op die waarin ingevolge artikel 38, lid 1, bij voortzetting van het lidmaatschap recht op ouderdomspensioen zou zijn ontstaan. Het bepaalde in de vorige volzin vindt eveneens toepassing, indien de daar bedoelde arbeidsongeschiktheid is ontstaan na beëindiging van het lidmaatschap tengevolge van nader door het bestuur aan te geven beroepsziekten, welke tijdens het lidmaatschap zijn veroorzaakt. b. Voor de toepassing van het bepaalde onder a wordt er van uitgegaan, dat het lidmaatschap en de arbeid, zoals deze laatstelijk werden aangemerkt, zouden zijn voortgezet tot het tijdstip van ingang van het ouderdomspensioen. c. Als maanden bedoeld onder a komen slechts in aanmerking die, waarin na de beëindiging van het lidmaatschap onafgebroken, of in het geval bedoeld in de laatste volzin onder a al dan niet onafgebroken, recht op een wettelijke uitkering als bedoeld onder a aanwezig was en waarin geen lidmaatschap van de pensioenkas van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf bestond. d. Van het excedentloon over een maand als bedoeld onder c wordt naargelang op de laatste dag van de betrokken maand een arbeidsongeschiktheid bestond van %:100 %, %:80 %, %:60 %, %:50 % in aanmerking genomen. Vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid leidt niet tot verhoging van het in aanmerking te nemen percentage van het excedentloon tenzij het betreft vermeerdering van een arbeidsongeschiktheid ingevolge nader door het bestuur aan te geven beroepsziekten, welke tijdens het lidmaatschap zijn veroorzaakt. e. Het voor de onder c bedoelde maanden aangenomen loon wordt afgeleid van het loon, dat in het kalenderjaar voorafgaande aan de maand na die, waarin het lidmaatschap is geëindigd, is of zou zijn genoten over het aantal dagen, waarover in dat jaar in het mijnbedrijf loon werd betaald, welk aantal nader door het bestuur wordt vastgesteld. ( ) 9

10 Artikel 40 Ingang en einde ouderdomspensioen 1 a. Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag, waarop aan alle voorwaarden voor het recht op dit pensioen wordt voldaan. b. Het ouderdomspensioen wordt niet uitgekeerd indien en zolang ziekengeld of verlengd ziekengeld, gebaseerd op een loon verdiend met arbeid in dienst van een mijnonderneming, wordt genoten. ( , nr. III) 2. Het ouderdomspensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin de rechthebbende overlijdt, wederom lid wordt of in dienst treedt bij een mijnonderneming. ( ) Artikelen 41 t/m 43 (Vervallen krachtens bestuursbesluit d.d. 19 juni 1967, nr. I). ( ) Artikel 44 Recht op weduwenpensioen 1. Na overlijden van een lid en van een gewezen lid wiens lidmaatschap tenminste een jaar heeft geduurd hebben de vrouw of de vrouwen met wie hij tijdens de duur van het lidmaatschap achtereenvolgens was gehuwd, zolang zij in leven zijn en niet zijn hertrouwd, recht op weduwenpensioen. De vrouw, wier huwelijk met een lid of een gewezen lid als vorenbedoeld door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed eindigt, ontvangt een bewijs van de aanspraak op weduwenpensioen welke zij krachtens het reglement aan zijn lidmaatschap kan ontlenen. ( , nr. I) 2. Voor de toepassing van het bepaalde in het voorgaande lid wordt met lidmaatschap gelijkgesteld, de dienstbetrekking bij een mijnonderneming indien en zolang deze dienstbetrekking na het einde van het lidmaatschap onafgebroken is blijven bestaan. ( , nr. I) 3. Na het overlijden van degene met wie een vrouw bedoeld in de leden 1 en 2 is hertrouwd heeft zij wederom recht op het in lid 1 bedoelde weduwepensioen, onder aftrek van hetgeen haar wegens overlijden van haar laatste echtgenoot mocht toekomen aan pensioen ingevolge een verzekering in verband met diens dienstbetrekking. ( , nr. I) 10

11 Artikel 45 Bedrag van het weduwepensioen 1. Het jaarlijks weduwepensioen bedraagt 70 % van het excedentpensioen opgebouwd over: a. de periode van lidmaatschap waarin de betrokken echtgenote of gewezen echtgenote met de overledene was gehuwd, en b. de daaraan voorafgaande periode waarin de overledene niet was gehuwd of gehuwd was met een vrouw die tijdens de duur van het lidmaatschap is overleden. 2 a. Ingeval van overlijden tijdens lidmaatschap wordt voor de vaststelling van het opgebouwde excedentpensioen aangenomen, dat het lidmaatschap heeft voortgeduurd en dat loon is genoten en bijdragen zijn betaald over de maanden gelegen tussen de maand, waarover de laatste bijdrage vóór het overlijden is betaald en de maand volgende op die, waarin ingevolge artikel 38, lid 1, recht op ouderdomspensioen zou zijn ontstaan. De echtgenote met wie de overledene op het tijdstip van zijn overlijden was gehuwd, wordt geacht tijdens de in de vorige volzin bedoelde periode met hem gehuwd te zijn gebleven. b. Bij de toepassing van het bepaalde onder a wordt ervan uitgegaan dat het lidmaatschap en de arbeid, zoals deze laatstelijk werden aangemerkt, zouden zijn voortgezet tot het tijdstip van ingang van het ouderdomspensioen. c. Het loon over de onder a bedoelde maanden wordt afgeleid van het loon, dat in het kalenderjaar voorafgaand aan bedoelde maanden is of zou zijn genoten over het aantal dagen, waarover in dat jaar in het mijnbedrijf loon werd betaald, welk aantal nader door het bestuur wordt vastgesteld. 3. Ingeval van overlijden tijdens de periode bedoeld in artikel 39, tweede lid, wordt ten behoeve van de berekening van het weduwepensioen voor de echtgenote met wie de overledene bij de beëindiging van het lidmaatschap was gehuwd, bij de vaststelling van het opgebouwde excedentpensioen mede in aanmerking genomen het excedentpensioen dat tijdens deze periode reeds werd opgebouwd en het excedentpensioen dat op grond van artikel 39, tweede lid, na de datum van overlijden nog opgebouwd zou zijn geworden. Bij de berekening van dit laatste excedentpensioen wordt van het excedentloon hetzelfde percentage in aanmerking genomen als gold voor de laatste maand vóór het overlijden. 4. Het jaarlijks opgebouwde weduwepensioen, vastgesteld conform de voorgaande leden, zal niet minder bedragen dan π 3,43 respectievelijk π 3,- voor elke voor de vaststelling van het pensioen in aanmerking te nemen ondergrondse respectievelijk bovengrondse bijdrage. ( , nr. I) 5 a. Voor de vrouw die ware de Mijnwerkersinvaliditeitswet niet vervallen vanaf de eerste dag van de maand waarin zij na 30 juni 1967 de 60-jarige leeftijd bereikt een weduwenrente zou genieten, wordt het weduwepensioen vanaf die dag tot de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt verhoogd met een bedrag gelijk aan dat van de weduwenrente. b. Voor de vrouw die ware het recht op een periodieke uitkering krachtens de Liquidatiewet invaliditeitswetten niet afgekocht vanaf de eerste dag van de maand waarin zij na 31 december 1975 de 60-jarige leeftijd bereikt een weduwenrente zou genieten, wordt, indien de afkoopsom aan het fonds is overgemaakt, het weduwepensioen vanaf die dag tot de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt verhoogd met het gedeelte van de weduwenrente dat is gebaseerd op de door het fonds betaalde premies. ( , nr. I) 11

12 6. Het bepaalde in de voorgaande leden vindt met betrekking tot de aanspraken op weduwepensioen na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed geen toepassing, indien man en vrouw bij notarieel verleden akte anders overeenkomen of de rechter bij het vonnis tot echtscheiding of tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed op hun gemeenschappelijk verzoek anders beslist, met dien verstande dat de verplichtingen krachtens weduwepensioen van het fonds dientengevolge in totaal gezien niet groter kunnen worden dan uit deze leden volgt. ( , nr. II) 7. Ongeacht de burgerlijke staat kunnen op datum ingang ouderdomspensioen de na 1 januari 2002 opgebouwde aanspraken op medeverzekerd weduwepensioen eenmalig worden omgeruild tegen een verhoogd excedentpensioen middels een ruilvoet, welke sekseneutraal wordt vastgesteld met inachtneming van de actuariële grondslagen van het fonds. Bij een pensioenleeftijd van 60 jaar bedraagt de gewogen ruilvoet 34 %. Dit houdt in dat iedere gulden (euro) aan opgebouwd weduwepensioen kan worden uitgeruild tegen 34 cent opgebouwd excedentpensioen. De omruil vindt toepassing met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden en vindt plaats middels een door betrokkene te ondertekenen afstandsverklaring. Ten aanzien van de omruil is toestemming vereist van de echtgeno(o)t(e). Voor zover op de pensioendatum geen recht bestaat op nabestaandenpensioen vindt automatisch een omruil plaats. ( , nr. I) Artikel 46 Ingang en einde weduwepensioen 1. Het weduwepensioen gaat in: a. indien de echtgenoot in het genot was van pensioen op de eerste dag van de maand volgend op die, waarin hij is overleden; b. in alle andere gevallen daags nadat de echtgenoot is overleden. 2. Het weduwepensioen eindigt op de laatste dag van de maand, waarin de weduwe overlijdt of hertrouwt. 3. Het weduwepensioen, waarop na overlijden van degene met wie de weduwe is hertrouwd wederom recht bestaat, gaat in daags na bedoeld overlijden en eindigt als omschreven in lid 2. ( ) Artikel 47 Recht op wezenpensioen 1. Na het overlijden van een lid of van een gewezen lid, welk lidmaatschap is geëindigd met recht op een onmiddellijk ingaand pensioen, bestaat recht op wezenpensioen ten behoeve van: a. zijn wettige of gewettigde kinderen, die jonger zijn dan 16 jaar; b. zijn wettige of gewettigde kinderen, die 16 jaar zijn of ouder, doch jonger dan 21 jaar en wier voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding; 12

13 c. zijn wettige of gewettigde kinderen van 16 of 17 jaar die tengevolge van ziekte of gebreken naar het oordeel van het bestuur vermoedelijk in het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn een derde te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen. ( , nr. VI) 2. Recht op wezenpensioen als aangegeven in lid 1 bestaat voorts indien een gewezen lid, welk lidmaatschap is geëindigd zonder recht op een onmiddellijk ingaand pensioen, overlijdt in een maand als bedoeld in artikel 39, lid 2, onder c, of na het tijdstip, waarop ingevolge artikel 38, lid 1, recht op ouderdomspensioen zou zijn ontstaan, mits de laatste maand vóór dit tijdstip een maand was als bedoeld in artikel 39, lid 2, onder c. ( ) 3. Voor de toepassing van lid 1 worden met wettige kinderen gelijkgesteld kinderen, over wie de overledene reeds tijdens zijn lidmaatschap voogdij uitoefende en die gedurende het aan zijn overlijden voorafgaande jaar in zijn gezin en op zijn kosten zijn opgevoed, tenzij ten behoeve van deze kinderen reeds recht op wezenpensioen bestaat. ( ) 4. Tot de in lid 1 omschreven kinderen worden niet gerekend de kinderen uit een huwelijk, dat werd gesloten na het einde van het lidmaatschap van de vader. ( ) Artikel 48 Bedrag van het wezenpensioen 1 a. Het jaarlijks wezenpensioen bedraagt voor een vaderloze wees 15 % en voor een ouderloze wees 30 % van het excedentpensioen waarop de overleden vader na het bereiken van de 65-jarige leeftijd recht had of, indien hij niet was overleden, recht gehad zou hebben. b. Het bepaalde onder a vindt toepassing met dien verstande, dat het jaarlijks pensioen voor een vaderloze wees tenminste π 264,- en dat voor een ouderloze wees tenminste π 528,- bedraagt. ( , nr. I) Berekening over de periode na overlijden vader 2 a. Voor de vaststelling van het excedentpensioen, waarop de tijdens lidmaatschap overleden vader recht gehad zou hebben indien hij niet was overleden, wordt aangenomen, dat loon is genoten en bijdragen zijn betaald over de maanden gelegen tussen de maand, waarover de laatste bijdrage vóór het overlijden is betaald, en de maand volgend op die, waarin ingevolge artikel 38, lid 1, recht op ouderdomspensioen zou zijn ontstaan. b. Voor de toepassing van het bepaalde onder a wordt er van uitgegaan, dat het lidmaatschap en de arbeid zoals deze laatstelijk werden aangemerkt zouden zijn voortgezet tot het tijdstip van ingang van het ouderdomspensioen. c. Het loon over de onder a bedoelde maanden wordt afgeleid van het loon, dat in het kalenderjaar voorafgaand aan bedoelde maanden is of zou zijn genoten over het aantal dagen, waarover in dat jaar in het mijnbedrijf loon werd betaald, welk aantal nader door het bestuur wordt vastgesteld. ( ) 13

INHOUDSOPGAVE. behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede

INHOUDSOPGAVE. behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede Pensioenreglement 55 plus van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE V A N A F 1-1 -2006 September 2014 O N D E R D E E L A P E N S I O E N R E G E L I N G P E R 1 J A N U A R I 2006 H O O F D S T U K 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007 STICHTING PENSIOENFONDS ECI Pensioenreglement 2007 Oktober 2008 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen...3 Aanspraken op pensioen...5 Hoofdstuk 2 Pensioenregeling...7 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Versie: 29 april 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg geldend vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers geboren na 1949 versie 20 november 2014 pensioenreglement 2014 [1] Inhoud Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+)

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE REGELING OP PER 1 JANUARI 2003 Januari 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN september 2011 Pensioenreglement 2006 blz. 0 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Begripsbepalingen De

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen... 4 Artikel 3. Deelnemerschap... 6 Artikel 4.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 7 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE

PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE PENSIOENREGLEMENT 2006 (MIDDELLOONREGELING) VAN STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM VOOR WERKNEMERS VAN DE STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Pensioenreglement BPR vanaf 1950

Pensioenreglement BPR vanaf 1950 Pensioenreglement BPR vanaf 1950 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT BESCHIKBARE PREMIE REGELING geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of werknemer geworden op of

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 januari 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 18a. Langdurig onbetaald verlof 1 Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 19. Waarde-overdracht 4 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres:

Reglement 1a II. Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950. Versie 1 januari 2014. Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1a II Medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 Versie 1 januari 2014 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

Pensioenreglement per 1 januari 2015

Pensioenreglement per 1 januari 2015 Stichting Molenaarspensioenfonds Pensioenreglement per 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014 Versie 1 januari 2014 Pensioenreglement 2014 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie