PROJECTFICHE RELING Functie 2a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTFICHE RELING Functie 2a"

Transcriptie

1 PROJECTFICHE RELING Functie 2a Leden Focusgroep Functie 2a: Stan Vranken (Asster), Leen Hermans (Asster), Valerie Radoux (Asster), Kristof Vandingen (PAAZ SFZ), Raf Remans (PAAZ Jessa Zh), Jos Huibers (PAAZ Maria Ziekenhuis), Christel Helsen en Sigrid Luytens (Landelijke thuiszorg), Eddy Daems (Netwerkcoördinator Reling), Dr Emanuel Maes (Asster/RZST), Dr Marie-Paule Clerinx (Asster), Maria Vanbroeckhoven en Rita Vanhove (DAGG Lommel), Tine Timmermans (Bewust), Dr Emile Willems (CGG/LITP) en Anita Jans (Jessa Zh) 1. Doelgroep De functie 2a is voor elke situatie waarbij een persoon zich in crisis bevindt waar psychologische en/of psychiatrische klachten primair zijn die door een arts worden ingeschat als veroorzaakt door een psychiatrische aandoening op AS1 en AS2 zoals omschreven in de D.S.M. IV-TR 1 met een leeftijd tussen 16 jaar en 65 jaar. Deze crisis is dermate ernstig dat de arts: - zonder bijkomende interventies een psychiatrische opname in de komende 72u verwacht. en/of - de effecten van een (geplande dan wel geprobeerde) wekelijkse opvolging bij een andere 1 ste en 2 de lijns psy-hulpverlener als onvoldoende inschat. De personen-in-crisis worden door de arts ingelicht over het bestaan van de 2afunctie en de personen-in-crisis gaan formeel en expliciet akkoord met een interventie vanuit deze functie. Zowel de aanmeldende arts als de personen-in-crisis zijn bereid tot het telefonisch afwerken van het aanmelding- en veiligheidsprotocol. De aanmeldende arts kan zich hiervoor laten bijstaan door een andere (externe) 1 ste lijnhulpverlener. Eén van beiden heeft de persoon in crisis in de voorbije 24u gezien. Indien meerdere personen in crisis zijn en één zich verzet tegen een interventie van de functie 2a, worden de personen die wel bereid zijn tot interventie uitgenodigd naar één van de locaties van de functie 2a. Anonieme meldingen, onvolledige meldingen, aanmeldingen zonder formeel akkoord en aanmeldingen met schending van het veiligheidsprotocol zullen worden doorverwezen naar de dienst 100/101. Na screening door de dienst 100/101 van de situatie en de betrokkene(n) kan er alsnog een nieuwe melding gebeuren. 1 DSM IV-TR = De tekstrevisie van de vierde editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 1/13

2 Exclusiecriteria: - Mineure situaties die niet kaderen binnen een psychiatrische aandoening op AS1 en AS2 zoals omschreven in D.S.M. IV: oa. somatische klachten, burenruzie, eenzaamheid, geldgebrek, leerstoornissen, - Mineure situaties die kaderen binnen een psychiatrische aandoening op AS1 en AS2 zoals omschreven in D.S.M. IV, maar die volgens de arts niet zal leiden tot een opname in de eerste 72u en/of die ambulant als hanteerbaar ingeschat worden: o.a. rouwproces, verwerkingsproblematiek, methadon- en medicatietekort, poging tot alcoholstop, - Indien de patiënt niet kan komen tot een formeel akkoord door de onderliggende aandoening (agressie, intoxicatie, ) zal geen interventie plaatsvinden door de functie 2a 2. - Psychiatrische urgenties die een doorverwijzing naar de spoedgevallendienst en/of de dienst 100 vergen. - Situaties die na risicotaxatie als gevaarlijk/onveilig worden ingeschat en een screening door politionele diensten vergt. 2. Doel van de functie 2a Visie De functie 2a beoogt via een snelle interventie met zorg op-(thuis)maat enerzijds het aantal residentiële (her)opnames te doen afnemen in aantal en duur, en anderzijds de tevredenheid te doen toenemen bij patiënten en hun leefomgeving omdat zij zorg thuis krijgen: dichtbij en minder ingrijpend. De functie 2a heeft als doel om een crisisperiode te overbruggen, maar beoogt niet het verder behandelen van de onderliggende aandoening. De reductie van de crisis en de risicotaxatie zijn de twee belangrijkste prioriteiten van functie 2a. De interventies zullen hoofdzakelijk in de thuissituatie of daar waar de patiënt zich bevindt, uitgevoerd worden. De interventie is vraaggestuurd en gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de huisarts / behandelend psychiater en/of andere psy-zorgverlener. In samenspraak met het netwerk rondom de patiënt wordt een min of meer stabiele situatie gecreëerd. Van daaruit wordt de crisis overbrugd en gewerkt aan een stabiel netwerk samen met alle betrokkenen over de verschillende niveau s heen. Indien nodig kan via een warme overgang deze crisis daarna overgaan naar een begeleiding van het 2b-team of de eerste lijn in samenspraak met de andere lijnen via een opgesteld begeleidingsplan met alle partners waarin een stappenplan bij een (weerkerende) crisis wordt opgesteld. Andere doelstellingen: Binnen de 16 uur een huisbezoek gedaan hebben. Stellen van een voorlopige diagnose / werkhypothese. Taxeren van de achterliggende psychiatrische stoornis. Ondersteunen van het thuiszorgnetwerk door bezoeken in de thuissituatie. 2 Derhalve voorziet de functie 2a niet in een oproepbaar deskundigenteam dat instaat voor het afleveren van verzoekschriften en/of omstandig geneeskundige verklaringen in het kader van de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke ( ). 2/13

3 Doorverwijzen naar gepaste instanties indien aangewezen. Voorkomen van opname. De functie 2a is 24u op 24u en 7 dagen op 7 telefonisch bereikbaar en engageert zich om binnen de 16u zelf ter plaatse te gaan. Enkel cliënten die reeds gekend zijn binnen de functie 2a kunnen s nachts telefonisch beroep doen op teamleden met wachtdienst. Voor advies kan de huisarts de psychiater van wacht contacteren of een centraal nummer. Bij onduidelijkheid over al dan niet een aanmelding voor functie 2a kan deze functie gecontacteerd worden. Nieuwe aanmeldingen vinden plaats tijdens de shifturen van de teamleden. De leden van het team zijn op de hoogte van alle voorzieningen binnen de GGZ en niet-ggz (reguliere circuit) in de eerste, tweede en derde lijn en kennen hun contactpersonen. Een goed uitgebouwde samenwerking met de huisartsen is noodzakelijk, gezien zij de belangrijkste verwijzers zijn van de functie 2a. Een adequaat antwoord na een juiste inschatting kan mensen beschermen van een onnodige stigmatisering binnen een ggz-traject. Cliënten die opgenomen zijn in functie 2a waarbij een residentiële opname onvermijdelijk is, wordt een snel ontslag uit een residentiële setting mogelijk gemaakt door opnieuw opgevolgd te worden door functie 2a in samenspraak met de betrokken zorg- en hulpverleners rondom de patiënt. 3. Behandelingsduur De behandeling omvat minstens 1 crisisinterventie en kan maximaal 4 weken duren. Het is van belang om bij de start van de interventie naar de huisarts, cliënt en omgeving toe duidelijk te communiceren dat de thuiszorg maximaal 4 weken zal bedragen. Vanaf de start is het noodzakelijk om vooruit te blikken en na te gaan of er na deze 4 weken nog verdere opvolging nodig zal zijn. Om dit te concretiseren dient dan tijdig actie ondernomen te worden samen met de betrokken zorg- en hulpverleners rondom de patiënt met indien nodig een opstellen van een begeleidingsplan. 4. Werkwijze/ methodiek Het 2aCR-team (= 2a Crisis Resolution team) zal werken vanuit een holistisch psychotherapeutisch kader waarbij de patiënt centraal staat en waarbij er gekeken wordt naar de eigen competenties, resources en doelstellingen van de cliënt. De gehanteerde methoden hebben het oplossen van de crisis tot doel en niet noodzakelijk het (blijven) behandelen van de onderliggende psychiatrische pathologie. Alvorens met eender welke interventie aan te vatten zal een risicotaxatie plaatsvinden. Om het risico degelijk in te schatten is een goede communicatie met de huisarts, behandelde psychiater en/of betrokken zorgverlener noodzakelijk. Via een heteroanamnese van deze personen kan het 2aCR- team in een eerste instantie 3/13

4 het (veiligheids)risico beter inschatten en duidelijkheid bekomen over de aard (psychologisch-psychiatrisch of geneeskundige) van de klachten. Indien een hoog risico naar de veiligheid van het personeel toe (zwaar onder invloed zijn, agressie, wapens in huis, etc..) wordt vastgesteld, zal het 2aCR-team naar de cliënt/ aanmelder communiceren dat het team niet ter plaatse komt. De cliënt kan zich naar de locatie van het 2aCR-team begeven indien voldaan aan het safetyprotocol. Indien dit niet haalbaar is, zal de cliënt kunnen beroep doen op andere hulpdiensten. De psychiater zal maar beperkt beschikbaar zijn binnen functie 2a. Deze tijd dient hoofdzakelijk gebruikt te worden voor briefings, teamvergaderingen en dringende consultaties. [Indien de psychiater er niet toe komt om alle consultaties te doen binnen de beschikbare 12u, is er nog de mogelijkheid dat de psychiaters nog ambulante consultaties mogen aanrekenen aan patiënten die in de functie 2a zijn opgenomen en die ze zien in dit kader: te informeren)]. De eerste interventies, tot de cliënt gezien is door de psychiater, zijn kennismakingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt getaxeerd of de cliënt kan instappen in functie 2a. Na overleg met de psychiater wordt de cliënt geïncludeerd in de functie 2a. Tot dan vinden geen medische interventies plaats en het 2aCR-team treedt (nog) niet op als hoofdbehandelaar. 5. Aanmelding en doorstroombeleid Omdat psychiatrische crisissituaties een medische hoofdbehandelaar vergen, zal enkel een arts (huisarts/psychiater) een aanvraag kunnen indienen om een patiënt te laten instappen in de functie 2a. [Een uitbreiding van verwijzers/ aanmelders na evaluatie van de opstartfase is een mogelijkheid gezien bij andere projecten wel meerdere verwijzers mogelijk zijn Als een oproep gebeurt door een cliënt, mantelzorger en/of betrokken zorg- of hulpverlener zal gevraagd worden om eerst contact op te nemen met de huisarts zodat deze de cliënt officieel kan aanmelden bij 2aCR-team. Als de oproep komt vanuit het eerstelijnsgezondheidszorgteam (thuiszorgteam) waarin voor de patiënt een begeleidingsplan is opgesteld en waarbij in het stappenplan voorzien is dat na een aantal stappen, opname in 2a team noodzakelijk kan zijn, zal een aanvraag kunnen ingediend worden door de huisarts. Indien een patiënt tijdens ambulante begeleiding in crisis gaat, is het van groot belang om te kijken of deze crisis niet door de ambulante begeleiding verder opgevolgd kan worden. Indien dit niet haalbaar is, zal de ambulante therapeut contact moeten opnemen met de arts verbonden aan het ambulant centrum of de huisarts. Deze arts zal dan contact opnemen met 2aCR-team voor een aanvraag. 4/13

5 De oproepen gebeuren via één centraal nummer per subregio. Gedurende de kantooruren wordt deze centrale bemand door de coördinator, zodat deze de huisbezoeken kan delegeren naar de verschillende 2aCR-team s. Buiten de shifturen van het 2aCR-team zal dit nummer bemand worden door een teamlid van wacht. Tijdens de shifturen kan door een arts contact worden opgenomen met 2aCRteam voor een aanmelding van een patiënt. Eerst zal een telefonische checklist afgenomen worden bij de arts en de patiënt. Hierdoor is er al een eerste kijk op de crisis en de verwachtingen van de patiënt en omgeving. Bij aanmeldingen s nachts zal de telefoon doorverbonden worden met een algemeen ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis waar een psychiater van wacht is. Hiervoor dienen afspraken gemaakt te worden met deze actoren. - Indien een huisarts belt voor medisch advies over een cliënt die niet gekend is binnen functie 2a kan op dat ogenblik beroep gedaan worden op de psychiater van wacht van deze instelling. - Indien het om een nieuwe aanmelding gaat, worden de gegevens genoteerd worden waarop het 2aCR-team zelf terug contact opneemt met de huisarts of wordt er gevraagd om tijdens de shifturen terug contact op te nemen met 2aCR-team. - Indien het gaat om een patiënt die reeds geïncludeerd is voor begeleiding door functie 2a en nood heeft aan telefonische crisisbegeleiding wordt deze doorverbonden met de medewerker van 2aCR-team met wachtdienst. s Nachts (tussen 22u en 8u30) wordt niet door het 2aCRteam ter plaatse gegaan enkel telefonische begeleiding of doorverwijzing is mogelijk. Als de crisis van geïncludeerde patiënten hyperacuut (= urgent ) is, is het niet realistisch om onmiddellijk (binnen de 15 minuten) ter plaatse te gaan. Er wordt dan advies gegeven dat de patiënt zich naar de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst begeeft. Indien nodig kan beroep gedaan worden op de hulpdiensten (politie/100). Na het verstrijken van de urgente situatie kan terug contact opgenomen worden met het 2aCR-team. Indien niet gekende patiënten met psychiatrische symptomen op de dienst spoedgevallen aangemeld worden in een algemeen ziekenhuis zonder PAAZ kan de spoedarts het 2aCR-team contacteren (idem zoals procedure huisarts). 5/13

6 Figuur 1 Stroomdiagram functie 2a Na telefonische aanmelding door de arts volgt er een afname van een telefonische checklist bij arts en patiënt waarbij er aandacht is voor onder andere de veiligheid (patiënt en personeel) en de bereidheid van de patiënt om in te stappen in functie 2a. 6/13

7 Voorlopige includering betekent: aanmelding, safety-protocol en vastleggen van kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek wordt aan huis gedaan door twee teamleden na een positief safety-protocol. Een team dat een huisbezoek gaat doen is, zou de mogelijkheid moeten hebben om onmiddellijk overleg te plegen met de (wacht) psychiater van functie 2a (concretisering nog op te nemen bij de werking van de psychiater). Door de psychiater kan advies over medicatie gegeven worden aan de huisarts. Deze intake wordt dan besproken op het eerstvolgend multidisciplinair overleg om een patiënt al dan niet te includeren. Tijdens dit overleg wordt een behandelplan (inclusief ontslagmanagement) besproken. 6. Relaties Afstemming en samenwerking met andere functies en voorzieningen - Binnen de functies van artikel 107 heeft functie 2a belangrijke relaties met functies 1b 2b en functie 3. Wachtlijsten voor doorverwijzing van de functie 2a zijn minimaal en overschrijden de 4 weken niet. - Naar analogie met het buitenland wordt er binnen het gedachtegoed van 107 uitgegaan van een shared caseload : alle voorzieningen zijn samen verantwoordelijk voor de gehele psychiatrische patiëntenpopulatie van een regio. Hierbinnen zal het de facto geconfronteerd worden met crisissituaties die toch een opname vergen. De beslissingsbevoegdheid van opname en/of daarmee samenhangende inschatting van de graad van urgentie met betrekking tot opname kan niet in vraag worden gesteld. De andere (residentiële) partners binnen Reling dienen op deze opnameaanvragen voorbereid te zijn. De veiligheid en dus de werking van het 2aCR-team staat of valt hiermee. - Bij urgentie wordt de patiënt verwezen naar het dichtst bijzijnde ziekenhuis die dan op zoek gaan naar een bed. Afspraken met functie 4 zijn noodzakelijk. - Afspraken tussen functie 2a en de PAAZ-afdelingen en psychiatrische ziekenhuizen zodat een hoog-risico-patiënt voor korte tijd kan opgenomen worden tot hij/zij stabiel genoeg is om door 2aCR-team verder opgevolgd te worden in de thuissituatie. - Afspraken tussen 2a CR-team en de diensten spoedgevallen zijn noodzakelijk - Afspraken tussen het 2aCR-team en de politie zijn noodzakelijk. - Een belangrijke groep van ambulante hulpverleners zijn de psychiaters en psychologen die privé werken. Hiervoor moet de mogelijkheid bestaan dat het bepaalde patiënten op vrij korte tijd kan inplannen voor een consultatie bij deze beroepsgroepen. - Afspraken met LOK s. Huisartsen betrekken via de wachtkringen is een mogelijkheid. Overlegstructuren: - Informatie-overdracht naar bestaande structuren - Overlegcoördinatie ThuisGezondheidsZorg, georganiseerd door OCMW, RDC of zorgaanbieder 7/13

8 - (stopt ) en wordt vervangen door Overlegcoördinatie GGZ (? Term is nog niet beslist?) - Locaal cliëntenoverleg - Overleg met de bestaande hulpverlening - Multidisciplinair overleg (met alle zorg- en hulpverleners) - Voor de jongeren: CLB, school, JAC - Psychiaters en leidinggevenden van de functie 2a-2b en 4 1x/maand 7. Interne organisatie van de functies (zorg) Teamleden en competenties 1. Individu en persoonlijkheid - Motivatie - Zelfbewustzijn - Engagement - Focus gericht op herstel - Bekwaam om te werken in een team 2. Professionals Interdisciplinair team van minimum 12 personen (10 VTE s): - 7 à 8 VTE s verpleegkundigen met minstens 5 jaar ervaring met crisis. Bij voorkeur verpleegkundigen met een psychiatrisch bachelordiploma of met sterke competenties. Een aantal verpleegkundigen met brede ervaring in de psychiatrie zijn ook welkom. Het verpleegkundige component van het team is divers. Voorlopig geen zorgkundigen omwille van het beperkte budget. - Psycholoog - Psychiater - Maatschappelijk werker/ sociaal verpleegkundige: deeltijds - Ergotherapeut: deeltijds of enkele uren flexibel ter beschikking (structuur aanbrengen, ) - Hulpverlener met ervaring in middelengebruik - Administratieve medewerker - Vrijwilligers Taken - Assessment en objectieve beoordeling - Risico-assessment - Casemanagement: gedeelte caseload - Zorgplanning in overleg met betrokken zorgverleners en huisarts - Betrekken van familie en andere ondersteuning - Advies en emotionele ondersteuning - Zelfmanagementstrategie hanteren 8/13

9 3. Team De benadering is teamgericht met een gedeelde verantwoordelijkheid - Denken - Communicatie - Samenwerken - Maakt beslissingen als een team waarbij het team ook verantwoordelijkheid is voor deze beslissingen - Gezamelijke bezoeken bij andere zorgverleners van het netwerk - Overlegstructuur 4. Leadership De aansturing van het team gebeurt per subregio door een coördinator. De coördinator fungeert als dispatcher, casemanager, coach en teamleider. - Motivatie - Coördinatie - Supervisie en ondersteuning - Activiteiten- en datamonitoring - Overleg met feedback van zorgverleners buiten de 2a-functie en families - Management van het team - Relaties opbouwen en onderhouden met de andere functies Voor de huisbezoeken zal een 2aCR-team bestaan uit twee personen waarvan er minimum één verpleegkundige is. Elk teamlid is in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto. De minimumbezetting (uurrooster van 8u): - Weekdagen: 3 dagdiensten (8u30-17u), 3 avonddiensten (13u30-22u), 1 (meewerkende)teamcoördinator (8u30-17u) - Feest- en weekenddagen: 2 dagdiensten (9u-17u30) Voordeel hiervan is dat er bij de dagdienst eerst een kleine briefing kan plaats vinden en dat de hulpverlener op een degelijk uur zijn/haar eerste huisbezoek kan gaan doen. Tijdens deze briefing kan er bepaald worden wie wat gaat doen. Tijdens de overlapping is er voldoende tijd voor briefingmomenten en teamvergaderingen. 9/13

10 10/13

11 11/13

12 8. Huisvesting en logistiek Logistiek: - Laptop: Indien we digitaal willen werken hebben we er wel enkele nodig. Er moet dan ook aandacht besteed worden aan back-up. Werken met GPRS? Indien er met schriftelijke dossiers gewerkt wordt is een goede scanner wel belangrijk. - Netwerk - Eén wagentje is nodig. - Telefooncentrale: gsm s en noodoproep Huisvesting: Factoren die hierin belangrijk zijn: - Bij voorkeur centraal gelegen: voorstel Alken ipv St-Truiden: rekening houden met verplaatsingstijd (gelegen in de stad of aan de rand) - Bij voorkeur in de nabijheid van een ziekenhuis met psychiater die instaat voor de 2a functie - Aansluiting met een eerste lijn: (owv veiligheid) - Aangenaam werkklimaat - Vergaderlokaal (15 personen), gesprekslokaal, keukentje, burelen met PC De huisvesting primeert op het hebben van een eigen wagen. Een parkeerkaart is wel wenselijk. Dit moet nagevraagd worden bij de politie. Het gaat hier wel om meerdere politiezones. 9. Aandachtspunten voor Stuurgroep 107 Voor de leeftijdscategorie 16j-18j met een crisis die aansluit bij een kinder-en jeugdpsychiatrische problematiek is een back-up door een kinder-en jeugdpsychiater noodzakelijk. Juridisch advies Betreffende patiëntenvervoer voor vervoer van en naar de locatie van functie 2a voor bijvoorbeeld een consult psychiater Mag een verpleegkundige ter plaatse gaan voor een kennismakingsgesprek met een nieuwe cliënt zonder de opdracht te krijgen deze patiënt te gaan zien? Van wie moet die opdracht komen? Mag een verpleegkundige ter plaatse gaan voor een kennismakingsgesprek met een nieuwe cliënt zonder dat deze casus besproken is met de arts van het 2aCR-team? Kan een niet-arts beslissen tot het niet includeren van een patiënt bij de voorlopige includering? Mag een verpleegkundige ter plaatse gaan voor een kennismakingsgesprek zonder dat de arts van het 2aCR-team de patiënt gezien heeft? Wie draagt de verantwoordelijkheid over het stuk van het pad waar de arts niet bij betrokken is? Kan een 2a-team in opdracht van een externe psychiater interventies (laten) uitvoeren op een spoedgevallendienst? 12/13

13 Algemene bedenkingen - Personeel: Wachtvergoeding. 7u36-8u Verzekering - Psychiater is best verbonden aan een ziekenhuis zodat flexibele werking mogelijk is. Een combinatie met 2aCR Noord en Zuid is niet wenselijk gezien de verre verplaatsing. Een gestructureerd overleg is wel aangewezen tussen beiden. 10. Interne en externe communicatie vóór start 13/13

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Ellen Beets 18 juni 2013 Inhoudstabel 1. Korte voorstelling AZ Vesalius 2. Psychologische dienst 3. Huidige zorgen en bestaande

Nadere informatie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie

Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie Deel 1: Overzicht van het zorgpad dementie 1. Korte omschrijving Het Zorgpad Dementie staat voor een gestructureerde, multidisciplinaire, transmurale samenwerking voor betere afstemming van vraaggestuurde

Nadere informatie

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1)

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) Preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (F1) Kernboodschap: Samen nieuwe wegen bouwen zodat

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg . 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag*:... aanvrager*:... Organisatie/discipline*:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) en voornaam*:... *:...

Nadere informatie

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp Wat is een CAW? Subtitel Crisisteam De Schelp 2 1 Crisisteam De Schelp 1. Doelgroep 2. 3. Principes 4. Doelstellingen 5. Spanningsvelden 6. Contact 3 Doelgroep Voor iedereen die zich in een crisissituatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multidisciplinair Overleg voor psychiatrische patiënt

Aanvraagformulier Multidisciplinair Overleg voor psychiatrische patiënt Aanvraagformulier Multidisciplinair Overleg voor psychiatrische patiënt Gelieve dit formulier volledig ingevuld te bezorgen aan één van de erkende overlegorganisatoren MDO PSY (zie www.selgoal.be). Bij

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107 mobiel team SITUERING - Er was eens. CLUB 107-9 oktober 2015: - eerste netwerkforum Ggalimero - 2b: uitwisseling ervaringen opstart mobiel team De Link (Sara netwerk) - samenstelling werkgroep 2b maandelijkse

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012 Project Psy 107 Overleg SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout 8 maart 2012 Overzicht presentatie nper functie: ovooropgesteld zorgaanbod ostavaza: - Team - Werking oplanning To Do Geheugensteun Vooropgesteld

Nadere informatie

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VDIP: korte historiek van een innovatief project Initiële doelgroep UHR/ eerste psychose jongeren jonge volwassenen:

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt!

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Psychiatrische Rehabilitatie Divisie Ouderen (GP) Doel van de behandeling Mensen met psychiatrische

Nadere informatie

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE De probleeminventarisatie is een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, emotioneel welbevinden,

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie biedt snel de juiste hulp bij een psychische crisis Algemeen >> EEN PSYCHISCHE CRISIS ZET

Nadere informatie

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcidepoging? Peter Beks - Zorg voor Suïcidepogers

Nadere informatie

Doelstelling Dit protocol heeft een optimale uitkomst van de zwangerschap en baring tot doel en substitutie van 2 de naar 1 ste lijns zorg

Doelstelling Dit protocol heeft een optimale uitkomst van de zwangerschap en baring tot doel en substitutie van 2 de naar 1 ste lijns zorg Sociaal Economische Problematiek Samengesteld door K. Aarts, E. Lemmens, C. Mulkens, C. Peters, J. ten Thije, D. Wollaert, M. Wassen, R. Aardenburg d.d. 18 mei 2015 Geldigheidsduur protocol: 4 jaar Inleiding

Nadere informatie

INTERVENTIES DOOR POLITIEDIENSTEN MENSEN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK. Tussenkomst door: interventiepolitie maatschappelijke recherche / wijkagent

INTERVENTIES DOOR POLITIEDIENSTEN MENSEN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK. Tussenkomst door: interventiepolitie maatschappelijke recherche / wijkagent INTERVENTIES DOOR POLITIEDIENSTEN AANPAK CRISISSITUATIES BIJ MENSEN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK 1. INTERVENTIES DOOR DE POLITIE Tussenkomst door: interventiepolitie maatschappelijke recherche / wijkagent

Nadere informatie

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting.

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Marc Van Echelpoel Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Binnen de ontwikkelingen van de integrale jeugdhulpverlening wordt dit jaar en volgend jaar per arrondissement een netwerk

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder A. PROCEDURE 1. Aanmelding De kandidaat patiënt of een verwijzer kan zichzelf of een andere persoon aanmelden zowel telefonisch, per mail/brief of

Nadere informatie

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Wanneer de nood het hoogst is Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen doorheen

Nadere informatie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 4 Afdeling voor mensen met depressie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Wie kan bij ons terecht? 3 Behandelmodel

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiater : Dr Elfi Van den haute Hoofdverpleegkundige : Sandra Gissens Overzicht Betekenis liaison Biopsychosociaal: van model naar zorg Modellen

Nadere informatie

Mobiel CrisisTeam. Prof Guido Pieters Dr Jeroen Decoster

Mobiel CrisisTeam. Prof Guido Pieters Dr Jeroen Decoster Mobiel CrisisTeam Prof Guido Pieters Dr Jeroen Decoster Artikel 107 Functie 2A -> MCT Crisis Resolution and Home Treatment model Multidisciplinair Gate-keeping In Australië & UK breed ingevoerd Evidence-based

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek Datum aanvraag: 04/09/2013... Naam aanvrager: TC... Organisatie/discipline:

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag:... Naam aanvrager:... Organisatie/discipline:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) Naam en voornaam:... Adres:...

Nadere informatie

Verwijscode anno 2013

Verwijscode anno 2013 Arts/verwijzer Psychiater Niet-verwijzende huisarts Verwijscode anno 2013 Dit is de verwijscode van 1997, aangevuld met de recente ontwikkelingen via de SWOT-analyse en de werking rond artikel 107. Deze

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

ADD. Brugzorg. Zuid-Oost Vlaanderen. Zorgvernieuwing SOM+ inhoudelijk toegelicht. Dinsdag 4 oktober 2016

ADD. Brugzorg. Zuid-Oost Vlaanderen. Zorgvernieuwing SOM+ inhoudelijk toegelicht. Dinsdag 4 oktober 2016 Zuid-Oost Vlaanderen SOM+ ADD Zorgvernieuwing Brugzorg Zorgvernieuwing inhoudelijk toegelicht Dinsdag 4 oktober 2016 Agenda Voorstelling Inleiding Projectstructuur Hoe onze cliënten ondersteunen? Hoe onze

Nadere informatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep (Art. 2)... 4 Het begeleidingsplan (Art. 3, 4 & 5)... 6 Verantwoordelijkheden overlegorganistor (Art. 7)... 7

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Inleiding In de (geestelijke) gezondheidszorg is communicatie tussen verwijzers (huisartsen) en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling van cruciaal

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure

Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure Het Geriatrisch Dagziekenhuis - Campus Sint-Jan - Informatiebrochure 1 inhoud Wat is het Geriatrisch dagziekenhuis? 03 Wat zijn de doelstellingen? 03 Wat is het aanbod? diagnostiek behandeling - revalidatie

Nadere informatie

ZNA UKJA Zorgeenheid crisisinterventie (K-dienst A) Informatie voor patiënten

ZNA UKJA Zorgeenheid crisisinterventie (K-dienst A) Informatie voor patiënten ZNA UKJA Zorgeenheid crisisinterventie (K-dienst A) Informatie voor patiënten 2 ZNA UKJA Zorgeenheid crisisinterventie (K-dienst A) Voor wie? Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die omwille van uiteenlopende

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen Doelstelling Het zorgtraject

Nadere informatie

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Workshop De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Philippe Delespaul FACT Couleur Locale: Op weg naar een regionaal model in de GGZ Evoluon Eindhoven, 28 maart 2013 GGZ gemeente 1ste

Nadere informatie

Zorg 24 Tienen Hoegaarden

Zorg 24 Tienen Hoegaarden Zorg 24 Tienen Hoegaarden Inhoud Voorstelling team Inleiding Partners Regio Doelgroep Taken projectcoördinator Taken zorgcoach 5 casusbesprekingen Samenvatting diensten 24 uurszorggarantie met zorgcoach

Nadere informatie

Multidisciplinair pijncentrum

Multidisciplinair pijncentrum Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Multidisciplinair pijncentrum Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Evenwicht tussen Safety en Autonomie bij (para)suïcidaal gedrag. Hoofdverantwoordelijke De Spinnaker Hoofdverantwoordelijke De Fase 4

Evenwicht tussen Safety en Autonomie bij (para)suïcidaal gedrag. Hoofdverantwoordelijke De Spinnaker Hoofdverantwoordelijke De Fase 4 Evenwicht tussen Safety en Autonomie bij (para)suïcidaal gedrag Tom Baeten Tine Maes Hoofdverantwoordelijke De Spinnaker Hoofdverantwoordelijke De Fase 4 Tom.baeten@emmaus.be Tine.maes@emmaus.be Verpleegkundige

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD De interventie Bed op Recept voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis laat patiënten groeien in autonomie, zelfmanagement en vaardigheden M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Inhoud Wat doet de crisisdienst GGZ? Wanneer vindt er overleg plaats met afdeling jeugd? Wanneer neemt de afdeling jeugd het over? Wat doet afdeling

Nadere informatie

Van chaos naar structuur: ontpopping van een POP-poli in een perifeer opleidingsziekenhuis

Van chaos naar structuur: ontpopping van een POP-poli in een perifeer opleidingsziekenhuis Van chaos naar structuur: ontpopping van een POP-poli in een perifeer opleidingsziekenhuis LKPZ symposium 9 september 2009 K.M. Paarlberg, Gelre Apeldoorn Ontpopping van een POP-poli KMP 2010 Verloskundige

Nadere informatie

Protocol Crisiszorg V&V

Protocol Crisiszorg V&V Protocol Crisiszorg V&V Inleiding In acute situaties is het van belang dat de cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Zorgkantoor DSW heeft in samenwerking met Careyn en Zorgorganisatie

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Uitwisseling Innovatieve Praktijken FOD Volksgezondheid 2 februari 2017 Filip Desmit

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014)

1. Opvolging vorig verslag (4/11/2014) VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 6 JANUARI '15 Aanwezig: Joris Housen (netwerkcoördinator), Karolien Weemaes (netwerkcoördinator), Mia Gys (CAW Antwerpen), Geert Vandendriessche (VDIP), Dirk Meeus (CGG

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams bieden behandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen

Nadere informatie

BESCHRIJVING ZORGPROCES

BESCHRIJVING ZORGPROCES BESCHRIJVING ZORGPROCES Transmurale Zorgbrug Vechtdal (TZB) van order naar tot en met de nazorg na ontslag door thuiszorg Versie 12-09-2017 V0.2 Inleiding Door de transmurale zorg brug Vechtdal het zorgproces

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL:

SAMENWERKINGSPROTOCOL: 1 SAMENWERKINGSPROTOCOL AZ VESALIUS THUISZORG Inleiding Om tot een goede samenwerking te komen tussen AZ Vesalius en thuiszorg, daar waar het gaat om een zwaar zorgbehoevende patiënt die in de thuiszorg

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond

Nadere informatie

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Wat is een SEL SamenwerkingsInitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Of een pluralistische samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN

LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN Introductie Begripsomschrijving Componenten van een casemanagement programma Voordelen van casemanagement Voorwaarden voor

Nadere informatie

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017 DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN September 2017 Regionale samenwerking : Kracht.wonen Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende)

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!?

The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!? The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!? Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren Vestigingsplaats Minderbroedersstraat NVKVV 21 maart Wim Cornelis Josine Stouten Kaat Ghyselen Herstelgerichte

Nadere informatie