VERSLAG EX ART. 73 a Fw. in het faillissement van: AATAX Vaals B.V. insolventienummer: 08 / 180 F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG EX ART. 73 a Fw. in het faillissement van: AATAX Vaals B.V. insolventienummer: 08 / 180 F"

Transcriptie

1 VERSLAG EX ART. 73 a Fw. in het faillissement van: AATAX Vaals B.V. insolventienummer: 08 / 180 F op verzoek van: eigen verzoek datum verzoek: 12 november 2008 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht d.d. 13 november 2008 faillissementsrekening: AATAX Vaals B.V. curator: mr. M.M.H.J. Rompelberg correspondentieadres: Postbus 23034, 6367 ZG Voerendaal tel: fax: datum eerste beëdiging: 2 juni 1995 rechter-commissaris: mw. Mr. W.E. Elzinga griffier: de heer P.E.G. Bertrand Rechtbank Maastricht St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: fax: publicatie: verslagtijdvak: 13 november augustus 2010 datum: 13 augustus 2010 nummer verslag: Openbaar.1 Algemeen, activiteiten onderneming: De gefailleerde vennootschap AATAX Vaals B.V. maakt deel uit van een juridische structuur van vennootschappen, volgens onderstaand organogram, en die bekend is onder haar meest bekende handelsnaam: Taxi- en Touringcarbedrijf Ed Slangen en Zonen uit Kerkrade. AATAX Vaals B.V. verrichte voornamelijk geregeld taxi-vervoer, zoals ten behoeve van Chemelot Services N.V. (met name ten behoeve van het management van DSM en Sabic), VIP-vervoer, Schiphol taxi, enz. Bij AATAX Vaals B.W. werkten ongeveer 26 personen. 1

2 M.M.H. Slangen P.M.G. Slangen EDMA B.V. Pajo Simpelveld B.V. Slangen Simpelveld Beheer B.V. Taxi- en Kleinbusbedrijf Ed Slangen en Zonen B.V. AATAX Vaals B.V. Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. Op 13 november 2008 zijn failliet verklaard, de besloten vennootschappen: - AATAX Vaals B.V. (zie boven); - Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. (vervoer van zieken een leerlingen). De besloten vennootschap Taxi- en Kleinbusbedrijf Ed Slangen en Zonen B.V. (losse taxi- en touringcaractiviteiten) is failliet verklaard op 5 januari De drie bovengenoemde werkmaatschappijen Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. (nader ook te noemen: PLP II, AATAX Vaals B.V. ( AATAX ) en Taxi- en Kleinbusbedrijf Ed Slangen en Zonen B.V. ( Ed Slangen ) zijn onderling nogal verweven. Zij hebben dezelfde moeder/ bestuurster (Slangen Simpelveld Beheer B.V.), dezelfde feitelijk leidinggevenden (de broers M.M.H. (Math) en P.M.G. (Paul) Slangen), hetzelfde postadres en dezelfde huisvesting (al zij het dat AATAX daarbij ook nog een garage huurde van Paul Slangen). Regelmatig moest personeel van de ene BV bijspringen om werkzaamheden te doen voor de ander, waarbij de gemoeide bedragen naderhand werden verrekend. Alle bovengenoemde vennootschappen zijn debiteuren in een paraplu-krediet met Rabobank Parkstad Limburg. PLP II en AATAX vormden, samen met Ed Slangen, voorts een fiscale eenheid voor de BTW en de Vennootschapsbelasting, samen met Slangen Simpelveld Beheer B.V. 2

3 Omzetgegevens (netto): ,= ,= ,= ,= ,= (tot 8 november 2008) Personeel gemiddeld aantal : 26 (22 fte) Bestede uren in verslagperiode : 102,50 uur Bestede uren Totaal : 102,50 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde is Slangen Simpelveld Beheer B.V. AATAX is met Slangen Simpelveld Beheer B.V. een managementovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. De broers Math en Paul Slangen (zoons van wijlen de grondlegger van het bedrijf: Ed Slangen) zijn beide de enige gevolmachtigden van de gefailleerde vennootschap. Via hun respectievelijke holdings Edma B.V. en Pajo Simpelveld B.V. zijn zij de enige feitelijk leidinggevenden in de gefailleerde vennootschap. 1.2 Winst en verlies (resultaat na belastingen) : / ,= (tot 8 november 2008) / ,= / ,= ,= / ,= 1.3 Balanstotalen : ,= (tot 8 november 2008) ,= ,= ,= ,= 1.4 Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : alle verzekeringen verleenden dekking tot aan het einde der werk- 3

4 zaamheden en zijn daarna beëindigd. 1.6 Huur : De onroerende zaak waar de gefailleerde haar onderneming mede exploiteerde (Sneeuwberglaan 22 te Vaals) is door AATAX Vaals B.V. gehuurd van Paul Slangen, voor een bedrag van ,= per jaar in De huur heeft een zakelijke grondslag, wordt jaarlijks geïndexeerd en aan AATAX Vaals B.V. in rekening gebracht. 1.7 Oorzaak faillissement : AATAX Vaals B.V. boekte haar omzet voor ongeveer 50% van DSM-Sabic, ongeveer voor 40% van werkzaamheden voor haar overige groepsmaatschappijen en voor ongeveer 10% (overige omzet). Mede daardoor kan de teloorgang van AATAX Vaals B.V. niet los worden gezien van de achteruitgang in Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. De Provincie Limburg heeft haar openbaar vervoer over de weg via aanbesteding gegund aan Veolia. Veolia heeft voor bepaalde onderdelen daarvan diverse subcontractors in de arm genomen. Eén daarvan was PLP II, die een vervoersovereenkomst sloot met Veolia dochter Personen- en Zorgvervoer Nederland B.V. In dat kader verrichte PLP II met ingang van 2007 de volgende personenvervoers-diensten: regiotaxi (ziekenvervoer), vaste kleine bus (lijndienst met kleine bus), bel-bus en leerlingenvervoer. Door deze samenwerking met Veolia verdubbelde de omzet in de Slangen-bedrijven en maakte PLP II een snelle groei door. Zodra Veolia in beeld kwam, is PLP II vrijwel gestopt met eigen vervoer. De tarieven van Veolia zijn scherp en het vergt een uitgekiend management om break-even te draaien. De kwaliteit van het management van PLP II was (te) zwak, mede gelet op de schoksgewijs toegenomen grootte van het vervoersvolume en de complexiteit van de organisatie daarachter. Daarom heeft Veolia aanvankelijk de directie van PLP II elke veertien dagen van managementadvies voorzien, maar dat hield op enig moment op. AATAX Vaals B.V. heeft dezelfde directie/leidinggevenden als PLP II B.V. en werkte in opdracht van PLP II B.V. deels voor dezelfde klanten. Daarbij was AATAX Vaals B.V. mede verbonden in het zelfde paraplu-krediet met de Rabobank als de overige Slangenvennootschappen. Het zwakke management, gebrekkige organisatie, de slecht werkende taxicentrale, de ongelukkig samengestelde portfolio, de scherpe prijzen, de (te) geringe marges, enkele dubieuze debiteuren, de wereldwijde economische crisis en de prijsstijgingen van de brandstof leidden tot aanhoudend grote verliezen en een acuut gebrek aan cashflow. 4

5 Vanaf maart 2008 heeft de vennootschap geprobeerd een minnelijk akkoord te bereiken met haar schuldeisers (over gedeeltelijke kwijtschelding van hun vorderingen) en met de overige bij de onderneming betrokkenen. Toen duidelijk werd dat de vereiste medewerking ontbrak, heeft de vennootschap haar eigen faillissement aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging: De arbeidsovereenkomsten tussen AATAX en haar ongeveer 26 werknemers en zijn op 17 november 2008 formeel door de curator opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Daarvoor zijn de werknemersorganisaties geraadpleegd en is toestemming verkregen van de rechter-commissaris. Medewerkers van de buitendienst van UWV Venlo afdeling faillissementen zijn de werknemers behulpzaam geweest bij het aanvragen van een uitkering krachtens de WW. Er is voor gezorgd dat het grootste gedeelte van de werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst kreeg aangeboden door de bedrijven die na het faillissement van PLP II het Veolia vervoer hebben gecontinueerd: City-Tax, Sieswerda, Hanneman, Taxi van Loo, én Ed Slangen. Elk van deze bedrijven hebben een gedeelte van de werkzaamheden overgenomen van de failliete vennootschappen. Er is naar gestreefd om de werknemers bij voornoemde werkgevers in te zetten naar gelang hun geschiktheid, bijzondere kwalificaties en de nabijheid van wonen en werken. Het was aan de werknemers om te beslissen of zij wilden ingaan op het aanbod. De meeste werknemers zijn ingegaan op de aan hen aangeboden nieuwe arbeidsovereenkomsten. De werknemers hebben door het feit dat zij onder moeilijke omstandigheden tussen 13 en 17 november 2008 hebben doorgewerkt een grote bijdrage geleverd aan de continuïteit van het vervoer en de bedrijfsvoering in Ed Slangen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : AATAX is een werkmaatschappij en beschikt in het geheel niet over activa. De onroerende zaak van waaruit zij mede haar onderneming exploiteert is gehuurd van Paul Slangen, de vervoermiddelen zijn gehuurd of geleased via Slangen Simpelveld Beheer B.V. 5

6 Er zijn slechts vervoerovereenkomsten, zoals die met Chemelot, die overigens vanwege het faillissement is beëindigd. De vorderingen van AATAX op derden waren voor het laatst verpand op 12 november Voorts was AATAX partij bij ongeveer 26 lopende arbeidsovereenkomsten. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : AATAX huurde het wagenpark van Slangen Simpelveld Beheer B.V., die het op haar beurt ook weer had gehuurd/ geleased. Hiervoor werden aan AATAX zakelijke vergoedingen in rekening gebracht die jaarlijks werden vastgesteld. 3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Andere activa 3.12 Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Het openstaande (prefaillissements)debiteurensaldo per 13 november 2008 bedroeg ,21 Het betreffen in totaal 25 vorderingen, waarvan 23 kleine vorderingen en twee grote vorderingen: op Sieswerda à ,17 en op Taxi Zuid Limburg ,55. Stellende dat al deze vorderingen rechtsgeldig aan haar waren verpand (zie 5.1) heeft Rabobank Parkstad Limburg direct na het faillissement een aanvang gemaakt met het aanschrijven van de debiteuren tot inning van de aan haar verpande vorderingen. 6

7 4.2 Opbrengst : n.v.t. 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De Coöperatieve Rabobank Parkstad Limburg U.A. heeft op 7 mei 2007 een gezamenlijke kredietfaciliteit verleend aan: a. AA Tax Vaals B.V. b. Parkstad Limburg Personenvervoer II B.V. c. Taxi- en Kleinbusbedrijf Ed Slangen en Zonen B.V. d. Slangen Simpelveld Beheer B.V. e. Pajo Simpelveld B.V. f. EDMA B.V. g. P.M.G. Slangen h. M.M.H. Slangen De kredietlimiet bedraagt ,= plus 60% van de verpande debiteurenvorderingen, met een maximum van ,=. Als zekerheid is er o.a. een pandrecht gevestigd op de debiteurenvorderingen, inventaris en transportmiddelen van alle voornoemde vennootschappen. Tevens geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid van alle voornoemde vennootschappen en haar aandeelhouders M.M.H. Slangen en P.M.G. Slangen. De aandeelhouders hebben elk voor een bedrag van ,= een borgstelling afgegeven. Uit de mij ter beschikking staande gegevens bleek dat PLP II op 30 september 2004, 20 september 2005 en vervolgens pas weer op 12 november 2008 (één dag voorafgaand aan de uitspraak -op eigen aangifte- van haar faillissement, haar vorderingen op derden aan de bank had verpand. Mede daarom heb ik bij brief van 18 juni 2010 o.a. de hierboven genoemde verpandingen uitgebreid gemotiveerd buitengerechtelijk vernietigd. Daarna had ik een bespreking hierover op 4 augustus 2010 ten kantore van mr. Vondenhoff, die optreedt namens de bank maar ook namens de Slangen bedrijven. Tijdens dit gesprek overhandigde mr. Gorissen (kantoorgenoot van mr. Vondenhoff) mij voor het eerst bescheiden waaruit zou moeten blijken dat de gefailleerde haar vorderingen op derden tevens op diverse andere data aan de bank zou hebben verpand. Deze pandakten zijn nadien op 6 augustus 2010 in kopie aan mij toegezonden. De bank en haar advocaat hebben tot heden geen verklaring kunnen geven voor het feit dat deze pandlijsten pas op 4 augustus 2010 voor het eerst zijn getoond. Als curator onderzoek ik of de recent overgelegde bescheiden tot rechtsgeldige verpan- 7

8 ding hebben geleid en beraad ik mij over de verdere positie van de boedel jegens de bank. 5.2 Leasecontracten : n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden : zie Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Na het faillissement zijn de werkzaamheden van AATAX Vaals B.V. ten behoeve van DSM-Sabic gestaakt. De werkzaamheden in opdracht van groepsmaatschappij PLP II B.V. (ten behoeve van Veolia) zijn mede door werknemers van AATAX Vaals B.V. als volgt doorgegaan. Alle partijen (de curator, Veolia en de Slangen Bedrijven) waren zich ten tijde van het uitspreken van het faillissement bewust van de grote belangen voor de klanten en de werknemers, met name voor de continuïteit van de dienstverlening. Het is gelukt om, na een korte doorwerkperiode (van 13 november tot 17 november 2008) in onderling overleg de bestaande werkzaamheden onder te brengen bij diverse vervoersbedrijven in de regio. In deze relatief korte periode is er volgens de bestaande contracten doorgewerkt vanaf de bekende bedrijfshuisvesting, met de vervoersmiddelen, brandstoffen en werknemers die er al waren, ten behoeve van de reeds bekende vervoerscliënten. Op 17 november 2008 is het nieuwe dienstrooster ingegaan en is het vervoer gecontinueerd. De cliënten hebben van bovengenoemde wijzigingen niets gemerkt. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.. Dit gebeurt door de boedel van PLP II. Doorstart 6.3 Beschrijving : Zoals gezegd verzorgde PLP II B.V. als subcontractor van Veolia in de regio Parkstad het dagelijkse vervoer van leerlingen, zieken, gehandicapten, senioren en regiotaxi. Het 8

9 maatschappelijk belang vergde dat dit vervoer aan de bovengenoemde personen, ondanks het faillissement, zoveel mogelijk kon worden gecontinueerd. Indien de bedrijfsvoering per direct zou worden gestaakt dan zouden deze cliënten plots zonder vervoer komen te staan met grote gevolgen. Veolia kon als houder van de vervoersovereenkomst met de Provincie Limburg autonoom bepalen met welke sub-contractors zij het vervoer van bovengenoemde personen verder zou willen laten voortzetten. Daarvoor had Veolia echter accuut mankracht nodig en de boedel beschikte over 90 arbeidsovereenkomsten met ingewerkte personeelsleden. Op 14 november 2008 is tussen de boedel en Veolia overeenstemming bereikt over de voorwaarden van een doorstart. De vervoerswerkzaamheden van PLP II B.V. zijn op 13 tot en met 16 november 2008 voortgezet. De doorstart is op maandag 17 november 2008 ingegaan. De werknemers zijn bemiddeld naar bedrijven die werkzaamheden van PLP II B.V. hebben overgenomen, zoals City Tax, Sieswerda, Hanneman en Taxi Van Loo. Ook de overblijvende Slangen vennootschappen hebben aan enkele tientallen werknemers arbeidsovereenkomsten aangeboden om bepaalde werkzaamheden voor Veolia voort te zetten. De vervoersmiddelen zijn alle herverdeeld. De vervoerscliënten hebben niets gemerkt van het faillissement. 6.4 Verantwoording : n.v.t. Dit gebeurt via de boedel van PLP II. 6.5 Opbrengst : n.v.t. Dit gebeurt via de boedel van PLP II. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. Dit gebeurt via de boedel van PLP II. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator beschikt over de (rapporten bij de) jaarrekeningen 2005 en 2006 en de conceptjaarrekening Tevens is er een uitgebreide verdichte balans en winst- en verliesrekening opgemaakt per 8 november Aan de boekhoudplicht is dus voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen : jaarrekening Vastgesteld in AVA van: Gedeponeerd bij KvK maart maart mei mei mei januari Goedk. Verkl. Accountant : Gezien haar omvang is de vennootschap niet controleplichtig (art. 2:396 lid 1 BW). Een 9

10 goedkeurende verklaring van haar accountant is dan ook niet nodig. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aan het bepaalde in art. 2:180 BW is voldaan. Op 30 maart 2001 heeft de Coöperatieve Rabobank Kerkrade e.o. U.A. ten behoeve van de oprichting van de vennootschap een bankverklaring B (als bedoeld in art. 2:93a lid 1 sub b / 2:203a lid 1 sub b BW) afgegeven met als inhoud dat de vennootschap op 27 maart 2001 een rekening bij de bank aanhield met een creditsaldo van ,45, waarvan ,= ten titel van storting op de bij de oprichting van genoemde vennootschap te plaatsen aandelen en dat de genoemde rekening er uitsluitend ter beschikking van de op te richten vennootschap zal staan (na oprichting van de vennootschap en aanvaarding van het aandelenkapitaal). Het geplaatste kapitaal van AATAX, dat eveneens ,- bedraagt, is daarmee volledig volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De Belastingdienst heeft in maart 2010 een WFT-onderzoek aangekondigd in de administratie van PLP II, AATax en Ed Slangen. In augustus heeft de belastingdienst afschriften van de financiële administratie verzocht en verkregen. Het onderzoek kan naar verwachting binnen enkele maanden worden afgerond. 7.6 Pauliana / OD : Naast het onderzoek van de belastingdienst verricht de curator onderzoek naar paulianeuze transacties en onrechtmatig gedrag. Als gevolg daarvan is de verpanding aan de bank van vorderingen van AATAX op derden, door de curator buitengerechtelijk vernietigd. Ook wordt onderzoek verricht naar de verschillende verrekeningen. De groepsmaatschappijen verrekenden onderling de directe en indirecte loonkosten en huisvestingskosten. Zoals gezegd kenden de activiteiten van de groep een sterke verwevenheid, waardoor het noodzakelijk was om regelmatig onderling kosten door te belasten. Tussen de groepsmaatschappijen ontstonden regelmatig rekening-courantposities die tot verrekening aanleiding gaven. Onderzocht wordt of dit steeds toelaatbaar is geweest. 8. Crediteuren Preferente crediteuren ,71 Concurrente crediteuren ,95 Boedelcrediteuren ,32 Totaal , Boedelvordering UWV : ,32 10

11 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,00 AATAX Vaals B.V. maakt deel uit van een fiscale eenheid en is op grond hiervan hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid. 8.3 Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : 0, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling: De curator verwacht niet dat er in dit faillissement enige uitkering zal plaats kunnen hebben aan zowel de preferente of concurrente crediteuren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement : afhankelijk van onderzoeksresultaten. 9.2 Plan van aanpak / nog te verrichten werkzaamheden: a. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid c.a. b. onderzoek pauliana/ onrechtmatige daad c.a. c. afwikkeling fiscale eenheid d. BTW aangifte over de boedelperiode 9.3 Indiening volgend verslag : over 3 maanden, uiterlijk 13 november 2010 Tot slot Het saldo op de boedelrekening bedraagt: 643,10 (zie bijlage) Als bijlagen treft u aan: de crediteurenlijst laatste bankafschrift van de boedelrekening het tussentijdse financiële verslag Aldus opgemaakt ten behoeve van verslaglegging op 13 augustus 2010 te Voerendaal. Mr. M.M.H.J. Rompelberg curator 11

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Energy-Light B.V. insolventienummer: 10 / 148 F op verzoek van: Energy-Light B.V. datum verzoek: 1 juni 2010 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Datum: 12 januari 2015 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: DLI Dry Cleaning and Laundry International

Nadere informatie

De dag van de uitspraak van het faillissement is de failliete onderneming door en namens de curator bezocht.

De dag van de uitspraak van het faillissement is de failliete onderneming door en namens de curator bezocht. OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In de faillissementen van: John Jurgen Kerkrade Holding BV Automobielbedrijf Jurgen BV Jurgen Autocentrum BV Jurgen Laktechniek BV BV Car Depot Jurgen Autocentrum Heerlen

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

In het faillissement van: Riksen Bouw B.V. tevens handelende onder de naam Riksen Landgraaf-Brunssum insolventienummer: 09 / 115 F

In het faillissement van: Riksen Bouw B.V. tevens handelende onder de naam Riksen Landgraaf-Brunssum insolventienummer: 09 / 115 F VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Riksen Bouw B.V. tevens handelende onder de naam Riksen Landgraaf-Brunssum insolventienummer: 09 / 115 F op verzoek van: eigen verzoek datum verzoek:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 mei 2010 Gegevens onderneming : Artesis B.V. Faillissementsnummer : 10 / 180 F Datum uitspraak : 31 maart 2010 Curator : H.C.M. Hendriks R-C : T. Pavićević Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH IT CONSULTANTS BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. GEBRS. CATSMAN B.V. 2. CATSMAN LEASING B.V. 3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 4. CATSMAN B.V. 5. AUTOBEDRIJF

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie