Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek"

Transcriptie

1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

2 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond Beschikbaar budget Geldigheidsduur call for proposals 3 2 Doel Doelstelling van het ALW Open Programma NWO stimuleert kennisbenutting 4 3 Richtlijnen voor aanvragers Wie kan aanvragen Wat kan aangevraagd worden Wanneer kan aangevraagd worden Het opstellen van de aanvraag Specifieke subsidievoorwaarden Het indienen van een aanvraag 12 4 Beoordelingsprocedure Procedure Criteria 14 5 Contact Inhoudelijke vragen Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem 16

3 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Dit document beschrijft of, en op welke wijze, u subsidie kunt aanvragen voor aard- en levenswetenschappelijk onderzoek bij het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW) in het kader van het Open Programma. Het Open Programma is een subsidieprogramma met vrije competitie zonder thematische of programmatische voorselectie voor het hele onderzoeksterrein van ALW, met op de voorgrond de kwaliteit en het vernieuwende karakter van het ingediende onderzoeksvoorstel. Het onderzoeksterrein van het gebied Aard- en Levenswetenschappen omvat de aarde, de zeeën, de atmosfeer en de in de biosfeer levende organismen, alsmede de interacties daartussen en daarbinnen. Een aanvraag in het ALW Open Programma dient een aardwetenschappelijke of biologische vraagstelling te adresseren. Voor ALW is er sprake van een fundamentele biologische vraag als die wordt gesteld met als doel een antwoord over het functioneren van een levend organisme in zijn natuurlijke omgeving. Voorstellen van biomedische aard behoren bij ZonMw te worden ingediend, tenzij de hoofddoelstelling van het onderzoek een fundamentele biologische vraagstelling betreft. Voorstellen van chemische aard behoren bij het NWO gebied Chemische Wetenschappen (CW) te worden ingediend. We adviseren u om, voordat u uw aanvraag indient, op onze website (http://www.nwo.nl/alw) te verifiëren dat u over de meest recente versie van de richtlijnen beschikt en dit gehele document aandachtig door te lezen voordat u subsidie aanvraagt. 1.2 Beschikbaar budget Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen beschikt over ongeveer 9 miljoen euro per jaar voor dit programma. Binnen het Open Programma wordt circa 20 procent van de aanvragen gehonoreerd. 1.3 Geldigheidsduur call for proposals Deze call for proposals is geldig vanaf 15 juni 2015 en vervangt de voorgaande versie. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. 3

4 2 Doel 2.1 Doelstelling van het ALW Open Programma Het Open Programma heeft als primair doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen over de volle breedte van de aard- en levenswetenschappen. 2.2 NWO stimuleert kennisbenutting NWO investeert jaarlijks vele miljoenen in wetenschappelijk onderzoek - onderzoek dat varieert van fundamenteel tot meer toegepast, zowel vrij en ongebonden als aansluitend bij inhoudelijke thema s. Gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek door de publieke en private sector draagt bij aan welvaart en welzijn, en aan het bereiken van de ambitie van Nederland om een kennissamenleving te zijn. NWO vraagt daarom van alle onderzoekers die in aanmerking willen komen voor financiering om een toelichting te geven op de mogelijke kennisbenutting van hun project. Deze toelichting zal worden meegewogen in de beoordeling. NWO definieert kennisbenutting als: een proces dat bevordert dat wetenschappelijke kennis buiten de wetenschappelijke wereld en/of door andere wetenschappelijke disciplines gebruikt wordt. Het proces vereist vaak interactie tussen de onderzoeker en de beoogde kennisgebruiker, en dit contact kan in alle fasen van het onderzoek plaatsvinden: van de formulering van de onderzoeksvraag tot en met de verspreiding van de onderzoeksresultaten. Kennisbenutting is doorgaans niet het eerste aandachtspunt voor onderzoekers die van NWO financiering krijgen voor vrij onderzoek. Niettemin kunnen de resultaten van dergelijk onderzoek, soms op de langere termijn, leiden tot toepassingen. NWO stimuleert onderzoekers bredere kennisbenutting te bereiken door hen hierop vooraf te laten reflecteren en concrete plannen uit te laten werken. 4

5 3 Richtlijnen voor aanvragers 3.1 Wie kan aanvragen a - Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen: Nederlandse universiteiten; NWO- en KNAW-instituten; het Nederlands Kanker Instituut; Biodiversiteits Centrum Naturalis; het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; de onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL). b - Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen mits de onderzoeker in het project waarvoor subsidie wordt gevraagd samenwerkt met een universiteit. Dat moet blijken uit een personele of materiële bijdrage aan het project vanuit die universiteit: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; UNESCO-IHE Institute for Water Education. c - Andere Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van aard- en levenswetenschappen kunnen bij het ALW-gebiedsbestuur een verzoek indienen om toegelaten te worden tot het Open Programma, zie hiervoor de 'NWO-regeling subsidies'. Hierbij kan het ALW-gebiedsbestuur aanvullende voorwaarden aan de inbedding van het onderzoek stellen, zowel financieel, als logistiek, als inhoudelijk. Pas na toelating kan een aanvraag worden ingediend. d - Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. e - Aanvragers dienen een bezoldigd dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. f - Aanvragers met een aanstelling die afloopt voor het eind van het voorgestelde onderzoek, kunnen alleen een aanvraag indienen als de kennisinstelling de aanstelling van de aanvrager garandeert voor de looptijd van het uit te voeren onderzoek. Het formulier voor deze verklaring kunt u opvragen via g - Medewerkers met een 0-aanstelling of met een aanstelling als onbetaalde gastmedewerker kunnen géén aanvraag indienen. h - Aanvragers mogen niet voor zichzelf een positie aanvragen. i - Er mag per aanvrager maar één ALW Open Programma aanvraag tegelijk bij ALW in behandeling zijn. Zodra een aanvraag is toegekend dan wel afgewezen kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. j - Een aanvraag mag één maal opnieuw ingediend worden. Eerder beoordeelde en afgewezen aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze substantieel herzien zijn naar aanleiding van de eerdere beoordeling. k - Aanvragers, die een Vernieuwingsimpuls subsidie hebben ontvangen, kunnen pas 2½ jaar na de besluitdatum van de Vernieuwingsimpuls subsidie een voorstel indienen bij het Open Programma. l - Een subsidie wordt altijd aangevraagd door één aanvrager; medeaanvragers zijn niet toegestaan. 5

6 m - Indien een AIO plaats wordt aangevraagd, moet er een promotor in de onderzoeksgroep zijn opgenomen, dit hoeft niet de aanvrager te zijn. 3.2 Wat kan aangevraagd worden In het kader van het Open Programma kan voor de uitvoering van een onderzoeksproject één wetenschappelijke personeelsplaats worden aangevraagd: een AIO (voor een periode van 4 jaar) of een postdoc (voor een periode van maximaal 3 jaar). Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van alle niet-infrastructurele kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt, zoals materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen) en veldwerk en de daarbij behorende reiskosten. Elke kostensoort moet apart kort worden toegelicht. De aanvraag moet passen binnen het gebied Aard- en Levenswetenschappen. Het onderzoeksterrein van het gebied Aard- en Levenswetenschappen omvat de aarde, de zeeën, de atmosfeer en de in de biosfeer levende organismen, alsmede de interacties daartussen en daarbinnen. Een aanvraag in het ALW Open Programma dient een aardwetenschappelijke of biologische vraagstelling te adresseren. Voor ALW is er sprake van een fundamentele biologische vraag als die wordt gesteld met als doel een antwoord over het functioneren van een levend organisme in zijn natuurlijke omgeving. Voorstellen van biomedische aard behoren bij ZonMw te worden ingediend, tenzij de hoofddoelstelling van het onderzoek een fundamentele biologische vraagstelling betreft. Voorstellen van chemische aard behoren bij het NWO gebied Chemische Wetenschappen (CW) te worden ingediend. 3.3 Wanneer kan aangevraagd worden Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden. Er zijn geen deadlines. Het ALW-bureau neemt de aanvragen op datum van ontvangst in behandeling. Indien uw aanvraag ontvankelijk is verklaard streeft ALW ernaar u binnen 4 maanden te berichten over de toe- of afwijzing van uw aanvraag. Tussentijds ontvangt u de door ALW verkregen referentenrapporten met de mogelijkheid tot het leveren van een weerwoord. De door u ingediende aanvraag kan niet tussentijds worden aangepast. U heeft wel het recht uw aanvraag in te trekken. 3.4 Het opstellen van de aanvraag Uw subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het aanvraagformulier. De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem van NWO in. Het aanvraagformulier vindt u bij de financieringsinstrumenten op de NWOwebsite. Dit formulier voegt u, zodra ingevuld, als PDF bestand toe aan de factsheet. Zowel de factsheet als het aanvraagformulier dienen in het Engels te worden ingevuld. Het totale onderzoeksvoorstel mag niet langer dan 12 pagina s zijn. Een incompleet 6

7 ingevuld aanvraagformulier of het overschrijden van het maximaal aantal pagina s kan leiden tot het niet ontvankelijk verklaren van uw aanvraag. Toevoegingen anders dan een aanstellingsverklaring of een (facultatieve) letter of commitment van een betrokken stakeholder (zie knowledge utilisation, paragraaf 3.4.2: element 7C) zijn niet toegestaan Factsheet In de factsheet vermeldt u naam en adresgegevens van de hoofdaanvrager, de titel van de aanvraag en een wetenschappelijke Engelstalige samenvatting (niet meer dan 250 woorden; zoals in 3a). Deze samenvatting wordt gebruikt om internationale deskundigen uit te nodigen uw project te beoordelen Aanvraagformulier U vindt hieronder een toelichting met betrekking tot de vragen van het aanvraagformulier: 1a. Details of proposal Het ALW Open Programma werkt met één commissie. Indien noodzakelijk kan het werk over twee commissies worden verdeeld. Wanneer gewerkt wordt met twee commissies krijgen deze verschillende accenten. Geo- en Biosfeer: Deze commissie concentreert zich op aanvragen op het gebied van aardwetenschappen (diepe ondergrond, aardoppervlak, oceanografie en meteorologie), ecologie, biodiversiteit en evolutie. van Molecuul tot Organisme: Deze commissie concentreert zich op levenswetenschappelijke aanvragen op het gebied van moleculair biologische processen, micro-organismen, plantenwetenschappen, dierkunde, humane biologie en biofysica. Naast de titel van de aanvraag, dient u hier aan te geven door welke commissie u uw aanvraag beoordeeld wilt hebben indien er met twee commissies zal worden gewerkt. 1b. Research fields Het is verplicht om in elke aanvraag de main research field (disciplinecode) op te nemen die het best overeenkomt met het onderwerp van uw onderzoeksvoorstel. Indien van toepassing kunt u ook andere relevante disciplines opnemen. U kunt alleen disciplines opnemen uit de door NWO vastgestelde lijst die te vinden is op 1c. Details of applicant Gegevens van de hoofdaanvrager, de onderzoeksinstelling en de onderzoeksschool. Ook dient u hier de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon bij uw instelling (zoals de wetenschappelijk directeur van het instituut of de decaan van de faculteit) op te geven. Wanneer u een voorstel indient gaat ALW ervan uit dat u uw instelling heeft geïnformeerd en dat deze akkoord gaat met het beschikbaar stellen van alle voor dit onderzoek benodigde infrastructuur, inclusief de daaraan verbonden kosten voor zover deze geen onderdeel uitmaken van de aanvraag. Bij toekenning stuurt ALW een kopie van de toekenningsbrief aan deze verantwoordelijke persoon. 1d. Alternative contact Bij deze vraag kunt u naam en adresgegevens vermelden van degene die bij afwezigheid van de aanvrager nadere inlichtingen kan geven over de aanvraag. 7

8 1e. Renewed application Eerder beoordeelde en afgewezen aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze substantieel herzien zijn. Indien u voor dit onderzoek al eerder een aanvraag indiende, die door ALW of een ander NWO-gebied is afgewezen, geef dan hier aan welke (hoofd)punten van de aanvraag werden gewijzigd. Graag ook het vorige dossiernummer vermelden. 1f. Applying for Geef aan of u een AIO of een postdoc positie wilt aanvragen. 2a. Composition of the research group U wordt verzocht bij deze vraag de personen te vermelden die verifieerbaar betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het voorgestelde onderzoek, met inbegrip van de aangevraagde personele steun. Geef van deze personen de namen met voorletters, titels en specialisatie op. Geef verder het type betrokkenheid van deze personen aan (zoals dagelijkse begeleiding, technische ondersteuning, adviseur). In het geval een AIO positie wordt aangevraagd moet hier ook vermeld worden wie de promotor is. 2b. Top 5 publications of the applicant and research group related to the proposed research Geef een overzicht van maximaal 5 publicaties van de aanvrager en de betrokken onderzoeksgroep die relevant zijn voor de aanvraag. Deze lijst speelt een belangrijke rol bij de toetsing van de internationale positie van de betrokken onderzoeksgroep. 3a. Scientific summary Geef hier de wetenschappelijke Engelstalige samenvatting (maximaal 250 woorden) die ook in de factsheet staat. Deze samenvatting wordt gebruikt om de referenten te benaderen, en dient dus voldoende wetenschappelijke inhoud te bevatten. 3b. Summary for the broad scientific committee Geef hier een samenvatting van circa 250 woorden gericht op een gebiedsbrede wetenschappelijke commissie (Aard- en Levenswetenschappen). Deze summary mag wat meer op de achtergrond en het waarom ingaan dan de scientific summary. 3c. Summary for the general public Geef in begrijpelijke taal een pakkende titel en een samenvatting (maximaal 100 woorden in het Nederlands) van uw aanvraag voor het algemeen publiek. Deze samenvatting heeft idealiter de vorm van een persbericht. Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd wordt deze voor publicitaire doeleinden gebruikt. 4. Description of the proposed research Beschrijf het voorgestelde onderzoek in maximaal 4 pagina s (en maximaal 3600 woorden) inclusief figuren en behandel de volgende onderdelen: Doelstelling: vermeld hier de wetenschappelijke doelstelling(en) van het projectvoorstel en de wetenschappelijke achtergrond. Aanpak: geef aan op welke wijze het onderzoek zal worden uitgevoerd en welke methoden en apparatuur zullen worden gebruikt. Preliminaire data. Innovativiteit: beschrijf de originaliteit en de vernieuwende elementen in de vraagstelling en de voorgestelde benadering. Impact: geef het wetenschappelijke belang van dit project aan binnen en buiten het betreffende vakgebied. Daarnaast, niet binnen de 4 pagina's/3600 woorden, maar wel binnen de 12 pagina limiet: Referenties: geef alle bibliografische gegevens op, zoals auteurs, titel en tijdschrift. 8

9 5. Timetable of the project Geef de fasering van het gehele onderzoek in perioden aan (maximaal een halve pagina). Specificeer welke werkzaamheden in het kader van het onderzoek zullen plaatsvinden. Welke taken van de gevraagde medewerker kunnen worden onderscheiden en volgens welk tijdschema worden deze uitgevoerd? Wanneer vindt (eventuele) promotie plaats? Het is van belang dat promotieonderzoek binnen de beschikbare 4 jaar wordt afgerond. Er dient daarom sprake te zijn van een realistisch tijdschema. ALW stelt als voorwaarde dat het werkplan zodanig wordt ingekleed dat de experimentele fase na 3½ jaar is afgerond en tijdig begonnen wordt met het schrijven van de dissertatie, zodat de promotie aan het einde van de subsidietermijn kan plaatsvinden. Details over de uit te voeren experimenten horen niet thuis onder dit punt; die dienen onder punt 4 in de aanvraag beschreven te worden. 6. Scientific embedding of the proposed research Beschrijf de relatie met nationale en internationale onderzoekprogramma s en de samenwerkingsverbanden die voor dit onderzoek relevant zijn. 7. Knowledge utilisation De score op dit deelcriterium wordt op het ALW-bureau bij de ontvangst van de aanvraag vastgesteld op basis van de hieronder vermelde checklist. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen score op het criterium kennisbenutting. Er zijn acht facultatieve aspecten die worden gescoord voor de beoordeling van de kennisbenutting van het onderzoeksplan. Alle vragen zijn binair; zo volstaat bij vraag 7A één kennisgebruiker en bij vraag 7C één letter of commitment. U krijgt geen hogere score voor bijvoorbeeld meerdere brieven. Geef voor alle acht aspecten een antwoord op onderstaande vragen. U kunt voor dit onderdeel in totaal maximaal 600 woorden gebruiken. Het invullen van deze vragen is niet verplicht; zie paragraaf 4.2 voor de beoordeling en de hierbij behorende scores voor het criterium kennisbenutting. 7A: Beneficiaries identified: Geef aan aan welke andere wetenschapsdisciplines en/of bedrijven/organisaties de resultaten van het onderzoek ten goede kunnen komen. In het geval u een wetenschapsdiscipline aangeeft dient deze discipline ver genoeg van uw eigen vakgebied af te staan (d.w.z.: de betreffende wetenschapsdiscipline moet in ieder geval onder een andere hoofddiscipline vallen dan uw eigen vakgebied. Zie voor de hoofddisciplines: In het geval u een bedrijf/organisatie aangeeft dient u deze met naam te noemen. Kennisgebruikers moeten externe partijen zijn en zijn geen lid van het onderzoeksteam (zoals onder punt 2a van de aanvraag omschreven). 7B: Stakeholder feedback: Zijn er stakeholder meetings of andere terugkoppelingswijzen gepland met de onder 7A geïdentificeerde potentiele kennisgebruikers? 7C: Beneficiaries confirmed: Welke potentiele kennisgebruikers zijn betrokken bij en hebben zich verbonden met het onderzoeksproject? Een getekende letter of commitment met de omschrijving van de aard van de betrokkenheid is hiervoor vereist (om voor deze vraag positief te scoren). Het gaat hier om de bij 7A genoemde kennisgebruikers die ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het project. Dat kan een cash of in kind bijdrage zijn. Een brief waarin men alleen interesse uitspreekt is niet voldoende om deze vraag positief te beantwoorden (want dat valt al onder 7A). NB: de getekende brief is alleen verplicht voor het positief beantwoorden van vraag 7C, de brief is niet verplicht voor het kunnen indienen van een aanvraag; het is niet verplicht om vraag 7C te beantwoorden. De brieven blijven achter op het ALW-bureau en worden niet naar referenten en commissie gestuurd. 9

10 7D: Education: Wordt de onderzoeker die werkzaam zal zijn op dit project ook opgeleid? Zo ja, geef aan hoe. NB: de gebruikelijke (lab)trainingen om bekend te worden met de technieken/apparatuur die tijdens het onderzoek gebruikt zullen worden, vallen niet onder het te volgen onderwijs waarnaar hier gevraagd wordt. 7E: Data management: Omschrijf het data-management plan voor externe toegang tot de data tijdens en na afloop van het project. 7F: Data distribution or integration: Bij welk internationaal data-centrum worden de data na afloop van het project gedeponeerd? Geef de website van het data-centrum aan en indien het data-centrum voorwaarden hanteert voor het deponeren van data, dient u daarnaast aan te geven hoe u aan deze voorwaarden voldoet. 7G: Outreach method identified: Is er een doelmatig plan van aanpak om de opbrengsten van het onderzoek ten goede te laten komen aan de onder 7A geïdentificeerde potentiele kennisgebruikers of aan een breed publiek? Zo ja, omschrijf uw plan. Denk hierbij aan acties als een octrooiaanvraag tot aan alle niet op uw vakgenoten gerichte publicatie routes. Ook de eventueel onder 7B omschreven stakeholderbijeenkomsten kunnen hier worden opgevoerd. NB: de gebruikelijke wetenschappelijke publicatie routes en de persberichten die u naar aanleiding hiervan uitgeeft, als ook het presenteren van uw resultaten op congressen, valt onder het gebruikelijke wetenschappelijke werk en worden niet als kennisbenutting in de zin van deze vraag beschouwd. 7H: Outreach time schedule and budget: Geef het tijdschema aan van de acties uit het onder 7G omschreven plan van aanpak m.b.t. de kennisbenutting. Geef ook aan wie de financiële en/of materiele middelen (bv. ingeroosterde tijd van welke betrokkenen) inbrengen, die nodig zijn om de kennisbenuttingsdoelstellingen van het onderzoeksproject te bereiken. Geeft u het a.u.b. ook expliciet aan als er geen financiële middelen nodig zijn. NB: een financiële bijdrage om bijvoorbeeld stakeholderbijeenkomsten te bekostigen mag desgewenst onder de budgetpost verbruiksgoederen opgevoerd worden. 8a. Budget Personeel (in onderzoeksmaanden) In de tabel geeft u het aantal onderzoeksmaanden op waarvoor de AIO of postdoc wordt gevraagd. AIO s moeten voor 4 jaar gevraagd (48 maanden) worden, postdocs voor maximaal 3 jaar (36 maanden). Personeelslasten worden gefinancierd conform het meest recente Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 NWO-VSNU, te vinden op Hierin worden de maximum bedragen genoemd: AIO 4 jaar ; postdoc 3jaar (bedragen per 1 juli 2014). Apparatuur (in k ) Apparatuur kan worden aangevraagd tot een totaal bedrag van k 110. Als het totaal bedrag dat aan apparatuur wordt aangevraagd minder dan k 25 is, dan wordt de apparatuur voor 100% toegekend. Volledig vergoede apparatuur wordt in het standaard betalingsschema opgenomen en bij de eindafrekening verantwoord. Als het totaal bedrag meer dan k 25 is, dan wordt de apparatuur voor 75% toegekend; de eigen onderzoeksinstelling dient de overige 25% aan te vullen. Apparatuur kan alleen worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor een personeelsplaats. Een afzonderlijke apparatuur aanvraag is binnen het Open Programma niet mogelijk. In de tabel dient u voor ieder jaar de totale gevraagde bedragen voor apparatuur op te geven in k (bedrag noemen inclusief de vereiste minimale matching van 25%). Rekening moet worden gehouden met BTW en eventuele invoerrechten. U dient de relatie met de uitvoering van het voorgestelde onderzoek en de gebruiksintensiteit (uren per week) te beschrijven. 10

11 Verbruiksgoederen (in k ) Verbruiksgoederen (consumables) kunnen alleen worden aangevraagd indien deze zéér specifiek zijn voor dit onderzoek. Beargumenteer waarom deze uitgaven voor dit onderzoek noodzakelijk zijn en waarom deze niet door de desbetreffende instelling in het kader van het gebruikelijke voorzieningenpakket kunnen worden gedragen. Standaard bureau- of laboratoriumartikelen worden niet vergoed. Onder deze post mag u desgewenst ook een bijdrage opvoeren om de kennisbenuttingsdoelstellingen van uw project te kunnen realiseren. Veldwerk (in k ) Onder de post veldwerk kan budget worden aangevraagd voor het verzamelen van onderzoeksgegevens op een andere locatie dan de eigen instelling of voor het bezoeken van een andere onderzoeksgroep. Er kan alleen budget worden aangevraagd voor de reis- en verblijfskosten van de aan te stellen AIO of postdoc. Er kan geen budget worden aangevraagd voor reis- en verblijfskosten van assistenten, projectleiders of buitenlandse adviseurs. Houdt u er alstublieft rekening mee dat de (reis)kosten voor congresbezoeken NIET onder deze post vallen. De gevraagde bedragen voor verbruiksgoederen en veldwerk mogen samen niet meer dan bedragen voor de gehele subsidieperiode. Benchfee Bij elk project wordt standaard een bedrag van 5000,- ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt in het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 NWO- VSNU benchfee genoemd. Het is bedoeld ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Bijvoorbeeld de promotiekosten, (reis)kosten voor congresbezoeken en publicatiekosten kunnen hieruit betaald worden. Voor de posten apparatuur, verbruiksgoederen en veldwerk geldt dat onvoldoende motivering ertoe zal leiden dat de gevraagde middelen niet zullen worden toegekend. Er kan géén subsidie worden aangevraagd voor vaste stafmedewerkers, studentassistenten, analisten/technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting, algemene computeruitrusting en onderhouds- en verzekeringskosten. NWO betaalt jaarlijks een bijdrage aan het NIOZ zodat onderzoekers van andere toegelaten onderzoeksinstellingen, zoals de universiteiten, gebruik kunnen maken van zeegaande onderzoeksfaciliteiten. De kosten voor het gebruik van deze faciliteiten kunnen daarom niet opgevoerd worden in het projectbudget. 8b. Financial assistance from other sources to this project U wordt verzocht aan te geven of, en in welke mate, u bij andere instanties (zoals EUprogramma's) voor dit onderzoek financiële steun heeft aangevraagd of zult aanvragen, en wanneer daarover een beslissing kan worden verwacht. Het niet beschikbaar stellen van deze informatie zal aanleiding zijn de verdere behandeling van uw aanvraag te staken. Het is niet toegestaan een gedeeltelijk of geheel identieke aanvraag bij meerdere NWO subsidierondes tegelijkertijd te laten behandelen. Voorts dient u aan te geven hoeveel uw eigen instelling zal bijdragen aan verbruiksgoederen, apparatuur en overige kosten van dit onderzoek. U dient er rekening mee te houden dat later een garantieschrijven van uw faculteitsbestuur, of van een vergelijkbare financiële autoriteit, gevraagd kan worden als voorwaarde bij een eventuele toekenning van uw aanvraag. 9. Statements by the applicant NWO onderschrijft de "Code Openheid Dierproeven" en de "Gedragscode Biosecurity". Aanvragers dienen na te gaan of deze gedragscodes relevant zijn voor hun aanvraag. Als dit het geval is, dienen aanvragers deze code(s) te onderschrijven en volgens deze 11

12 code(s) te handelen. Voor meer informatie over de codes kunt u terecht op de website van de KNAW (www.knaw.nl). NWO maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag. Bij het indienen van een voorstel dienen aanvragers de "Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2012" te onderschrijven en volgens deze code te handelen. Voor meer informatie over deze code kunt u terecht op de website van de VSNU (www.vsnu.nl). 3.5 Specifieke subsidievoorwaarden Algemene richtlijnen en voorwaarden: Voor aanvragen gelden de Regeling subsidieverlening NWO en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek. NWO-Gedragscode belangenverstrengeling: De NWO-Gedragscode belangenverstrengeling is van toepassing op alle personen, inclusief het personeel van NWO, die betrokken zijn bij de beoordeling en besluitvormingsprocedure van deze call. Het ALW-bestuur houdt zich het recht voor een aanvraag op wetenschappelijke, beleidsmatige of budgettaire gronden door de aanvrager te laten wijzigen als voorwaarde voor eventuele toekenning. Wordt een aanvraag toegekend, dan wijst ALW doorgaans de hoofdaanvrager aan als projectleider. Deze ontvangt de ALW aanwijzingen voor project- en programmaleiders en de NWO-regeling subsidies (waaronder de algemene subsidiebepalingen). Het onderzoek dient binnen een half jaar na toekenning van de aanvraag te starten met de aanstelling van de AIO of postdoc. Indien blijkt dat dit niet kan worden gerealiseerd, volgt intrekking van de toegekende subsidie. 3.6 Het indienen van een aanvraag Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via het elektronisch aanvraagsysteem. Aanvragen die niet zo zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een aanvrager dient zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen account in te dienen. Indien de aanvrager nog geen account heeft, dient deze dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk (zie 5.2). Een aanvraag bestaat uit twee delen: (1) een factsheet waarop de kerngegevens van zowel aanvrager als aanvraag staan en (2) het aanvraagformulier. Gelijktijdig met het elektronisch invullen van de factsheet verstuurt u als bijlage in PDF-formaat het aanvraagformulier. Toevoegingen anders dan een aanstellingsverklaring of een (facultatieve) letter of commitment van een betrokken stakeholder (zie knowledge utilisation, paragraaf 3.4.2: element 7C) zijn niet toegestaan. Het is mogelijk om maximaal drie personen aan te geven die u niet geschikt acht om uw voorstel te beoordelen (ook wel non-referees genoemd). De namen van deze nonreferees moeten tijdig apart per aan het ALW-bureau worden gestuurd 12

13 4 Beoordelingsprocedure 4.1 Procedure De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Het bureau van ALW beoordeelt, in opdracht van het ALW- Gebiedsbestuur, de passendheid en de volledigheid van de aanvraag: de ontvankelijkheidstoets. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het ALW-bureau neemt de aanvragen op datum van ontvangst in behandeling. Indien uw aanvraag ontvankelijk is verklaard streeft ALW ernaar u binnen 4 maanden te berichten over de toe- of afwijzing van uw aanvraag. Afhankelijk van de aanvraagdruk worden ingediende aanvragen gedistribueerd over één of twee ALW-beoordelingscommissies. Indien gewerkt kan worden met twee commissie dan krijgen deze verschillende accenten (zie de uitleg bij 1a Details of proposal in paragraaf 3.4.2). Om specifieke disciplinaire kennis te kunnen gebruiken bij het vaststellen van de kwaliteit van onderzoeksvoorstellen, maakt de beoordelingscommissie gebruik van internationale deskundigen (referenten). Elke aanvraag wordt beoordeeld door tenminste 2 referenten. Het totaal aantal referenten kan per aanvraag onderling variëren, afhankelijk van de responssnelheid van de referenten en de kwaliteit van de referentenrapporten. De referenten beoordelen de aanvraag op beoordelingscriteria 1 t/m 3 ( originaliteit/innovatief karakter, wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel en wetenschappelijke kwaliteit van de groep ). De referentenrapporten worden, geanonimiseerd, voor schriftelijk wederhoor (weerwoord) verstuurd aan de aanvrager. Een beoordelingscommissie prioriteert vervolgens een pakket van maximaal circa 25 aanvragen. In de beoordelingsvergadering worden de aanvragen in onderlinge competitie bediscussieerd op basis van de referentenoordelen en de weerwoorden. Hoewel de commissieleden zich ten opzichte van vrijwel alle aanvragen zullen moeten opstellen als generalisten, wordt van de commissie als geheel verwacht dat zij ook een beoordeling van de inhoud en kwaliteit van deze referentenrapporten in haar overwegingen betrekt. De commissie voorziet de aanvraag, op basis van beoordelingscriteria 1 t/m 3, van een beargumenteerde en cijfermatige beoordeling. De commissie gebruikt de argumenten van de referenten en het weerwoord van de aanvrager om te komen tot een eigenstandig oordeel over de aanvraag. De rol van de commissie wijkt daarbij af van die van de referenten, omdat: de commissie het weerwoord van de aanvrager meeweegt, terwijl de referent dat niet kent en dus niet mee kan wegen; de commissie alle aanvragen, rapporten en wederhoor in haar beschouwing kan betrekken, terwijl de referent in de regel nooit meer dan één aanvraag ziet en de referenten onderling hun oordeel niet afstemmen. Dit brengt met zich mee dat de commissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen oordeel over beoordelingscriterium 4 ( kennisbenutting ). De score hiervan wordt op het ALWbureau bij de ontvankelijkheidstoets van de aanvraag vastgesteld op basis van de onder paragraaf (7. knowledge utilisation) omschreven checklist. Tegelijkertijd met de mogelijkheid om een weerwoord op de referentenrapporten te schrijven, krijgen aanvragers de mogelijkheid om aanpassingen in te leveren met betrekking tot de 8 kennisbenuttingsvragen. Zo nodig geeft het ALW-bureau een nieuwe score voor het criterium kennisbenutting. 13

14 Op basis van het eindcijfer, stelt de beoordelingscommissie aan het eind van de beoordelingsvergadering de prioritering van de aanvragen vast. De niet afgeronde numerieke volgorde van de eindcijfers is hierin leidend. Indien de beoordelingscommissie van mening is dat scores te weinig verschillen om een prioriteringsadvies te geven, is er sprake van een ex-aequo rangorde. De volgorde binnen deze groep aanvragen wordt dan bepaald op grond van de deelscore op het eerste beoordelingscriterium ( Originaliteit/innovatief karakter van het voorstel ). De beoordelingscommissie adviseert met de prioritering het ALW-Gebiedsbestuur over de wetenschappelijke kwaliteit van de voorgelegde onderzoeksvoorstellen. Het bestuur neemt op basis van dit advies en op basis van de beschikbare financiële middelen een toe- of afwijzingsbesluit. NWO gebruikt met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe kwalificatie voor beoordeelde aanvragen, die de terminologie 'subsidiabel'/'niet subsidiabel' vervangt. Informatie over de kwalificatie vindt u op de NWO website: Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-gedragscode belangenverstrengeling van toepassing. 4.2 Criteria De aanvragen binnen het ALW Open Programma worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria. De criteria originaliteit/innovatief karakter en wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel tellen beide voor 1/3 mee in het berekenen van de eindscore van een voorstel. De criteria wetenschappelijke kwaliteit van de groep en kennisbenutting tellen beide voor 1/6 mee in het berekenen van de eindscore van een voorstel. Om in aanmerking te komen voor financiering dient de eindscore van een aanvraag minimaal zeer goed te zijn. Criterium 1: Originaliteit/innovatief karakter van het voorstel wegingsfactor: 1/3 De potentieel vernieuwende aspecten ten aanzien van het bredere veld van het onderzoeksthema moeten duidelijk worden gemaakt. Per definitie worden met alle onderzoeksresultaten de grenzen van het bekende verlegd. Het gaat er bij dit punt echter om of het onderzoek zich met een meer vernieuwende inbreng ten aanzien van de disciplines waarbinnen het onderzoek plaats vindt kan onderscheiden van het meer routinematige, op traditionele methoden gebaseerde onderzoek. Daarbij kan ook gekeken worden naar de originaliteit van de vraagstelling en van de voorgestelde onderzoeksmethoden, en naar het potentiële onderzoeksresultaat. Criterium 2: Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel wegingsfactor: 1/3 De wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel moet blijken uit de doelstellingen, de wetenschappelijke benadering, de methodologie en het effect van de studie, zoals die in de aanvraag zijn beschreven. De doelstelling en vraagstelling moet voldoende duidelijk maken op welke zaken het onderzoek zich zal richten en of er sprake is van een substantieel doel dat tot de verbeelding spreekt. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de geformuleerde doelstellingen van herkenbaar wetenschappelijk gewicht zijn. Met betrekking tot de wetenschappelijke benadering en methoden wordt beoordeeld of de gekozen methoden en technieken duidelijk omschreven zijn en of het werkplan, in het licht van de vraagstelling en de doelstelling van het onderzoek, van voldoende niveau is. Ook kan men bezien hoe het voorgestelde onderzoek zich verhoudt tot onderzoek dat internationaal op dit terrein wordt verricht. 14

15 Voor het effect van het onderzoek wordt de potentiële uitbreiding/verdieping van kennis in beschouwing genomen: welke perspectieven worden, via oplossing van de gestelde problematiek, binnen en buiten het desbetreffende vakgebied geopend? Wat is de relevantie van het voorstel voor de ontwikkeling van het betreffende gebied? Bij het behalen van onderzoeksresultaten die andere onderzoeksdisciplines in de praktijk zeer goed kunnen gebruiken (zodat ook op die terreinen beter en vernieuwend onderzoek kan plaatsvinden), zal er bijvoorbeeld sprake zijn van een (groot) uitstralend effect. Criterium 3: Wetenschappelijke kwaliteit van de groep wegingsfactor: 1/6 Bij de beoordeling van dit criterium weegt de hoofdaanvrager beduidend zwaarder mee dan de overige leden van de onderzoeksgroep. Een vooraanstaande internationale positie van de onderzoeksgroep zal onder meer moeten blijken uit publicaties in peerreviewed toptijdschriften. Daarnaast wordt er gekeken of de onderzoeksgroep in staat is het om voorgestelde project goed uit te voeren. Heeft de onderzoeksgroep voldoende expertise, de juiste samenwerkingen en (toegang tot) de benodigde apparatuur? Criterium 4: Kennisbenutting wegingsfactor: 1/6 Voor het ALW Open Programma is door het ALW-Gebiedsbestuur besloten om het criterium kennisbenutting te laten beoordelen op basis van het wel of niet aanwezig zijn van een achttal facultatieve elementen in het kennisbenuttingsdeel van de aanvraag. De score op dit deelcriterium wordt op het ALW-bureau bij de ontvangst van de aanvraag vastgesteld op basis van in paragraaf (7. Knowledge utilisation) vermelde checklist. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen oordeel op het criterium kennisbenutting. Het is niet verplicht de vragen 7A t/m 7H in te vullen. Per ingevulde vraag wordt er op het ALW-bureau vastgesteld of de vraag voldoende positief dan wel negatief beantwoord is. NWO gebruikt scores op een schaal van 1 (excellent) tot 9 (slecht). Als geen van de vragen positief beantwoord is dan zal de score voor het beoordelingscriterium kennisbenutting uitkomen op 3,5: dit is nog goed genoeg om in beginsel in aanmerking te komen voor financiering. Als alle acht de vragen positief beantwoord zijn dan leidt dit tot de hoogst mogelijk deelscore van 1,0. Bij een positief aantal antwoorden tussen 1 en 7 is deze score evenredig tussen 3,2 en 1,3. Alle vragen zijn binair; zo volstaat bij vraag 7A één kennisgebruiker en bij vraag 7C één letter of commitment. U krijgt geen hogere score voor bijvoorbeeld meerdere brieven. 15

16 5 Contact 5.1 Inhoudelijke vragen Voor inhoudelijke vragen over het ALW Open Programma en deze call for proposals neemt u contact op met: Dr. Kirsten de Bruijn-Spoorendonk, telefoon: Dr. Marc de Jonge, telefoon: Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch aanvraagsysteem van NWO neemt u contact op met de helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad vraagt. Bereikbaarheid helpdesk: van maandag t/m vrijdag van tot uur, telefoonnummer Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per sturen aan 16

17 Uitgave: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indië CE Den Haag juni

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen ADC Heritage BV Bureau voor erfgoedplanning Nijverheidsweg-Noord 116 3812 PN Amersfoort T 033 299 83 00 F 033 299 81 89 info@adcheritage.nl www.adcheritage.nl Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN Met genoegen leid ik de Code of practice welzijnsbewaking bij u in. In artikel 10 van de in 1996 herziene Wet op de dierproeven zijn de 3 V's

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse

Vereniging van Nederlandse Tenure track een goed instrument voor talentmanagement? Inventarisatie van de risico s en kansen van tenure track voor de werving, binding en loopbaanbegeleiding van wetenschappelijk talent op de Nederlandse

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie