Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek"

Transcriptie

1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

2 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond Beschikbaar budget Geldigheidsduur call for proposals 3 2 Doel Doelstelling van het ALW Open Programma NWO stimuleert kennisbenutting 4 3 Richtlijnen voor aanvragers Wie kan aanvragen Wat kan aangevraagd worden Wanneer kan aangevraagd worden Het opstellen van de aanvraag Specifieke subsidievoorwaarden Het indienen van een aanvraag 12 4 Beoordelingsprocedure Procedure Criteria 14 5 Contact Inhoudelijke vragen Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem 16

3 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Dit document beschrijft of, en op welke wijze, u subsidie kunt aanvragen voor aard- en levenswetenschappelijk onderzoek bij het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW) in het kader van het Open Programma. Het Open Programma is een subsidieprogramma met vrije competitie zonder thematische of programmatische voorselectie voor het hele onderzoeksterrein van ALW, met op de voorgrond de kwaliteit en het vernieuwende karakter van het ingediende onderzoeksvoorstel. Het onderzoeksterrein van het gebied Aard- en Levenswetenschappen omvat de aarde, de zeeën, de atmosfeer en de in de biosfeer levende organismen, alsmede de interacties daartussen en daarbinnen. Een aanvraag in het ALW Open Programma dient een aardwetenschappelijke of biologische vraagstelling te adresseren. Voor ALW is er sprake van een fundamentele biologische vraag als die wordt gesteld met als doel een antwoord over het functioneren van een levend organisme in zijn natuurlijke omgeving. Voorstellen van biomedische aard behoren bij ZonMw te worden ingediend, tenzij de hoofddoelstelling van het onderzoek een fundamentele biologische vraagstelling betreft. Voorstellen van chemische aard behoren bij het NWO gebied Chemische Wetenschappen (CW) te worden ingediend. We adviseren u om, voordat u uw aanvraag indient, op onze website ( te verifiëren dat u over de meest recente versie van de richtlijnen beschikt en dit gehele document aandachtig door te lezen voordat u subsidie aanvraagt. 1.2 Beschikbaar budget Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen beschikt over ongeveer 9 miljoen euro per jaar voor dit programma. Binnen het Open Programma wordt circa 20 procent van de aanvragen gehonoreerd. 1.3 Geldigheidsduur call for proposals Deze call for proposals is geldig vanaf 15 juni 2015 en vervangt de voorgaande versie. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. 3

4 2 Doel 2.1 Doelstelling van het ALW Open Programma Het Open Programma heeft als primair doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen over de volle breedte van de aard- en levenswetenschappen. 2.2 NWO stimuleert kennisbenutting NWO investeert jaarlijks vele miljoenen in wetenschappelijk onderzoek - onderzoek dat varieert van fundamenteel tot meer toegepast, zowel vrij en ongebonden als aansluitend bij inhoudelijke thema s. Gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek door de publieke en private sector draagt bij aan welvaart en welzijn, en aan het bereiken van de ambitie van Nederland om een kennissamenleving te zijn. NWO vraagt daarom van alle onderzoekers die in aanmerking willen komen voor financiering om een toelichting te geven op de mogelijke kennisbenutting van hun project. Deze toelichting zal worden meegewogen in de beoordeling. NWO definieert kennisbenutting als: een proces dat bevordert dat wetenschappelijke kennis buiten de wetenschappelijke wereld en/of door andere wetenschappelijke disciplines gebruikt wordt. Het proces vereist vaak interactie tussen de onderzoeker en de beoogde kennisgebruiker, en dit contact kan in alle fasen van het onderzoek plaatsvinden: van de formulering van de onderzoeksvraag tot en met de verspreiding van de onderzoeksresultaten. Kennisbenutting is doorgaans niet het eerste aandachtspunt voor onderzoekers die van NWO financiering krijgen voor vrij onderzoek. Niettemin kunnen de resultaten van dergelijk onderzoek, soms op de langere termijn, leiden tot toepassingen. NWO stimuleert onderzoekers bredere kennisbenutting te bereiken door hen hierop vooraf te laten reflecteren en concrete plannen uit te laten werken. 4

5 3 Richtlijnen voor aanvragers 3.1 Wie kan aanvragen a - Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen: Nederlandse universiteiten; NWO- en KNAW-instituten; het Nederlands Kanker Instituut; Biodiversiteits Centrum Naturalis; het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; de onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL). b - Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen mits de onderzoeker in het project waarvoor subsidie wordt gevraagd samenwerkt met een universiteit. Dat moet blijken uit een personele of materiële bijdrage aan het project vanuit die universiteit: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; UNESCO-IHE Institute for Water Education. c - Andere Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van aard- en levenswetenschappen kunnen bij het ALW-gebiedsbestuur een verzoek indienen om toegelaten te worden tot het Open Programma, zie hiervoor de 'NWO-regeling subsidies'. Hierbij kan het ALW-gebiedsbestuur aanvullende voorwaarden aan de inbedding van het onderzoek stellen, zowel financieel, als logistiek, als inhoudelijk. Pas na toelating kan een aanvraag worden ingediend. d - Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. e - Aanvragers dienen een bezoldigd dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. f - Aanvragers met een aanstelling die afloopt voor het eind van het voorgestelde onderzoek, kunnen alleen een aanvraag indienen als de kennisinstelling de aanstelling van de aanvrager garandeert voor de looptijd van het uit te voeren onderzoek. Het formulier voor deze verklaring kunt u opvragen via g - Medewerkers met een 0-aanstelling of met een aanstelling als onbetaalde gastmedewerker kunnen géén aanvraag indienen. h - Aanvragers mogen niet voor zichzelf een positie aanvragen. i - Er mag per aanvrager maar één ALW Open Programma aanvraag tegelijk bij ALW in behandeling zijn. Zodra een aanvraag is toegekend dan wel afgewezen kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. j - Een aanvraag mag één maal opnieuw ingediend worden. Eerder beoordeelde en afgewezen aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze substantieel herzien zijn naar aanleiding van de eerdere beoordeling. k - Aanvragers, die een Vernieuwingsimpuls subsidie hebben ontvangen, kunnen pas 2½ jaar na de besluitdatum van de Vernieuwingsimpuls subsidie een voorstel indienen bij het Open Programma. l - Een subsidie wordt altijd aangevraagd door één aanvrager; medeaanvragers zijn niet toegestaan. 5

6 m - Indien een AIO plaats wordt aangevraagd, moet er een promotor in de onderzoeksgroep zijn opgenomen, dit hoeft niet de aanvrager te zijn. 3.2 Wat kan aangevraagd worden In het kader van het Open Programma kan voor de uitvoering van een onderzoeksproject één wetenschappelijke personeelsplaats worden aangevraagd: een AIO (voor een periode van 4 jaar) of een postdoc (voor een periode van maximaal 3 jaar). Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van alle niet-infrastructurele kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt, zoals materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen) en veldwerk en de daarbij behorende reiskosten. Elke kostensoort moet apart kort worden toegelicht. De aanvraag moet passen binnen het gebied Aard- en Levenswetenschappen. Het onderzoeksterrein van het gebied Aard- en Levenswetenschappen omvat de aarde, de zeeën, de atmosfeer en de in de biosfeer levende organismen, alsmede de interacties daartussen en daarbinnen. Een aanvraag in het ALW Open Programma dient een aardwetenschappelijke of biologische vraagstelling te adresseren. Voor ALW is er sprake van een fundamentele biologische vraag als die wordt gesteld met als doel een antwoord over het functioneren van een levend organisme in zijn natuurlijke omgeving. Voorstellen van biomedische aard behoren bij ZonMw te worden ingediend, tenzij de hoofddoelstelling van het onderzoek een fundamentele biologische vraagstelling betreft. Voorstellen van chemische aard behoren bij het NWO gebied Chemische Wetenschappen (CW) te worden ingediend. 3.3 Wanneer kan aangevraagd worden Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden. Er zijn geen deadlines. Het ALW-bureau neemt de aanvragen op datum van ontvangst in behandeling. Indien uw aanvraag ontvankelijk is verklaard streeft ALW ernaar u binnen 4 maanden te berichten over de toe- of afwijzing van uw aanvraag. Tussentijds ontvangt u de door ALW verkregen referentenrapporten met de mogelijkheid tot het leveren van een weerwoord. De door u ingediende aanvraag kan niet tussentijds worden aangepast. U heeft wel het recht uw aanvraag in te trekken. 3.4 Het opstellen van de aanvraag Uw subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het aanvraagformulier. De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem van NWO in. Het aanvraagformulier vindt u bij de financieringsinstrumenten op de NWOwebsite. Dit formulier voegt u, zodra ingevuld, als PDF bestand toe aan de factsheet. Zowel de factsheet als het aanvraagformulier dienen in het Engels te worden ingevuld. Het totale onderzoeksvoorstel mag niet langer dan 12 pagina s zijn. Een incompleet 6

7 ingevuld aanvraagformulier of het overschrijden van het maximaal aantal pagina s kan leiden tot het niet ontvankelijk verklaren van uw aanvraag. Toevoegingen anders dan een aanstellingsverklaring of een (facultatieve) letter of commitment van een betrokken stakeholder (zie knowledge utilisation, paragraaf 3.4.2: element 7C) zijn niet toegestaan Factsheet In de factsheet vermeldt u naam en adresgegevens van de hoofdaanvrager, de titel van de aanvraag en een wetenschappelijke Engelstalige samenvatting (niet meer dan 250 woorden; zoals in 3a). Deze samenvatting wordt gebruikt om internationale deskundigen uit te nodigen uw project te beoordelen Aanvraagformulier U vindt hieronder een toelichting met betrekking tot de vragen van het aanvraagformulier: 1a. Details of proposal Het ALW Open Programma werkt met één commissie. Indien noodzakelijk kan het werk over twee commissies worden verdeeld. Wanneer gewerkt wordt met twee commissies krijgen deze verschillende accenten. Geo- en Biosfeer: Deze commissie concentreert zich op aanvragen op het gebied van aardwetenschappen (diepe ondergrond, aardoppervlak, oceanografie en meteorologie), ecologie, biodiversiteit en evolutie. van Molecuul tot Organisme: Deze commissie concentreert zich op levenswetenschappelijke aanvragen op het gebied van moleculair biologische processen, micro-organismen, plantenwetenschappen, dierkunde, humane biologie en biofysica. Naast de titel van de aanvraag, dient u hier aan te geven door welke commissie u uw aanvraag beoordeeld wilt hebben indien er met twee commissies zal worden gewerkt. 1b. Research fields Het is verplicht om in elke aanvraag de main research field (disciplinecode) op te nemen die het best overeenkomt met het onderwerp van uw onderzoeksvoorstel. Indien van toepassing kunt u ook andere relevante disciplines opnemen. U kunt alleen disciplines opnemen uit de door NWO vastgestelde lijst die te vinden is op 1c. Details of applicant Gegevens van de hoofdaanvrager, de onderzoeksinstelling en de onderzoeksschool. Ook dient u hier de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon bij uw instelling (zoals de wetenschappelijk directeur van het instituut of de decaan van de faculteit) op te geven. Wanneer u een voorstel indient gaat ALW ervan uit dat u uw instelling heeft geïnformeerd en dat deze akkoord gaat met het beschikbaar stellen van alle voor dit onderzoek benodigde infrastructuur, inclusief de daaraan verbonden kosten voor zover deze geen onderdeel uitmaken van de aanvraag. Bij toekenning stuurt ALW een kopie van de toekenningsbrief aan deze verantwoordelijke persoon. 1d. Alternative contact Bij deze vraag kunt u naam en adresgegevens vermelden van degene die bij afwezigheid van de aanvrager nadere inlichtingen kan geven over de aanvraag. 7

8 1e. Renewed application Eerder beoordeelde en afgewezen aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze substantieel herzien zijn. Indien u voor dit onderzoek al eerder een aanvraag indiende, die door ALW of een ander NWO-gebied is afgewezen, geef dan hier aan welke (hoofd)punten van de aanvraag werden gewijzigd. Graag ook het vorige dossiernummer vermelden. 1f. Applying for Geef aan of u een AIO of een postdoc positie wilt aanvragen. 2a. Composition of the research group U wordt verzocht bij deze vraag de personen te vermelden die verifieerbaar betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het voorgestelde onderzoek, met inbegrip van de aangevraagde personele steun. Geef van deze personen de namen met voorletters, titels en specialisatie op. Geef verder het type betrokkenheid van deze personen aan (zoals dagelijkse begeleiding, technische ondersteuning, adviseur). In het geval een AIO positie wordt aangevraagd moet hier ook vermeld worden wie de promotor is. 2b. Top 5 publications of the applicant and research group related to the proposed research Geef een overzicht van maximaal 5 publicaties van de aanvrager en de betrokken onderzoeksgroep die relevant zijn voor de aanvraag. Deze lijst speelt een belangrijke rol bij de toetsing van de internationale positie van de betrokken onderzoeksgroep. 3a. Scientific summary Geef hier de wetenschappelijke Engelstalige samenvatting (maximaal 250 woorden) die ook in de factsheet staat. Deze samenvatting wordt gebruikt om de referenten te benaderen, en dient dus voldoende wetenschappelijke inhoud te bevatten. 3b. Summary for the broad scientific committee Geef hier een samenvatting van circa 250 woorden gericht op een gebiedsbrede wetenschappelijke commissie (Aard- en Levenswetenschappen). Deze summary mag wat meer op de achtergrond en het waarom ingaan dan de scientific summary. 3c. Summary for the general public Geef in begrijpelijke taal een pakkende titel en een samenvatting (maximaal 100 woorden in het Nederlands) van uw aanvraag voor het algemeen publiek. Deze samenvatting heeft idealiter de vorm van een persbericht. Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd wordt deze voor publicitaire doeleinden gebruikt. 4. Description of the proposed research Beschrijf het voorgestelde onderzoek in maximaal 4 pagina s (en maximaal 3600 woorden) inclusief figuren en behandel de volgende onderdelen: Doelstelling: vermeld hier de wetenschappelijke doelstelling(en) van het projectvoorstel en de wetenschappelijke achtergrond. Aanpak: geef aan op welke wijze het onderzoek zal worden uitgevoerd en welke methoden en apparatuur zullen worden gebruikt. Preliminaire data. Innovativiteit: beschrijf de originaliteit en de vernieuwende elementen in de vraagstelling en de voorgestelde benadering. Impact: geef het wetenschappelijke belang van dit project aan binnen en buiten het betreffende vakgebied. Daarnaast, niet binnen de 4 pagina's/3600 woorden, maar wel binnen de 12 pagina limiet: Referenties: geef alle bibliografische gegevens op, zoals auteurs, titel en tijdschrift. 8

9 5. Timetable of the project Geef de fasering van het gehele onderzoek in perioden aan (maximaal een halve pagina). Specificeer welke werkzaamheden in het kader van het onderzoek zullen plaatsvinden. Welke taken van de gevraagde medewerker kunnen worden onderscheiden en volgens welk tijdschema worden deze uitgevoerd? Wanneer vindt (eventuele) promotie plaats? Het is van belang dat promotieonderzoek binnen de beschikbare 4 jaar wordt afgerond. Er dient daarom sprake te zijn van een realistisch tijdschema. ALW stelt als voorwaarde dat het werkplan zodanig wordt ingekleed dat de experimentele fase na 3½ jaar is afgerond en tijdig begonnen wordt met het schrijven van de dissertatie, zodat de promotie aan het einde van de subsidietermijn kan plaatsvinden. Details over de uit te voeren experimenten horen niet thuis onder dit punt; die dienen onder punt 4 in de aanvraag beschreven te worden. 6. Scientific embedding of the proposed research Beschrijf de relatie met nationale en internationale onderzoekprogramma s en de samenwerkingsverbanden die voor dit onderzoek relevant zijn. 7. Knowledge utilisation De score op dit deelcriterium wordt op het ALW-bureau bij de ontvangst van de aanvraag vastgesteld op basis van de hieronder vermelde checklist. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen score op het criterium kennisbenutting. Er zijn acht facultatieve aspecten die worden gescoord voor de beoordeling van de kennisbenutting van het onderzoeksplan. Alle vragen zijn binair; zo volstaat bij vraag 7A één kennisgebruiker en bij vraag 7C één letter of commitment. U krijgt geen hogere score voor bijvoorbeeld meerdere brieven. Geef voor alle acht aspecten een antwoord op onderstaande vragen. U kunt voor dit onderdeel in totaal maximaal 600 woorden gebruiken. Het invullen van deze vragen is niet verplicht; zie paragraaf 4.2 voor de beoordeling en de hierbij behorende scores voor het criterium kennisbenutting. 7A: Beneficiaries identified: Geef aan aan welke andere wetenschapsdisciplines en/of bedrijven/organisaties de resultaten van het onderzoek ten goede kunnen komen. In het geval u een wetenschapsdiscipline aangeeft dient deze discipline ver genoeg van uw eigen vakgebied af te staan (d.w.z.: de betreffende wetenschapsdiscipline moet in ieder geval onder een andere hoofddiscipline vallen dan uw eigen vakgebied. Zie voor de hoofddisciplines: In het geval u een bedrijf/organisatie aangeeft dient u deze met naam te noemen. Kennisgebruikers moeten externe partijen zijn en zijn geen lid van het onderzoeksteam (zoals onder punt 2a van de aanvraag omschreven). 7B: Stakeholder feedback: Zijn er stakeholder meetings of andere terugkoppelingswijzen gepland met de onder 7A geïdentificeerde potentiele kennisgebruikers? 7C: Beneficiaries confirmed: Welke potentiele kennisgebruikers zijn betrokken bij en hebben zich verbonden met het onderzoeksproject? Een getekende letter of commitment met de omschrijving van de aard van de betrokkenheid is hiervoor vereist (om voor deze vraag positief te scoren). Het gaat hier om de bij 7A genoemde kennisgebruikers die ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het project. Dat kan een cash of in kind bijdrage zijn. Een brief waarin men alleen interesse uitspreekt is niet voldoende om deze vraag positief te beantwoorden (want dat valt al onder 7A). NB: de getekende brief is alleen verplicht voor het positief beantwoorden van vraag 7C, de brief is niet verplicht voor het kunnen indienen van een aanvraag; het is niet verplicht om vraag 7C te beantwoorden. De brieven blijven achter op het ALW-bureau en worden niet naar referenten en commissie gestuurd. 9

10 7D: Education: Wordt de onderzoeker die werkzaam zal zijn op dit project ook opgeleid? Zo ja, geef aan hoe. NB: de gebruikelijke (lab)trainingen om bekend te worden met de technieken/apparatuur die tijdens het onderzoek gebruikt zullen worden, vallen niet onder het te volgen onderwijs waarnaar hier gevraagd wordt. 7E: Data management: Omschrijf het data-management plan voor externe toegang tot de data tijdens en na afloop van het project. 7F: Data distribution or integration: Bij welk internationaal data-centrum worden de data na afloop van het project gedeponeerd? Geef de website van het data-centrum aan en indien het data-centrum voorwaarden hanteert voor het deponeren van data, dient u daarnaast aan te geven hoe u aan deze voorwaarden voldoet. 7G: Outreach method identified: Is er een doelmatig plan van aanpak om de opbrengsten van het onderzoek ten goede te laten komen aan de onder 7A geïdentificeerde potentiele kennisgebruikers of aan een breed publiek? Zo ja, omschrijf uw plan. Denk hierbij aan acties als een octrooiaanvraag tot aan alle niet op uw vakgenoten gerichte publicatie routes. Ook de eventueel onder 7B omschreven stakeholderbijeenkomsten kunnen hier worden opgevoerd. NB: de gebruikelijke wetenschappelijke publicatie routes en de persberichten die u naar aanleiding hiervan uitgeeft, als ook het presenteren van uw resultaten op congressen, valt onder het gebruikelijke wetenschappelijke werk en worden niet als kennisbenutting in de zin van deze vraag beschouwd. 7H: Outreach time schedule and budget: Geef het tijdschema aan van de acties uit het onder 7G omschreven plan van aanpak m.b.t. de kennisbenutting. Geef ook aan wie de financiële en/of materiele middelen (bv. ingeroosterde tijd van welke betrokkenen) inbrengen, die nodig zijn om de kennisbenuttingsdoelstellingen van het onderzoeksproject te bereiken. Geeft u het a.u.b. ook expliciet aan als er geen financiële middelen nodig zijn. NB: een financiële bijdrage om bijvoorbeeld stakeholderbijeenkomsten te bekostigen mag desgewenst onder de budgetpost verbruiksgoederen opgevoerd worden. 8a. Budget Personeel (in onderzoeksmaanden) In de tabel geeft u het aantal onderzoeksmaanden op waarvoor de AIO of postdoc wordt gevraagd. AIO s moeten voor 4 jaar gevraagd (48 maanden) worden, postdocs voor maximaal 3 jaar (36 maanden). Personeelslasten worden gefinancierd conform het meest recente Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 NWO-VSNU, te vinden op Hierin worden de maximum bedragen genoemd: AIO 4 jaar ; postdoc 3jaar (bedragen per 1 juli 2014). Apparatuur (in k ) Apparatuur kan worden aangevraagd tot een totaal bedrag van k 110. Als het totaal bedrag dat aan apparatuur wordt aangevraagd minder dan k 25 is, dan wordt de apparatuur voor 100% toegekend. Volledig vergoede apparatuur wordt in het standaard betalingsschema opgenomen en bij de eindafrekening verantwoord. Als het totaal bedrag meer dan k 25 is, dan wordt de apparatuur voor 75% toegekend; de eigen onderzoeksinstelling dient de overige 25% aan te vullen. Apparatuur kan alleen worden aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor een personeelsplaats. Een afzonderlijke apparatuur aanvraag is binnen het Open Programma niet mogelijk. In de tabel dient u voor ieder jaar de totale gevraagde bedragen voor apparatuur op te geven in k (bedrag noemen inclusief de vereiste minimale matching van 25%). Rekening moet worden gehouden met BTW en eventuele invoerrechten. U dient de relatie met de uitvoering van het voorgestelde onderzoek en de gebruiksintensiteit (uren per week) te beschrijven. 10

11 Verbruiksgoederen (in k ) Verbruiksgoederen (consumables) kunnen alleen worden aangevraagd indien deze zéér specifiek zijn voor dit onderzoek. Beargumenteer waarom deze uitgaven voor dit onderzoek noodzakelijk zijn en waarom deze niet door de desbetreffende instelling in het kader van het gebruikelijke voorzieningenpakket kunnen worden gedragen. Standaard bureau- of laboratoriumartikelen worden niet vergoed. Onder deze post mag u desgewenst ook een bijdrage opvoeren om de kennisbenuttingsdoelstellingen van uw project te kunnen realiseren. Veldwerk (in k ) Onder de post veldwerk kan budget worden aangevraagd voor het verzamelen van onderzoeksgegevens op een andere locatie dan de eigen instelling of voor het bezoeken van een andere onderzoeksgroep. Er kan alleen budget worden aangevraagd voor de reis- en verblijfskosten van de aan te stellen AIO of postdoc. Er kan geen budget worden aangevraagd voor reis- en verblijfskosten van assistenten, projectleiders of buitenlandse adviseurs. Houdt u er alstublieft rekening mee dat de (reis)kosten voor congresbezoeken NIET onder deze post vallen. De gevraagde bedragen voor verbruiksgoederen en veldwerk mogen samen niet meer dan bedragen voor de gehele subsidieperiode. Benchfee Bij elk project wordt standaard een bedrag van 5000,- ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt in het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 NWO- VSNU benchfee genoemd. Het is bedoeld ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Bijvoorbeeld de promotiekosten, (reis)kosten voor congresbezoeken en publicatiekosten kunnen hieruit betaald worden. Voor de posten apparatuur, verbruiksgoederen en veldwerk geldt dat onvoldoende motivering ertoe zal leiden dat de gevraagde middelen niet zullen worden toegekend. Er kan géén subsidie worden aangevraagd voor vaste stafmedewerkers, studentassistenten, analisten/technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting, algemene computeruitrusting en onderhouds- en verzekeringskosten. NWO betaalt jaarlijks een bijdrage aan het NIOZ zodat onderzoekers van andere toegelaten onderzoeksinstellingen, zoals de universiteiten, gebruik kunnen maken van zeegaande onderzoeksfaciliteiten. De kosten voor het gebruik van deze faciliteiten kunnen daarom niet opgevoerd worden in het projectbudget. 8b. Financial assistance from other sources to this project U wordt verzocht aan te geven of, en in welke mate, u bij andere instanties (zoals EUprogramma's) voor dit onderzoek financiële steun heeft aangevraagd of zult aanvragen, en wanneer daarover een beslissing kan worden verwacht. Het niet beschikbaar stellen van deze informatie zal aanleiding zijn de verdere behandeling van uw aanvraag te staken. Het is niet toegestaan een gedeeltelijk of geheel identieke aanvraag bij meerdere NWO subsidierondes tegelijkertijd te laten behandelen. Voorts dient u aan te geven hoeveel uw eigen instelling zal bijdragen aan verbruiksgoederen, apparatuur en overige kosten van dit onderzoek. U dient er rekening mee te houden dat later een garantieschrijven van uw faculteitsbestuur, of van een vergelijkbare financiële autoriteit, gevraagd kan worden als voorwaarde bij een eventuele toekenning van uw aanvraag. 9. Statements by the applicant NWO onderschrijft de "Code Openheid Dierproeven" en de "Gedragscode Biosecurity". Aanvragers dienen na te gaan of deze gedragscodes relevant zijn voor hun aanvraag. Als dit het geval is, dienen aanvragers deze code(s) te onderschrijven en volgens deze 11

12 code(s) te handelen. Voor meer informatie over de codes kunt u terecht op de website van de KNAW ( NWO maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag. Bij het indienen van een voorstel dienen aanvragers de "Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2012" te onderschrijven en volgens deze code te handelen. Voor meer informatie over deze code kunt u terecht op de website van de VSNU ( 3.5 Specifieke subsidievoorwaarden Algemene richtlijnen en voorwaarden: Voor aanvragen gelden de Regeling subsidieverlening NWO en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek. NWO-Gedragscode belangenverstrengeling: De NWO-Gedragscode belangenverstrengeling is van toepassing op alle personen, inclusief het personeel van NWO, die betrokken zijn bij de beoordeling en besluitvormingsprocedure van deze call. Het ALW-bestuur houdt zich het recht voor een aanvraag op wetenschappelijke, beleidsmatige of budgettaire gronden door de aanvrager te laten wijzigen als voorwaarde voor eventuele toekenning. Wordt een aanvraag toegekend, dan wijst ALW doorgaans de hoofdaanvrager aan als projectleider. Deze ontvangt de ALW aanwijzingen voor project- en programmaleiders en de NWO-regeling subsidies (waaronder de algemene subsidiebepalingen). Het onderzoek dient binnen een half jaar na toekenning van de aanvraag te starten met de aanstelling van de AIO of postdoc. Indien blijkt dat dit niet kan worden gerealiseerd, volgt intrekking van de toegekende subsidie. 3.6 Het indienen van een aanvraag Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via het elektronisch aanvraagsysteem. Aanvragen die niet zo zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een aanvrager dient zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen account in te dienen. Indien de aanvrager nog geen account heeft, dient deze dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de helpdesk (zie 5.2). Een aanvraag bestaat uit twee delen: (1) een factsheet waarop de kerngegevens van zowel aanvrager als aanvraag staan en (2) het aanvraagformulier. Gelijktijdig met het elektronisch invullen van de factsheet verstuurt u als bijlage in PDF-formaat het aanvraagformulier. Toevoegingen anders dan een aanstellingsverklaring of een (facultatieve) letter of commitment van een betrokken stakeholder (zie knowledge utilisation, paragraaf 3.4.2: element 7C) zijn niet toegestaan. Het is mogelijk om maximaal drie personen aan te geven die u niet geschikt acht om uw voorstel te beoordelen (ook wel non-referees genoemd). De namen van deze nonreferees moeten tijdig apart per aan het ALW-bureau worden gestuurd 12

13 4 Beoordelingsprocedure 4.1 Procedure De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Het bureau van ALW beoordeelt, in opdracht van het ALW- Gebiedsbestuur, de passendheid en de volledigheid van de aanvraag: de ontvankelijkheidstoets. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het ALW-bureau neemt de aanvragen op datum van ontvangst in behandeling. Indien uw aanvraag ontvankelijk is verklaard streeft ALW ernaar u binnen 4 maanden te berichten over de toe- of afwijzing van uw aanvraag. Afhankelijk van de aanvraagdruk worden ingediende aanvragen gedistribueerd over één of twee ALW-beoordelingscommissies. Indien gewerkt kan worden met twee commissie dan krijgen deze verschillende accenten (zie de uitleg bij 1a Details of proposal in paragraaf 3.4.2). Om specifieke disciplinaire kennis te kunnen gebruiken bij het vaststellen van de kwaliteit van onderzoeksvoorstellen, maakt de beoordelingscommissie gebruik van internationale deskundigen (referenten). Elke aanvraag wordt beoordeeld door tenminste 2 referenten. Het totaal aantal referenten kan per aanvraag onderling variëren, afhankelijk van de responssnelheid van de referenten en de kwaliteit van de referentenrapporten. De referenten beoordelen de aanvraag op beoordelingscriteria 1 t/m 3 ( originaliteit/innovatief karakter, wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel en wetenschappelijke kwaliteit van de groep ). De referentenrapporten worden, geanonimiseerd, voor schriftelijk wederhoor (weerwoord) verstuurd aan de aanvrager. Een beoordelingscommissie prioriteert vervolgens een pakket van maximaal circa 25 aanvragen. In de beoordelingsvergadering worden de aanvragen in onderlinge competitie bediscussieerd op basis van de referentenoordelen en de weerwoorden. Hoewel de commissieleden zich ten opzichte van vrijwel alle aanvragen zullen moeten opstellen als generalisten, wordt van de commissie als geheel verwacht dat zij ook een beoordeling van de inhoud en kwaliteit van deze referentenrapporten in haar overwegingen betrekt. De commissie voorziet de aanvraag, op basis van beoordelingscriteria 1 t/m 3, van een beargumenteerde en cijfermatige beoordeling. De commissie gebruikt de argumenten van de referenten en het weerwoord van de aanvrager om te komen tot een eigenstandig oordeel over de aanvraag. De rol van de commissie wijkt daarbij af van die van de referenten, omdat: de commissie het weerwoord van de aanvrager meeweegt, terwijl de referent dat niet kent en dus niet mee kan wegen; de commissie alle aanvragen, rapporten en wederhoor in haar beschouwing kan betrekken, terwijl de referent in de regel nooit meer dan één aanvraag ziet en de referenten onderling hun oordeel niet afstemmen. Dit brengt met zich mee dat de commissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen oordeel over beoordelingscriterium 4 ( kennisbenutting ). De score hiervan wordt op het ALWbureau bij de ontvankelijkheidstoets van de aanvraag vastgesteld op basis van de onder paragraaf (7. knowledge utilisation) omschreven checklist. Tegelijkertijd met de mogelijkheid om een weerwoord op de referentenrapporten te schrijven, krijgen aanvragers de mogelijkheid om aanpassingen in te leveren met betrekking tot de 8 kennisbenuttingsvragen. Zo nodig geeft het ALW-bureau een nieuwe score voor het criterium kennisbenutting. 13

14 Op basis van het eindcijfer, stelt de beoordelingscommissie aan het eind van de beoordelingsvergadering de prioritering van de aanvragen vast. De niet afgeronde numerieke volgorde van de eindcijfers is hierin leidend. Indien de beoordelingscommissie van mening is dat scores te weinig verschillen om een prioriteringsadvies te geven, is er sprake van een ex-aequo rangorde. De volgorde binnen deze groep aanvragen wordt dan bepaald op grond van de deelscore op het eerste beoordelingscriterium ( Originaliteit/innovatief karakter van het voorstel ). De beoordelingscommissie adviseert met de prioritering het ALW-Gebiedsbestuur over de wetenschappelijke kwaliteit van de voorgelegde onderzoeksvoorstellen. Het bestuur neemt op basis van dit advies en op basis van de beschikbare financiële middelen een toe- of afwijzingsbesluit. NWO gebruikt met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe kwalificatie voor beoordeelde aanvragen, die de terminologie 'subsidiabel'/'niet subsidiabel' vervangt. Informatie over de kwalificatie vindt u op de NWO website: Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-gedragscode belangenverstrengeling van toepassing. 4.2 Criteria De aanvragen binnen het ALW Open Programma worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria. De criteria originaliteit/innovatief karakter en wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel tellen beide voor 1/3 mee in het berekenen van de eindscore van een voorstel. De criteria wetenschappelijke kwaliteit van de groep en kennisbenutting tellen beide voor 1/6 mee in het berekenen van de eindscore van een voorstel. Om in aanmerking te komen voor financiering dient de eindscore van een aanvraag minimaal zeer goed te zijn. Criterium 1: Originaliteit/innovatief karakter van het voorstel wegingsfactor: 1/3 De potentieel vernieuwende aspecten ten aanzien van het bredere veld van het onderzoeksthema moeten duidelijk worden gemaakt. Per definitie worden met alle onderzoeksresultaten de grenzen van het bekende verlegd. Het gaat er bij dit punt echter om of het onderzoek zich met een meer vernieuwende inbreng ten aanzien van de disciplines waarbinnen het onderzoek plaats vindt kan onderscheiden van het meer routinematige, op traditionele methoden gebaseerde onderzoek. Daarbij kan ook gekeken worden naar de originaliteit van de vraagstelling en van de voorgestelde onderzoeksmethoden, en naar het potentiële onderzoeksresultaat. Criterium 2: Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel wegingsfactor: 1/3 De wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel moet blijken uit de doelstellingen, de wetenschappelijke benadering, de methodologie en het effect van de studie, zoals die in de aanvraag zijn beschreven. De doelstelling en vraagstelling moet voldoende duidelijk maken op welke zaken het onderzoek zich zal richten en of er sprake is van een substantieel doel dat tot de verbeelding spreekt. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de geformuleerde doelstellingen van herkenbaar wetenschappelijk gewicht zijn. Met betrekking tot de wetenschappelijke benadering en methoden wordt beoordeeld of de gekozen methoden en technieken duidelijk omschreven zijn en of het werkplan, in het licht van de vraagstelling en de doelstelling van het onderzoek, van voldoende niveau is. Ook kan men bezien hoe het voorgestelde onderzoek zich verhoudt tot onderzoek dat internationaal op dit terrein wordt verricht. 14

15 Voor het effect van het onderzoek wordt de potentiële uitbreiding/verdieping van kennis in beschouwing genomen: welke perspectieven worden, via oplossing van de gestelde problematiek, binnen en buiten het desbetreffende vakgebied geopend? Wat is de relevantie van het voorstel voor de ontwikkeling van het betreffende gebied? Bij het behalen van onderzoeksresultaten die andere onderzoeksdisciplines in de praktijk zeer goed kunnen gebruiken (zodat ook op die terreinen beter en vernieuwend onderzoek kan plaatsvinden), zal er bijvoorbeeld sprake zijn van een (groot) uitstralend effect. Criterium 3: Wetenschappelijke kwaliteit van de groep wegingsfactor: 1/6 Bij de beoordeling van dit criterium weegt de hoofdaanvrager beduidend zwaarder mee dan de overige leden van de onderzoeksgroep. Een vooraanstaande internationale positie van de onderzoeksgroep zal onder meer moeten blijken uit publicaties in peerreviewed toptijdschriften. Daarnaast wordt er gekeken of de onderzoeksgroep in staat is het om voorgestelde project goed uit te voeren. Heeft de onderzoeksgroep voldoende expertise, de juiste samenwerkingen en (toegang tot) de benodigde apparatuur? Criterium 4: Kennisbenutting wegingsfactor: 1/6 Voor het ALW Open Programma is door het ALW-Gebiedsbestuur besloten om het criterium kennisbenutting te laten beoordelen op basis van het wel of niet aanwezig zijn van een achttal facultatieve elementen in het kennisbenuttingsdeel van de aanvraag. De score op dit deelcriterium wordt op het ALW-bureau bij de ontvangst van de aanvraag vastgesteld op basis van in paragraaf (7. Knowledge utilisation) vermelde checklist. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen oordeel op het criterium kennisbenutting. Het is niet verplicht de vragen 7A t/m 7H in te vullen. Per ingevulde vraag wordt er op het ALW-bureau vastgesteld of de vraag voldoende positief dan wel negatief beantwoord is. NWO gebruikt scores op een schaal van 1 (excellent) tot 9 (slecht). Als geen van de vragen positief beantwoord is dan zal de score voor het beoordelingscriterium kennisbenutting uitkomen op 3,5: dit is nog goed genoeg om in beginsel in aanmerking te komen voor financiering. Als alle acht de vragen positief beantwoord zijn dan leidt dit tot de hoogst mogelijk deelscore van 1,0. Bij een positief aantal antwoorden tussen 1 en 7 is deze score evenredig tussen 3,2 en 1,3. Alle vragen zijn binair; zo volstaat bij vraag 7A één kennisgebruiker en bij vraag 7C één letter of commitment. U krijgt geen hogere score voor bijvoorbeeld meerdere brieven. 15

16 5 Contact 5.1 Inhoudelijke vragen Voor inhoudelijke vragen over het ALW Open Programma en deze call for proposals neemt u contact op met: Dr. Kirsten de Bruijn-Spoorendonk, telefoon: Dr. Marc de Jonge, telefoon: Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch aanvraagsysteem van NWO neemt u contact op met de helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad vraagt. Bereikbaarheid helpdesk: van maandag t/m vrijdag van tot uur, telefoonnummer Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per sturen aan 16

17 Uitgave: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indië CE Den Haag juni

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Hoofdstuk 1 Inleiding / ALW Open Programma Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW

Wetenschappelijke bijeenkomsten ALW 1 Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Den Haag, maart 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft als wettelijke taak onder meer de nationale

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars

Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange

Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 1 Samenwerking Taiwan (MOST) Call for proposals Samenwerking Taiwan (MOST) - Scientist exchange 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

Samenwerking Taiwan (MOST)

Samenwerking Taiwan (MOST) 1 Call for proposals 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ministry of Science and Technology

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2017 Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS)

Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 1 Call for proposals Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung (VHS) 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een overeenkomst

Nadere informatie

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars

Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 1 Samenwerking Japan (JSPS) Call for proposals Samenwerking Japan (JSPS) - Joint seminars 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft

Nadere informatie

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk ' * ^ ļ t.. ' ' - v. - '.. - e Call for p r o p o s a l s I n v e s t e r i n g e n N W O - m i d d e l g r o o t 2015/2016 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek I

Nadere informatie

Investeringen NWO-groot

Investeringen NWO-groot Call for proposals Investeringen NWO-groot 2015/2016 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage

Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 2015 Den Haag, oktober 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 2015 Den Haag, Juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van NWO heeft

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.6)

TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.6) TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.6) Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI), 1 e ronde 2014 Heropenstelling augustus 2015: MVI-HTSM, MVI-ondernemerschap Factsheet

Nadere informatie

Samenwerking Japan (JSPS)

Samenwerking Japan (JSPS) 1 Call for proposals 2015 Den Haag, april 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Japan Society for the Promotion

Nadere informatie

Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen

Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen Call for proposals Vrije Competitie in de Geesteswetenschappen Den Haag, februari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Call for proposals MEERVOUD. Aard- en Levenswetenschappen. Meer Vrouwelijke Onderzoekers als UD

Call for proposals MEERVOUD. Aard- en Levenswetenschappen. Meer Vrouwelijke Onderzoekers als UD Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals MEERVOUD Meer Vrouwelijke Onderzoekers als UD 2013 Den Haag, maart 2013 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 2016 Den Haag, februari 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van NWO heeft

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Alfa Meerwaarde Impuls voor publiek-private samenwerking in de Geesteswetenschappen

Alfa Meerwaarde Impuls voor publiek-private samenwerking in de Geesteswetenschappen NWO Geesteswetenschappen Call for proposals Alfa Meerwaarde Impuls voor publiek-private samenwerking in de Geesteswetenschappen 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018

Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 2015 Den Haag, februari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Stichting Van Moorsel en Rijnierse

Stichting Van Moorsel en Rijnierse 1 Geesteswetenschappen Call for proposals 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Het doel van de is het stimuleren van onderzoek naar het

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN UITGEWERKTE AANVRAAG

RICHTLIJNEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN UITGEWERKTE AANVRAAG RICHTLIJNEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN UITGEWERKTE AANVRAAG in het kader van Vrije Competitie Geesteswetenschappen 2016 I Algemeen Voor het indienen van een onderzoeksvoorstel wordt u verzocht onderstaande

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren Call for proposals Promotiebeurs voor leraren 2015 2de ronde Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen 2012-2015 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Wiskundeleraar in onderzoek

Wiskundeleraar in onderzoek Exacte Wetenschappen Call for proposals Wiskundeleraar in onderzoek Ronde 2015 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Promo. voor. 2016 1ste ronde

Promo. voor. 2016 1ste ronde Call for proposalss Promo otiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde Den Haag, november 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2015 Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2016 Den Haag, oktober 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde

Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren 2015 1ste ronde Lees de brochure Promotiebeurs voor leraren zorgvuldig voordat u werkgever moet via het elektronisch aanvraagsysteem Iris bij dit formulier

Nadere informatie

Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Call for proposals Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Impuls voor publiek-private samenwerking in de Topsector Creatieve Industrie 2013 Den Haag, november 2013 Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Museumbeurzen. Call for proposals. Geesteswetenschappen. 2014-2016 tweede ronde

Museumbeurzen. Call for proposals. Geesteswetenschappen. 2014-2016 tweede ronde Geesteswetenschappen Call for proposals Museumbeurzen 2014-2016 tweede ronde Den Haag, september 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Meer met minder Duurzame en veilige productie in landbouw en tuinbouw

Meer met minder Duurzame en veilige productie in landbouw en tuinbouw Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Call for proposals Meer met minder Duurzame en veilige productie in landbouw en tuinbouw 2012 Den

Nadere informatie

ECHO- en TOP-subsidies

ECHO- en TOP-subsidies Chemische Wetenschappen Call for proposals ECHO- en TOP-subsidies 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren Call for proposals Promotiebeurs voor leraren 2017 1e ronde Den Haag, november 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget 1

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde

Promotiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren 2016 1ste ronde Het ingevulde aanvraagformulier met de verklaring van de werkgever moet via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC bij NWO ingediend worden.

Nadere informatie

CONCEPT Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren (gebaseerd op de najaarsronde 2016)

CONCEPT Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren (gebaseerd op de najaarsronde 2016) CONCEPT Aanvraagformulier Promotiebeurs voor leraren (gebaseerd op de najaarsronde 2016) Uiterlijk 2 maanden voor de eerstvolgende deadline wordt het aanvraagformulier behorende bij de betreffende ronde

Nadere informatie

Onderzoekstalent. Call for proposals. Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Onderzoekstalent. Call for proposals. Maatschappij- en Gedragswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Onderzoekstalent 2016 Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Graduate School Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Graduate School Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals Graduate School Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Ronde 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO)

Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) 2014 1ste ronde Den

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN)

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) Vooraf Voor PhD kandidaten geldt dat alle vormen van onderzoekskrediet gerelateerd moeten zijn aan het PhD project van de betrokkene

Nadere informatie

I. ALW Aanwijzingen voor project- en programmaleiders

I. ALW Aanwijzingen voor project- en programmaleiders 1 I. ALW Aanwijzingen voor project- en programmaleiders Aard- en Levenswetenschappen I. ALW Aanwijzingen voor project- en programmaleiders Maart 2016 Den Haag, maart 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Call for proposals. Zwaartekracht 2016/2017. Den Haag, februari 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Zwaartekracht 2016/2017. Den Haag, februari 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Call for proposals Zwaartekracht 2016/2017 Den Haag, februari 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Promotiebeurs voor leraren

Promotiebeurs voor leraren Call for proposals Promotiebeurs voor leraren 2016 2e ronde Den Haag, juni 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Graduate School Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Graduate School Tuinbouw en Uitgangsmaterialen Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals Graduate School Tuinbouw en Uitgangsmaterialen Ronde 2015 Den Haag, april 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Nationaal programma Zee- en Kust Onderzoek (ZKO)

Nationaal programma Zee- en Kust Onderzoek (ZKO) Nationaal programma Zee- en Kust Onderzoek (ZKO) Thema oceanen Beoordelingsprocedure en criteria Er is in eerste instantie (deadline 31 januari 2008) sprake van een gelijktijdige indiening en beoordeling

Nadere informatie

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Valorisation Grant Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Versie: augustus 2012 Pagina 1 / 7 Inhoud Indienen van projectvoorstellen... 2 Doel

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek 2014

Toelichting subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek 2014 De Aids Fonds missie is het einde van Aids in een wereld waarin iedereen die te maken heeft met hiv en soa toegang heeft tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. Een van de doelen van het Aids

Nadere informatie

Innovatieve Publiek Private Samenwerking in ICT (IPPSI) - KIEM

Innovatieve Publiek Private Samenwerking in ICT (IPPSI) - KIEM Exacte Wetenschappen Call for proposals Innovatieve Publiek Private Samenwerking in ICT (IPPSI) - KIEM Roadmap ICT 2015 3de ronde Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie Passend Onderwijs Lange Termijn

Evaluatie Passend Onderwijs Lange Termijn Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for Proposals Evaluatie Passend Onderwijs Lange Termijn 2014 Den Haag, september 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kortlopend onderwijsonderzoek

Kortlopend onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Kortlopend onderwijsonderzoek 2016 3e ronde Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015

Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015 Veel gestelde vragen Vernieuwingsimpuls 2015 1. Is er een leeftijdsgrens of andere grens voor Veni, Vidi, Vici aanvragers? 2. Mogen buitenlandse onderzoekers indienen? 3. Is het mogelijk vanuit het buitenland

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.3)

TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.3) TOELICHTING BIJ: Aanvraagformulier uitgewerkte aanvraag (bijlage 6.3) Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI), 1 e ronde 2016 Uitgewerkte aanvraag Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI), 1

Nadere informatie

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Uitnodiging tot indiening van subsidieaanvragen

Uitnodiging tot indiening van subsidieaanvragen Aan eventuele indieners van voorstellen op het gebied van de Astronomie, Informatica, Natuurkunde en Wiskunde 1 november 2002 Uitnodiging tot indiening van subsidieaanvragen 1. Algemene informatie Het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17949 30 juni 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2014, nr. WJZ / 14104796, tot wijziging

Nadere informatie

Geweld Tegen Psychiatrische Patiënten De Praktijkinterventies - deel 2

Geweld Tegen Psychiatrische Patiënten De Praktijkinterventies - deel 2 Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Geweld Tegen Psychiatrische Patiënten De Praktijkinterventies - deel 2 2013 Den Haag, juni 2013 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden. Wetenschappelijk Onderzoek MLDS Focusprojecten darmkanker MAAG LEVER DARM STICHTING

Subsidievoorwaarden. Wetenschappelijk Onderzoek MLDS Focusprojecten darmkanker MAAG LEVER DARM STICHTING Subsidievoorwaarden 2015 Wetenschappelijk Onderzoek MLDS Focusprojecten darmkanker MAAG LEVER DARM STICHTING Maag Lever Darm Stichting Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein Richterslaan 62, 3431 AK Nieuwegein

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

B R O C H U R E. KIEM-HTSM voor de Natuurkunde Samenwerkingsprojecten met mkb op het gebied van High-Tech Systemen en Materialen

B R O C H U R E. KIEM-HTSM voor de Natuurkunde Samenwerkingsprojecten met mkb op het gebied van High-Tech Systemen en Materialen B R O C H U R E KIEM-HTSM voor de Natuurkunde Samenwerkingsprojecten met mkb op het gebied van High-Tech Systemen en Materialen 2016-2017 - KIEM-HTSM is gebaseerd op de bestaande KIEM-instrumenten binnen

Nadere informatie

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A vast moeten stellen voor het selecteren en uitvoeren van projecten. Art 24 lid 4 van Verordening EU 514-2014 stelt dat de lidstaten transparante regels en procedures bijdrage van de Unie in het kader van

Nadere informatie

Formulier Datamanagementplan

Formulier Datamanagementplan Formulier Datamanagementplan NWO is in 2015 gestart met een pilot Datamanagement. Tijdens deze pilot vraagt NWO onderzoekers met toegekende onderzoeksprojecten onderstaand datamanagementplan in te dienen.

Nadere informatie

Arts in opleiding tot specialist

Arts in opleiding tot specialist Arts in opleiding tot specialist Doelstelling van het stipendium Binnen het dr. E. Dekker-programma voor persoonsgebonden beurzen kent de Nederlandse Hartstichting acht beurzen. Het stipendium arts in

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

STAPPENPLAN PROMOTIE

STAPPENPLAN PROMOTIE STAPPENPLAN PROMOTIE Faculteit der Letteren Universiteit Leiden Versie februari 2008 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Aids Fonds 2013

Toelichting subsidieaanvraag Aids Fonds 2013 Toelichting subsidieaanvraag Aids Fonds 2013 Het Aids Fonds roept op tot het indienen van onderzoeksvoorstellen voor kwalitatief hoogstaand, innovatief en origineel hiv/aids-onderzoek vanuit erkende Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid

Procedure ZonMw. Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Procedure ZonMw Wout Joling Stafmedewerker Algemeen Beleid Inhoud presentatie ZonMw in vogelvlucht Standaardprocedure Verbeterprogramma Palliatieve Zorg Missie ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en

Nadere informatie

Rekentijd Nationale Computersystemen

Rekentijd Nationale Computersystemen Exacte en Natturwetenschappen Call for proposals Rekentijd Nationale Computersystemen 2017 Den Haag, december 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

DUMMY. Aanvraag. Take-off hbo fase 1 Haalbaarheidsstudie. Project titel:

DUMMY. Aanvraag. Take-off hbo fase 1 Haalbaarheidsstudie. Project titel: Aanvraag fase 1 Haalbaarheidsstudie Project titel: Aanvraagformulier najaar 2016 Utrecht, augustus 2016 Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van NWO) i INHOUD 1. Publiekssamenvatting

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek 2015

Toelichting subsidieaanvraag wetenschappelijk onderzoek 2015 De missie van het Aids Fonds is het einde van aids in een wereld waarin iedereen die te maken heeft met hiv en soa toegang heeft tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. Een van de doelen van

Nadere informatie

Vernieuwingsimpuls - Vici

Vernieuwingsimpuls - Vici Call for proposals Vernieuwingsimpuls - Vici 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Bewegen en leerprestaties 2016

Bewegen en leerprestaties 2016 Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Bewegen en leerprestaties 2016 2016 Den Haag, maart 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden MAAG LEVER DARM STICHTING. Wetenschappelijk Onderzoek 2016. MLDS Focusprojecten darmkanker

Subsidievoorwaarden MAAG LEVER DARM STICHTING. Wetenschappelijk Onderzoek 2016. MLDS Focusprojecten darmkanker Subsidievoorwaarden MAAG LEVER DARM STICHTING Wetenschappelijk Onderzoek 2016 MLDS Focusprojecten darmkanker Maag Lev er Darm Stichting Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein Richterslaan 62, 3431 AK Nieuwegein

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Call for proposals. Take-off hbo fase 1: haalbaarheidsstudies

Call for proposals. Take-off hbo fase 1: haalbaarheidsstudies Call for proposals Take-off hbo fase 1: haalbaarheidsstudies Handleiding 2015 Utrecht, december 2015 (onderdeel van NWO) Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Pilot Take-off hbo fase 1 3 1.3 Beschikbaar

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

NWO-Spinozapremie. Den Haag, juli 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWO-Spinozapremie. Den Haag, juli 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO-Spinozapremie 1 NWO-Spinozapremie 2017 Den Haag, juli 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel De NWO-Spinozapremie is een persoonsgerichte onderzoeksfinanciering

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Maatscha Nationaal. Onderd. rie & de Sociale. eel van

Maatscha Nationaal. Onderd. rie & de Sociale. eel van Maatscha ppij- en Gedragswetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposalss Huma an Capital: 21 e -eeuwse vaard igheden Onderd eel van de Topsector Creatieve IndustrI rie & de Sociale

Nadere informatie

NWO Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

NWO Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Call for proposals NWO Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM) 2016-2017 Den Haag, december 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond

Nadere informatie