P R O J U S T I T I A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O J U S T I T I A"

Transcriptie

1 Psychologisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land wonende : straat nr, postcode, plaats parketnummer : xx.xxxxxx.xx opdrachtgever : naam, functie arrondissement/hof : plaats deskundige : naam, psycholoog datum : dag maand jaar [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 1

2 In opdracht van mr. [xxxx], rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank te [xxxxx], heeft ondergetekende, [xxxxx], psycholoog te [xxxx], na inzage van de gerechtelijke stukken een psychologisch onderzoek ingesteld omtrent de persoon van de [heer/mevrouw] [voornamen, VOORVOEGSEL(S), ACHTERNAAM] geboren op [dag.maand.jaar] te [plaats], [land] wonende te [plaats, straat] nationaliteit [nationaliteit] ten tijde van dit onderzoek verblijvend te [instelling, plaats] verdacht van: [korte omschrijving van verdenking/delict en gevolgen in de woorden van de deskundige] ten laste gelegd dat 1. hij/zij op of omstreeks [tekst tenlastelegging]. art. [xxx], wetboek van strafrecht Vraagstelling [overnemen van opdracht, indien geen vraagstelling: standaardvraagstelling, zie achteraan] Beschikbare en geraadpleegde stukken - proces verbaal politie nr. [xxxx] - proces verbaal rechter commissaris dd. [xx.xx.xx] - uittreksel algemeen documentatieregister dd. [xx.xx.xx] - (oude) rapportages pro justitia, voorlichtingsrapportages reclassering, consultbrieven FPD, correspondentie psychiatrische behandelingen. [In de onderhavige zaak werd tevens een onderzoek gedaan door [xxxx], psychiater]. De bevindingen van het onderzoek zijn neergelegd in het onderstaand R A P P O R T 1. ONDERZOEKSOPZET In deze verantwoording van het onderzoek vermelden: - data, locatie (en tijdsduur) gesprekken - indien van toepassing: rolverdeling/overleg psychiater/psychiater in opleiding - referenten (toestemming vermelden) - opgevraagde informatie [GGZ, huisarts, FPD, reclassering, etc] - gevoerd overleg [reclassering, mederapporteur, GGZ, FPD,etc.] - verricht aanvullend onderzoek [somatisch/lab./eeg, etc] 2. RELEVANTE INFORMATIE UIT DE GERECHTELIJKE STUKKEN Vermelding van de voor de rapporteur relevante informatie uit de stukken (inclusief de vermelding van het bestaan van een justitiële voorgeschiedenis) 3. MEDEWERKING AAN HET ONDERZOEK [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 2

3 Indien aan de orde, vermelden van weigering, opgegeven redenen, onderbouwing eventuele pathologische weigering, standpunt onderzoeker en eventuele aanbeveling voor onderzoeksvorm die wel tot een rapportage zal kunnen leiden. 4. BIOGRAFISCHE ANAMNESE informatie van onderzochte geen interpretaties, geen commentaar, alleen functionele citaten denk wel aan zelfbeschrijving en beschrijving van anderen informatie van derden idem; n.b. naam en functie c.q. relatie met onderzochte vermelden voor beide bronnen denk aan: - gezins- en familieachtergronden - vroege ontwikkelingsanamnese - relationele anamnese (ouders/opvoeders, siblings, peers, partners) - (psycho)seksuele anamnese - maatschappelijke anamnese (scholing, werk, maatschappelijke verbanden) - actuele sociale situatie in de aanloop naar het ten laste gelegde (huisvesting, financiën, verzekering ziektekosten, werk, etc.) - justitiële voorgeschiedenis 5. GEZONDHEIDS- EN VERSLAVINGSANAMNESE relevante somatische aspecten - aandoeningen, behandelingen, gebreken, handicaps verslavingsanamnese - middelen, duur, intensiteit, behandelingen relevante aspecten geestelijke gezondheid - aandoeningen, behandelingen, gebreken, handicaps 6. HOUDING TEN OPZICHTE VAN HET TEN LASTE GELEGDE Wat heeft de onderzochte zelf te melden over de aanloop tot, de totstandkoming van en het verdere beloop met betrekking tot het ten laste gelegde; wat zijn verdachte s gevoelen/denken/handelen t.a.v. het ten laste gelegde. (Nota Bene: er kunnen ook andere volgorden worden gekozen, zie daarvoor de algemene toelichting bij het format) 7. KLINISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - eerste indrukken - houding t.a.v. onderzoek - verloop van onderzoek - functionele screening (bewustzijn, concentratie, geheugen, oriëntatie, waarneming, denken, stemming, affect) - contactkenmerken - rapport -kenmerken 8. TESTPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - eerder onderzoek (voor zover bekend en relevant) - houding t.a.v. dit onderzoeksdeel capaciteitenonderzoek - intelligentieonderzoek - organiciteitsonderzoek (indien nodig) persoonlijkheidsonderzoek - gestandaardiseerde middelen - projectieve technieken [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 3

4 9. DIFFERENTIAAL DIAGNOSTISCHE BESCHOUWING - analyseer de beschikbare gegevens en kom tot een beschrijvende diagnose - betrek daar differentiaal diagnostische overwegingen bij - geef de mate van zekerheid/geobjectiveerdheid van de diagnose aan DSM-IV-TR classificatie 1 Geef in een voetnoot een classificatie volgens DSM-IV-TR, doe dat als de gegevens het toelaten op alle vijf de assen. 10. FORENSISCH PSYCHOLOGISCHE BESCHOUWING - Grenzen aan het onderzoek en de onderzoekbaarheid van de betrokkene - Kwaliteit en volledigheid van de gegevens - kwaliteit van de medewerking - verminderde onderzoekbaarheid door ontkennende procespositie, toestandsbeeld, omstandigheden e.d. Verband diagnose en delict beschrijf samenhang: hoe staat de eventueel aangetroffen problematiek/pathologie in verband met het ten laste gelegde: - gelijktijdigheidsverband - betekenisverband (invalshoek meer fenomenologisch en psychodynamisch) - functionele verbanden (invalshoek meer vanuit gestoorde functies) - contextuele verbanden (invalshoek meer vanuit interacties met omgevingsfactoren) - rechtstreeks causaal verband (stoornis overweldigend) analyseer het verband zo mogelijk in termen van gevoel, gedachten en gedrag, besteed veel aandacht aan de uitleg en geef tot slot beredeneerd aan of het verband tussen stoornis en delict zodanig was dat de gedragskeuzemogelijkheden daardoor volledig, gedeeltelijk of niet werden bepaald. Risicoprognose Leg uit wat de kans op herhaling van soortgelijke delicten is bij het voortbestaan van de aangetroffen stoornis(sen). Benoem eventuele andere risicofactoren (zo mogelijk met behulp van een geaccepteerde checklist). Benoem eventuele evidente beschermende factoren (zo mogelijk met behulp van een geaccepteerde checklist). Zorgprognose en beïnvloedingsmogelijkheden Benoem de gedragsdeskundige aanknopingspunten die er zijn voor interventie en wat daarvan te verwachten valt met betrekking tot het voorkomen van herhaling van soortgelijke delicten. Redneer vanuit de stoornis(sen), de aangetroffen verbanden en de risicoprognose. Geef aan hoe de beïnvloedingsmogelijkheden zijn, geredeneerd vanuit de onderzochte: - veranderingscapaciteiten (intelligentie, zelfinzicht, gedragscontrolemogelijkheden, sociale vaardigheden etc.) - veranderingsmotivatie (probleembesef, lijdensdruk e.d.) - persoonsgebonden interferenties (frustratietolerantie, impulsiviteit, agressieregulatie, middelenafhankelijkheid e.d.) - contextuele pro s en contra s (resources en sociale/relationele interferenties) 1 Classificatie volgens DSM-IV: As 1: (klinische stoornissen of reden van zorg) As 2: (persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke handicaps). As 3: (somatische aandoeningen). As 4: (psychosociale en omgevingsproblemen). As 5: (hoogste niveau van functioneren op een schaal van 0 tot 100) huidig: afgelopen jaar: [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 4

5 Interventieadvies en condities Benoem en beargumenteer op welke wijze de gedragsdeskundige aanknopingspunten vorm kunnen krijgen in termen van: - zorg (begeleiding, training, behandeling) - intensiteit van de noodzakelijke zorg (ambulant of klinisch) - categorale zorg (bv. verslavingszorg of SGLVG-circuit) - beveiliging (toezicht, controle, geslotenheid) - verwachte duur van de interventie Doe suggesties met betrekking tot de strafrechtelijke kader(s) die wenselijk, nodig of onmisbaar zijn om de mogelijkheden en condities te bevorderen of te waarborgen. 11. BEANTWOORDING VAN DE VRAAGSTELLING [ keuze 1: vraagstelling opdrachtgever] [ keuze 2: bij ontbreken van heldere vraagstelling is overleg met opdrachtgever over vraagstelling noodzakelijk; onderstaande vraagstelling is de dominante standaardvraagstelling] 0. indien betrokkene weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen van de rapporteur geeft die weigering aanleiding? 1. is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven? 2. hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde? 3. beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde (zodanig dat dat mede daaruit verklaard kan worden)? 4. zo ja, kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven: a. op welke manier dat geschiedde b. in welke mate het geschiedde c. welke conclusie aangaande de toerekeningsvatbaarheid op grond hiervan te adviseren is. 5. a. welke factoren voortkomend uit de stoornis van betrokkene kunnen van belang zijn voor de kans op recidive? b. welke andere factoren en condities dienen hierbij in ogenschouw genomen te worden? c. is iets te zeggen over eventueel onderlinge beïnvloeding van deze factoren en condities? 6. welke aanbevelingen van gedragskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies op deze factoren en condities en hun onderlinge beïnvloeding en binnen welk juridisch kader zou dit gerealiseerd kunnen worden? N.B. van belang bij de beantwoording van de laatste vraag is een beknopte weergave van 9.4 en OVERLEG MEDERAPPORTEUR (indien multidisciplinair onderzoek) vermeld de kernachtig de onderwerpen van overleg, meld consensus en dissensus en leg die laatste zorgvuldig uit (inhoud, redenen en het belang van de dissensus voor de strafrechtelijke beoordeling. 13. OVERLEG RECLASSERING (naam reclasseringsmedewerker noteren!) opvattingen, overeenstemming, haalbaarheid, actualiteit, gemaakte afspraken over rol reclassering noteren 14. BESPREKING MET DE BETROKKENE reactie betrokkene op bevindingen, houding betrokkene t.a.v. advisering [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 5

6 Ondergetekende verklaart bij het onderzoek de door [hem/haar] onderschreven gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in acht te hebben genomen en dit verslag naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgemaakt. [plaats/domicilie, dag.maand.jaar] [handtekening deskundige] [naam, discipline deskundige] [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 6

Conceptrichtlijn Psychiatrisch Onderzoek en Rapportage in Strafzaken ( pro Justitia )

Conceptrichtlijn Psychiatrisch Onderzoek en Rapportage in Strafzaken ( pro Justitia ) 5 Conceptrichtlijn Psychiatrisch Onderzoek en Rapportage in Strafzaken ( pro Justitia ) INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ORGANISATIE: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2919 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 31-07-2015 Datum publicatie 31-07-2015 Zaaknummer 20-000583-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

DE MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE BETREFFENDE ORTHOPEDISCHE EXPERTISES

DE MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE BETREFFENDE ORTHOPEDISCHE EXPERTISES DE MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE BETREFFENDE ORTHOPEDISCHE EXPERTISES Vastgesteld door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging in haar Ledenvergadering van 10 oktober 2008 Inhoud pag 1 De WMSR pag

Nadere informatie

RICHTLIJN MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE

RICHTLIJN MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE RICHTLIJN MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE IN BESTUURS- EN CIVIELRECHTELIJK VERBAND Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR), in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethode bij het vaststellen van het vermogen om te functioneren van mensen met psychische stoornissen standaard Februari

Nadere informatie

Richtlijn. Probleemgedrag. met herziene medicatieparagraaf 2008

Richtlijn. Probleemgedrag. met herziene medicatieparagraaf 2008 Richtlijn Probleemgedrag met herziene medicatieparagraaf 2008 Inhoud Preambule 4 1 Inleiding 1.1 Motivatie voor de richtlijn 1.2 Doel en reikwijdte van de richtlijn 1.3 Definitie van probleemgedrag 1.4

Nadere informatie

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1 Auteur:

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK "TBS & GGZ"

LITERATUURONDERZOEK TBS & GGZ '. I v Hindelstraat 21 V 6815 CV Arnhem. V Tel : (026) 3512745 ii VAN VLIET. IN \I Mobiel : 06 511 63523 I ONDERZOEX ADVIES MANAGEMENT V Fax : (026) 4454323 V E-mail : vliet.actief@consunet.n1 Forensische

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Richtlijnen functieverlies vijfde editie

Richtlijnen functieverlies vijfde editie Richtlijnen functieverlies vijfde editie december 2013 2013/1 INHOUD VOORWOORD BIJ DE VIJFDE EDITIE... 3 HOOFDSTUK 1... 4 1.1 Het rapport... 4 1.1.1 Eisen... 4 1.1.2 Aanbevelingen... 5 1.2 De opbouw van

Nadere informatie

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium

Nadere informatie

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Richtlijn oppositioneelopstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren Walter

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 Instantie Datum uitspraak 12 12 2012 Datum publicatie 12 12 2012 Zaaknummer 20 003229 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BR4339,

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

Model advies aanvraag

Model advies aanvraag Werkdocument Onderdeel 2: Model-adviesaanvraag Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 8 Model advies aanvraag Verschaf alleen informatie die daadwerkelijk

Nadere informatie

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 5 Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 10 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 15 20 25 30 35 40 In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inleiding blz. 4. Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14

Inleiding blz. 4. Psychologische coaching blz. 13 Arbeidsdeskundig onderzoek blz. 14 Inhoudsopgave Arbeidsonderzoek en Arbeidstraining Inleiding blz. 4 Consult revalidatiearts blz. 6 Consult psychiater blz. 7 Consult (intake) psycholoog blz. 8 Quickscan blz. 9 Multidisciplinaire arbeidstraining

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Toelichting bij de Handreiking

Toelichting bij de Handreiking Toelichting bij de Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 [Geef tekst op] www.kennispleingehandicaptensector.nl Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Goed gebruik van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 452 2 januari 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten Juridische

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 19 juni 2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 20-07-2010: Eerste versie BasisZP

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie