P R O J U S T I T I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O J U S T I T I A"

Transcriptie

1 Psychologisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land wonende : straat nr, postcode, plaats parketnummer : xx.xxxxxx.xx opdrachtgever : naam, functie arrondissement/hof : plaats deskundige : naam, psycholoog datum : dag maand jaar [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 1

2 In opdracht van mr. [xxxx], rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank te [xxxxx], heeft ondergetekende, [xxxxx], psycholoog te [xxxx], na inzage van de gerechtelijke stukken een psychologisch onderzoek ingesteld omtrent de persoon van de [heer/mevrouw] [voornamen, VOORVOEGSEL(S), ACHTERNAAM] geboren op [dag.maand.jaar] te [plaats], [land] wonende te [plaats, straat] nationaliteit [nationaliteit] ten tijde van dit onderzoek verblijvend te [instelling, plaats] verdacht van: [korte omschrijving van verdenking/delict en gevolgen in de woorden van de deskundige] ten laste gelegd dat 1. hij/zij op of omstreeks [tekst tenlastelegging]. art. [xxx], wetboek van strafrecht Vraagstelling [overnemen van opdracht, indien geen vraagstelling: standaardvraagstelling, zie achteraan] Beschikbare en geraadpleegde stukken - proces verbaal politie nr. [xxxx] - proces verbaal rechter commissaris dd. [xx.xx.xx] - uittreksel algemeen documentatieregister dd. [xx.xx.xx] - (oude) rapportages pro justitia, voorlichtingsrapportages reclassering, consultbrieven FPD, correspondentie psychiatrische behandelingen. [In de onderhavige zaak werd tevens een onderzoek gedaan door [xxxx], psychiater]. De bevindingen van het onderzoek zijn neergelegd in het onderstaand R A P P O R T 1. ONDERZOEKSOPZET In deze verantwoording van het onderzoek vermelden: - data, locatie (en tijdsduur) gesprekken - indien van toepassing: rolverdeling/overleg psychiater/psychiater in opleiding - referenten (toestemming vermelden) - opgevraagde informatie [GGZ, huisarts, FPD, reclassering, etc] - gevoerd overleg [reclassering, mederapporteur, GGZ, FPD,etc.] - verricht aanvullend onderzoek [somatisch/lab./eeg, etc] 2. RELEVANTE INFORMATIE UIT DE GERECHTELIJKE STUKKEN Vermelding van de voor de rapporteur relevante informatie uit de stukken (inclusief de vermelding van het bestaan van een justitiële voorgeschiedenis) 3. MEDEWERKING AAN HET ONDERZOEK [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 2

3 Indien aan de orde, vermelden van weigering, opgegeven redenen, onderbouwing eventuele pathologische weigering, standpunt onderzoeker en eventuele aanbeveling voor onderzoeksvorm die wel tot een rapportage zal kunnen leiden. 4. BIOGRAFISCHE ANAMNESE informatie van onderzochte geen interpretaties, geen commentaar, alleen functionele citaten denk wel aan zelfbeschrijving en beschrijving van anderen informatie van derden idem; n.b. naam en functie c.q. relatie met onderzochte vermelden voor beide bronnen denk aan: - gezins- en familieachtergronden - vroege ontwikkelingsanamnese - relationele anamnese (ouders/opvoeders, siblings, peers, partners) - (psycho)seksuele anamnese - maatschappelijke anamnese (scholing, werk, maatschappelijke verbanden) - actuele sociale situatie in de aanloop naar het ten laste gelegde (huisvesting, financiën, verzekering ziektekosten, werk, etc.) - justitiële voorgeschiedenis 5. GEZONDHEIDS- EN VERSLAVINGSANAMNESE relevante somatische aspecten - aandoeningen, behandelingen, gebreken, handicaps verslavingsanamnese - middelen, duur, intensiteit, behandelingen relevante aspecten geestelijke gezondheid - aandoeningen, behandelingen, gebreken, handicaps 6. HOUDING TEN OPZICHTE VAN HET TEN LASTE GELEGDE Wat heeft de onderzochte zelf te melden over de aanloop tot, de totstandkoming van en het verdere beloop met betrekking tot het ten laste gelegde; wat zijn verdachte s gevoelen/denken/handelen t.a.v. het ten laste gelegde. (Nota Bene: er kunnen ook andere volgorden worden gekozen, zie daarvoor de algemene toelichting bij het format) 7. KLINISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - eerste indrukken - houding t.a.v. onderzoek - verloop van onderzoek - functionele screening (bewustzijn, concentratie, geheugen, oriëntatie, waarneming, denken, stemming, affect) - contactkenmerken - rapport -kenmerken 8. TESTPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK - eerder onderzoek (voor zover bekend en relevant) - houding t.a.v. dit onderzoeksdeel capaciteitenonderzoek - intelligentieonderzoek - organiciteitsonderzoek (indien nodig) persoonlijkheidsonderzoek - gestandaardiseerde middelen - projectieve technieken [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 3

4 9. DIFFERENTIAAL DIAGNOSTISCHE BESCHOUWING - analyseer de beschikbare gegevens en kom tot een beschrijvende diagnose - betrek daar differentiaal diagnostische overwegingen bij - geef de mate van zekerheid/geobjectiveerdheid van de diagnose aan DSM-IV-TR classificatie 1 Geef in een voetnoot een classificatie volgens DSM-IV-TR, doe dat als de gegevens het toelaten op alle vijf de assen. 10. FORENSISCH PSYCHOLOGISCHE BESCHOUWING - Grenzen aan het onderzoek en de onderzoekbaarheid van de betrokkene - Kwaliteit en volledigheid van de gegevens - kwaliteit van de medewerking - verminderde onderzoekbaarheid door ontkennende procespositie, toestandsbeeld, omstandigheden e.d. Verband diagnose en delict beschrijf samenhang: hoe staat de eventueel aangetroffen problematiek/pathologie in verband met het ten laste gelegde: - gelijktijdigheidsverband - betekenisverband (invalshoek meer fenomenologisch en psychodynamisch) - functionele verbanden (invalshoek meer vanuit gestoorde functies) - contextuele verbanden (invalshoek meer vanuit interacties met omgevingsfactoren) - rechtstreeks causaal verband (stoornis overweldigend) analyseer het verband zo mogelijk in termen van gevoel, gedachten en gedrag, besteed veel aandacht aan de uitleg en geef tot slot beredeneerd aan of het verband tussen stoornis en delict zodanig was dat de gedragskeuzemogelijkheden daardoor volledig, gedeeltelijk of niet werden bepaald. Risicoprognose Leg uit wat de kans op herhaling van soortgelijke delicten is bij het voortbestaan van de aangetroffen stoornis(sen). Benoem eventuele andere risicofactoren (zo mogelijk met behulp van een geaccepteerde checklist). Benoem eventuele evidente beschermende factoren (zo mogelijk met behulp van een geaccepteerde checklist). Zorgprognose en beïnvloedingsmogelijkheden Benoem de gedragsdeskundige aanknopingspunten die er zijn voor interventie en wat daarvan te verwachten valt met betrekking tot het voorkomen van herhaling van soortgelijke delicten. Redneer vanuit de stoornis(sen), de aangetroffen verbanden en de risicoprognose. Geef aan hoe de beïnvloedingsmogelijkheden zijn, geredeneerd vanuit de onderzochte: - veranderingscapaciteiten (intelligentie, zelfinzicht, gedragscontrolemogelijkheden, sociale vaardigheden etc.) - veranderingsmotivatie (probleembesef, lijdensdruk e.d.) - persoonsgebonden interferenties (frustratietolerantie, impulsiviteit, agressieregulatie, middelenafhankelijkheid e.d.) - contextuele pro s en contra s (resources en sociale/relationele interferenties) 1 Classificatie volgens DSM-IV: As 1: (klinische stoornissen of reden van zorg) As 2: (persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke handicaps). As 3: (somatische aandoeningen). As 4: (psychosociale en omgevingsproblemen). As 5: (hoogste niveau van functioneren op een schaal van 0 tot 100) huidig: afgelopen jaar: [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 4

5 Interventieadvies en condities Benoem en beargumenteer op welke wijze de gedragsdeskundige aanknopingspunten vorm kunnen krijgen in termen van: - zorg (begeleiding, training, behandeling) - intensiteit van de noodzakelijke zorg (ambulant of klinisch) - categorale zorg (bv. verslavingszorg of SGLVG-circuit) - beveiliging (toezicht, controle, geslotenheid) - verwachte duur van de interventie Doe suggesties met betrekking tot de strafrechtelijke kader(s) die wenselijk, nodig of onmisbaar zijn om de mogelijkheden en condities te bevorderen of te waarborgen. 11. BEANTWOORDING VAN DE VRAAGSTELLING [ keuze 1: vraagstelling opdrachtgever] [ keuze 2: bij ontbreken van heldere vraagstelling is overleg met opdrachtgever over vraagstelling noodzakelijk; onderstaande vraagstelling is de dominante standaardvraagstelling] 0. indien betrokkene weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen van de rapporteur geeft die weigering aanleiding? 1. is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven? 2. hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde? 3. beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde (zodanig dat dat mede daaruit verklaard kan worden)? 4. zo ja, kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven: a. op welke manier dat geschiedde b. in welke mate het geschiedde c. welke conclusie aangaande de toerekeningsvatbaarheid op grond hiervan te adviseren is. 5. a. welke factoren voortkomend uit de stoornis van betrokkene kunnen van belang zijn voor de kans op recidive? b. welke andere factoren en condities dienen hierbij in ogenschouw genomen te worden? c. is iets te zeggen over eventueel onderlinge beïnvloeding van deze factoren en condities? 6. welke aanbevelingen van gedragskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies op deze factoren en condities en hun onderlinge beïnvloeding en binnen welk juridisch kader zou dit gerealiseerd kunnen worden? N.B. van belang bij de beantwoording van de laatste vraag is een beknopte weergave van 9.4 en OVERLEG MEDERAPPORTEUR (indien multidisciplinair onderzoek) vermeld de kernachtig de onderwerpen van overleg, meld consensus en dissensus en leg die laatste zorgvuldig uit (inhoud, redenen en het belang van de dissensus voor de strafrechtelijke beoordeling. 13. OVERLEG RECLASSERING (naam reclasseringsmedewerker noteren!) opvattingen, overeenstemming, haalbaarheid, actualiteit, gemaakte afspraken over rol reclassering noteren 14. BESPREKING MET DE BETROKKENE reactie betrokkene op bevindingen, houding betrokkene t.a.v. advisering [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 5

6 Ondergetekende verklaart bij het onderzoek de door [hem/haar] onderschreven gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in acht te hebben genomen en dit verslag naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgemaakt. [plaats/domicilie, dag.maand.jaar] [handtekening deskundige] [naam, discipline deskundige] [naam] Forensisch Psychologisch onderzoek 6

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A straf volwassenen psychologie schrijfwijzer 2014 documentbeheer NIFP Psychologisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand

Nadere informatie

FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY

FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY Jeugd/civiel/ouders/psychologie/schrijfwijzer FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK Betreffende: xx XX [voornamen kleine letters/achternaam (+ voorvoegsel) hoofdletters] Geboren Te Wonende : (plaats, land)

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A Psychiatrisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land verblijvend : forensisch psychiatrische instelling

Nadere informatie

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY. zz ZZ

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY. zz ZZ Jeugd/civiel/ouders/psychiatrie/schrijfwijzer FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK Betreffende: xx XX Geboren Te Wonende : (plaats, land) : (straat, nr, postcode, plaats) en yy YY Geboren Te Wonende : (plaats,

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A straf volwassenen triple nietjesvariant schrijfwijzer 2014 documentbeheer NIFP Triple onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand

Nadere informatie

7 PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

7 PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK LET OP: de psycholoog en/of psychiater dienen ook de volledige geraadpleegde stukken op te sommen helemaal vooraan in het rapport. Je kunt hierbij gebruik maken van de opsomming van de milieu-onderzoeker,

Nadere informatie

Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrische, psychologische en triple rapportages Pro Justitia

Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrische, psychologische en triple rapportages Pro Justitia Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrische, psychologische en triple rapportages Pro Justitia volwassenen versie 2014

Nadere informatie

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK P..VAN XXXX

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK P..VAN XXXX Jeugd/civiel/kind/psychiater/schrijfwijzer FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK Betreffende: P..VAN XXXX [voornamen voluit met kleine letters/achternaam (+ voorvoegsel) hoofdletters] Geboren: Te: Wonende:

Nadere informatie

PSYCHIATRISCH ONDERZOEK PRO JUSTITIA

PSYCHIATRISCH ONDERZOEK PRO JUSTITIA Straf/jeugd/psychiatrie/schrijfwijzer/2010a PSYCHIATRISCH ONDERZOEK PRO JUSTITIA Betreffende: Voornamen TUSSENVOEGSEL(s) ACHTERNAAM Geboren: [dag.maand.jaar] Te: [plaats], [land] Wonende: [straat, nr.,

Nadere informatie

8 PSYCHIATRISCH ONDERZOEK

8 PSYCHIATRISCH ONDERZOEK LET OP: de psycholoog en/of psychiater dienen ook de volledige geraadpleegde stukken op te sommen helemaal vooraan in het rapport. Je kunt hierbij gebruik maken van de opsomming van de milieu-onderzoeker,

Nadere informatie

Rapportage pro Justitia

Rapportage pro Justitia state-of-the-art-artikel Rapportage pro Justitia w.j. canton, w.f. van kordelaar samenvatting0in dit artikel wordt een beeld geschetst van de huidige state of the art van de rapportage pro Justitia. De

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A straf volwassenen triple geïntegreerd schrijfwijzer 2014 documentbeheer NIFP Triple onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand

Nadere informatie

Datum 15 juli 2015 Onderwerp NIFP standpunt m.b.t. het toerekennen en wijziging standaardvraagstelling. Geachte heer/mevrouw,

Datum 15 juli 2015 Onderwerp NIFP standpunt m.b.t. het toerekennen en wijziging standaardvraagstelling. Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 13369 3507 LJ Utrecht Herman Gorterstraat 5 3511 EW Utrecht Postbus 13369 3507 LJ Utrecht www.nifpnet.nl Contactpersoon A.J. de Groot Portfeuillehoduer Rapportage nifp@dji.minjus.nl

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Esch, Cornelia Marianne van Title: Gedragsdeskundigen in strafzaken Issue Date:

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Parketnummer Invulinstructies 1. Onder het kopje Info kunt u per uitspraak nagaan of er voldoende informatie

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Invulinstructies 1. Onder het kopje Info wordt per uitspraak nagegaan of er voldoende informatie aanwezig

Nadere informatie

B Managementinformatie 41 Van DFDJ aan Justitie 41 Aantallen rapportages 41 Tijdigheid rapportages 41 Kwaliteit rapportages 41 Financiering 42

B Managementinformatie 41 Van DFDJ aan Justitie 41 Aantallen rapportages 41 Tijdigheid rapportages 41 Kwaliteit rapportages 41 Financiering 42 A Handreiking wegingsinstrument noodzaak Pro Justitia rapportage en beslisboom soort onderzoek (strafrecht) 30 Schema: Wegingen rechtsplegers nee/ja pj-onderzoek jeugd 30 Elementen 30 Eindafweging 32 Schema:

Nadere informatie

SCHRIJFWIJZER vastgestelde versie 31 augustus Parketnummer: Dossiernummer: Uitgebracht d.d.

SCHRIJFWIJZER vastgestelde versie 31 augustus Parketnummer: Dossiernummer: Uitgebracht d.d. vastgestelde versie 31 augustus 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Naam (voornamen in kleine letters, achternaam in hoofdletters, Arial 18pt) Geboortedatum en -plaats (voluit, bijv.

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs 1. Informatieplicht De NIP code (2007) is hierin duidelijk. Bij het aangaan van de professionele relatie dient

Nadere informatie

Naar aanleiding van het emailbericht van Caroline Hazewinkel met bijlagen d.d. 17 juli 2015, bericht ik u als volgt.

Naar aanleiding van het emailbericht van Caroline Hazewinkel met bijlagen d.d. 17 juli 2015, bericht ik u als volgt. De heer F. Wagenvoort Beleidsmedewerker NIFP Per email: f.wagenvoort@dji.minjus.nl mr. E.J.P. Nolet mr. P. Drenth mr. J.A.W. Knoester mr. A.A. van Harmelen mr. F.P. Holthuis mr. A. Klomp-Kraal mr. K.J.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6331

ECLI:NL:RBROT:2017:6331 ECLI:NL:RBROT:2017:6331 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/049808-15 en 10/231146-15

Nadere informatie

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria Studiedag 18 april 2014 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Lieke Vogelvang & Maaike Kempes Overzicht strafrechtketen 18-23 Wegingslijst

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Esch, Cornelia Marianne van Title: Gedragsdeskundigen in strafzaken Issue Date:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Deel V. Samenvatting en aanbevelingen

Deel V. Samenvatting en aanbevelingen Deel V Samenvatting en aanbevelingen 1 Hoofdstuk 16 Samenvatting 16.1 Inleiding Jaarlijks verrichten gedragsdeskundigen ongeveer 8500 onderzoeken in strafzaken. Kranten en andere media leggen veel interesse

Nadere informatie

Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello

Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello Betreft aanmelding voor Wonen Woonbegeleiding Persoonsgegevens Achternaam: Voorvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geslacht: Geboortedatum:

Nadere informatie

Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrisch en psychologisch onderzoek Pro Justitia

Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrisch en psychologisch onderzoek Pro Justitia Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrisch en psychologisch onderzoek Pro Justitia TBS 6-jaars versie 2010a I. OVER DE RAPPORTAGEFORMATS Inleiding De rapportageformats zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Format verlengingsadvies. Format verlengingsadvies ten behoeve van ter beschikking gestelden

Format verlengingsadvies. Format verlengingsadvies ten behoeve van ter beschikking gestelden ten behoeve van ter beschikking gestelden Persoons- en aanvraaggegevens TBS-nummer Familienaam Volledige voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteland en plaats Nationaliteit Geslacht Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Rooster Algemeen deel, Opleiding Rapporteur 2015-2016. ROOSTER ONDER VOORBEHOUD Lestijden ochtend: 09.30 13.00 uur Lestijden middag: 13.30 17.

Rooster Algemeen deel, Opleiding Rapporteur 2015-2016. ROOSTER ONDER VOORBEHOUD Lestijden ochtend: 09.30 13.00 uur Lestijden middag: 13.30 17. Modulenummer en naam Rooster Algemeen deel, Opleiding Rapporteur 2015-2016 1. Introductie Opzet en doelen van de opleiding Praktische zaken De positie van de deskundige als rapporteur Domeinwisseling Kwaliteit

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2264

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2264 ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2264 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 21-05-2013 Datum publicatie 06-06-2013 Zaaknummer 22-001357-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Handleiding weigerende verdachten

Handleiding weigerende verdachten Handleiding weigerende verdachten Indicatiestelling weigerende verdachten Inleiding Per 1 mei 2010 heeft het Pieter Baan Centrum (PBC) een nieuw beleid Moeilijk Onderzoekbaren geformuleerd waarbij er

Nadere informatie

Besluit Forensisch Milieu Onderzoek NIFP. Maart 2011. A. Beschrijving en context Forensisch Milieu Onderzoek (FMO)

Besluit Forensisch Milieu Onderzoek NIFP. Maart 2011. A. Beschrijving en context Forensisch Milieu Onderzoek (FMO) Besluit Forensisch Milieu Onderzoek NIFP Maart 2011 (vastgesteld) A. Beschrijving en context Forensisch Milieu Onderzoek (FMO) I. Inleiding In het voorjaar van 2007 hebben de directies van het NIFP en

Nadere informatie

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 5 Klaas van Tuinen

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 5 Klaas van Tuinen Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving HOVO 5 Klaas van Tuinen TBS = omstreden Uniek in de wereld? Zeer negatieve beeldvorming Rol van de media Politiek thema Onmisbaar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:9246 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/810055-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BT7627

ECLI:NL:RBMAA:2011:BT7627 ECLI:NL:RBMAA:2011:BT7627 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 14-10-2011 Datum publicatie 14-10-2011 Zaaknummer 03/706108/11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Culturele Interview bij kinderen en jeugdigen

Culturele Interview bij kinderen en jeugdigen Culturele Interview bij kinderen en jeugdigen Huub Beijers, medisch antropoloog/psycholoog Intercultureel Vakmanschap Driebergen 20 april 2012 Aanleiding & werkwijze Model volwassenpsychiatrie past niet

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg In te vullen door mid-office DZIJ Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg Datum binnenkomst; Voor een goede afhandeling van uw aanmelding verzoeken wij U het basisformulier volledig in te vullen

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie

Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie Nieuwe reeks deel 9 en 11 Eerder verschenen in deze nieuwe reeks: 1 Strafrechtspolitiek - Patiëntenrecht in de psychiatrie 2 Psychiatrie en rechtspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor 18-

Aanmeldformulier voor 18- Aanmeldformulier voor 18- 1 Persoonlijke gegevens Dhr. Mevr. Voornamen Roepnaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Geboortedatum Emailadres Naam zorgverzekering Polisnummer 2 Gegevens huisarts 3 4 Naam Is je

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN6945

ECLI:NL:RBROT:2010:BN6945 ECLI:NL:RBROT:2010:BN6945 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 25-08-2010 Datum publicatie 14-09-2010 Zaaknummer 10/660181-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Melding Beschermd wonen en begeleiding

Melding Beschermd wonen en begeleiding Melding Beschermd wonen en begeleiding Uw gegevens Voornaam Dit formulier kunt u samen met uw hulpverlener digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Daarna verstuurt uw hulpverlener de melding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 Instantie Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-000203-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Esch, Cornelia Marianne van Title: Gedragsdeskundigen in strafzaken Issue Date:

Nadere informatie

6 Forensische aspecten Aandachtspunten 134 Noten 134

6 Forensische aspecten Aandachtspunten 134 Noten 134 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 Psychiatrische stoornis en diagnostiek 13 1 Inleiding 13 2 Psychiatrische ziekte 13 3 De psychische functies 16 4 Doelen en onderdelen psychiatrische diagnostiek 17 5 Diagnose

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:2840

ECLI:NL:RBOVE:2013:2840 ECLI:NL:RBOVE:2013:2840 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 21 11 2013 Datum publicatie 21 11 2013 Zaaknummer Rechtsgebieden 08.760144 13 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

geboren te [geboorteplaats] op [1971], thans verblijvende in de Forensisch Psychiatrische Afdeling Roosenburg van Altrecht te Den Dolder.

geboren te [geboorteplaats] op [1971], thans verblijvende in de Forensisch Psychiatrische Afdeling Roosenburg van Altrecht te Den Dolder. ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ2746 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 28-01-2013 Datum publicatie 01-03-2013 Zaaknummer 16/655888-12; 16/655504-12 (vordering na voorw. veroordeling) (P) Rechtsgebieden

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector strafrecht. Parketnummer: (P) Vonnis van de meervoudige kamer d.d.

Uitspraak RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector strafrecht. Parketnummer: (P) Vonnis van de meervoudige kamer d.d. ECLI:NL:RBZLY:2010:BM1613 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 16-03-2010 Datum publicatie 19-04-2010 Zaaknummer 07.607210-09 (P) Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose. Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG

Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose. Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG Diagnostiek en onderzoek naar autisme bij dubbele diagnose Annette Bonebakker, PhD, klinisch neuropsycholoog CENTRUM DUBBELE PROBLEMATIEK DEN HAAG 1 Autisme spectrum stoornissen Waarom dit onderwerp? Diagnostiek

Nadere informatie

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang

Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang IJsselland Meldingsformulier Centrale Toegang Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang Waarvoor is dit formulier? Wilt u zich melden voor beschermd wonen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 09-08-2017 Zaaknummer 22-005150-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678 ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22 11 2007 Datum publicatie 26 11 2007 Zaaknummer 13/467279 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN2157

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN2157 ECLI:NL:GHSGR:2010:BN2157 Instantie Datum uitspraak 26-05-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-004149-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

aanmeldformulier assessment, intelligentietest en/of psychologisch onderzoek

aanmeldformulier assessment, intelligentietest en/of psychologisch onderzoek aanmeldformulier assessment, intelligentietest en/of psychologisch onderzoek Kind Roepnaam j/m Achternaam Geboortedatum Adres (pas)foto Postcode Woonplaats Telefoon/mobiel nummer E-mail adres Burgerservicenummer

Nadere informatie

Forensisch onderzoek in civielrechtelijk kader

Forensisch onderzoek in civielrechtelijk kader Forensisch onderzoek in civielrechtelijk kader René Zijlstra, kinder- en jeugdpsychiater NIFP Midden Nederland Kenniscafé 14 januari 2014 Grens van zorg en gedwongen kader Rol van wet- en regelgeving Voorbeeld:

Nadere informatie

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de laatstelijk gehouden terechtzitting van 11 juli 2017.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de laatstelijk gehouden terechtzitting van 11 juli 2017. ECLI:NL:RBMNE:2017:3902 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 25-07-2017 Datum publicatie 28-07-2017 Zaaknummer 659287-17 Rechtsgebieden Materieel strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think.

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think. Drs. Fernando Cunha (Child Support Europe) Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist http://www.child-support-europe.com In dienst van kinderen,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2008:BD0944

ECLI:NL:RBALM:2008:BD0944 ECLI:NL:RBALM:2008:BD0944 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 06 05 2008 Datum publicatie 06 05 2008 Zaaknummer 08/700398 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek 003

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek 003 Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek 003 Versie 1.0 (Juni 2010) Pagina - 1 - van 7 Registratie-eisen en toetsingsprocedure

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME

AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME Autisme T 088 40 50 600 info@yulius.nl AANMELDINGSFORMULIER DEELTIJD EN KLINIEK YULIUS AUTISME HET AANMELDFORMULIER BESTAAT UIT DEEL A EN DEEL B. Na invulling deel A digitaal versturen naar aanmeldinginfo-kjpass@yulius.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ1160

ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ1160 ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ1160 Instantie Datum uitspraak 30-10-2006 Datum publicatie 30-10-2006 Zaaknummer 2200457405 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2005:AT2876

ECLI:NL:RBMAA:2005:AT2876 ECLI:NL:RBMAA:2005:AT2876 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 25-03-2005 Datum publicatie 31-03-2005 Zaaknummer 008231-04 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:484

ECLI:NL:RBOBR:2016:484 ECLI:NL:RBOBR:2016:484 Instantie Datum uitspraak 08-02-2016 Datum publicatie 09-02-2016 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/845342-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Basisschool de Polderhof Daltononderwijs

Basisschool de Polderhof Daltononderwijs Kersenlaan 1 5345 JK OSS Tel: 0412-690353 e-mail: administratiedepolderhof@skbo.nl www.depolderhof.nl Inschrijf / Aanmeldformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullenen ondertekenen. * doorhalen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2008:BD7184

ECLI:NL:RBZLY:2008:BD7184 ECLI:NL:RBZLY:2008:BD7184 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 10-07-2008 Datum publicatie 15-07-2008 Zaaknummer 07/440060-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Bedoeling van dit werkcollege:

Bedoeling van dit werkcollege: PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK Veld Klinische en Gezondheidspsychologie Oktober 2005 Cécile Vandeputte- v.d. Vijver Bedoeling van dit werkcollege: Bespreking van de stappen van het psychodiagnostisch proces

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst VERSIE 3.0: 23 01 12 Samenwerkingsovereenkomst Ondergetekenden, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), vertegenwoordigd door de heer mr. C. Herstel, algemeen directeur

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen Law Extra Stage bij Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem (5 EC) Doelstelling Studenten maken kennis met de praktijk van het recht, nadat zij in het tweede jaar kennis hebben genomen van allerlei theorieën over

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Bodemverontreiniging.

Ontvankelijkheid. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Bodemverontreiniging. Ontvankelijkheid. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Bodemverontreiniging. Klager heeft via zijn makelaar, beklaagde, een bedrijfsruimte met bovenwoning verkocht. Nog voor

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Stemmingsstoornissen. Van DSM-IV-TR naar DSM-5. Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Stemmingsstoornissen. Van DSM-IV-TR naar DSM-5. Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut Stemmingsstoornissen Van DSM-IV-TR naar DSM-5 Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut Inhoud Veranderingen in de DSM-5 Nieuwe classificaties

Nadere informatie

Intakeformulier. Voornaam :... Achternaam :... Geboortedatum :... Nationaliteit :... Adres en Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :...

Intakeformulier. Voornaam :... Achternaam :... Geboortedatum :... Nationaliteit :... Adres en Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :... Intakeformulier Gegevens van het kind: Voornaam :... Achternaam :... Geboortedatum :... Nationaliteit :... Adres en Postcode :... Woonplaats :... Telefoonnummer :... Gegevens van ouders/verzorgers: Burgelijke

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >>

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Afdeling Long-Care Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving Algemene informatie >> Cliënten worden benaderd vanuit een principe van

Nadere informatie

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe

Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Richtlijn Communicatie in de GGZ-keten Drenthe Inleiding In de (geestelijke) gezondheidszorg is communicatie tussen verwijzers (huisartsen) en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling van cruciaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:8037

ECLI:NL:RBGEL:2015:8037 ECLI:NL:RBGEL:2015:8037 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 23-12-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer 05/740069-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2:

BIJLAGEN DIE BIJ DEZE AANVRAAG ZIJN GEVOEGD: Bijlage 1: Bijlage 2: AANVRAAGFORMULIER VERLENGING TLV (Aanvraag bij verlenging Toelaatbaarheidsverklaring van een leerling in het VSO) VOORBLAD Naam van de leerling Naam aanvragende school TLV Cluster 3 VSO TLV Cluster 4 VSO

Nadere informatie

Landelijk Kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg

Landelijk Kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg Landelijk Kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg Richtlijnen en afspraken ten aanzien van de inhoud, organisatie, financiering en wet- & regelgeving Eindversie Almere, 29 juli 2002 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9578

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9578 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9578 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 27-09-2010 Datum publicatie 06-10-2010 Zaaknummer 16/600652-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2016:382 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/01533

ECLI:NL:PHR:2016:382 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/01533 ECLI:NL:PHR:2016:382 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 12-04-2016 Datum publicatie 24-05-2016 Zaaknummer 15/01533 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Gezinsleden Familienaam Voornaam Geboortedatum Relatie (bv ouder/verzorger/broer/zus/oom etc)

Gezinsleden Familienaam Voornaam Geboortedatum Relatie (bv ouder/verzorger/broer/zus/oom etc) Bureau Jeugdzorg Flevoland Aanvraag formulier voor GGZ AWBZ indicatie 1. Gegevens van uw kind Als uw kind 16 jaar en ouder is mag hij/zij zelf de zorg aanvragen. Uw zoon of dochter dient in ieder geval

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 Instantie Datum uitspraak 04 12 2006 Datum publicatie 04 12 2006 Zaaknummer 01/825022 06 Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie