Conform actuele Vektis standaard via Vecozo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conform actuele Vektis standaard via Vecozo"

Transcriptie

1 Achmea Zilveren kruis Achmea (3311) OZF Achmea (3314) Interpolis (3313) FBTO (0211) Agis, incl Takecarenow (3337) Avero Achmea (3329) Nedasco/Caresco (8960) IAK Volmacht bv (8971) Aevitea (8958) Turien & Co (3342) Verwijzing huisarts! Verplicht! Schriftelijk, gedateerd (max 6 maanden voor de start van de behandeling)! Voorzien van medische diagnose! Ondertekend + voorzien van praktijkstempel! Naw gegevens verwijzer! Verwijzing naar Basis of Generalistische zorg Voor aanvang! Check op verzekeringsrecht uitvoeren Dossiervorming Informatievoorziening Voorwaarden Geen bijzondere vermeldingen Wachtlijst Voor Marja, Els, Elke Conform actuele Vektis standaard via Vecozo nvt

2 Menzis (3332) Anderzorg (3333) Azivo (7054) Verwijzing huisarts Verplicht (zie dossiervorming) Voor aanvang! Vaststellen identiteit ahv BSN nummer! Controle verzekeringsrecht dmv COV check Dossiervorming Het dossier dient te bestaan uit de volgende items:! Gedateerde verwijsbrief huisarts van voor aanvang behandeling, waarin tenminste is opgenomen:! Door huisarts vermoede psychische (DSM IV) stoornis! Expliciete keuze voor verwijzing naar BGGZ! Verwijsvraag! verslag, bestaande uit! onderbouwing van de (uiteindelijke) zorgtypering c.q. DSM IV classificering! onderbouwde zorgvraagzwaarte, voor zover relevant! Onderbouwd (naar zorgvraagzwaarte) ingericht behandelplan bestaande uit:! gehandteerd behandeltype/interventietype het behandeldoel (incl. 5% e- health)! verwachte behandeltermijn! resultaten incl. resulaten van de ROM voor zover van toepassing.! Copie van (eventuele statusrapportages en) eindverslag/advies aan huisarts Informatievoorziening! Bij langdurige behandelingen: documentatie t.a.v. periodieke evaluatie van de behandeling met eventuele aanpassingen op het behandelplan, alsmede onderbouwing en vastlegging van eventuele ad hoc wijzigingen t.o.v. behandelplan Wanneer? Hoe? Via website?! Wachttijden! Overeenkomst verzekeraars! Prestaties en tarieven! n Tijdens eerste bezoek van client! Werwijze! Klachtenregeling! Openingstijden Voorwaarden! Binnen de instelling wordt minimaal 60% van de productie geleverd vanuit een gestructureerd zorg- programmatische aanpak, aansluitend bij productstructuur binnen de BGGZ.! 5% van de face to face contacten dient vervangen te worden door e- health, onderbouwing in dossier.! ROM effectmeting! Klanttevredenheidsmeting en/of klantfeedbackmethode! Terugverwijzen naar huisarts, indien bij intake blijkt dat client niet geindeceerd is voor BGGZ.

3 Wachtlijst Tarieven! Op min of meer stabiele chronische clienten dient een minder intensief zorg traject ingezet te worden dan gemiddeld voor product 4 BGGGZ chronisch.! Het tarief voor product 4 BGGGZ chronisch mag voor min of meer stabiele clienten hoogstens 50% van het gehele budget zijn.! Geen zorgactiviteiten aanbieden die niet evidence- based zijn. Bij wachttijd langer dan 4 weken, verwijzen naar andere zorgaanbieder, danwel zorgadviseur of zorgverzekeraar. Conform bijlage 1 Handleiding GGz Cure 2014 bij contract. Met juiste uzovi- code (zie boven) Op hoofd AGB- code ( ) Bij declareren > half jaar: geen vergoeding! Wordt door zorgverzekeraar geїnd.

4 CZ Delta Lloyd OHRA OWM Verwijzing huisarts Voor aanvang Dossiervorming Verplicht Niet vermeld Niet vermeld Verwijzing huisarts/verwijzer dient te bestaan uit: o n.a.w. gegevens en handtekening verwijzer o datum o n.a.w. gegevens en inschrijfnr client o medische indicatie, onderbouwd middels een gevalideerde screener GGZ! Bij onvolledigheid dient psycholoog aanvullende info aan huisarts te vragen.! Indien de zorg buiten het pakket van verzekerde valt, dient de psycholoog contact op te nemen met de huisarts ter bespreking van de financiele consequenties voor de client.! De verwijzing blijft 3 maanden geldig. Clientendossier dient te bevatten:! n.a.w. geb..datum inschrijfnr, bsnnr! relatienr verzekerde en relatienr zorgverzekeraar! medische indicatie! vastgesteld behandelplan incl behandeldoelen! behandelindicatie/diagnose! aantal behandelingseenheden! gegevens behandelproces (methodieken, therapieonderdelen, journaalgegevens! evaluatie (effect v/d behandeling, stand van zaken t.a.v. doelen,subdoelen, evt. bijstellen behandelplan)! Afsluiten behandeling (resultaat, verslaglegging naar verwijzer na instemming client)! naam behandelen psycholoog Registratie conform Wet Bescherming Persoonsgegevens Bewaartermijn = 5 jaar Informatievoorziening! Zorgverlener houdt praktijk- en persoonsgegevens actueel op https://mijnzorgaanbod.cz.nl! Op verzoek van CZ inzake geven in wachtlijstgegevens! De psycholoog hanteert een reglement voor klachtbehandeling conform Wet klachtrecht clienten zorgsector. Voorwaarden! Beating the blues en Fear Fighter worden vergoed als integraal onderdeel van de behandeling! Een internetbehandeling bestaat uit BtB of FF en 1 verplicht face- to- face contact bij de start van het traject. Andere contactmomenten (telefoon/internet/face to face) maken onderdeel uit van het overeengekomen tarief.! Internetbehandelingen duren max. 3 maanden

5 ! De psycholoog logt min. 3 keer in in het traject.! De psycholoog werkt op basis van methodisch handelen tussen en kan dat ook inzichtelijk maken.! De psycholoog werkt volgens de richtlijnen en protocollen die voor enkelvoudige AS- I stoornissen zijn ontwikkeld en neemt deel aan implementatietrajecten.! De psycholoog hanteert bij de indicaties de DSM IV as I en/of as 2 de GAF score als afgrenzingcriterium tussen de BGGGZ en SGGGZ. Minimale GAF score 51 voor BGGGZ.! Client dient toestemming te verlenen voor rapporage naar verwijzer. Wachtlijst! Wachttijdbeleid is gericht op geen wachttijd. Bij wachttijd: overleg met client. Uitgesloten van vergoeding Budget 2014 Maandelijks: De zorgaanbieder declareert de integrale prestatie BGGZ voor het einde van de daaropvolgende maand. Niet vermeld! Enkel diagnostiek zonder volgende GGZ behandeling obv vastgestelde DSM IV diagnose! Psychologische onderzoeken! Intelligentieonderzoeken! Verschillende testen! Diverse trainingen! Onderzoek en behandelingen voor dyslexie! Onderwijskundige problematiek! Hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek! Behandeling van aanpassingsstoornissen! Psychologische hulp ivm somatische aandoeningen! Langdurige behandelingen Zie tarieven.

6 Multizorg VRZ ONVZ (0441) VvAA (0408) PNOzorg (3331) ASR Eno OWM De Amersfoortse (9018) Salland (7032) Zorg en Zekerheid (7085) Ditzo (3336) HollandZorg (7032) BeterDichtbij (3339) Energiek (7032) Caresco (8959) IAK (8973) Aevitae (3328) Verwijzing huisarts NAW- gegevens + AGBcode huisarts/verwijzer NAW- gegevens client Geb.datum client Beschrijving aard klachten, reden verwijzing, evt. voorgeschiedenis Voor aanvang COV check uitvoeren Niet genoemd in contract Dossiervorming Originele verwijsbrief huisarts Informatievoorziening Niet genoemd in contract Voorwaarden! Handelen conform convenant gepast gebruik van zorg! Zorgaanbieder werkt aantoonbaar samen huisartsen en tenminste 1 andere ggz- zorgaanbieder! Zorgaanbieder stelt op verzoek van Multizorg na afloop van kalenderjaar info beschikbaar over totaal geleverde prestaties verdeeld naar Transitie, Kort, Middel, Intensief.! Prestatie Chronisch mag alleen door psychiater worden uitgevoerd. Wachtlijst Niet genoemd in contract Tarieven Budget 2014 Binnen een maand na afloop van een maand. Overgang :! Afmaken behandeling uit 2013 in 2014: max 2 consulten declareren onder Transitieprestatie.! Vervolgen behandeling uit 2013 in 2014: max. 2 consulten in declareren onder Prestatie Basis GGZ Kort. No show:! 24 uur of eerder afgemeld: declareren binnen prestatie! Binnen 24 uur afgemeld: declareren bij client indien dit in de praktijkvoorwaarden vermeld staat. Zie artikel 7, algemene inkoopvoorwaarden Multizorg Geen plafond Te declareren indirecte tijd = max. 25% van de totale behandeltijd

7 DSW (7029) Stad Holland (7037) Verwijzing huisarts! Gedateerd! Voorafgaand aan behandeling! NAW- gegevens verwijzer, incl. AGB code en electronische handtekening! NAW- gegevens client! Vermoeden DSMIV- TR Stoornis! Zorgvraagzwaarte Voor aanvang Dossiervorming! Verwijzing Informatievoorziening Voorwaarden! Uitgesloten van vergoeding: zie pag 12, 13 uit overeenkomst (oa mindfulness)! Gebruik van gevalideerde meetinstrumenten/vragenlijsten ter ondersteuning van de diagnosestelling + om voortgang en effectiviteit te bewaken en evalueren.! Wachtlijst Tarieven Casemix : Tariefcodes: Prestatie: Tarief: Verhouding: kort 60% Middel 20% Intensief 15% Chronisch Transitie 5% Overgang van clienten uit 2013 naar 2014: 2 of minder behandelingen zijn nodig in 2014: dan transitieprestatie declareren. 3 5 behandelingen nodig: Kort declareren. Meer dan 5 behandelingen nodig: dan is opnieuw verwijzing van huisarts nodig. Bij voortijdige staking van de behandeling: declareren volgens meest passende prestatie, onafhankelijk van daadwerkelijk gespendeerde tijd. Maandelijks declareren via Vecozo. geen

8 VGZ (7095) Iza (7095) Bewuzt (7095) Plus (7095) IAK (8972) Caresco (8965) Turien & co(3341) Aevitae (8956) VPZ (8956) Turien/Iza cura (8401) Verwijzing huisarts Unive Unive (0101) St. Ziektekstverz.Krijgsmacht (0212) Zekur (0101) Zorgzaam verzekerd (0101) IZZ (9015) IZA (0699) IZA Zorgverzekeraar NV (3334) UMC (0736) Aevitae- De Goudse (3330), anders dan dat er een verwijzing in het dossier moet zitten. Voor aanvang Dossiervorming! Verwijzing huisarts/bedrijfsarts/jeugdarts/bureau jeugdzorg! Met client overeengekomen behandelplan, incl handtekening client.! Behandelplan dient binnen 2 weken na start behandeling schriftelijk te zijn vastgelegd.! Behandelplan dient tussentijds en aan het einde v/d behandeling geevalueerd te worden.! Eindrapportage aan huisarts Informatievoorziening Voorwaarden! Verrichten van effectmetingen min. 1x per jaar bij 50% van de verzekerden.! Overleggen van bewijs van deelname aan landelijke benchmark! Regionale samenwerking met huisartsenorganisatie *! Regionale samenwerking met andere GBGGZ aanbieders * *Statuten zorggroep Overgelder bij contract gestuurd. Wachtlijst Tarieven! BGGGZ kort: behandeling verdeeld: o 60% volwassen individueel, o 40% volwassen groep, o 10% kind en jeugd! BGGGZ middel: behandelingen, verdeeld: o 30% volwassen individueel, o 30% volwassen groep, o 30% kind en jeugd.! BGGZ Intensief: behandeling verdeeld: o 10% volwassen, o 30% volwassen groep, o 60% kind en jeugd. BGGZ chronisch: 0 Transitie prestatie: 185,22 Maandelijks via Vecozo Correcties en herdeclaraties binnen 30 dagen na vermelding retourinformatie

9

Specialistische GGZ. ja cliënttevredenh vragenlijst dient minimaal één keer per jaar afgenomen te worden bij tenminste 50% van de verzekerden

Specialistische GGZ. ja cliënttevredenh vragenlijst dient minimaal één keer per jaar afgenomen te worden bij tenminste 50% van de verzekerden Specialistische GGZ Dit betreft het overzicht van alle normen (N = 215) voor de Specialistische GGZ als gesteld door zes verzekeraars. Het betreffen algemene voorwaarden, contractvoorwaarden, tariefsbepalende

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ 2014. Bijlagen. Pagina 1/25

Menzis zorginkoopbeleid curatieve GGZ 2014. Bijlagen. Pagina 1/25 Bijlagen Pagina 1/25 INHOUDSOPGAVE BIJLAGE A: CONTRACTEERVOORWAARDEN EN INKOOPCRITERIA...3 Inleiding...3 Algemene voorwaarden...4 Voorwaarden Specialistische GGZ Instellingen...5 Voorwaarden Specialistische

Nadere informatie

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ

Inkoopbeleid 2015. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ Inkoopbeleid 2015 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ INHOUDSOPGAVE Vooraf 1. Multizorg VRZ en deelnemende verzekeraars 2. Ontwikkelingen GGZ 3. Speerpunten

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl U kunt bij

Nadere informatie

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg zowel elk afzonderlijk als tezamen

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015: overstappen?

Zorgverzekering 2015: overstappen? Zorgverzekering 2015: overstappen? Samenvatting Aandachtspunten bij kiezen zorgverzekering 1. Uw zorgverzekeringspolis kan ieder jaar veranderen. Kijk elk jaar uw zorgverzekering goed na en vraag u af

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Deel I Zorgaanbiedergebonden deel I De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders

voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders voor goede zorg zorg je samen Toelichting Inkoop 2015 Specialistische GGZ Voor niet digitaal te contracteren zorgaanbieders Inhoud Inleiding 3 Visie VGZ op SGGZ 4 Transitie Langdurige intramurale GGZ 5

Nadere informatie

Informatiefolder. Wie zijn wij

Informatiefolder. Wie zijn wij Informatiefolder Wij hechten veel waarde aan goede informatievoorziening voor onze patiënten. Daarom besteden wij op allerlei manieren aandacht aan de communicatie met u. U kunt informatie ontvangen middels

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2014

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2014 VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2014 GEEN EIGEN RISICO Voor chiropractie geldt géén verplicht eigen risico van 360 of een nog hoger vrijwillig eigen risico! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk

Nadere informatie

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst

DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst DEEL I: Organisatiegebonden Deel Zorgovereenkomst De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden vergoeding 2015 per Naam verzekering naam pakket bh behandelaar moet

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Vip Pakket Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen.

Vip Pakket Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen. Vergoedingen 2014 1 Inhoudsopgave Aevitae VGZ 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 5 De Amersfoortse 6 De Friesland 6 De Goudse 7 Delta Lloyd 7 Ditzo 8 DSW 8 Energiek 8 FBTO

Nadere informatie