Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander?"

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Wonen 28 juni 2012 Agenda Plaats: Tijd: Maassluis, stadhuis, raadzaal uur uur 1. Opening en mededelingen 2. Verslag vorige portefeuillehoudersoverleg Wonen Bijgevoegd: Bijlage 1: Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 28 maart 2012 Gevraagd: Vaststellen 3. Projectontwikkeling door gemeenten Het bureau Kassander te Volendam/Edam heeft een interessante nieuwe methodiek van projectontwikkeling van woningbouw ontwikkeld. De essentie van het idee is dat de projectontwikkeling door de gemeente wordt uitgevoerd, waardoor kostenbesparingen worden gerealiseerd. Het bureau is al in gesprek met de gemeente Barendrecht. De vraag aan het portefeuillehouders overleg is of prijs gesteld wordt op een presentatie. Bijgevoegd: Gevraagd: Geen bijlagen Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander? 4. De Grote Woontest De Grote Woontest 2012 is een online enquête over woonwensen. Iedere inwoner van de regio kan zijn of haar woonwensen invullen. De vragen gaan in op de wensen en (on)tevredenheid ten aanzien van woningen, buurten en wijken. Alle informatie uit De Grote Woontest wordt gebruikt om de woningen, de woonomgeving en de voorzieningen in de wijken beter aan te laten sluiten bij de wensen van bewoners. Het onderzoek wordt gesteund door 41 partijen (onder andere woningcorporaties, marktpartijen, stadsregio en gemeenten) in de regio Rotterdam. Omdat nog maar weinig respons ontvangen is, wordt bij deze een oproep gedaan om het invullen van de enquête te promoten. De schriftelijke versie is inmiddels beschikbaar. De enquête is in te vullen tot 15 juli Bijgevoegd: Geen bijlagen Gevraagd: Oproep tot het invullen van de enquête De Grote Woontest Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam In de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam en de daarbij behorende overeenkomst woonruimteverdeling is vastgelegd dat ieder kwartaal en ieder jaar de vraag, het aanbod en de verhuringen door corporaties worden gemonitord. Samen met Maaskoepel is de stadsregio opdrachtgever van de monitor. De jaarmonitor wordt traditioneel ter kennisname aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. Bijgevoegd: Bijlage 1: Agendapost: Monitor woonruimteverdeling Bijlage 2: Monitor woonruimteverdeling Gevraagd: Kennis nemen

2 6. Voortgang taakstellingen huisvesting verblijfsgerechtigden Het aantal huisvestingen in de maand mei was laag. In het huidige tempo lukt het niet om de weg te werken achterstanden en taakstellingen per 1 juli 2012 te hebben gerealiseerd. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT), waarin geregeld wordt dat de toezichtsrol van de stadsregio s wordt overgenomen door de provincies, is inmiddels toch behandeld in de Eerste Kamer. De wet treedt op 1 oktober 2012 in werking. Dit houdt in dat de stadsregio per 1 juli zelf nog een vervolg moet geven aan de gestarte procedures tot in de plaatstreden en waarschijnlijk nieuwe procedures zal moeten starten bij gemeenten met nieuwe achterstanden. Wederom zal hierbij aangesloten worden bij de systematiek van de provincie Zuid-Holland, die strenger is dan de tot nu toe in de stadsregio toegepaste formule. In de bijgevoegde brieven wordt door de inspecteur de toezichtsrol van de stadsregio over het tweede halfjaar 2011 beoordeeld en door het ministerie BZK een nieuwe toewijzingsprocedure voor de huisvesting van vergunninghouders aangekondigd. Bijgevoegd: Bijlage 1: Agendapost: Voortgang taakstellingen huisvesting verblijfsgerechtigden Bijlage 2: Overzicht huisvesting verblijfsgerechtigden per 1 juni 2012 Bijlage 3: Brief Inspectie Leefomgeving en Transport d.d. 7 mei 2012: beoordeling verslag huisvesting verblijfsgerechtigden 2011-II Bijlage 4: Brief Ministerie BZK d.d. 27 april 2012: nieuwe toewijzingsprocedure voor huisvesting van vergunninghouders Gevraagd: Kennis nemen 7. Advisering algemeen bestuursraportage 2012 en begroting 2013 Tijdens de vergadering zal een inventariserend rondje worden gemaakt langs alle gemeenten over de gerealiseerde bouwproductie in De bestuurders wordt verzocht dit thema voor te bereiden en de gegevens voor de eigen gemeente mee te nemen. Bijgevoegd: 7a bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2012 en 2e begrotingswijziging a bijlage 2: 1e bestuursrapportage 2012 boekwerk 7b bijlage 1: begroting b bijlage 2: begroting 2013 boekwerk Gevraagd: Kennis nemen van deze documenten en advisering instemmen met voorleggen aan het algemeen bestuur van 4 juli Advisering Algemeen Bestuur Woningmarktafspraken Op 29 mei heeft de gemeente Schiedam ingestemd met het convenant Woningmarktafspraken. De gemeente Rotterdam heeft op 19 juni besloten in te stemmen met het convenant Woningmarktafspraken. Beide documenten worden ter instemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 4 juli. De betreffende agendapost is bijgevoegd. U wordt verzocht advies uit te brengen ten behoeve van besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Bijgevoegd: Bijlage 1: Agendapost woningmarktafspraken Bijlage 2: Convenant Schiedam Bijlage 3: Convenant Rotterdam Gevraagd: Advisering AB 9. Inventarisatie bouwproductie 2012 Tijdens de vergadering zal een inventariserend rondje worden gemaakt langs alle gemeenten over de gerealiseerde bouwproductie in De bestuurders wordt verzocht dit thema voor te bereiden en de gegevens voor de eigen gemeente mee te nemen. Bijgevoegd: Geen bijlagen Gevraagd: Bespreken 10. Stand van zaken metropoolregio Mondelinge toelichting over de laatste stand van zaken omtrent de vorming van de metropoolregio. Bijgevoegd: Geen bijlagen Gevraagd: Kennis nemen 11. Rondvraag en Sluiting Het volgende portefeuillehoudersoverleg Wonen staat gepland op woensdag 3 oktober 2012 van uur. Locatie wordt later bekend gemaakt. ***

3 portefeuillehoudersoverleg Wonen Vergadering 28 juni 2012 agendapunt 2 Onderwerp: Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg van 28 maart Aan-/afwezig: 1. Aanwezig 2. Afwezig met kennisgeving 3. Niet volledige vergadering aanwezig Albrandswaard: R.C.S. van Praag X Stadsregio J.A. Karssen (voorzitter) X Barendrecht: Mw. S.J.A. ter Borg X Rotterdam: Mw. J. Spanjaard (secr) X Bernisse: S. van der Weg X Mw. J. Fix X Brielle: K. Schipper X A.R. Stam X Capelle a/d B.J. Eerdmans Mw. A.G.L. Konijnendijk X X IJssel: D.P. van Sluis X H. Slagboom X Hellevoetsluis: P.D. Hofman X J. Freie X Krimpen a/d J.H. Blankenberg F. Meijer X X IJssel: Lansingerland: J. den Uil X Mw. B. Vermaat X Maassluis: A.G.M. Keijzer X Mw. L. Andriesse X Ridderkerk: S. Stout X A. van Kapel X Rotterdam: H. Karakus X Schiedam: A.J.A. Wijten X Spijkenisse: J.W. Mijnans X Vlaardingen: J. Versluijs X Gast(en): Westvoorne: C.J.A. van Lith Expertteam R. Bleker X Eigenbouw Ministerie BZK, J. Quist adviseur Eigenbouw Provincie ZH: B.R.H.W.J. Holten X A.C. van Reeken X V. Gijsbers X Ministerie BZK: H. Savelkouls X Maaskoepel: L. Bartelse X H. Holwerda X

4 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en dankt gemeente Brielle voor de gastvrije ontvangst van het portefeuillehoudersoverleg in de raadzaal van het oude stadhuis in Brielle. Na afloop van het overleg, wordt een drankje en hapje aangeboden. 2. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 22 februari 201 Naar aanleiding van agendapunt 8 Stand van zaken woningmarktafspraken vraagt wethouder Mijnans om politiek nog eens aandacht te vragen voor lokaal maatwerk in de nieuwe Huisvestingswet. De voorzitter raadt aan dit via de eigen politieke kanalen te doen. Naar aanleiding van agendapunt 5 Planinformatie, licht de voorzitter toe dat in mei of juni een kleine conferentie gehouden zal worden waarin de resultaten van de COS-onderzoeken, doorstroming en de resultaten van de periode aan de orde komen. In het najaar volgt de bestuurlijke conferentie, waarin de wordt besproken hoe omgegaan kan worden met de woningmarkt en zo mogelijk met Haaglanden. Het verslag wordt goedgekeurd. 3. Collectieve particuliere opdrachtgeverschap Al enkele jaren wordt deze vorm van projectontwikkeling gestimuleerd door het kabinet. De heer R. Bleker Voorzitter Expertteam Eigenbouw Agentschap NL en de heer J. Quist, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), adviseur Eigenbouw, lichten het agendapunt collectief particulier opdrachtgeverschap (hierna: CPO) toe. De heer Bleker, voormalig wethouder van de gemeente Enschede, is bestuurlijk ambassadeur. De heer Bleker vertelt dat tijdens de opbouw van Enschede, na de vuurwerkramp, gebruik is gemaakt van CPO. De heer Bleker heeft hier goede ervaringen mee omdat het bijzondere en levendige wijken oplevert. De heer Bleker geeft aan dat vragen van gemeenten beantwoord kunnen worden door het expertteam, dat ervaring heeft met het collectief particulier opdrachtgeverschap en dat stimulerend en knelpunten oplossend opereert. Ook wordt hulp aan woningcorporaties aangeboden. De heer Quist merkt op dat BZK eveneens subsidieert. Enkele portefeuillehouders geven aan al te werken met CPO. Daarbij lopen zij tegen knelpunten aan zoals mogelijkheden voor de omvang en de betaalbaarheid van de kavels, vanwege de crisis, evenals de regelgevingsmogelijkheden vanuit de gemeenten. Na deze toelichting wordt een filmpje afgespeeld over CPO. Link website agentschapnl Eigenbouw: Voor het filmpje zie link: Verschillende portefeuillehouders geven aan interesse te hebben in CPO en samenwerking te willen aangaan met gemeenten op subregionaal niveau. De voorzitter geeft aan dat stadsregio Rotterdam kan helpen bij de samenwerking. Als gemeenten hier behoefte aan hebben kunnen zij contact opnemen met beleidsadviseur Ate Stam. De voorzitter dankt de heer R. Bleker en de heer J. Quist voor hun presentatie en toelichting. 4. Stand van zaken woningmarktafspraken In het vorige portefeuillehoudersoverleg (22 februari 2012) is gesproken over de rapportages van het COS en de mogelijkheden om te komen tot het afronden van de regionale woningmarktafspraken voor alle regiogemeenten. De voorzitter licht toe dat de brief waar in de gezamenlijk gemaakte afspraken vastgelegd zijn, bijna af is en uitgewisseld is met de gemeenten: Barendrecht, Bernisse, Hellevoetsluis, Lansingerland en Westvoorne. De voorzitter zegt toe dat de brief op korte termijn verstuurd zal worden. 5. Stand van zaken huisvesting verblijfsgerechtigden Op 29 februari 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten om bij 5 gemeenten (Spijkenisse, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel, Westvoorne en Albrandswaard) de procedure tot in de plaatstreden op te starten. De start van deze procedure gaat vooraf aan een besluit tot daadwerkelijke in de plaatstreding, waarbij in de uitvoering van de taakstelling wordt voorzien ten laste van de desbetreffende gemeente. De voorzitter licht toe dat op 17 april a.s. een ambtelijke oploop zal plaatsvinden over de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Hierbij zal aandacht zijn voor het proces en het COA en het ministerie van binnenlandse zaken en om de procedures beter te laten verlopen. Het is de bedoeling om per 1 juli de bevoegdheid geheel over te dragen (zonder erfenis) aan de provincie.

5 6. Rotterdam Zuid De voorzitter meldt dat in het vorige portefeuillehoudersoverleg (22 februari 2012) toegezegd is dat Rotterdam een presentatie zal geven over de ontwikkelingen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Hierbij zou ingegaan worden op de planning en fasering van de uitvoering van het Nationaal Programma alsmede op de mogelijke rol die de regiogemeenten kunnen spelen bij de uitvoering van dit programma. Vanwege de afwezigheid van wethouder Karakus, licht de voorzitter toe dat in het Nationaal Programma in de eerste periode vooral focus gelegd wordt op werk en onderwijs. Pas half april zal de hoofdstructuur van het plan van aanpak gereed zijn, waarna in een volgend portefeuillehoudersoverleg op een presentatie gereageerd kan worden. 7. Stand van zaken metropoolregio De voorzitter licht toe dat in het bestuurlijk team gewerkt is aan het pijlerdocument dat op 4 april a.s. op het metropoolcongres wordt gepresenteerd. Elementen zijn uiteraard Ruimtelijke ordeningsprojecten, woningprogrammering, woonruimtebemiddeling/-verordening alsook de financiering en voorstellen voor een bestuurstructuur. Het pijlerdocument wonen en ruimte wordt samen met Bé Emmens, bestuurlijk trekker vanuit stadsgewest Haaglanden, afgerond. Het uitgangspunt is dat niet weggegooid mag worden wat op dit moment als waardevolle samenwerking ervaren wordt. Het schaalniveau van de metropoolregio kan als paraplu gezien worden, waaronder verschillende subregio s samenwerken. Het ligt voor de hand dat samenwerking tussen subregio s noodzakelijk blijft, omdat anders een te grote fysieke afstand tussen gemeenten binnen de metropoolregio ontstaat. Toegezegd wordt dat het document op korte termijn verstuurd zal worden. De pijlerdocumenten vormen de bouwstenen voor het metropooldocument dat op 4 april gereed moet zijn. Op 4 april 2012 zal het metropoolcongres plaatsvinden, hierbij zal ook per pijler discussie mogelijk zijn. Over de voortgang van het proces rondom de vorming van de metropoolregio kan de voorzitter verder niets toelichten omdat nog veel onduidelijk is. De heer Mijnans is verheugd dat subregionale afstemming tot de basisideeën behoort. 8. Rondvraag en sluiting De heer Bartelse meldt dat de bezwarencommissie huisvesting van start is gegaan. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis doen mee. De heer Bartelse beveelt de andere gemeenten deelname aan. De voorzitter deelt mee dat het volgende portefeuillehoudersoverleg zal plaatsvinden op 10 mei 2012 in Maassluis. De voorzitter sluit de vergadering om uur.

6 maart 2010 Onderwerp: Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011 Gevraagd: 1. Kennis nemen Bijlage(n): 1. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011 portefeuillehoudersoverleg vergadering 28 juni 2012 agendapunt 5 bijlage 1 agendapost Toelichting: In de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam en de daarbij behorende overeenkomst woonruimteverdeling is vastgelegd dat ieder kwartaal en ieder jaar de vraag, het aanbod en de verhuringen door corporaties worden gemonitord. Samen met Maaskoepel is de stadsregio opdrachtgever van de monitor. De jaarmonitor wordt traditioneel ter kennisname aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. Met de monitor worden de afgesproken uitgangspunten uit de huisvestingsverordening gemonitord en worden eventuele voorstellen gedaan om bij te sturen. Ook wordt sinds het jaar 2010 de monitor gebruikt als leidraad voor een jaarlijks gesprek met gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers over de woonruimteverdeling in de stadsregio. In april 2012 is de monitor 2011 besproken. Dit heeft plaatsgevonden tijdens een gespreksronde waarbij de stadsregio is 6 delen was opgedeeld: 1. Lansingerland 2. Voorne-Putten 3. Rotterdam (inclusief Rozenburg en Hoek van Holland) 4. Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard 5. Krimpen aan den Ijssel en Capelle aan den Ijssel 6. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Hierna worden de belangrijkste aandachtspunten en conclusies uit de monitor en de gespreksronde genoemd. Meer details staan in de samenvatting van het rapport. De ontwikkelingen per gemeente in de periode 2007 tot en met 2011 zijn op feitenkaart weergegeven in bijlage 16. Belangrijke opmerking: in de cijfers over woningtoewijzing in Maassluis zijn onregelmatigheden geconstateerd. De administraties zijn opnieuw gecontroleerd, maar er is nog geen duidelijkheid ontstaan over de oorzaak van de afwijkingen. Er wordt doorgezocht en eventuele correcties worden in toekomstige monitoren doorgevoerd. De monitor geeft inzicht in welke mate de corporaties zich houden aan de afspraken uit de huisvestingsverordening bij het verdelen van de woningen onder woningzoekenden. Het gaat hierbij in het bijzonder om afspraken rond de toepassing van specifieke passendheidseisen (zoals lokaal maatwerk, directe bemiddeling en volkshuisvestelijk labelen) en om afspraken over slaagkansen van een aantal groepen. Al langer wordt gediscussieerd of deze passendheidseisen en slaagkansberekeningen nog wel toereikend en het juiste instrument zijn om te bepalen of er groepen al dan niet in de knel komen. In bijna alle gesprekken in de regio kwam deze discussie opnieuw naar voren. Door de invoering van de staatssteunregeling (90% van de woningen moet verhuurd worden aan de EC-doelgroep) is deze discussie verder versterkt. Hierdoor wordt feitelijk nog maar een zeer klein deel van de vrijkomende voorraad voorwaardenvrij door corporaties aangeboden. Het uitgangspunt van de het woonruimteverdeelsysteem binnen de stadsregio is om tenminste 40% voorwaardevrij aan te bieden. Bovendien is het in dit verband de vraag of het nog zinvol is om slaagkansberekeningen voor diverse inkomensgroepen te maken als de doelgroep op basis van de Europese regelgeving sowieso vaker aan bod komt. Monitor wrv 2011 / / SR / BVE / 7 juni 2012 Pagina 1

7 In 2011 is 95% van alle woningen onder de huurliberalisatiegrens verhuurd aan de ECdoelgroep in de stadsregio. Slechts gemiddeld 5% wordt aan de midden- en hogere inkomens toegewezen, terwijl dit binnen regelgeving 10% mag zijn. Wel ontwikkelen steeds meer corporaties beleid om de vrije 10% beter te benutten. Vanuit de corporaties is er echter weinig behoefte om hier regionaal afspraken over te maken. Wel is er behoefte aan meer inzicht in de positie van middeninkomens op de regionale woningmarkt, omdat het momenteel onduidelijk is of deze groep in de knel komt. Momenteel onderzoekt het COS (in opdracht van stadsregio, Maaskoepel en de gemeente Rotterdam) de vraag en het aanbod van de middeninkomens. Onderdeel hiervan is een enquête onder middeninkomens die voorheen reageerde op de aangeboden woningen via Woonnet en SWZE. Hiermee wordt nagegaan wat de reactie van deze groep is op de Europese richtlijn op hun zoekgedrag. De resultaten van dit onderzoek zullen input zijn voor een ambtelijke bijeenkomst met gemeenten en corporaties op 26 juni Het rapport zal tevens bestuurlijk gepresenteerd worden tijdens de najaarsconferentie van de stadsregio. Door deze bijeenkomsten moet duidelijk worden of er regionaal een wens is om een (deel) van de middeninkomens te helpen op de woningmarkt. In 2011 waren in de stadsregio ongeveer woningzoekenden actief. Dit zijn ca actief woningzoekenden minder dan in Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling van het aantal actief woningzoekenden met een inkomen vanaf Doordat het overgrote deel van de woningen in het kader van de EC-richtlijn met maximum-inkomenslabel zijn aangeboden was er voor de midden- en hogere inkomens aanzienlijk minder aanbod. In reactie hierop zoeken en reageren deze groepen ook veel minder op aangeboden corporatiewoningen. In 2011 zijn er woningen aangeboden. Wat neerkomt op 763 (4,4%) minder woningen dan in Ook het aantal geslaagde woningzoekenden is iets gedaald ( in 2010 en in 2011). Deze dalingen zijn echter zo beperkt dat hier niet de conclusie van afgeleid kan worden dat dit een gevolg is van een stagnatie in de doorstroming op de (sociale huur-)woningmarkt. In de gespreksronde werd deze conclusie door de corporaties en gemeenten onderschreven. Een aantal onderwerpen werden tijdens de gespreksronde terugkerend door corporaties en gemeenten ter sprake gebracht: o no-show: de aantallen woningzoekenden die niet op komen dagen voor de bezichtigingen van woningen waarop gereageerd is enorm is toegenomen (Maaskoepel ontwikkeld momenteel een interess die dit gedeeltelijk moet ondervangen) o de slechte verhuurbaarheid van kleine en kwalitatief minder goede woningen voor 55+, waarbij gedacht wordt aan ontlabelen, verlagen van de leeftijdsgrens of het toewijzen aan een andere doelgroep o betaalbaarheidsproblemen bij relatief veel verhuringen van woningen in de categorie , die eigenlijk te duur zijn voor een deel van de EC-doelgroep Tijdens de gespreksronde is gevraagd welke categorieën woningen schaars zouden zijn. Schaarste binnen de stadsregio lijkt zich voornamelijk toe te spitsen op goedkope eengezinswoningen. In met name Rotterdam werden ook woningen (al dan niet rolstoeltoegankelijk) voor grote gezinnen genoemd. Vervolg De monitor en de daaraan verbonden gespreksronde zullen mede input zijn voor de discussie over het vervolg van de regionale huisvestingsverordening. De nieuwe Huisvestingswet is niet op de lijst met controversiële onderwerpen geplaatst, maar het is onduidelijk of de wet nog voor de verkiezingen behandeld zal worden door de Tweede Kamer. De portefeuillehouder Wonen komt na de zomer met een nieuw plan van aanpak. Voortvloeiend uit de huisvestingsverordening en de bijbehorende overeenkomst woonruimteverdeling wordt ieder kwartaal een monitor woonruimteverdeling ambtelijk verspreid. Gelet op het gebruik en nut van de monitor, mede in het licht van de eerder in deze notitie opgeworpen discussie, wordt deze kwartaalmonitor voortaan in een uitgekleed format uitgegeven. Gemeenten kunnen bij de stadsregio aankloppen indien er aanvullende verzoeken zijn ten aanzien van het cijfermateriaal van deze uitgeklede kwartaalmonitors. Monitor wrv 2011 / / SR / BVE / 7 juni 2012 Pagina 2 ***

8 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

9

10 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2012 In opdracht van Maaskoepel en stadsregio Rotterdam

11 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: G.H. van der Wilt Project: Prijs: gratis te downloaden Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax:(010) Website: 2 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

12 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Woningvraag Definitie en berekeningswijze Gemeenten met een aanbodmodel 11 2 Woningaanbod Definitie en berekeningswijze Aanbiedingen per gebied Aanbodcategorieën Huurprijs, type en kamertal 22 3 Marktdruk Definitie en berekeningswijze Marktdruk per gebied Huurprijs, type en kamertal 26 4 Slaagkans Definitie en berekeningswijze Slaagkans per gemeente Starters en doorstromers Aandachtsgroep en niet-aandachtsgroep Woningzoekenden met een huishoudinkomen tot / vanaf Lokale woningzoekenden en niet-lokale woningzoekenden 33 5 Doelgroepen Definitie en berekeningswijze Jongeren Ouderen Grote huishoudens Aandachtsgroep Woningzoekenden met een huishoudinkomen tot en vanaf Intraregionale verhuisbewegingen 45 BIJLAGEN 6.1 Definitie en berekeningswijze Herkomst van geslaagden Herkomst van geslaagde voorrangskandidaten 46 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

13 4 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

14 Samenvatting en conclusies Sinds 1 januari 2005 is in de stadsregio Rotterdam de Overeenkomst Woonruimteverdeling van kracht. Onderdeel hiervan is de introductie van een aanbodmodel, waarin minder regels en sturing op slaagkansen van doelgroepen centraal staan. Sinds 1 januari 2007 wordt de woonruimte in alle gemeenten in de stadsregio via een aanbodmodel verdeeld. Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) heeft in opdracht van Maaskoepel en de stadsregio Rotterdam voor het zevende achtereenvolgende jaar het stelsel van de regionale woonruimteverdeling geanalyseerd. Sinds 1 januari 2011 geldt er nieuwe regelgeving voor het toewijzen van sociale huurwoningen (de staatssteunregeling ). Woningcorporaties zijn sindsdien verplicht om het grootste deel (minimaal 90%) van hun vrijkomende woningen te verhuren aan woningzoekenden met een huishoudinkomen van maximaal (prijspeil ). In deze monitor wordt gerapporteerd op het niveau van gemeenten, maar alle afzonderlijke woningcorporaties worden afgerekend op het naleven van deze regelgeving. Deze regelgeving heeft ook invloed op de manier waarop woningen worden aangeboden. Zoals verderop in deze monitor te zien is wordt de aanbodcategorie voorwaardenvrij onder invloed van de staatssteunregeling nauwelijks nog gebruikt, maar wordt veel meer gebruik gemaakt van de aanbodcategorie volkshuisvestelijk labelen en de nieuwe staatssteun-categorie. Woningzoekenden In de stadsregio Rotterdam waren in 2011 ongeveer woningzoekenden actief: in de grootstedelijke gemeenten, in de groeistedelijke gemeenten en in de kleinstedelijke gemeenten. Vergeleken met 2010 waren er in 2011 ongeveer woningzoekenden minder actief 1. De daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling van het aantal actief woningzoekenden met een huishoudinkomen vanaf Door de nieuwe Europese regelgeving is maximaal 10% van het vrijkomende woningaanbod voor deze groep woningzoekenden beschikbaar. Dat heeft er dus toe geleid dat veel woningzoekenden met een huishoudinkomen vanaf niet meer actief op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning, maar besluiten om dan maar niet te verhuizen of te zoeken naar een particuliere huurwoning of een koopwoning. Qua samenstelling zag de groep actief woningzoekenden in 2011 er als volgt uit: In de grootstedelijke gemeente Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, de groeistedelijke gemeenten Hellevoetsluis, Spijkenisse en Rozenburg en de kleinstedelijke gemeenten Brielle, Bernisse en Westvoorne waren meer starters dan doorstromers actief. In Capelle aan den IJssel waren evenveel starters als doorstromers actief; in alle overige gemeenten waren meer doorstromers dan starters actief. In alle regiogemeenten behoorde ten minste 50% van de actief woningzoekenden tot 1 Het aantal actief woningzoekenden in Maassluis is met maar liefst 80% afgenomen ten opzichte van Het is niet bekend waardoor deze opmerkelijke daling is veroorzaakt. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

15 de aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid. Maximaal 38% behoorde tot de niet-aandachtsgroep. Huishoudens met een omvang van één of twee personen vormden in alle gemeenten veruit het grootste deel van de actief woningzoekenden: minimaal 63%. Huishoudens van drie of vier personen vormden maximaal 30% van het aantal actief woningzoekenden en grotere huishoudens (vanaf 5 personen) maximaal 8%. In alle gemeenten was ten minste tweederde van de actief woningzoekenden tussen de 23 en 54 jaar oud. Jongeren (t/m 22 jaar) vormden maximaal 20% van het aantal actief woningzoekenden, ouderen (vanaf 55 jaar) maximaal 21%. Maximaal 5% van alle actief woningzoekenden had een voorrangspositie (urgent of svkandidaat). Woningaanbod In 2011 zijn in de stadsregio Rotterdam sociale huurwoningen aangeboden aan actief woningzoekenden. Dat zijn er 763 minder dan in % van al het woningaanbod in 2011 stond in Rotterdam. Het beschikbare woningaanbod kan in het aanbodmodel op verschillende manieren worden aangeboden: via advertenties in de krant en op internet, met of zonder passendheidseisen en via directe bemiddeling. Hiervoor zijn de volgende ijkpunten geformuleerd: Het eerste ijkpunt is dat op jaarbasis minimaal 40 procent van de woningen zonder passendheidscriteria, dus voorwaardenvrij, moet worden aangeboden. Aan dit ijkpunt heeft in 2011 geen enkele gemeente voldaan: maximaal 10% is voorwaardenvrij geadverteerd. Het regiototaal kwam in 2011 uit op 6%. Met de komst van de staatssteunregeling is het voorwaardenvrij aanbieden van woningen vrijwel helemaal losgelaten. In plaats daarvan wordt er veel meer aangeboden in de categorie volkshuisvestelijk labelen en de nieuwe staatssteun-categorie. Het tweede ijkpunt is dat maximaal 25 procent van het aanbod via directe bemiddeling mag worden aangeboden. In 2011 waren er drie gemeenten waarin niet aan dit ijkpunt is voldaan. Het gaat om Schiedam (30%), Krimpen aan den IJssel (35%) en Bernisse (50%). Het regiototaal kwam in 2011 uit op 21%. Het derde ijkpunt is dat maximaal 15 procent van het aanbod via lokaal maatwerk mag worden aangeboden. Woningen worden hierbij aangeboden met specifieke passendheidscriteria om redenen van leefbaarheid of volkshuisvestelijke aard. Albrandswaard (20%) en Hoek van Holland (18%) kwamen in 2011 als enige gemeenten boven dit ijkpunt uit. Het regiototaal kwam in 2011 uit op 9%. Naast het lokaal maatwerk is er in enkele kleinstedelijke gemeenten gebruik gemaakt van zogenaamde kleinstedelijke afspraken. Het aanbod binnen deze categorie varieerde van 5% in Albrandswaard tot 87% in Lansingerland. In Rotterdam zijn woningen aangeboden in het kader van de wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (de Rotterdamwet ). Het aanbod bedroeg hier 5% van het totale aanbod in Tezamen vormde het aanbod via kleinstedelijke afspraken en de Rotterdamwet 6% van alle aanbiedingen in Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

16 Het laatste ijkpunt is dat maximaal 20 procent van het aanbod in het kader van volkshuisvestelijk labelen mag worden aangeboden. Hierbij worden woningen voorzien van een label voor een specifieke leeftijdsgroep (jongeren of ouderen), voor een minimale of maximale huishoudensomvang en/of voor een minimum of maximum inkomen. In 2011 hebben, met uitzondering van Krimpen aan den IJssel en Lansingerland (waar veel via kleinstedelijke afspraken is aangeboden), alle gemeenten dit ijkpunt (fors) overschreden. Het regiototaal kwam in 2011 uit op 42%. Zoals eerder genoemd wordt de categorie volkshuisvestelijk labelen veel gebruikt in het kader van de staatssteunregeling (door de woningen een label met een maximum huishoudinkomen van mee te geven). In de Woonnet-gemeenten worden woningen die in het kader van de staatssteunregeling worden geadverteerd sinds 2011 apart geregistreerd. Het percentage binnen deze categorie varieerde van 2% in Lansingerland tot 51% in Capelle aan den IJssel. Woonnet-breed gezien kwam het percentage aanbiedingen in het kader van de staatssteunregeling in 2011 uit op 16%. Marktdruk De marktdruk is een indicator voor de populariteit van woningen. Hoe hoger de marktdruk, des te meer woningzoekenden er gemiddeld in de rij staan voor een woning. In 2011 was de marktdruk met respectievelijk 59 en 56 het hoogst in de kleinstedelijke gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. Maassluis en Ridderkerk kenden in 2011 de laagste marktdruk: hier stonden gemiddeld 5 woningzoekenden in de rij per verhuurde woning. Slaagkansen In 2011 is voor elke gemeente per kwartaal de slaagkans van verschillende groepen woningzoekenden berekend. Het gemiddelde van deze kwartaalslaagkansen is gebruikt om de slaagkans voor heel 2011 te berekenen. De slaagkans varieerde in 2011 van 1,4% in Albrandswaard en Barendrecht tot 12,2% in Ridderkerk. Van de grootstedelijke gemeenten had Rotterdam de hoogste slaagkans (6,9%) en Schiedam de laagste (3,1%). In het groeistedelijke gebied had Capelle aan den IJssel de laagste slaagkans (3,5%) en Ridderkerk de hoogste (12,2%). In het kleinstedelijke gebied lag de slaagkans tussen 1,4% in Albrandswaard en Barendrecht en 9,4% in Bernisse. Starters hadden alleen in Capelle aan den IJssel een hogere slaagkans dan doorstromers. De slaagkans van starters varieerde van 1,2% tot 12,0%; de slaagkans van doorstromers varieerde van 1,5% tot 12,3%. De slaagkans van de aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid was in vijf gemeenten hoger dan de slaagkans van de niet-aandachtsgroep. In twee gemeenten waren de slaagkansen van de aandachtsgroep en de niet-aandachtsgroep gelijk en in tien gemeenten was de slaagkans van de niet-aandachtsgroep hoger dan die van de aandachtsgroep. De slaagkans van de aandachtsgroep varieerde van 1,2% tot 11,4; de slaagkans van de niet-aandachtsgroep varieerde van 1,2% tot 13,7%. Lokale woningzoekenden hadden, met uitzondering van de gemeente Ridderkerk, een (veel) hogere slaagkans dan niet-lokale woningzoekenden. De slaagkans van lokale woningzoekenden varieerde van 4,6% tot 40,8%; de slaagkans van niet-lokale woningzoekenden varieerde van 0,9% tot 12,9%. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Beleid & belangen 4 1.1 Externe samenwerkingsverbanden...4 1.2 Beleidsontwikkeling...5 1.3 Rapportage en informatievoorziening...7 1.4 Adviesgroepen...9 1.5 In gesprek met de

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel

Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel Federatieraad Maaskoepel, 8 juni 2015 (versie 1.1) Inhoud 1. Introductie... 3 2. De doelen van woonruimtebemiddeling... 6 3. Oriënteren... 8 4. Inschrijven...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020 Woerden Woont Woonvisie Woerden 2015-2020 2 Woerden Woont in opdracht van de gemeente Woerden Angela van Velden 16 april 2015, versie 1.6 LINT woon en welzijn Sint Jorisweg 50 331 PL DORDRECHT info@lintwoonenwelzijn.nl

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen

FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een nieuwe balans in het wonen. Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Kennis en Verkenningen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon postbus.wooninfo@minbzk.nl FACTSHEETS WoONcongres 2013 Naar een

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie