Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander?"

Transcriptie

1 Portefeuillehoudersoverleg Wonen 28 juni 2012 Agenda Plaats: Tijd: Maassluis, stadhuis, raadzaal uur uur 1. Opening en mededelingen 2. Verslag vorige portefeuillehoudersoverleg Wonen Bijgevoegd: Bijlage 1: Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 28 maart 2012 Gevraagd: Vaststellen 3. Projectontwikkeling door gemeenten Het bureau Kassander te Volendam/Edam heeft een interessante nieuwe methodiek van projectontwikkeling van woningbouw ontwikkeld. De essentie van het idee is dat de projectontwikkeling door de gemeente wordt uitgevoerd, waardoor kostenbesparingen worden gerealiseerd. Het bureau is al in gesprek met de gemeente Barendrecht. De vraag aan het portefeuillehouders overleg is of prijs gesteld wordt op een presentatie. Bijgevoegd: Gevraagd: Geen bijlagen Hebben de portefeuillehouders interesse in een presentatie door bureau Kassander? 4. De Grote Woontest De Grote Woontest 2012 is een online enquête over woonwensen. Iedere inwoner van de regio kan zijn of haar woonwensen invullen. De vragen gaan in op de wensen en (on)tevredenheid ten aanzien van woningen, buurten en wijken. Alle informatie uit De Grote Woontest wordt gebruikt om de woningen, de woonomgeving en de voorzieningen in de wijken beter aan te laten sluiten bij de wensen van bewoners. Het onderzoek wordt gesteund door 41 partijen (onder andere woningcorporaties, marktpartijen, stadsregio en gemeenten) in de regio Rotterdam. Omdat nog maar weinig respons ontvangen is, wordt bij deze een oproep gedaan om het invullen van de enquête te promoten. De schriftelijke versie is inmiddels beschikbaar. De enquête is in te vullen tot 15 juli Bijgevoegd: Geen bijlagen Gevraagd: Oproep tot het invullen van de enquête De Grote Woontest Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam In de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam en de daarbij behorende overeenkomst woonruimteverdeling is vastgelegd dat ieder kwartaal en ieder jaar de vraag, het aanbod en de verhuringen door corporaties worden gemonitord. Samen met Maaskoepel is de stadsregio opdrachtgever van de monitor. De jaarmonitor wordt traditioneel ter kennisname aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. Bijgevoegd: Bijlage 1: Agendapost: Monitor woonruimteverdeling Bijlage 2: Monitor woonruimteverdeling Gevraagd: Kennis nemen

2 6. Voortgang taakstellingen huisvesting verblijfsgerechtigden Het aantal huisvestingen in de maand mei was laag. In het huidige tempo lukt het niet om de weg te werken achterstanden en taakstellingen per 1 juli 2012 te hebben gerealiseerd. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT), waarin geregeld wordt dat de toezichtsrol van de stadsregio s wordt overgenomen door de provincies, is inmiddels toch behandeld in de Eerste Kamer. De wet treedt op 1 oktober 2012 in werking. Dit houdt in dat de stadsregio per 1 juli zelf nog een vervolg moet geven aan de gestarte procedures tot in de plaatstreden en waarschijnlijk nieuwe procedures zal moeten starten bij gemeenten met nieuwe achterstanden. Wederom zal hierbij aangesloten worden bij de systematiek van de provincie Zuid-Holland, die strenger is dan de tot nu toe in de stadsregio toegepaste formule. In de bijgevoegde brieven wordt door de inspecteur de toezichtsrol van de stadsregio over het tweede halfjaar 2011 beoordeeld en door het ministerie BZK een nieuwe toewijzingsprocedure voor de huisvesting van vergunninghouders aangekondigd. Bijgevoegd: Bijlage 1: Agendapost: Voortgang taakstellingen huisvesting verblijfsgerechtigden Bijlage 2: Overzicht huisvesting verblijfsgerechtigden per 1 juni 2012 Bijlage 3: Brief Inspectie Leefomgeving en Transport d.d. 7 mei 2012: beoordeling verslag huisvesting verblijfsgerechtigden 2011-II Bijlage 4: Brief Ministerie BZK d.d. 27 april 2012: nieuwe toewijzingsprocedure voor huisvesting van vergunninghouders Gevraagd: Kennis nemen 7. Advisering algemeen bestuursraportage 2012 en begroting 2013 Tijdens de vergadering zal een inventariserend rondje worden gemaakt langs alle gemeenten over de gerealiseerde bouwproductie in De bestuurders wordt verzocht dit thema voor te bereiden en de gegevens voor de eigen gemeente mee te nemen. Bijgevoegd: 7a bijlage 1: 1e bestuursrapportage 2012 en 2e begrotingswijziging a bijlage 2: 1e bestuursrapportage 2012 boekwerk 7b bijlage 1: begroting b bijlage 2: begroting 2013 boekwerk Gevraagd: Kennis nemen van deze documenten en advisering instemmen met voorleggen aan het algemeen bestuur van 4 juli Advisering Algemeen Bestuur Woningmarktafspraken Op 29 mei heeft de gemeente Schiedam ingestemd met het convenant Woningmarktafspraken. De gemeente Rotterdam heeft op 19 juni besloten in te stemmen met het convenant Woningmarktafspraken. Beide documenten worden ter instemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 4 juli. De betreffende agendapost is bijgevoegd. U wordt verzocht advies uit te brengen ten behoeve van besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Bijgevoegd: Bijlage 1: Agendapost woningmarktafspraken Bijlage 2: Convenant Schiedam Bijlage 3: Convenant Rotterdam Gevraagd: Advisering AB 9. Inventarisatie bouwproductie 2012 Tijdens de vergadering zal een inventariserend rondje worden gemaakt langs alle gemeenten over de gerealiseerde bouwproductie in De bestuurders wordt verzocht dit thema voor te bereiden en de gegevens voor de eigen gemeente mee te nemen. Bijgevoegd: Geen bijlagen Gevraagd: Bespreken 10. Stand van zaken metropoolregio Mondelinge toelichting over de laatste stand van zaken omtrent de vorming van de metropoolregio. Bijgevoegd: Geen bijlagen Gevraagd: Kennis nemen 11. Rondvraag en Sluiting Het volgende portefeuillehoudersoverleg Wonen staat gepland op woensdag 3 oktober 2012 van uur. Locatie wordt later bekend gemaakt. ***

3 portefeuillehoudersoverleg Wonen Vergadering 28 juni 2012 agendapunt 2 Onderwerp: Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg van 28 maart Aan-/afwezig: 1. Aanwezig 2. Afwezig met kennisgeving 3. Niet volledige vergadering aanwezig Albrandswaard: R.C.S. van Praag X Stadsregio J.A. Karssen (voorzitter) X Barendrecht: Mw. S.J.A. ter Borg X Rotterdam: Mw. J. Spanjaard (secr) X Bernisse: S. van der Weg X Mw. J. Fix X Brielle: K. Schipper X A.R. Stam X Capelle a/d B.J. Eerdmans Mw. A.G.L. Konijnendijk X X IJssel: D.P. van Sluis X H. Slagboom X Hellevoetsluis: P.D. Hofman X J. Freie X Krimpen a/d J.H. Blankenberg F. Meijer X X IJssel: Lansingerland: J. den Uil X Mw. B. Vermaat X Maassluis: A.G.M. Keijzer X Mw. L. Andriesse X Ridderkerk: S. Stout X A. van Kapel X Rotterdam: H. Karakus X Schiedam: A.J.A. Wijten X Spijkenisse: J.W. Mijnans X Vlaardingen: J. Versluijs X Gast(en): Westvoorne: C.J.A. van Lith Expertteam R. Bleker X Eigenbouw Ministerie BZK, J. Quist adviseur Eigenbouw Provincie ZH: B.R.H.W.J. Holten X A.C. van Reeken X V. Gijsbers X Ministerie BZK: H. Savelkouls X Maaskoepel: L. Bartelse X H. Holwerda X

4 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en dankt gemeente Brielle voor de gastvrije ontvangst van het portefeuillehoudersoverleg in de raadzaal van het oude stadhuis in Brielle. Na afloop van het overleg, wordt een drankje en hapje aangeboden. 2. Verslag portefeuillehoudersoverleg Wonen 22 februari 201 Naar aanleiding van agendapunt 8 Stand van zaken woningmarktafspraken vraagt wethouder Mijnans om politiek nog eens aandacht te vragen voor lokaal maatwerk in de nieuwe Huisvestingswet. De voorzitter raadt aan dit via de eigen politieke kanalen te doen. Naar aanleiding van agendapunt 5 Planinformatie, licht de voorzitter toe dat in mei of juni een kleine conferentie gehouden zal worden waarin de resultaten van de COS-onderzoeken, doorstroming en de resultaten van de periode aan de orde komen. In het najaar volgt de bestuurlijke conferentie, waarin de wordt besproken hoe omgegaan kan worden met de woningmarkt en zo mogelijk met Haaglanden. Het verslag wordt goedgekeurd. 3. Collectieve particuliere opdrachtgeverschap Al enkele jaren wordt deze vorm van projectontwikkeling gestimuleerd door het kabinet. De heer R. Bleker Voorzitter Expertteam Eigenbouw Agentschap NL en de heer J. Quist, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), adviseur Eigenbouw, lichten het agendapunt collectief particulier opdrachtgeverschap (hierna: CPO) toe. De heer Bleker, voormalig wethouder van de gemeente Enschede, is bestuurlijk ambassadeur. De heer Bleker vertelt dat tijdens de opbouw van Enschede, na de vuurwerkramp, gebruik is gemaakt van CPO. De heer Bleker heeft hier goede ervaringen mee omdat het bijzondere en levendige wijken oplevert. De heer Bleker geeft aan dat vragen van gemeenten beantwoord kunnen worden door het expertteam, dat ervaring heeft met het collectief particulier opdrachtgeverschap en dat stimulerend en knelpunten oplossend opereert. Ook wordt hulp aan woningcorporaties aangeboden. De heer Quist merkt op dat BZK eveneens subsidieert. Enkele portefeuillehouders geven aan al te werken met CPO. Daarbij lopen zij tegen knelpunten aan zoals mogelijkheden voor de omvang en de betaalbaarheid van de kavels, vanwege de crisis, evenals de regelgevingsmogelijkheden vanuit de gemeenten. Na deze toelichting wordt een filmpje afgespeeld over CPO. Link website agentschapnl Eigenbouw: Voor het filmpje zie link: Verschillende portefeuillehouders geven aan interesse te hebben in CPO en samenwerking te willen aangaan met gemeenten op subregionaal niveau. De voorzitter geeft aan dat stadsregio Rotterdam kan helpen bij de samenwerking. Als gemeenten hier behoefte aan hebben kunnen zij contact opnemen met beleidsadviseur Ate Stam. De voorzitter dankt de heer R. Bleker en de heer J. Quist voor hun presentatie en toelichting. 4. Stand van zaken woningmarktafspraken In het vorige portefeuillehoudersoverleg (22 februari 2012) is gesproken over de rapportages van het COS en de mogelijkheden om te komen tot het afronden van de regionale woningmarktafspraken voor alle regiogemeenten. De voorzitter licht toe dat de brief waar in de gezamenlijk gemaakte afspraken vastgelegd zijn, bijna af is en uitgewisseld is met de gemeenten: Barendrecht, Bernisse, Hellevoetsluis, Lansingerland en Westvoorne. De voorzitter zegt toe dat de brief op korte termijn verstuurd zal worden. 5. Stand van zaken huisvesting verblijfsgerechtigden Op 29 februari 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten om bij 5 gemeenten (Spijkenisse, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel, Westvoorne en Albrandswaard) de procedure tot in de plaatstreden op te starten. De start van deze procedure gaat vooraf aan een besluit tot daadwerkelijke in de plaatstreding, waarbij in de uitvoering van de taakstelling wordt voorzien ten laste van de desbetreffende gemeente. De voorzitter licht toe dat op 17 april a.s. een ambtelijke oploop zal plaatsvinden over de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Hierbij zal aandacht zijn voor het proces en het COA en het ministerie van binnenlandse zaken en om de procedures beter te laten verlopen. Het is de bedoeling om per 1 juli de bevoegdheid geheel over te dragen (zonder erfenis) aan de provincie.

5 6. Rotterdam Zuid De voorzitter meldt dat in het vorige portefeuillehoudersoverleg (22 februari 2012) toegezegd is dat Rotterdam een presentatie zal geven over de ontwikkelingen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Hierbij zou ingegaan worden op de planning en fasering van de uitvoering van het Nationaal Programma alsmede op de mogelijke rol die de regiogemeenten kunnen spelen bij de uitvoering van dit programma. Vanwege de afwezigheid van wethouder Karakus, licht de voorzitter toe dat in het Nationaal Programma in de eerste periode vooral focus gelegd wordt op werk en onderwijs. Pas half april zal de hoofdstructuur van het plan van aanpak gereed zijn, waarna in een volgend portefeuillehoudersoverleg op een presentatie gereageerd kan worden. 7. Stand van zaken metropoolregio De voorzitter licht toe dat in het bestuurlijk team gewerkt is aan het pijlerdocument dat op 4 april a.s. op het metropoolcongres wordt gepresenteerd. Elementen zijn uiteraard Ruimtelijke ordeningsprojecten, woningprogrammering, woonruimtebemiddeling/-verordening alsook de financiering en voorstellen voor een bestuurstructuur. Het pijlerdocument wonen en ruimte wordt samen met Bé Emmens, bestuurlijk trekker vanuit stadsgewest Haaglanden, afgerond. Het uitgangspunt is dat niet weggegooid mag worden wat op dit moment als waardevolle samenwerking ervaren wordt. Het schaalniveau van de metropoolregio kan als paraplu gezien worden, waaronder verschillende subregio s samenwerken. Het ligt voor de hand dat samenwerking tussen subregio s noodzakelijk blijft, omdat anders een te grote fysieke afstand tussen gemeenten binnen de metropoolregio ontstaat. Toegezegd wordt dat het document op korte termijn verstuurd zal worden. De pijlerdocumenten vormen de bouwstenen voor het metropooldocument dat op 4 april gereed moet zijn. Op 4 april 2012 zal het metropoolcongres plaatsvinden, hierbij zal ook per pijler discussie mogelijk zijn. Over de voortgang van het proces rondom de vorming van de metropoolregio kan de voorzitter verder niets toelichten omdat nog veel onduidelijk is. De heer Mijnans is verheugd dat subregionale afstemming tot de basisideeën behoort. 8. Rondvraag en sluiting De heer Bartelse meldt dat de bezwarencommissie huisvesting van start is gegaan. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis doen mee. De heer Bartelse beveelt de andere gemeenten deelname aan. De voorzitter deelt mee dat het volgende portefeuillehoudersoverleg zal plaatsvinden op 10 mei 2012 in Maassluis. De voorzitter sluit de vergadering om uur.

6 maart 2010 Onderwerp: Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011 Gevraagd: 1. Kennis nemen Bijlage(n): 1. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011 portefeuillehoudersoverleg vergadering 28 juni 2012 agendapunt 5 bijlage 1 agendapost Toelichting: In de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam en de daarbij behorende overeenkomst woonruimteverdeling is vastgelegd dat ieder kwartaal en ieder jaar de vraag, het aanbod en de verhuringen door corporaties worden gemonitord. Samen met Maaskoepel is de stadsregio opdrachtgever van de monitor. De jaarmonitor wordt traditioneel ter kennisname aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. Met de monitor worden de afgesproken uitgangspunten uit de huisvestingsverordening gemonitord en worden eventuele voorstellen gedaan om bij te sturen. Ook wordt sinds het jaar 2010 de monitor gebruikt als leidraad voor een jaarlijks gesprek met gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers over de woonruimteverdeling in de stadsregio. In april 2012 is de monitor 2011 besproken. Dit heeft plaatsgevonden tijdens een gespreksronde waarbij de stadsregio is 6 delen was opgedeeld: 1. Lansingerland 2. Voorne-Putten 3. Rotterdam (inclusief Rozenburg en Hoek van Holland) 4. Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard 5. Krimpen aan den Ijssel en Capelle aan den Ijssel 6. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Hierna worden de belangrijkste aandachtspunten en conclusies uit de monitor en de gespreksronde genoemd. Meer details staan in de samenvatting van het rapport. De ontwikkelingen per gemeente in de periode 2007 tot en met 2011 zijn op feitenkaart weergegeven in bijlage 16. Belangrijke opmerking: in de cijfers over woningtoewijzing in Maassluis zijn onregelmatigheden geconstateerd. De administraties zijn opnieuw gecontroleerd, maar er is nog geen duidelijkheid ontstaan over de oorzaak van de afwijkingen. Er wordt doorgezocht en eventuele correcties worden in toekomstige monitoren doorgevoerd. De monitor geeft inzicht in welke mate de corporaties zich houden aan de afspraken uit de huisvestingsverordening bij het verdelen van de woningen onder woningzoekenden. Het gaat hierbij in het bijzonder om afspraken rond de toepassing van specifieke passendheidseisen (zoals lokaal maatwerk, directe bemiddeling en volkshuisvestelijk labelen) en om afspraken over slaagkansen van een aantal groepen. Al langer wordt gediscussieerd of deze passendheidseisen en slaagkansberekeningen nog wel toereikend en het juiste instrument zijn om te bepalen of er groepen al dan niet in de knel komen. In bijna alle gesprekken in de regio kwam deze discussie opnieuw naar voren. Door de invoering van de staatssteunregeling (90% van de woningen moet verhuurd worden aan de EC-doelgroep) is deze discussie verder versterkt. Hierdoor wordt feitelijk nog maar een zeer klein deel van de vrijkomende voorraad voorwaardenvrij door corporaties aangeboden. Het uitgangspunt van de het woonruimteverdeelsysteem binnen de stadsregio is om tenminste 40% voorwaardevrij aan te bieden. Bovendien is het in dit verband de vraag of het nog zinvol is om slaagkansberekeningen voor diverse inkomensgroepen te maken als de doelgroep op basis van de Europese regelgeving sowieso vaker aan bod komt. Monitor wrv 2011 / / SR / BVE / 7 juni 2012 Pagina 1

7 In 2011 is 95% van alle woningen onder de huurliberalisatiegrens verhuurd aan de ECdoelgroep in de stadsregio. Slechts gemiddeld 5% wordt aan de midden- en hogere inkomens toegewezen, terwijl dit binnen regelgeving 10% mag zijn. Wel ontwikkelen steeds meer corporaties beleid om de vrije 10% beter te benutten. Vanuit de corporaties is er echter weinig behoefte om hier regionaal afspraken over te maken. Wel is er behoefte aan meer inzicht in de positie van middeninkomens op de regionale woningmarkt, omdat het momenteel onduidelijk is of deze groep in de knel komt. Momenteel onderzoekt het COS (in opdracht van stadsregio, Maaskoepel en de gemeente Rotterdam) de vraag en het aanbod van de middeninkomens. Onderdeel hiervan is een enquête onder middeninkomens die voorheen reageerde op de aangeboden woningen via Woonnet en SWZE. Hiermee wordt nagegaan wat de reactie van deze groep is op de Europese richtlijn op hun zoekgedrag. De resultaten van dit onderzoek zullen input zijn voor een ambtelijke bijeenkomst met gemeenten en corporaties op 26 juni Het rapport zal tevens bestuurlijk gepresenteerd worden tijdens de najaarsconferentie van de stadsregio. Door deze bijeenkomsten moet duidelijk worden of er regionaal een wens is om een (deel) van de middeninkomens te helpen op de woningmarkt. In 2011 waren in de stadsregio ongeveer woningzoekenden actief. Dit zijn ca actief woningzoekenden minder dan in Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling van het aantal actief woningzoekenden met een inkomen vanaf Doordat het overgrote deel van de woningen in het kader van de EC-richtlijn met maximum-inkomenslabel zijn aangeboden was er voor de midden- en hogere inkomens aanzienlijk minder aanbod. In reactie hierop zoeken en reageren deze groepen ook veel minder op aangeboden corporatiewoningen. In 2011 zijn er woningen aangeboden. Wat neerkomt op 763 (4,4%) minder woningen dan in Ook het aantal geslaagde woningzoekenden is iets gedaald ( in 2010 en in 2011). Deze dalingen zijn echter zo beperkt dat hier niet de conclusie van afgeleid kan worden dat dit een gevolg is van een stagnatie in de doorstroming op de (sociale huur-)woningmarkt. In de gespreksronde werd deze conclusie door de corporaties en gemeenten onderschreven. Een aantal onderwerpen werden tijdens de gespreksronde terugkerend door corporaties en gemeenten ter sprake gebracht: o no-show: de aantallen woningzoekenden die niet op komen dagen voor de bezichtigingen van woningen waarop gereageerd is enorm is toegenomen (Maaskoepel ontwikkeld momenteel een interess die dit gedeeltelijk moet ondervangen) o de slechte verhuurbaarheid van kleine en kwalitatief minder goede woningen voor 55+, waarbij gedacht wordt aan ontlabelen, verlagen van de leeftijdsgrens of het toewijzen aan een andere doelgroep o betaalbaarheidsproblemen bij relatief veel verhuringen van woningen in de categorie , die eigenlijk te duur zijn voor een deel van de EC-doelgroep Tijdens de gespreksronde is gevraagd welke categorieën woningen schaars zouden zijn. Schaarste binnen de stadsregio lijkt zich voornamelijk toe te spitsen op goedkope eengezinswoningen. In met name Rotterdam werden ook woningen (al dan niet rolstoeltoegankelijk) voor grote gezinnen genoemd. Vervolg De monitor en de daaraan verbonden gespreksronde zullen mede input zijn voor de discussie over het vervolg van de regionale huisvestingsverordening. De nieuwe Huisvestingswet is niet op de lijst met controversiële onderwerpen geplaatst, maar het is onduidelijk of de wet nog voor de verkiezingen behandeld zal worden door de Tweede Kamer. De portefeuillehouder Wonen komt na de zomer met een nieuw plan van aanpak. Voortvloeiend uit de huisvestingsverordening en de bijbehorende overeenkomst woonruimteverdeling wordt ieder kwartaal een monitor woonruimteverdeling ambtelijk verspreid. Gelet op het gebruik en nut van de monitor, mede in het licht van de eerder in deze notitie opgeworpen discussie, wordt deze kwartaalmonitor voortaan in een uitgekleed format uitgegeven. Gemeenten kunnen bij de stadsregio aankloppen indien er aanvullende verzoeken zijn ten aanzien van het cijfermateriaal van deze uitgeklede kwartaalmonitors. Monitor wrv 2011 / / SR / BVE / 7 juni 2012 Pagina 2 ***

8 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

9

10 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2012 In opdracht van Maaskoepel en stadsregio Rotterdam

11 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: G.H. van der Wilt Project: Prijs: gratis te downloaden Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax:(010) Website: 2 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

12 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Woningvraag Definitie en berekeningswijze Gemeenten met een aanbodmodel 11 2 Woningaanbod Definitie en berekeningswijze Aanbiedingen per gebied Aanbodcategorieën Huurprijs, type en kamertal 22 3 Marktdruk Definitie en berekeningswijze Marktdruk per gebied Huurprijs, type en kamertal 26 4 Slaagkans Definitie en berekeningswijze Slaagkans per gemeente Starters en doorstromers Aandachtsgroep en niet-aandachtsgroep Woningzoekenden met een huishoudinkomen tot / vanaf Lokale woningzoekenden en niet-lokale woningzoekenden 33 5 Doelgroepen Definitie en berekeningswijze Jongeren Ouderen Grote huishoudens Aandachtsgroep Woningzoekenden met een huishoudinkomen tot en vanaf Intraregionale verhuisbewegingen 45 BIJLAGEN 6.1 Definitie en berekeningswijze Herkomst van geslaagden Herkomst van geslaagde voorrangskandidaten 46 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

13 4 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

14 Samenvatting en conclusies Sinds 1 januari 2005 is in de stadsregio Rotterdam de Overeenkomst Woonruimteverdeling van kracht. Onderdeel hiervan is de introductie van een aanbodmodel, waarin minder regels en sturing op slaagkansen van doelgroepen centraal staan. Sinds 1 januari 2007 wordt de woonruimte in alle gemeenten in de stadsregio via een aanbodmodel verdeeld. Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) heeft in opdracht van Maaskoepel en de stadsregio Rotterdam voor het zevende achtereenvolgende jaar het stelsel van de regionale woonruimteverdeling geanalyseerd. Sinds 1 januari 2011 geldt er nieuwe regelgeving voor het toewijzen van sociale huurwoningen (de staatssteunregeling ). Woningcorporaties zijn sindsdien verplicht om het grootste deel (minimaal 90%) van hun vrijkomende woningen te verhuren aan woningzoekenden met een huishoudinkomen van maximaal (prijspeil ). In deze monitor wordt gerapporteerd op het niveau van gemeenten, maar alle afzonderlijke woningcorporaties worden afgerekend op het naleven van deze regelgeving. Deze regelgeving heeft ook invloed op de manier waarop woningen worden aangeboden. Zoals verderop in deze monitor te zien is wordt de aanbodcategorie voorwaardenvrij onder invloed van de staatssteunregeling nauwelijks nog gebruikt, maar wordt veel meer gebruik gemaakt van de aanbodcategorie volkshuisvestelijk labelen en de nieuwe staatssteun-categorie. Woningzoekenden In de stadsregio Rotterdam waren in 2011 ongeveer woningzoekenden actief: in de grootstedelijke gemeenten, in de groeistedelijke gemeenten en in de kleinstedelijke gemeenten. Vergeleken met 2010 waren er in 2011 ongeveer woningzoekenden minder actief 1. De daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling van het aantal actief woningzoekenden met een huishoudinkomen vanaf Door de nieuwe Europese regelgeving is maximaal 10% van het vrijkomende woningaanbod voor deze groep woningzoekenden beschikbaar. Dat heeft er dus toe geleid dat veel woningzoekenden met een huishoudinkomen vanaf niet meer actief op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning, maar besluiten om dan maar niet te verhuizen of te zoeken naar een particuliere huurwoning of een koopwoning. Qua samenstelling zag de groep actief woningzoekenden in 2011 er als volgt uit: In de grootstedelijke gemeente Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, de groeistedelijke gemeenten Hellevoetsluis, Spijkenisse en Rozenburg en de kleinstedelijke gemeenten Brielle, Bernisse en Westvoorne waren meer starters dan doorstromers actief. In Capelle aan den IJssel waren evenveel starters als doorstromers actief; in alle overige gemeenten waren meer doorstromers dan starters actief. In alle regiogemeenten behoorde ten minste 50% van de actief woningzoekenden tot 1 Het aantal actief woningzoekenden in Maassluis is met maar liefst 80% afgenomen ten opzichte van Het is niet bekend waardoor deze opmerkelijke daling is veroorzaakt. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

15 de aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid. Maximaal 38% behoorde tot de niet-aandachtsgroep. Huishoudens met een omvang van één of twee personen vormden in alle gemeenten veruit het grootste deel van de actief woningzoekenden: minimaal 63%. Huishoudens van drie of vier personen vormden maximaal 30% van het aantal actief woningzoekenden en grotere huishoudens (vanaf 5 personen) maximaal 8%. In alle gemeenten was ten minste tweederde van de actief woningzoekenden tussen de 23 en 54 jaar oud. Jongeren (t/m 22 jaar) vormden maximaal 20% van het aantal actief woningzoekenden, ouderen (vanaf 55 jaar) maximaal 21%. Maximaal 5% van alle actief woningzoekenden had een voorrangspositie (urgent of svkandidaat). Woningaanbod In 2011 zijn in de stadsregio Rotterdam sociale huurwoningen aangeboden aan actief woningzoekenden. Dat zijn er 763 minder dan in % van al het woningaanbod in 2011 stond in Rotterdam. Het beschikbare woningaanbod kan in het aanbodmodel op verschillende manieren worden aangeboden: via advertenties in de krant en op internet, met of zonder passendheidseisen en via directe bemiddeling. Hiervoor zijn de volgende ijkpunten geformuleerd: Het eerste ijkpunt is dat op jaarbasis minimaal 40 procent van de woningen zonder passendheidscriteria, dus voorwaardenvrij, moet worden aangeboden. Aan dit ijkpunt heeft in 2011 geen enkele gemeente voldaan: maximaal 10% is voorwaardenvrij geadverteerd. Het regiototaal kwam in 2011 uit op 6%. Met de komst van de staatssteunregeling is het voorwaardenvrij aanbieden van woningen vrijwel helemaal losgelaten. In plaats daarvan wordt er veel meer aangeboden in de categorie volkshuisvestelijk labelen en de nieuwe staatssteun-categorie. Het tweede ijkpunt is dat maximaal 25 procent van het aanbod via directe bemiddeling mag worden aangeboden. In 2011 waren er drie gemeenten waarin niet aan dit ijkpunt is voldaan. Het gaat om Schiedam (30%), Krimpen aan den IJssel (35%) en Bernisse (50%). Het regiototaal kwam in 2011 uit op 21%. Het derde ijkpunt is dat maximaal 15 procent van het aanbod via lokaal maatwerk mag worden aangeboden. Woningen worden hierbij aangeboden met specifieke passendheidscriteria om redenen van leefbaarheid of volkshuisvestelijke aard. Albrandswaard (20%) en Hoek van Holland (18%) kwamen in 2011 als enige gemeenten boven dit ijkpunt uit. Het regiototaal kwam in 2011 uit op 9%. Naast het lokaal maatwerk is er in enkele kleinstedelijke gemeenten gebruik gemaakt van zogenaamde kleinstedelijke afspraken. Het aanbod binnen deze categorie varieerde van 5% in Albrandswaard tot 87% in Lansingerland. In Rotterdam zijn woningen aangeboden in het kader van de wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (de Rotterdamwet ). Het aanbod bedroeg hier 5% van het totale aanbod in Tezamen vormde het aanbod via kleinstedelijke afspraken en de Rotterdamwet 6% van alle aanbiedingen in Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

16 Het laatste ijkpunt is dat maximaal 20 procent van het aanbod in het kader van volkshuisvestelijk labelen mag worden aangeboden. Hierbij worden woningen voorzien van een label voor een specifieke leeftijdsgroep (jongeren of ouderen), voor een minimale of maximale huishoudensomvang en/of voor een minimum of maximum inkomen. In 2011 hebben, met uitzondering van Krimpen aan den IJssel en Lansingerland (waar veel via kleinstedelijke afspraken is aangeboden), alle gemeenten dit ijkpunt (fors) overschreden. Het regiototaal kwam in 2011 uit op 42%. Zoals eerder genoemd wordt de categorie volkshuisvestelijk labelen veel gebruikt in het kader van de staatssteunregeling (door de woningen een label met een maximum huishoudinkomen van mee te geven). In de Woonnet-gemeenten worden woningen die in het kader van de staatssteunregeling worden geadverteerd sinds 2011 apart geregistreerd. Het percentage binnen deze categorie varieerde van 2% in Lansingerland tot 51% in Capelle aan den IJssel. Woonnet-breed gezien kwam het percentage aanbiedingen in het kader van de staatssteunregeling in 2011 uit op 16%. Marktdruk De marktdruk is een indicator voor de populariteit van woningen. Hoe hoger de marktdruk, des te meer woningzoekenden er gemiddeld in de rij staan voor een woning. In 2011 was de marktdruk met respectievelijk 59 en 56 het hoogst in de kleinstedelijke gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. Maassluis en Ridderkerk kenden in 2011 de laagste marktdruk: hier stonden gemiddeld 5 woningzoekenden in de rij per verhuurde woning. Slaagkansen In 2011 is voor elke gemeente per kwartaal de slaagkans van verschillende groepen woningzoekenden berekend. Het gemiddelde van deze kwartaalslaagkansen is gebruikt om de slaagkans voor heel 2011 te berekenen. De slaagkans varieerde in 2011 van 1,4% in Albrandswaard en Barendrecht tot 12,2% in Ridderkerk. Van de grootstedelijke gemeenten had Rotterdam de hoogste slaagkans (6,9%) en Schiedam de laagste (3,1%). In het groeistedelijke gebied had Capelle aan den IJssel de laagste slaagkans (3,5%) en Ridderkerk de hoogste (12,2%). In het kleinstedelijke gebied lag de slaagkans tussen 1,4% in Albrandswaard en Barendrecht en 9,4% in Bernisse. Starters hadden alleen in Capelle aan den IJssel een hogere slaagkans dan doorstromers. De slaagkans van starters varieerde van 1,2% tot 12,0%; de slaagkans van doorstromers varieerde van 1,5% tot 12,3%. De slaagkans van de aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid was in vijf gemeenten hoger dan de slaagkans van de niet-aandachtsgroep. In twee gemeenten waren de slaagkansen van de aandachtsgroep en de niet-aandachtsgroep gelijk en in tien gemeenten was de slaagkans van de niet-aandachtsgroep hoger dan die van de aandachtsgroep. De slaagkans van de aandachtsgroep varieerde van 1,2% tot 11,4; de slaagkans van de niet-aandachtsgroep varieerde van 1,2% tot 13,7%. Lokale woningzoekenden hadden, met uitzondering van de gemeente Ridderkerk, een (veel) hogere slaagkans dan niet-lokale woningzoekenden. De slaagkans van lokale woningzoekenden varieerde van 4,6% tot 40,8%; de slaagkans van niet-lokale woningzoekenden varieerde van 0,9% tot 12,9%. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

17 Woningzoekenden met een huishoudinkomen tot hadden in zeven gemeenten een hogere slaagkans dan woningzoekenden met een huishoudinkomen vanaf In tien gemeenten was de slaagkans van woningzoekenden met een huishoudinkomen vanaf juist hoger. De slaagkans van woningzoekenden met een huishoudinkomen tot varieerde van 1,3% tot 12,4%; de slaagkans van woningzoekenden met een hoger huishoudinkomen varieerde van 0,4% tot 47,2%. Doelgroepen In de meeste gemeenten had een meerderheid van de woningen die aan jongeren (t/m 22 jaar) verhuurd zijn een huurprijs tot de jongeren/kwaliteitskortingsgrens. Maassluis, Capelle aan den IJssel, Rozenburg, Krimpen aan den IJssel, Albrandswaard en Barendrecht vormden hier een uitzondering op. In twaalf gemeenten slaagden de meeste ouderen (vanaf 55 jaar) in woningen die door middel van labeling in de aanbodcategorie volkshuisvestelijk labelen speciaal voor hen gereserveerd konden worden. In vijf gemeenten slaagden de meeste ouderen in aanbod dat niet specifiek voor hen gelabeld kon worden. In vier van die vijf gemeenten ging het overigens om directe bemiddeling. Grote huishoudens (vanaf 5 personen) kwamen in zeven van de zeventien gemeenten vooral terecht in aanbod dat speciaal voor hen gelabeld kon worden. In de tien overige gemeenten was dat niet het geval. Van alle geslaagde woningzoekenden uit de aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid is ten minste de helft terecht gekomen in voor hen bestemd aanbod, dat wil zeggen aanbod met een huurprijs tot de aftoppingsgrens. Het percentage varieerde in 2011 van 54% tot 93%. Van alle verhuurde woningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrens is regionaal gezien 79% verhuurd aan woningzoekenden uit de aandachtsgroep. Per gemeente varieerde dit percentage van 64% tot 86%. Tevens is, regionaal gezien, 58% van de verhuurde woningen met een huurprijs boven de aftoppingsgrens verhuurd aan woningzoekenden uit de aandachtsgroep. Van alle verhuurde woningen met een huurprijs tot de huurliberalisatiegrens ( 652,52) is regionaal gezien 95% verhuurd aan woningzoekenden met een huishoudinkomen tot Per gemeente varieerde dit percentage van 86% tot 99%. Bernisse is de enige gemeente in de stadsregio die in 2011 (net) niet heeft voldaan aan de Europese regelgeving die voorschrijft dat minimaal 90% van alle verhuurde woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens aan woningzoekenden met een huishoudinkomen tot moet worden verhuurd 2. Intraregionale verhuizingen In twaalf van de zeventien gemeenten in de stadsregio Rotterdam hebben de verhuringen van corporatiewoningen in 2011 voor minstens de helft geleid tot verhuisbewegingen binnen de eigen gemeentegrenzen. Rotterdam had in 2011 de meest lokaal georiënteerde sociale huurwoningmarkt: 82% van de geslaagde woningzoekenden in Rotterdam woonde al in deze gemeente. In vijf gemeenten hebben de verhuringen in 2011 meer verhuisbewegingen over dan binnen de eigen gemeentegrenzen veroorzaakt. Het gaat om Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel en Lansingerland. In Albrandswaard, Barendrecht en Capelle aan den IJssel kwamen de meeste geslaagde woningzoekenden uit Rotterdam. 8 2 In deze monitor wordt gerapporteerd op het niveau van Monitor gemeenten; woonruimteverdeling het zijn echter afzonderlijke stadsregio Rotterdam woningcorporaties 2011 die worden afgerekend op het naleven van de staatssteunregeling.

18 Inleiding In de sociale huursector in de stadsregio Rotterdam wordt gewerkt met één woonruimteverdelingssysteem: het aanbodmodel. Bij het aanbodmodel wordt eigen initiatief van de woningzoekenden verwacht: corporaties adverteren hun beschikbare woning in een krant en op internet, en woningzoekenden dienen hier bij belangstelling zelf op te reageren (door een woonbon op te sturen of via internet). De belangstellenden worden gerangschikt op hun inschrijfduur en degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning als eerste aangeboden. Sinds 1 januari 2005 is in de stadsregio Rotterdam de regionale Overeenkomst Woonruimteverdeling van kracht. Als onderdeel van de overeenkomst is een vernieuwd aanbodmodel geïntroduceerd, waarin minder regels en sturing van slaagkansen van doelgroepen centraal staan. Dit is de zevende jaarrapportage sinds de Overeenkomst Woonruimteverdeling in werking is getreden. Ook verschenen eerder al 27 kwartaalrapporten waarin de nadruk op de slaagkansen van de woningzoekenden lag 1. Dit rapport is breder van opzet dan de kwartaalrapporten en behandelt het hele jaar In het rapport staat een analyse van de volgende onderwerpen: woningvraag (H1), woningaanbod (H2), marktdruk (H3), slaagkansen (H4), doelgroepen (H5) en intraregionale verhuizingen (H6). De analyse vindt plaats op het niveau van de gemeenten. In de bijlage is een tabellenset opgenomen met de uitkomsten per regiogemeente en per Rotterdamse deelgemeente. Daarnaast is per gemeente een feitenkaart opgenomen waarin de belangrijkste gegevens van de woonruimteverdeling sinds 2007 overzichtelijk staan weergegeven. De brongegevens zijn afkomstig van de uitvoeringsorganisaties van de woonruimteverdeling in de regiogemeenten. Over heel 2011 werkten alle regiogemeenten met een aanbodmodel. De gemeenten kennen nog wel meerdere uitvoeringsorganisaties: De corporaties in Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Hoek van Holland, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hebben een gezamenlijk aanbodmodel, ondergebracht in de Vereniging WoonNet Rijnmond De corporaties in Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne hebben een gezamenlijk aanbodmodel, ondergebracht in de Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden (SWZE) De corporatie in Ridderkerk (Woonvisie) heeft een eigen aanbodmodel In figuur 1 is de situatie aan het eind van 2011 in kaartvorm weergegeven 2. 1 Voor 2005 en 2007 t/m 2011 heeft het COS vier kwartaalrapportages opgesteld in de serie Kans van slagen. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam. In 2006 zijn er maar drie kwartaalrapportages opgesteld. 2 Per 1 januari 2012 hebben de corporaties onder SWZE zich aangesloten bij de Vereniging WoonNet Rijnmond. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

19 Figuur 1 Woonruimteverdelingssystemen in de stadsregio Rotterdam, eind 2011 Bij de presentatie van de gemeentelijke gegevens in dit rapport is gekozen voor een indeling in grootstedelijke-, groeistedelijke- en kleinstedelijke gemeenten. Deze indeling wordt ook in andere documenten in de stadsregio Rotterdam gebruikt. Tot de grootstedelijke gemeenten behoren Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In totaal staan hier circa corporatiewoningen. Tot de groeistedelijke gemeenten behoren Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rozenburg en Ridderkerk. In totaal staan hier zo n corporatiewoningen. Tot de kleinstedelijke gemeenten behoren Krimpen aan den IJssel, Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland, Brielle, Hoek van Holland, Bernisse en Westvoorne. In totaal staan hier bijna corporatiewoningen. Door administratieve correcties kan het voorkomen dat aantallen uit de jaarrapportage niet overeenkomen met de cumulatieve aantallen uit de kwartaalrapportages. Afwijkende aantallen woningaanbod hebben te maken met het feit dat verzameladvertenties op ieder moment aan een advertentie geplaatst kunnen worden, dus ook nog na afloop van een rapportageperiode. * Hoewel Rozenburg inmiddels een deelgemeente van Rotterdam is, is de gemeente qua woonruimteverdeling nog aangesloten bij SWZE. Daarom wordt over Rozenburg nog als een aparte gemeente gerapporteerd. 10 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2011

20 1 Woningvraag 1.1 Definitie en berekeningswijze De corporaties adverteren hun beschikbare woningen op internet en in de krant; belangstellende woningzoekenden dienen hier vervolgens zelf op te reageren. In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de omvang en de kenmerken van de groep woningzoekenden in de stadsregiogemeenten. Hiermee wordt de woningvraag in beeld gebracht. Het uitgangspunt voor de berekening van het aantal woningzoekenden is het aantal verhuringen in Alle woningzoekenden die op een in 2011 verhuurde woning hebben gereageerd of via directe bemiddeling zijn geslaagd vormen de totale groep actief woningzoekenden. Deze wordt beschreven in paragraaf Gemeenten met een aanbodmodel Het aantal woningzoekenden in de sociale huursector per gemeente is weergegeven in tabel 1.1. Rotterdam kent van alle gemeenten in de stadsregio veruit de grootste groep actief woningzoekenden: In drie gemeenten (Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel) komt het aantal actieven boven de ; in alle andere gemeenten blijft het daar bijna altijd ver onder. Ten opzichte van 2010 is het aantal actief woningzoekenden in de stadsregio Rotterdam met bijna afgenomen, wat neerkomt op een daling van ongeveer 14%. Deze daling is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afname van woningzoekenden met een huishoudinkomen boven de , waarvoor met de nieuwe Europese regelgeving maximaal 10% van het woningaanbod met een huurprijs tot de liberalisatiegrens beschikbaar is. Waar het aantal actieven binnen de sociale doelgroep (huishoudinkomen tot ) een afname laat zien van ongeveer 13%, bedraagt deze afname bij de groep actieven met een huishoudinkomen boven de ongeveer 42%. Voor alle duidelijkheid: in de tabel gaat het om woningzoekenden die in een gemeente op zoek zijn geweest naar een sociale huurwoning en niet om woningzoekenden uit die gemeente. De aantallen kunnen daarom niet worden opgeteld tot een totaal voor alle gemeenten. Woningzoekenden kunnen immers in meer gemeenten op zoek zijn geweest en tellen dan in meer gemeenten mee als woningzoekende. Rekening houdend met het feit dat er dus dubbeltellingen voorkomen, bewegen zich op de grootstedelijke sociale huurwoningmarkt circa actief woningzoekenden, op de groeistedelijke sociale huurwoningmarkt circa en op de kleinstedelijke sociale huurwoningmarkt circa Opmerking: het aantal actief woningzoekenden in Maassluis is met maar liefst 80% afgenomen ten opzichte van Het is niet bekend waardoor deze opmerkelijke daling is veroorzaakt. Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2009

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2009 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2009 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2009 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 18 mei

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2010

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2010 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2010 Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2010 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 5 juli 2011 In opdracht van Maaskoepel

Nadere informatie

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 Özcan Erdem 1, Ineke Mulder 2 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI), gemeente Rotterdam 2 Maaskoepel te Rotterdam Project: 5079 Oktober 2016 o.erdem@rotterdam.nl

Nadere informatie

MONITOR WOONRUIMTEVERDELING STADSREGIO ROTTERDAM 2007 KWARTAAL

MONITOR WOONRUIMTEVERDELING STADSREGIO ROTTERDAM 2007 KWARTAAL . KANS VAN SLAGEN MONITOR WOONRUIMTEVERDELING STADSREGIO ROTTERDAM 2007 KWARTAAL 1 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 7 september 2007 In opdracht van

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2013

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

MONITOR WOONRUIMTEVERDELING STADSREGIO ROTTERDAM 2007 KWARTAAL

MONITOR WOONRUIMTEVERDELING STADSREGIO ROTTERDAM 2007 KWARTAAL . KANS VAN SLAGEN MONITOR WOONRUIMTEVERDELING STADSREGIO ROTTERDAM 2007 KWARTAAL 3 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 21 november 2007 In opdracht van

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012 rotterdam.nl/onderzoek Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012 Onderzoek en Business Intelligence Monitor aanbodmodel Rotterdam 2012 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business Intelligence (OBI) mei 2012 In opdracht

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2011

Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2011 Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2011 Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) oktober 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2011

Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2011 Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2011 Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 18 december 2012 In opdracht van Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2007 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) November 2008, aangepaste versie In opdracht

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2012

Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2012 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2012 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling Capelle aan den IJssel 2012 G.H. van der Wilt Onderzoek en

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Discussienota definiëring schaarste reikwijdte verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inleiding In de wijzigingsvoorstellen

Nadere informatie

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2013

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor aanbodmodel Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor aanbodmodel Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business Intelligence (OBI) april 2014 In

Nadere informatie

UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER

UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 5 3 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 3 DZ SCHIEDAM T9 Aan de leden van de gemeenteraad p ^ ^ 59?g F 73 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK ONS KENMERK

Nadere informatie

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2010

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2010 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2010 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2010 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 19 september 2011 In opdracht van Stadsontwikkeling Rotterdam Centrum

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2009

Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2009 Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2009 Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2009 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2010 In opdracht van de gemeente Vlaardingen Centrum

Nadere informatie

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam

Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam Monitor woningmarktpositie middeninkomens stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2006

Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2006 CONCEPT Versie 8 juni 2006 Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2006 Overeenkomst, houdende afspraken inzake de verdeling van huurwoningen in de aan de stadsregio Rotterdam deelnemende

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2008

Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2008 Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2008 Woonruimteverdeling in Vlaardingen in 2008 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 6 oktober 2009 In opdracht van de gemeente Vlaardingen

Nadere informatie

Schaarste in de regio Rotterdam

Schaarste in de regio Rotterdam RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Schaarste in de regio Rotterdam Bouwstenen bij de nieuwe huisvestingsverordening De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2008

Monitor aanbodmodel Rotterdam 2008 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2008 Monitor aanbodmodel Rotterdam 2008 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2010 In opdracht van ds+v afdeling Wonen Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam Samenwerkingsverband NOTITIE Notitie van: Betreft: Bestemd voor: Datum: Peter Groeneweg, adviseur weth. Versluijs Samenwerkingsovereenkomst met Maaskoepel 14 Colleges van B&W 21 juli 2015 Geachte leden

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

MONITOR AANBODMODEL ROTTERDAM 2006

MONITOR AANBODMODEL ROTTERDAM 2006 MONITOR AANBODMODEL ROTTERDAM 2006 M.T. Brokken en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 20 december 2007 In opdracht van ds+v - afdeling Wonen Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 136884 Raadsvoorstel: 136933 Portefeuillehouder: Raymond van Praag Onderwerp Zienswijze 'ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Voorne-Putten en Rozenburg juli 2008 juli 2009

Woonruimteverdeling Voorne-Putten en Rozenburg juli 2008 juli 2009 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2009 In opdracht van Stichting Woonruimteverdeling Zuid-Hollandse Eilanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: G.H.

Nadere informatie

MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden

MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM 2007 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 24 april 2008 In opdracht van de stadsregio Rotterdam Centrum

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Agenda 1. Wat & hoe van de regionale Huisvestingsverordening 2. Waarom

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden

MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM 2006 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 3 mei 2007 In opdracht van de stadsregio Rotterdam Centrum voor

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam SI / Afdeling Ruimte & Wonen Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam Nr. 1 Mei 214 Inhoud Algemeen Conjunctuur Segmenten Rotterdamse woningmarkt Koopsector Huursector Nieuwbouw koop Bestaande bouw koop Sociale

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Begin 2009 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2006 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM 2005

MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM 2005 MONITOR WONINGBOUWAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM 2005 G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2006 In opdracht van de Stadsregio Rotterdam Centrum voor

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage. 12 december 2014 149996 Ate Stam 010 267 3610 STADSREGIO ROTTERDAM College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 's Gravenhage datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 12 december 2014 149996 Ate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring. Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring. Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013

Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Feitenkaart en volkshuisvestingsbeleid Rotterdam en regio 2013 Eind 2015 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau

Nadere informatie

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft.

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft. M Gemeente Delft Retouradres : Wi]k- en Siedrzaken. Poslbue 340.2600 AH Dehl Gemeenteraad van DelH VERZONDEN 1 2 M EI 2011 Oalum Onderwerp 14-04-2011 Toezending stukken ter informatie Ons kenmerk 1150255

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

29 januari 2014 T. de Weger

29 januari 2014 T. de Weger Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 29 januari 2014 T. de Weger Datum commissie: Commissie Ruimte 15 januari 2014 Registratienummer BR1300220 N.a.v. B&W-voorstel BW1300895 Behandeld 19 november

Nadere informatie

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 Collegebesluit Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 1. Inleiding In 2013 hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond met financiële steun van de provincie

Nadere informatie

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND DSO/2016.270 RIS 292840 VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017 Woonruimteverdeling Maastricht Stadsronde 5 september 2017 Onderdelen 1. Beleidskader voor Woonruimteverdeling Maastricht (Lokale Woonagenda Maastricht) 2. Uitwerking in prestatieafspraken tussen huurdersbelangenverenigingen,

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Met de toets kunt u naar de verschillende punten springen, met het voorblad afsluiten.

Met de toets <F11> kunt u naar de verschillende punten springen, met <Ctrl+Enter> het voorblad afsluiten. Met de toets kunt u naar de verschillende punten springen, met het voorblad afsluiten. Nota aan burgemeester en wethouders PH: de heer N.M.C.Alsemgeest Sector: Stadsontwikkeling steller:

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 18 mei 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283 /e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 20 april 2015 Gerrit van Dijk Programma Ruimtelijke

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 3683 / 13 Betreft zaak: Com-Wonen

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk)

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Ed 2014 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2012 van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842 > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cluster Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie