JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december

2 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat JG Gemert Postadres : Postbus AB Gemert Telefoon : Fax : Website : Stichting Goed Wonen is opgericht op 8 april 1960 voor onbepaalde tijd. Bij Koninklijk Besluit van 9 september 1960 nummer 47, verlengd per 8 december 1980 nummer 9, is Stichting Goed Wonen toegelaten in de zin van de Woningwet. Zij is uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. De laatste wijziging van de statuten is notarieel verleden per 18 juni Stichting Goed Wonen is ingeschreven onder nummer in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Brabant te Eindhoven. Stichting Goed Wonen is aangesloten bij Aedes vereniging van woningcorporaties, de brancheorganisatie voor de corporatiesector. Stichting Goed Wonen is lid van het MKW. Dit is een platform binnen Aedes voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties. Dit platform is in 2000 opgericht en richt zich specifiek op corporaties met maximaal verhuureenheden. Het MKW streeft naar verbetering van de belangenbehartiging van deze corporaties en werkt aan kennisuitwisseling en kwaliteitsverbetering. Stichting Goed Wonen is aangesloten bij het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). KWH is een vereniging en is opgericht door corporaties. Er zijn meer dan 200 corporaties lid van KWH. Het KWH begeleidt en inspireert bij het werken aan kwaliteit. Stichting Goed Wonen is ook lid van het BKG (Bedrijvencontact Gemert-Bakel) en Atlant Partnership (werkgeversorganisatie gelieerd aan de Atlantgroep Helmond). 1

3 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 1 Inleiding Raad van Commissarissen Taak Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Commissarissen Rooster van aftreden Vergoeding Raad van Commissarissen Werkwijze Raad van Commissarissen Overleg met belanghouders Toezichtkader Corporate Governance Governancecode Woningcorporatie Integriteit Werkgeversrol 9 2 Bestuurlijke organisatie Bestuur Missie Goed Wonen Klachtencommissie Overleg gemeente en belanghouders Visitatie Interne risicobeheersing- en controlesystemen 13 3 Werkorganisatie Organisatiestructuur HRM-visie Personeel Ondernemingsraad 17 4 Prestatievelden Strategisch Partnership en prestatieafspraken met gemeente Gemert-Bakel Kwaliteit en beschikbaarheid van woongelegenheden Leefbaarheid Verhuren en verkopen van woningen Wonen en zorg Betrekken van bewoners bij beheer en beleid Communicatie en PR Financiën Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen Ondertekening 44 5 Kengetallen Bijlage jaarverslag regionale geschillencommissie

4 Inleiding In 2014 was het jaar van de parlementaire enquête en de behandeling van de herziene woningwet. Met de afronding van zowel de enquête, als het wetgevingsproces zijn de piketpaaltjes waarbinnen de speelruimte van de woningcorporaties worden bepaald gezet. In 2015 zullen de laatste onduidelijkheden worden weggenomen en komt een einde aan een discussie van vele jaren. Ook voor Goed Wonen is met het visitatierapport over de afgelopen jaren een heldere en eenduidige analyse gemaakt over haar prestaties. Los daarvan doen we ons werk en dat blijven we dat gewoon goed doen. Goed Wonen investeert nog steeds in Gemert-Bakel. In bestaande wijken en in nieuwbouw. In 2014 hebben wij de volgende keuzes gemaakt. De keuze om te blijven werken aan wijken met woningen die schoon en veilig zijn. In 2014 hebben we bij 677 woningen planmatig onderhoud verricht. De keuze om onze focus ook te richten op de betaalbaarheid van het wonen door 300 woningen energiezuiniger te maken; naast de keuze voor het aanbrengen van zonnepanelen. De keuze om voortvarend en proactief asbestsaneringen uit te voeren bij planmatig en mutatie-onderhoud. De keuze om daarnaast 21 huurwoningen toe te voegen aan onze sociale huurvoorraad. De keuze om de werkorganisatie mee te laten bewegen met minder mensen en middelen (reorganisatie die uiteindelijk leidde tot de inkrimping met 5 fte). Want per slot van rekening zijn en blijven wij er voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. De keuzes die wij maken voor de toekomst vinden hun basis in ons ondernemingsplan samen in beweging. Met het visitatierapport in de hand constateren we dat we de voornemens uit dit ondernemingsplan ruimschoots hebben uitgevoerd. In 2015 gaan we een volgende stap zetten: duurzaamheid in al haar facetten is daarbij het sleutelwoord. Duurzaam vastgoed, een duurzame exploitatie, maar ook een duurzame relatie met huurders en stakeholders. In dit jaarverslag vindt u het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening. Daarnaast vindt u in de bijlage het jaarverslag van de regionale geschillencommissie, waar Goed Wonen deel van uit maakt. Ik verwacht dat we hiermee een helder beeld schetsen van onze volkshuisvestelijke en financiële prestaties. Gemert, mei 2015 Hans Vedder directeur-bestuurder 3

5 1 Raad van Commissarissen 1.1 Taak Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf personen. Met de bestaande werkwijze van de RvC is een onafhankelijk functioneren gewaarborgd. Het werken met profielschetsen bij benoemingen en de procedure rondom herbenoeming completeren deze onafhankelijke werkwijze. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak om toezicht uit te oefenen op: het beleid van de directeur-bestuurder; de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en procedures ingesteld door de directie; de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het terzijde staan van de directie met gevraagd en ongevraagd advies. Een aantal (materiële) besluiten van de directie, zoals vastgelegd in de statuten en het reglement van de Raad, is tevens onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC. 1.2 Samenstelling Raad van Commissarissen De persoonlijke gegevens van de toezichthouders, per 31 december 2014, zijn in de tabel beschreven: Naam Functie Geboortejaar Nationaliteit Datum in functie Huidige termijn Jaar van aftreden/her kiesbaar De heer G.J.M. van der Zanden Voorzitter 1956 Nederlandse 22 januari e termijn juli 2015 De heer M.J.M. van de Westelaken Lid 1957 Nederlandse 22 januari e termijn januari 2015 De heer H. Oosterlee Lid 1965 Nederlandse 1 september e termijn augustus 2016 De heer T.J.P. Swinkels Lid 1974 Nederlandse 1 november e termijn oktober 2015 De heer S.J.E. Turnhout Lid 1981 Nederlandse 1 mei e termijn mei 2017 De leden van de RvC beschikken over ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en de non-profitsector. De leden van de RvC hebben de volgende (neven)functies: De heer Van der Zanden, geboren 6 mei 1956 (voorzitter). Benoemd vanwege zijn persoonlijke kwaliteiten, zijn specifieke binding en netwerk in de gemeente Gemert-Bakel en zijn bestuurlijke ervaring. (Neven)functies: aandeelhouder VDZ Holding BV; aandeelhouder VDZ Bouwmanagement BV; vennoot Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG); voorzitter Beheerstichting Golfclub De Stippelberg; bestuurslid van de sociëteit De Vereeniging. De heer Van de Westelaken, geboren 3 mei Benoemd vanwege zijn specifieke kwaliteiten op het gebied van financiën en bedrijfseconomie. (Neven)functies: manager huisvesting en ICT bij Lunet zorg (Eindhoven-De Kempen). 4

6 De heer Oosterlee, geboren 14 maart 1965 Benoemd vanwege zijn specifieke kwaliteiten op het gebied van vastgoedontwikkeling. (Neven)functies: Directeur KSS (tevens lid van de concerndirectie van Korein Groep) De heer Swinkels, geboren 22 oktober 1974 Benoemd vanwege zijn specifieke kennis van huurdersbelangen en leefbaarheid. (Neven)functies: senior zorgvastgoedontwikkelaar Vitaal Zorgvast. De heer Turnhout, geboren 15 juli 1981 Benoemd vanwege zijn volkshuisvestelijke kennis en ervaring. (Neven)functies: Expert Innovatie & Onderzoek bij Vilans (landelijk kenniscentra voor de langdurige zorg), waarbij hij sturing geeft aan de thema's en teams 'wijkgericht werken' en 'ketens en netwerken'. De heer Swinkels en de heer Turnhout bezetten de huurderszetel. 1.3 Rooster van aftreden In 2014 heeft er geen wijziging plaatsgevonden binnen de Raad van Commissarissen. Wel is in 2014 een wervings- en selectieproces gestart voor de werving van een tweetal commissarissen die in 2015 aftreden: de heer Van de Westelaken en de heer Van der Zanden, als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn. Eind 2014 zijn 2 kandidaten geselecteerd: de heer M. Frijns voor de vacature van Van de Westelaken (per 1 februari 2015) en mevrouw M. Mohammadi, die de RvC completeert na het vertrek van de heer Van der Zanden (per 1 augustus 2015). De Wet Bestuur & Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in Raden van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft dit in ogenschouw genomen bij de invulling van de vacatures. 1.4 Vergoeding Raad van Commissarissen De Raad beschikt over een reglement waarin onder andere ook de vergoedingen zijn opgenomen. De hoogte van de vergoedingen is vastgesteld conform de Honoreringscode commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De vergoedingen per 31 december 2014 bedragen: a. voorzitter: een vast honorarium op jaarbasis van (ex BTW) b. overige leden: een vast honorarium op jaarbasis van In 2014 is een bedrag van ,- aan vergoedingen uitbetaald aan de RvC. Daarnaast zijn reis-, verblijf-, wervings-, studie- en vergaderkosten gemaakt. De totale kosten voor toezicht bedragen ,-. Met leden van de Raad van Commissarissen zijn geen arbeidsovereenkomsten met Goed Wonen afgesloten. De RvC acht de hoogte van de vergoedingen in overeenstemming met het maatschappelijke belang van adequaat en professioneel toezicht op een corporatie van deze omvang. 5

7 1.5 Werkwijze Raad van Commissarissen Ten aanzien van de werkwijze van de RvC valt puntsgewijs het volgende te melden: In het verslagjaar heeft de voltallige RvC zes maal vergaderd met de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn er diverse interne beraadslagingen geweest. Met name vanuit de organisatie werd de informatie aangeleverd op basis waarvan de besprekingen gevoerd werden. Het betrof zoals gebruikelijk een combinatie van terugkerende documenten (jaarverslag, begroting, managementrapportages) en documenten voor specifieke onderwerpen. Het initiatief tot het inbrengen van bepaalde informatie komt zowel uit de RvC als uit het bestuur. De Raad heeft een auditcommissie ingesteld. In deze auditcommissie hebben de heer Van de Westelaken en heer Oosterlee zitting. De auditcommissie vergadert voor elke RvC vergadering. De auditcommissie wordt ondersteund door de controller. De directeur-bestuurder is op afroep beschikbaar. De auditcommissie adviseert de RvC aangaande financiële aangelegenheden. Tijdens de vergaderingen van de RvC zijn naast de leden ook de directeur-bestuurder en de controller aanwezig; daarnaast leden van het Management afhankelijk van de onderwerpen. De accountant en de senior-controleleider van EY woonde de behandeling van het jaarverslag 2013 bij. Daarnaast hebben in 2014 diverse medewerkers van Goed Wonen en externe adviseurs op uitnodiging van de RvC de vergadering gedeeltelijk bijgewoond. In september 2014 heeft er een werkbijeenkomst plaatsgevonden tussen de RvC en directie en management rond het thema kwaliteit en betaalbaarheid. Medio december 2014 vond het jaarlijkse overleg tussen RvC en Ondernemingsraad plaats. De huurderszetel binnen de RvC wordt bekleed door de heer Swinkels en de heer Turnhout. Zij hadden in 2014 overleg met het Huurdersbelang Gemert-Bakel. De RvC vergadert papierloos. De RvC heeft in het verslagjaar onder andere de volgende onderwerpen besproken: Realisatie van de doelstellingen en de strategie van de onderneming: o voortgang prestatieafspraken met gemeente Gemert-Bakel; o goedkeuring investeringsvoorstellen inzake nieuwbouwprojecten; o beleid inzake bouwen op eigen grond; o beleid betaalbaarheid huurwoningen. De opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen: o rapportage stand van zaken risicomanagement; o treasury jaarplan 2014 en 2015; o herziening treasury-statuut 2014; o bevoegdheden bestuurder; o opdracht controle EY. Het verslaggevingsproces: o rapportage prestatiebeoordeling Goed Wonen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; o benchmarkrapportage Corporatie in perspectief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; o de managementletter van de accountant; o begroting 2015 en meerjarenbegroting; o jaarverslag 2013; o de kwartaalrapportages. De naleving van wet- en regelgeving: o ontwikkelingen in het institutionele bestel voor corporaties; o assurrance-rapport accountant; o rapportage in kwartaalrapportage over de interne controles; o WSW borgingsplafond; o stand van zaken governance; o visitatie. 6

8 De RvC heeft in haar vergaderingen de volgende besluiten goedgekeurd: jaarrekening en jaarverslag 2013; begroting 2015; treasury jaarplan 2014 en 2015; aanpassing treasurystatuut; aanpassing bevoegdheden bestuurder; profielschets en werving en selectie nieuwe commissarissen in 2015; voorgenomen benoeming 2 nieuwe commissarissen: de heer Frijns en mevrouw Mohammadi; vaststelling salariëring directeur-bestuurder; investering Komweg (15 woningen); investering Verhofstadstraat (9 woningen); opdracht visitatie. De inbreng van de RvC varieert van het goedkeuren van besluiten tot het stellen van vragen en het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen. De besprekingen dragen een open karakter, waarbij vanuit ieders verantwoordelijkheid (RvC en directeur-bestuurder) gewerkt wordt in het belang van Goed Wonen. 1.6 Overleg met belanghouders In 2014 zijn belanghouders geïnformeerd door de directeur-bestuurder over het meerjarenbeleid van Goed Wonen. In het kader van de nadere scheiding wonen en zorg is door de bestuurder overleg gevoerd met de Zorgboog en Diomage; mede in verband met de ontwikkeling van een aantal projectem (4 groepswoningen voor de Zorgboog en een voorziening met 21 kamers voor Diomage). Daarnaast heeft een afvaardiging van de RvC overleg gevoerd met het Huurdersbelang Gemert- Bakel. 1.7 Toezichtkader De missie van Goed Wonen is vertaald in het ondernemingsplan, tezamen met het strategisch voorraadbeleid, het treasurystatuut, het investeringsstatuut, het fiscaalstatuut en het directiestatuut, het toezichtkader voor de RvC bij de besluitvorming. Dit heeft onder andere geleid tot een begroting 2015 waarin de kwantitatieve onderdelen vanuit het ondernemingsplan en de inzichten vanuit de gemeentelijke (en regionale) woonvisie zijn verdisconteerd, met inachtneming van de middelen zoals die beschikbaar zijn (impact van de verhuurdersheffing). Tevens is daarbij een volledige doorrekening gemaakt van de veranderopgave tot Daarnaast krijgt de RvC inzicht in het besturen van de organisatie door middel van Goed. (ons informatiebulletin voor huurders), de digitale knipselkrant, het Aedesmagazine, andere uitgaven van Aedes, lidmaatschap van de VTW en het volgen van cursussen en bijeenkomsten. De RvC verwerft hiermee inzicht in het realiseren van de strategische doelstellingen die zich richten op de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële prestaties van de corporatie. Bij de goedkeuring van de begroting verschaft men met de financiële meerjarenprognose inzicht in de kengetallen van Goed Wonen. De norm voor de financiële continuïteit is vastgelegd in een aantal financiele ratio s (o.a de ICR, DSCR, LTV, solvabiliteit). Uitgangspunt is dat deze minimaal moet voldoen aan de eisen die het WSW stelt. Daarnaast dienen de kasstromen de komende vijf jaar (met inachtneming van een aflossingsfictie van 2%) positief te zijn. De RvC toetst dit, waarbij een prognose wordt gegeven voor tien jaar op basis van de voorgenomen (bouw-) activiteiten. Aan al deze voorwaarden voldoet Goed Wonen. Goed Wonen is een relatief kleine en overzichtelijke corporatie. Er is één commissie ingesteld. De RvC-leden R. van de Westelaken en H. Oosterlee zijn lid van de auditcommissie. Secretaris van de auditcommissie is de controller van Goed Wonen. 7

9 Goed Wonen heeft een verbinding: project De Stroom BV. Goed Wonen is bestuurder en enig aandeelhouder van deze BV. Via deze BV is tussen 2005 en 2009 een aantal koopwoningen verkocht die door Goed Wonen zijn ontwikkeld. Daarnaast heeft Goed Wonen een deelneming aan de Coöperatie Smart Finance. Deze coöperatie voert de startersrenteregeling uit die Goed Wonen kan aanbieden bij de verkoop van woningen. Verder is Goed Wonen lid van vijftien Verenigingen van Eigenaars en drie ondersplitsingen, zie hiervoor hoofdstuk Corporate Governance De governancestructuur van de corporatie voldoet aan de governancecode. Goed Wonen is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder legt het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. Zo wordt ook het bezoldigingsbeleid en de benoeming van de directeur-bestuurder vastgesteld door de RvC. De RvC voldoet aan de Aedes-code voor wat betreft het interne toezicht. Verder onderschrijft de RvC de Governancecode voor Woningcorporaties. Een lid van de RvC dient over de volgende algemene kwaliteiten te beschikken: ervaring met management, bedrijfsvoering of toezicht; visie op volkshuisvesting en aanpalende dienstverlening; actieve maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelgroep; beschikken over een netwerk (regionaal, inhoudelijk, politiek/bestuurlijk); oog hebben voor de specifieke situatie van een relatief kleine woningcorporatie; vermogen complexe vraagstukken te voorzien en te analyseren. 1.9 Governancecode Woningcorporatie Op 1 juli 2011 is een hernieuwde Governance Code voor woningcorporaties van kracht. De code doet aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Bij een groot aantal onderdelen geldt het principe van pas toe of leg uit : afwijken van de code is mogelijk, maar dan wel beargumenteerd. In de vernieuwde governancecode zijn een aantal onderdelen dwingend voorgeschreven. De RvC onderschrijft de code integraal. Afgelopen jaar heeft de RvC de code expliciet tegen het licht gehouden. Daaruit zijn een aantal aandachtspunten gekomen die meegenomen worden bij de verdere concretisering en implementatie van wijzigingen naar aanleiding van der herziene woningwet.. De Raad van Commissarissen gaat in april 2015 haar functioneren over 2014 evalueren. Dit onder externe begeleiding die aangesloten is bij het platform voor innovatie en toezicht. 8

10 1.10 Integriteit De RvC hanteert een gedragscode als het gaat om belangenverstrengeling en transparantie. Wanneer er sprake is van transacties met tegenstrijdige belangen maakt de commissaris hier vooraf melding van. De RvC bepaalt vervolgens wat dat betekent voor het functioneren van dat lid. Dit kan betekenen dat hij/zij zich moet onthouden van deelname aan de vergadering c.q. bespreking van het onderwerp. Ook kan bepaald worden dat de transactie niet op de voorgestelde manier door kan gaan. De leden van de RvC verklaren allen onafhankelijk te zijn. In 2014 is binnen de organisatie geen gebruik gemaakt van de regeling melding onregelmatigheden Werkgeversrol Samenstelling bestuur De RvC houdt toezicht op het bestuur van Goed Wonen. Het bestuur wordt gevormd door de heer H.J.G. Vedder (geboren 27 juli 1957). Hij is op 18 mei 2009 in dienst getreden bij Goed Wonen. De Wet Bestuur & Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in het Bestuur. Bij een eenhoofdig bestuur zal deze evenwichtige verdeling altijd mank gaan Arbeidsvoorwaarden bestuur De RvC stelt het salaris van de directeur-bestuurder vast. Het salaris is gebaseerd op de toenmalige sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningbouwcorporaties. Deze code is in 2010 ontwikkeld en vastgesteld en inmiddels verplichtend voorgeschreven binnen Aedes-verband. Deze code wordt integraal opgevolgd. De zwaarte van de functie was door de RvC bepaald in overeenstemming met deze adviesregeling. Het salaris was daarbij ingedeeld in schaal D. Per 1 januari 2014 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een inkomensstaffel uitgevaardigd als uitwerking van de Wet Normering Topinkomens. Ondanks de nog aanwezige salarisgroei van de directeur-bestuurder (volgens de afspraken vanuit het verleden) is vanaf 2013 met wederzijdse instemming deze groei vooralsnog stopgezet. Het salaris is daardoor per 1 januari 2014 ongewijzigd vastgesteld op Daarnaast maakt de bestuurder gebruik van de regeling individuele bedrijfsauto van managers en directie. Het WNT-inkomen van de bestuurder bedraagt (bruto-inkomen, bijtelling auto en werkgeverslasten pensioen). De norm voor een corporatie als Goed Wonen bedraagt Functioneren bestuur algemeen De RvC houdt jaarlijks met de directeur-bestuurder een functionerings- en beoordelingsgesprek. Hierin wordt het algemeen functioneren van de directeur-bestuurder besproken en worden de specifieke resultaatafspraken beoordeeld Integriteit Een integriteitscode maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder. In 2014 is er geen sprake geweest van belangenverstrengeling c.q. tegenstrijdigheid van belangen Nevenfuncties bestuurder De directeur-bestuurder vervult een aantal nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o.; voorzitter Raad van Toezicht Basisbibliotheek Biblioplus. bestuurslid MKW platform voor Middelgrote- en Kleine Woningbouwcorporaties. Gemert-Bakel, maart 2015 De Raad van Commissarissen van Goed Wonen De heer H. Oosterlee De heer T.J.P. Swinkels De heer S.J.E. Turnhout De heer M.M.L.F. Frijns De heer G.J.M van der Zanden 9

11 2 Bestuurlijke organisatie 2.1 Bestuur Goed Wonen kent een tweelagenstructuur. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en -uitvoering. Een en ander is vastgelegd in de statuten van Goed Wonen en het directiestatuut. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Per 18 mei 2009 is de heer Hans Vedder benoemd als directeur-bestuurder. Samen met het Managementteam geeft de directeur-bestuurder leiding aan de werkorganisatie. De belangrijkste bestuursbesluiten van 2014 zijn: Begroting 2015; Treasury Jaarplan 2015; Investeringen in energiemaatregelen (zonnepanelen); Huurverhoging 2014; Kwartaalrapportages; Actualiseren aannemerspool 2014; Wijziging diverse personeelsregelingen / waarderings- en beloningsbeleid; Plan van aanpak reorganisatie Goed Wonen tot 2 lijnafdelingen (wonen en vastgoed) en een stafafdeling (planning en control); Investeringsbeslissing 15 woningen Komweg; Evaluatie schilderwerk 2013; Investeringsbeslissing 9 woningen Verhofstadstraat; Binnenverbetering bij 20 mutatiewoningen; Aanbesteding 114 woningen planmatig onderhoud; Aanpassing SVB veranderopgave; Sponsoring Stichting Leergeld; Jaarverslag 2013; Controleplan

12 2.2 Missie Goed Wonen In 2010 is het meerjarig ondernemingsplan vastgesteld waarin de ambities van Goed Wonen voor de komende jaren zijn vastgesteld. Missie: Wij zijn een maatschappijgedreven organisatie. We zorgen voor huisvesting van woningzoekenden, die daar om verschillende redenen niet zonder hulp zelf voor kunnen zorgen. We helpen deze inwoners van de gemeente Gemert-Bakel om zelfstandig en met plezier te wonen in een prettige woonomgeving en in vitale en leefbare kernen. Dat doen we vanuit onze rol als volkshuisvester. Woningcorporaties bouwen, onderhouden en verhuren woningen en doen dat vooral voor mensen die, bijvoorbeeld vanwege een lager inkomen, moeilijk zelf in betaalbare huisvesting kunnen voorzien. Maar Goed Wonen is meer dan het aanbieden van goede en betaalbare huizen. Goed Wonen is uitsluitend en vrijwel als enige woningcorporatie in de gemeente Gemert-Bakel actief. Die bijzondere positie zorgt voor bijzondere verantwoordelijkheden. Meer dan andere bedrijven en organisaties moeten we er zijn voor iedereen die ons nodig heeft. Gezinnen, alleenstaanden, starters, senioren, maar ook voor bijzondere, kwetsbare groepen. Daarnaast is er het besef dat wij een verantwoordelijkheid dragen voor de woonomgeving, in het bijzonder voor de leefsfeer en leefbaarheid van buurten en kernen. Goed Wonen neemt die verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheden nemen we samen met anderen. Samen met individuele huurders, met huurderorganisaties, met de gemeente en met maatschappelijke organisaties. Wederkerigheid is een belangrijk onderdeel in ons ondernemingsplan. De kwaliteit van de leefbaarheid van de buurten, wijken en kernen in de gemeente wordt immers vooral bepaald door de mensen die er wonen en die in staat moeten zijn zich in te zetten voor hun woonomgeving. Goed Wonen helpt daarbij. Door het realiseren van bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed. Andere partijen doen daarbij de dingen waar zij weer goed in zijn, zoals het faciliteren van vrijwilligerswerk of het bieden van maatschappelijk werk. En zo wordt het werk van Goed Wonen heel breed, complex en inspirerend. Dag in dag uit bouwen we aan samenwerkingsverbanden, zorgen we voor huisvesting, voor maatschappelijk vastgoed, voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid van wijken en dorpen. Soms tegen de stroom in, dan weer met de stroom mee. Kernwaarden die daarbij door ons gehanteerd worden zijn: maatschappelijk betrokken (passie), doelgericht (focus) en samenwerkend (verbinding). Deze kernwaarden zijn basis voor onze houding en ons handelen. Die uitdagingen maken ons werk zelden routineus. Maar altijd vanzelfsprekend. De besluiten van de directeur-bestuurder die aan de Raad van Commissarissen voorgelegd worden, worden getoetst aan deze missie. 2.3 Klachtencommissie Op grond van het BBSH is een corporatie verplicht om een klachtencommissie in te stellen. Deze commissie behandelt klachten die betrekking hebben op het functioneren, de procedures en de gedragingen van medewerkers van de corporatie. Het gaat hierbij niet om de beoordeling van het algemene beleid van Goed Wonen, maar om de uitvoering van dit beleid. In eerste instantie worden de klachten behandeld door de werkorganisatie. Komen partijen er niet uit dan kan de huurder de geschillencommissie inschakelen. De geschillencommissie geeft vervolgens advies aan de directie. Voor de behandeling van klachten is een procedure opgesteld. 11

13 Goed Wonen is aangesloten bij een regionale geschillencommissie. Deze commissie behandelt geschillen tussen woningcorporaties en hun huurders. Deelnemers aan deze commissie zijn Goed Wonen, PeelrandWonen uit Boekel, woningstichting Laarbeek en Bergopwaarts uit Deurne. Naast geschillen op grond van het BBSH worden ook geschillen in het kader van het regionaal tweedekansbeleid behandeld. Goed Wonen levert de ambtelijk secretaris voor de commissie. De samenstelling van de regionale geschillencommissie is per 31 december 2014 als volgt: Naam Functie Datum in functie Huidige termijn Jaar van aftreden De heer J.L.P.M. Cox Lid 1 oktober e termijn 2014 Mevrouw mr. O. Bossink-de Lid 1 oktober e termijn 2014 Ruiter Mevrouw mr. H. Princen Lid 1 oktober e termijn 2014 De heer mr. P.L. Kerkhofs Lid 1 oktober e termijn 2014 Mevrouw mr. R. Kieboom Voorzitter 1 oktober e termijn 2014 De regionale geschillencommissie heeft in 2014 één geschil van Goed Wonen behandeld. De kosten van de regionale geschillencommissie worden door de deelnemende corporaties gedeeld gerelateerd aan het aantal geschillen. Verwezen wordt naar het afzonderlijk jaarverslag van de commissie. 2.4 Overleg gemeente en belanghouders De gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen geven vanuit hun verantwoordelijkheid invulling aan het lokale woonbeleid en bepalen daarmee de kwaliteit van het wonen. De directeur-bestuurder heeft regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouders en op operationeel niveau vindt overleg plaats tussen medewerkers van Goed Wonen en ambtenaren van de gemeente. Zij zorgen voor de nodige stukken waarover vervolgens bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. Regelmatig is er overleg tussen een delegatie van het college van B&W en de directeur-bestuurder van Goed Wonen. Het overleg gaat over diverse volkshuisvestelijke aangelegenheden. Goed Wonen en gemeente zien elkaar als belangrijke partners in de volkshuisvesting op lokaal 12

14 niveau. Vanuit die samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de lokale huisvesting zijn Goed Wonen en de gemeente samen intensief en constructief de volkshuisvestelijke dialoog aangegaan. Prestatieafspraken zijn de uitkomst van dit proces. De prestatieafspraken hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen: huisvesting van (specifieke) doelgroepen, kwaliteit woningaanbod, leefbaarheid van buurten en wijken, afstemming wonen en zorg, betrekken van bewoners bij beleid, financiële continuïteit, communicatie en monitoring. Goed Wonen en de gemeente hebben in 2011 een vierjarig convenant afgesloten, met als basis het ondernemingsplan en het collegeprogramma Er is een strategisch partnership aangegaan als bestuurlijk convenant. Dit vormt de basis voor de jaarlijkse prestatieafspraken. Door de samenwerkings-overeenkomst eind 2012 over de levering en aankoop van een vijftal binnenstedelijke bouwlocaties is Goed Wonen in staat haar bouwprogramma tot 2017 te verwezenlijken. Naast overleg met de gemeente voert Goed Wonen ook overleg met andere belanghouders. De belangrijkste zijn huurdersvertegenwoordigers, Verenigingen van Eigenaars, dorpsraden, zorgaanbieders (met name Diomage en De Zorgboog) en diverse leveranciers. Door regelmatig contact met deze partijen, krijgt Goed Wonen inzicht in de wensen en ideeën van belanghouders. In de uitvoering van haar beleid, houdt Goed Wonen voor zover mogelijk rekening met de mening van de belanghouders. 2.5 Visitatie Goed Wonen is lid van Aedes. Aedes is de vereniging van Woningbouwcorporaties. Onderdeel van dit lidmaatschap is het hanteren van de Aedes-code en de Governancecode Woningcorporaties. Onderdeel van die code is dat de onderneming zich eens in de vier jaar onafhankelijk, extern en gezaghebbend laat visiteren. Daartoe is een methodiek ontwikkeld binnen Aedes en is een aantal bureaus geaccrediteerd. Eind 2014 heeft Goed Wonen zich opnieuw laten visiteren. Het visitatierapport is in januari 2015 uitgebracht. Voor de integrale tekst van het visitatierapport en de officiële reactie van de directeurbestuurder wordt verwezen naar onze website. Het in 2010 vastgestelde meerjaren-ondernemingsplan Samen in beweging heeft een belangrijke aanzet gegeven voor de verdere ontwikkeling van Goed Wonen. Her visitatierapport van januari 2015 is een goede indicator van de voortgang en realisatie. In 2015 wordt een nieuw ondernemingsplan opgesteld voor de volgende 4 jaar. 2.6 Interne risicobeheersing- en controlesystemen Om de kwaliteit en risico s binnen Goed Wonen te beheersen en te borgen voert Goed Wonen jaarlijks een risico-analyse uit. Hierbij inventariseert het management de risico s en bepaalt vervolgens hoe hierop geacteerd wordt. De risico-analyse, aangevuld met afspraken uit beleidsstukken, wijzigingen in wet- en regelgeving, voorgaande controles, vormen de basis voor het intern controleplan. De controles worden met name door de controller uitgevoerd. De bevindingen vanuit de controles worden met de verantwoordelijk manager gedeeld en waar nodig worden (bijsturings)acties uitgezet. Zowel de risico-analyse en het controleplan zijn dynamische documenten. In de loop der tijd kunnen bijvoorbeeld prioirteiten verschuiven of kunnen nieuwe risico s ontstaan, hierop wordt door Goed Wonen geanticipeerd. In de kwartaalrapportage wordt aan de Bestuurder en Raad van Commissarissen gerapporteerd over de bevindingen vanuit de controles, alsook over de risico s en voortgang van de verbetervoorstellen. De gehele inrichting met beleidsstukken (zoals treasury, investeringsstatuut), vastgestelde bevoegdheden, begroting, kwartaalrapportages, interne controles, controles door accountant en visitatie geven invulling en inzicht in de kwaliteit en risicobeheersing van Goed Wonen. Goed Wonen heeft geen derivaten. Het treasurystatuut van Goed Wonen beschrijft het proces en beleid rondom derivaten, dit statuut wijkt niet af van de Beleidsregels Derivaten welke door de overheid is vastgesteld. 13

15 3 Werkorganisatie 3.1 Organisatiestructuur In de organisatiestructuur is de afdeling Klantzaken het belangrijkste aanspreekpunt voor de klant. Alle contacten met de klant ten aanzien van beheer, huur en verhuur en dagelijks onderhoud vinden vanuit deze afdeling plaats. In de organisatie vervullen de afdelingen Bedrijfszaken, Vastgoed en Ondersteuning & Vernieuwing ondersteunende taken. Het organisatieschema ziet er als volgt uit: Medio 2014 is een plan van aanpak opgesteld met een richtinggevend kader voor de nieuwe organisatie in Er is gekozen voor een lerende en projectmatige aanpak. Met het instellen van een tijdelijke projectorganisatie met 2 lijnafdelingen en 1 stafafdeling wordt vorm gegeven aan de hand van een aantal uitgangspunten: Verantwoordelijkheden laag in de organisatie (aantal leidinggevenden terugbrengen tot 3 (inclusief bestuurder)); Integrale managementverantwoordelijkheid (registrerende financiële functies worden in de lijn ondergebracht); Concentratie activiteiten rondom de huurder en het vastgoed (assetmanagement); Stafdeling planning en control. 3.2 HRM-visie Medewerkers zijn van cruciaal belang. Zij zijn de ambassadeurs van Goed Wonen. Wij gaan door met het investeren in onze medewerkers. Om invulling te geven aan die rol streven wij naar een cultuur die gekenmerkt wordt door onze kernwaarden: betrokken, samenwerken en doelgericht. Onze HRM-visie kent de volgende uitgangspunten: Integraal management; Eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers; Verantwoordelijkheden laag in de organisatie; Een meer vraaggerichte aanpak. 14

16 Binnen ons HRM-beleid hanteren we de volgende uitgangspunten: We maken uitdagende afspraken met medewerkers over de te leveren prestaties; We faciliteren en ondersteunen medewerkers bij het realiseren daarvan; We stimuleren medewerkers om hun potentiële mogelijkheden te ontwikkelen; We spreken duidelijke verwachtingen uit zodat medewerkers hun positie kunnen bepalen en een loopbaan kunnen plannen. We hechten belang aan optimale betrokkenheid van medewerkers; we laten geen tegenstellingen toe tussen leidinggevenden en medewerkers, maar streven naar evenwichtige, harmonieuze arbeidsrelaties. De wijze waarop de reorganisatie wordt vormgegeven past hier nadrukkelijk in ( practice what you preach ). 15

17 3.3 Personeel Personeelsformatie Het aantal formatieplaatsen bedroeg eind ,78 fulltime-eenheden (fte) Eind 2014 had Goed Wonen 30 medewerkers in dienst: vijftien mannen en vijftien vrouwen. Zestien medewerkers werken parttime. In 2014 is één nieuwe medewerker in dienst getreden. Deze medewerker en drie andere zijn bij Goed Wonen vertrokken Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in 2014 bedraagt 1,89%. Dit is een stijging ten opzichte van het ziekteverzuim in 2013 (1,26%). Het aantal ziekmeldingen bedroeg 27, terwijl dit er in waren. Ook het kortdurend verzuim daalde licht ten opzichte van 2013 (0,56%) naar 0,43% in Het langdurig ziekteverzuim was relatief hoog in 2014: 1,22%. In 2013 bedroeg dit 0,57% Opleidingen Goed Wonen vindt het belangrijk om te investeren in het kennisniveau van medewerkers. Ook is het erg belangrijk dat medewerkers de competenties hebben die nodig zijn om hun werk goed uit te voeren. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in opleiding en training. De laatste jaren is de aandacht gedeeltelijk verschoven van vakinhoudelijke opleidingen naar training en coaching gericht op verandering van houding en gedrag. In totaal is ruim aan opleidingen (exclusief reis- en verblijfskosten) uitgegeven. Dit is bijna per fte (gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 28 fte in 2014). In 2014 stegen de aanspraken voor de individuele loopbaanontwikkelingsbudgetten met bijna naar Medewerkers hebben in van hun individuele loopbaanontwikkelingsbudgetten besteed aan opleiding en 55+uren. Daarnaast zijn de aanspraken van medewerkers die uit dienst zijn gegaan vervallen; dit betreft De totale aanspraken ultimo 2014 bedragen

18 3.3.4 Arbo Goed Wonen kent een procedure in het kader van klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen. In dit kader is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. In 2014 zijn er geen klachten door de vertrouwenspersoon ontvangen. Verder is er het volgende te vermelden: Alle Arboregelingen zijn voor medewerkers via intranet te raadplegen. Er wordt een registratie bijgehouden van ongevallen. In 2014 is er geen ongeval geregistreerd. De bedrijfshulpverleners hebben de verplichte herhalingscursus gevolgd. Het Arboactieplan wordt periodiek met de OR besproken en gemonitord. In de afdelingsoverleggen is regelmatig aandacht voor Arbozaken. De preventiemedewerker en de BHV-ers hebben in 2014 een ontruimingsoefening georganiseerd. In 2014 is geen herhalingscursus reanimatie/aed georganiseerd. De belangstelling van medewerkers hiervoor is gering ten gevolge van andere grote projecten. Het komende jaar wordt een actie gestart om zowel eerder geschoolde medewerkers en omwonenden als ook nieuwe deelnemers een (herhalings)cursus te laten volgen. Er is blijvend aandacht voor een goede werkplekinrichting voor de medewerkers met veel zittend werk (werkhouding, beeldschermbrillen, stoelmassage). Ca. 13 medewerkers maken maandelijks gebruik van stoelmassage. Er is door 2 medewerkers een beroep gedaan op de regeling voor beeldschermbrillen. De medewerkers die hun werk grotendeels op locatie verrichten, hebben in het werkoverleg met hun leidinggevende zelf periodiek aandacht besteed aan bewust veilig werken Functioneren en beoordelen In 2012 is een nieuw beoordelingssysteem geïntroduceerd. Zowel resultaten als houding en gedrag spelen hierin een rol. Leidinggevende en medewerker maken aan het begin van het jaar resultaat- en ontwikkelafspraken. Halverwege het jaar wordt de stand van zaken besproken tijdens een voortgangs- /functioneringsgesprek. Voordat aan het eind van het jaar het beoordelingsgesprek wordt gehouden, vindt er een HR-schouw plaats. De leidinggevende licht de concept-beoordeling toe aan de andere leidinggevenden. Zij kunnen hierop reageren en hun input geven. Dit leidt tot objectievere beoordelingen. Op basis van de beoordelingen worden de medewerkers gepositioneerd in de Talent Ontwikkel Matrix. In 2014 is 84% van de medewerkers beoordeeld als gedegen werker, 8% als toptalent, 4% als talent, 4% als verbeterpotentieel en 0% als zorgdrager. Ter vergelijking: in 2013 was dit respectievelijk 60, 0, 19, 14 en 7%. In 2013 is een nieuw waarderingssysteem ingevoerd. Dit systeem heeft een koppeling met de beoordelingsresultaten. Medewerkers met een onvoldoende beoordeling (zorgdragers en verbeterpotentieel) kregen als gevolg hiervan geen structurele salarisverhoging. Medewerkers die goed beoordeeld zijn (gedegen werkers en talent) ontvingen wel een salarisverhoging van 2% voor zover zij nog groeimogelijkheden hebben in hun loonschaal. 3.4 Ondernemingsraad De samenstelling van de Ondernemingsraad op 31 december 2014 was als volgt: Naam Functie Datum in functie Huidige termijn Jaar van aftreden/ herbenoeming D.Visker Lid januari e termijn maart 2016 A. de Ridder Lid april e termijn maart 2016 E. Reijnders Voorzitter augustus de termijn maart 2016 Per 1 januari 2015 is D. Visker uit dienst bij Goed Wonen. Haar plaats in de OR zal worden ingevuld door P. Scheepers. 17

19 De Ondernemingsraad vergaderde in maal regulier met de directeur-bestuurder. Daarnaast hebben wij 5 keer aan tafel gezeten met FNV Formaat of de vakbonden. Onderwerp was de reorganisatie binnen Goed wonen. Behandeld zijn onder andere zaken als: Organisatieaanpasing; Sociaal plan; Jaarverslag 2013; Management rapportages; Eindejaarsuitkering; Vaststelling collectieve vrije dagen De Ondernemingsraad had op in december 2014 een gesprek met de Raad van Commissarissen. Hierin is voornamelijk gesproken over het doorlopen traject van de organisatieaanpassing. 18

20 4 Prestatievelden In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van Goed Wonen op de verschillende prestatievelden. 4.1 Strategisch Partnership en prestatieafspraken met gemeente Gemert-Bakel Goed Wonen en de gemeente Gemert-Bakel trekken samen op als het gaat om wonen, welzijn, leefbaarheid en zorg. Dit samen optrekken wordt door beide partijen als niet vrijblijvend ervaren wat o.a. mag blijken uit het feit dat er een traditie bestaat van het werken met en vanuit prestatieafspraken. In 2011 werd een volgende stap gezet in de richting van het opstellen van een strategische visie die als paraplu dient voor meerjaren prestatieafspraken en de in gezamenlijkheid op te pakken projecten. Samen met het College gaf Goed Wonen invulling aan het strategisch partnership en het strategisch kader werd gezamenlijk verder geconcretiseerd. In het laatste kwartaal van 2012 kwamen Goed Wonen en de gemeente de aankoop van enkele grondposities overeen, in 2013 is dit middels een schriftelijke overeenkomst bekrachtigd. Hiermee is Goed Wonen voor de komende jaren verzekerd van voldoende locaties om een belangrijk gedeelte van de nieuwbouwopgave te kunnen realiseren. Voor de gemeente betekent deze deal dat zij het huishoudboekje in het grondbedrijf beter op orde krijgen. In 2014 hebben we volop gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwbouw op deze 5 locaties. Hieronder zijn zowel het strategisch kader volkshuisvesting (met o.a. als onderdeel de meerjarenspeerpunten) beschreven als de prestatieafspraken voor Met het opstellen van de prestatieafspraken voor 2013 werd een volgende professionaliseringsstap gezet; per afspraak werden projectplannen opgesteld (met hierin duidelijke afspraken over de rollen en termijnen) en werden er concrete afspraken gemaakt over de monitoring van de voortgang. Eind 2014 werd de voortgang van de prestatieafspraken geëvalueerd en een voorzet gemaakt voor de prestatieafspraken van Hierbij werd rekening gehouden met op handen zijnde veranderde weten regelgeving (mn. Herzieningswet) en het feit dat er inmiddels een nieuw college van B&W is en Goed Wonen in 2015 een nieuwe ondernemingsplan zal opstellen Strategische uitgangspunten Bij de invulling van het strategisch partnership werden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Eigenheid van dorpen en wijken Ons denken en handelen start bij de inwoners van Gemert-Bakel. We zijn erop uit om de eigenheid van ieder dorp en wijk te kennen en ons ondersteuningsaanbod hierop te enten. Er wordt aangesloten bij het dorps- en wijkgericht werken. Duurzaamheid voorop We willen investeren in duurzaamheid en kiezen voor het gebruik van duurzame materialen en duurzaam ontwerp van ruimten en gebouwen, naast duurzame energievoorzieningen. Maatschappelijke ondersteuning / Leefbaarheid We zijn uit op en werken aan een duurzame, vitale en leefbare samenleving. Centraal hierbij staat het bevorderen van zelfredzaamheid waardoor inwoners zo optimaal mogelijk regie over hun eigen leven kunnen hebben. Wij kijken hierbij met name naar de mogelijkheden die mensen zelf hebben of in hun informele netwerken (zo lang mogelijk wonen in eigen woning in wijk/dorp). Wet- en regelgeving De samenwerking vindt plaats binnen inhoudelijke kaders van wet- en regelgeving (BBSH, WMO e.d.) en uitgaande van vigerend beleid (structuurvisie, regionaal woningbouwprogramma e.d.). Waar knelpunten zitten, deze signaleren en mogelijkheden onderzoeken. Samenwerken moet elkaar versterken Werken aan leefbaarheid en vitaliteit vraagt om een integrale en doelgerichte aanpak. Een aanpak, waarin diverse partijen vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren. De bijdragen moeten met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen gaan hierbij voorop. 19

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat JAARVERSLAG 2014 014 Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze 7 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 7 1.3 Bijeenkomsten 8 1.4

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG JAARVERSLAG 2012 2 De directeur over. 3 De Raad van Commissarissen rapporteert over 8 Aert Swaens over de woningmarkt 17 Aert

Nadere informatie

Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl

Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl de Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl Voorwoord Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2006 aan. Het complete

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent

dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag 2 2008 Vredestraat Sas van Gent INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2008 Pagina Algemene Beschouwingen 6 Verklaring van de Raad van Commissarissen 7 Verklaring van de directeur/bestuurder

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie