OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Zoknev B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : INSOLVENTIENUMMER : C/09/14/150 F RECHTER-COMMISSARIS : mr. J.S.W. Lucassen CURATOR : mr. V.F.M. Jongerius AANVRAGER(S) : Eigen aangifte DATUM FAILLISSEMENT : 18 februari 2014 DATUM VERSLAG : 20 maart 2014 DATUM VORIG VERSLAG : BOEDELREKENINGNUMMER : NL56 ABNA SALDO BOEDELREKENING : nihil BIJLAGEN : 1. Tijdregistratie; 2. Eigendom en managementstructuur; 3. Organogram. TIJDOPGAVE Bestede uren in verslagperiode : In de tien faillissementen van de vennootschappen behorende tot de Ventura Groep is totaal 147,10 uur besteed tot en met 18 maart 2014 uitgesplitst tot die datum naar vennootschappen: Catsheuvel Beheer B.V. : 3,70 uur; Zokork B.V. : 28,90 uur; Vegnevle B.V. : 3,80 uur; KC. Ventura B.V. : 1,00 uur; Vegnevob B.V. : 9,90 uur; Gevelunie B.V. : 0,90 uur; Zokorktiw B.V. : 3,30 uur; 1

2 Zokeuk B.V. : 38,00 uur; Zoknev B.V. : 2,40 uur; Subnev B.V. : 55,20 uur. Omdat met name in de eerste weken van het faillissement het niet duidelijk was voor welke vennootschap de werkzaamheden werden verricht, terwijl er ook veel werkzaamheden zijn die betrekking hebben op meerdere vennootschappen zijn de uren gedeeltelijk centraal bijgehouden (vooral in het dossier Subnev). Deze uren zullen zo mogelijk later nader worden uitgesplitst. Bestede uren totaal : Zie hierboven. 2

3 INLEIDING 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Algemeen Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland d.d. 11 februari 2014 zijn de besloten vennootschappen: Catsheuvel Beheer B.V.; KC Ventura B.V.; Subnev B.V. voorheen handelend onder de naam Ventura Business; De Gevel Unie B.V.; Vegnevob B.V. voorheen handelend onder de naam Ventura Gevelbouw B.V.; Zokork B.V. voorheen handelend onder de naam Kroon Kozijn Nederland B.V.; Vegnevle B.V. voorheen handelend onder de naam Ventura Gevelelementen in staat van faillissement verklaard. Bij vonnis van de Rechtbank Den Haag zijn d.d. 18 februari 2014 de besloten vennootschappen Zoknev B.V. voorheen handelend onder de naam VN Kozijn Techniek B.V. en Zokeuk B.V. voorheen handelend onder de naam KeurKozijn in staat van faillissement verklaard. Bij vonnis van de Rechtbank Noord Holland is d.d. 18 februari 2014 de besloten vennootschap Zokorktiw B.V. voorheen handelend onder de naam Kroon Kozijn de Wit B.V. in staat van faillissement verklaard. Al deze vennootschappen behoren tot de Ventura Groep en als bijlage 2 en 3 worden aan dit verslag overzichten gehecht van de (juridische) structuur van de Ventura Groep. De activiteiten van de Ventura Groep bestaan feitelijk uit fabricage, verkoop en plaatsing van (kunststof) kozijnen en puien, terwijl ook als nevenactiviteit zonnepanelen worden verkocht en geplaatst. In Etten en Didam vindt de productie plaats van de kozijnen en puien, terwijl een gedeelte van de kantooractiviteiten vanuit Didam wordt verricht en de centrale administratie, alsmede het verkoopapparaat KeurKozijn is gevestigd in Nieuwegein. Voorts is er nog een vestiging (showroom) in Purmerend. De activiteiten zijn onder te verdelen in de zakelijke markt en de particuliere markt. De particuliere markt is weer onder te verdelen in productie en verkoop van het merk Kroon Kozijn waarbij de afnemers bestaan uit een twintigtal dealers. Met deze dealers is een samenwerkingsverband aangegaan. De levering en verkoop alsmede de montage van het merk KeurKozijn vindt rechtstreeks plaats bij particulieren, terwijl KeurKozijn als nevenactiviteit de verkoop en plaatsing van zonnepanelen heeft. De activiteiten (verkoop, inkoop, productie) van de zakelijke markt, alsmede de particuliere markt lopen door de vennootschappen heen. Catsheuvel is eigenaar van de onroerende zaken in Etten en Didam. In deze panden vindt de productie plaats, terwijl deze panden worden verhuurd aan een aantal vennootschappen binnen de groep. Catsheuvel houdt de aandelen van KC Ventura, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van de Ventura Groep. KC Ventura houdt de aandelen van Subnev en in deze vennootschap vinden verder geen nadere activiteiten plaats. Subnev houdt de aandelen en is de bestuurder van Zoknev, Zokeuk, De Gevelunie, Zokork, Zokorktiw, Vegnevob en Vegnevle en verricht een aantal overkoepelende diensten (vooral administratie) voor de werkmaatschappijen alsmede teleservicediensten voor het merk KeurKoop en is werkgever van werknemers in het concern. De activiteiten van Zoknev zijn voor faillissement afgebouwd, terwijl deze activiteiten voorheen zich richtten op verkoop van 3

4 kunststofkozijnen onder de naam VN Kozijntechniek. In de loop van 2013 zijn de orders overgenomen door Zokeuk. Zokeuk richt zich op de verkoop en plaatsing van KeurKozijn kozijnen en zonnepanelen. De verkoop vindt met name plaats aan particulieren, terwijl Zokeuk ook personeel in dienst heeft. De activiteiten van Gevelunie zijn voor faillissement afgebouwd, op datum faillissement vonden er geen activiteiten meer plaats waren er voor zo ver bekend geen crediteuren en debiteuren. Zokork richt zich op het de verkoop van Kroon Kozijn kozijnen aan een dealer netwerk. Zokorktiw verricht als dealer van Kroon Kozijn de verkoop van deze kozijnen in het westen van het land aan particulieren. Vegnevob richt zich op het de verkoop van kozijnen op de zakelijke markt en heeft daarvoor personeel in dienst. Vegnevle verzorgt de inkoop en de productie van de kozijnen en puien, terwijl de kozijnen en puien ook geproduceerd worden bij Vegnevle voor Zokeuk, Zokork en Vegnevob in de fabrieken in Etten en Didam. Bij Vegnevle is vooral productiepersoneel in dienst. Rechtsvorm Besloten Vennootschap. Bestuurder(s) Subnev B.V. Aandeelhouder(s) Subnev B.V. Commissaris(sen) Statutaire zetel s-gravenhage. Vestigingsadres(sen) Ravenswade 160, (3439 LD) Nieuwegein. Handelsnamen V.N. Project Isolatie Winst en verliesrekening 2011 verlies ,00; 2012 verlies ,00; 2013 (resultaat zal volgend verslag t/m datum faillissement worden weergegeven). Netto omzet 2011: ,00; Netto omzet 2012: ,00; Netto omzet t/m datum faillissement zal volgend verslag op worden teruggekomen. Balanstotaal ,00; ,00. Gelieerde Zie bijlage 2 en 3. vennootschappen 1.2 Procedures Omschrijving geschil Status procedure + evt. datum machtiging overname 1.3 Duurovereenkomsten Soort overeenkomst Huurovereenkomst Nutsvoorzieningen Telefoon abonnementen Bedrijfsverzekering Pensioenovereenkomsten Diverse overeenkomsten Status: 1.4 Oorzaak faillissement Volgens de directie van de Ventura Groep verkeerde de groep al geruime tijd in financiële problemen, die zijn veroorzaakt door een aanhoudende daling van de verkoop van kozijnen op de particuliere markt. De verkoop op de particuliere markt was de belangrijkste pijler onder 4

5 de bedrijfsvoering. De jaren 2012 en 2013 zijn verliesgevend voor het concern afgesloten en de directie heeft ondanks reorganisatierondes het tij niet kunnen keren. Uiteindelijk heeft, nadat de resultaten over 2013 bekend waren, de huisbankier van het concern -de ABN- AMRO Bank- het krediet opgezegd, waardoor de bedrijfsactiviteiten gestaakt dienden te worden. Dit heeft de directie/aandeelhouders van het concern doen besluiten het faillissement van de vennootschappen van het concern aan te vragen. 1.5 Nader onderzoek oorzaak faillissement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement 2.2 Aantal in het jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging Machtiging rechter-commissaris 2.4 Status afwikkeling UWV Activa Onroerende zaken 3.1- Beschrijving 3.2 Bedrijfsmiddelen 3.5- Beschrijving 3.8 Voorraad / onderhanden werk 3.9- Beschrijving 3.10 Overige activa 3.12 Beschrijving 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Exclusief interne vorderingen in groepsverband ,84. Het is de curator gebleken dat er voorgefactureerd is, en een aantal debiteuren vooraf heeft betaald. Rechten van derden Pandrecht AMB-AMRO Bank. Beslagen 4.2 Opbrengst Nog niet bekend 4.3 Boedelbijdrage De ABN-AMRO Bank heeft de curator verzocht om tegen een boedelbijdrage van 10% de debiteuren te incasseren. Incasseren debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering(en) van de bank(en) Tussen de ABN-AMRO Bank en de aan KC Ventura B.V. verbonden vennootschappen is een kredietovereenkomst gesloten. Deze kredietovereenkomst is op 4 februari 2015 opgezegd en de vordering op datum faillissement bedraagt ,95. Middels een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomsten zijn de vennootschappen 5

6 (behoudens Catsheuvel Beheer B.V.) van de Ventura Groep hoofdelijk verbonden aan het krediet verstrekt door de ABN- AMRO Bank. 5.2 Leasecontracten Tussen Zoknev en Volkswagen Leasing is een aantal operational leaseovereenkomsten gesloten ter zake voertuigen. De voertuigen zijn inmiddels geretourneerd aan de leasemaatschappij. 5.3 Beschrijving zekerheden Pandrechten op: - rechten uit polis kredietverzekering; - bedrijfsinventaris; - voorraden; - vorderingen. Hoofdelijke aansprakelijkheid van alle vennootschappen (behoudens Catsheuvel Beheer B.V.) voor het uitstaande krediet bij de ABN-AMRO Bank. 5.4 Separatistenpositie Zie Boedelbijdragen Zie Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Bankrelatie ABN-AMRO Bank /KC Ventura c.s. afwikkelen. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Doorstart 6.3 Beschrijving 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen t/m 2012 zijn gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant In 2012 heeft de accountant van de Ventura Groep de onzekerheid omtrent de continuïteit van de Ventura Groep benadrukt in zijn verklaring. 7.4 Volstorting aandelen Nog in onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. Onderzoeken rechtmatigheden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Algemene boedelkosten. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De vennootschappen behorende tot de Ventura Groep vormden een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, 6

7 waardoor de vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale eenheid als geheel. De fiscus heeft totaal ingediend: , Preferente vordering van het UWV 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak De volgende werkzaamheden dienen nog door curator te worden verricht: Onderzoek rechtmatigheden en administratie; Afwikkelen bankrelatie; Gebruikelijke werkzaamheden. 9.3 Indiening volgend verslag Juni 2014 Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter kennis van de curator zijn gekomen. Doetinchem, 20 maart 2014 V.F.M. Jongerius curator 7

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Subnev B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 30142917 INSOLVENTIENUMMER : C/05/14/161 F RECHTER-COMMISSARIS : mr. J.S.W.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Strang B.V., nader te noemen De Strang INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 8 april 2015 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Desenco Holding B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres:

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie