Protocol Eerstelijns psychologische zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Eerstelijns psychologische zorg"

Transcriptie

1 Protocol Eerstelijns psychologische zorg Dit Protocol is een uitwerking van de in de polisvoorwaarden van de Zorgverzekering Flexibel verzekerde eerstelijns psychologische zorg, artikel 7. Tevens is dit protocol een uitvloeisel van hetgeen beschreven staat in NZa Beleidsregel Gebaseerd op de beleidsregels BR/CU-7047 en NZa Regeling BR/CU-701. Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Polisvoorwaarden 3. Richtlijnen eerstelijns psychologische zorg 4. Zorgaanbieder 5. Zorg die in elk geval niet onder verzekerde eerstelijns psychologische zorg valt 6. Zorgverlening 7. Controles 8. Formele controle 9. Materiële controle 10. Detailcontrole 11. Heroverweging 12. Privacy Bijlage 13. Tarieven NZa prestatiebeschrijving Onder eerstelijns psychologische zorg wordt verstaan kortdurende generalistische behandeling van een cliënt met lichte tot matig ernstige niet complexe psychische problematiek, inclusief daarbij behorende diagnostiek. Deze definitie is in de toelichting bij deze beleidsregel nader uitgewerkt. Toelichting: Eerstelijns psychologische zorg is niet bedoeld voor het uitvoeren van uitgebreid diagnostisch onderzoek. De intensiteit en de duur van de uitgevoerde diagnostiek worden, behalve door bovenstaande prestatieomschrijving, beperkt tot het feit dat er per dag één prestatie per cliënt gedeclareerd mag worden. (m.u.v. telefonisch consult en consult ). Hoewel de mogelijkheid van een dubbel consult bestaat, is dit voor individuele trajecten alleen toegestaan voor EMDR (Eye Movement desensitization and reprocessing) en diagnostiek bij kinderen en jeugdigen. Het is niet toegestaan om deze bepaling te omzeilen door het declareren van consulten op fictieve data. Wanneer voor de behandeling toch uitgebreid diagnostisch onderzoek noodzakelijk is, wat niet uitgevoerd kan worden binnen de tijd van een consult, dan is de problematiek zodanig dat de cliënt terugverwezen dient te worden naar de huisarts. De huisarts kan de cliënt dan eventueel doorverwijzen naar de tweedelijns GGZ. 2. Polisvoorwaarden lid 1 a. Voor de eerstelijnspsychologische zorg, niet-specialistische GGZ, is een verwijzing noodzakelijk door de huisarts, bedrijfsarts of medischspecialist. Dit geldt niet voor acute zorg. b. Voor jeugdigen als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is voor deze zorg een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg noodzakelijk dan wel, een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 van het uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg indien het zorg betreft als omschreven in artikel 9b vijfde lid van de AWBZ. lid 2 Aanspraak bestaat op de vergoeding van kosten van eerstelijns psychologische zorg door een gezondheidszorgpsycholoog en/ of eerstelijnspsycholoog en/of kinder- en jeugdpsycholoog en/of orthopedagoog-generalist. De omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door hetgeen klinisch psychologen als zorg plegen te bieden, met dien verstande dat: a. de zorg ten hoogste vijf zittingen eerstelijnspsychologische zorg per kalenderjaar omvat; b. voor eerstelijnspsychologische zorg de verzekerde een eigen bijdrage van 20,- per zitting betaalt. Deze zorg omvat niet de specialistische zorg genoemd in artikel c. voor eerstelijnspsychologische zorg via een internetbehandeltraject de verzekerde een eigen bijdrage van 50,- betaalt. 3. Richtlijnen eerstelijns psychologische zorg er is sprake van ten hoogste twee probleemgebieden op de DSM-IV as I 1, van een lichte tot matige ernst; er is geen comorbiditeit met een as II stoornis (dwz. er is geen sprake van een as II stoornis of de as II stoornis interfereert niet met de aanmeldingsklacht en de daarop gerichte behandeling); er is sprake van een GAF-score 2 van minstens 51; de cliënt heeft geen eerdere GGZ-behandeling gehad, tenzij deze succesvol is afgesloten; er is geen ernstige ontregeling of psychose te verwachten; de problematiek kan met kortdurende diagnostiek en behandeling / begeleiding afdoende worden behandeld. 1 DSM-IV as 1: DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) De DSM-IV bestaat uit vijf assen. As 1 staat voor een klinische stoornis en is de hoofdas die de diagnose bevat van het probleem, meestal de reden waarom het contact met een zorgverlener is gemaakt. 2 GAF-score: Een maat waarmee psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt aangeduid in de vorm van een score van 0 tot 100. GAF is een afkorting van Global Assessment of Functioning. t

2 4. Zorgaanbieder Eerstelijns psychologische zorg wordt geleverd door een: Gezondheidszorgpsycholoog Een gezondheidszorgpsycholoog, die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Eerstelijnspsycholoog Een gezondheidszorgpsycholoog, die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG, en die voldoet aan de opleidings- en kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Kwalificatieregeling Eerstelijnspsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); Kinder- en jeugdpsycholoog Een gezondheidszorgpsycholoog, die geregistreerd staat bij het NIP als kinder- en jeugdpsycholoog en voldoet aan de opleidings- en kwaliteitseisen zoals gesteld door het NIP. Orthopedagoog-generalist Een orthopedagoog generalist, die geregistreerd staat in het register NVO Orthopedagoog-generalist en die voldoet aan de opleidingsen kwaliteitseisen zoals opgenomen in het register NVO Orthopedagoog-generalist. 5. Zorg die in elk geval niet onder verzekerde eerstelijns psychologie valt Opvoedproblemen en vaardigheidstrainingen Weerbaarheidstrainingen Dyslexie Intelligentieonderzoeken Beroepskeuzeonderzoeken Zelfhulp Bemoeizorg Selectieve preventie Neurofeedback Deep brain stimulation Transcraniële magnetische stimulatie Burnout Arbeidsgerelateerde klachten Relatiegerelateerde klachten Zorg voor aanpassingsstoornisssen Schoolpsychologische onderzoeken Begeleiding van niet geneeskundige aard 6. Zorgverlening Voor zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren, met uitzondering van huisartsen, gelden de onderstaande te declareren prestaties. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, die niet ouder is dan 12 maanden. U heeft geen verwijzing nodig voor acute zorg Individueel eerstelijns psychologisch consult Een individueel eerstelijns psychologisch consult duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een individueel eerstelijns psychologisch consult weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een hele zitting Individueel kort eerstelijns psychologisch consult Korte consulten vinden plaats in het kader van de behandeling en zijn gericht op ondersteuning en voortgangscontrole. Een individueel eerstelijns psychologisch consult weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een halve zitting Telefonisch consult bij bestaande behandelrelatie Een telefonisch consult betreft een inhoudelijk telefonisch overleg in het kader van de voortgang van de behandeling met de cliënt. Telefonische consulten kunnen slechts voor dit deel dienen als vervanging van een individueel (kort) eerstelijns psychologisch consult. Deze prestatie kan enkel worden gedeclareerd indien: de cliënt nadrukkelijk is geïnformeerd over het doel van het telefonisch consult en over het feit dat er kosten zijn verbonden aan het telefonische consult. de inhoud van het telefonische consult wordt vastgelegd in het dossier. Een telefonisch consult bij bestaande behandelrelatie weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een kwart zitting consult bij bestaande behandelrelatie Een consult betreft een inhoudelijk eerstelijns psychologisch overleg met de cliënt via internet in het kader van de voortgang van de behandeling met de cliënt. consulten kunnen slechts voor dit deel dienen als vervanging van een individueel (kort) eerstelijns psychologisch consult. consulten hebben tot doel in de periode tussen face-to-face consulten zorginhoudelijke vragen van de cliënt te beantwoorden en/of feedback te geven op huiswerkopdrachten. 2

3 Deze prestatie kan enkel worden gedeclareerd indien: aan de meest recente KNMG-richtlijnen richtlijnen online arts-patiënt contact wordt voldaan. de cliënt nadrukkelijk is geïnformeerd over het doel van het consult en over het feit dat er kosten zijn verbonden aan het consult. de inhoud van het consult wordt vastgelegd in het dossier. Een consult bij bestaande behandelrelatie weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een kwart zitting Consult gezinstherapie één ouder Gezinstherapie één ouder heeft betrekking op gezinnen met één of meer kinderen en één ouder. Een consult gezinstherapie één ouder duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult Gezinstherapie één ouder weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een hele zitting voor de ouder Consult gezinstherapie twee ouders Gezinstherapie twee ouders heeft betrekking op gezinnen met één of meer kinderen en twee ouders. Een consult gezinstherapie twee ouders duurt standaard 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (faceto- face) met de cliënt en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult Gezinstherapie twee ouders weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een halve zitting per ouder Consult groepstherapie 4 t/m 8 personen Een consult groepstherapie 4 t/m 8 personen duurt standaard 90 minuten, waarvan 60 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult groepstherapie 4 t/m 8 personen weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een kwart zitting per deelnemer van de groep Consult groepstherapie 9 t/m 12 personen Een consult groepstherapie 9 t/m 12 personen duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een consult groepstherapie 9 t/m 12 personen weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een vijfde zitting per deelnemer van de groep Dubbel consult gezinstherapie één ouder Gezinstherapie één ouder heeft betrekking op gezinnen met één of meer kinderen en één ouder. Een dubbel consult gezinstherapie één ouder duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (faceto- face) met de cliënt en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een dubbel consult gezinstherapie één ouder weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als twee zittingen oor de ouder Dubbel consult gezinstherapie twee ouders Gezinstherapie twee ouders heeft betrekking op gezinnen met één of eer kinderen en twee ouders. Een consult gezinstherapie twee ouders duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een dubbel consult gezinstherapie twee ouders weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een hele zitting per ouder Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult Een dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult duurt standaard 120 minuten, waarvan 90 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënt en 30 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Het dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult kan enkel in rekening worden gebracht bij behandelmethode EMDR en diagnostiek bij kinderen en jeugdigen. Een dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als twee zittingen Dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen Een consult groepstherapie 4 t/m 8 personen duurt standaard 180 minuten, waarvan 120 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 60 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking). Een dubbel consult groepstherapie 4 t/m/8 personen weegt in de aanspraak op de basisverzekering dan wel aanvullende verzekering als een halve zitting per deelnemer van de groep. 3

4 30114 t/m Internetbehandeltraject Een internetbehandeltraject betreft een therapie die via internet aangeboden wordt. Het zorgaanbod betreft eerstelijns psychologische zorg. Declaratie van de prestatie internetbehandeltraject kan enkel plaatsvinden: indien de zorgverzekeraar of in elk geval één andere zorgverzekeraar een overeenkomst heeft voor het internetbehandeltraject. De Amersfoortse heeft een contract voor de internetbehandeling Beating the Blues. 7. Controles 1. De zorgverzekeraar is gerechtigd (periodiek) controle uit te oefenen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg die de zorgaanbieder verleent, met inachtneming van het bepaalde in de Regeling zorgverzekering. 2. De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een controle als genoemd in het eerste lid. 3. Indien uit controle blijkt dat de zorgaanbieder een of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen en/of bij de zorgverzekeraar ten onrechte bedragen en/of zorg heeft gedeclareerd, kan de zorgverzekeraar terugvorderen of verrekenen. 4. Het terug te vorderen of te verrekenen bedrag kan worden verhoogd met wettelijke (handels)rente. 8. Formele controle Een Formele controle is (volgens Regeling zorgverzekering): een onderzoek waarbij De Amersfoortse nagaat of het tarief dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht: een prestatie betreft, welke is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon; een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon; een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is, en; het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de Wet tarieven gezondheidszorg is goedgekeurd of vastgesteld of een tarief is dat voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen. Formele controle is vaak opgenomen in declaratie- en betaalsystemen, maar kan ook op andere manieren en andere momenten, bijvoorbeeld nadat de prestatie is betaald, plaatsvinden. 9. Materiële controle Het doel van materiële controle is het verwerven van voldoende zekerheid dat er sprake is van rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde zorg. Het uitvoeren van materiële controle is een vereiste voor het inbrengen van declaraties door De Amersfoortse in het vereveningssysteem. Daarnaast dragen verzekeraars in het kader van hun zorgplicht een medeverantwoordelijkheid voor het verkrijgen van verantwoorde, kwalitatief goede zorg voor hun verzekerden. Materiële controle is (volgens Regeling Zorgverzekering): een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd ( rechtmatigheid ); en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde ( doelmatigheid ). Doelmatigheid laat zich ten opzichte van rechtmatigheid minder goed meten en laat zich minder goed vangen in een tevoren nauwkeurig bepaalde cijfermatige score. Formele en materiële controles kunnen tot maximaal vijf jaar terug uitgevoerd worden, tenzij anders overeengekomen. 10. Detailcontrole Bij detailcontrole wordt gebruik gemaakt van tot de persoon herleidbare gegevens betreffende iemands gezondheid. Dat impliceert dat de beslissing om over te gaan tot detailcontrole gebaseerd moet zijn op aanwijzingen uit onderzoek en/of anderszins verkregen concrete signalen die een redelijk vermoeden voor ondoelmatig dan wel onrechtmatig handelen oproepen. Aan de volgende eisen moet zijn voldaan voordat er overgegaan zal worden tot detailcontrole: op het resultaat van het uitgevoerde (algemene) controleplan wordt een specifieke risicoanalyse verricht; op basis van deze specifieke analyse wordt een specifiek controleplan opgesteld (met objecten van controle, controlemethoden en doel/bepaling wanneer voldoende zekerheid is bereikt); er kan niet voldoende zekerheid worden bereikt zonder een detailcontrole. uit het specifieke controleplan blijkt dat de detailcontrole proportioneel is en noodzakelijk; De zorgaanbieder is voorafgaande aan de detailcontrole informatie verstrekt, waarin wordt gemotiveerd dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Detailcontrole (als onderdeel van de mix van controlemiddelen) zal volgen op de mogelijk uitgevoerde analyse en verbandscontrole. De (noodzaak en) omvang van deze detailcontrole zal afhangen van de zekerheid die uit de statistische analyse en de verbandscontroles verkregen kan worden. Deze detailcontrole heeft tot doel om voldoende zekerheid te verkrijgen. Daarnaast zal detailcontrole plaats kunnen vinden om bevindingen die met andere controlemiddelen zijn vastgesteld te verifiëren. Tot de detailcontrole worden de volgende activiteiten gerekend: het opvragen van informatie bij de zorgaanbieder (bijvoorbeeld een verwijzing); het controleren van de afsprakenagenda bij de zorgaanbieder; het opvragen van informatie bij verzekerden bijvoorbeeld door het houden van enquêtes Mocht overgaan worden op detailcontroles bij zorgaanbieders dan zal De Amersfoortse de detailcontrole tijdig en vooraf aan de feitelijke controle bij de zorgaanbieder aankondigen. Hierbij wordt aangegeven aan de zorgaanbieder wat de aanleiding en het doel van de controle is, op welke wijze de controle zal plaatsvinden, wat de mogelijke gevolgen zijn en binnen welke termijn de bevindingen kenbaar zullen worden gemaakt. Tevens zal De Amersfoortse desgevraagd aan de zorgaanbieder motiveren op welke wijze hij invulling geeft aan de specifieke risicoanalyse, het specifieke controleplan en specifieke controle. In de aankondiging van de detailcontrole vermeldt De Amersfoortse dat, indien bij de uitvoering van detailcontrole persoonsgegevens van verzekerden worden verwerkt, dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van Ziektekosten. Desgewenst is de medisch adviseur op voorafgaand verzoek 4

5 van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle. Dit leidt ertoe dat de medisch adviseur verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens bij het uitvoeren van de controle om te waarborgen dat bij de uitvoering van de detailcontrole voldoende deskundigheid beschikbaar is en adequaat wordt gemotiveerd. 11. Heroverweging Het is mogelijk dat een verzekerde het niet eens is met een beslissing die wij genomen hebben. Indien er sprake is van een medisch inhoudelijke beslissing dan moet er een heroverweging plaatsvinden. Bij een heroverweging moet de beslissing op betrouwbare gronden genomen worden. Er ligt een compleet dossier van een verzekerde en daarom blijft de heroverweging in veel gevallen beperkt tot het controleren van de juistheid van de primaire beslissing. Eventueel wordt er nieuwe informatie meegenomen. Deze kan door de verzekerde bij het verzoek om heroverweging zijn aangeleverd of is bij ons bekend geworden door later verschenen wetenschappelijke publicaties. Heroverwegingen worden uitgevoerd door de medisch adviseur waarbij hij/zij gebruik kan maken van medische inhoudelijke expertise van specialisten waarover hij/zij in onvoldoende mate beschikt. Voor heroverwegingen hanteren wij een termijn van maximaal 4 weken. Deze termijn is ook in onze polisvoorwaarden opgenomen. Reageren wij niet binnen vier weken op uw verzoek tot heroverweging of geven wij aan bij onze beslissing te blijven, dan kunt u naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Lukt bemiddeling niet, dan kan de Geschillencommissie van de SKGZ een bindende uitspraak doen. 12. Privacy 1. Partijen voeren hun werkzaamheden, waaronder mede het verwerken van gegevens, in het kader van de overeenkomst uit met inachtneming van de bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gestelde voorschriften met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde. 2. Partijen treffen passende organisatorische en technische maatregelen voor het veilig kunnen uitwisselen van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. 13. Tarieven In onderstaande tabel staan de tarieven die De Amersfoortse maximaal vergoed. Nza-code Prestaties* Tarief 2013 (incl. eigen bijdrage) Individueel eerstelijns psychologisch consult 82, Individueel kort eerstelijns psychologisch consult 41, Telefonisch consult 20, consult 20, Consult gezinstherapie éénouder 82, Consult gezinstherapie tweeouder 41, Consult groepstherapie 4 t/m 8 personen 20, Consult groepstherapie 9 t/m 12 personen 16, Dubbel consult gezinstherapie éénouder 164, Dubbel consult gezinstherapie tweeouder 82, Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult 164, Dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen 41, Individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis 82, Individueel kort eerstelijns psychologisch consult aan huis 41, Consult gezinstherapie éénouder aan huis 82, Consult gezinstherapie tweeouder aan huis 41, Dubbel consult gezinstherapie éénouder aan huis 164, Dubbel consult gezinstherapie tweeouder aan huis 82, Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis 164, Sessie Beating the Blues (kort consult; max. 8 keer) 41, Beating the Blues consult voor intake, tussentijds contact en evaluatie 82,00 5

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7025-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 6 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur

N-10-1016. Voorwoord. 1. Wettelijk kader. 2. Doel materiële controle. 3. Uitvoering materiële controle. 4. Medisch adviseur N-10-1016 Voorwoord 1. Wettelijk kader 2. Doel materiële controle 3. Uitvoering materiële controle 4. Medisch adviseur 1 Voorwoord In regelingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERI LE CONTROLE 2013 / 2014

ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERI LE CONTROLE 2013 / 2014 ALGEMEEN CONTROLEPLAN MATERI LE CONTROLE 2013 / 2014 Voor zorgaanbieders en andere belanghebbenden Achmea dz&g I Divisie Zorg & Gezondheid Niet alle zorg is verzekerde zorg; visie op materiºle controle

Nadere informatie

Basisverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Basisverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Basisverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Prestatiewijze en dekking 4 Premie 5 Verplicht eigen risico 6 Vrijwillig gekozen eigen

Nadere informatie

ASR Basisverzekering Natura 2012

ASR Basisverzekering Natura 2012 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 88 88 www.vpz.nl info@vpz.nl Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag van de verzekering 6 Artikel 3 Prestatiewijze en dekking 6

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012

POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 POLISVOORWAARDEN BASISVERZEKERING 2012 Deze zorgverzekering is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. De inhoud van de basisvoorwaarden is wettelijk bepaald. Vandaar dat de schrijfstijl nogal afwijkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2 Zorgverzekering 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Grondslag van de verzekering... 10 Artikel 3 Prestatiewijze en dekking... 10 Artikel 4 Premie... 12 Artikel 5 Verplicht

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. SPD De Amersfoortse Zorgverzekering Flexibel 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.nl

Polisvoorwaarden. SPD De Amersfoortse Zorgverzekering Flexibel 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.nl Polisvoorwaarden SPD De Amersfoortse Zorgverzekering Flexibel 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijnnedasco.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870 Wij

Nadere informatie

NADERE REGEL TH/NR-001

NADERE REGEL TH/NR-001 NADERE REGEL Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Ingevolge artikel 27, artikel 36 en artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Zorgverzekering Flexibel 2014. Polisvoorwaarden Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Inhoudsopgave. Clausule Terrorisme

Zorgverzekering Flexibel 2014. Polisvoorwaarden Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Inhoudsopgave. Clausule Terrorisme Zorgverzekering Flexibel 2014 Polisvoorwaarden Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Prestatiewijze

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. De Amersfoortse Zorgverzekering Natura 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. De Amersfoortse Zorgverzekering Natura 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden De Amersfoortse Zorgverzekering Natura 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar www.mijn.nedasco.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46 70 870 Wij zijn

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2013. Basisverzekering Natura. Basisverzekering Natura. Inhoudsopgave. Postbus 4867 6401 JP Heerlen T 0900-369 11 11

Polisvoorwaarden 2013. Basisverzekering Natura. Basisverzekering Natura. Inhoudsopgave. Postbus 4867 6401 JP Heerlen T 0900-369 11 11 Postbus 4867 6401 JP Heerlen T 0900-369 11 11 Polisvoorwaarden 2013 Basisverzekering Natura www.zorgeloos.nl info@zorgeloos.nl Inhoudsopgave pag. pag. I Algemeen gedeelte 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

KEUZE ZORG PLAN VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

KEUZE ZORG PLAN VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN KEUZE ZORG PLAN VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl 01-01-2011 3410B-10-10 Ingangsdatum 1 januari 2011 Algemene voorwaarden Keuze Zorg

Nadere informatie