Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé?"

Transcriptie

1 korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers Het beheren van een familiebedrijf vergt heel wat inzicht, zowel op het zakelijke als op het menselijke vlak. Beide zijn belangrijk. Daarom investeert de KBC Private Banking-relatiebeheerder heel wat tijd om uw familiesituatie door en door te kennen. Want zo kan uw relatiebeheerder uw vragen over uw familiekapitaal zo concreet mogelijk beantwoorden. Hij is ook uw gids in uw contacten met onze fiscaal-juridische experts. Uw persoonlijke situatie en die van het familiebedrijf staan daarbij centraal. Deze brochure geeft u meer informatie over een aantal situaties waarin de belangen van de familie en het bedrijf het best in evenwicht zijn. Zij helpt u hierover meer inzicht te verwerven en betere beslissingen te nemen. Dankzij deze Integrale vermogensbegeleiding kunt u zelf kiezen hoe u uw vermogen en uw familie beschermt. Omdat bij ons familie in familiekapitaal belangrijk is. Beleggen in de vennootschap of privé? Beleggen in de vennootschap? Ja, met de overtollige liquiditeiten. Meerwaarden zijn niet altijd belastbaar. En minderwaarden zijn vaak niet aftrekbaar. Kies de juiste beleggingsproducten om de notionele-intrestaftrek te genieten. Is het misschien niet interessanter om toch via privévermogen te beleggen? Dematerialisatie van niet-beursgenoteerde vennootschapseffecten Aandelen aan toonder verdwijnen, dat staat vast. Maar is dematerialisatie een must? De voor- en nadelen van effecten op naam of gedematerialiseerde effecten. Wat is de top van de piramide? Hoe cash uit de vennootschap halen? Boekt uw vennootschap al een tijdje goede resultaten? En is er meer cash in de vennootschap dan er nodig is voor nieuwe plannen? Dan kan het interessanter zijn om via het privévermogen te beleggen. Ontdek daarom hoe u liquiditeiten fiscaalvriendelijk uit de vennootschap haalt. Geen successierecht betalen op het familiebedrijf? Een familiebedrijf kan in Vlaanderen vererfd worden zonder successierechten. U moet wel uitdrukkelijk om de vrijstelling vragen. Maar er zijn ook voorwaarden die recent ook vernieuwd zijn. Vooral de uitbetaling van loonlast speelt nu een grote rol. Het is een alternatief voor schenking bij leven aan 2%, 3% of 7%. Werken na uw pensionering? Ontdek de mogelijkheden en de beperkingen Van uw pensioen genieten en toch nog actief blijven? Het kan zeker, maar er zijn grenzen. Toch is er ook een alternatief: de VOF. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

2 Hoe regelt u de overdracht van uw vennootschap? Als er al een beslissing is dat een of meer kinderen in uw voetsporen treden, hoe bewaart u dan de vrede binnen de familie? Waardebepaling is één zaak, maar hoe voorkomt u dat daar later weer over gediscussieerd wordt? We tonen drie mogelijke technieken. Aankoop van een onroerend goed: in de vennootschap of privé? Soms koopt u een onroerend beter in een vennootschap, soms ook weer beter in privénaam. Dit hangt af van veel factoren zoals het gebruik, leningen, belastingtarieven en zelfs het gewest waarin uw fiscale woonplaats is gevestigd. Een familieonderneming overnamerijp maken? Als familie kunt u het bedrijf maar een keer verkopen. Is dat dan wel de beste oplossing? Hoe dan ook, een succesvolle verkoop komt niet vanzelf. Een goede voorbereiding is een must Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

3 Aankoop van een onroerend goed: in de vennootschap of privé? Als u een onroerend goed wilt kopen om het te verhuren, vraagt u zich misschien af of u dat het best kunt doen via een vennootschap of via het privévermogen. We lichten hier daarom de verschillende mogelijkheden kort toe. Het onroerend goed wordt als woning gebruikt Als u privé een onroerend goed verhuurt aan een natuurlijke persoon die het zal gebruiken als woning, zal de eigenaar-natuurlijke persoon worden belast op 1,4 keer het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. Van dat bedrag kunt u wel de interesten aftrekken van de leningen die zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven. Hoewel het tarief in de personenbelasting al gauw 50% (+ aanvullende gemeentebelasting) bedraagt, zal de verschuldigde belasting vrij laag zijn. Een dergelijke manier van werken heeft ook als voordeel dat dit onroerend goed al in uw privévermogen zit en u geen meerwaardebelasting moet betalen bij vervreemding na 5 jaar. Als uw vennootschap een onroerend goed verhuurt aan een natuurlijke persoon die er zal wonen, wordt u belast op de werkelijk ontvangen huurgelden. Van dat bedrag kunt u wel de gemaakte kosten (registratierecht, notariskosten, onderhouds- en herstellingskosten) aftrekken, en dus ook de interesten van leningen aangegaan voor de verwerving van onroerende goederen. Het restant wordt vervolgens onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen 33,99% of eventueel, als de vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoet, tegen het verlaagde tarief. Brengt u de opbrengsten vervolgens naar uw privévermogen over? Dan wordt er bij dividenduitkering 15 of 25% roerende voorheffing ingehouden. Bovendien wordt uw vennootschap bij de overdracht van het onroerend goed belast op de gerealiseerde meerwaarden tegen 33,99% of eventueel tegen het verlaagde tarief. Werken via de vennootschap heeft wel als voordeel dat u het gebouw kunt afschrijven. Het onroerend goed wordt beroepsmatig gebruikt Als de huurder het onroerend goed beroepsmatig gebruikt, is het bruto belastbaar onroerend inkomen bij de natuurlijke persoon gelijk aan de werkelijk ontvangen huurgelden. Die mogen forfaitair met 40% worden verminderd, met een maximum van niet-geïndexeerd KI x 2/3 x 3,65 (aanslagjaar 2008). Ook de rente van leningen, aangegaan om onroerende goederen te verwerven, kunt u in mindering brengen. Het restant wordt vervolgens onderworpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting (+ aanvullende gemeentebelastingen). Zijn de verhuurder en de bedrijfsleider van de vennootschap-huurder dezelfde persoon? Dan zet u de huurprijs beter niet te hoog om een gedeeltelijke herkwalificatie door de fiscus van onroerende inkomsten in beroepsinkomsten te vermijden. Of het verhuurde onroerend goed nu voor beroepsdoeleinden of als woning wordt gebruikt, maakt voor uw vennootschap in principe niets uit. Want het wordt toch op dezelfde wijze belast, zowel wat de huurinkomsten als de meerwaarden betreft. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

4 Regelmatig handelen in onroerend goed Als u als natuurlijke persoon in het kader van uw patrimoniaal beheer op regelmatige basis onroerende goederen aankoopt of opricht en verkoopt, dan doet u dat beter via uw vennootschap, en wel om verschillende redenen. Zoals hierboven vermeld, worden natuurlijke personen belast op de meerwaarden op gebouwde onroerende goederen die ze binnen vijf jaar na verkrijging vervreemden. Hier is het afzonderlijke tarief van 16,50% van toepassing. Dat tarief wordt zelfs verdubbeld tot 33% als de fiscus de onroerende transacties niet meer als eenmalige handelingen beschouwt, maar eerder als een abnormaal beheer van het privévermogen. U handelt dan als het ware niet meer als een goede huisvader. Als dergelijke handelingen te vaak voorkomen, kan de fiscus zelfs nog verder gaan en de meerwaarden gaan belasten als beroepsinkomsten, wat tot gevolg heeft dat u meer dan de helft van uw gerealiseerde meerwaarden ziet wegvloeien naar vadertje staat. Successieplanning In het kader van successieplanning is het ook interessanter om gebruik te maken van een vennootschap: onroerende goederen worden roerend gemaakt, in de vorm van de aandelen van de vennootschap. Want aandelen zijn kosteloos (handgift of bankgift) of tegen een zeer laag tarief (verlaagd schenkingsrecht van 3% in de rechte lijn) overdraagbaar naar de volgende generatie. Wat het successierecht betreft, moet u wel de nodige aandacht schenken aan de verhouding tussen het onroerende en het roerende gedeelte van uw totale patrimonium, zodat het totale bedrag van het successierecht wordt geoptimaliseerd. Let wel, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt men voor de berekening van het successierecht, anders dan in het Vlaams Gewest, geen opsplitsing tussen het roerende en het onroerende vermogen. Conclusie Op de vraag of u een onroerend goed nu het best privé of via de vennootschap kunt kopen, is geen pasklaar antwoord te geven. Tal van factoren en criteria spelen daarbij een rol, zoals het gebruik van het onroerend goed als woning of voor beroepsdoeleinden, het al dan niet bestaan van leningen voor onroerende goederen, de staat van het onroerend goed, de frequentie van de onroerende transacties, het tarief van de personen- en de vennootschapsbelasting, de samenstelling van het bestaande patrimonium, en het gewest waarin de fiscale woonplaats is gevestigd. Voor meer informatie en gepersonaliseerd advies hierover kunt u altijd terecht bij uw relatiebeheerder. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

5 Dematerialisatie van niet-beursgenoteerde vennootschapseffecten U bent bestuurder van een Belgische, niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen? En uw vennootschap heeft vennootschapseffecten 1 aan toonder uitgegeven? Dan hebt u ongetwijfeld al vernomen dat die effecten op termijn uiterlijk 31 december 2013 moeten worden omgezet in ofwel effecten op naam ofwel gedematerialiseerde effecten. In deze bijdrage geven we u graag wat meer informatie over het dematerialisatieproces. De Wet tot afschaffing van effecten aan toonder 2 bepaalt dat alle Belgische toondereffecten uiterlijk 31 december 2013 ofwel op naam gesteld, ofwel gedematerialiseerd moeten zijn. Dematerialiseren is het omzetten van papieren toondereffecten in effecten op naam of op een effectenrekening. Toondereffecten kunt u nog altijd zelf bewaren of op een effectenrekening bij een financiële instelling plaatsen. Sinds 1 januari 2008 kunt u de geplaatste of gedematerialiseerde effecten echter niet meer materieel afleveren. Om de omzetting in gedematerialiseerde effecten mogelijk te maken, moet uw vennootschap tijdig een aantal formaliteiten vervullen. Die formaliteiten kunnen als volgt worden samengevat: Statutenwijziging doorvoeren Alle emittenten van Belgische effecten die in het verleden effecten aan toonder hebben uitgegeven, moeten hun statuten wijzigen. De statutenwijziging moet voor nietgenoteerde emittenten plaatsvinden op uiterlijk 31 december Ze gebeurt in de vorm van een authentieke akte, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, of bij beslissing van het bestuursorgaan. In de statutenwijziging moet het volgende worden opgenomen: de mogelijkheid om gedematerialiseerde effecten uit te geven; de omzetting in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam van de papieren toondereffecten die nog in omloop zijn; de datum van omzetting in gedematerialiseerde effecten van papieren effecten aan toonder; de manier waarop die omzetting van toondereffecten in gedematerialiseerde effecten zal gebeuren. Afsluiten van een contract met een instelling die als Top van de Piramide zal fungeren Om een controle over de totale omloop van gedematerialiseerde effecten te kunnen waarborgen, heeft de wetgever een stelsel uitgewerkt waarbij u als emittent een instelling moet aanwijzen als top van de piramide. De rol van die instelling bestaat erin om op te treden als een centralisator van alle gedematerialiseerde effecten van de betrokken emissie, ongeacht bij welke erkende rekeninghouder de effecten op rekening worden bewaard. Voor nietgenoteerde effecten kan zowel een vereffeningsinstelling als een erkende rekeninghouder optreden als top van de piramide. Als emittent moet u een contract sluiten met een vereffeningsinstelling of met een erkende rekeninghouder die deze specifieke dienstverlening aanbiedt. In dat contract worden de afspraken vastgelegd tussen de 1 Dit zijn aandelen, obligaties, warrants, winstbewijzen of certificaten; ook aandelen van beveks en bevaks zijn vennootschapseffecten. 2 Goedgekeurd op 14 december 2005 en ondertussen gewijzigd door de Reparatiewet van 25 april Let wel: om de uitgifte van gedematerialiseerde effecten mogelijk te maken, moet uw vennootschap al vroeger haar statuten wijzigen. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

6 emittent en de instelling die als top van de piramide zal fungeren. Binnen de KBC-groep biedt KBC Securities zijn diensten aan om op te treden als top van de piramide voor emittenten van vennootschapseffecten die niet op een gereglementeerde markt (zoals de beurs) genoteerd zijn. Kennisgeving publiceren Uw vennootschap moet zo snel mogelijk een kennisgeving publiceren met vermelding van de statutaire omzettingsdatum en de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die werd aangewezen als top van de piramide. Die kennisgeving moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in twee nationale kranten (Nederlands en Frans) en, in voorkomend geval, op de website van de vennootschap. De kennisgeving moet ook worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw KBC-relatiebeheerder. U bent vrij om te kiezen tussen de omzetting van toondereffecten in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, en zelfs een keuze voor een combinatie van beide is mogelijk. Aan iedere keuze zijn bepaalde voor- en nadelen verbonden: Effecten op naam Strikt gezien is een voorafgaande statutenwijziging niet nodig; statuten moeten op termijn wél worden aangepast. De vennootschap kent haar aandeelhouders via het nominatieve aandeelhoudersregister. Aanbevolen voor ondernemingen met een veeleer besloten kapitaalstructuur. Handgift/bankgift is niet mogelijk. De tussenkomst van de notaris en betaling van registratierecht zijn daarom altijd vereist bij schenking van aandelen, tenzij de schenking plaatsvindt voor een Nederlandse notaris. Eventueel pand wordt ingeschreven in het aandeelhoudersregister, op naam van de pandgever. De aanmaak van een nieuwe pandakte is nodig. De vennootschap neemt de administratieve rompslomp op zich (cf. bijhouden nominatief aandeelhoudersregister), met alle risico s van vergissing. Er zijn kosten verbonden aan het bijhouden van het nominatieve aandeelhoudersregister (ongeacht of dit al dan niet wordt uitbesteed). Gedematerialiseerde effecten Voorafgaande statutenwijziging noodzakelijk. Aandeelhouders zijn in principe niet bekend, alleen bij de erkende rekeninghouder. Effecten op rekening vallen onder het bankgeheim. Aanbevolen voor grotere ondernemingen met een open kapitaalstructuur of plannen in die richting. Bankgift is mogelijk (handgift niet). De in pand gegeven effecten worden geboekt op een speciale rekening. Geen administratieve rompslomp: het bijhouden van de totale omloop, de boeking van de effectenstromen, enz. worden verzorgd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling (KBC Securities). Er zijn kosten verbonden aan het werken met een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling (KBC Securities). Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

7 Hoe cash uit de vennootschap halen? Boekt uw vennootschap al een tijdje goede resultaten? En zijn er daardoor ook flink wat liquiditeiten opgebouwd? Dan komt het erop aan de overtollige gelden op een fiscaal voordelige wijze uit de vennootschap te halen. We zetten enkele mogelijkheden op een rijtje. In een ander artikel kunt u trouwens ook lezen of het fiscaal voordeliger is om overtollige gelden privé of via de vennootschap te beleggen. Uitkeren van een bezoldiging De meest voor de hand liggende en meest voorkomende manier om geld naar uw privévermogen te halen, is het uitkeren van een bezoldiging of een tantième. Voor de vennootschap zijn de gedane uitgaven volledig fiscaal aftrekbaar. Wanneer u zichzelf bovendien een bezoldiging van minimaal euro of een bedrag dat minstens gelijk is aan de belastbare winst uitkeert, komt u (als er nog aan een aantal andere voorwaarden is voldaan) in aanmerking voor de toepassing van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting. Daartegenover staan de hoge socialezekerheidsbijdragen die op de bezoldigingen moeten worden betaald én de belastbaarheid in de personenbelasting. Die laatste bedraagt 50% (+ aanvullende gemeentebelastingen) op de schijf boven euro. Groepsverzekering bij pensionering Wanneer u een periodieke bezoldiging betaalt, kan uw vennootschap de premies van een groepsverzekering ten laste nemen. Die premies zijn in de vennootschap fiscaal aftrekbaar als ze voldoen aan de zogenaamde 80%-regel. D.w.z. dat het aanvullend pensioen (de uitkering aan het einde van de looptijd van de groepsverzekering) niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale bruto-jaarbezoldiging. Dat wordt nog verminderd met het geschatte wettelijke pensioen, en er wordt ook rekening gehouden met de normale duur van de beroepswerkzaamheid. Op de premies bent u bovendien geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Van het contractueel overeengekomen aanvullend pensioenkapitaal dat later wordt uitgekeerd, worden een eenmalige belasting van 16,50% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen), een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2% afgehouden. De winstdeling die boven op het overeengekomen pensioenkapitaal komt, is lastenvrij. Dividend uitkeren Liquiditeiten onttrekken aan een vennootschap via uitkering van een dividend is een veel gevolgde werkwijze. Het bedrag dat als dividend wordt uitgekeerd, is liefst niet hoger dan 13% van het werkelijk gestorte kapitaal. Want als dat wel het geval is, verliest de vennootschap het recht op het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting. Op het uitbetaalde dividend moet nog 25% (onder bepaalde voorwaarden 15%) roerende voorheffing worden ingehouden. Voor de aandeelhoudernatuurlijke persoon heeft die voorheffing wel een bevrijdend karakter. Kapitaal verminderen Overtollige liquide middelen kunt u ook via een kapitaalvermindering naar uw privévermogen overbrengen. Niet alle terugbetalingen zijn vrijgesteld van belasting: alleen terugbetalin- Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

8 gen van werkelijk gestort kapitaal die verkregen werden voor het uitvoeren van een regelmatige beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de vermindering van het kapitaal. Maar ook na de kapitaalvermindering moeten de minimumkapitaalvereisten worden gerespecteerd. Herwaarderingsmeerwaarden en belastingvrije reserves die in het kapitaal zijn geïncorporeerd, worden eerst aan de vennootschapsbelasting onderworpen. Daarna worden ze als dividenden (aanrekening van roerende voorheffing) uitgekeerd. Inkoop eigen aandelen De algemene vergadering kan beslissen om een deel van de aandelen in te kopen. De nominale waarde of de fractiewaarde van de ingekochte aandelen mag niet meer zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal. Wordt het uitgekeerde bedrag aangerekend op andere bestanddelen van het eigen vermogen dan het gestorte kapitaal? Dan moet u een roerende voorheffing van 10% betalen. En als er vrijgestelde reserves worden uitgekeerd, dan moet u daarop vennootschapsbelasting betalen. Verkoop van eigen patrimonium Een veel voorkomende techniek is het verkopen van een eigen, gebouwd onroerend goed aan de vennootschap. Dat heeft tot gevolg dat uw vennootschap alle toekomstige kosten draagt en dat u het onroerend goed ook kunt afschrijven. De gerealiseerde meerwaarde is ten aanzien van de aandeelhouder-bedrijfsleider alleen belastbaar als het onroerend goed binnen vijf jaar na verkrijging werd vervreemd. Voor de waardering van het onroerend goed moet u een bedrijfsrevisor aanstellen. Bovendien moet u er rekening mee houden dat de vennootschap registratierecht moet betalen op de aankoop. Techniek Voordeel Nadeel Opmerkingen Hogere bezoldiging Groepsverzekering eenvoudig aftrekb. kosten voor de vennootschap aftrekb. kosten voor vennootschap backservice mogelijk persoonlijke belasting sociale zekerheid premie beperkt tot 80% bezoldiging uitkering bij pensioen Dividenduitkering kan te allen tijde voor elk aandeel max. belast. reserves RV en Venn. B Kapitaal verminderen niet belast voor alle aandelen beperkt tot min. kap. Inkoop eigen aandelen alleen voor aangeboden aandelen 10% RV max. 10% geplaatst kap. min. bezoldiging nodig voor verlaagd vennootschapstarief opgelet simulatie meer dan 20% mogelijk bij volledig uittreden aandeelhouders Verkoop (on)roerende goederen afschrijfbaar in vennootschap revisor vennootschap wordt niet verarmd Conclusie Er zijn tal van mogelijkheden voor het uitkeren van liquiditeitsoverschotten: bezoldiging, groepsverzekering, dividenduitkering, kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen en verkoop van privégoederen aan de vennootschap. Nog andere mogelijkheden zijn onder meer: betaling van interesten op rekening-courant, een aandelenoptieplan, en verhuur van roerende en onroerende goederen aan de vennootschap. Elke werkwijze heeft zijn eigen fiscale weerslag. Het is dan ook zaak de mogelijkheden zorgvuldig af te wegen en de optimale combinatie uit te werken. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

9 Geen successierecht betalen op het familiebedrijf? In het Vlaams Gewest kunnen familievennootschappen en -ondernemingen onder bepaalde voorwaarden vererven zonder dat er successierecht verschuldigd is. En dat ongeacht wie de erfgenaam, legataris of begunstigde is. Maar lang niet alle vennootschappen voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden. Wat is een familiebedrijf? Om de vrijstelling van successierecht te kunnen genieten, moet het bedrijf een zogenaamde familiale onderneming of een familiale vennootschap zijn. Maar omdat die vlag vele ladingen dekt, heeft men die begrippen duidelijk omschreven. Concreet is een familiale onderneming volgens de fiscus een industrieel, handels-, ambachtelijk of landbouwbedrijf, of een vrij beroep dat de erflater en/ of zijn echtgenoot, al dan niet samen met anderen, persoonlijk exploiteert of uitoefent. Er is dus een dubbele voorwaarde: het soort activiteit moet in aanmerking komen; de erflater zelf, of zijn echtgenoot, moet de exploitant zijn, al dan niet samen met anderen. De familiale vennootschap is dan weer een vennootschap die aan bovenstaande voorwaarde voldoet én een zetel van werkelijke leiding heeft in de Europese Unie. Een vennootschap die aandelen bezit in een dochtervennootschap die aan de voorwaarden voldoet, wordt ook als familiale vennootschap beschouwd. Het familiekapitaal Alleen bepalen of het nu gaat om een familiale vennootschap of onderneming is niet genoeg. Er moeten nog meer voorwaarden vervuld zijn die het familiale karakter moeten verzekeren. In de drie jaar voorafgaand aan het overlijden moeten de aandelen, activa of vorderingen bijvoorbeeld onafgebroken voor ten minste 50% toebehoren aan de erflater of zijn echtgenoot. En die bezittingen moeten spontaan in de successieaangifte worden vermeld. Voor de vaststelling van die 50% komen ook de aandelen, activa en de vorderingen in handen van de familiekring in aanmerking. Het gaat hier om de ouders, de grootouders, de kinderen, de broers en de zussen van de overledene met telkens hun eventuele echtgenoot. Ook de kinderen van een vooroverleden broer of zus komen in aanmerking. De voorwaarde blijft dus vervuld als men minder dan drie jaar geleden de zaak heeft overgenomen van deze familieleden. De nieuwe loonvoorwaarde De tewerkstellingsvoorwaarde in het Vlaams Gewest werd onlangs gewijzigd in een loonvoorwaarde. Voordien moest men een minimaal aantal mensen tewerkstellen in Vlaanderen. Maar het Europese Hof van Justitie vond de tewerkstellingsvoorwaarde in strijd met de vrijheid van vestiging in Europa. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

10 Meteen de aanleiding om de tewerkstellingsvoorwaarde te vervangen door een loonvoorwaarde. Om volledig vrijgesteld te zijn van successierecht, moet uw familiale onderneming of vennootschap in de laatste drie jaar euro aan loonlasten hebben uitbetaald aan werknemers tewerkgesteld in de Europese Economische Ruimte. De decreetgever rekent in kwartalen en beschrijft wanneer de periode exact begint. De vrijstelling gebeurt proportioneel. Als er in de drie jaar vóór het overlijden bijvoorbeeld maar euro aan loonlasten werd uitbetaald, dan zal er maar 20% (1/5) worden vrijgesteld. Tot nu hadden we het over een voorwaarde die vóór het overlijden vervuld moest zijn. Maar er is ook een voorwaarde die zegt dat de loonlast behouden moet blijven tot vijf jaar na het overlijden. Anders gezegd, de totale loonlast na het overlijden moet minstens vijf derden bedragen van de loonlast uitbetaald in de drie jaar vóór het overlijden. Blijven de loonlasten na het overlijden niet behouden? Dan moet de vrijstelling proportioneel worden teruggenomen. Het bedrag van de loonlasten wordt echter wel jaarlijks geïndexeerd. Andere voorwaarden Om eventuele misbruiken te voorkomen, werd er een aantal regels uitgevaardigd met betrekking tot, onder andere, kapitaalverhogingen in de periode van drie jaar vóór het overlijden of uitkeringen of terugbetalingen in de periode van vijf jaar na het overlijden. Ten slotte moet u in de successieaangifte uitdrukkelijk om de vrijstelling vragen. Vergeet ook niet het attest van de Vlaamse Gemeenschap toe te voegen. Want uit het attest moet blijken dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Dat breukdeel vijf derden is een gevolg van het verschil in de referentieperiodes, namelijk drie jaar vóór het overlijden en vijf jaar na het overlijden. Conclusie Uit het bovenstaande blijkt dat er heel wat voorwaarden moeten zijn vervuld om een volledige vrijstelling van het successierecht te kunnen genieten. Toch loont het de moeite om het verder te bekijken. En komt u niet in aanmerking? Dan is er nog het alternatief dat u bij uw leven een deel van de onderneming overdraagt. Ook daarvoor zijn diverse technieken beschikbaar tegen gunstige tarieven. Spreek er gerust eens over met uw KBC Private Banking-relatiebeheerder. Brussels Hoofdstedelijk Gewest In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u een verlaagd tarief genieten voor de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen. Het verlaagd tarief bedraagt 3% en de Brusselse regeling verschilt aanzienlijk van de Vlaamse en Waalse wat het toepassingsgebied van de voorwaarden betreft. In het Waals Gewest is net zoals in het Vlaams Gewest een volledige vrijstelling mogelijk. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

11 Werken na uw pensionering? Ontdek de mogelijkheden en beperkingen Hebt u na vele jaren hard werken beslist om uw bedrijf over te laten en van uw pensioen te gaan genieten? En wilt u na uw pensionering graag nog een zelfstandige activiteit uitoefenen? Om dat alles in goede banen te leiden en uw pensioenrechten niet te verliezen, moet u enkele zaken goed in de gaten houden. Beperking van de beroepsinkomsten In principe mag u nog werken na uw pensionering, maar u moet wel op een aantal zaken letten. In de eerste plaats moet u uw beroepsactiviteit officieel aangeven. Deze verplichting geldt zowel voor gepensioneerden van 65 jaar of jonger als voor gepensioneerden die een activiteit als werknemer of als zelfstandige willen uitoefenen. Bovendien gelden er specifieke inkomstengrenzen. Die grenzen verschillen naargelang u al dan niet personen ten laste hebt en u een overlevings- en/ of rustpensioen ontvangt. Als u te veel verdiend hebt, riskeert u een sanctie. De sanctie is afhankelijk van de mate waarin u de toegestane nettoberoepsinkomensgrens overschrijdt. Wanneer uw zelfstandige activiteit inkomsten oplevert die de toegestane grens met minder dan 15% overschrijden, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding. Als uw inkomsten 15% boven de toegelaten grens liggen, wordt uw pensioen voor het betrokken jaar geschorst en teruggevorderd. Verder mag u ook geen sociale uitkeringen ontvangen, moet u aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en in voorkomend geval bijdragen betalen. Jaargrens van het toegelaten nettoberoepsinkomen (2007) in euro U geniet alleen een (of meer) overlevingspensioen(en) van de openbare sector of in een ander pensioenregime en u bent Jonger dan 65 jaar 65 jaar of ouder Zonder kinderlast , ,36 Met kinderlast* , ,99 U geniet (een) overlevingspensioen(en) van de openbare sector of in een ander pensioenregime dat (die) u cumuleert met één of meer rustpensioen(en) en u bent Jonger dan 65 jaar 65 jaar of ouder Zonder kinderlast 5 937, ,36 Met kinderlast* 8 905, ,99 * Kinderlast verschilt van het begrip kind ten laste in de fiscale wetgeving. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

12 Andere oplossing Zoals u ziet, moet u uw beroepsactiviteit sterk beperken om te vermijden dat uw bijverdiensten boven de inkomstengrenzen uitkomen en u daardoor uw pensioen geheel of gedeeltelijk verliest. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling van vele zelfstandigen die na hun pensionering willen blijven werken. U zult dus naar een alternatief moeten zoeken om zonder kopzorgen uw ding te kunnen doen. We lichten dat alternatief toe aan de hand van een voorbeeld: Jan is 65 jaar en heeft vorig jaar zijn bedrijf, waarvan hij ook bedrijfsleider was, overgelaten aan een zakenrelatie. Om actief bezig te blijven en zijn jarenlange ervaring in de bedrijfswereld te benutten, wil hij als consultant jonge bedrijven adviseren. Een alternatief voor Jan is een Vennootschap onder Firma (VOF) te laten oprichten met consultancy-activiteiten als doel van de vennootschap. De beroepsinkomsten vallen dan binnen zijn vennootschap. De gelden kunnen vervolgens naar het privévermogen van Jan worden overgebracht, enerzijds via een bezoldiging (van maximaal het toegestane bedrag) en anderzijds via een dividenduitkering. Binnen de personenbelasting vallen de dividenduitkeringen niet onder de beroepsinkomsten, maar worden ze als roerende inkomsten beschouwd. Op die manier kan Jan zonder zorgen onbeperkt als consultant aan de slag gaan en behoudt hij bovendien zijn volledige pensioen. Onderstaand schema verduidelijkt dit alternatief. De VOF heeft als voordeel dat u geen oprichtingskapitaal en geen notaris of bedrijfsrevisor nodig hebt bij de oprichting en dat het bestuur vrij te organiseren is. Bovendien kan de VOF behalve voor de beroepsactiviteiten eventueel ook fungeren als patrimoniumvennootschap. Want een extra voordeel van de VOF is dat de vennoten onder bepaalde voorwaarden de onroerende goederen van de vennootschap naar hun privévermogen kunnen laten overgaan tegen een registratierecht van slechts 1%. Een activiteit als zelfstandig consultant is vaak een goed renderende business, waar lage kosten mee gepaard gaan, met hoge inkomsten tot gevolg. Als Jan de bovenvermelde grenzen niet wil overschrijden, dan moet hij zijn beroepsactiviteit dus sterk beperken. Inkomsten pensioen Jan Dividenden Max. toegelaten bedrag Inkomsten consultancy Restant VOF Conclusie De inkomstengrenzen die worden opgelegd aan gepensioneerden die na hun pensionering nog willen blijven werken, kunnen min of meer buitenspel worden gezet door de beroepsactiviteiten onder te brengen in een eigen vennootschap. Daardoor worden de beroepsinkomsten van de natuurlijke persoon gedeeltelijk omgezet in roerende inkomsten, die bovendien aan een veel gunstiger fiscaal regime zijn onderworpen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

13 Hoe regelt u de overdracht van uw vennootschap? Het familiebedrijf overdragen aan de kinderen is een moeilijke oefening. Want u moet zowel het belang van uw familie als dat van het bedrijf zorgvuldig tegen elkaar afwegen. En het wordt er niet makkelijker op als niet al uw kinderen in uw voetsporen willen treden. Hoe kunt u uw aandelen aan uw kind-opvolger op een definitieve wijze overdragen zonder uw andere kinderen tekort te doen? Alles begint bij een correcte waardebepaling van de vennootschap. Door hiervoor een beroep te doen op een onafhankelijke derde, zoals een bedrijfsrevisor, vermijdt u later onnodige discussies tussen de kinderen over de waarde van de overgedragen aandelen en over een eventueel ongelijke behandeling. Daarnaast doet u er goed aan om voor een opvolgingsregeling met een definitief karakter te kiezen. U zou uw aandelen aan uw opvolger kunnen schenken via een Belgische notaris tegen 3% schenkingsrecht of via een Nederlandse notaris zonder betaling van schenkingsrecht (met het risico dat bij overlijden van de schenker binnen drie jaar na de schenking successierecht verschuldigd is). Maar schenkingen worden herbekeken bij het overlijden van de schenker(s). Zij worden fictief bij de nalatenschap gevoegd om na te gaan of er niet overdreven werd geschonken en of het voorbehouden erfdeel van elk kind niet werd geschonden (art. 922 B.W.). Problematisch hierbij is dat de waardering van de geschonken aandelen gebeurt tegen de waarde op het ogenblik van overlijden van de schenker(s). Dus ook de gerealiseerde meerwaarde wordt mee in aanmerking genomen, met mogelijk een verplichte gedeeltelijke teruggave van de aandelen zelf als gevolg. Het Belgische erfrecht dwingt dan ook tot grote voorzichtigheid bij het uitwerken van familiale regelingen. Hieronder geven we u een drietal manieren mee om de waarde van de aandelen van uw vennootschap op het moment van de overdracht vast te zetten: door verkoop, via dubbele akte of via een bedrijfsschenking. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

14 Eerste manier: verkoop Wanneer u uw aandelen verkoopt aan uw opvolger, dan doen er zich geen erfrechtelijke problemen voor, op voorwaarde dat de verkoopprijs marktconform is en ook effectief wordt betaald of dat het tenminste duidelijk de bedoeling is dat de prijs zal worden betaald (verkoop met uitstel van betaling). Tweede manier: techniek van de dubbele akte In dit geval schenkt u eerst een gelijk deel aan al uw kinderen via een Belgische of een Nederlandse notaris. Als u de schenkingsakte bij een Nederlandse notaris afsluit, is er geen schenkingsrecht verschuldigd. Wel voorzichtig zijn: bij overlijden van de schenker(s) binnen drie jaar na de schenking is toch nog successierecht verschuldigd. Tenzij men zich kan beroepen op het gunstige regime van artikel 60bis W.Succ., waardoor het familiebedrijf onder strikte voorwaarden kan vererven tegen 0% in Vlaanderen en Wallonië en tegen 3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vervolgens treden uw kinderen uit onverdeeldheid, waarbij de opvolger in de zaak de andere kinderen uitkoopt tegen een marktconforme prijs (om latere betwistingen tussen kinderen over de verdeling te vermijden). Het voordeel van deze techniek is dat de kinderen de schenking zelf later niet kunnen betwisten (ze kregen immers exact hetzelfde). Het enige nadeel is dat alle kinderen in de schenking moeten worden betrokken en akkoord moeten gaan met de verdeling. Derde manier: de bedrijfsschenking U bent niet van plan om uw opvolger te laten betalen voor de aandelen. Anderzijds wenst u nog niet aan al uw kinderen te schenken. Dan kunt u nog altijd opteren voor de bedrijfsschenking (art. 140bis e.v. W.Reg.). Voor bedrijfsschenkingen geniet u een verlaagd tarief: 3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2% in Vlaanderen en 0% in Wallonië. Aan deze verlaagde tarieven zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden, maar niet op het vlak van tewerkstelling of loonlast, zoals bij artikel 60bis W.Succ. Deze techniek biedt als extra voordeel dat de waarde van de aandelen wordt vastgezet op datum van de schenking. Zo blijven de waardeschommelingen sinds de overdracht buiten schot. Bovendien zal uw opvolger als blijkt dat die te veel heeft gekregen alleen tot betaling van een vergoeding kunnen worden gedwongen en niet tot afgifte van de geschonken aandelen zelf. U ziet het, er komt heel wat bij kijken. Voor meer uitleg kunt u terecht bij uw KBC Private Banking-relatiebeheerder. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

15 Aankoop van een onroerend goed: in de vennootschap of privé? Als u een onroerend goed wilt kopen om het te verhuren, vraagt u zich misschien af of u dat het best kunt doen via een vennootschap of via het privévermogen. We lichten hier daarom de verschillende mogelijkheden kort toe. Het onroerend goed wordt als woning gebruikt Als u privé een onroerend goed verhuurt aan een natuurlijke persoon die het zal gebruiken als woning, zal de eigenaar-natuurlijke persoon worden belast op 1,4 keer het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. Van dat bedrag kunt u wel de interesten aftrekken van de leningen die zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven. Hoewel het tarief in de personenbelasting al gauw 50% (+ aanvullende gemeentebelasting) bedraagt, zal de verschuldigde belasting vrij laag zijn. Een dergelijke manier van werken heeft ook als voordeel dat dit onroerend goed al in uw privévermogen zit en u geen meerwaardebelasting moet betalen bij vervreemding na 5 jaar. Als uw vennootschap een onroerend goed verhuurt aan een natuurlijke persoon die er zal wonen, wordt u belast op de werkelijk ontvangen huurgelden. Van dat bedrag kunt u wel de gemaakte kosten (registratierecht, notariskosten, onderhouds- en herstellingskosten) aftrekken, en dus ook de interesten van leningen aangegaan voor de verwerving van onroerende goederen. Het restant wordt vervolgens onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen 33,99% of eventueel, als de vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoet, tegen het verlaagde tarief. Brengt u de opbrengsten vervolgens naar uw privévermogen over? Dan wordt er bij dividenduitkering 15 of 25% roerende voorheffing ingehouden. Bovendien wordt uw vennootschap bij de overdracht van het onroerend goed belast op de gerealiseerde meerwaarden tegen 33,99% of eventueel tegen het verlaagde tarief. Werken via de vennootschap heeft wel als voordeel dat u het gebouw kunt afschrijven. Het onroerend goed wordt beroepsmatig gebruikt Als de huurder het onroerend goed beroepsmatig gebruikt, is het bruto belastbaar onroerend inkomen bij de natuurlijke persoon gelijk aan de werkelijk ontvangen huurgelden. Die mogen forfaitair met 40% worden verminderd, met een maximum van niet-geïndexeerd KI x 2/3 x 3,65 (aanslagjaar 2008). Ook de rente van leningen, aangegaan om onroerende goederen te verwerven, kunt u in mindering brengen. Het restant wordt vervolgens onderworpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting (+ aanvullende gemeentebelastingen). Zijn de verhuurder en de bedrijfsleider van de vennootschap-huurder dezelfde persoon? Dan zet u de huurprijs beter niet te hoog om een gedeeltelijke herkwalificatie door de fiscus van onroerende inkomsten in beroepsinkomsten te vermijden. Of het verhuurde onroerend goed nu voor beroepsdoeleinden of als woning wordt gebruikt, maakt voor uw vennootschap in principe niets uit. Want het wordt toch op dezelfde wijze belast, zowel wat de huurinkomsten als de meerwaarden betreft. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

16 Regelmatig handelen in onroerend goed Als u als natuurlijke persoon in het kader van uw patrimoniaal beheer op regelmatige basis onroerende goederen aankoopt of opricht en verkoopt, dan doet u dat beter via uw vennootschap, en wel om verschillende redenen. Zoals hierboven vermeld, worden natuurlijke personen belast op de meerwaarden op gebouwde onroerende goederen die ze binnen vijf jaar na verkrijging vervreemden. Hier is het afzonderlijke tarief van 16,50% van toepassing. Dat tarief wordt zelfs verdubbeld tot 33% als de fiscus de onroerende transacties niet meer als eenmalige handelingen beschouwt, maar eerder als een abnormaal beheer van het privévermogen. U handelt dan als het ware niet meer als een goede huisvader. Als dergelijke handelingen te vaak voorkomen, kan de fiscus zelfs nog verder gaan en de meerwaarden gaan belasten als beroepsinkomsten, wat tot gevolg heeft dat u meer dan de helft van uw gerealiseerde meerwaarden ziet wegvloeien naar vadertje staat. Successieplanning In het kader van successieplanning is het ook interessanter om gebruik te maken van een vennootschap: onroerende goederen worden roerend gemaakt, in de vorm van de aandelen van de vennootschap. Want aandelen zijn kosteloos (handgift of bankgift) of tegen een zeer laag tarief (verlaagd schenkingsrecht van 3% in de rechte lijn) overdraagbaar naar de volgende generatie. Wat het successierecht betreft, moet u wel de nodige aandacht schenken aan de verhouding tussen het onroerende en het roerende gedeelte van uw totale patrimonium, zodat het totale bedrag van het successierecht wordt geoptimaliseerd. Let wel, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt men voor de berekening van het successierecht, anders dan in het Vlaams Gewest, geen opsplitsing tussen het roerende en het onroerende vermogen. Conclusie Op de vraag of u een onroerend goed nu het best privé of via de vennootschap kunt kopen, is geen pasklaar antwoord te geven. Tal van factoren en criteria spelen daarbij een rol, zoals het gebruik van het onroerend goed als woning of voor beroepsdoeleinden, het al dan niet bestaan van leningen voor onroerende goederen, de staat van het onroerend goed, de frequentie van de onroerende transacties, het tarief van de personen- en de vennootschapsbelasting, de samenstelling van het bestaande patrimonium, en het gewest waarin de fiscale woonplaats is gevestigd. Voor meer informatie en gepersonaliseerd advies hierover kunt u altijd terecht bij uw relatiebeheerder. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

17 Een familieonderneming overnamerijp maken? Aan het leven van een familieonderneming komt ooit een einde. Op verschillende momenten vraagt u zich misschien af: stoppen of ermee doorgaan? Het antwoord is niet altijd eenvoudig. Want als familiebedrijfsleider of -aandeelhouder wordt u permanent geconfronteerd met het spanningsveld tussen de familielogica, de aandeelhouderslogica en die van een Vermogensplanning of -beheer Familie - Hebben de kinderen interesse en/of de capaciteiten om de zaak over te nemen? - Hoe zit het met mijn eigen loopbaanplanning? - Heb ik gedacht aan successie/vermogensplanning? - Wat vind ik van mijn levensstandaard, financiële behoeften, enz.? Aandeelhouder - Wat is mijn tijdshorizon? - Wat zijn de rendementsverwachtingen? - Hoever kan ik het bedrijf in zijn ambities volgen? - Hoe diversifieer ik mijn patrimonium? Bedrijfsleider - Hoe moet het bedrijf evolueren vanuit zijn huidige positie en rekening houdend met de trends in de sector en de omgevingsfactoren in het algemeen? - Welke middelen hebben we nodig, zowel technisch als organisatorisch en financieel, om de beoogde strategie te realiseren? Ouders Kinderen Vermogensplanning/beheer Familie bedrijfsleider. Perspectief Verwachtingen Capaciteit Aandeelhouder Bedrijf Markt, bedrijf, organisatie Strategie Capaciteit Bedrijfsleider Stoppen Voortdoen Onderste uit de kan vs Veilige haven Stand alone vs Partnership Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

18 Een familieonderneming overnamerijp maken? waarde van de onderneming In de afweging van die verschillende elementen moet u als familiebedrijfsleider of -aandeelhouder impliciet of expliciet ook altijd deze vragen beantwoorden: doe ik het alleen verder, stel ik het kapitaal van de onderneming open voor derden of ga ik voor een volledige verkoop? Als familie kan men het bedrijf maar één keer verkopen. Daarom is het belangrijk om duidelijk te analyseren wat de echte aanleiding is om te verkopen en u af te vragen of dat dan ook de beste oplossing is. Want voor successie- en opvolgingsproblemen zijn er vaak interessante alternatieven die het probleem oplossen en het toch mogelijk maken om de controle te behouden, zoals de interne verkoop en het professionaliseren van het management. Welke beslissing u ook neemt, het is een scharniermoment. Niet alleen in het leven van de onderneming, maar ook in dat van de aandeelhouders en de familieleden die erbij betrokken zijn. Doe in deze analysefase gerust een beroep op uw relatiebeheerder. Hij kan u helpen met informatie en tips. Hij kan u in contact brengen met een adviseur Fusies en Overnames of een expert van KBC Securities voor uitgebreid advies over de verschillende alternatieven. Denkt u eraan het kapitaal van uw bedrijf open te stellen of te verkopen? Dan kunt u de slaagkansen (en de waarde) van zo n operatie verbeteren door oog te hebben voor een aantal belangrijke aandachtspunten wat betreft de waarde van de onderneming. Kritische succesfactoren zijn bijvoorbeeld dat uw bedrijf: lean, mean & clean moet zijn; een onderbouwde equity story moet hebben; geen onemanshow mag zijn. De mate waarin u daar wilt of kunt aan werken, is bepalend voor de voorbereidingstijd die u nodig hebt. Lean, mean & clean Uw bedrijf maakt een betere indruk bij een potentiële investeerder als het: transparant en goed georganiseerd is; een goede rapportering en follow-up heeft (bv. maandrapportering); clean is (geschillen, milieu, verzekeringen, informele circuits, enz.); het gevoel kan geven dat er op alle vlakken wordt gestreefd naar efficiëntie en permanente optimalisatie. Vanuit dat perspectief kan het nuttig zijn als u een aantal zaken stroomlijnt: de groeps- en organisatiestructuur; balans- en resultatenrekening (o.a. intragroepstransacties, rekeningcourant aandeelhouders, enz.); boekhouding en rapportering. We raden ook aan om in aanloop naar een eventuele transactie: geschillen zoveel mogelijk op te lossen (commercieel, fiscaal, sociaal, enz.); het verzekeringsdossier alsook de milieuaspecten eens grondig te controleren; er voor te zorgen dat uw activiteiten correct worden weerspiegeld in de boekhouding. In die context kunt u er ook aan denken om een zogenaamde Vendor Due Diligence uit te voeren. Dat is een oefening die gelijkaardig is aan de doorlichting die de koper normaal doet in het kader van een verkoopsproces. Het verschil is dat u als bedrijf zelf het initiatief neemt en die oefening op voorhand doet. Zo n oefening heeft trouwens verschillende voordelen: controle over het due diligence-proces: - u hebt eigen keuze van partijen die de oefening uitvoeren; - er is minder onrust in de organisatie; goede voorbereiding: - u kunt knelpunten nog oplossen voor het begin van het proces; - andere knelpunten kunt u grondig beargumenteren; sneller proces: - een geïnteresseerde investeerder kan de resultaten gebruiken; - het werk moet niet opnieuw gebeuren.

19 Er staan altijd KBC-experts voor u klaar die u kunnen begeleiden. Uw privatebankingrelatiebeheerder brengt u graag met hen in contact. Equity story Alleen een goede indruk maken is natuurlijk niet genoeg. Als verkopende aandeelhouder moet u ook de strategie en identiteit van uw onderneming op een aantrekkelijke manier beschrijven. Dat verhaal, de zogenaamde equity story, moet een potentiële investeerder overtuigen dat investeren in uw bedrijf op dat ogenblik voor hem het beste alternatief is. Ook bij de opmaak van dat verhaal zullen KBC-experts u graag begeleiden. Uw equity story wordt overtuigender naarmate u de volgende elementen op een duidelijke en wervende manier kunt overbrengen: duidelijke visie op de sector en de toekomst; duidelijke strategie voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf naargelang van de ontwikkelde visie; de cijfermatige vertaling ervan in een duidelijk en goed onderbouwd businessplan. De investeerder moet vertrouwen krijgen in het geschetste toekomstbeeld en de stabiliteit van de cashflows. Dat vertrouwen zal hij sneller krijgen naarmate u ook een trackrecord van stabiele of stijgende cashflows kunt voorleggen. Goede organisatie van het proces Als u een goede voorbereiding hebt gerealiseerd en u met de uitwerking kunt starten, is een goede organisatie van het proces nodig. Naast de revisor, kunnen een KBC-adviseur Fusies en Overnames of een adviseur Corporate Finance van KBC Securities en een advocaat met ruime ervaring in dergelijke transacties een belangrijke rol spelen om het proces tot een goed einde te brengen. Zij zullen u helpen om goed voorbereid aan de start te komen, het proces te laten vooruitgaan en uiteindelijk tot een goed en evenwichtig akkoord te komen. Geen onemanshow Voor een investeerder is het belangrijk dat de kennis, knowhow en contacten, zowel technisch als commercieel, verankerd zijn in de organisatie. Naarmate die elementen geconcentreerd zitten bij één of een beperkt aantal sleutelfiguren, zal een investeerder de risico s van het wegvallen of vertrek van die personen inschatten en verrekenen in de prijs. Daarom is het goed dat u tijdig investeert in een breder team en het dagelijkse beleid voldoende delegeert.

20 Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN OOK VOOR UW VENNOOTSCHAP VAN BELANG De wet van 14 december 2005 bepaalt dat effecten aan toonder geleidelijk worden afgeschaft. Concreet: de bestaande effecten aan toonder

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 Inhoud Woord vooraf 11 1. Inleiding 13 2. Algemeen 15 A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 B. De gefaseerde afschaffing van effecten aan toonder 17 3. De vennootschap 27 A. Tijdskader

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN OOK VOOR U VAN BELANG De wet van 14 december 2005 bepaalt dat effecten aan toonder geleidelijk worden afgeschaft. Concreet: de bestaande effecten aan toonder worden omgezet

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Afschaffing effecten aan toonder

Afschaffing effecten aan toonder Afschaffing effecten aan toonder Een aandachtspunt voor kmo s Is dit iets voor mij? Wat moet ik doen? En wanneer? Inleiding De wet van 14 december 2005 voorziet in de afschaffing van alle effecten aan

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015 Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot Inhoud 1. Probleemstelling : casus 2. Erfbelasting in Vlaanderen 3. Planningstechnieken 4. Planning

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Zelf handelen en niet ondergaan, dat is de kern van alles wat aangenaam is.,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie