Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé?"

Transcriptie

1 korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers Het beheren van een familiebedrijf vergt heel wat inzicht, zowel op het zakelijke als op het menselijke vlak. Beide zijn belangrijk. Daarom investeert de KBC Private Banking-relatiebeheerder heel wat tijd om uw familiesituatie door en door te kennen. Want zo kan uw relatiebeheerder uw vragen over uw familiekapitaal zo concreet mogelijk beantwoorden. Hij is ook uw gids in uw contacten met onze fiscaal-juridische experts. Uw persoonlijke situatie en die van het familiebedrijf staan daarbij centraal. Deze brochure geeft u meer informatie over een aantal situaties waarin de belangen van de familie en het bedrijf het best in evenwicht zijn. Zij helpt u hierover meer inzicht te verwerven en betere beslissingen te nemen. Dankzij deze Integrale vermogensbegeleiding kunt u zelf kiezen hoe u uw vermogen en uw familie beschermt. Omdat bij ons familie in familiekapitaal belangrijk is. Beleggen in de vennootschap of privé? Beleggen in de vennootschap? Ja, met de overtollige liquiditeiten. Meerwaarden zijn niet altijd belastbaar. En minderwaarden zijn vaak niet aftrekbaar. Kies de juiste beleggingsproducten om de notionele-intrestaftrek te genieten. Is het misschien niet interessanter om toch via privévermogen te beleggen? Dematerialisatie van niet-beursgenoteerde vennootschapseffecten Aandelen aan toonder verdwijnen, dat staat vast. Maar is dematerialisatie een must? De voor- en nadelen van effecten op naam of gedematerialiseerde effecten. Wat is de top van de piramide? Hoe cash uit de vennootschap halen? Boekt uw vennootschap al een tijdje goede resultaten? En is er meer cash in de vennootschap dan er nodig is voor nieuwe plannen? Dan kan het interessanter zijn om via het privévermogen te beleggen. Ontdek daarom hoe u liquiditeiten fiscaalvriendelijk uit de vennootschap haalt. Geen successierecht betalen op het familiebedrijf? Een familiebedrijf kan in Vlaanderen vererfd worden zonder successierechten. U moet wel uitdrukkelijk om de vrijstelling vragen. Maar er zijn ook voorwaarden die recent ook vernieuwd zijn. Vooral de uitbetaling van loonlast speelt nu een grote rol. Het is een alternatief voor schenking bij leven aan 2%, 3% of 7%. Werken na uw pensionering? Ontdek de mogelijkheden en de beperkingen Van uw pensioen genieten en toch nog actief blijven? Het kan zeker, maar er zijn grenzen. Toch is er ook een alternatief: de VOF. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

2 Hoe regelt u de overdracht van uw vennootschap? Als er al een beslissing is dat een of meer kinderen in uw voetsporen treden, hoe bewaart u dan de vrede binnen de familie? Waardebepaling is één zaak, maar hoe voorkomt u dat daar later weer over gediscussieerd wordt? We tonen drie mogelijke technieken. Aankoop van een onroerend goed: in de vennootschap of privé? Soms koopt u een onroerend beter in een vennootschap, soms ook weer beter in privénaam. Dit hangt af van veel factoren zoals het gebruik, leningen, belastingtarieven en zelfs het gewest waarin uw fiscale woonplaats is gevestigd. Een familieonderneming overnamerijp maken? Als familie kunt u het bedrijf maar een keer verkopen. Is dat dan wel de beste oplossing? Hoe dan ook, een succesvolle verkoop komt niet vanzelf. Een goede voorbereiding is een must Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

3 Aankoop van een onroerend goed: in de vennootschap of privé? Als u een onroerend goed wilt kopen om het te verhuren, vraagt u zich misschien af of u dat het best kunt doen via een vennootschap of via het privévermogen. We lichten hier daarom de verschillende mogelijkheden kort toe. Het onroerend goed wordt als woning gebruikt Als u privé een onroerend goed verhuurt aan een natuurlijke persoon die het zal gebruiken als woning, zal de eigenaar-natuurlijke persoon worden belast op 1,4 keer het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. Van dat bedrag kunt u wel de interesten aftrekken van de leningen die zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven. Hoewel het tarief in de personenbelasting al gauw 50% (+ aanvullende gemeentebelasting) bedraagt, zal de verschuldigde belasting vrij laag zijn. Een dergelijke manier van werken heeft ook als voordeel dat dit onroerend goed al in uw privévermogen zit en u geen meerwaardebelasting moet betalen bij vervreemding na 5 jaar. Als uw vennootschap een onroerend goed verhuurt aan een natuurlijke persoon die er zal wonen, wordt u belast op de werkelijk ontvangen huurgelden. Van dat bedrag kunt u wel de gemaakte kosten (registratierecht, notariskosten, onderhouds- en herstellingskosten) aftrekken, en dus ook de interesten van leningen aangegaan voor de verwerving van onroerende goederen. Het restant wordt vervolgens onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen 33,99% of eventueel, als de vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoet, tegen het verlaagde tarief. Brengt u de opbrengsten vervolgens naar uw privévermogen over? Dan wordt er bij dividenduitkering 15 of 25% roerende voorheffing ingehouden. Bovendien wordt uw vennootschap bij de overdracht van het onroerend goed belast op de gerealiseerde meerwaarden tegen 33,99% of eventueel tegen het verlaagde tarief. Werken via de vennootschap heeft wel als voordeel dat u het gebouw kunt afschrijven. Het onroerend goed wordt beroepsmatig gebruikt Als de huurder het onroerend goed beroepsmatig gebruikt, is het bruto belastbaar onroerend inkomen bij de natuurlijke persoon gelijk aan de werkelijk ontvangen huurgelden. Die mogen forfaitair met 40% worden verminderd, met een maximum van niet-geïndexeerd KI x 2/3 x 3,65 (aanslagjaar 2008). Ook de rente van leningen, aangegaan om onroerende goederen te verwerven, kunt u in mindering brengen. Het restant wordt vervolgens onderworpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting (+ aanvullende gemeentebelastingen). Zijn de verhuurder en de bedrijfsleider van de vennootschap-huurder dezelfde persoon? Dan zet u de huurprijs beter niet te hoog om een gedeeltelijke herkwalificatie door de fiscus van onroerende inkomsten in beroepsinkomsten te vermijden. Of het verhuurde onroerend goed nu voor beroepsdoeleinden of als woning wordt gebruikt, maakt voor uw vennootschap in principe niets uit. Want het wordt toch op dezelfde wijze belast, zowel wat de huurinkomsten als de meerwaarden betreft. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

4 Regelmatig handelen in onroerend goed Als u als natuurlijke persoon in het kader van uw patrimoniaal beheer op regelmatige basis onroerende goederen aankoopt of opricht en verkoopt, dan doet u dat beter via uw vennootschap, en wel om verschillende redenen. Zoals hierboven vermeld, worden natuurlijke personen belast op de meerwaarden op gebouwde onroerende goederen die ze binnen vijf jaar na verkrijging vervreemden. Hier is het afzonderlijke tarief van 16,50% van toepassing. Dat tarief wordt zelfs verdubbeld tot 33% als de fiscus de onroerende transacties niet meer als eenmalige handelingen beschouwt, maar eerder als een abnormaal beheer van het privévermogen. U handelt dan als het ware niet meer als een goede huisvader. Als dergelijke handelingen te vaak voorkomen, kan de fiscus zelfs nog verder gaan en de meerwaarden gaan belasten als beroepsinkomsten, wat tot gevolg heeft dat u meer dan de helft van uw gerealiseerde meerwaarden ziet wegvloeien naar vadertje staat. Successieplanning In het kader van successieplanning is het ook interessanter om gebruik te maken van een vennootschap: onroerende goederen worden roerend gemaakt, in de vorm van de aandelen van de vennootschap. Want aandelen zijn kosteloos (handgift of bankgift) of tegen een zeer laag tarief (verlaagd schenkingsrecht van 3% in de rechte lijn) overdraagbaar naar de volgende generatie. Wat het successierecht betreft, moet u wel de nodige aandacht schenken aan de verhouding tussen het onroerende en het roerende gedeelte van uw totale patrimonium, zodat het totale bedrag van het successierecht wordt geoptimaliseerd. Let wel, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt men voor de berekening van het successierecht, anders dan in het Vlaams Gewest, geen opsplitsing tussen het roerende en het onroerende vermogen. Conclusie Op de vraag of u een onroerend goed nu het best privé of via de vennootschap kunt kopen, is geen pasklaar antwoord te geven. Tal van factoren en criteria spelen daarbij een rol, zoals het gebruik van het onroerend goed als woning of voor beroepsdoeleinden, het al dan niet bestaan van leningen voor onroerende goederen, de staat van het onroerend goed, de frequentie van de onroerende transacties, het tarief van de personen- en de vennootschapsbelasting, de samenstelling van het bestaande patrimonium, en het gewest waarin de fiscale woonplaats is gevestigd. Voor meer informatie en gepersonaliseerd advies hierover kunt u altijd terecht bij uw relatiebeheerder. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

5 Dematerialisatie van niet-beursgenoteerde vennootschapseffecten U bent bestuurder van een Belgische, niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen? En uw vennootschap heeft vennootschapseffecten 1 aan toonder uitgegeven? Dan hebt u ongetwijfeld al vernomen dat die effecten op termijn uiterlijk 31 december 2013 moeten worden omgezet in ofwel effecten op naam ofwel gedematerialiseerde effecten. In deze bijdrage geven we u graag wat meer informatie over het dematerialisatieproces. De Wet tot afschaffing van effecten aan toonder 2 bepaalt dat alle Belgische toondereffecten uiterlijk 31 december 2013 ofwel op naam gesteld, ofwel gedematerialiseerd moeten zijn. Dematerialiseren is het omzetten van papieren toondereffecten in effecten op naam of op een effectenrekening. Toondereffecten kunt u nog altijd zelf bewaren of op een effectenrekening bij een financiële instelling plaatsen. Sinds 1 januari 2008 kunt u de geplaatste of gedematerialiseerde effecten echter niet meer materieel afleveren. Om de omzetting in gedematerialiseerde effecten mogelijk te maken, moet uw vennootschap tijdig een aantal formaliteiten vervullen. Die formaliteiten kunnen als volgt worden samengevat: Statutenwijziging doorvoeren Alle emittenten van Belgische effecten die in het verleden effecten aan toonder hebben uitgegeven, moeten hun statuten wijzigen. De statutenwijziging moet voor nietgenoteerde emittenten plaatsvinden op uiterlijk 31 december Ze gebeurt in de vorm van een authentieke akte, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, of bij beslissing van het bestuursorgaan. In de statutenwijziging moet het volgende worden opgenomen: de mogelijkheid om gedematerialiseerde effecten uit te geven; de omzetting in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam van de papieren toondereffecten die nog in omloop zijn; de datum van omzetting in gedematerialiseerde effecten van papieren effecten aan toonder; de manier waarop die omzetting van toondereffecten in gedematerialiseerde effecten zal gebeuren. Afsluiten van een contract met een instelling die als Top van de Piramide zal fungeren Om een controle over de totale omloop van gedematerialiseerde effecten te kunnen waarborgen, heeft de wetgever een stelsel uitgewerkt waarbij u als emittent een instelling moet aanwijzen als top van de piramide. De rol van die instelling bestaat erin om op te treden als een centralisator van alle gedematerialiseerde effecten van de betrokken emissie, ongeacht bij welke erkende rekeninghouder de effecten op rekening worden bewaard. Voor nietgenoteerde effecten kan zowel een vereffeningsinstelling als een erkende rekeninghouder optreden als top van de piramide. Als emittent moet u een contract sluiten met een vereffeningsinstelling of met een erkende rekeninghouder die deze specifieke dienstverlening aanbiedt. In dat contract worden de afspraken vastgelegd tussen de 1 Dit zijn aandelen, obligaties, warrants, winstbewijzen of certificaten; ook aandelen van beveks en bevaks zijn vennootschapseffecten. 2 Goedgekeurd op 14 december 2005 en ondertussen gewijzigd door de Reparatiewet van 25 april Let wel: om de uitgifte van gedematerialiseerde effecten mogelijk te maken, moet uw vennootschap al vroeger haar statuten wijzigen. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

6 emittent en de instelling die als top van de piramide zal fungeren. Binnen de KBC-groep biedt KBC Securities zijn diensten aan om op te treden als top van de piramide voor emittenten van vennootschapseffecten die niet op een gereglementeerde markt (zoals de beurs) genoteerd zijn. Kennisgeving publiceren Uw vennootschap moet zo snel mogelijk een kennisgeving publiceren met vermelding van de statutaire omzettingsdatum en de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die werd aangewezen als top van de piramide. Die kennisgeving moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in twee nationale kranten (Nederlands en Frans) en, in voorkomend geval, op de website van de vennootschap. De kennisgeving moet ook worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw KBC-relatiebeheerder. U bent vrij om te kiezen tussen de omzetting van toondereffecten in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, en zelfs een keuze voor een combinatie van beide is mogelijk. Aan iedere keuze zijn bepaalde voor- en nadelen verbonden: Effecten op naam Strikt gezien is een voorafgaande statutenwijziging niet nodig; statuten moeten op termijn wél worden aangepast. De vennootschap kent haar aandeelhouders via het nominatieve aandeelhoudersregister. Aanbevolen voor ondernemingen met een veeleer besloten kapitaalstructuur. Handgift/bankgift is niet mogelijk. De tussenkomst van de notaris en betaling van registratierecht zijn daarom altijd vereist bij schenking van aandelen, tenzij de schenking plaatsvindt voor een Nederlandse notaris. Eventueel pand wordt ingeschreven in het aandeelhoudersregister, op naam van de pandgever. De aanmaak van een nieuwe pandakte is nodig. De vennootschap neemt de administratieve rompslomp op zich (cf. bijhouden nominatief aandeelhoudersregister), met alle risico s van vergissing. Er zijn kosten verbonden aan het bijhouden van het nominatieve aandeelhoudersregister (ongeacht of dit al dan niet wordt uitbesteed). Gedematerialiseerde effecten Voorafgaande statutenwijziging noodzakelijk. Aandeelhouders zijn in principe niet bekend, alleen bij de erkende rekeninghouder. Effecten op rekening vallen onder het bankgeheim. Aanbevolen voor grotere ondernemingen met een open kapitaalstructuur of plannen in die richting. Bankgift is mogelijk (handgift niet). De in pand gegeven effecten worden geboekt op een speciale rekening. Geen administratieve rompslomp: het bijhouden van de totale omloop, de boeking van de effectenstromen, enz. worden verzorgd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling (KBC Securities). Er zijn kosten verbonden aan het werken met een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling (KBC Securities). Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

7 Hoe cash uit de vennootschap halen? Boekt uw vennootschap al een tijdje goede resultaten? En zijn er daardoor ook flink wat liquiditeiten opgebouwd? Dan komt het erop aan de overtollige gelden op een fiscaal voordelige wijze uit de vennootschap te halen. We zetten enkele mogelijkheden op een rijtje. In een ander artikel kunt u trouwens ook lezen of het fiscaal voordeliger is om overtollige gelden privé of via de vennootschap te beleggen. Uitkeren van een bezoldiging De meest voor de hand liggende en meest voorkomende manier om geld naar uw privévermogen te halen, is het uitkeren van een bezoldiging of een tantième. Voor de vennootschap zijn de gedane uitgaven volledig fiscaal aftrekbaar. Wanneer u zichzelf bovendien een bezoldiging van minimaal euro of een bedrag dat minstens gelijk is aan de belastbare winst uitkeert, komt u (als er nog aan een aantal andere voorwaarden is voldaan) in aanmerking voor de toepassing van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting. Daartegenover staan de hoge socialezekerheidsbijdragen die op de bezoldigingen moeten worden betaald én de belastbaarheid in de personenbelasting. Die laatste bedraagt 50% (+ aanvullende gemeentebelastingen) op de schijf boven euro. Groepsverzekering bij pensionering Wanneer u een periodieke bezoldiging betaalt, kan uw vennootschap de premies van een groepsverzekering ten laste nemen. Die premies zijn in de vennootschap fiscaal aftrekbaar als ze voldoen aan de zogenaamde 80%-regel. D.w.z. dat het aanvullend pensioen (de uitkering aan het einde van de looptijd van de groepsverzekering) niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale bruto-jaarbezoldiging. Dat wordt nog verminderd met het geschatte wettelijke pensioen, en er wordt ook rekening gehouden met de normale duur van de beroepswerkzaamheid. Op de premies bent u bovendien geen RSZ-bijdragen verschuldigd. Van het contractueel overeengekomen aanvullend pensioenkapitaal dat later wordt uitgekeerd, worden een eenmalige belasting van 16,50% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen), een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2% afgehouden. De winstdeling die boven op het overeengekomen pensioenkapitaal komt, is lastenvrij. Dividend uitkeren Liquiditeiten onttrekken aan een vennootschap via uitkering van een dividend is een veel gevolgde werkwijze. Het bedrag dat als dividend wordt uitgekeerd, is liefst niet hoger dan 13% van het werkelijk gestorte kapitaal. Want als dat wel het geval is, verliest de vennootschap het recht op het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting. Op het uitbetaalde dividend moet nog 25% (onder bepaalde voorwaarden 15%) roerende voorheffing worden ingehouden. Voor de aandeelhoudernatuurlijke persoon heeft die voorheffing wel een bevrijdend karakter. Kapitaal verminderen Overtollige liquide middelen kunt u ook via een kapitaalvermindering naar uw privévermogen overbrengen. Niet alle terugbetalingen zijn vrijgesteld van belasting: alleen terugbetalin- Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

8 gen van werkelijk gestort kapitaal die verkregen werden voor het uitvoeren van een regelmatige beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de vermindering van het kapitaal. Maar ook na de kapitaalvermindering moeten de minimumkapitaalvereisten worden gerespecteerd. Herwaarderingsmeerwaarden en belastingvrije reserves die in het kapitaal zijn geïncorporeerd, worden eerst aan de vennootschapsbelasting onderworpen. Daarna worden ze als dividenden (aanrekening van roerende voorheffing) uitgekeerd. Inkoop eigen aandelen De algemene vergadering kan beslissen om een deel van de aandelen in te kopen. De nominale waarde of de fractiewaarde van de ingekochte aandelen mag niet meer zijn dan 20% van het geplaatste kapitaal. Wordt het uitgekeerde bedrag aangerekend op andere bestanddelen van het eigen vermogen dan het gestorte kapitaal? Dan moet u een roerende voorheffing van 10% betalen. En als er vrijgestelde reserves worden uitgekeerd, dan moet u daarop vennootschapsbelasting betalen. Verkoop van eigen patrimonium Een veel voorkomende techniek is het verkopen van een eigen, gebouwd onroerend goed aan de vennootschap. Dat heeft tot gevolg dat uw vennootschap alle toekomstige kosten draagt en dat u het onroerend goed ook kunt afschrijven. De gerealiseerde meerwaarde is ten aanzien van de aandeelhouder-bedrijfsleider alleen belastbaar als het onroerend goed binnen vijf jaar na verkrijging werd vervreemd. Voor de waardering van het onroerend goed moet u een bedrijfsrevisor aanstellen. Bovendien moet u er rekening mee houden dat de vennootschap registratierecht moet betalen op de aankoop. Techniek Voordeel Nadeel Opmerkingen Hogere bezoldiging Groepsverzekering eenvoudig aftrekb. kosten voor de vennootschap aftrekb. kosten voor vennootschap backservice mogelijk persoonlijke belasting sociale zekerheid premie beperkt tot 80% bezoldiging uitkering bij pensioen Dividenduitkering kan te allen tijde voor elk aandeel max. belast. reserves RV en Venn. B Kapitaal verminderen niet belast voor alle aandelen beperkt tot min. kap. Inkoop eigen aandelen alleen voor aangeboden aandelen 10% RV max. 10% geplaatst kap. min. bezoldiging nodig voor verlaagd vennootschapstarief opgelet simulatie meer dan 20% mogelijk bij volledig uittreden aandeelhouders Verkoop (on)roerende goederen afschrijfbaar in vennootschap revisor vennootschap wordt niet verarmd Conclusie Er zijn tal van mogelijkheden voor het uitkeren van liquiditeitsoverschotten: bezoldiging, groepsverzekering, dividenduitkering, kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen en verkoop van privégoederen aan de vennootschap. Nog andere mogelijkheden zijn onder meer: betaling van interesten op rekening-courant, een aandelenoptieplan, en verhuur van roerende en onroerende goederen aan de vennootschap. Elke werkwijze heeft zijn eigen fiscale weerslag. Het is dan ook zaak de mogelijkheden zorgvuldig af te wegen en de optimale combinatie uit te werken. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

9 Geen successierecht betalen op het familiebedrijf? In het Vlaams Gewest kunnen familievennootschappen en -ondernemingen onder bepaalde voorwaarden vererven zonder dat er successierecht verschuldigd is. En dat ongeacht wie de erfgenaam, legataris of begunstigde is. Maar lang niet alle vennootschappen voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden. Wat is een familiebedrijf? Om de vrijstelling van successierecht te kunnen genieten, moet het bedrijf een zogenaamde familiale onderneming of een familiale vennootschap zijn. Maar omdat die vlag vele ladingen dekt, heeft men die begrippen duidelijk omschreven. Concreet is een familiale onderneming volgens de fiscus een industrieel, handels-, ambachtelijk of landbouwbedrijf, of een vrij beroep dat de erflater en/ of zijn echtgenoot, al dan niet samen met anderen, persoonlijk exploiteert of uitoefent. Er is dus een dubbele voorwaarde: het soort activiteit moet in aanmerking komen; de erflater zelf, of zijn echtgenoot, moet de exploitant zijn, al dan niet samen met anderen. De familiale vennootschap is dan weer een vennootschap die aan bovenstaande voorwaarde voldoet én een zetel van werkelijke leiding heeft in de Europese Unie. Een vennootschap die aandelen bezit in een dochtervennootschap die aan de voorwaarden voldoet, wordt ook als familiale vennootschap beschouwd. Het familiekapitaal Alleen bepalen of het nu gaat om een familiale vennootschap of onderneming is niet genoeg. Er moeten nog meer voorwaarden vervuld zijn die het familiale karakter moeten verzekeren. In de drie jaar voorafgaand aan het overlijden moeten de aandelen, activa of vorderingen bijvoorbeeld onafgebroken voor ten minste 50% toebehoren aan de erflater of zijn echtgenoot. En die bezittingen moeten spontaan in de successieaangifte worden vermeld. Voor de vaststelling van die 50% komen ook de aandelen, activa en de vorderingen in handen van de familiekring in aanmerking. Het gaat hier om de ouders, de grootouders, de kinderen, de broers en de zussen van de overledene met telkens hun eventuele echtgenoot. Ook de kinderen van een vooroverleden broer of zus komen in aanmerking. De voorwaarde blijft dus vervuld als men minder dan drie jaar geleden de zaak heeft overgenomen van deze familieleden. De nieuwe loonvoorwaarde De tewerkstellingsvoorwaarde in het Vlaams Gewest werd onlangs gewijzigd in een loonvoorwaarde. Voordien moest men een minimaal aantal mensen tewerkstellen in Vlaanderen. Maar het Europese Hof van Justitie vond de tewerkstellingsvoorwaarde in strijd met de vrijheid van vestiging in Europa. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

10 Meteen de aanleiding om de tewerkstellingsvoorwaarde te vervangen door een loonvoorwaarde. Om volledig vrijgesteld te zijn van successierecht, moet uw familiale onderneming of vennootschap in de laatste drie jaar euro aan loonlasten hebben uitbetaald aan werknemers tewerkgesteld in de Europese Economische Ruimte. De decreetgever rekent in kwartalen en beschrijft wanneer de periode exact begint. De vrijstelling gebeurt proportioneel. Als er in de drie jaar vóór het overlijden bijvoorbeeld maar euro aan loonlasten werd uitbetaald, dan zal er maar 20% (1/5) worden vrijgesteld. Tot nu hadden we het over een voorwaarde die vóór het overlijden vervuld moest zijn. Maar er is ook een voorwaarde die zegt dat de loonlast behouden moet blijven tot vijf jaar na het overlijden. Anders gezegd, de totale loonlast na het overlijden moet minstens vijf derden bedragen van de loonlast uitbetaald in de drie jaar vóór het overlijden. Blijven de loonlasten na het overlijden niet behouden? Dan moet de vrijstelling proportioneel worden teruggenomen. Het bedrag van de loonlasten wordt echter wel jaarlijks geïndexeerd. Andere voorwaarden Om eventuele misbruiken te voorkomen, werd er een aantal regels uitgevaardigd met betrekking tot, onder andere, kapitaalverhogingen in de periode van drie jaar vóór het overlijden of uitkeringen of terugbetalingen in de periode van vijf jaar na het overlijden. Ten slotte moet u in de successieaangifte uitdrukkelijk om de vrijstelling vragen. Vergeet ook niet het attest van de Vlaamse Gemeenschap toe te voegen. Want uit het attest moet blijken dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Dat breukdeel vijf derden is een gevolg van het verschil in de referentieperiodes, namelijk drie jaar vóór het overlijden en vijf jaar na het overlijden. Conclusie Uit het bovenstaande blijkt dat er heel wat voorwaarden moeten zijn vervuld om een volledige vrijstelling van het successierecht te kunnen genieten. Toch loont het de moeite om het verder te bekijken. En komt u niet in aanmerking? Dan is er nog het alternatief dat u bij uw leven een deel van de onderneming overdraagt. Ook daarvoor zijn diverse technieken beschikbaar tegen gunstige tarieven. Spreek er gerust eens over met uw KBC Private Banking-relatiebeheerder. Brussels Hoofdstedelijk Gewest In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u een verlaagd tarief genieten voor de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen. Het verlaagd tarief bedraagt 3% en de Brusselse regeling verschilt aanzienlijk van de Vlaamse en Waalse wat het toepassingsgebied van de voorwaarden betreft. In het Waals Gewest is net zoals in het Vlaams Gewest een volledige vrijstelling mogelijk. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

11 Werken na uw pensionering? Ontdek de mogelijkheden en beperkingen Hebt u na vele jaren hard werken beslist om uw bedrijf over te laten en van uw pensioen te gaan genieten? En wilt u na uw pensionering graag nog een zelfstandige activiteit uitoefenen? Om dat alles in goede banen te leiden en uw pensioenrechten niet te verliezen, moet u enkele zaken goed in de gaten houden. Beperking van de beroepsinkomsten In principe mag u nog werken na uw pensionering, maar u moet wel op een aantal zaken letten. In de eerste plaats moet u uw beroepsactiviteit officieel aangeven. Deze verplichting geldt zowel voor gepensioneerden van 65 jaar of jonger als voor gepensioneerden die een activiteit als werknemer of als zelfstandige willen uitoefenen. Bovendien gelden er specifieke inkomstengrenzen. Die grenzen verschillen naargelang u al dan niet personen ten laste hebt en u een overlevings- en/ of rustpensioen ontvangt. Als u te veel verdiend hebt, riskeert u een sanctie. De sanctie is afhankelijk van de mate waarin u de toegestane nettoberoepsinkomensgrens overschrijdt. Wanneer uw zelfstandige activiteit inkomsten oplevert die de toegestane grens met minder dan 15% overschrijden, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding. Als uw inkomsten 15% boven de toegelaten grens liggen, wordt uw pensioen voor het betrokken jaar geschorst en teruggevorderd. Verder mag u ook geen sociale uitkeringen ontvangen, moet u aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en in voorkomend geval bijdragen betalen. Jaargrens van het toegelaten nettoberoepsinkomen (2007) in euro U geniet alleen een (of meer) overlevingspensioen(en) van de openbare sector of in een ander pensioenregime en u bent Jonger dan 65 jaar 65 jaar of ouder Zonder kinderlast , ,36 Met kinderlast* , ,99 U geniet (een) overlevingspensioen(en) van de openbare sector of in een ander pensioenregime dat (die) u cumuleert met één of meer rustpensioen(en) en u bent Jonger dan 65 jaar 65 jaar of ouder Zonder kinderlast 5 937, ,36 Met kinderlast* 8 905, ,99 * Kinderlast verschilt van het begrip kind ten laste in de fiscale wetgeving. Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers

12 Andere oplossing Zoals u ziet, moet u uw beroepsactiviteit sterk beperken om te vermijden dat uw bijverdiensten boven de inkomstengrenzen uitkomen en u daardoor uw pensioen geheel of gedeeltelijk verliest. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling van vele zelfstandigen die na hun pensionering willen blijven werken. U zult dus naar een alternatief moeten zoeken om zonder kopzorgen uw ding te kunnen doen. We lichten dat alternatief toe aan de hand van een voorbeeld: Jan is 65 jaar en heeft vorig jaar zijn bedrijf, waarvan hij ook bedrijfsleider was, overgelaten aan een zakenrelatie. Om actief bezig te blijven en zijn jarenlange ervaring in de bedrijfswereld te benutten, wil hij als consultant jonge bedrijven adviseren. Een alternatief voor Jan is een Vennootschap onder Firma (VOF) te laten oprichten met consultancy-activiteiten als doel van de vennootschap. De beroepsinkomsten vallen dan binnen zijn vennootschap. De gelden kunnen vervolgens naar het privévermogen van Jan worden overgebracht, enerzijds via een bezoldiging (van maximaal het toegestane bedrag) en anderzijds via een dividenduitkering. Binnen de personenbelasting vallen de dividenduitkeringen niet onder de beroepsinkomsten, maar worden ze als roerende inkomsten beschouwd. Op die manier kan Jan zonder zorgen onbeperkt als consultant aan de slag gaan en behoudt hij bovendien zijn volledige pensioen. Onderstaand schema verduidelijkt dit alternatief. De VOF heeft als voordeel dat u geen oprichtingskapitaal en geen notaris of bedrijfsrevisor nodig hebt bij de oprichting en dat het bestuur vrij te organiseren is. Bovendien kan de VOF behalve voor de beroepsactiviteiten eventueel ook fungeren als patrimoniumvennootschap. Want een extra voordeel van de VOF is dat de vennoten onder bepaalde voorwaarden de onroerende goederen van de vennootschap naar hun privévermogen kunnen laten overgaan tegen een registratierecht van slechts 1%. Een activiteit als zelfstandig consultant is vaak een goed renderende business, waar lage kosten mee gepaard gaan, met hoge inkomsten tot gevolg. Als Jan de bovenvermelde grenzen niet wil overschrijden, dan moet hij zijn beroepsactiviteit dus sterk beperken. Inkomsten pensioen Jan Dividenden Max. toegelaten bedrag Inkomsten consultancy Restant VOF Conclusie De inkomstengrenzen die worden opgelegd aan gepensioneerden die na hun pensionering nog willen blijven werken, kunnen min of meer buitenspel worden gezet door de beroepsactiviteiten onder te brengen in een eigen vennootschap. Daardoor worden de beroepsinkomsten van de natuurlijke persoon gedeeltelijk omgezet in roerende inkomsten, die bovendien aan een veel gunstiger fiscaal regime zijn onderworpen. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, IBAN BE , BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last.

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Woord vooraf Inleiding en doelstellingen Inhoud paper

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Vennootschappen in land- en tuinbouw

Vennootschappen in land- en tuinbouw Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw KBC BANK NV Land- en tuinbouwcenter Versie augustus 2012 Dossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN -----------------------------------------------------------------------------------------

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERNAME- GIDS -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET Auteur Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie