Inhoudsopgave 1 BTW Voorwoord... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3"

Transcriptie

1 inhoud 1 Inhoudsopgave Voorwoord BTW Introductie in het BTW-stelsel Het begrip ondernemer (art. 7 Wet 0B 1968) De levering van goederen en diensten De oplevering van onroerende zaken door degene die de zaken... heeft vervaardigd Het beschikken over zelfvervaardigde goederen (integratieheffing) Beperkte rechten op onroerende zaken ABC-contracten Maatstaf van heffing lntegratieheffing Integratieheffing over nieuw gebouwd gebouw Integratieheffing over een ingrijpende verbouwing Voortbrengingskosten Beperkte rechten Tarief Vrijstellingen Aftrek voorbelasting Gebruik onroerende zaak voor BTW-vrijgestelde prestaties geen recht op aftrek van voorbelasting Herrekening en herziening BTW Vermogensetikettering in de BTW Bouwfase Aankoop (on)bebouwde grond De levering van een bouwterrein - het fiscale belang Het begrip bouwterrein Slopen van een gebouw: bouwterrein? Uitgifte bouwterrein door landbouwer Levering onbebouwde grond en BTW/ overdrachtsbelasting De aannemingsovereenkomst (verleggingsregeling bij. onderaanneming) Uitvoering bestemmingsplannen Uitvoering bestemmingsplan door gemeente Uitvoering bestemmingsplannen door projectontwikkelaars Aankoop nieuwbouwcomplex: belast met BTW Aankoop nieuwbouwcomplex: vrijgesteld van overdrachtsbelasting Constructies met nieuwe gebouwen PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

2 1.4 Bezitfase Het begrip verhuur Hoofdregel: verhuur onroerende zaken vrijgesteld van BTW Belaste verhuur op verzoek Voorwaarden optie belaste verhuur Huurder heeft een aftrekrecht van 90% of meer (BTW-belaste verhuur) Verzoek aan de inspecteur door verhuurder en. huurder gezamenlijk Overleggen huurdersverklaring Belaste verhuur van gedeelten van een bedrijfsgebouw Onderverhuur Einde belaste verhuur Huurder heeft een aftrekrecht van minder dan 90% (gevolgen BTW-vrijgestelde verhuur) Huurcompensatie Overgangsregeling voor huurovereenkomsten die op 31 maart 1995 al bestonden Vergoeding voor ontbinding huurovereenkomst Aanmoedigingspremie prestigehuurder geen (vrijgestelde) verhuur Ontbinding huurovereenkomst na leegstand De verhuur van een gebouw en BTW in schema Verkoopfase Hoofdregel: levering van een gebouw is BTW-vrijgesteld (art. 11, eerste lid, onderdeel a, Wet OB 1968) Relevante begrippen (art. 11, lid 3, Wet OB 1968) Het begrip gebouw Het begrip erbijbehorend terrein De levering van een gebouw tot twee jaar na eerste ingebruikneming Tijdstip eerste ingebruikneming Gefaseerde ingebruikneming Tijdstip eerste ingebruikneming na verbouwing Belaste levering op verzoek Voorwaarden optie belaste levering Optie belaste levering voor een gedeelte van een gebouw Vrijgestelde levering aan koper met een aftrekrecht van minder dan 90% Overdracht onderneming Levering van een verhuurd gebouw en overdracht onderneming Huurgaranties Aanvullende huurovereenkomsten Vergoeding voor ontbinding leveringsovereenkomst PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

3 inhoud 1 2 Overdrachtsbelasting Overdrachtsbelasting Het begrip onroerende zaken Fictieve onroerende zaken Het begrip fictieve onroerende zaak Het begrip vastgoedlichaam Uitbreiding toetsing bezits- en doeleis Aanmerkelijk belang Aanmerkelijk belang natuurlijk persoon Aanmerkelijk belang rechtspersoon Consolidatie van de bezittingen Bijzondere regelingen voor het aanmerkelijkbelangcriterium Aandeelhouder Samenhangende verkrijgingen Samenloop van middellijk en onmiddellijk belang Aan verkrijger (natuurlijk persoon) verbonden lichaam Aan verkrijger (rechtspersoon) verbonden lichaam Aan verkrijger (rechtspersoon) verbonden natuurlijk persoon Verplichting tot gegevensverstrekking Het begrip lichaam Vastgoedfondsen zonder rechtspersoonlijkheid Vastgoedfondsen tot de invoering van het wetsvoorstel. Invoeringswet titel 7.13 BW Vastgoedfondsen na de invoering van het wetsvoorstel. Invoeringswet titel 7.13 BW Rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen Verkrijging De verkrijging van economische eigendom Voorbeelden van economische eigendom Meldingsplicht bij overdracht van economische eigendom. zonder notariële akte Beperkte rechten Maatstaf van heffing Juridische en economische eigendom in één hand Verkoop en terugkoop van economische eigendom Aandelen in vastgoedlichamen Beperkte rechten Verkrijging van een beperkt recht Wijziging of omzetting van een beperkt recht PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

4 Verkrijging van eigendom bezwaard met een beperkt recht. (blote eigendom) Kort op elkaar volgende verkrijgingen Verkoop vrij op naam Tarief Vrijstellingen Sanctiebepaling Samenloop met BTW Samenloop en levering Samenloop en verhuur ABC-contracten Geen beroep op samenloopregeling bij verkoop aandelen in vastgoedlichamen Tegemoetkomingen in de samenloopregeling. ( projectontwikkelaarsresolutie ) Inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld. kapitaal heeft Verdeling van goederen van een personenvennootschap Interne reorganisaties Door verkrijger zelf gestichte opstallen Lichamen die de bevordering van stedelijke herstructurering. ten doel hebben Monumenten Teruglevering om de oorspronkelijke toestand te herstellen Cultuurgrond en natuurgrond Cultuurgrond Natuurgrond Tijdstip verkrijging, wijze van heffing, bevoegde inspecteur en aansprakelijkheid Tijdstip verkrijging Wijze van heffing Bevoegde inspecteur Aansprakelijkheid Wet inkomstenbelasting 2001: De directeur/grootaandeelhouder en vastgoed Inleiding Algemeen PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

5 inhoud De directeur/grootaandeelhouder en zijn vastgoed ( terbeschikkingstellingsregeling ) Algemeen Het begrip werkzaamheid TBS aan een verbonden ondernemer of resultaatgenieter (art Wet IB 2001) Belangrijkste vermogensbestanddelen Ter beschikking wordt gesteld aan verbonden persoon Echtgenoten Bij ongebruikelijke terbeschikkingstelling Borgtocht/hoofdelijke aansprakelijkheid en regresvordering Einde TBS-regeling TBS aan een verbonden vennootschap (art Wet IB 2001) AB in de vennootschap Het verschil tussen de twee TBS-regelingen Einde TBS-regeling m.b.t. verbonden rechtspersonen Bepaling belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Overige aandachtspunten Werkzaamheid wordt onderneming v.v Participaties in vastgoedfondsen Werkruimte in de eigen woning Voorbeeld boxenindeling vastgoed Overgangsrecht Uitstel van betaling bij einde TBS-regeling Aangiftebiljet: wie geeft wat aan? Afschrijvingen per 1 januari Box 3 (sparen en beleggen) en vastgoed Bezittingen in box Schulden in box Vrijgestelde vermogensbestanddelen Waardering van vermogensbestanddelen Vastgoed in de winstsfeer: inkomstenbelasting Introductie Vastgoed in de winstsfeer: winst uit onderneming en resultaat uit. overige werkzaamheden Winst uit onderneming Onderscheid echte ondernemers en medegerechtigden. tot een onderneming Het begrip onderneming PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

6 4.1.5 Resultaat uit overige werkzaamheden Algemeen Jurisprudentie Bepaling belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Overgang van werkzaamheid in onderneming Het begrip winst Totale winst Goed koopmansgebruik Omvang ondernemingsvermogen Kwalificatie onroerende zaak binnen het ondernemingsvermogen Onroerende zaak als voorraad: definitie Onroerende zaak als onderhanden werk: definitie Onroerende zaak als bedrijfsmiddel: definitie Economische eigendom/leasing Acquisitiefase Bedrijfsmiddel of voorraad? Investeren in een bedrijfsmiddel Verwervingskosten Voortbrengingskosten Investeringsaftrek Willekeurig afschrijven Investeren in voorraad en onderhanden werk Voortbrengingskosten Onderhanden werk Exploitatiefase Begrip jaarwinst Onderhoud Onderhoud of verbetering? Onderhoud als onderdeel verwerving Zeer omvangrijk onderhoud Herstelkosten van beschadiging Kostenegalisatiereserve (KER) Voorwaarden voor vorming KER Welk bedrag kan worden gedoteerd? Inhalen verboden Afname kostenegalisatiereserve Voorzieningen Inleiding Baksteen-arrest Milieukosten Afschrijven en extra afschrijven Elementen van afschrijvingen Systemen van afschrijving PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

7 inhoud (On)zelfstandige bedrijfsmiddelen Afschrijving op verbeteringen van grond Afschrijven op basis van een mengpercentage Geen afschrijving op gebouw beneden bodemwaarde Onroerende zaken als bedrijfsmiddelen:. waardering op lagere bedrijfswaarde Inleiding Begrip bedrijfswaarde Stijging bedrijfswaarde Afschrijving na afwaardering Verkoop Ruilarresten en herinvesteringsreserve Ruilarresten Herinvesteringsreserve Algemeen Verhouding met de ruilarresten Wat kan worden gereserveerd? Voorwaarden Tijdstip van vervanging Termijn waarin de herinvesteringsreserve moet worden benut Voorraad en uitponding Staking Verband met willekeurige afschrijving Doorschuiving naar andere onderneming Staking Inleiding Gevolgen van staking Gedeeltelijke staking Wijziging van de exploitatie Verhuur bedrijfspand aan overnemer De hoogte van de stakingswinst Overdracht onderneming aan een besloten vennootschap Inleiding Ruisende inbreng Geruisloze inbreng Terugkeer uit de besloten vennootschap Inleiding Vennootschapsbelasting Aanmerkelijkbelangheffing: vrijstelling Terugkeerreserve Inbreng en uitbreng uit VOF en CV Inleiding Toetreding van participanten PROPERTYNLTAXSPECIAL

8 4.6 Landbouwvrijstelling Vastgoed in de winstsfeer: vennootschapsbelasting Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting Open commanditaire vennootschappen Andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal Fondsen voor gemene rekening Ondernemingsfictie Vestigingsplaatsfictie Buitenlands belastingplichtigen Belastingplicht woningcorporaties Verhouding winstbegrip vennootschapsbelasting - inkomstenbelasting Investeringsaftrek Extra van de winst aftrekbare kosten (artikel 9 Wet Vpb) Niet van de winst aftrekbare kosten (artikel 10 Wet Vpb) Niet van de winst aftrekbare rente - winstdrainage (artikel 10a Wet Vpb) Niet van de winst aftrekbare rente langlopende renteloze leningen(artikel 10b Wet Vpb) Thin capitalisation (art. 10d Wet Vpb) Fiscale eenheid Inleiding Wettelijke vereisten Gevolgen op moment van voeging Verliesverrekening Gevolgen op moment van splitsing Herinvesteringsreserve en fiscale eenheid Handel in herinvesteringsreserve-bv s Deelnemingsvrijstelling Algemeen Laagbelaste beleggingsdeelneming en vastgoeddeelneming Liquidatieverliezen Kosten met betrekking tot een deelneming Deelnemingsvrijstelling en fiscale beleggingsinstelling Waarderingsvoorschrift laagbelaste beleggingsdeelneming Deelnemingsverrekening (artikelen 13aa en 23c Wet Vpb) Fusie en splitsing PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

9 inhoud Onderlinge verrekenprijzen Verliesverrekening Fiscale beleggingsinstellingen Voorwaarden voor status fiscale beleggingsinstelling Beleggen Financieringsvoorwaarden Aandeelhoudersvereisten Winstbepaling Herbeleggingreserve en afrondingsreserve Einde regime fiscale beleggingsinstelling Vrijgestelde beleggingsinstellingen Voorwaarden voor status vrijgestelde beleggingsinstelling Beleggen Beleggingsinstelling als bedoeld in art. 1:1 Wft Beleggen in financiële instrumenten Einde regime vrijgestelde beleggingsinstelling Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en onroerendezaakbelastingen(ozb) Inleiding Wet WOZ Waardebepaling algemeen Overdrachts- en verkrijgingsfictie Waardebepaling woningen en niet-woningen Toelichting WOZ-WEV van woningen Toelichting WOZ-WEV van niet-woningen De WOZ-beschikking Objectafbakening De werktuigenvrijstelling Overige vrijstellingen Wet WOZ/OZB Mutatiegronden Ambtshalve vermindering PROPERTYNLTAXSPECIAL

10 6.9 WOZ-beschikking en waterschapsomslag gebouwd eigendom Bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie Pro forma bezwaarschrift Checklist gecombineerde WOZ-beschikking/OZB-aanslag Checklist taxatieverslag woningen Checklist taxatieverslag niet-woningen Aanneming en projectontwikkeling: bouw- en handelsfase Beschrijving van het bouwproces Samenwerkingsvormen Samenwerkingscontract of rechtspersoon Samenwerkingscontracten De maatschap De vennootschap onder firma (VOF) De commanditaire vennootschap (CV) Toekomstige ontwikkelingen Rechtspersonen De besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV) Toekomstige ontwikkelingen Fiscale waardering en winstbepaling bij winstneming en projectontwikkeling Voorraad Onderhanden werk Bedrijfsmiddelen Aandelen in een project-bv Onderscheid tussen bedrijfsmiddel en voorraad Kosten gedurende het bouwproces Startfase Realisatiefase Verkoopfase Beleggingsinstelling Fiscale beleggingsinstelling Vrijgestelde beleggingsinstelling Grensoverschrijdende activiteiten PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

11 inhoud 1 8 Landgoederen en monumentenpanden Landgoederen Rangschikking als landgoed Welke fiscale faciliteiten gelden? Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang Overdrachtsbelasting Inkomstenbelasting: box Onroerendezaakbelastingen NSW-vennootschappen Transparantiebepalingen Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Bloot eigenaren Monumentenpanden Inkomstenbelasting In gebruik als eigen woning (box 1) Welke kosten zijn aftrekbaar? Bouwkundige werkzaamheden Afschrijving Subsidies Drempel Belastingheffing voor rijksmonumenten inbox Ondernemingsvermogen of resultaat overige werkzaamheden Vrijstelling vennootschapsbelasting Vrijstelling overdrachtsbelasting Bureau monumentenpanden Vennootschapsbelasting en woningcorporaties: volop in beweging Inleiding De woningcorporatiesector: een overzicht De vennootschapsbelastingpositie tot 1 januari De vennootschapsbelastingpositie vanaf 1 januari De vso nader toegelicht De reikwijdte van de vrijstelling Overige aspecten van de vso PROPERTYNLTAXSPECIAL

12 9.5 De vennootschapsbelastingpositie vanaf 1 januari De inhoud van het Belastingplan De flankerende maatregelen Concluderend PROPERTYNLTAXSPECIAL 2008

Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Voor veel ondernemers vertegenwoordigt het bedrijfspand een substantieel deel van het vermogen. Voor de financieel planner is het dan

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Winst uit onderneming met partner... 4 Inleiding... 4 Wat is een onderneming?... 4 Wie is ondernemer?... 5 Zelfstandig uitgeoefend beroep...

Winst uit onderneming met partner... 4 Inleiding... 4 Wat is een onderneming?... 4 Wie is ondernemer?... 5 Zelfstandig uitgeoefend beroep... Winst uit onderneming met partner... 4 Inleiding... 4 Wat is een onderneming?... 4 Wie is ondernemer?... 5 Zelfstandig uitgeoefend beroep... 5 Medegerechtigden... 5 Urencriterium... 5 Ongebruikelijke samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

Real Estate Bulletin

Real Estate Bulletin Real Estate Bulletin Belastingpakket 2014 Naar aanleiding van de Miljoenennota en het Belastingpakket 2014 hebben wij de belangrijkste fiscale maatregelen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij gezet.

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming Inleiding

Nadere informatie

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving.

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving. Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder 1. Inleiding 1.1 Positie dga De positie van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is belangrijk. Er zijn ruim 200 000 dga s in Nederland 1.

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden.

toepassing is. De woning moet zich in een zogenaamde (aanliggende) postcoderoos rondom de productie-installatie bevinden. Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche Bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in J. DEN OTTER, M. DE BRUIN, R.P. RAAS 44 Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in totaal 27 obligatieleningen uitgegeven die werden gedekt door activa als hypotheekportefeuilles, autoleningen en

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep oktober 2012 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Belastingplan 2013 - Beperking hypotheekrenteaftrek Belasten van woon-werkverkeer Afstempelen pensioen eigen beheer Overige

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie