Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting Nota inzake beleidsvoorwaarden verbonden aan kredieten van het IMF Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 21 januari 1981 Tijdens de behandeling van het wetsontwerp tot verhoging van het Nederlandse quotum in het Internationale Monetaire Fonds, op 3 september jl., is vanuit de Kamer gevraagd om een notitie over de verhouding IMF-bankenlenende landen. In bijgaande notitie wordt ingegaan op het belang van en de mogelijkheden tot een betere coördinatie van het kredietbeleid van particuliere banken en het IMF bij de financiering van betalingsbalanstekorten. Deze notitie moge ook dienen ter voorbereiding van de uitgebreide commissievergadering over de nota inzake de IMF-conditionaliteit (stuk ) voor welke vergadering ik u reeds een aantal andere documenten heb doen toekomen. De Minister van Financiën, A. P. J. M. M. van der Stee 2 vel Tweede Kamer, zitting , , nr. 4 1

2 DE VERHOUDING IMF-PARTICULIERE BANKEN-DEBITEURENLANDEN 1. Inleiding Deze notitie komt tegemoet aan een verzoek van het lid der Tweede Kamer Joekes tijdens de behandeling op 3 september 1980 van het wetsontwerp tot verhoging van het Nederlandse quotum in het Internationale Monetaire Fonds (IMF). In deze notitie zal nader worden ingegaan op het belang van en de mogelijkheden tot een betere coördinatie van het kredietbeleid van particuliere banken en het IMF bij de financiering van betalingsbalanstekorten. Ter versterking van die coördinatie zou in principe het creëren van een (informeel) gesprekskader als wel het opzetten van een systeem van informatie-uitwisseling dienen te worden overwogen. Nagegaan wordt welke grenzen hieraan gesteld moeten worden, en op welke wijze, binnen deze grenzen, een betere coördinatie tot stand kan worden gebracht. Allereerst wordt, min of meer als achtergrond, enige aandacht gegeven aan de omvang en de aard van de kredietverlening ten behoeve van betalingsbalansfinanciering. 2. Aard en verdeling van de kredietverlening Het is niet eenvoudig om een goed beeld te krijgen van de respectievelijke aandelen van het particuliere (commerciële) bankwezen en het IMF in de financiering van de betalingsbalanstekorten van ontwikkelingslanden. De cijfers met betrekking tot het aandeel van de particuliere banken betreffen veelal ook kredieten die niet louter ter financiering van betalingsbalanstekorten dienen. In de financiering van lopende-rekeningtekorten kan men - afgezien van handelskrediet - twee hoofdcategorieën onderscheiden, namelijk directe investeringen en externe leningen. Deze laatste groep valt weer uiteen in leningen van particuliere banken, plaatsingen van obligaties op buitenlandse en internationale kapitaalmarkten, trekkingen op het IMF en leningen van andere officiële bronnen (vooral officiële ontwikkelingshulp (ODA)). De belangrijkste categorie daarbij is leningen van particuliere banken. Het aandeel hiervan is toegenomen van zo'n 35% in 1975 tot ca. 60% in Voor geïndustrialiseerde landen zijn plaatsingen van obligaties op buitenlandse en internationale kapitaalmarkten van belang in tegenstelling tot de (niet-olieproducerende) ontwikkelingslanden die naast leningen van het particuliere bankwezen vooral op ODA zijn aangewezen. Het aandeel van IMF-krediet is de afgelopen jaren betrekkelijk bescheiden geweest, hoewel dit krediet veelal een belangrijke katalyserende functie vervulde bij hetvrijkomen van particulier bankkrediet. Er zijn twee factoren te noemen waardoor het aandeel van IMF-krediet in de nabije toekomst naar verwachting sterk zal toenemen. Ten eerste is per 25 november de 7de quotaverhoging in werking getreden waardoor de trekkingsmogelijkheden van het fonds met 50% vergroot werden. Ten tweede is tijdens de laatste jaarvergadering besloten dat het fonds een grotere rol zal moeten spelen in hetaanpassingsproces en de financiering van de huidige betalingsbalanstekorten. Daartoe zal het fonds de quotalimieten verbonden aan de kredietverlening aan individuele leden verhogen tot 150% van de verhoogde quota per jaar, tot een maximum van 450% voor een periode van 3 jaar. Tevens zullen de programma's verbonden aan de kredietverlening gericht worden op een herstel van de economische situatie over lagere periode dan tot op heden gebruikelijk was. IBRD «Borrowing in international capitai markets», verschillende uitgaven. Er is niet alleen een belangrijk verschil met betrekking tot de omvang van de kredietverlening door het IMF en het particuliere bankwezen, maar ook met betrekking tot de aard ervan. Particuliere bankkredieten kunnen voor legio doeleinden worden aangewend. Uit cijfers van de Wereldbank 1 blijkt dat deze kredieten slechts gedeeltelijk werden gebruikt ter financiering van gestegen olie-importkosten. Het merendeel van de leningen werd aangewend voor projecten en programma's die vitaal worden geacht in het ontwikkelingsproces (basissectoren, infrastructuur). Trekkingen op het IMF hebben een veel beperkter doel en dienen in feite alleen ter financiering van betalingsbalanstekorten cq. ter aanvulling van de monetaire reserves. De loop- tijden van IMF-kredieten zijn iets korter dan die van particulier bankkrediet. Tweede Kamer, zitting ,16 267, nr. 4 2

3 Het normale patroon bij het IMF is een aflossingsschema van 3 tot 7 jaar met als uitschieter de z.g. uitgebreide faciliteit tot 10 jaar. De gemiddelde looptijd van middellang particulier bankkrediet bedraagt echter thans bijna 8 jaar. Aan de verstrekking van IMF-krediet worden voorwaarden verbonden die gericht zijn op herstel van storingen in de betalingsbalanspositie van de betrokken leden. Deze beleidsvoorwaarden 2 worden veelal geconcretiseerd in «performance criteria» die van macro-economische aard zijn, waardoor de autoriteiten het recht behouden, zelf prioriteiten te stellen ten aanzien van de microeconomische invulling. Niettemin beschouwen vele (potentiële) debiteurlanden deze beleidsvoorwaarden als een potentiële bedreiging van de nationale souvereiniteit op economisch terrein. Dit laatste geldt niet voor particulier bankkrediet. Aan dit krediet worden vanwege de onderlinge concurrentie tussen particuliere banken geen macro-economische beleidsvoorwaarden verbonden, omdat debiteurlanden dit niet van deze instellingen zouden accepteren. Een nadeel van particulier ten opzichte van IMFkrediet is de hogere rente van het particuliere krediet. Desondanks wordt door de meeste debiteurlanden de voorkeur gegeven aan particulier krediet, omdat het bezwaar van de hogere kosten van dit krediet geringer wordt geacht dan van de aan IMF-krediet verbonden beleidsvoorwaarden. 3. Huidige samenwerkingsverbanden Hoewel het IMF en het particuliere bankwezen beide actief zijn op het terrein van de betalingsbalansfinanciering is er geen formele samenwerking. Wèl vindt er op informele en vrijblijvende basis afstemming van de kredietverlening plaats in de vorm van z.g. parallelle financiering. Dit houdt in dat particuliere banken pas krediet verstrekken aan debiteurlanden met verhoogd kredietrisico als deze een bijstandsovereenkomst met het IMF zijn aangegaan. Deze praktijk komt meer en meer voor, maar helaas nog slechts voornamelijk ten aanzien van landen die al in ernstige moeilijkheden verkeren. Een goed voorbeeld is Argentinië enkele jaren geleden. Recente gevallen zijn o.a. Peru en Turkije. Bij schuldenregelingsonderhandelingen in de z.g. Club van Parijs van landen met acute betalingsbalans" en schuldenproblemen is steeds een IMF-staflid als adviseur aanwezig. Dit geldt met name als zo'n land ook een bijstandsovereenkomst met het IMF is aangegaan, danwei zo'n overeenkomst heeft aangevraagd. Ten slotte kan worden genoemd dat het fonds op informele basis wel informatie verschaft aan particuliere banken over «probleemlanden». 4. Motief voor intensievere samenwerking 2 Voor een uitvoerige beschouwing wordt verwezen naar de Nota inzake beleidsvoorwaarden verbonden aan kredieten van het IMF, Tweede Kamer, zitting ,16 267, nrs Een motief voor intensievere samenwerking is dat een meer gecoördineerde aanpak van het IMF en particuliere banken de kans vergroot op het tijdig in gang zetten van economische aanpassingsprocessen die tot herstel van een gezonde economische positie leiden. Daarmee wordt de kans op «defaults» verkleind. Een meer gecoördineerde aanpak is in dit verband te zien als een sterkere synchronisatie van een economisch herstelprogramma in het kader van een bijstandsovereenkomst met het IMF, en kredietverlening door particuliere banken. Indien een gecoördineerde financiering tijdig wordt toegepast, wordt ook de kans kleiner dat debiteurlanden door de ruime beschikbaarheid van particulier bankkrediet noodzakelijke beleidswijzigingen uitstellen. Een probleem is dat een dergelijke gecoördineerde aanpak alleen kan slagen als de particuliere banken één lijn trekken: indien een aantal uit concurrentieoverwegingen niet meedoet wordt een gecoördineerde aanpak doorkruist. In dit verband kan worden opgemerkt dat er in feite geen orgaan van internationale banken (bankiers) bestaat via welke een bepaalde gedragslijn bindend overeengekomen kan worden. Het enige middel voor het IMF om bankiers tot meer coördinatie te bewegen is informeel overleg. Een belangrijke gelegenheid hiervoor biedt de jaarvergadering van het IMF (en de Wereldbank) waar ook vrijwel alle belangrijke bankiers verzameld zijn. Tweede Kamer, zitting ,16 267, nr. 4 3

4 5. Grenzen aan de samenwerking Aan een intensivering van de samenwerking tussen particuliere banken en het IMF zijn grenzen gesteld. Deze grenzen vloeien voort uit de eigen verantwoordelijkheid van deze instituten. Voor zowel het IMF als de debiteurlanden dient een zodanige grens in acht te worden genomen dat de vertrouwensrelatie tussen beiden verzekerd is en dat de onafhankelijke en onpartijdige positie van het IMF niet in het geding komt. Het wekken van vertrouwen is van essentieel belang voor het goed functioneren van het IMF in de relaties met zijn leden. Dit wederzijdse vertrouwen vereist op zijn beurteen zekere mate van confidentialiteit in de onderlinge verhoudingen, zeker gewenst door de betrokken debiteurlanden, die grenzen stelt aan de beschikbaarstelling van gegevens van het IMF aan derden, i.c. de particuliere banken. Meer in het algemeen moet voorkomen worden dat het IMF gezien wordt als belangenbehartiger van het particuliere bankwezen. Concreter gesteld moet worden voorkomen dat het fonds op enigerlei wijze garant staat voor bedrijfsrisico's die inherent zijn aan kredietverlening door particuliere banken. Dit zou een verstrengeling van belangen betekenen die in strijd is met de onafhankelijke positie van het IMF. Als grens voor de samenwerking met het IMF geldt voor het particuliere bankwezen dat de banken, in hun eigen belang, uiteraard best bereid zullen zijn met het IMF of eventuele andere instanties samen te werken bij de kredietverstrekking (en soms ook bij schuldenheronderhandelingen); deze samenwerking kan echter nimmer zo ver gaan dat de keuze over al dan niet kredietverlening niet meer geheel in eigen hand wordt gehouden (dit geldt uiteraard ook voor het IMF). Dit staat los van eventuele grenzen die door nationale (monetaire) autoriteiten aan de kredietverlening kunnen worden gesteld. 6. Mogelijkheden en vormen van samenwerking In de afgelopen tijd zijn er verschillende vormen van samenwerking voorgesteld, welke onderstaand worden besproken. a. Verbetering van informatieuitwisseling Vertegenwoordigers van particuliere banken hebben sinds enige tijd het IMF verzocht om stafrapporten over landen waar zij via hun kredietverlening bij zijn betrokken. Dergelijke stafrapporten bevatten informatie die het resultaat is van vertrouwelijk overleg tussen de IMF-staf en de betreffende nationale autoriteiten, en kunnen in die vorm niet aan particuliere instellingen worden verstrekt. Binnen het IMF wordt de behoefte van banken aan meer en betere informatie terdege onderkend. Met het oog hierop is enige tijd geleden in het college van bewindvoerders van het fonds het voorstel gedaan om enkele maanden te experimenteren met «geschoonde» IMF-rapporten die vooral beschrijvend van aard zijn (de z.g. «Recent Economie Developments»). Hoewel deze experimentele periode inmiddels lang verstreken is, heeft de Board nog steeds geen beslissing genomen om dergelijke rapporten ter beschikking te stellen van particuliere banken. Met name afgevaardigden van ontwikkelingslanden tonen een grote beduchtheid voorformalisering van de informatieverstrekking door het IMF aan het particuliere bankwezen. Zoals reeds in par. 3 is genoemd is het voor de banken soms wel mogelijk op informele wijze informatie te verkrijgen. Daarom dringt het bankwezen thans in mindere mate dan voorheen aan op officiële informatie-uitwisseling. In het kader van de Bank voor Internationale Betalingen zijn de aangesloten centrale banken bezig de gecentraliseerde informatie terzake van de kredietverlening van particuliere banken aan landen en de hieruit resulterende schuldenpositie verder te verbeteren. De gegevens hiervoor worden door het particuliere bankwezen verstrekt aan de centrale banken, die deze gegevens, verzamelen, ze vervolgens bijwerken en ze ten slotte doorgeleiden aan de BIB. De aldus verkregen informatie wordt door de BIB gepubliceerd. Cijfers over andere vormen van schuld zijn niet via de BIB voorhanden. Tweede Kamerzitting ,16 267, nr. 4 4

5 Gezien het bovenstaande verdient het aanbeveling dat het IMF, de Wereldbank, de OESO en de BIB samen nader onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot een verdere uitwisseling van informatie en uitbouw van informatiesystemen. b. Parallelle financiering Zoals in het voorgaande al is uiteengezet houdt parallelle financiering in dat particuliere banken hun kredietverlening aan debiteurlanden afhankelijk stellen van het aangaan van een bijstandsovereenkomst met het IMF. Het is echter zeer de vraag of dit geïnstitutionaliseerd moet worden. Het eerste bezwaar is dat banken zich in verband met onderlinge concurrentie toch niet te veel zullen willen binden. Daarnaast bestaat het reële gevaar dat het IMF inderdaad het odium zal krijgen van beschermer van het particuliere bankwezen. In aansluiting op het onderzoek van het IMF en de BIB op welke wijze informatie-uitwisseling nader kan worden geregeld, zou ook de mogelijkheid kunnen worden overwogen van het creëren van informeel periodiek overleg tussen IMF en BIB. Dit overleg kan wellicht een mogelijkheid scheppen om in een vroeg stadium de kredietverlening van IMF en particuliere banken wat meer op elkaar af te stemmen (waarbij de centrale banken een bemiddelende rol zouden kunnen spelen). Dit overleg kan er wellicht toe bijdragen dat het fonds in een vroeg stadium wordt ingeroepen en niet gedwongen wordt als «lender of last resort» op te treden. c. IMF als credit-rating institute Het beoordelen van de kredietwaardigheid van debiteurlanden door het IMF ten behoeve van particuliere banken behoort niet tot de taken van het fonds, maar behoort duidelijk tot de eigen verantwoordelijkheden van het particuliere bankwezen. d. Gezamenlijke kredietverlening: fall-back mechanismen Bij gezamenlijke kredietverlening zouden de belangen van het IMF direct gekoppeld worden aan commerciële belangen van particuliere banken, en dient als zodanig te worden afgewezen. Dit geldt in nog sterkere mate voor «fall-back»-mechanismen waarbij eventuele commerciële verliezen uit een soort gemeenschappelijk garantiefonds van IMF en particuliere banken zouden worden bestreden. 7. Conclusies Gezien de gemeenschappelijke belangen bij de financiering van betalingsbalanstekorten dient de informele samenwerking tussen het IMF en de particuliere banken verder geïntensiveerd te worden. Als uitdrukkelijke voorwaarde hiervoor dient te worden gesteld dat de belangen van debiteurlanden niet geschaad worden en dat het IMF niet het etiket krijgt opgeplakt van beschermer van het particuliere bankwezen. Voor intensivering van de samenwerking lijkt naast uitbreiding van parallelle financiering verbetering van de informatieuitwisseling vooralsnog de meest aangewezen weg. Tot nu toe is het enthousiasme hiervoor van particuliere zijde groter geweest dan van het IMF, dat zich vooral op aandringen van ontwikkelingslanden, erg terughoudend heeft opgesteld. Van Nederlandse zijde zullen waar mogelijk pogingen in het werk worden gesteld om de discussie in het college van bewindvoerders van het fonds voort te zetten over het ter beschikking stellen van IMF-rapporten aan particuliere banken onder voldoende waarborgen voor de vertrouwensrelatie van het IMF met zijn leden. Indien het college in de positieve zin zou beslissen zou het IMF het initiatief kunnen nemen tot een gesprek met de BIB over mogelijkheden tot informele uitwisseling van informatie. In deze besprekingen zouden ook de Wereldbank en de OESO betrokken kunnen worden. De Minister van Financiën, A.P. J.M.M, van der Stee Tweede Kamerzitting ,16 267, nr.4 5

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 676 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 990 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen.

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen. 31980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel 32545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 55 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code rapport over de naleving van de Nederlandse corporate governance code december 2005 1 Monitoring Commissie Corporate Governance Code rapport over de naleving

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr 90 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Ik meen, dat er geen bezwaar bestaat dit alsnog te doen. Naar mij blijkt, kan de Kamer zich hiermede

Ik meen, dat er geen bezwaar bestaat dit alsnog te doen. Naar mij blijkt, kan de Kamer zich hiermede 41ste Vergadering Voorzitter: Vondeling Tegenwoordig zijn 126 leden, te weten: Aantjes, Aarts, Abma, Van Amelsvoort, B. Bakker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, e Beer, Beinema, Van den Bergh, Beumer,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 830 Integriteit financiële sector Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 Rapport Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 2 Klacht Op 25 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Son, met een klacht over een gedraging van de Staatssecretaris

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19221 Rapport van de Algemene Rekenkamer inzake besluitvorming en uitvoering van het Walrusproject Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18816 Investeren in mensen Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding Hoofdlijnen van de nota 1. Algemeen 1.1. Algemene aspecten van het landbouwonderwijsbeleid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie