Groen Wonen Vlist: volop ambities, weinig risico s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen Wonen Vlist: volop ambities, weinig risico s"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 2

3 Groen Wonen Vlist: volop ambities, weinig risico s De economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat een aantal corporaties te veel risico s heeft gelopen bij de ontwikkeling van projecten en bij de financiering daarvan. Groen Wonen Vlist heeft nooit onverantwoorde risico s genomen en zal dat ook niet doen. Onze stelregel is dat we eerst financiële zekerheid willen hebben voor we groen licht geven voor een project. Maar ook dat we onze beschikbare middelen primair inzetten voor (sociale) woningen voor onze doelgroepen. Voor investeren in ander vastgoed of andere zaken moet er een zwaarwegende maatschappelijke reden zijn. In dit overzichtelijke speelveld is er voldoende uitdaging. We willen bijvoorbeeld een behoorlijke kwaliteitsslag in onze voorraad maken. Met nieuwbouw, maar ook door investeren in de kwaliteit van de bestaande voorraad. 3

4 Inhoudsopgave H 1. Groen Wonen Vlist Missie en profiel Gewerkt aan beleid, procedures en processen Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Betrekken van huurders bij beleid en beheer Wonen en zorg Financiën H 2. Organisatie Governancecode Stakeholders Sponsoring Werkorganisatie H 3. Kengetallen H 4. Financieel verslag

5 H 1 Groen Wonen Vlist 1.1 Missie en profiel In 2011 is het beleidsplan vastgesteld. Volgens de daarin opgenomen missie zet Groen Wonen Vlist zich in om mensen die beperkte mogelijkheden hebben (om het zelf voor elkaar te krijgen) voldoende kans te bieden op goede huisvesting en prettig wonen binnen de gemeente Vlist. Wij hebben daarbij nadrukkelijk ook oog voor kwaliteit, comfort, het milieu en duurzaamheid. Wij willen vanuit onze lokale betrokkenheid kernen en dorpen binnen de gemeente vitaal en leefbaar houden. Daartoe nemen wij initiatieven en gaan wij een nauwe samenwerking aan met de mensen, de gemeente en andere partijen die daarin een bijdrage kunnen en willen leveren. In het beleidsplan staan de belangrijkste opgaven verwoord die wij voor onszelf in de periode weggelegd zien. 1. Het zorgen voor voldoende kans op goede huisvesting voor de woningzoekenden die weinig alternatieven op de woningmarkt hebben. 2. Het behouden van aantrekkelijke woonmilieus in de te onderscheiden dorpen binnen de gemeente; 3. Het versterken van de positie van Groen Wonen Vlist binnen de (nieuwe) gemeente 4. Versterken organisatie Groen Wonen Vlist De strategische doelen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd en vertaald naar jaarplannen. De uitvoering van deze jaarplannen wordt door de Raad van Commissarissen bewaakt. De doelen uit het jaarplan 2011 zijn vrijwel geheel bereikt. 1.2 Gewerkt aan beleid, procedures en processen Een nieuwe organisatie, ook al is die ontstaan uit 2 oude organisaties, moet opnieuw opgezet en ingericht worden. Dat heeft van het bestuur en de Raad van Commissarissen het nodige werk gevraagd op het gebied van beleid, procedures en processen. Allereerst hebben we het beleid op orde gebracht. Er is een algemeen beleidsplan opgesteld en een beleidsplan dat zich specifiek richtte op de woningvoorraad. Een strategisch voorraadbeleidsplan, waarin ook het verkoopbeleid en het onderhoudsbeleid opgenomen is. Daarnaast is het communicatiebeleid vastgesteld. Het algemeen beleidsplan is in juni gepresenteerd en besproken tijdens een bijeenkomst met de gemeente, de Vierstroom, het SCOV, jeugdorganisaties en andere partijen. Het beleidsplan is ook met de huurdersvereniging besproken. Voor de belangrijkste processen is opnieuw de werkwijze vastgesteld. Dat was nodig omdat er verschillen waren tussen de oude organisaties. Het moet natuurlijk niet uitmaken of een huurder uit Stolwijk of uit Vlist komt. 5

6 We hebben door de kwaliteitsorganisatie KWH een 0-meting laten uitvoeren voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Die was voldoende, maar nog niet hoog genoeg om het kwaliteitslabel te krijgen. Wij willen onze dienstverlening in 2012 wel op dat niveau krijgen. We gaan met name werken aan de processen afhandelen reparatieverzoeken, telefonische afhandeling, uitvoeren planmatig onderhoud en afhandeling klachten. Op bestuurlijk vlak hebben we onszelf getoetst aan de landelijke Aedescode. Naar aanleiding daarvan zijn een integriteitscode, een bestuursreglement en reglement voor de Raad van Commissarissen en een klokkenluidersregeling opgesteld en zijn het treasurystatuut en het treasurybeleid geactualiseerd. We vonden het ook nodig om een visitatie te laten uitvoeren. Dit is een onderzoek waarbij gekeken wordt of Groen Wonen Vlist de afgelopen 4 jaar goede prestaties heeft neergezet in het belang van de (lokale) volkshuisvesting in de ogen van partijen als de gemeente, de huurdersvereniging en anderen. De conclusie was dat we goed gepresteerd hebben en de afgelopen 2 jaar qua interne organisatie belangrijke stappen hebben gezet, maar dat er ook nog het nodige huiswerk ligt. Structurele samenwerking met de gemeente Wij werken op velerlei gebied met de gemeente nauw samen. En dat doen we al zo lang als we bestaan. De toekomst van Vlist is immers een gemeenschappelijk belang. Projecten als Agterpoort, Poort van Stolwijk, Bos en Water, Bovenkerk 4de fase zijn natuurlijk belangrijk als het gaat om het bouwen van woningen voor ouderen en jonge gezinnen. De gemeente speelt hierin een sleutelrol. In 2011 hebben we intentieovereenkomsten met de gemeente getekend over onderzoek naar de toekomst van Agterpoort en over onze positie bij de invulling van Bovenkerk 4de kwadrant 2de fase. Met de wethouder wordt enkele malen per jaar ook over andere onderwerpen bestuurlijk overleg gevoerd. De uitvoering van de prestatieafspraken die we begin 2011 getekend hebben vormt een vast punt op de agenda. Ook hebben wij ons nieuwe beleidsplan en het strategisch voorraadbeleid besproken. Elk jaar krijgt de gemeente een taakstelling om statushouders te huisvesten. Wij hebben ook in 2011 die taakstelling voor de gemeente uitgevoerd. Om een WMO-aanvraag van een bewoner voor het individueel aanpassen van zijn woning sneller af te handelen hebben we met de gemeente afgesproken dat zij die aanvragen geheel afhandelt. Op ambtelijk niveau hebben we goed overleg om overlastsituaties en specifieke problemen rond ernstige huurachterstandssituaties op te lossen. Het belang van de huurder weegt daarin zwaar. Wij nemen met de gemeente Vlist ook deel aan het zorgnetwerk OGGZ K5 gemeente. Het doel van dit overleg is om sociaal maatschappelijke en overige problematische situaties te melden, te bespreken en de juiste zorg tijdig in te schakelen. Onderhoud en verbetering voorraad In 2011 hebben we bijna 1700 reparatieverzoeken gekregen en opgelost. Bij complexen die binnen enkele jaren aangepakt worden zien we (vanzelfsprekend) meer verzoeken om aanpak houtrot. Het beleid is voortgezet om vrijgekomen woningen (zo nodig) grondig aan te pakken. De kosten voor mutatie-onderhoud aan de ca. 50 opnieuw verhuurde woningen waren euro. 6

7 Bij een aantal woningen zijn voor euro verbeteringen aangebracht. Sommige woningen zijn volledig gerenoveerd. Hierbij is de gehele woning voorzien van HR++- glas, zijn het dak en de gevels geïsoleerd, is (zo nodig) een complete CV-installatie aangebracht, zijn de keuken en de douche compleet gerenoveerd, zijn de zachtboard-plafonds verwijderd en vervangen, zijn de vloeren opnieuw beplaat en is de elektrische installatie (waaronder de groepenkast) vernieuwd en/ of aangepast. Schilderwerk In een aantal complexen is schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd.door deze investeringen is de levensduur van de gevelelementen aanzienlijk verlengd, het hang en sluitwerk op politiekeurmerk niveau gebracht en is de energetische eigenschap van de woningen aanzienlijk verbeterd. Daarnaast gaan in de toekomst de onderhoudskosten aanzienlijk omlaag omdat het rabat onderhoudvrij is uitgevoerd en al het houtrot langdurig is hersteld. Door de toegepaste kleurwijzigingen is de esthetische uitstraling van de complexen enorm verbeterd. Sanitair en keukens Met het oog op kwaliteitsverbetering is een aantal badkamers, keukens en toiletruimtes gerenoveerd. Enkele tientallen badkamers, keukens en toiletruimtes zijn in 2012 vernieuwd. Vervangen cv- ketels Er zijn in Haastrecht en Vlist projectmatig 55 hoogrendementsketels geplaatst. In Stolwijk zijn een aantal nieuwe HR-ketels geplaatst bij mutatie en op verzoek van de zittende huurder. Daarnaast is een aantal ketels vervangen binnen het lopende lease-contract met Tempus. Nieuwbouw In 2011 zijn geen nieuwe woningen opgeleverd en is ook geen nieuwbouwproject van start gegaan. Er zijn wel met de betreffende partijen gesprekken gevoerd over de herontwikkeling van Agterpoort en de nieuwbouwprojecten de Poort van Stolwijk en Bos en Water. Voor de lokatie Bovenkerk 4de kwadrant 2de fase is een intentieovereenkomst opgesteld. Woningtoewijzing Van 56 woningen is in 2011 de huur opgezegd; 52 woningen zijn opnieuw verhuurd. Door verkoop en grootonderhoud bij mutatie is er een behoorlijke leegstand opgetreden. In totaal zo n dagen. Van de 52 woningen zijn 45 woningen regulier toegewezen en 7 via directe verhuur voor de huisvesting van statushouders. Van de woningen die via de reguliere manier zijn toegewezen hadden 19 kandidaten binding hadden met de kern Stolwijk, 16 kandidaten binding met de kern Haastrecht en 9 kandidaten binding met de overige Krimpenerwaard gemeenten. Eén woning is teruggekomen uit de verkoop. Van deze 52 woningen zijn er 31 woningen in Stolwijk toegewezen, 20 in Haastrecht en 1 in Vlist. Aan starters zijn 18 woningen toegewezen en 6 woningen zijn met voorrang verhuurd aan een urgentiekandidaat. Alle woningen zijn verhuurd aan woningzoekenden met een gezamenlijk verzamelinkomen tot onder de Europanorm van ,0 Er staan 488 huishoudens uit Haastrecht, 492 huishoudens uit Stolwijk en 46 huishoudens uit de Vlist ingeschreven als woningzoekenden in de Krimpenerwaard. In december 2011 stonden er ruim 8000 woningzoekenden ingeschreven. 7

8 Huisvesting statushouders De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft de taakstelling huisvesting statushouders voor de gemeente Vlist over 2011 vastgesteld op 6 personen. Per 1 januari 2011 was er een achterstand, deze is in de loop van 2011 weggewerkt. We hebben 11 personen gehuisvest in 7 woningen. Huurverhoging De huren zijn in 2011 bij de jaarlijkse huurverhoging conform het overheidsbeleid met 1,3% exclusief huurharmonisatie verhoogd. Huurachterstand De huurachterstand bedroeg per 31 december 0,55 % van de jaarhuur. Dit is gelijk aan 2010 (0,51%). Ongeveer de helft van de achterstand bestaat uit langslepende achterstandssituaties, met betalingsregelingen. Gedurende het jaar is één huishouden uitgezet en is één huishouden in een WSNP-traject (Wet Sanering Natuurlijke Personen) gegaan. 1.3 Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Woningvoorraad Per 1 januari 2011 bestond het woningbezit van Groen Wonen Vlist uit 1087 woningen. In 2011 zijn geen woningen opgeleverd of aangekocht. Er zijn 50 woningen verkocht. Nieuwbouw en herstructurering Het in 2010 opgeleverde woonzorgcomplex Wilgenhove/Lijsterhof is in 2011 op een druk bezochte bijeenkomst feestelijk geopend door Hannie van Leeuwen. De wijk Agterpoort komt in aanmerking voor herontwikkeling. In onze visie kan een beperkt aantal huizen plaats maken voor vervangende, beter passende nieuwbouw, bijvoorbeeld seniorenwoningen of woningen voor jonge gezinnen. De overblijvende woningen worden dan gerenoveerd. De stedenbouwkundige alternatieven die de gemeente ons voorgelegd heeft, die veelal uitgingen van totale herontwikkeling, bleken voor ons financieel niet haalbaar. We blijven met de gemeente zoeken naar overeenstemming wat betreft de stedenbouwkundige invulling van het gebied. Wij zijn in gesprek met Burgland Ontwikkeling voor afname van een aantal woningen op de lokatie Poort van Stolwijk. Voor realisatie van dat plan is sloop van enkele van onze woningen noodzakelijk. Wij zijn daartoe slechts bereid als het plan voor ons voldoende volkshuisvestelijke meerwaarde heeft. Met andere woorden sociale huurwoningen terugkrijgen. Gesprekken hierover lopen nog. De gemeente heeft nog geen precieze invulling gegeven aan het plan Bovenkerk 4de kwadrant 2e fase. Wij hebben met de gemeente een overeenkomst gesloten dat wij de eerst aangewezen partij zijn voor dat gebied om mogelijk 20 tot 32 woningen te ontwikkelen. Strategisch voorraadbeleid In 2011is het strategisch voorraadsbeleidsplan vastgesteld. In het plan is opnieuw de restant exploitatieduur van alle complexen vastgesteld. Voor een aantal complexen is de exploitatieduur fors verlengd. Daardoor is er ruimte ontstaan om in die complexen groot-onderhoud uit te voeren. Wij willen de komende jaren een kwaliteitsslag in onze voorraad maken, waarbij we verouderde keukens, 8

9 badkamers en toiletten vervangen en woningen beter isoleren. Wij spreiden de werkzaamheden over een aantal jaren, omdat de noodzaak van vervanging niet overal even hoog is. Bewoners die zelf een kwaliteitsslag willen maken kunnen in een aantal situaties een beroep doen op een financiële bijdrage. Bij uitvoering van de werkzaamheden of bij vertrek uit de woning. Verkoop van woningen In 2011 zijn 50 woningen verkocht. Fors meer dan verwacht. Er zijn vooral woningen aan zittende huurders verkocht, zodat verkoop maar beperkt invloed had op wachttijden van woningzoekenden. Daardoor zijn voldoende middelen gegenereerd voor investeringen in nieuwbouwprojecten of voor verbetering van de voorraad. Met de verkoop is een bedrag van vrijgekomen dat we binnen enkele jaren in nieuwe woningen willen investeren. Aankopen van woningen Groen Wonen Vlist heeft in 2011 geen woningen aangekocht. 1.4 Betrekken van huurders bij beleid en beheer Geschillencommissie en Huurcommissie Er zijn in 2011 géén zaken bij de huurcommissie aanhangig gemaakt. Van de zijde van de huurders van Groen Wonen Vlist zijn in klachten bij de regionale Geschillen Commissie ingediend. Groen Wonen Vlist werd in één geval in het gelijk gesteld. De andere zaak is ingetrokken, nadat Groen Wonen Vlist had aangegeven dat de klacht, al dan niet terecht, opgelost zou worden bij het groot onderhoud dat begin 2012 uitgevoerd is. Huurdersvereniging Het bestuur van de huurdersvereniging heeft een moeilijk jaar doorgemaakt. In januari legden 7 van de 9 bestuursleden hun functie neer. Eind 2011 had het bestuur weer 5 leden. Vanaf nu is het mogelijk om actuele beleidsonderwerpen te bespreken. Bewonerscommissie Groen Wonen Vlist heeft 3 bewonerscommissies, namelijk bewonerscommissie Amaliahof, Lijsterhof en Agterpoort. In woongebouw Hof van Stein is het helaas niet gelukt een bewonerscommissie samen te stellen. Amaliahof De directeur en de woonconsulent hebben deelgenomen aan een spellenmiddag met de bewoners. De bewoners konden zo op een leuke manier kennismaken met de directeur en de woonconsulent van Groen Wonen Vlist. Agterpoort Met de plannen in het vooruitzicht voor de wijk Agterpoort is er een bewonerscommissie opgericht. De bewonerscommissie maakt zich sterk voor de belangen tijdens het project voor de bewoners in de wijk Agterpoort. Voor de communicatie en de begeleiding van deze commissie is externe hulp ingeroepen (een bewonersbegeleider en een projectleider). De commissie heeft extra financiële ruimte gekregen voor informatieverstrekking aan de bewoners, voor het volgen van cursussen en voor externe hulp. 9

10 1.5 Wonen en zorg Vlist krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing. De huidige voorraad is niet voldoende om de komende vergrijzing op te vangen. Nieuwbouwprojecten die nog op stapel staan bieden de mogelijkheid om nog een aantal voor ouderen geschikte woningen aan de voorraad toe te voegen. Daarnaast zal een aantal bestaande woningen voor ouderen geschikt gemaakt moeten worden. Wij houden hiermee rekening bij ons verbeteringsprogramma. Het in 2010 opgeleverde complex Lijsterhof/Wilgenhove is daarvan een goed voorbeeld. Het complex bevat zowel koop- als huurappartementen en daarnaast een vleugel voor psycho-geriatrische ouderen of ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Daarnaast zijn in het complex voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevenden opgenomen. Een deel van de gemeenschappelijke ruimte is bedoeld voor bewoners- en wijkactiviteiten. In de meeste complexen is er een speciale ruimte waar ouderen bij elkaar kunnen komen voor activiteiten of bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch. Die ruimtes zijn veelal gratis of kunnen voor een zeer schappelijk tarief gehuurd worden. In het Hof van Stein is een dienstencentrum gevestigd waar ook ouderen van buiten het complex gebruik van maken. Ook in de Lijsterhof is een dergelijke ruimte. Voor professionele alarmering kunnen onze huurders een overeenkomst sluiten met de Vierstroomzorgring. Dit is in het gehele woningbezit te mogelijk als tenminste een stopcontact en een vaste telefoon aanwezig zijn. Ouderen die in hun woning aanpassingen nodig hebben kunnen een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 10

11 1.6 Financiën Om haar taken te kunnen uitvoeren zal Groen Wonen Vlist zorg dienen te dragen voor de financiële continuïteit. Groen Wonen Vlist streeft ernaar om haar financiële verplichtingen op korte en langere termijn te kunnen voldoen en toegang te blijven houden tot de kapitaalmarkt. Jaarlijks stellen wij een meerjarenprognose op die het voorgenomen beleid van Groen Wonen Vlist toetst op financiële haalbaarheid. In 2010 heeft dit geleid tot een herpositionering van voorgenomen nieuwbouwprojecten en tot het opstarten van een uitgebreider verkoopbeleid. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toetst jaarlijks of Groen Wonen Vlist aan de eisen voldoet. Ook in 2011 is die beoordeling weer positief uitgevallen. Resultaat en financiële meerjarenprognose De winst- en verliesrekening sluit in 2011 met een positief jaarresultaat (voor belastingen) van euro. In de prognoses was uitgegaan van een positief resultaat van euro. De belangrijkste afwijkingen betrof de ontvangsten uit verkoop van woningen en de hogere uitgaven aan onderhoud. De solvabiliteit op basis van historische kostprijs bedraagt 28,5%. De resultaten en het eigen vermogen van Groen Wonen Vlist laten het volgende beeld zien. Financiële meerjarenprognose (x 1.000,-) A. Ontwikkeling resultaten Bedrijfsresultaat excl. Waardeveranderingen Waardeveranderingen Rentebaten en lasten Buitengewone baten/lasten Vennootschapsbelasting Totaal B. Ontwikkeling eigen vermogen Eigen vermogen per 1 januari Bij: jaarresultaat Eigen vermogen per 31 december C. Financiële kengetallen Solvabiliteit (in %) 33,8 33,0 37,4 28,9 32,3 Rentabiliteit totaal vermogen (in %) 0,1-2,2 0,7-9,5 1,0 Rentabiliteit eigen vermogen (in %) 9,3 1,8 9,5-23,2 12,9 Liquiditeit (current ratio) 5,1 4,3 3,8 0,2 0,1 11

12 Interne risico- en controlesystemen In 2011 zijn alle belangrijke processen in procedures en werkbeschrijvingen vastgelegd en als zodanig met de medewerkers besproken. Het procuratieschema is geactualiseerd en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Per periode van 4 maanden wordt de Raad van Commissarissen door de bestuurder geïnformeerd middels een door de Raad van Commissarissen vastgestelde rapportage. De Raad wordt ook tussentijds geïnformeerd bij opvallende afwijkingen van de begroting. De medewerkers rapporteren maandelijks aan de bestuurder over de voortgang van de werkzaamheden. Op een aantal onderdelen wordt maandelijks interne controle uitgevoerd. Deze systematiek zal in 2012 uitgebreid worden. Eind 2011 heeft de bestuurder aan de hand van een risicoanalyse de Raad geïnformeerd over mogelijke risico s die Groen Wonen Vlist loopt in de verschillende uitvoeringsprocessen. De risico s zijn beperkt en voor zover nodig worden de beheersmaatregelen uitgebreid. De Raad van Commissarissen heeft een integriteitscode en een klokkenluidersregeling vastgesteld, die op onze website te vinden zijn. Financieren en beleggen Het gemiddelde rentepercentage van de totale leningportefeuille in 2011 is gedaald naar 4,36% (2010: 4,47%). Er zijn geen investeringen en beleggingen in het buitenland gedaan. Ook heeft er geen financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen conform MG plaatsgevonden. Verbindingen In 2011 is Groen Wonen Vlist geen verbindingen aangegaan. In 2010 zijn geen onroerende zaken die in eigendom zijn bezwaard. 12

13 2. Organisatie 2.1 Governancecode Groen Wonen Vlist onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen. De Governancecode wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. Er is een integriteitscode en een klokkenluidersregeling vastgesteld en via een risicoanalyse is beoordeeld op welke gebieden risico s beter afgedekt dienen te worden. Ook andere belangrijke zaken als een bestuursreglement, een reglement van de Raad van Commissarissen, een directiestatuut en een treasurystatuut en beleid zijn vastgesteld. Groen Wonen Vlist stapt niet in risicovolle derivaten. De belangrijkste processen zijn in procedures vastgelegd en het procuratieschema is verder aangescherpt. Onderdeel daarvan was ook het maximeren van de onrendabele top. De Raad van Commissarissen volgt de voortgang van de afgesproken doelen en van de reguliere processen aan de hand van een 4-maandelijkse rapportage. Intern wordt gewerkt met week- en maandrapportages en afstemmingen. Aan het einde van het jaar heeft de Raad zich opnieuw geëvalueerd. Het uitgevoerde visitatierapport is uitgebreid in de Raad en binnen de organisatie besproken. 2.2 Stakeholders Met de gemeente is in 2011 regelmatig overleg gevoerd (5 maal een bestuurlijk overleg en daarnaast nog diverse overleggen gericht op één onderwerp, zoals het beleidsplan en het strategisch voorraadbeleid. Andere belangrijke onderwerpen waren de voortgang uit de prestatieafspraken (die begin 2011 definitief ondertekend zijn) en zaken rond de ontwikkeling van projecten. In juni 2011 hebben wij een stakeholderbijeenkomst georganiseerd, waarbij ons nieuwe beleidsplan centraal stond. Alle bovengenoemde stakeholders waren hierbij aanwezig. Daarnaast hebben we ook andere partijen met kennis van de lokale woningmarkt uitgenodigd. De bijeenkomst was zeer levendig en inhoudelijk sterk en leverde Groen Wonen Vlist nieuwe gezichtspunten op bij de verdere invulling van het beleid, dat overigens vrijwel geheel gedeeld werd. 2.3 Sponsoring In 2011 hebben onderstaande externe partijen een (sponsor)bijdrage ontvangen van Groen Wonen Vlist: Servicecub Wilgenhove, bijdrage inrichten tuin 350 Concordia, exploitatiebijdrage verenigingsgebouw Haastrecht Buurtsuper Vlist, huurverlaging Werkorganisatie De organisatie kent een platte structuur met één leidinggevende (directeurbestuurder) met daaronder een aantal (vak)medewerkers; 2 opzichters, 1 woonconsulent (24 uur), 1 medewerker klantcontacten (26 uur), 1 senior medewerker financiële administratie, 1 medewerker financiële administratie (24 uur) en 1 directiesecretaresse/medewerker communicatie (24 uur) 13

14 3. Kengetallen Aantal verhuureenheden 1. Vooroorlogse woningen Na-oorlogse woningen Woningen in aanbouw Garages Bergingen Bedrijfsruimten Overig Kwaliteit van de woningen 1. Kosten reparatieverzoeken en mutatieonderhoud per woning Kosten planmatig onderhoud per woning Totaal kosten onderhoud per woning Het verhuren van woningen 1. Gemiddelde huurverhoging per 1 juli 1,3 1,2 2,5 1,6 1,1 2. Aantal woningmutaties Huurachterstand uitgedrukt in een percentage van de bruto-jaarhuur 0,52 0,51 0,44 0,42 0,54 4. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de netto jaarhuur 1,38 1,23 1,11 1,06 0,88 Financiële continuïteit 1. Solvabiliteit 28,5 11,2 14,1 14,1 18,9 2. Weerstandsvermogen 28,5 11,2 14,1 15,6 24,1 3. Liquiditeit (current ratio) 7,6 0,4 0,3 2,4 1,7 4. Rentabiliteit eigen vermogen 65,7-26,0-2,4-18,8-5,7 5. Rentabiliteit vreemd vermogen 4,3 4,1 4,4 4,2 4,3 6. Rentabiliteit totaal vermogen 21,8 0,8 3,4 0,9 2,2 7. Renteresultaat in een percentage van het eigen vermogen 10,5 24,4 27,8 23,4 19,8 8. Cash-flow per woning

15 Balans per woning 1. Eigen vermogen Langlopende schulden Materiële vaste activa in exploitatie Winst- & Verliesrekening per woning 1. Bruto-jaarhuur Overige bedrijfsopbrengsten Lasten onderhoud Overige bedrijfskosten Renteresultaat Jaarresultaat Algemeen Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar per verhuureenheid Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar uitgedrukt in een percentage van de huren en de overheidsbijdragen 180,8 58,2 77,6 80,6 102,4 3. Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen begin boekjaar 191,6-20,6-2,3-15,8-5,4 4. Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van de netto-jaarhuur 123,1-16,8-2,0-16,8-6,2 5. Personeelsbezetting einde boekjaar: a. technisch 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 b. administratief 4,7 3,9 1,3 1,3 0,6 De kengetallen 2007 t/m 2009 zijn gebaseerd op de afzonderlijke jaarrekening van Woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist en Woningbouwvereniging Stolwijk. 15

16 4. Financieel verslag Winst- en verliesrekening Boekjaar 2011 Boekjaar 2010 Bedrijfsopbrengsten Huren woningen Vergoedingen Verkoop onroerende goederen Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijving op materiële vaste activa Overige waardeverminderingen materiële vaste activa Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen Jaarresultaat

17 De toename van het jaarresultaat met ,- kan als volgt worden verklaard. 1. Toename huuropbrengst en vergoedingen Toename verkoopopbrengst Toename overige opbrengsten Toename afschrijvingen Toename kosten onderhoud Toename waardeverandering activa Afname rentebaten minus -lasten Afname bedrijfslasten Afname Lonen en salarissen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Toename vennootschapsbelasting Totaal ========= Ad 1. De stijging van de huren bedroeg op 1 juli 2011 gemiddeld 1,30%. In de opbrengst is deze toename verwerkt alsmede de doorwerking van de huurverhoging in 2010 en de verkoop van 50 woningen gedurende het boekjaar. Ad 2. In het jaar 2011 werden er 50 woningen verkocht, 48 woningen meer dan in Ad 3. De toename is het gevolg van een bate uit de afrekening van de tijdelijke woonvoorziening. Ad 7. Door de toename van de liquiditeiten als gevolg van de gerealiseerde verkopen, steeg de rente bate en namen de kosten van het rekening courant krediet af. Ad 8. De daling van de overige bedrijfslasten wordt met name veroorzaakt door de wegvallen van de uitgaven in het kader van de fusie. 17

18 18 Aantekeningen:

19 19

20 Per 1 januari 2010 zijn Woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist en Woningbouwvereniging Stolwijk gefuseerd en verder gegaan onder de nieuwe naam Groen Wonen Vlist. In de dorpskernen Haastrecht, Stolwijk en Vlist van de gemeente Vlist bezit Groen Wonen Vlist in totaal ruim huurwoningen, waaronder drie appartementencomplexen met levensloopbestendige woningen, een aantal garages en bedrijfsruimten. 20www.groenwonenvlist.nl Bezoekadres: Amaliahof 40, 2851 XM Haastrecht Ons kantoor is iedere werkdag van tot uur geopend. Postadres: Postbus 26, 2820 AA Stolwijk Contactgegevens: Iedere werkdag telefonisch bereikbaar van tot uur via tel Buiten deze tijden krijgt u de boodschappendienst aan de lijn voor noodgevallen, die handelt ernstige zaken direct af. Zaken die toch even kunnen blijven liggen geeft zij door aan onze medewerkers. Telefonisch spreekuur opzichters: op werkdagen van tot uur.

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Van binnen naar buiten

Van binnen naar buiten Van binnen naar buiten Ambitie Thús Wonen biedt mensen met een inkomen tot modaal een goede woning in een goede woonomgeving. Missie Vanwege de betaalbaarheid van de woonlasten wil Thús Wonen toegroeien

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken 9.1 Kerncijfers 9.2 Algemeen 9.3 Financiële kengetallen 9.4 Maatschappelijke prestatie 9.5 Toekomstige ontwikkelingen 9.5 Balans 9.6 Winst- en verliesrekening 9.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Kijken Kiezen Doen Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Voorwoord Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar. Daar staan wij voor en zo willen we werken. In 2011 hebben we deze

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27%

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers Huuropbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Resultaat na belastingen Maatschappelijke prestatie 40,1 miljoen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan?

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan? Jaarverslag 2014 Korte samenvatting Wat hebben wij in 2014 gedaan? 1 Wat is Woningbouwvereniging Poortugaal? WBV Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. We bieden kwalitatief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

i n f o r m a t i e V A L L E I W O N E N Energie: van huurlasten naar woonlasten Het Groene Woud: tweede etappe van start!

i n f o r m a t i e V A L L E I W O N E N Energie: van huurlasten naar woonlasten Het Groene Woud: tweede etappe van start! Nr.2 Juni 2011 - Jaargang 3 V A L L E I W O N E N i n f o r m a t i e Energie: van huurlasten naar woonlasten Vallei Wonen kiest nieuwe organisatiestructuur Het Groene Woud: tweede etappe van start! visite3

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Over de samen ontwikkelde woonzorgservicezone zijn wij zeer te spreken. Interview [2] Bewogen en spannend jaar

Over de samen ontwikkelde woonzorgservicezone zijn wij zeer te spreken. Interview [2] Bewogen en spannend jaar Jaarbericht 2011 Arie Vorstelman, voormalig lid van raad van bestuur Zorggroep Charim Over de samen ontwikkelde woonzorgservicezone zijn wij zeer te spreken Arie Vorstelman was één van de twee bestuurders

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

PROCURATIEREGELING 2013

PROCURATIEREGELING 2013 PROCURATIEREGELING 2013 Uitgangspunten Uitgangspunt is het creëren van een overzichtelijke, praktisch werkbare organisatie waarbij recht wordt gedaan aan de redelijke eisen van interne controle. De procuratieregeling

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief Financieel Statuut 2015 Status: Definitief 20151230 Financieel statuut 2015 definitief.doc 2 Inhoudsopgave 1. Waarom een financieel statuut... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Instrumenten... 4 1.3 Relatie

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie