Groen Wonen Vlist: volop ambities, weinig risico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen Wonen Vlist: volop ambities, weinig risico s"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 2

3 Groen Wonen Vlist: volop ambities, weinig risico s De economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat een aantal corporaties te veel risico s heeft gelopen bij de ontwikkeling van projecten en bij de financiering daarvan. Groen Wonen Vlist heeft nooit onverantwoorde risico s genomen en zal dat ook niet doen. Onze stelregel is dat we eerst financiële zekerheid willen hebben voor we groen licht geven voor een project. Maar ook dat we onze beschikbare middelen primair inzetten voor (sociale) woningen voor onze doelgroepen. Voor investeren in ander vastgoed of andere zaken moet er een zwaarwegende maatschappelijke reden zijn. In dit overzichtelijke speelveld is er voldoende uitdaging. We willen bijvoorbeeld een behoorlijke kwaliteitsslag in onze voorraad maken. Met nieuwbouw, maar ook door investeren in de kwaliteit van de bestaande voorraad. 3

4 Inhoudsopgave H 1. Groen Wonen Vlist Missie en profiel Gewerkt aan beleid, procedures en processen Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Betrekken van huurders bij beleid en beheer Wonen en zorg Financiën H 2. Organisatie Governancecode Stakeholders Sponsoring Werkorganisatie H 3. Kengetallen H 4. Financieel verslag

5 H 1 Groen Wonen Vlist 1.1 Missie en profiel In 2011 is het beleidsplan vastgesteld. Volgens de daarin opgenomen missie zet Groen Wonen Vlist zich in om mensen die beperkte mogelijkheden hebben (om het zelf voor elkaar te krijgen) voldoende kans te bieden op goede huisvesting en prettig wonen binnen de gemeente Vlist. Wij hebben daarbij nadrukkelijk ook oog voor kwaliteit, comfort, het milieu en duurzaamheid. Wij willen vanuit onze lokale betrokkenheid kernen en dorpen binnen de gemeente vitaal en leefbaar houden. Daartoe nemen wij initiatieven en gaan wij een nauwe samenwerking aan met de mensen, de gemeente en andere partijen die daarin een bijdrage kunnen en willen leveren. In het beleidsplan staan de belangrijkste opgaven verwoord die wij voor onszelf in de periode weggelegd zien. 1. Het zorgen voor voldoende kans op goede huisvesting voor de woningzoekenden die weinig alternatieven op de woningmarkt hebben. 2. Het behouden van aantrekkelijke woonmilieus in de te onderscheiden dorpen binnen de gemeente; 3. Het versterken van de positie van Groen Wonen Vlist binnen de (nieuwe) gemeente 4. Versterken organisatie Groen Wonen Vlist De strategische doelen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd en vertaald naar jaarplannen. De uitvoering van deze jaarplannen wordt door de Raad van Commissarissen bewaakt. De doelen uit het jaarplan 2011 zijn vrijwel geheel bereikt. 1.2 Gewerkt aan beleid, procedures en processen Een nieuwe organisatie, ook al is die ontstaan uit 2 oude organisaties, moet opnieuw opgezet en ingericht worden. Dat heeft van het bestuur en de Raad van Commissarissen het nodige werk gevraagd op het gebied van beleid, procedures en processen. Allereerst hebben we het beleid op orde gebracht. Er is een algemeen beleidsplan opgesteld en een beleidsplan dat zich specifiek richtte op de woningvoorraad. Een strategisch voorraadbeleidsplan, waarin ook het verkoopbeleid en het onderhoudsbeleid opgenomen is. Daarnaast is het communicatiebeleid vastgesteld. Het algemeen beleidsplan is in juni gepresenteerd en besproken tijdens een bijeenkomst met de gemeente, de Vierstroom, het SCOV, jeugdorganisaties en andere partijen. Het beleidsplan is ook met de huurdersvereniging besproken. Voor de belangrijkste processen is opnieuw de werkwijze vastgesteld. Dat was nodig omdat er verschillen waren tussen de oude organisaties. Het moet natuurlijk niet uitmaken of een huurder uit Stolwijk of uit Vlist komt. 5

6 We hebben door de kwaliteitsorganisatie KWH een 0-meting laten uitvoeren voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Die was voldoende, maar nog niet hoog genoeg om het kwaliteitslabel te krijgen. Wij willen onze dienstverlening in 2012 wel op dat niveau krijgen. We gaan met name werken aan de processen afhandelen reparatieverzoeken, telefonische afhandeling, uitvoeren planmatig onderhoud en afhandeling klachten. Op bestuurlijk vlak hebben we onszelf getoetst aan de landelijke Aedescode. Naar aanleiding daarvan zijn een integriteitscode, een bestuursreglement en reglement voor de Raad van Commissarissen en een klokkenluidersregeling opgesteld en zijn het treasurystatuut en het treasurybeleid geactualiseerd. We vonden het ook nodig om een visitatie te laten uitvoeren. Dit is een onderzoek waarbij gekeken wordt of Groen Wonen Vlist de afgelopen 4 jaar goede prestaties heeft neergezet in het belang van de (lokale) volkshuisvesting in de ogen van partijen als de gemeente, de huurdersvereniging en anderen. De conclusie was dat we goed gepresteerd hebben en de afgelopen 2 jaar qua interne organisatie belangrijke stappen hebben gezet, maar dat er ook nog het nodige huiswerk ligt. Structurele samenwerking met de gemeente Wij werken op velerlei gebied met de gemeente nauw samen. En dat doen we al zo lang als we bestaan. De toekomst van Vlist is immers een gemeenschappelijk belang. Projecten als Agterpoort, Poort van Stolwijk, Bos en Water, Bovenkerk 4de fase zijn natuurlijk belangrijk als het gaat om het bouwen van woningen voor ouderen en jonge gezinnen. De gemeente speelt hierin een sleutelrol. In 2011 hebben we intentieovereenkomsten met de gemeente getekend over onderzoek naar de toekomst van Agterpoort en over onze positie bij de invulling van Bovenkerk 4de kwadrant 2de fase. Met de wethouder wordt enkele malen per jaar ook over andere onderwerpen bestuurlijk overleg gevoerd. De uitvoering van de prestatieafspraken die we begin 2011 getekend hebben vormt een vast punt op de agenda. Ook hebben wij ons nieuwe beleidsplan en het strategisch voorraadbeleid besproken. Elk jaar krijgt de gemeente een taakstelling om statushouders te huisvesten. Wij hebben ook in 2011 die taakstelling voor de gemeente uitgevoerd. Om een WMO-aanvraag van een bewoner voor het individueel aanpassen van zijn woning sneller af te handelen hebben we met de gemeente afgesproken dat zij die aanvragen geheel afhandelt. Op ambtelijk niveau hebben we goed overleg om overlastsituaties en specifieke problemen rond ernstige huurachterstandssituaties op te lossen. Het belang van de huurder weegt daarin zwaar. Wij nemen met de gemeente Vlist ook deel aan het zorgnetwerk OGGZ K5 gemeente. Het doel van dit overleg is om sociaal maatschappelijke en overige problematische situaties te melden, te bespreken en de juiste zorg tijdig in te schakelen. Onderhoud en verbetering voorraad In 2011 hebben we bijna 1700 reparatieverzoeken gekregen en opgelost. Bij complexen die binnen enkele jaren aangepakt worden zien we (vanzelfsprekend) meer verzoeken om aanpak houtrot. Het beleid is voortgezet om vrijgekomen woningen (zo nodig) grondig aan te pakken. De kosten voor mutatie-onderhoud aan de ca. 50 opnieuw verhuurde woningen waren euro. 6

7 Bij een aantal woningen zijn voor euro verbeteringen aangebracht. Sommige woningen zijn volledig gerenoveerd. Hierbij is de gehele woning voorzien van HR++- glas, zijn het dak en de gevels geïsoleerd, is (zo nodig) een complete CV-installatie aangebracht, zijn de keuken en de douche compleet gerenoveerd, zijn de zachtboard-plafonds verwijderd en vervangen, zijn de vloeren opnieuw beplaat en is de elektrische installatie (waaronder de groepenkast) vernieuwd en/ of aangepast. Schilderwerk In een aantal complexen is schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd.door deze investeringen is de levensduur van de gevelelementen aanzienlijk verlengd, het hang en sluitwerk op politiekeurmerk niveau gebracht en is de energetische eigenschap van de woningen aanzienlijk verbeterd. Daarnaast gaan in de toekomst de onderhoudskosten aanzienlijk omlaag omdat het rabat onderhoudvrij is uitgevoerd en al het houtrot langdurig is hersteld. Door de toegepaste kleurwijzigingen is de esthetische uitstraling van de complexen enorm verbeterd. Sanitair en keukens Met het oog op kwaliteitsverbetering is een aantal badkamers, keukens en toiletruimtes gerenoveerd. Enkele tientallen badkamers, keukens en toiletruimtes zijn in 2012 vernieuwd. Vervangen cv- ketels Er zijn in Haastrecht en Vlist projectmatig 55 hoogrendementsketels geplaatst. In Stolwijk zijn een aantal nieuwe HR-ketels geplaatst bij mutatie en op verzoek van de zittende huurder. Daarnaast is een aantal ketels vervangen binnen het lopende lease-contract met Tempus. Nieuwbouw In 2011 zijn geen nieuwe woningen opgeleverd en is ook geen nieuwbouwproject van start gegaan. Er zijn wel met de betreffende partijen gesprekken gevoerd over de herontwikkeling van Agterpoort en de nieuwbouwprojecten de Poort van Stolwijk en Bos en Water. Voor de lokatie Bovenkerk 4de kwadrant 2de fase is een intentieovereenkomst opgesteld. Woningtoewijzing Van 56 woningen is in 2011 de huur opgezegd; 52 woningen zijn opnieuw verhuurd. Door verkoop en grootonderhoud bij mutatie is er een behoorlijke leegstand opgetreden. In totaal zo n dagen. Van de 52 woningen zijn 45 woningen regulier toegewezen en 7 via directe verhuur voor de huisvesting van statushouders. Van de woningen die via de reguliere manier zijn toegewezen hadden 19 kandidaten binding hadden met de kern Stolwijk, 16 kandidaten binding met de kern Haastrecht en 9 kandidaten binding met de overige Krimpenerwaard gemeenten. Eén woning is teruggekomen uit de verkoop. Van deze 52 woningen zijn er 31 woningen in Stolwijk toegewezen, 20 in Haastrecht en 1 in Vlist. Aan starters zijn 18 woningen toegewezen en 6 woningen zijn met voorrang verhuurd aan een urgentiekandidaat. Alle woningen zijn verhuurd aan woningzoekenden met een gezamenlijk verzamelinkomen tot onder de Europanorm van ,0 Er staan 488 huishoudens uit Haastrecht, 492 huishoudens uit Stolwijk en 46 huishoudens uit de Vlist ingeschreven als woningzoekenden in de Krimpenerwaard. In december 2011 stonden er ruim 8000 woningzoekenden ingeschreven. 7

8 Huisvesting statushouders De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft de taakstelling huisvesting statushouders voor de gemeente Vlist over 2011 vastgesteld op 6 personen. Per 1 januari 2011 was er een achterstand, deze is in de loop van 2011 weggewerkt. We hebben 11 personen gehuisvest in 7 woningen. Huurverhoging De huren zijn in 2011 bij de jaarlijkse huurverhoging conform het overheidsbeleid met 1,3% exclusief huurharmonisatie verhoogd. Huurachterstand De huurachterstand bedroeg per 31 december 0,55 % van de jaarhuur. Dit is gelijk aan 2010 (0,51%). Ongeveer de helft van de achterstand bestaat uit langslepende achterstandssituaties, met betalingsregelingen. Gedurende het jaar is één huishouden uitgezet en is één huishouden in een WSNP-traject (Wet Sanering Natuurlijke Personen) gegaan. 1.3 Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Woningvoorraad Per 1 januari 2011 bestond het woningbezit van Groen Wonen Vlist uit 1087 woningen. In 2011 zijn geen woningen opgeleverd of aangekocht. Er zijn 50 woningen verkocht. Nieuwbouw en herstructurering Het in 2010 opgeleverde woonzorgcomplex Wilgenhove/Lijsterhof is in 2011 op een druk bezochte bijeenkomst feestelijk geopend door Hannie van Leeuwen. De wijk Agterpoort komt in aanmerking voor herontwikkeling. In onze visie kan een beperkt aantal huizen plaats maken voor vervangende, beter passende nieuwbouw, bijvoorbeeld seniorenwoningen of woningen voor jonge gezinnen. De overblijvende woningen worden dan gerenoveerd. De stedenbouwkundige alternatieven die de gemeente ons voorgelegd heeft, die veelal uitgingen van totale herontwikkeling, bleken voor ons financieel niet haalbaar. We blijven met de gemeente zoeken naar overeenstemming wat betreft de stedenbouwkundige invulling van het gebied. Wij zijn in gesprek met Burgland Ontwikkeling voor afname van een aantal woningen op de lokatie Poort van Stolwijk. Voor realisatie van dat plan is sloop van enkele van onze woningen noodzakelijk. Wij zijn daartoe slechts bereid als het plan voor ons voldoende volkshuisvestelijke meerwaarde heeft. Met andere woorden sociale huurwoningen terugkrijgen. Gesprekken hierover lopen nog. De gemeente heeft nog geen precieze invulling gegeven aan het plan Bovenkerk 4de kwadrant 2e fase. Wij hebben met de gemeente een overeenkomst gesloten dat wij de eerst aangewezen partij zijn voor dat gebied om mogelijk 20 tot 32 woningen te ontwikkelen. Strategisch voorraadbeleid In 2011is het strategisch voorraadsbeleidsplan vastgesteld. In het plan is opnieuw de restant exploitatieduur van alle complexen vastgesteld. Voor een aantal complexen is de exploitatieduur fors verlengd. Daardoor is er ruimte ontstaan om in die complexen groot-onderhoud uit te voeren. Wij willen de komende jaren een kwaliteitsslag in onze voorraad maken, waarbij we verouderde keukens, 8

9 badkamers en toiletten vervangen en woningen beter isoleren. Wij spreiden de werkzaamheden over een aantal jaren, omdat de noodzaak van vervanging niet overal even hoog is. Bewoners die zelf een kwaliteitsslag willen maken kunnen in een aantal situaties een beroep doen op een financiële bijdrage. Bij uitvoering van de werkzaamheden of bij vertrek uit de woning. Verkoop van woningen In 2011 zijn 50 woningen verkocht. Fors meer dan verwacht. Er zijn vooral woningen aan zittende huurders verkocht, zodat verkoop maar beperkt invloed had op wachttijden van woningzoekenden. Daardoor zijn voldoende middelen gegenereerd voor investeringen in nieuwbouwprojecten of voor verbetering van de voorraad. Met de verkoop is een bedrag van vrijgekomen dat we binnen enkele jaren in nieuwe woningen willen investeren. Aankopen van woningen Groen Wonen Vlist heeft in 2011 geen woningen aangekocht. 1.4 Betrekken van huurders bij beleid en beheer Geschillencommissie en Huurcommissie Er zijn in 2011 géén zaken bij de huurcommissie aanhangig gemaakt. Van de zijde van de huurders van Groen Wonen Vlist zijn in klachten bij de regionale Geschillen Commissie ingediend. Groen Wonen Vlist werd in één geval in het gelijk gesteld. De andere zaak is ingetrokken, nadat Groen Wonen Vlist had aangegeven dat de klacht, al dan niet terecht, opgelost zou worden bij het groot onderhoud dat begin 2012 uitgevoerd is. Huurdersvereniging Het bestuur van de huurdersvereniging heeft een moeilijk jaar doorgemaakt. In januari legden 7 van de 9 bestuursleden hun functie neer. Eind 2011 had het bestuur weer 5 leden. Vanaf nu is het mogelijk om actuele beleidsonderwerpen te bespreken. Bewonerscommissie Groen Wonen Vlist heeft 3 bewonerscommissies, namelijk bewonerscommissie Amaliahof, Lijsterhof en Agterpoort. In woongebouw Hof van Stein is het helaas niet gelukt een bewonerscommissie samen te stellen. Amaliahof De directeur en de woonconsulent hebben deelgenomen aan een spellenmiddag met de bewoners. De bewoners konden zo op een leuke manier kennismaken met de directeur en de woonconsulent van Groen Wonen Vlist. Agterpoort Met de plannen in het vooruitzicht voor de wijk Agterpoort is er een bewonerscommissie opgericht. De bewonerscommissie maakt zich sterk voor de belangen tijdens het project voor de bewoners in de wijk Agterpoort. Voor de communicatie en de begeleiding van deze commissie is externe hulp ingeroepen (een bewonersbegeleider en een projectleider). De commissie heeft extra financiële ruimte gekregen voor informatieverstrekking aan de bewoners, voor het volgen van cursussen en voor externe hulp. 9

10 1.5 Wonen en zorg Vlist krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing. De huidige voorraad is niet voldoende om de komende vergrijzing op te vangen. Nieuwbouwprojecten die nog op stapel staan bieden de mogelijkheid om nog een aantal voor ouderen geschikte woningen aan de voorraad toe te voegen. Daarnaast zal een aantal bestaande woningen voor ouderen geschikt gemaakt moeten worden. Wij houden hiermee rekening bij ons verbeteringsprogramma. Het in 2010 opgeleverde complex Lijsterhof/Wilgenhove is daarvan een goed voorbeeld. Het complex bevat zowel koop- als huurappartementen en daarnaast een vleugel voor psycho-geriatrische ouderen of ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Daarnaast zijn in het complex voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevenden opgenomen. Een deel van de gemeenschappelijke ruimte is bedoeld voor bewoners- en wijkactiviteiten. In de meeste complexen is er een speciale ruimte waar ouderen bij elkaar kunnen komen voor activiteiten of bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch. Die ruimtes zijn veelal gratis of kunnen voor een zeer schappelijk tarief gehuurd worden. In het Hof van Stein is een dienstencentrum gevestigd waar ook ouderen van buiten het complex gebruik van maken. Ook in de Lijsterhof is een dergelijke ruimte. Voor professionele alarmering kunnen onze huurders een overeenkomst sluiten met de Vierstroomzorgring. Dit is in het gehele woningbezit te mogelijk als tenminste een stopcontact en een vaste telefoon aanwezig zijn. Ouderen die in hun woning aanpassingen nodig hebben kunnen een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 10

11 1.6 Financiën Om haar taken te kunnen uitvoeren zal Groen Wonen Vlist zorg dienen te dragen voor de financiële continuïteit. Groen Wonen Vlist streeft ernaar om haar financiële verplichtingen op korte en langere termijn te kunnen voldoen en toegang te blijven houden tot de kapitaalmarkt. Jaarlijks stellen wij een meerjarenprognose op die het voorgenomen beleid van Groen Wonen Vlist toetst op financiële haalbaarheid. In 2010 heeft dit geleid tot een herpositionering van voorgenomen nieuwbouwprojecten en tot het opstarten van een uitgebreider verkoopbeleid. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toetst jaarlijks of Groen Wonen Vlist aan de eisen voldoet. Ook in 2011 is die beoordeling weer positief uitgevallen. Resultaat en financiële meerjarenprognose De winst- en verliesrekening sluit in 2011 met een positief jaarresultaat (voor belastingen) van euro. In de prognoses was uitgegaan van een positief resultaat van euro. De belangrijkste afwijkingen betrof de ontvangsten uit verkoop van woningen en de hogere uitgaven aan onderhoud. De solvabiliteit op basis van historische kostprijs bedraagt 28,5%. De resultaten en het eigen vermogen van Groen Wonen Vlist laten het volgende beeld zien. Financiële meerjarenprognose (x 1.000,-) A. Ontwikkeling resultaten Bedrijfsresultaat excl. Waardeveranderingen Waardeveranderingen Rentebaten en lasten Buitengewone baten/lasten Vennootschapsbelasting Totaal B. Ontwikkeling eigen vermogen Eigen vermogen per 1 januari Bij: jaarresultaat Eigen vermogen per 31 december C. Financiële kengetallen Solvabiliteit (in %) 33,8 33,0 37,4 28,9 32,3 Rentabiliteit totaal vermogen (in %) 0,1-2,2 0,7-9,5 1,0 Rentabiliteit eigen vermogen (in %) 9,3 1,8 9,5-23,2 12,9 Liquiditeit (current ratio) 5,1 4,3 3,8 0,2 0,1 11

12 Interne risico- en controlesystemen In 2011 zijn alle belangrijke processen in procedures en werkbeschrijvingen vastgelegd en als zodanig met de medewerkers besproken. Het procuratieschema is geactualiseerd en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Per periode van 4 maanden wordt de Raad van Commissarissen door de bestuurder geïnformeerd middels een door de Raad van Commissarissen vastgestelde rapportage. De Raad wordt ook tussentijds geïnformeerd bij opvallende afwijkingen van de begroting. De medewerkers rapporteren maandelijks aan de bestuurder over de voortgang van de werkzaamheden. Op een aantal onderdelen wordt maandelijks interne controle uitgevoerd. Deze systematiek zal in 2012 uitgebreid worden. Eind 2011 heeft de bestuurder aan de hand van een risicoanalyse de Raad geïnformeerd over mogelijke risico s die Groen Wonen Vlist loopt in de verschillende uitvoeringsprocessen. De risico s zijn beperkt en voor zover nodig worden de beheersmaatregelen uitgebreid. De Raad van Commissarissen heeft een integriteitscode en een klokkenluidersregeling vastgesteld, die op onze website te vinden zijn. Financieren en beleggen Het gemiddelde rentepercentage van de totale leningportefeuille in 2011 is gedaald naar 4,36% (2010: 4,47%). Er zijn geen investeringen en beleggingen in het buitenland gedaan. Ook heeft er geen financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen conform MG plaatsgevonden. Verbindingen In 2011 is Groen Wonen Vlist geen verbindingen aangegaan. In 2010 zijn geen onroerende zaken die in eigendom zijn bezwaard. 12

13 2. Organisatie 2.1 Governancecode Groen Wonen Vlist onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen. De Governancecode wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. Er is een integriteitscode en een klokkenluidersregeling vastgesteld en via een risicoanalyse is beoordeeld op welke gebieden risico s beter afgedekt dienen te worden. Ook andere belangrijke zaken als een bestuursreglement, een reglement van de Raad van Commissarissen, een directiestatuut en een treasurystatuut en beleid zijn vastgesteld. Groen Wonen Vlist stapt niet in risicovolle derivaten. De belangrijkste processen zijn in procedures vastgelegd en het procuratieschema is verder aangescherpt. Onderdeel daarvan was ook het maximeren van de onrendabele top. De Raad van Commissarissen volgt de voortgang van de afgesproken doelen en van de reguliere processen aan de hand van een 4-maandelijkse rapportage. Intern wordt gewerkt met week- en maandrapportages en afstemmingen. Aan het einde van het jaar heeft de Raad zich opnieuw geëvalueerd. Het uitgevoerde visitatierapport is uitgebreid in de Raad en binnen de organisatie besproken. 2.2 Stakeholders Met de gemeente is in 2011 regelmatig overleg gevoerd (5 maal een bestuurlijk overleg en daarnaast nog diverse overleggen gericht op één onderwerp, zoals het beleidsplan en het strategisch voorraadbeleid. Andere belangrijke onderwerpen waren de voortgang uit de prestatieafspraken (die begin 2011 definitief ondertekend zijn) en zaken rond de ontwikkeling van projecten. In juni 2011 hebben wij een stakeholderbijeenkomst georganiseerd, waarbij ons nieuwe beleidsplan centraal stond. Alle bovengenoemde stakeholders waren hierbij aanwezig. Daarnaast hebben we ook andere partijen met kennis van de lokale woningmarkt uitgenodigd. De bijeenkomst was zeer levendig en inhoudelijk sterk en leverde Groen Wonen Vlist nieuwe gezichtspunten op bij de verdere invulling van het beleid, dat overigens vrijwel geheel gedeeld werd. 2.3 Sponsoring In 2011 hebben onderstaande externe partijen een (sponsor)bijdrage ontvangen van Groen Wonen Vlist: Servicecub Wilgenhove, bijdrage inrichten tuin 350 Concordia, exploitatiebijdrage verenigingsgebouw Haastrecht Buurtsuper Vlist, huurverlaging Werkorganisatie De organisatie kent een platte structuur met één leidinggevende (directeurbestuurder) met daaronder een aantal (vak)medewerkers; 2 opzichters, 1 woonconsulent (24 uur), 1 medewerker klantcontacten (26 uur), 1 senior medewerker financiële administratie, 1 medewerker financiële administratie (24 uur) en 1 directiesecretaresse/medewerker communicatie (24 uur) 13

14 3. Kengetallen Aantal verhuureenheden 1. Vooroorlogse woningen Na-oorlogse woningen Woningen in aanbouw Garages Bergingen Bedrijfsruimten Overig Kwaliteit van de woningen 1. Kosten reparatieverzoeken en mutatieonderhoud per woning Kosten planmatig onderhoud per woning Totaal kosten onderhoud per woning Het verhuren van woningen 1. Gemiddelde huurverhoging per 1 juli 1,3 1,2 2,5 1,6 1,1 2. Aantal woningmutaties Huurachterstand uitgedrukt in een percentage van de bruto-jaarhuur 0,52 0,51 0,44 0,42 0,54 4. Huurderving uitgedrukt in een percentage van de netto jaarhuur 1,38 1,23 1,11 1,06 0,88 Financiële continuïteit 1. Solvabiliteit 28,5 11,2 14,1 14,1 18,9 2. Weerstandsvermogen 28,5 11,2 14,1 15,6 24,1 3. Liquiditeit (current ratio) 7,6 0,4 0,3 2,4 1,7 4. Rentabiliteit eigen vermogen 65,7-26,0-2,4-18,8-5,7 5. Rentabiliteit vreemd vermogen 4,3 4,1 4,4 4,2 4,3 6. Rentabiliteit totaal vermogen 21,8 0,8 3,4 0,9 2,2 7. Renteresultaat in een percentage van het eigen vermogen 10,5 24,4 27,8 23,4 19,8 8. Cash-flow per woning

15 Balans per woning 1. Eigen vermogen Langlopende schulden Materiële vaste activa in exploitatie Winst- & Verliesrekening per woning 1. Bruto-jaarhuur Overige bedrijfsopbrengsten Lasten onderhoud Overige bedrijfskosten Renteresultaat Jaarresultaat Algemeen Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar per verhuureenheid Algemene bedrijfsreserve einde boekjaar uitgedrukt in een percentage van de huren en de overheidsbijdragen 180,8 58,2 77,6 80,6 102,4 3. Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen begin boekjaar 191,6-20,6-2,3-15,8-5,4 4. Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van de netto-jaarhuur 123,1-16,8-2,0-16,8-6,2 5. Personeelsbezetting einde boekjaar: a. technisch 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 b. administratief 4,7 3,9 1,3 1,3 0,6 De kengetallen 2007 t/m 2009 zijn gebaseerd op de afzonderlijke jaarrekening van Woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist en Woningbouwvereniging Stolwijk. 15

16 4. Financieel verslag Winst- en verliesrekening Boekjaar 2011 Boekjaar 2010 Bedrijfsopbrengsten Huren woningen Vergoedingen Verkoop onroerende goederen Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijving op materiële vaste activa Overige waardeverminderingen materiële vaste activa Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen Jaarresultaat

17 De toename van het jaarresultaat met ,- kan als volgt worden verklaard. 1. Toename huuropbrengst en vergoedingen Toename verkoopopbrengst Toename overige opbrengsten Toename afschrijvingen Toename kosten onderhoud Toename waardeverandering activa Afname rentebaten minus -lasten Afname bedrijfslasten Afname Lonen en salarissen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Toename vennootschapsbelasting Totaal ========= Ad 1. De stijging van de huren bedroeg op 1 juli 2011 gemiddeld 1,30%. In de opbrengst is deze toename verwerkt alsmede de doorwerking van de huurverhoging in 2010 en de verkoop van 50 woningen gedurende het boekjaar. Ad 2. In het jaar 2011 werden er 50 woningen verkocht, 48 woningen meer dan in Ad 3. De toename is het gevolg van een bate uit de afrekening van de tijdelijke woonvoorziening. Ad 7. Door de toename van de liquiditeiten als gevolg van de gerealiseerde verkopen, steeg de rente bate en namen de kosten van het rekening courant krediet af. Ad 8. De daling van de overige bedrijfslasten wordt met name veroorzaakt door de wegvallen van de uitgaven in het kader van de fusie. 17

18 18 Aantekeningen:

19 19

20 Per 1 januari 2010 zijn Woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist en Woningbouwvereniging Stolwijk gefuseerd en verder gegaan onder de nieuwe naam Groen Wonen Vlist. In de dorpskernen Haastrecht, Stolwijk en Vlist van de gemeente Vlist bezit Groen Wonen Vlist in totaal ruim huurwoningen, waaronder drie appartementencomplexen met levensloopbestendige woningen, een aantal garages en bedrijfsruimten. 20www.groenwonenvlist.nl Bezoekadres: Amaliahof 40, 2851 XM Haastrecht Ons kantoor is iedere werkdag van tot uur geopend. Postadres: Postbus 26, 2820 AA Stolwijk Contactgegevens: Iedere werkdag telefonisch bereikbaar van tot uur via tel Buiten deze tijden krijgt u de boodschappendienst aan de lijn voor noodgevallen, die handelt ernstige zaken direct af. Zaken die toch even kunnen blijven liggen geeft zij door aan onze medewerkers. Telefonisch spreekuur opzichters: op werkdagen van tot uur.

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Van binnen naar buiten

Van binnen naar buiten Van binnen naar buiten Ambitie Thús Wonen biedt mensen met een inkomen tot modaal een goede woning in een goede woonomgeving. Missie Vanwege de betaalbaarheid van de woonlasten wil Thús Wonen toegroeien

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 in beeld

Jaarverslag 2015 in beeld Jaarverslag 2015 in beeld Dienstverlening B Dienstverlening: (van ABC) in de Aedes Benchmark 113.000 telefoontjes van klanten afgehandeld 8,1 Nieuwe huurders 7,2 6,6 Onderhoudsniveau binnenzijde woning

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4 Persmap AlleeWonen Inhoud 1. Organisatie 1 1.1 Profiel 1 1.2 Thema s 1 1.3 AlleeWonen in kengetallen 2 2. Verkorte CV Raad van Bestuur 4 3. Contactinformatie 5 3.1 Persberichten 5 3.2 AlleeMagazine 5 3.3

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

ber ng V 19 decem gro3 AL Be

ber ng V 19 decem gro3 AL Be ALV 19 december 2016 Begro3ng 2017 Achtergrond cijfers Transi'ejaar (2016-2017) Scha6ng kosten van uitbesteden opera'onele ac'viteiten & werkzaamheden technisch adviseur Daling bestuurskosten S'jging advieskosten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw

Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Activiteitenplan Plicht Getrouw Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2009 door Plicht Getrouw Plicht Getrouw presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer Sociale Huursector

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken 9.1 Kerncijfers 9.2 Algemeen 9.3 Financiële kengetallen 9.4 Maatschappelijke prestatie 9.5 Toekomstige ontwikkelingen 9.5 Balans 9.6 Winst- en verliesrekening 9.1

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

BOEKJAAR Woningen in exploitatie

BOEKJAAR Woningen in exploitatie KENGETALLEN BOEKJAAR 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166 15.766 (x 1.000) BALANS EN

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Wijk bij Duurstede CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Tilburg CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Moerdijk CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Hardenberg CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Huizen CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Kijken Kiezen Doen Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Voorwoord Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar. Daar staan wij voor en zo willen we werken. In 2011 hebben we deze

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Beesel CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie